Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA I. COSTUL CREDITULUI PE TERMEN SCURT.

DOBÎNDA SIMPLĂ
1.Dobănda simplă
Dobânda constituie o recompensă pentru riscul pe care şi-l asumă creditorul prin cedarea temporară
a capitalului său. Nivelul dobânzii diferă, în dependenţă de conjunctura economică, de cererea şi oferta
capitalului de împrumut, de posibilităţile de refinanţare a băncilor comerciale.
Cea mai mare parte a creditelor pe termen scurt sunt creditele de mobilizare a efectelor comerciale
(credite de scont). Luând drept punct de bază taxa scontului, băncile adaugă o cotă, care reprezintă
cheltuielile administrative şi profitul, formând, astfel, rata dobânzii la-care oferă credite pe termen scurt
clienţilor. La toate creditele pe termen scurt, determinarea cheltuielilor cu dobândă se realizează
aplicând formula de bază a dobânzii simple.
Fie So o sumă de bani care se împrumută în anumite condiţii, cu un anumit scop, de către creditor
debitorului sau pe o durată de timp t. Perioada de împrumut (sau de depunere) seconsideră de durata t,
măsurată în ani.
La terminarea duratei de timp t, creditorului îi revine suma St = S (S0, t) care este o funcţie de sumă
plasată S0 şi de durata de timp t. Evident că suma St trebuie să fie mai mare decât suma împrumutată
So. (St>So)
Diferenţa dintre aceste două sume S, şi So poartă denumirea de dobândă.
Dobânda este ofuncţie strict crescătoare, în raport cu fiecare din variabilele independente So şi t.
Dobânda calculată asupra aceleiaşi sume S0 pe toată durata împrumutului, se numeşte dobândă simplă.
Evident că dobânda D,=D(S0,t), ce se cuvine creditorului pentru suma împrumutată So pe durata /, în
regim de dobândă simplă, este direct proporţională cu acestea.
Notăm cu i factorul de proporţionalitate, atunci putem scrie formula de bază a operaţiei financiare de
dobândă simplă: D, = D(S0,t)=i *S0* t.
Factorul de proporţionalitate i are următorul sens economic: reprezintă dobânda pentru suma S0= 1
(unitate monetară) pe perioada t = 1 an, cu alte cuvinte, ieste o dobândă unitară anuală.
în practica financiară, în locul dobânzii unitare anuale se utilizează procentul, adică dobânda ce se
cuvine pentru 100 unităţi monetare (u.m.) pe timp de 1 an. Dacă notăm cu p procentul anual, atunci
avem: p = 100*i.
în acest caz, când se utilizează procentul, formula de bază a operaţiei financiare, înregim de dobândă
simplă, este:
Dt = D (S0,t) = p/100 * S0 *t
Mărimea procentului anual p depinde de cererea şi oferta capitalului de împrumut pe piaţa financiar-
bancară. Stabilirea de către bănci a procentului anual, în mod corect, este o problemă economică de
mare importanţă. Dacă procentul anual are o valoare prea mare, atunci se poate produce o stopare în
folosirea creditelor pentru activităţile economice productive şi, dimpotrivă, un procent anual redus al
dobânzii nu-i încurajează pe creditori în plasarea capitalului.
Aşadar, apare necesitatea să se găsească, de fiecare dată, acel procent anual de dobândă, care să
corespundă unui punct de optim în funcţionarea resurselor disponibile de capital. Din cele spuse mai
sus, rezultă că dobânda D, depinde nu numai de suma împrumutată S0 şi de durata de timp t, dar şi de
procentul anual p, adică avem:
D 1=S1 −S 0=S ( S0 , p , t )−S 0
Dar, atunci suma totală obţinută de creditor (capitalul valorificat):
St = S0 +Dt= S0 +p/100 *S0*t = S0 *(1+p/100 *t) = = S0 *(1+i*t)
Această formulă ne permite să calculăm una din mărimile St, S0, p, t, în dependenţă de celelalte. Din
relaţia anterioară, de exemplu, dacă se cunoaşte valoarea finală Sh putem determina valoarea actuală S0
= St / (1+i*t)
Exemplul 1.
Posesorul unui capital de 16000 u.m. îl dă cu împrumut pe un interval de 1,5 ani. Procentul anual de
dobândă la acest împrumut este de 18%. Să se afle ce dobândă încasează investitorul şi care este suma
finală (capitalul valorificat).
St = S0 + Dt, unde Dt = So * p/100 * t
Exemplul 2.
Să se determine ce capital trebuie să avanseze, cu împrumut, un investitor pentru ca după un interval
de timp de 2 ani şi la un procent anual de dobândă de 16% să se obţină o dobândă de 6800 u.m.
(Dt∗100)
Dt = So * p/100 *t, unde: So =
( p∗t)
Exemplul 3.
Un capital în valoare de 26000 u.m. este dat cu împrumut pe un interval de 0,5 ani, cu un procent
anual de dobândă p. Dobânda încasată este de 1820 u.m. Să se determine procentul anual de dobândă cu
care a fost împrumutat capitalul.
Dt∗100
p =
So∗t
Exemplul 4.
Un capital în valoare de 80000 u.m. a fost dat cu împrumut pe un interval de timp t, la un procent
anual de dobândă de 12%. Dobânda încasată este de .14400 u.m. Să se determine perioada de timp
pentru care s-a acordat împrumutul.
Dt∗100
t =
So∗p
Perioada de timp (numărul anilor) / poate fi numărnatural, dar poate fi şi număr fracţionar t = tk/ k.
Astfel, dacă k = 12, atunci tk reprezintă numărul de luni pentru care s-a acordat împrumutul.
Aşadar, avem: tk= k *t. Dacă, de exemplu, t = 3 ani şi k = 2, atunci t2= 2*3 = 6 (semestre), iar dacă k
= 4 şi t = 3 ani, atunci t4= 4 *3 = 12 (trimestre).
La fel, dacă k = 4 şi t= 1,5 ani, atunci t2= 12*1,5 =18 (luni).
Notăm prin ik dobânda unitară corespunzătoare subperioadei anuale. Pentru ca prin formula de bază a
operaţiei financiare de dobândă simplă să se obţină aceeaşi dobândă trebuie ca ik= i/k .
într-adevăr, avem: D = ik* S0 * tk= i/k *S0*k*t = i*S0*t
Așadar, am obţinut că ik*tk= i*t
Dobânzile tk şi ik sunt dobânzile unitare echivalente, deoarece ele produc aceeaşi dobândă D pentru
aceeaşi sumă plasată Sg pe aceeaşi perioadă de timp, măsurată în ani (t), respectiv, în fracţiuni de an
(tk). În mod analog, se consideră procente echivalente p (anual) şi pk (al subperioadei).
în practica financiară, cel mai des caz întâlnit este acela, când unitatea de măsură a timpului este ziua.
în acest caz, t = t / 360

Exemplul 5.
Să se calculeze dobânda pentru un capital de 25000 u.m., ce a fost dat, cu împrumut, pe un interval
de 150 zile, cu procentul anual de dobândă de 18%. De determinat dobânda şi procentul trimestrial de
dobândă echivalent cu cel anual.
Dt = So * p/100 *t/360
0,18
i = 0,18, iar k = 4, deci i 4 =
4
Exemplul 6.
Un capital în valoare de 54000 u.m. a fost dat, cu împrumut, pe un an de zile, în regim de dobândă
simplă, cu procentele anuale de 10, 12, 15, 18 şi 20% pentru duratele consecutive de 30, 45, 60, 75 şi,
respectiv, 150 zile. Să se determine dobânda aferentă acestui împrumut. (Q=t)
pk
Dt = So * ∑ 100 * Qk
k =1

2.Echivalența prin dobândă


3.Echivalența prin valoarea actuală
4.Calcularea dobânzii la bonurile de casă, bonurile de trezorerie şi certificatele de deposit
5.Dobânda antecalculată echivalentă cu dobânda postcalculată
6.Calcularea sumei dobânzii la disponibilitățile depuse în conturile bancare sau pe librete la casele
de economii
7.Calcularea sumei dobânzii la operațiunilede încasare şiplățileîn contul current
8.Calcularea dobânzii la creditele de scont

S-ar putea să vă placă și