Sunteți pe pagina 1din 1

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

Sediu social: Sat Schitu, Comuna Costineşti, str. Radarului, fn


Adresa corespondenţă: Loc. Constanţa, str. Industrială, nr. 2A
Capital Social: 12.560.260 lei, CUI RO24342060, J13/2939/2008
Tel: 0241.743376, Fax: 0241.743375
Protejează mediul - construieşte viitorul! office@iridexsalubrizare.ro; www.iridexsalubrizare.ro

Cod formular: F-IL01.01-06

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SALUBRIZARE


Subsemnatul/Subsemnata, ________________________________________________________,
cu domiciliul în județul ______________, loc._____________, strada ______________________,
nr_____, bl____, sc____, et_____, ap____, CNP/CUI________________________, telefon
_______________, solicit emiterea avizului de salubrizare necesar autorizării lucrărilor de:

Construcții, și anume: ___________________________________________________________

Desființării construcției existente, și anume: ___________________________________________

Amenajării spațiului _____________________________________________________________

Alte lucrări, și anume: ____________________________________________________________

pentru imobilul teren și/sau constructii situate in județul ___________, localitatea________________,


strada ___________________, nr. ___, bl. ____, sc. ____, et. _____, ap. ___ in proprietatea -
____________

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente in copie:

Actul de identitate - copie CI (pt. persoană fizică) / certificat de înregistrare fiscală (pt. persoană
juridică) solicitant;

certificatul de urbanism nr ___________, din data de __________________;

extras carte funciara la zi.;


Data ____________________

Semnătura _______________

Persoană de contact: __________________________________, telefon:


___________________________.

Doresc ca avizul să fie livrat la adresa de e-mail: _______________________________/ridicat personal

Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și