Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

GrădiniŃa de unde pleacă preşcolarul (antet) GrădiniŃa la care se transferă preşcolarul


……………………………………………. ………………………………………………….
Str. ……………………….. Nr. ……........ Str. ……………………………. Nr. ……..........
Localitatea ………………………………. Localitatea ………………………………..........
JudeŃul: …………………………………. JudeŃul: ………………………………………...

Nr. ……../ ……..................... Nr. ……./………………..

APROBAT APROBAT
Director, Director,
……………………………. …….…………………………

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul(a) ………………………………………………………………… părinte/ tutore


al copilului …………………………………………………………………, născut(ă) la data de
……………………., în localitatea …………………………, judeŃul ………….………, fiul / fiica lui
…………………… şi ……………………, domiciliat(ă) în localitatea ……………………,
str……………………….., nr. ……, bl. ……, sc. ……, et.. ……, ap. ……, judeŃul
……………………., telefon ……………………………... .
Vă rog să aprobaŃi transferul fiului (fiicei) meu (mele)/minorului (minorei) …….……………...
…………………………………………………, CNP …………………………………………, care
frecventează cursurile grupei ……………………. de la GrădiniŃa ……………………………………...
la GrădiniŃa ………………………………………………………………………………………….,
începând cu data de ………………………......, din următoarele motive ………………………………..
……………………………………………………………….............................................................……

Semnătura,
Data ………………. ……………………………………

(obligatoriu de obŃinut - educatoare …………………………………………....


toate semnăturile) - administrator* …………………………………….….
- asistent medical* …………………………….……….

*necesară pentru copiii care pleacă de la grădiniŃele cu program prelungit


Anexa 2

Nr. ……………./ …………………..

Doamnă Director,

Subsemnatul(a) ……………………………………………………… părinte/


tutore al copilului ………………………………………………………………………,
născut(ă) la data de ……………………., în localitatea …………………………, judeŃul
………….………, fiul / fiica lui …………….………… şi ………………..………,
domiciliat(ă) în localitatea ……..…………………, str………………………………...,
nr. ………, bl. …...…, sc. …..…, et.. …..…, ap. …….., judeŃul …………………….,
telefon ……………………………... .
Vă rog să aprobaŃi transferul fiului (fiicei) meu (mele)/minorului (minorei) ……
……………………………………..………………, CNP ………………………………,
înscris/ă /care frecventează cursurile grupei …….…………. la/ de la grădiniŃa
dumneavoastră, din următoarele motive ...........................……..........................................
.....................................................................................................................................

Semnătura,
Data ………………. ……………………………………

S-ar putea să vă placă și