Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL JUDEŢEAN VASLUI

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

Programă şcolară pentru disciplina opţională:

Activitãţi specifice locului de munca în unitãţile de turism şi alimentaţie


(Cultură de specialitate)

Curriculum în dezvoltare locală clasa a IX-a


Profilul Servicii
An şcolar: 2019 - 2020
Nr. Ore: 90/an; 3/săptămână

Domeniul de pregătire profesională: Turism


Autor: Prof. Boboc Dorina

2019
Date de identificare a CDL

1. Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Bârlad


2. Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partener(e): S.C. PRINCIPAL
IOAN BEBI S.R.L.
3. Titlul CDL: Activitãţi specifice locului de muncã in unitãţile de turism şi alimentaţie
4. Tipul CDL-ului: disciplină nouă
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Servicii/Turism şi Alimentaţie
6. Calificarea profesională: Tehnician în turism
7. Clasa: a IX-a Turism
8. Număr ore: 90/an; 3/săptămână
9. Anul școlar: 2019 - 2020
10. Autori: Prof. Boboc Dorina și dir. Lãpuşneanu Ioan Bebi
- Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Bârlad
- Operatorul economic: S.C. PRINCIPAL IOAN BEBI S.R.L.

1. Notă de prezentare

 denumirea calificării: Tehnician în turism


 nivelul de pregătire (învăţământ liceal/învăţământ profesional): Liceal
 numărul de ore alocat modulului: ore/săptămână; 90 ore/an
 scopul modulului CDL: acestea pot fi puse în practică.
Programa de faţă urmăreşte formarea la elevi a unor comportamente şi atitudini noi
faţă de ceea ce dețin, în general. Scopul acesteia este de a îmbunătăți calitatea procesului
educațional, ajutându-i pe elevi să-și cunoască mai bine propriile abilități și să își
stabilească obiective realiste privind viitorul profesional, devenind astfel mai încrezători în
șansele lor de a obține sau a-și crea propriul job.
Disciplina cuprinde trei unităţi tematice, cu competenţe specifice, având acordate
un număr de 90 de ore ce se efectuează pe parcursul anului școlar 2019 - 2020.
Curriculumul „Activitãţi specifice locului de muncã in unitãţile de turism şi
alimentaţie” la clasa a IX-a a fost elaborat astfel încât, elevii clasei să stabilească
următoarele relaţii:
- preocuparea unuia pentru celălalt: colaborarea;
- realizarea unor asocieri intelectuale interesante;
- dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi antreprenoriat;
- formarea spiritului de echipă;
- modelarea personalităţii creatoare a elevului;
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de
învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale
fiecărui elev.
Competenţele cheie integrate în modulul „ Activitãţi specifice locului de muncã in
unitaţile de turism şi alimentaţie” sunt din categoria:
 Competenţe de comunicare în limba română și în limba maternă
 Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
 Competenţe sociale și civice
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi,
cât mai variate care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
 rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului şi argumentarea parcurgerii sale în
anul de studiu, în unitatea de învăţământ respectivă, în zona/localitatea respectivă .
Elevii, la sfârşitul ciclului, trebuie să dovedească o bună pregătire profesională.
Organizarea disciplinară sau pluridisciplinară răspunde mai bine atât progresului ştiinţific
cât şi cerinţelor socio-economice privind formarea personalităţii omului contemporan.
Când există preocupare din partea cadrului didactic pentru abordarea
pluridisciplinară, procesul educaţional dobândeşte un caracter formativ, sunt eliminate
“barierele” artificiale dintre domeniile cunoaşterii, se realizează fără dificultate transferul
de cunoştinţe, creşte gradul de implicare a elevilor şi eficienţa activităţii instructiv-
educative este mai sigură. Rolul CDL-ului este de a-i determina pe elevi să-și
aprofundeze informațiile specifice acestui domeniu și să le poată aplica oricând în
practică. Astfel, elevii își fixezã noțiuni legate de turism şi alimentaţie pe termen scurt
sau termen lung. Aceștia își vor forma deprinderi și abilități de antreprenor atunci când
doresc să își deschidă și dezvolte propria afacere, prin investirea unor sume de bani in
deschiderea unei unitaţi de turism şi alimentaţie. De asemenea, elevii conștientizează
importanța investițiilor în zona Bârladului și rolul lor pentru locuitorii din zonă dar și
pentru facilitatrea serviciile locale, atunci când un restaurant se modernizeazã cu scopul
de a-și satisface nevoile şi dorinţele localnicilor.

 situaţiile de învăţare care răspund nevoilor de formare identificate împreună cu operatorul


economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ:
 • identificã caracteristicile unitãţile de cazare şi de alimentaţie;
 • recunosc echipamentele şi dotãrile unitãţilor de cazare;
 • identifică baza tehno-materialã din restaurantul “ARCADIA” ;
 • recunoaşterea şi respectarea normelor privind curaţenia şi dezinfecţia
 • cunosc compartimentarea spaţiilor de primire şi alimentaţie ;
 • identifică instrumentele de lucru in cadrul departamentului de etaj;
 • se documentează cu privire la respectarea normelor de siguranţã şi securitare in
structurile de primire şi alimentaţie ;
 • definesc caracteristicile ergonomice ;
 • participa la modelări, simulări, jocuri, concursuri, dezbateri, studii de caz;

 scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul şi a rezultatelor


învăţării suplimentare şi/sau aprofundate/extinse propuse a fi dobândite, precum şi lista
unităţii/unităţilor de rezultate ale învăţării din SPP¹ vizate căreia/cărora le sunt integrate
rezultate ale învăţării propuse spre aprofundare/extindere.

U.R.Î.5 Organizarea activitãţii in unitãţile de primire turisticã

Lista unităţii/unităţilor de rezultate ale învăţării din SPP¹

U.R.Î.5 Organizarea activitãţii in unitãţile de primire turisticã


Cunoştinţe Abilități Atitudini
5.1.3. Descrierea elementelor 5.2.3. Verificarea existenţei în 5.3.1. Respectarea principiilor
bazei tehnico-materiale a dezvoltării durabile în
unităţile de alimentaţie a
unităţilor de cazare. planificarea lucrărilor de
5.1.6. Descrierea elementelor echipamentelor specifice curăţenie şi întreţinere a bazei
tehnico-materiale din unităţile
bazei tehnico-materiale a nivelului de clasificare.
de cazare şi alimentaţie.
unităţilor de alimentaţie şi 5.2.5. Participarea la activităţile
echipelor de lucru
animale
5.1.7. Prezentarea 5.2.6. Participarea la 5.3.2. Colaborarea cu colegii în
compartimentelor existente în organizarea activităţilor scopul îndeplinirii sarcinilor de
unităţile de hotelărie. specifice unităţilor de lucru.
5.1.8. Prezentarea alimentaţie şi unităţilor de
primire turistica
compartimentelor existente în
unităţile de alimentaţie
5.1.9. Identificarea relaţiilor 5.2.9. Aplicarea principiilor
existente între compartimentele ergonomice în timpul
5.3.3. Implicarea activă în
structurilor de primire turistică. activităţilor specifice locului de
5.1.11. Cunoașterea activităților muncă organizarea activităţilor
și a principiilor ergonomice specifice unităţilor de primire
specifice unităților de turism și turistică, pe baza informaţiilor
alimentație select

5.1.12. Cunoaşterea măsurilor de 5.2.10. Aplicarea măsurilor de 5.3.4. Asumarea


prevenire a oboselii fizice responsabilităţii în preluarea şi
reducere a efortului ortostatic.
individuale şi de reducere a gestionarea surselor electronice
efortului ortostatic. de informaţii pentru activitatea
din structurile de primire
turistică.
5.3.5. Manifestarea proactivă în
aplicarea principiilor
ergonomice specifice locului
de muncă, în vederea reducerii
solicitărilor fizice.
5.3.6. Asumarea măsurilor de
reducere a efortului ortostatic şi
de menţinere a microclimatului
optim.
5.3.7. Colaborarea cu membrii
echipei pentru asigurarea unui
climat optim de muncă.

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învăţării şi conţinuturile învăţării

U.R.Î.5 Organizarea activitãţii in Conținuturile învățării Situații de învățare


unitãţile de primire turisticã
Cunoştinţe Abilități Atitudini
5.1.3. 5.2.3. 5.3.1. Caracterizarea unităţi de
cazare și de alimentație de pe • identificã caracteristicile
5.1.6. 5.2.5. 5.3.2.
piaţa localã: unitãţile de cazare şi de
- Echipamente tehnice din alimentaţie;
dotarea unităţilor de cazare. • recunosc echipamentele
- Baza tehnico-materială a şi dotãrile unitãţilor de
unităţilor de alimentaţie cazare;
partenere. • identifică baza tehno-
- Activitatea de curăţenie şi materiala din restaurantele
întreţinere a spaţiilor şi Barladene ;
echipamentelor specifice • recunoaşterea şi
operatorului economic. respectarea normelor
privind curãţenia şi
dezinfecţia;

5.1.7. 5.2.6. 5.3.3. Specificul compartimentării • cunosc compartimentarea


structurilor de primire și de spaţiilor de primire şi
5.1.8. 5.3.4.
alimentaţie din unitãţile locale:alimentaţie ;
5.1.9. • identifică instrumentele
Spaţiile existente în unităţile de
cazare și de alimentație: de lucru in cadrul
- spaţii de folosinţă comună; departamentului de etaj;
- spaţii de cazare; • se documentează cu
-spaţii de alimentaţie privire la respectarea
normelor de siguranţã şi
securitare in structurile de
primire şi alimentaţie ;
• participă activ la
realizarea unor
documentare, prezentări
sau referate.
Ergonomia locului de muncă: • identificã caracteristicile
- Principiile ergonomice ergonomice ;
5.1.11. 5.2.9. 5.3.5.
specifice activității • participa la modelări,
5.1.12. 5.2.10. 5.3.6. desfășurate la locul de simulări, jocuri,
5.3.7. muncã. concursuri, dezbateri,
- Măsuri de prevenire a studii de caz;
oboselii fizice
individuale și de
reducere a efortului
ortostatic la locul de
muncã.

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materia


prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):

 Literatură de specialitate şi documente specifice: buletine de analiză, fişe tehnologice,


albume şi cataloage, reviste de specialitate etc;
 Alte resurse materiale identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru
activităţile planificate;
 Reţetare, fişe de documentare;
 Mobilier, echipamente şi obiecte de inventar specifice spaţiilor de servire;
 Materii prime de origine vegetală, materii prime de origine animală, băuturi
nealcoolice şi alcoolice;
 Vase, ustensile, aparate, utilaje şi echipamente specifice bucătăriilor şi laboratoarelor
de patiserie şi cofetărie;
 Dotări specifice unităţilor de cazare conform nomelor de clasificare a acestora;
 Dotări specifice unităţilor de alimentaţie conform nomelor de clasificare a acestora;
Alte echipamente şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca fiind
necesare pentru activităţile planificate.
3. Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în


proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învaţare, evaluare în concordanţă cu
specificul disciplinei.
Aceste sugestii se referă la construirea şi utilizarea strategiilor de instruire şi de învăţare.
În acest context, o atenţie deosebită va trebui să se acorde selectării şi diferenţierii
metodelor şi procedeelor didactice atât în raport cu tipurile de competenţe, cât şi cu
nivelurile de complexitate a achiziţiilor de învăţare (cunoaştere şi înţelegere, explicare şi
interpretare, gândire critică, aplicare).

 Informaţii utile cadrului didactic/tutorelui asupra modalităţilor de dezvoltare a


rezultatelor învăţării
Sugestiile metodologice se adreseaza profesorilor care predau aceasta disciplina,
urmărind să stimuleze implicarea efectivă a elevilor în procesul de predare-învăţare şi să
faciliteze realizarea obiectivelor propuse.
Conţinuturile programei modulului „Surse de finanțare” trebuie să fie abordate într-o
manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile elevilor şi de nivelul iniţial
de pregătire. Predarea se recomandă a se desfăşura în sălile de clasă, în laboratoare sau/şi
în cabinete de specialitate, din unitatea de învăţământ, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus. Pregătirea sălile de clasă, în cabinete/ laboratoare tehnologice/ din
unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic are o importanţă deosebită în
atingerea rezultatelor învăţării.
Pentru formarea şi consolidarea compeţentelor specifice pot fi folosite:
 diferite metode active cum ar fi:
- studiu de caz;
- jocul de rol;
- portofoliul;
- analiza unor cazuri care relevă atitudini şi comportamente diferite;
- învăţarea prin descoperire.
 diferite modalităţi de lucru cu elevii, asa cum sunt:
- discuţiile libere în clasa în interpretarea unor situaţii şi cazuri;
- argumentarea pro şi contra a unei idei;
Se recomandă studiul unor „texte” realizate prin limbaje diferite (cinematografie, muzical,
plastic şi grafic). Se va urmări spre studiere: prezentarea unor scurt-metraje publicitare,
texte şi imagini publicitare din reviste, videoclipuri sau grupaj de reclame video, creaţii
plastice, grafică publicitară, ilustraţii de copertă de carte, raţionamente specifice
domeniului publicitar, surse de documentare, menţionate în bibliografie, internetul.

 Exemple de activităţi de învăţare:


 • identificã caracteristicile unitãţile de cazare şi de alimentaţie;
 • recunosc echipamentele şi dotãrile unitãţilor de cazare;
 • identifică baza tehno-materialã din restaurantul “ARCADIA” ;
 • recunoaşterea şi respectarea normelor privind curaţenia şi dezinfecţia
 • cunosc compartimentarea spaţiilor de primire şi alimentaţie ;
 • identifică instrumentele de lucru in cadrul departamentului de etaj;
 • se documentează cu privire la respectarea normelor de siguranţã şi securitare in
structurile de primire şi alimentaţie ;
 • identificã caracteristicile ergonomice ;
• participa la modelări, simulări, jocuri, concursuri, dezbateri, studii de caz.
 Strategia didactică (exemple de metode didactice recomandate, centrate pe elev şi pe
activitatea acestuia, însoţite de detalieri privind folosirea unora dintre acestea în
procesul didactic de predare/învăţare).
Metode şi procedee: lectură/ vizionare-înţelegere, lectură critică, lectură creativă,
fişe de lucru, joc de rol, simularea, observaţia, lectura, conversaţia, demonstraţia cu
mijloace audio-video, materiale documentare (inclusiv internetul), dezbatere, eseu
argumentativ, interpretări şi judecăţi de valoare.
Mijloace didactice: articole din reviste, audiţii de casete audio, vizionare de scurt-
metraje publicitare cu laptop şi videoproiector sau cu dvd player, club artistic al
clasei, informare pe internet, editare de revistă, afişe publicitare.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Strategie evaluativă: referate, proiecte, studii de caz, eseu structurat şi nestructurat,
aplicaţii realizate ca activitate independentă, analize de text şi imagine, dosare de
probleme, eseuri, referate, teste, fişa de autoevaluare.

4. Sugestii privind evaluarea


Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legatură cu specificul cursului
opţional propus. În acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele tradiţionale de
evaluare la strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:
• ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe);
• ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştintelor ca instrumente de raportare critică la medii).
În acest context, evaluarea vizează:
• elaborarea unor eseuri;
• realizarea unor portofolii pe teme date;
• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;
• dezbaterea unor probleme comunicaţionale sesizate de elevi;
• observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
Proiectele sunt modalităţi foarte adecvate pentru dobândirea şi evaluarea în mod integrat
a competenţelor, elevii vor fi puşi în situaţia de a lua decizii, de a comunica şi negocia, de a lucra
şi învăţa în cooperare, de a realiza activităţi în mod independent, de a împărtăşi celorlalţi cele
realizate / învăţate, într-un cuvânt, îl ajută să participe direct la propria lui formare.
Metoda proiectului presupune lucrul pe grupe şi necesită pregătirea profesorului/
maistrului instructor şi a elevilor în ideea lucrului în echipă, prin cooperare, atât în clasă, cât şi în
afara clasei, la agentul economic.
Portofoliul de practică poate fi utilizat că instrument de evaluare a atingerii
competenţelor de către elev, împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de
îndrumătorul de practică. Portofoliul de practică va cuprinde:
 jurnalul de practică;
 fişe de observaţie;
 fişe de lucru;
 studii de caz;
 rezultate ale proiectelor / miniproiectelor;
 fişe de evaluare (concepute de îndrumătorul de practică
5 .Bibliografie

1. Măniga, Vasile, Drăghici, Maia, Moisi-Păunescu, Cristian, (2006). Auxiliar curricular pentru
ciclul superior al liceului, Profilul Tehnic, Modulul Sănătatea şi securitatea muncii. Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Programul Phare TVET RO 2003/ 005- 551.05.01-02.
2. Mihai, Ştefania (coordonator), (2004). Alimentaţie publică şi turism, manual pentru clasa a
IX-a, Şcoala de Arte şi Meserii. Bucureşti: Editura Niculescu ABC.
3. *** Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003.
4. ***Hotărârea de Guvern 1425/ 2006 –norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă.
5. ***Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006
6. ***Hotărârea de Guvern 1425/ 2006- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006
7. ***Hotărârea de Guvern nr. 1146 / 2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
8. ***Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
9. ***Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia
mediului.
10. Burboiu Petre (1990) – Economia şi organizarea ergonomică a muncii, Bucureşti: Ed.
Didactică şi Pedagogică R.A.;
11. Brumar Constanţa şi colab. (2010) – Alimentaţie publică, manual pentru clasa a X – a,
Bucureşti: Editura CD Press;
12. Ene Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii, Bucureşti: Editura THR-CG;
13. *** – www.hotelall.ro;
14. *** – http://www.topcursuri.ro;
15. *** – http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Turism și alimentație/;
Cuprins:
Norme de securitate şi protecţia muncii in unitãţile de turism şi alimentaţie
Capitolul I
Caracterizarea unităţi de cazare și de alimentație de pe piaţa localã:
1.1 Aspecte generale
1.2Echipamente tehnice din dotarea unităţilor de cazare.
1.3Fişã de lucru 1

1.4Baza tehnico-materială a unităţilor de alimentaţie partenere.


1.5Fişã de lucru 2

1.6Activitatea de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor şi echipamentelor specifice operatorului


economic.
1.7 Fişã de lucru 3

Capitolul II
Specificul compartimentării structurilor de primire și de alimentaţie din unitaţile locale:
2.1Spaţiile existente în unităţile de cazare și de alimentație:
- spaţii de folosinţă comună;
- spaţii de cazare;
- spaţii de alimentaţie.
2.2 Fişã de lucru 4

Capitolul III
Ergonomia locului de muncă:
3.1Principiile ergonomice specifice activității desfășurate la locul de muncã.
3.2Fişã de lucru 5

3.3Măsuri de prevenire a oboselii fizice individuale și de reducere a efortului ortostatic la locul


de muncã.
3.4 Fişã de lucru 6

Cuprins
Bibliografie

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL JUDEȚEAN VASLUI
LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” BÂRLAD

SUPORT DE CURS
Clasa a IX-a
Profi/Domeniul: Servicii/Turism şi Alimentaţie/Turism
Calificarea: Tehnician în turism

Activitãţi specifice locului de munca în unitãţile de


turism şi alimentaţie

Autori:
Boboc Dorina dir.Lãpuşneanu Ioan Bebi

2019