Sunteți pe pagina 1din 6

Ancufa Antemir

Marilena Cazari
Mirela Ciobic5',
ffi r t ,*
Aurelia Grozea,' -,;;i:*L-al

,i'r+#,
t+iP,{-i

ffi
ltr++$'

cffiffiH,cffiffiffi
#
{
Dragi copii, va dau de veste, ;
Gradiniya-io poveste! #d
4i **d

\,

il_i: tll tffi


TILJ

1. Spune ce fac copiii din fiecare imagine.


2. Creeazi o poveste despre cum se pregdtegte copilul pentru plecarea
gridinild.
la
3. Continui si ar5!i, prin sageli, ordinea acliunilor.
ln familie, se ttie,
Viata e o bucurie!

2. ;i spune cine,crezi ci sunt, personajele,


Pr:iveSte irnaginea
3.. Di,fiecf,rui membru alfamitieic6te un nume.,
4. Daci vrei, memoreazd citeve versuri ale poeziei Doifrali cumrnfi de,Elena Farago.
#
ln oglinda cAnd privesc,
Eu pe mine ma zaresc.
a

fa
o
\

1 . Deseneazd pe fiecare chip emolia reprezentati in'cerculelul colorat.


2. Di un nume fiecdrui copil.
3. Spune cum sesimte fiecare,co-pil,,potrivit emoliei
reprezentate prin desen.
&
Timp prezent cu bucurie
larna e coptlane!

Privegte ce se intSmplS in fiecare imagine de pe fiecare coloani.


Agazi in ordine acliunile din fiecare poveste, desendnd lAnga fiecare
imagine una, doui siu trei liniule, in funclie de ordinea intimplirilor.
3. Di un titlu fiecirei povegti.
{
Ce- a minvdyat vo m folosi
-t in timpul care va veni.

S-ar putea să vă placă și