Sunteți pe pagina 1din 18

Capitolul I

1. Obligația este raportul juridic în conținutul căruia intră:


b) dreptul creditorului și îndatorirea corelativă a debitorului

2. Statul și unitățile administrative-teritoriale pot fi subiecte ale unui raport


juridic obligational când participă:
a) nemijlocit și în nume propriu

3. Determinarea subiectelor raportului juridic operational are loc:


b) de regulă, la nașterea acestuia

4. Îndatorirea corelativă dreptului de creanță are character:


b) patrimonial

5. Obligația vânzătorului de a transmite un dezmembrământ al dreptului de


proprietate este obligație de:
a) a da

6. Transmiterea dreptului de creanță este o obligație:


c) de a da

7. Transferul proprietății bunurilor de gen operează:


c) în momentul individualizării

8. Nu este corelativă drepturilor de creanță:


b) obligația de a nu face opozabilă erga omnes

9. Nu este izvor de obligații:


b) plata

10. Nu este criteriu pentru stabilirea caracterului de obligație de mijloace sau de


rezultat:
c) diferența de valoare între contraprestații

11. Obligația concubinului mamei de a presta întreținere copilului este obligație:


c) naturală
12. Obligațiile reale sunt opozabile:
c) deținătorului bunului

13. Obligațiile reale sunt considerate categorii juridice intermediare între:


a) drepturile reale și drepturile de creanță

14. Obligațiile reale de a face sunt accesorii ale:


a) dreptului de proprietate
b) deținerii unui bun
c) bunului

15. Obligațiile scriptae in rem sunt opozabile:


c) creditorului

16. Obligația vânzătorului de a preda bunul vândut este:


b) de a face

Capitolul II

1. Contractul de locațiune este:


a) consensual

2. Contractul de vânzare-cumpărare este:


a) consensual

3. Contractul de mandat este:


a) consensual

4. Contractul de vânzare asupra bunurilor imobile este:


b) solemn

5. Contractul de donație este:


b) solemn

6. Contractul de depozit este:


c) real
7. Contractul de asigurare este:
a) consensual

8. Contractul de gaj este:


c) real

9. Contractul de comodat este:


c) real

10. Contractul de împrumut de consumație este:


c) real

11. Pentru contractul consensual forma autentică are valoare:


b) ad probationem

12. Nerespectarea formei cerută de lege ad validitatem se sacționează cu:


a) nulitate absolută

13. Contractul de arendare pentru legea ce are forma scrisă este:


b) solemn

14. Contractul de tranzacție pentru care legea ce are forma scrisă este:
b) solemn

15. Remiterea materială a bunului constituie, în cazul constractelor reale:


c) condiție de validitate

16. Contractul de vânzare-cumpărare:


a) sinalagmatic

17. Contractul de locațiune este:


a) sinalagmatic

18. Contractul de antrepriză este:


a) sinalagmatic
19. Contractul de donație fără sarcină este:
b) unilateral

20. Contractul de donație cu sarcină este:


b) unilateral

21. Contractul de împrumut de folosință este:


a) sinalagmatic

22. Contractul de cosumație este:


a) sinalagmatic

23. Contractul de depozit gratuit este:


b) unilateral

24. Contractul sinalagmatic este acela în care obligațiile părților sunt:


a) reciproce și independente

25. În cazul stipulației pentru altul, contract sinalagmatic, prestațiile:


b) nu au caracter reciproc

26. Contractul este unilateral dacă obligațiile sunt:


a) doar reciproce

27. Contractul este unilateral dacă dă naștere la:


b) obligații pentru o parte

28. Actul juridic unilateral dă naștere la:


c) obligații pentru autor

29. Contractul în care întinderea prestațiilor părților nu este determinată la


momentul încheierii este:
b) aleatoriu

30. Contractul de vânzare-cumpărare este:


a) comulativ
31. Contractul de schimb este:
a) comulativ

32. Contractul de asigurare este:


b) aleatoriu

33. Contractul de întreținere este:


b) aleatoriu

34. Contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere este:


b) aleatoriu

35. Contractul de comodat este:


a) comulativ

36. Contractul de donație este:


a) aleatoriu
b) cu titlu gratuit (posibil răspuns corect)
c) dezinteresat

37.Este gratuit prin esența lui gratuit contractul de:


a) mandat dintre două persoane fizice
b) împrumut de consumație
c) comodatul

38. Este esența lui cu titlu oneros:


b) schimbul

39. Este prin natura sa cu titlu gratuit:


b) comodatul

40. În cazul de vânzare-cumpărare de bunuri imobile:


b) oferta și acceptarea trebuie să aibă forma autentică

41. Oferta trebuie să conțină:


c) cel puțin elementele esențiale ale contractului ce urmează a fi încheiat
42. Acceptarea cu rezerve a ofertei valorează:
c) contraofertă, în funcție de circumstanțe

43. Atitudinea locatarului de a folosi lucrul și de a plăti chiria valorează:


b) oferă tacită în vederea încheierii unui nou contract de locațiune

44. Propunerea adresată unei persoane nedetreminată valorează ofertă dacă:


b) rezultă din uzanțe

45. Propunerea de donație valorează ofertă atunci când conține:


c) o sarcină

46. Oferta irevocabilă:


c) poate fi retrasă

47. Oferta între prezenți devine caducă:


b) dacă nu este acceptată de îndată atunci când este fără termen

48. Oferta cu termen, între prezenți:


b) poate fi retrasă în termen

49. Revocarea ofertei cu termen între absenți:


c) nu produce efecte

50. Revocarea ofertei fără termen între absenți care ajunge la destinatar ulterior
primirii acceptării:
b) este fără efecte

51. Decesul sau incapacitatea ofertantului:


b) atrage caducitatea ofertei irevocabile doar dacă natura ofertei sau
împrejurările o impun

52. Tăcerea:
b) valoreaza acceptare cand rezultă din acordul părților

53. Atunci când din practicile statornicite între părți rezultă că tăcerea valorează
acceptare:
b) refuzul de a încheia contractual trebuie să fie manifestat expres

54. Momentul încheierii contractului este acela în care:


b) ofertantul primește acceptarea

55. Momentul încheierii contractului, dacă tăcerea valorează acceptare, este


Acela în care:
c) se îndeplinește termenul de acceptare

56. Locul încheierii contractului, atunci când acceptarea constă într-un act/fapt
al destinatarului ofertei este:
b) locul în care se află ofertantul cînd ia cunoștință de acceptare

57. Atunci când acceptarea valorează acceptare, locul încheierii contractului


este acela în care:
c) destinatarul primește oferta

58. Prin obligativitatea efectelor contractului se înțelege:


b) părțile sunt ținute să execute obligațiile contractuale

59. Convenția prin care se modifică sau se stinge un contract solemn, ca regulă,
trebuie să fie făcut în:
c) în aceeași formă ca și contractual modificat/stins

60. Prin alte cauze autorizate de lege, prin care se pot modifica/stinge contracte,
se înțelege:
a) cauze determinate prin voința părților

61. Este valabilă clauza de denunțare unilaterală:


c) cuprinsă într-un contract revocabil

62. Prin relativitatea efectelor contractului se întelege la:


c) terții pot dobândi drepturi din contract

63. Drepturile și obligațiile contractuale:


a) sunt opozabile terților
64. Contractul nu poate fi invocat de către:
c) de către părți împotriva terților în lipsa datei certe impuse de lege pentru
opozabilitate

65. Nu sunt avânzi-cauză:


c) cei care sunt mandatați de către o parte

66. Succesorii universali și cu titlu universal, dobândesc de la autorul lor, parte


contractantă:
b) dreptul de proprietate

67. Este succesor cu titlu particular (având-cauză):


c) legatarul cu titlu particular

68. Nu este succesor cu titlu particular (având-cauză):


b) cumpărătorul unui bun ipotecat

69. Succesorul cu titlu particular (având-cauză) beneficiază de:


b) drepturile aflate în strânsă legătură cu bunul dobândit

70. Creditorii chirografari ai părților contractante, sunt față de contract:


b) avânzi-cauză

71. Obligația debitorului, parte a promisiunii faptei altuia, este:


a) obligație de rezultat

72. Promitentul răspunde dacă asigură executarea obligației terțului:


a) chiar dacă se produce un prejudiciu minor creditorului

73. Stipulația pentru altul poate fi invocată de către:


c) de către promitent

74. Dreptul terțului beneficiar, se naște, în cazul stipulației pentru altul:


a) ca urmare a acceptării de către acesta a stipulației

75. Stipulația devine irevocabilă:


b) la moartea stipulantului
76. La momentul îndeplinirii prestației de către promitent, terțul beneficiar
trebuie:
c) să existe

77. Rezoluțiunea stipulației pentru altul nu poate fi cerută de către:


c) terț beneficiar

78. Excepția de neexecutare poate fi invocată:


b) de către promitent în contra terțului

79. Contractul ce corespunde voinței reale a părților este:


b) contractul secret

80. Simulația constituie excepția de la principiul:


b) opozabilității

81. Sancțiunea simulației este, ca regulă:


a) inopozabilitatea față de terți al actului secret

82. Este sancționată cu nulitatea simulația:


c) în care donația reprezintă contractul secret prin care se eludează
revocabilitatea donațiilor între soți

83. Încheierea a două contracte, unul secret și altul public, nu constituie


simulație în situația ăn care contractul public este față de contractul secrete:
a) anterior

84.Actul fictiv presupune că părțile incheie un contract:


a) public și unul secret în care se arată că cel public nu există în realitate

85.Interpunerea de persoane presupune:


c) încheierea unui contract public și a unui contract secret în care se arată cî unl
dintre cei care au încheiat contractul public nu are calitatea de parte, stabilindu-
se adevăratul contractant

86.Contractul secret produce efecte:


a) între părți

87.Contractul secret încheiat intuitu personae față de o parte nu produce efecte


față de:
c) toți succesorii universali sau cu titlu universal

88.Pentru ca simulația să fie valabilă trebuie îndeplinite condiții de validitate de


către:
c) ambele contracte

89.Succesorul cu titlu particular al dobânditorului aparent poate opune terțului


care se întemeiază cu bună-credință pe contractul public și a dobândit dreptul
de la înstrăinătorului aparent:
a) contractul secret
b) contractul public
c) variantele a) și b) nu sunt valabile (RĂSPUNS CORECT)

90.Terții pot invoca împotriva părților existența contractului secret:


c) atunci când acesta le vatămă drepturile

91.Existența contractului secret poate fi opusă de părți, creditorilor chirografari


ai dobânditorului aparent:
a) niciodată

92.Creditorii înstrăinătorului aparent vor fi preferați creditorilor dobânditorului


aparent, în cazul în care creanța lor:
b) este anterioară contractului secret

93. Părțile pot dovedi simulția cu orice mijloc de probă


c) când pretend că aceasta are character ilicit

94.Punerea în întârziere constituie o condiție a:


b) rezoluțiunii judiciare

95. Excepția de neexecutare nu poate fi invocată:


a) împotriva terților ale căror drepturi sunt întemeiate pe contractual
sinalagmatic
96. Excepția de neexecutare are ca efect:
b) suspendarea executării prestațiilor părții care o invocă

97. Excepția de neexecutare se poate invoca:


a) numai pe cale extrajudiciară
b) numai pe cale judiciară
c) atât pe cale judiciară cât și pe cale extrajudiciară

98. Neexecutarea pentru a justifica efectul excepției de neexecutare trebuie să


fie:
c) parțială, dar suficient de importantă

99. Excepția de neexecutare poate fi invocată:


b) de către cel care se declară gata să-și execute propria obligație

100. Excepția de neexecutare nu poate fi invocată dacă părțile au convenit un


termen de executare:
b) același pentru ambele obligații reciproce

101. Riscul contractului e suportat de către:


a) debitorul obligației imposibil de executat

102. Riscul contractului nu este suportat de către:


b) creditorul obligației imposibil de executat

103. Creditorul obligației temporar imposibil de executat:


c) poate solicita desființarea contractului

104. Transferul proprietății operează la momentul încheierii contractului dacă


acesta are ca obiect:
b) bunuri determinate

105. Transferul proprietății nu operează la momentul încheierii contractului,


în cazul în care trasmisiunea dreptului este afectată de:
a) condiție suspensivă
106. Dacă se încheie mai multe contracte succesive translative de proprietate
care au ca obiect transmiterea aceluiași bun mobil corporal, transmiterea
proprietății va opera către cel care:
a) intră cu bunp credință în posesia bunului

107. În cazul neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale, creditorul:


c) poate obține rezoluțiune respectiv rezilierea

108. Rezilierea constă în:


c) încetarea contractului pentru viitor

109. Rezilierea nu constă în:


a) desființarea retroactivă a contractului

110. Rezoluțiunea nu poate fi invocată:


b) de partea care nu și-a executat culpabil propria obligație

111. Rezoluțiunea (rezilierea) este un efect specific al neexecutării obligațiilor


născute dintr-un:
c) act juridic bi(multi)lateral

112. Creditorul contractual are dreptul doar la daune-interese în cazul în care


neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale este:
c) parțială și de mică importanță

113. Pentru a putea opera rezoluțiunea este necesar ca neexecutarea să-i fie
imputabilă:
b) debitorului

114. Nu constituie condiție pentru admisibilitatea rezoluțiunii judiciare:


c) stipularea unei clauze de rezoluțiune

115. Instanța judecătorească sesizată cu o cerere de rezoluțiune a contractului:


a) poate respinge acțiunea

116. În cazul rezoluțiunii unilaterale, stipulată în contract:


a) este necesară punerea în întârziere a debitorului
117. Constatarea de către instanță a rezoluțiunii unilaterale abuzive atrage:
c) desființarea declarației de rezoluțiune

118. Rezoluțiunea operează de plin drept dacă:


a) obligațiile nu au fost executate la momentul stabilirii prin contract

Capitolul III

1. Actul juridic unilateral constă într-o manifestare de voință:


a) a unei singure persoane

2. Actul juridic unilteral este în principiu:


a) irevocabil

3. În cazul actelor unilaterale supuse comunicării, neîndeplinirea acestei


formalitpți atrage:
a) nulitatea

4. Actul unilateral este izvor de obligații dacă are ca efect:


a) stingerea unui raport juridic
b) modificarea unui raport juridic
c) nașterea unui raport juridic

5. Promisiunea publică de recompensă este:


a) act unilateral supus comunicării

6. Promisiunea publică de recompensă este:


c) nu este o liberalitate

7. Executarea prestației prevăzută în promisiune publică de recompensă:


b) trebuie realizată în condițiile stipulate în promisiune

8. Executarea prestației prevăzută în promisiune publică de recompensă obligă


pe promitent:
c) și dacă terțul a acționat promisiunea facută
Capitolul IV

1. Gerantul trebuie să săvârșească gestiunea:


a) fără mandat din partea geratului

2. Obiectul gestiunii de afaceri poate consta în:


c) și în actele juridice încheiate în numele geratului

3. Actele de gestiune efectuate de great pot să depășească limitele unui act de


administrare prin raportare la:
a) patrimoniul geratului
b) o fracțiune din patrimoniul geratului
c) bunul care face obiectul actului

4. Pentru a ne afla în prezența gestiunii de afaceri, gerantul poate să acționeze:


a) numai în interesul geratului

5. Gerantul este obligat să continuie gestiunea:


a) până când geratul va fi în măsură să o preia

6. Dacă gestiunea de afaceri devine prejudiciabilă pentru gerant acesta:


c) o poate abandona doar dacă nu prezintă riscul producerii unui prejudiciu
pentru great

7. În măsura în care intervenția sa a fost necesară pentru evitarea unui pagube


iminente, gerantul nu răspunde pentru prejudiciul cauzat de el:
c) din culpă ușoară

8. Geratul trebuie să-l despăgubească pe gerant pentru toate:


b) toate cheltuielile necesare și utile, în limita sporului de valoare

9. Dacă gerantul a fost prejudiciat prin săvârșirea gestiunii, geratul:


c) trebuie să-l despăgubească numai dacă prejudiciul s-a produs fără culpa
gerantului

10. Plata nedatorată presupune ca prestația executată:


a) să se fi făcut cu titlu de plată
11. Este nedatorată:
a) plata unei obligații naturale

12. Mărirea unui patrimoniu constituie îmbogățirea fără justă cauză:


c) dacă este urmare a diminuării corelative patrimoniului altei persoane

Capitolul V

1. Debitorul nu este exonerat de răspunderea delictuală pentru:


c) impreviziune

2. Evenimentul de neprevăzut și de neîmpiedicat de către persoana chemată să


răspundă delictual este:
a) cazul fortuit

3. În cazul în care, potrivit legii, cazul fortuit este exonerat de răspundere:


a) fapta victimei înlătură întotdeauna răspunderea

4. Fapta terțului, chiar dacă nu are caracteristicile forței majore, ci doar pe cele
ale cazului fortuit, înlătură răspunderea:
b) dacă, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de
răspundere

5. Persoana care determină, prin exercițiul drepturilor sale, producerea unui


prejudiciu:
b) este obligată să repare prejudiciul apărut din exercițiul abuziv al drepturilor

6. Victima, prejudiciată de persoana de la care primește ajutor gratuit:


c) poate obține repararea prejudiciului dacă dovedește culpa gravă a celui care a
ajutat-o

7. Victima care dovedește culpa celui care potrivit legii este chemat să
răspundă:
a) poate obține repararea prejudiciului cauzat de către acesta, chiar dacă ajutorul
a fost dezinteresat
8. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice, sau
sănătății:
a) nu poate fi diminuată sau înlăturată decât în condițiile legii

9. Declarația de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu:


c) nu constituie, prin ea însăși, renunțarea victimei la dreptul de a obține plata
despăgubirilor

10.Anunțul privind limitarea răspunderii delictuale pentru prejudiciile produse


victimei:
b) are valoarea semnalării unui pericol

11.Cel care produce altuia un prejudiciu, printr-o faptă ilicită, este obligat să-l
repare:
a) dacă a determinat cu vinovăție producerea prejudiciului

12.Autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat constând în


vătămarea unui interes:
b) doar dacă interesul este legitim, serios și creează aparența unui drept
subiectiv

13.Cel care a săvârșit o infracțiune, prin depășirea limitelor legitimei apărări:


b) este obligat la plata unei indemnizații adecvate și echitabile

14.Dacă autorul prejudiciului depășește limitele legitimei apărări în interesul


unei terțe persoane:
a) victima se va întrepta împotriva terțului în temeiul îmbogățirii fără justă
cauză

15. Reprezintă o cauză de exonerare a răspunderii pentru fapta altuia:


b) îndeplinirea unei activități impuse de lege

16. Nu răspunde pentru prejudiciul cauzat:


b) minorul între 14-16 ani, dacă se dovedește că a fost lipsit de discernământ, la
data săvârșirii faptei
17. Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea succesivă a mai multor persoane
și nu poate fi individualizat autorul faptei ilicite:
a) toate aceste persoane vor răspunde dolidar față de victimă

18. Răspunderea instigatorului și autorului faptei care a determinat producerea


unui prejudiciu victimei este:
b) solidar față de victimă

19. Răspunderea tăinuitorului și a autorului faptei care a determinat producerea


unui prejudiciu victimei este:
b) solidar față de victimă

20. Răspunderea celui care a împiedicat sau a întârziat chemarea în judecată a


autorului și a autorului faptei care a determinat producerea unui prejudiciu
victimei este:
a) solidară de victimă

21. Dacă la cauzarea prejudiciului au contribuit, atât fapta autorului, cât și forța
majoră:
a) autorului prejudiciului va fi ținut doar pentru partea de prejudiciu pe care a
produs-o

22.Răspunde pentru prejudiciile cauzate de animale:


b) paznicul juridic

23.Pentru prejudiciul cauzat de către animale sălbatice din circuri răspunde:


c) paznicul juridic

24.Paznicul juridic răspunde pentru prejudiciul cauzat de animal:


a) independent de orice culpă

25.Victima prejudiciului cauzat de animal nu trebuie să dovedească:


c) culpa paznicului juridic

26.Vicima prejudiciului cauzat de animal se poate îndrepta:


c) și împotriva paznicului material, în temeiul răspunderii pentru fapta proprie
27.Răspunde pentru prejudiciile cauzate de lucru:
b) paznicul juridic

28.Paznicul juridic răspunde pentru prejudiciul cauzat de lucru:


a) independent de orice culpă

29.Victima prejudiciului cauzat de lucru nu trebuie să dovedească:


c) culpa paznicului juridic

30.Se prezumă că nu este paznic juridic:


c) depozitarul

31.Nu este paznic material:


a) posesorul