Sunteți pe pagina 1din 5

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU

Nr. ...................... Avizat,


Inspector Școlar General,
prof. Ida VLAD

Aprobată în C.A. al CCD Bacău, din ..............................

CURSURI ACREDITATE

1
A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.C. ŞI
FURNIZATE DE C.C.D. BACĂU

SECȚIUNEA 1 – Cursuri Conform OM 4135/21.04.2020: dezvoltarea compețentelor de


integrare a tehnologiei în procesul de predare – învățare - evaluare, pentru cadrele
didactice

1. Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților de învățare utilizând platforme virtuale.


Wand.education - cod curs: WAND
 destinat: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic cu funcții
de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 22
 număr de ore: 89
 acreditat prin OM Nr. 4586/09.08.2017
2. Valorificarea soft-ului educaţional de concepţie proprie în studiul disciplinei predate - cod
curs: SOFT
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat prin OM Nr. 4925/10.08.2020
3. Unelte pentru dascălul digital - cod curs: UNELTE
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat prin OM Nr. 4925/10.08.2020
4. Didactici Digitale Cloud - cod curs: DDC
 personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat pe 17.08.2020
5. Mentorat în educație - context facilitator și modalitate de sprijin pentru cariera didactică -
cod curs: MENTORAT
 destinat: personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de
îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 30
 număr de ore: 120
 acreditat prin OM Nr. 4414/28.05.2020
6. Management și leadership în condițiile școlii online - cod curs: MLSO
 destinat: personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de
îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 30
 număr de ore: 120
 acreditat pe 17.08.2020

2
SECȚIUNEA 2 – CURSURI PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ

7. Formal, nonformal și informal în didactica modernă - cod curs: FNID


 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat prin OM Nr. 4586/09.08.2017
8. Îmbunătățirea competențelor de lectură utilizând metode și procedee moderne - cod curs:
ICL
 destinat: personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar (bibliotecari) din
învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 20
 număr de ore: 80
 acreditat prin OM Nr. 4586/09.08.2017
9. Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educație pentru cetățenie activă și responsabilă -
cod curs: VOL
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 27
 număr de ore: 110
 acreditat prin OM Nr. 3019/08.01.2018
10. Tradiții și obiceiuri ale minorităților din România. Repere istorice - cod curs: MIN
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 22
 număr de ore: 89
 acreditat prin OM Nr. 3088/16.01.2019
11. Orientări contemporane privind profesionalizarea carierei didactice la învățământul
primar - cod curs: OCP
 destinat: personal didactic de predare din învățământul primar
 numărul de credite: 25
 număr de ore: 100
 acreditat prin OM Nr. 3161/13.02.2019
12. Managementul comunicării eficiente în școală - cod curs: CE
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 24
 număr de ore: 95
 acreditat prin OM Nr. 3161/13.02.2019
13. Expert în evaluarea cadrelor didactice - cod curs: EXPERT
 destinat: personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de
îndrumare şi de control din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 30
 număr de ore: 120
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3161/13.02.2019
 Proiect POCU-InFORMA
14. Parteneriatul școală – familie – comunitate - un succes al procesului educațional - cod
curs: PARTENERIAT
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 25
 număr de ore: 100
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3161/13.02.2019
 Proiect POCU-InFORMA
15. Creativitate și inovare în procesul instructiv – educativ - cod curs: CREATIVITATE
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar numărul de credite: 22
 număr de ore: 89
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3161/13.02.2019
 Proiect POCU-InFORMA
3
16. Metode interactive de predare - învățare centrate pe elev - cod curs: METODE
 destinat: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 25
 număr de ore: 103
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3937/19.04.2019
 Proiect POCU-InFORMA
17. Formarea competențelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative - cod curs: FCOMP
 destinat: personalului didactic din învățământul preuniversitar
 numărul de credite: 25
 număr de ore: 100
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3937/19.04.2019
 Proiect POCU-InFORMA

B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.C., ORGANIZATE


DE C.C.D. BACĂU ÎN COLABORARE CU:
Casa Corpului Didactic Brăila
 Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a - cod curs: INFOTIC
 destinat: cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul
preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 4586/09.08.2017
Fundația EOS – Educating for an open Society
 Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative - cod curs: ITJAC
 destinat: cadre didactice care predau informatică și TIC în învățământul gimnazial
sau liceal
 numărul de credite: 11
 număr de ore: 42
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 5046/06.09.2018
Organizația „Salvați Copiii”
 Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI) - cod curs: ONET
 destinat: personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar
 numărul de credite: 15
 număr de ore: 60
 acreditat prin acreditat prin OM Nr. 3189/07.02.2020

4
C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PRIORITARE M.E.C.
 Programe pentru dezvoltarea competenței didactice și a abilităților digitale, în vederea
adaptării strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la
particularitățile și exigențele școlii virtual/online, complementare școlii fizice, conform OM
Nr. 4.862 din 08.07.2020.
 Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea
participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante.
 Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de
definitivare.
 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa
pregătitoare.
 Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare.
 Management și consiliere pentru cariera didactică;

MENȚIUNE

1. Toate programele acreditate/avizate funizate de CCD Bacău se vor desfășura în anul


școlar 2020 – 2021 numai online, pe on-line sincron audio-video (webinar)
https://classroom.google.com/h

2. Înscrierea la programele de formare continuă se face pe baza formularului online de


înscriere.

Gabriel Leahu

Director