Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.

Dezbatere online (240 min)

         Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma


competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea
emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt,
precum şi la modul în care se comportă elevii.
         Dezvoltarea personală  reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și experiențe
ce au ca scop:
·        să susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu colegii, familia și
mediul din care fac parte ;
·        să dezvolte abilitățile de comunicare eficientă  și management eficient al emoțiilor, să
îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial ;
·        să dezvolte talentele și abilitățile personale, orientate spre îmbunătățirea calității vieții prin
aderarea la valorile societății contemporane, prin a contribui la realizarea aspirațiilor și viselor
personale într-un mediu de viață sănătos și sigur.
          Viziunea urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv, stimulativ pentru
dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să dea sens
încrederii și aspirațiilor sale. O altă latură a viziunii este de a performa un act didactic de calitate,
centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din
România şi din UE.
         Misiunea disciplinei constă în :
- Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea
copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le
permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării.
- Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în
îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor copiilor.
- Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc,
toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
- Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul ciclului primar, prin
activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.
- Formarea de competenţe, așa cum au fost ele definite în Legea Educației Naționale nr.
1/2011, în contextul unei societăţi bazate pe dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a
individualității umane, în formarea personalității autonome.
        Datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se cunoaște, de a privi viitorul
cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie responsabili, să-și
poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a rămâne
neînțeleși. Atunci când copiii au ocazia de a experimenta  idei în diferite situații și cu o varietate
de resurse, ei descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte modalități de
a face lucrurile.Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a pune întrebări
și de a găsi soluții creative.
       De aceea, activitățile de la clasă trebuie sa fie completate de un program de activități care să
le dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o înțelegere a normelor instituționale
și comunitare. În această categorie intră activități precum vizite, excursii, proiecte în care sunt
implicați copiii și părinții împreună, spectacole și expoziții, parteneriate. În cadrul școlii,
dezvoltarea personală  reprezintă o arie de dezvoltare bine definită, pentru care ptofesorii de la
clasă planifică activități în mod constant sau o includ drept componentă atitudinală în alte
activități. 
        Părinții sunt informați despre aceste activități și sunt încurajați să completeze consecvent
demersul școlii acasă. Orice problemă devine mai uşoară dacă este discutată şi analizată cu
cineva. Copiii trebuie să ştie că nu sunt singuri şi că pot solicita sfatul profesorului, părintelui sau
unui specialist/consilier.
  Iată câteva modalități de abordare :
-  să le oferim dreptul de a fi sprijiniţi când trec prin momente mai dificile;
-  să ne gândim că oricât de cuminte şi de bun este un copil, tot apar probleme;
- să fim sinceri cu noi înşine şi vom găsi împreună soluţii;
-  să nu-i răpim timpul liber;
-  să nu-i imităm pe alţii în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber;
-  să oferim dragoste, sinceritate şi sprijin necondiţionat.
              Există o serie de modalități, pe care le folosim în mod spontan, prin care ne putem face
mai bine înţeleşi de către elevi şi  îi putem ajuta să se deschidă mai mult faţă de noi sau să
comunice mai eficient între ei, înlăturând conflictele cu colegii. Unele probleme pe care le are
elevul se pot rezolva la nivelul ascultării, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia să-şi exprime
dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge singur la
o soluţie.
                   În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi
ulterior reflectează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează
considerabil de înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este
de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi
să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita transferul acestora în
viaţa reală. Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele
materiale disponibile.
         Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-
participative. Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune
implicarea directă a elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu
prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi activităţile
propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le placă şi,
astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în
perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.
Metode activ-participative specifice disciplinei Dezvoltarea personală
- Jocul de rol
- Dramatizarea
- Problematizarea
- Braistormingul
- Conversația euristică
- Dezbaterea
- Exercițiul creator
- Discuțiile de grup
- Tehnici ale gândirii critice: ( Turul galeriei, Ciorchinele, Cubul, Explozia stelară, Pălăriile
gânditoare)

Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din


învățământul primar? De exemplu, cum se poate face dezvoltare personală la o oră de
matematică? (nu doar invers)
-  stabilirea și respectarea regulilor clasei;
-  folosirea diferitelor jocuri didactice, acestea având, pe lângă rolul de învățare, rol de
dezvoltare a abilității de comunicare cu ceilalți, de conlucrare în cadrul grupului, rol de factor
care ajută la depățirea emoțiilor,etc. În jocurile sale, copilul reflectă viața și activitatea socială, în
joc are loc o intensă socializare, se stabilesc relații de cooperare între copii , ceea ce duce
implicit la stimularea dezvoltării de ansamblu a personalității acestuia;
-   controlul emoțiilor pe parcursul activităților de învățare sau evaluare;
- creșterea încrederii în forțele proprii și utilizarea diferitelor modalități de motivare și
încurajare a copilului.

S-ar putea să vă placă și