Sunteți pe pagina 1din 4

Cameristă hotel

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ...........

2. Denumirea postului: Cameristă hotel


[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 516201


[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Hotel


[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Entry

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Cameristei Şefe
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Colaborează cu personalul din alte
departamente
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul
[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Menţinerea curăţeniei şi igienei generale în camerele de hotel, pe holuri, precum şi în
toalete şi băi.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Executarea activităţilor menite să menţină curăţenia şi igienizarea generală în
camerele de hotel şi în spaţiile comune.
 Oferirea de servicii suplimentare clienţilor: ducerea rufelor la spălătorie, călcarea
acestora, schimbarea suplimentară la cerere a aşternuturilor etc.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Îndepărtează din camere resturile menajere cu rapiditate şi în condiţii de igienă.
 Aranjează zilnic patul, cuvertura şi perna, schimbă periodic lenjeria de pat, cu
respectarea normelor igienice în domeniu.

1
 Aranjează în ordine obiectele personale ale clientului, pentru realizarea unui
ambient plăcut.
 Împrospătează şi parfumează atmosfera camerei folosind produse speciale.
 Completează sau înlocuieşte, în funcţie de necesităţi, consumabilele şi le
aranjează conform normelor interne ale hotelului.
 Curăţă mobilierul şi obiectele auxiliare, mochetele, covoarele, ferestrele.
 Curăţă obiectele sanitare şi pardoselile cu produse adecvate.
 Înlocuieşte imediat produsele deteriorate din diverse motive, reclamate de clienţi.
 Raportează prompt deteriorările, distrugerile sau defecţiunile echipamentelor şi
mobilierului din hotel.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale hotelului în
limitele respectării temeiului legal.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile
pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului:


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
 Se comportă atent şi ospitalier cu clienţii , comunică folosind un ton politicos,
transmite informaţiile cu operativitate.
 Are o atitudine politicoasă atât faţă de clienţi şi colegi, cât şi faţă de alte
persoane cu care vine în contact în cadrul hotelului.
 Răspunde de menţinerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru.
 Răspunde de identificarea cerinţelor de servicii suplimentare ale clienţilor.
b) Faţă de echipamentul din dotare
 Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea
echipamentului din dotare.
 Răspunde de purtarea obligatorie a echipamentului de lucru, pe care îl
păstrează în condiţii optime conform normelor şi procedurilor interne.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului:
 Răspunde de efectuarea activităţilor de igienizare în conformitate cu normele
sanitare în vigoare.
 Răspunde de alegerea corectă a echipamentelor şi materialelor de curăţat, care
trebuie să fie corespunzătoare tipului de suprafaţă folosit.
 Comunică superiorului direct opiniile şi sesizările clienţilor, în vederea
satisfacerii exigenţelor acestora.
 Rezolvă problemele neplăcute cu calm, pe primul plan fiind grija faţă de client.
 Verifică şi raportează starea mobilierului, informând cu promptitudine serviciile
abilitate.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
 Răspunde de executarea operaţiilor de curăţire cu cea mai mare atenţie pentru
a evita accidentele.
 Anunţă cu promptitudine tehnicianului de intervenţii defecţiunile ivite la
echipamente, instalaţii sau tablouri electrice.
 Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI pentru a evita
producerea de accidente de muncă şi / sau îmbolnăvirile.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru
etc.).
 Răspunde de menţinerea ambianţei plăcute a camerei, conform normelor şi
procedurilor hotelului.
2
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot
diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în
baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum şi cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanţa turelor, dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
b. Condiţiile materiale
 ambientale Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 deplasări Nu este cazul.
 spaţiu Hotel
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Nu este cazul.
c. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse instruiri de dezvoltare
profesională.
d. Buget Nu este cazul.
[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de
condiţiile specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă.]

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi ………...
[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte
în fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
 înlocuieşte pe: Camerista Şefă, cu atribuţii limitate, sau pe o altă Cameristă.
 este înlocuit de: Altă Cameristă sau Camerista Şefă.
[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu
precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
Scăderea numărului de reclamaţii din partea clienţilor cu ...% pe sezon.
[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în limitele
responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual
[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile Poate evolua pe poziţia de Cameristă Şefă.


[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Studii medii.
[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]
3
2. Calificări / specializări necesare
 Cursuri speciale pentru familiarizarea cu politicile şi procedurile hotelului.
 Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională,
preferabil limba engleză.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv
în firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 dedicare lucrului cu clienţii;
 atitudine pozitivă, aptitudini de comunicare;
 spirit de observaţie şi atenţie la detalii;
 amabilitate, toleranţă, calm;
 flexibilitate, asumarea responsabilităţilor;
 rezistenţă la stres.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv
în firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 1 an experienţă în domeniu.
[Experienţa solicitată depinde de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile
pentru postul respectiv în firmă.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General