Sunteți pe pagina 1din 6

t tsa, ,'l)es-Itcr ru

OUI SOARETTII

Traducere de Claudia Nystrand

,A
CARTEA
COPIILOR
i
)I

1a
,r.\ {

.'il:'
)'r"l
'
effi. ii:i.til
,;tid...
,. ..j

,'-y,
'//'/'

r::{- "s
'

\-- -.

/\ nOSf ODATA o mice zdnd care trdia intr-un copac


.{:1, scorburos din pddure. Zdnei ii ptdcea foarte mult
sd dansezein felurite chipuri pline de mdiestrie. primdvara
{--r ^;
\h\:: \ , si vara dansa ,,Bine ai venit, dragd soare", toamna
-
\.2 5 '-')r ,ldrtejul frunzelor ruginii", iar iarna ,,Jucdusii fulgi de
-'
\_-_,, /
zdpadd". CAteodatd, dansa pAna ostenea atAt de tare
<\-t
incAt aproape c-o lua somnul. Abia mai avea putere
, / /./,-/ .) \
'\t rtz sd se intoarcd in culcusul ei din copacul scorburos.
insd erau atAt de multe lucruri nemaipomenite de vdzut si de fdcut
in pddure incAt zdna alerga mereu dintr-o parte in alta. Cu greu gdsea
un rdgaz ca sd danseze dupa placul inimii.
Zdna era prietend bund cu pdsdrelele din pddure. Atunci cdnd gdsea
un ou cdzut din cuib pe mugchiul din pddure, se c5!5ra sprintend si fdrd
teamd chiar si in cei mai inalli copaci si ducea oul inapoi. Toate pdsdrile
o iubeau gi-o rdspldteau cu cele mai frumoase triluri ale lor.

\Ft A:
intr-o bund zi, intr-una dintre hoindrelile ei, micula zdnl. a dat peste
ceva mare 9i rotund in mugchiul din pddure'
gi-a spus. De unde ar putea fi?
- Oho, ce ou mare! ei,
s-a uitat drept in sus gi a vdzut in inaltul cerului, chiar deasupra
un nor cu o spdrturd in mijloc prin care treceau razele soarelui'
Aha! a spus zdna. Bietul soare si-a scdpat oul pe p6m6nt 9i nu-l
- poate g6si! Firegte, pentru c6 norul ii st6 in cale.
mai
Ce intflmplare nemaivdzutd! Trebuie sd i-o povesteasc6 bunului
ei prieten, Kotte. chiar acum. Asa c6 a luat-o Ia fug6.
,i

/*d
;,lt-*rW'
',,riil.iq:\',',
L"l i,' l'
",\_,
:.'tli !)
I .,1
;i
rii "' ii ,liill '. ,l ,Ai:'

.;r11.
$ r,
di'
,$&,W*.
i-l
l'11

11

i i,,
!.r:
!
]'
)

-,1,i r... :

\
'ir '\'
\

l) i
";u&i,

S-ar putea să vă placă și