Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul VI

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Edemul pulmonar
Cazul A

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
1. Nevoia de a respira Dificultate în a Invadarea alveole- Pacientul să res- Umidificarea ae- Oxigenotera- Pacientul respiră
şi de a avea o bună res-pira. Anxietate. lor şi spaţiului in- pire normal, rului din salon. pie la nevoie. fiziologic,
circulaţie Tahipnee. terstiţial cu lichid fiziologic. Aerisirea salonu- Traheostomie. normal.
Dispnee. plasmatic necoa- lui. Pregătirea Ventilaţie me-
Spasm. Convulsii. gulabil. Expir pre- materialului pen- canică.
lungit. tru tehnicile reco-
mandate de
doctor.
2. Nevoia de a alimen- Alterarea nutriţiei, Dificultate în ali- Pacientul să se Ajut pacientul să Administrare Pacientul se
ta şi de a se hidrata disfagia, anxietate. mentare. Anxieta- hidrateze şi să se se alimenteze cu de vitamina alimentează şi se
Anorexie, astenie, te. Sindrom clinic alimenteze în valori nutritive B6 B1 B12, hidratează singur
cefalee,scăderea în paroxistic. Sufoca- limite normale. mari. Cântăresc Vitamina C,
greutate. re. Asfixie. pacientul. Glucoză 5%,
Furosemid
3. Nevoia de a elimina Alterarea elimină- Deshidratare. Echilibrarea pa- Ajut pacientul să Administrare Pacientul nu mai
rii. Transpiraţii. Deficit de volum cientului. Să nu verse, l-am şters de PEV cu prezintă vărsături şi
Vărsături. Oligurie de lichide. Anxie- mai prezinte de transpiraţii şi glucoză 10%. transpiraţii.
Albuminurie. Ex- tate. Astenie. transpiraţii şi secreţii. I-am fă- Plegomazin
pectoraţie roz-spu- vărsături. cut toaleta. Metoclopra-
moasă. mid,romergan
Dexametazonă
NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE
CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
4. Nevoia de a se miş- Mobilitate neadec- Agitaţie perma- Pacientul să nu Ajut pacientul să Recom.recol- Pacientul se mişcă
ca şi a avea o bună vată. Incapacitatea nentă Oboseală. se mişte singur se mişte şi să se tării analizelor singur după
postură de a se mişca. Somnolenţă. timp de 7 zile. întoarcă în pat. Ex. Paraclinic termenul stabilit.
Anxietate, instabi- Sufocare. Am efectuat miş- EKG
litate. cări active şi
pasive.

5. Nevoia de a dormi şi Alterarea nevoii de Neadaptarea la Pacientul să se Administrez paci- Administrare Pacientul este
de a se odihni a dormi, insomnii. boală. Dispnee. odihnească nor- entului ceai cald, de medica- echilibrat, se
Agitaţii. Convulsii. Sufocare. Invada- mal. lapte,brânză. mente: odihneşte.
Spasme. Dispnee. rea alveolelor pul- Schimbarea lenje- Romergan
monare cu lichid riei de corp şi pat Ketotifen
de edem. la nevoie. Nitroglicerină

6. Nevoia de a se Dificultate în a se Slăbiciune şi obo- Pacientul să se Ajut pacientul să Pacientul se


îmbrăca şi dezbrăca îmbrăca şi dezbră- seală. Mobilitate îmbrace şi să se se îmbrace şi să îmbracă şi se
ca.Anxietate. instabilă. Agitaţie dezbrace singur.se dezbrace. L-am ------------ dezbracă singur.
Somnolenţă. permanentă. ajutat să-şi facă
Dispnee. Astenie. toaleta.
7. Nevoia de a-şi men- Hipertermie38,6ºC Invadarea alveole- Pacientul să nu Termometrizarea Administrare Pacientul nu mai
ţine temperatura -40ºC. lor pulmonare cu mai prezinte fe- pacientului. Ad- de prezintă febră.
corpului în limite Frisoane, Oboseală lichid. Edem. bră. Să fie ministrarea de medicamente:
normale Anxietate. Stare echilibrat. lichide la tempe- Algocalmin
permanentă de ratura corpului. Plegomazin
somnolenţă. Dexametazo-

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
8. Nevoia de a fi curat Alterarea tegumrn- Dificultate în a se Pacientul trebuie Ajut pacientul să Recom.pentru Pacientul este curat
şi de a-şi păstra te- telor şi mucoase- mişca. sa–şi menţină se spele. L-am ex. clinic şi şi îşi păstrează
gumentele şi mucoa- lor. Gură uscată. Deshidratare. corpul curat. schimbat de paraclinic, ex. tegumen-tele şi
sele integre Facies pământiu. Anxietate. lenjeria de corp şi de urină, TGO mucoasele curate.
Tegumente slab pe cea de pat. TGP, urocul-
colorate. tură, trigliceri-
de EKG.

9. Nevoia de a evita Posibile complica- Nerespectarea tra- Pacientul să res- Izolarea pacientu- Recoltarea a- Pacientul poate
pericole ţii: insuficienţă tamentului şi regi- pecte regimul, lui şi respectarea nalizelor. Ex. evita pericolele.
ventilatorie, boli mului şi evitarea tratamentul pe regimului şi trata- clinic şi
renale, boli vascu- factorilor alergeni cât posibil. Să mentului în spital. paraclinic.
lare, cardiace, lezi- şi de risc. evite pericolele.
uni intracraniene.
10. Nevoia de a comu- Comunicare altera- Neadaptarea la si- Pacientul să co- Ajut pacientul să Pacientul comu-
nica tă. uţie. Deshidratare. munice cu seme- depăşească starea nică cu personalul
Anxietate Stare generală alte- ii. în care este, să ------------ medical şi cu
Somnolenţă rată. comunice cu cei familia.
Astenie din jur.

11. Nevoia de a acţiona Dificultate în a ac- Neacceptarea bolii. Pacientul să Îi aduc pacientu- Pacientul participă
după valori şi cre- ţiona după credinţă Frica de moarte. acţioneze după lui cărţi şi la slujbe din cadrul
dinţă şi valori. Agitaţie. credinţă şi reportaje din reli- spitalului.
Apartenenţa la o valori. gia respectivă
religie sau sectă. (cărţi de -------------
rugăciuni).

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
12. Nevoia de a fi reali- Dificultate în ve- Neadaptarea la un Pacientul să îşi Îi explic pacientu- Recom. pt.ex. Pacientul îşi reia
zat derea realizării. nou mod de viaţă. continue lui că boala nu pulmonar, activitatea
Sentiment de ne- Perturbarea activi- activita-tea fără trebuie să fie un TGO, TGP, respectând regimul
putinţă. tăţii. proble-me. impas pentru a-şi Hb, Ht. şi tratamentul
relua activitatea. ho-vascular recomandat.
accentuat bi-
lateral, hiluri
infiltrate.
13. Nevoia de a se Neputinţa de a se Izolare în spital. Pacientul să şe Îi asigur pacientu- TGO=107μ/2 Pacientulse re-
recrea recrea fiind tot Neacceptarea situ- recreeze pe cât lui obiectele de TGP=62μ/L, crează pe cât
timpul agitat. aţiei. posibil. care are nevoie Hb=12,7g/dL, posibil în spital
pentru a se recrea Ht=38,1%. depăşind situaţia.
(cărţi).Îl duc să
vizioneze emisiu-
nile preferate la
TV.
14. Nevoia de a învăţa Necunoaşterea bo- Lipsa educaţiei sa- Pacientul este in- Educaţia sanitră Pacientul pleacă
lii şi efectele sale. nitare. struit în vederea făcută pacientu- din spital ameliorat
Lipsa de acces la evitării pericole- lui. Îi explic să-şi şi având cunoştinţe
informaţii. lor şi reacţiilor respecte regimul necesare despre
adverse ale bolii. şi tratamentul, să ------------- boală.
evite factorii de
risc, să vină peri-
odic la control, să
respecte analizele.

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Edemul pulmonar
Cazul B
Data internării: 2. X. 2005 Data externării:
16.X.2005
NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE
CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
1. Nevoia de a respira Dificultate în a Invadarea alveole- Pacientul să res- Umidificarea ae- Oxigenotera- Pacientul respiră
şi de a avea o bună res-pira. Anxietate. lor şi spaţiului in- pire normal, rului din salon. pie la nevoie. fiziologic,
circulaţie Tahipnee. terstiţial cu lichid fiziologic. Aerisirea salonu- Traheostomie. normal.
Dispnee. plasmatic necoa- lui. Pregătirea Ventilaţie me-
Spasm. Convulsii. gulabil. Expir pre- materialului pen- canică.
lungit. tru tehnicile reco-
mandate.
2. Nevoia de a alimen- Alterarea nutriţiei, Dificultate în ali- Pacientul să se Ajut pacientul să Administrare Pacientul se
ta şi hidrata disfagia, anxietate, mentare. Anxieta- hidrateze şi să se se alimenteze cu de vitamina alimentează şi se
anorexie, astenie, te. Sindrom clinic alimenteze în valori nutritive B6 B1 B12, hidratează singur.
cefalee,scăderea în paroxistic, sufoca- limite normale. mari. Am cântărit Vitamina C,
greutate. re, asfixie. pacientul. Glucoză 5%,
Furosemid
3. Nevoia de a elimina Alterarea elimină- Deshidratare. Echilibrarea pa- Ajut pacientul să Administrare Pacientul nu mai
rii. Transpiraţii. Deficit de volum cientului. Să nu verse, l-am şters de PEV cu prezintă vărsături şi
Vărsături. Oligurie de lichide. Anxie- mai prezinte de transpiraţii şi glucoză 10%. transpiraţii.
Albuminurie. Ex- tate. Astenie. transpiraţii şi secreţii. I-am fă- Plegomazin
pectoraţie roz-spu- vărsături. cut toaleta. 1f/zi
moasă. Metoclopra-
mid,romergan
Dexametazo-
nă 1f/zi.

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
4. Nevoia de a se miş- Mobilitate neadec- Agitaţie perma- Pacientul să nu Ajut pacientul să Recom.recol- Pacientul se mişcă
ca şi a avea o bună vată. Incapacitatea nentă. Oboseală. se mişte singur se mişte şi să se tării analizelor singur după
postură de a se mişca. Somnolenţă. timp de 7 zile. întoarcă în pat. Ex. Paraclinic termenul stabilit.
Anxietate, instabi- Sufocare. Am efectuat miş- EKG
litate. cări active şi
pasive.

5. Nevoia de a dormi şi Alterarea nevoii de Neadaptarea la Pacientul să se Administrez paci- Administrare Pacientul este
de a se odihni a dormi, insomnii. boală. Dispnee. odihnească nor- entului ceai cald, de medica- echilibrat, se
Agitaţii. Convulsii. Sufocare. Invada- mal. lapte,brânză. mente: odihneşte.
Spasme. Dispnee. rea alveolelor pul- Schimbarea lenje- Romergan
monare cu lichid riei de corp şi pat Ketotifen
de edem. la nevoie. Nitroglicerină

6. Nevoia de a se Dificultate în a se Slăbiciune şi obo- Pacientul să se Ajut pacientul să Pacientul se


îmbrăca şi dezbrăca îmbrăca şi dezbră- seală. Mobilitate îmbrace şi să se se îmbrace şi să îmbracă şi se
ca.Anxietate. instabilă. Agitaţie dezbrace singur.se dezbrace. L-am ------------ dezbracă singur.
Somnolenţă. permanentă. ajutat să-şi facă
Dispnee. Astenie. toaleta.
7. Nevoia de a-şi men- Hipertermie38,6ºC Invadarea alveole- Pacientul să nu Termometrizarea Administrare Pacientul nu mai
ţine temperatura -40ºC. lor pulmonare cu mai prezinte fe- pacientului. Ad- de prezintă febră.
corpului în limite Frisoane, Oboseală lichid. Edem. bră. Să fie ministrarea de medicamente:
normale Anxietate. Stare echilibrat. lichide la tempe- Algocalmin
permanentă de ratura corpului. Plegomazin
somnolenţă. Dexametazo-

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
8. Nevoia de a fi curat Alterarea tegumrn- Dificultate în a se Pacientul trebuie Ajut pacientul să Recom.pentru Pacientul este curat
şi de a-şi păstra te- telor şi mucoase- mişca. sa–şi menţină se spele. L-am ex. clinic şi şi îşi păstrează
gumentele şi mucoa- lor. Gură uscată. Deshidratare. corpul curat. schimbat de paraclinic, ex. tegumentele şi
sele integre Facies pământiu. Anxietate. lenjeria de corp şi de urină nor- mucoasele curate.
Tegumente slab pe cea de pat. mal, TGP=
colorate. 11μ/L;TGO=
100μ/L, uro-
cultură, trigli-
ceride EKG.

9. Nevoia de a evita Posibile complica- Nerespectarea tra- Pacientul să res- Izolarea pacientu- Recoltarea a- Pacientul poate
pericole ţii: insuficienţă tamentului şi regi- pecte regimul, lui şi respectarea nalizelor. Ex. evita pericolele.
ventilatorie, boli mului şi evitarea tratamentul pe regimului şi trata- clinic şi
renale, boli vascu- factorilor alergeni cât posibil. Să mentului în spital. paraclinic.
lare, cardiace, lezi- şi de risc. evite pericolele.
uni intracraniene.
10. Nevoia de a comu- Comunicare altera- Neadaptarea la si- Pacientul să co- Ajut pacientul să Pacientul comu-
nica tă. uţie. Deshidratare. munice cu seme- depăşească starea nică cu personalul
Anxietate Stare generală alte- ii. în care este, să ------------ medical şi cu
Somnolenţă rată. comunice cu cei familia.
Astenie din jur.
11. Nevoia de a acţiona Dificultate în a ac- Neacceptarea bolii. Pacientul să Îi aduc pacientu- Pacientul participă
după valori şi cre- ţiona după credinţă Frica de moarte. acţioneze după lui cărţi şi la slujbe din cadrul
dinţă şi valori. Agitaţie. credinţă şi reportaje din reli- spitalului.
Apartenenţa la o valori. gia respectivă
religie sau sectă. (cărţi de -------------
rugăciuni).

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
12. Nevoia de a fi reali- Dificultate în ve- Neadaptarea la un Pacientul să îşi Îi explic pacientu- Pacientul îşi reia
zat derea realizării. nou mod de viaţă. continue lui că boala nu activitatea
Sentiment de ne- Perturbarea activi- activita-tea fără trebuie să fie un respectând regimul
putinţă. tăţii. proble-me. impas pentru a-şi -------------- şi tratamentul
relua activitatea. recomandat.

13. Nevoia de a se Neputinţa de a se Izolare în spital. Pacientul să şe Îi asigur pacientu- Pacientulse re-
recrea recrea fiind tot Neacceptarea situ- recreeze pe cât lui obiectele de crează pe cât
timpul agitat. aţiei. posibil. care are nevoie posibil în spital
pentru a se recrea depăşind situaţia.
(cărţi).Îl duc să --------------
vizioneze emisiu-
nile preferate la
TV.
14. Nevoia de a învăţa Necunoaşterea bo- Lipsa educaţiei sa- Pacientul este in- Educaţia sanitră Pacientul pleacă
lii şi efectele sale. nitare. struit în vederea făcută pacientu- din spital ameliorat
Lipsa de acces la evitării pericole- lui. Îi explic să-şi şi având cunoştinţe
informaţii. lor şi reacţiilor respecte regimul necesare despre
adverse ale bolii. şi tratamentul, să ------------- boală.
evite factorii de
risc, să vină peri-
odic la control, să
respecte analizele.

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Edemul pulmonar
Cazul C
Data internării: 27. XI. 2005 Data externării:
1.XII.2005
NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE
CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
1. Nevoia de a respira Dificultate în a Invadarea alveole- Pacientul să res- Umidificarea ae- Oxigenotera- Pacientul respiră
şi de a avea o bună res-pira. Anxietate. lor şi spaţiului in- pire normal, rului din salon. pie la nevoie. fiziologic, normal.
circulaţie Tahipnee. terstiţial cu lichid fiziologic. Aerisirea salonu- Traheostomie.
Dispnee. plasmatic necoa- lui. Pregătirea Ventilaţie me-
Spasm. Convulsii. gulabil. Expir pre- materialului pen- canică.
lungit. tru tehnicile reco-
mandate.
2. Nevoia de a alimen- Alterarea nutriţiei, Dificultate în ali- Pacientul să se Ajut pacientul să Administrare Pacientul se
ta şi hidrata disfagia, anxietate, mentare. Anxieta- hidrateze şi să se se alimenteze cu de vitamina alimentează şi se
anorexie, astenie, te. Sindrom clinic alimenteze în valori nutritive B6 B1 B12, hidratează singur.
cefalee,scăderea în paroxistic, sufoca- limite normale. mari. Am cântărit Vitamina C,
greutate. re, asfixie. pacientul. Glucoză 5%,
Furosemid

3. Nevoia de a elimina Alterarea elimină- Deshidratare. Echilibrarea pa- Ajut pacientul să Administrare Pacientul nu mai
rii. Transpiraţii. Deficit de volum cientului. Să nu verse, l-am şters de PEV cu prezintă vărsături şi
Vărsături. Oligurie de lichide. Anxie- mai prezinte de transpiraţii şi glucoză 10%. transpiraţii.
Albuminurie. Ex- tate. Astenie. transpiraţii şi secreţii. I-am fă- Plegomazin
pectoraţie roz-spu- vărsături. cut toaleta. Metoclopra-
moasă. mid,romergan
Dexametazo-

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
4. Nevoia de a se miş- Mobilitate neadec- Agitaţie perma- Pacientul să nu Ajut pacientul să Recom.recol- Pacientul se mişcă
ca şi a avea o bună vată. Incapacitatea nentă. Oboseală. se mişte singur se mişte şi să se tării analizelor singur după
postură de a se mişca. Somnolenţă. timp de 7 zile. întoarcă în pat. Ex. Paraclinic termenul stabilit.
Anxietate, instabi- Sufocare. Am efectuat miş- EKG
litate. cări active şi
pasive.

5. Nevoia de a dormi şi Alterarea nevoii de Neadaptarea la Pacientul să se Administrez paci- Administrare Pacientul este
de a se odihni a dormi, insomnii. boală. Dispnee. odihnească nor- entului ceai cald, de medica- echilibrat, se
Agitaţii. Convulsii. Sufocare. Invada- mal. lapte,brânză. mente: odihneşte.
Spasme. Dispnee. rea alveolelor pul- Schimbarea lenje- Romergan
monare cu lichid riei de corp şi pat Ketotifen
de edem. la nevoie. Nitroglicerină

6. Nevoia de a se Dificultate în a se Slăbiciune şi obo- Pacientul să se Ajut pacientul să Pacientul se


îmbrăca şi dezbrăca îmbrăca şi dezbră- seală. Mobilitate îmbrace şi să se se îmbrace şi să îmbracă şi se
ca.Anxietate. instabilă. Agitaţie dezbrace singur.se dezbrace. L-am ------------ dezbracă singur.
Somnolenţă. permanentă. ajutat să-şi facă
Dispnee. Astenie. toaleta.
7. Nevoia de a-şi men- Hipertermie38,6ºC Invadarea alveole- Pacientul să nu Termometrizarea Administrare Pacientul nu mai
ţine temperatura -40ºC. lor pulmonare cu mai prezinte fe- pacientului. Ad- de prezintă febră.
corpului în limite Frisoane, Oboseală lichid. Edem. bră. Să fie ministrarea de medicamente:
normale Anxietate. Stare echilibrat. lichide la tempe- Algocalmin
permanentă de ratura corpului. 1f/zi.Plego-
somnolenţă. mazin 1f/zi.
Dexametazo-
nă 1f/zi.

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
8. Nevoia de a fi curat Alterarea tegumrn- Dificultate în a se Pacientul trebuie Ajut pacientul să Recom.pentru Pacientul este curat
şi de a-şi păstra te- telor şi mucoase- mişca. sa–şi menţină se spele. L-am ex. clinic şi şi îşi păstrează
gumentele şi mucoa- lor. Gură uscată. Deshidratare. corpul curat. schimbat de paraclinic, ex. tegumentele şi
sele integre Facies pământiu. Anxietate. lenjeria de corp şi de urină nor- mucoasele curate.
Tegumente slab pe cea de pat. mal, TGP=
colorate. 11μ/L;TGO=
100μ/L, uro-
cultură, trigli-
ceride= 73mg,
EKG.
9. Nevoia de a evita Posibile complica- Nerespectarea tra- Pacientul să res- Izolarea pacientu- Recoltarea a- Pacientul poate
pericole ţii: insuficienţă tamentului şi regi- pecte regimul, lui şi respectarea nalizelor. Ex. evita pericolele.
ventilatorie, boli mului şi evitarea tratamentul pe regimului şi trata- clinic şi
renale, boli vascu- factorilor alergeni cât posibil. Să mentului în spital. paraclinic.
lare, cardiace, lezi- şi de risc. evite pericolele.
uni intracraniene.
10. Nevoia de a comu- Comunicare altera- Neadaptarea la si- Pacientul să co- Ajut pacientul să Pacientul comu-
nica tă. uţie. Deshidratare. munice cu seme- depăşească starea nică cu personalul
Anxietate Stare generală alte- ii. în care este, să ------------ medical şi cu
Somnolenţă rată. comunice cu cei familia.
Astenie din jur.
11. Nevoia de a acţiona Dificultate în a ac- Neacceptarea bolii. Pacientul să Îi aduc pacientu- Pacientul participă
după valori şi cre- ţiona după credinţă Frica de moarte. acţioneze după lui cărţi şi la slujbe din cadrul
dinţă şi valori. Agitaţie. credinţă şi reportaje din reli- spitalului.
Apartenenţa la o valori. gia respectivă
religie sau sectă. (cărţi de -------------
rugăciuni).

NR. NEVOIA PROBLEMA SURSA DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


CRT FUNDAMENTALĂ DIFICULTATE Proprii Delegate
.
12. Nevoia de a fi reali- Dificultate în ve- Neadaptarea la un Pacientul să îşi Îi explic pacientu- Pacientul îşi reia
zat derea realizării. nou mod de viaţă. continue lui că boala nu activitatea
Sentiment de ne- Perturbarea activi- activita-tea fără trebuie să fie un respectând regimul
putinţă. tăţii. proble-me. impas pentru a-şi -------------- şi tratamentul
relua activitatea. recomandat.

13. Nevoia de a se Neputinţa de a se Izolare în spital. Pacientul să şe Îi asigur pacientu- Pacientulse re-
recrea recrea fiind tot Neacceptarea situ- recreeze pe cât lui obiectele de crează pe cât
timpul agitat. aţiei. posibil. care are nevoie posibil în spital
pentru a se recrea depăşind situaţia.
(cărţi).Îl duc să --------------
vizioneze emisiu-
nile preferate la
TV.
14. Nevoia de a învăţa Necunoaşterea bo- Lipsa educaţiei sa- Pacientul este in- Educaţia sanitră Pacientul pleacă
lii şi efectele sale. nitare. struit în vederea făcută pacientu- din spital ameliorat
Lipsa de acces la evitării pericole- lui. Îi explic să-şi şi având cunoştinţe
informaţii. lor şi reacţiilor respecte regimul necesare despre
adverse ale bolii. şi tratamentul, să ------------- boală.
evite factorii de
risc, să vină peri-
odic la control, să
respecte analizele.