Sunteți pe pagina 1din 93

Ee-le gqnoi,l

nule dalagufibi!
Noi idei geniale pentru vechile mobile, laptopuri, tablete

,llflx[nniluilill]ull llrmr
EDITORIAL

Doamnelor gi domnilor,
lntrucAt frigul gi intemperiile ne tin destul de mult timp prin
casi in perioada asta din an, o lecturl variati gi interesante a
revistei voastre favorite pici la fel de bine ca o cani cu vin
fiert.

$i luna aceasta subiectele noastre acopere un larg spectru aI


reafite$i mai mult sau mai putin virtuale, de la viitorul
Dan Serbanescu atacurilor la care ne putem agtepta din partea hackerilor, la
Redactor SefCHIP urmetorul standard wireless care va accelera de-a binelea
viata noastre digitah.

Un upgrade la vremea lui face cat zece achizitii noi? Poate.


Oricum, nu e niciodate prea tarziu si incerci Fi noi iti spu-
nem exact cum sI faci intr-un articol de amploare pe care $
l-am pregetit.

Lecture placute!

dar@mediaventure.ro

CHIP<zor7<rr
SUMAR

Mi umirefte magazinul meu


pr€fent? Degi poate ,.u n cr."ot, !ff
este ointEbarelegitimi
"a "- a,t\t

'Q
Upgrade pentru dispozitive vechi Hackerii la raport
Afle cum poti Eaduce la via{I dispozitive imbit*nite (mai mult sau mai
pufin prematur) evitand astfel o cheltuiali noul inutfla. Cu putin efort gi
atentie nu vei arunca, inci, gadget-uril€ mai vechi. 60HH"Hffi"##k 30

WiFimesh
Am testat Fapte sisteme diferite care promit
gi vitezi in toat:i casa. Vezi concluziile.
str aduce automat acoperire
68 $,xil#J[m"ffi*n** 36
2> rr'2orz!CHIP
SUMAR

Trend
14 Top 5 sisteme pe care poli rtta PIJBG,jocul Hardware La test
anului O noui luni cu noi produse testate de noi:
Noi caracteristici la IAA Erankfurt telefonul mobil cu cea mai buni camertr on-
Industria auto este zguduiti de scandalurile board, o tablete ieftini, un program de evitare a
Diesel 9i cartel. Cu toate acestea, gi-a celebrat ambuteiajelor in trafic, un dispozitiv 2-in-t
performantele la Frankfurt qi a demonstrat un performant, un volan de curse pentru goferi
uriaF restart cu e-drive-urile;i autonomia. amatori,2 monitoare bunq o cameri foto foarte
rl Cripto-(r)evolufia rapidi gi multe alte gadget-uri pentru
)i Poate un protocol si schimbe lumea? Pentru cunoscitori.
utilizatorii blockchain este clar: criptovaluta gi Software & Apps la test
contractele inteligente ar trebui mai intAi si ln numirul acesta, sub lupa expe4ilor CHIP a
revolutioneze economia gi apoi guvernul. fost un soft pentru picturi, o colectie de utilitare
Copii enervanli, gra{ie lui AJexa? Windows, o clonl gratuiti de Outlook, un app
Algoritmii au o rebdare fdre limite. Asistenti foto, unjurnal digital, un app meteo, unul cu
vocaii precum Alexa, Cortana sau Siri, rispund care poti scana documente gi inci multe altele.
intr-o maniera constant prietenoase oricaror 60 Upgrade, nu la gunoi
interpeliri rusinoase. Ce ne invala asta pe noi, ca Multe dispozitive imbitrinesc sau se strice dupe
utilizatori? doi ani gi nu pare sa aibe sens se Ie mai repari.
Ciber-atacuri brutale Dar un pic de efort te poate ajuta str evili o noui
Troieni, DDoS si virusi: nu prea e zi si nu auzi de cheltuiald.
vreun atac cibernetic impotriva companiilor sau IrtIi-Ei a* wireless dezlinluit
persoanelor private Este clar ca totul devine mai rapid, dar noul
LTE in loc de DSL standard WiFi 8o2.tlax se concentreaztr si pe
Dare serviciile intemet pe care le oblii din cablul altceva: folose$te LTE pentru a alimenta un
telefonic sau TV sunt prea lente sau nu sunt mare numir de dispozitive.
deloc disponibile, internetul mobil de mare vitezi Wi-Ei: un sistem care ajunge peste tot
ar fi o bune alternativi Colegii no$tri germani au Noile sisteme Wi-Fi mesh promit se aduce
testat o astfel de oferte. automat acoperire $i viteze in intreaga casi. Am
Scanat gi bun de plati testat in practice aceste sisteme.
Tracking-ul este de mult timp o practici de rutini Nagterea,si declinul unei chestii circulare
a supermarket-urilor. Deja se face prin internet, Acum 35 de ani, reflectau lumina zilei gi
dar gi afacerile offline fulcearce sA monitorizeze transformau din temelii industria muzicali.
fiecare pas al cliengilor lor. Dar au ei voie si faci Chiar gi Ludwig van Beethoven ajucat un rolin
asta? dezvoltarea lor.
Hackerii se prezinta h raport Gase gi birouri mai inteligente
La evenimentele Black Hat, Def Con Fi Cyber Servicii precum IFTTT, Zapier gi Microsoft Flow
Weeh cei mai buni expe4i in securitate din lume iti permit se conectezi inteligent servicii web gi
dezvtrluie cum vor arata atacurile cibemetice ale hardware. $i nu ai nevoie de aptitudini de
viitorului gi explici cum te poti proteja impotriva programator.
acestora. CHIP Top ro
36 Viitorul lui Windows to Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
Protectie anti-ransomware, control ocular, Linux testeaze peste looo de produse pe an. Aici
integrat sunt altemative - acestea Si mUlte altele gisegti liste Top ro pentru 20 de categorii,
sunt incluse in update-ul Redstone 3, lansat in informaqii despre produse noi testate gi mai
toamni. i1i prezentdm noile fun4ii multe recomanderi de noi achizilii.
GhidCHIP: CPU &GPU
Test & Tech SfArgitul boom-ului mining-ului a stopat
oo 40 Smartphone-ul ca dispozitiv practic cregterile de preturi ale GPU-urilor gi a ieftinit
e Smartphone-urile bune nu trebuie sd fie gi mai multe procesoare grafice.
scumpe, dupi cum promit actualele dispozitive
cu Android z din gama de preturi 23o - 35o €.
Testul nostru dovedegte asta.
Tips & Tricks
82 Concentrat de Know-how
E tt Notebook-uri pentru birou gi ciliitorii de afaceri ' Accelereaze-li sistemul gi fi-1i viala mai comodi
Altele pot fi cool - dar notebook-urile de
IA cu ajutorul acestor sfaturi! In plus: cele mai
business sunt generaliste discrete destinate
bune trucuri pentru Office, hardware, internet
rutinei zilnice de la birou. Nu sunt deloc ieftine,
dar au un inalt nivel de calitate. CHIP a testat
. 9i multe altele.
ii
patru astfel de dispozitive.

CHIP<2012<rr
I
u
Be
lui
SE
ce:
ctr
!g
pn
t-l
ill{

NVIDIA a lansat ceForce GTX roTo Ti, ca totaE de 256 GB/s. Astfel, ofere o perfor- pentru a face fati cerinlelor grafice ale
parte a sedei de placi grafice (GPU) con- mantd duble fate de GeForce GTX 97o. Directx 12, HDR, realiteui virtuale, pre-
struite pe arhitectura Pascal. Cu o perfor- GeForce GTX roTo Ti a fost proiecta- cum gi pentrujocuri ca Destiny 2,
manle situaLa intre GeForce GTX roSo gi te se performeze in overclocking, cu o Shadows of War. Star Wars Battlefront II
1O7O, noua placd grafice GeEorce GTX marje considerabile pentru ca gamerii se gi PlayerUnknown's Battlegrounds.
toTo Tiva fi disponibile in Romania la poate duce performantele la limitd. Par- Plecile video GeForce GTX roTo Ti
pretul recomandat de 2.2oo lei. tenerii NVIDIA au conshuit placi video vor fi livrate in peste 238 de Fri gi terito-
Dispunand de arhitecturd Pascal, cu sisteme de recire $i etaje de alimentare rii, prin releaua de parteneri NVIDIA
GeForce GTX 1o7o Ti este echipati cu care le permit j ucltorilor sI depiqeascd GeForce, care include ASUS, Colorful,
2.432nuclee $i 8 GB de memorie care ru- specificatiile standard. EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno-
leaze la 8 Gbps pentru o Hlime de bandi GeForce GTX 1o7o Tl este concepute vision 3D, MSI, Palit, PNY si Zotac.

Samsung36oRound
creeazi si transmite live continut gD in VR
Samsung a lansat 360 Round, o noue ca- Extinderea platformelor
mere pentru crearea $i transmiterea de cu continut 360, EI
conlinut 3D de inaltd calitate, dedicata precum Samsung
specialistilor si entuziagtilor care igi do- VR, Facebook qi l.a
resc o experiente superioarain realitatea YouTube, dar Plt
virtual5. AnuntatE la Conferinta Dezvol- risp6ndirea @i
tatorilor Samsung (SDC 2orz), Samsung videocli iEr
360 Round utilizeaza 17 obiective - opt purilor bo
perechi stereo, pozitionate orizontal $i un 360 in cu
obiectiv pozitionat vertical - pentru a media do
transmite live continut video gi audio 3D, au tu
in format 4K,9i a crea imagini 3Din pro- sporit cax
funzime. nevoia DO

Camera Samsung360 Round are un pentru p!\


design rezistent si compact, beneficiaze videocli- do
de certificare IP65 care asigure rezistenla puri 360 de
la ape si pral put6nd fi folositein orice inalte cautate in
condilii meteo. in plus,intrucat nu dispu- rdndul profesioniq-
ne de ventilator, camera este foarte u$oa- tilor gi entuziagtilor de j
re si nu are dezavantajul zgomotului de realitate virtual5. 360 iE
fundal. Dispozitivul beneficiazd de func- Round este primul dispozitiv care Samsung 360 p€
tii suplimentare, precum solulii software indeplineste aceste nevoi, reugind se dispune de o carcase concepute special sa
de editare gi concatenare a imaginilor, ofere imagine de inalte calitate la 360 pentru a reduce incilzirea, eliminind sil
dar sj de stocare externe expandabile, grade, cu profunzime 3D avansate,la un nevoia unui ventilator $i reducand la ml
e
asigurand o filmare de lunge durate pen- pret rezonabil, comparabil cu alte camere minimum dimensiunea gi greutatea dis- au
tru orice fel de proiect. 36o profesionale. pozitivului. a EE

4> 11 > 2017 > CHIP


NOUTATT < TREND

BenQ lanseaziEWzzzHDR
un monitor dedicat pasiona{ilor de divertisment
BenQ a anuntat disponibilitatea modelu- Astfel, EW2ZHDR ofera utilizatoru- subtile, chiar gi in imagini lntunecate.
lui EW277HDR, un rionitor care se adre- Iui un contrast nativ de 3ooo:r, o game Depigind cu mult capabifitelile unui
seaze pasionatilor de divertisment $i IargE de culori (930/6 din spaliul de culoa- monitor LED convenlional, EW2ZHDR
celor ce lucreazi de acase. Vine echipat re DCI-P3) 9i o luminozitate imbunete$ti oferl pe lange o acoperire de 93% a spec-
cu un panel AMVA+, o luminozitate gi o la 4oo-niti. lntegrarea tehnologii.tor HDR trului de culoare DCI-P3 qi o compatibili-
rezolutie ridicat5, tehnologie eye-care, $i Brightness lntelligence Plus ajute h tatea cu standardul cinematografic
100o,6
precum gi o componenta audio imbune- optimizarea zonelor luminoase pestrand Rec. 7o9 HDTV Pe langa acestea, noul
telitd, totul pentru o experiente multi in acelagi timp claritatea detaliilorintu- monitor oferd gi doui noi moduri, Super
media de neegalat. necate, chiar Fi in medii cu luminozitate Resolution $i Smart Focus, dedicate spe-
reduse. Cu ajutorul bu- cial segmentului de divertisment, ambele
toanelor de meniu, utili- menite se imbuneteteasce calitatea ima-
zatorul poate trece rapid ginii. Daci modul Super
prin patru moduri HDR / Resolution ajuti la
BI*, optimizAnd astfel optimizarea imaginilor de rezolulie joas6,
contrastul, culoarea gi prin cregterea densiteui
realismul imaginilor afi- conlinutului de pixeli, modul Smart Fo-
gate, totul pentru a atinge cus
o vizionare confortab e. ajuta se te concentrezi mai bine, evidenli-
Profitand de avanta- ind anumite ferestre sau zone ale ecranu-
jele oferite de tehnologiile Iui.
superioare implementate EW2T7HDR vine echipat cu o conec-
in display-urile AMVA+, tici ce include un port VGA Fi doue
EW277HDR genereaze un porturi HDMI, boxe integrate pentru o
contrast nativ de 3ooo:1, experiente multimedia complete, compa-
pentru a afi$a culori reale, tibilitate Windows gi Mac, precum gi toa-
detalii fine gi gradatii te beneficiile tehnologiei BenQ Eye-Care.

ELKO
anunfi Getac Semi-Rugged S+ro
ELKO Romania a anunlat disponibilita- griji oriunde au nevoie. de t4' aduce o experienle tact e superbd,
tea notebook-ului Getac S4ro. Plecand de Cea mai bunaperformante din asigurand supot pentru pane h 1o atin-
la un design conceput sa reziste tuturor aceaste categorie este asigurata de proce- geri simultane, chiar gi atunci cand sunt
provocarilor zilnice actuale cu care se soarele Intel. CoreTM isliz de Generatie folosite menuSi, in timp ce luminozitatea
confrunta tehnicienii de pe teren, Getac 8, care ofere mai multa putere de proce- de pane h Soocd/m2 garanteaze Izibilita-
introduce cea de-a doua generalie a note- sare Fi sunt mai eficiente din punct de tea perfecte, chiar giin lumina puternice
book-ului S4ro in categoria semi-rugged, vedere energetic. MullumitA soluliei a soarelui (oplional, este dispo-
cu pelformante, opliuni de securitate si grafice nibil si un ecran HD cu
doteri de top pentru categoria din care Intel UHD looocd/m2).
face parte. Mullumite configurarii pe Graphics
care o are gi formatului sublire si ugor, 620, interfe-
noul S4ro este instrumentul ideal pentru Ielor WiEi
profesionigtii afl ati in miscare din 8oz.nac Si
domenii precum sigurante pubficA sau Bluetooth 4.2
asigureri. gi designului
Una dintre cele mai importante nou- care permite
ta pentru S4ro este camera sa IR dispo- inlocuirea
nibile optional, care suporti recunoa$te- rapidtr a bateri-
re faciald cu integrare Windows Hello, ei, utilizatorii
pentru o autentificare mai rapida gi o pot experimen-
securitate sporiti. impreune cu TPM 2.o ta acum toate
Si Opal2.o SSD - ambele disponibile in avantajele per-
mod standard pentru S4lo - utilizatorii formanlei mobi-
au acum la dispozilie o solulie mobild le. Ecranul Full
extrem de sigura, pe care o pot folosi feri HD LumiBond. 2.o

CHIP < 2or7 < rl


TREND } NOUTATI

(
L
la
GI

So
Ioi
E
t{o
ma
cl
di!
ft
utr
Ell
.b
el
lll
Game ON!, un eveniment de neratat pentru pasionatii de ' pe de la fotogra-
gaming a avut loc in perioada 3-5 noiembrie, la Romexpo, in fii la boardgames, s-au putut relaxa intr-o zone aa
pavilionul CI fiind destinat in primul rdnd jocurilor gi nu special amenajata unde au putut urm5ri transmisia de la d
produselor auxiliare. Bbzzcon2ov. oE
Astfel, fanii s-au putut bucura de jocurile preferate din Jocurile prezente la eveniment pe PC sau consola au fost: tu
portofoliile partenerilor Activision gi Blizzard Entertainment, Call of Duty WWZ Destiny 2, Overwatch, Heroes of the Storm, fa
intr-o atmosfere relaxanta gi interactive. in afara gaming-ului Diablo 3, Hearthstone, Starcraft Remastered, Guitar Hero
recreativ, au existat si cateva mini-competilii. in plus, fiecare Live gi Crash Bandicoot. World ofwarcraft a recreat univer- Itr
joc a beneficiat de o zone special amenajate. sul celebruluijoc prin decoruri gi prin amenajarea unor zone h
Pasionalii de gaming au avut la dispozilie numeroase alte tematice.

Cei mai buni modderi romani, ttu


EI
polonezi gi cehi au concurat la t&
slr
Ar
h
GEEORCE t'r
It
c[
GARAGE: &
Be

Destiny of Titans &


da
pe
Cei mai buni modderi gi overclockeri din fost reprezenta6 de Maciej "Urban' fost urmarite de peste 3oo.ooo de pasio-
Romania, Polonia si Cehia au concurat la Nowak, Staszek "Tips" Wiertelak €i Jarek nali de modding de-a lungul celor 24 de hr
cea de-a doua edilie a competitiei GeFor- "Blackwhite" Arczynski, iar specialigtii ore. in Rom6nia, GEFOBCE GAMGE: id
ce Garage. Evenimentul s-a desftr;urat in din Cehia prezenti Ia acest eveniment au Destiny of Titans a fost difuzate pe cana- F
perioada :-+ octombrie in ESL Arena, fost Filip Karel. Jakub "Meteleskum- lul de YouTUbe NVIDIA Geforce Roma- d
Katowice, Polonia, iar cele trei echipe, cu Metelka gi Josef "PKBO" Dvofak. nia gi pe pagina de Facebook NVIDIA gI
cate trei membri au avut la dispozitie 24 Cele trei echipe au avut la dispozilie GeForce Romania, iar pasionatii de DIY F
de ore pentru a crea un sistem PC perso- 40 de cutii de vopsea,40 de tipuri de dar Si entuziagtii modding-ului i-au ur- E
nalizat, inspirali dejocul PC Destiny 2. unelte Qi 60 de metri de cabluri pe care marit indeaproape pe specia-ligti, pentru iT
Echipa romAneasci, compuse din le-au utilizat cu multa creativitate, sim! a descoperi noi tehnici. Popularitatea
"fi
George "Papa Jock'Potece, Tirdor "Mon-
stru" Badice Si Matei "Matose" Mihatoiu, a
estetic fi cuno$inte tehnice, pentru a
spori performanta sistemului Si pentru a
evenimentului confirma faptul ce a fi
gamer sau expert de modding poate
fim
inl
caftigat aprecierea fanilor inci de Ia pri- 1m
ma edilie a GeForce Garage. Polonia a
crea un design spectaculos.
Competitia a fost transmisd live gi a
deveni un stil de viate.
E;
6, rr>2or7>CHIP
NoUTATI < TREND

Sony
lanseazi camera full-frame czR III
cu obiectiv interschimbabil
Sony completeaza gama de camere tie) la suprafata chipu-
mirrorless full-frame prin lansarea Iui, pentru a imbuna-
modelului ozR III (model ILCE-7RM3). teu eficienta de
Noua cameri a7R III valorifice perfor- captare a luminii,
manla oferitE de senzorul Exmor R oferind astfel o
CMoS de 42l megapixeli cu iluminare sensibilitate ridica-
din spate gi viteza superioare de fotogra- te, un nivel de
fiere de pana la ro cadre pe secundd cu zgomot redus,
urmerire completd AF/AE, oferind o cali- dar gi un
tate video 4K, un interval dinamic extins interval dina-
de pana Ia 15 diafragme, sensibilitate ridi- mic extins.
catE gi reducere a zgomotului pdnd la o Noua sare de aproxima-
treapte de expunerein plus. cameri a7R tiv L8 ori, compara-
Cu un corp compact gi ugor, noua IIIde Ia Sony tiv cu camera foto a7R
camerd foto este un instrument util gi dispune de II- Datorit5 acestor
extrem de versatil pentru fotografi, vide- un nou front- componente, camera poate
ografi, creatori de conlinut multimedia gi end LSI care fotografia la viteze mai mari,
fotografi profesionigti care au nevoie de dubleazi viteza de permiland o game de sensibilita-
fiabilitate $i fl exibilltate. citire a senzorului de te ISO intre loo - 32ooo (extinse h
Senzorul Exmor R CMOS cu ilumina- imagine, precum si un ISO 50- 1oz.oo pentru foto) $i un
re din spate este dotat cu o arhitecture cu procesor de imagine BIoNz x interval dinamic de 15 trepte la seteri de
lentile fera spatii $i strat AR (anti-reflec- imbunate$t, care creste viteza de proce- sensibilitate reduse.

lanseaziHuaweiMate ro siMate to Pro,


Huawei cuprocesorlA
Huawei a lansat, in cadrul unui eveni- dispozitiv mobil. Kirin g7o are, de aseme- Flagship-urile seriei Mate au un corp
ment exclusivist, noile modele Mate 1o, nea, un nou sistem dual ISP ce asigurS din sticle 3D, simetric curbat pe toate cele
Mate 10 Pro $i Mate ro Porsche Design, capabiliteu de fotografiere inteligente. patru laturi, fiind astfel ergonomic gi
smartphone-urile dotate cu Inteligen!5 Cu un nou display Huawei Eullview usor de linut in mand. Pe spatele dispozi-
Artificiale, care combine un sistem Huawei Mate 10 Pro integreaze un ecran tivelor se afltr o banda cu un finisaj dife-
hardware inovator, procesorul Kirin g7o OLED de 6 inci qi o rezolulie de 18:9, un rit, menite sa evidenlieze noul sistem
si noua interfate Huawei, EMUI 8.0. seria raport ecran-carcase mare $i tehnologia dual-camera Leica. De asemenea, Huawei
Mate confirma angajamentul facut de HDfuo pentru o vizualizare dinamicd a Mate ro Pro deline certificarea IP67 in
companie utilizatorilor de pretutindeni clipurilor video. ceea ce prive9te rezistenta Ia ape ii praf.
de a livra performante superioare.
Reuqegte acest lucru prin extinderea
duratei de viale a bateriei, integrand toto-
data noua tehnologie dual-camera Leica,
pentru fotografii uimitoare.
Huawei Mate ro gi Huawei Mate ro
Pro sunt primele smartphone-uri care
integreaza noul procesor Kirin g7o,
proiectat se fivreze imbunetiuri conside-
rabile datorite tehnologiei AI, pentru o
experiente de utilizare mai rapide gi mai
personalizata. Kirin 9zo este construit in
urma unui proces de fabricare TSMC
avansat a semiconductorilor de ronm gi
dispune de un procesor ARM Cortex cu 8
I nuclee, de primul GPU Mali Gz2 cu 12
nuclee de pe piate si de pdma unitate de
procesare neurale (NPU - Neural Proces-
a sing Unit) proiectate special pentru un

CHIP<2017<r1
TREND > NOUTATI

Sony Interactive Entertainment lanseazi


Gran Ttrrismo Sport
exclusiv pentru PlayStation +

Sony Interactive Entertainment (SIE) a Sport jucatorii igi pot crea o cariera on[- fel, linia de demarcare dintre realitate si
Iansat Gran Tirrismo Sport, unul dintre ne, pot concura cu adversari reali gi astfel virtual devine aproape insesizabild.
cele mai a$teptatejocuri ale acestui vor fi la numai un pas de a ajunge campi- Cu o grafice fotorealista, integrare
an, exclusiv pentru consolele Playstation oni in competitille certificate Federati- native cu Playstation VR gi cu un sistem B€
4 9i PS4 Pro. on Internationale de lAutomobile (FIA). de matchmaking avansat, Gran Tilrismo llr
Cel mai nou titlu al seriei create de Gran Tilrismo Sport imbine cu u$u- Sport ofere j ucetorilor cea mai reali ex- d
studioul Polyphony Digital Inc. vine cu o rintd arta $i tehnologia, aducAnd adevS- perienfd de joc ;i redefine$te genul Ra- F
grafice extraordinara, posibile datorite ratul simulator auto la cel mai inalt nivel cing. a
puterii de procesare superioare oferite de de fidelitate, cu ajutorul tehnologiilor de langa demonstr4iile VR oferite la
Pe
&
sistemele PS4 gi PS4 Pro, reinventand ultime generalie precum 4K gi HDR, totul evenimentul de lansare, desfe$urat la &
totodate modul in care gamerii experi- la 60 de cadre pe secundi. Polyphony Adancata Motorparlc jurnaligtii prezenli &
menteazljocurile cu ma$ini. Pentru pri- Digital Inc. nu a pus accentul numai pe au avut si oportunitatea experientei reale z,
ma datEin istoria de aproape 20 de ani grafice, ci a recreat cu acuratele modul in de conducere a unei ma$ini optimizate
tn
din spatele francizei Gran Tirrismo, in GT care maFinile se comporte pe circuit, ast- pentru curse.
Ir
Br
a
Raportul "Noi amenintari, o noua
Jumitate dintre atitudine: ce inseamni se fii pre-
rile cu cea mai rapide cregtere in
2o1z cu un plus de 1r% pentru

companii au dificulti{i getit pentru riscuri intr-o lume a


atacurilor complexe", realizat de
companiile mari. Nu este vorba
doar despre numarul de atacuri: (
in a identifica fi::T:'#":lif:XlX;,:fJe
doue treimi dintre participantii
la studiu (66%) au fost de acord
t
bresele serioase
principal al securitalii cibernetice
corporative. in cazul in care un
ci amenintdrile devin din ce in ce
mai complexe, iar pentru 52%
L
atac reugeste se Eeace peste de- dintre ei este din ce in ce mai difi
de securitate fensive, deteclia gi reaclia imedia-
te sunt esentiale: detectia rapide
cil de stabilit diferenta dintre
atacurile "normale" gi atacurile
S.
II
reduce costul mediu necesar pen- complexe. ct
tru recuperare la mai bine de Acest lucru devine o proble- ul
jumatate, de Ia L2oo.ooo de dolari ma majora pentru companii ele d
la 456.000 de dolari, pentru com- incep se inFleage ce, h un mo- $
paniile mari. in lumina recentelor ment dat, vor intahi o bregd de &
atacuri complexe precum Wanna- securitate (57% comparativ cu h.
Cry si ExPetr, reprezentanlii or- 51%, anul trecut), dar sunt ince I q
ganizatiilor ar trebui se se intre- nesigure ln privinta celei mai ! C!
be 'Ce se va intampla cAnd vom fi eficiente strategii pentru a res- *
atacati?". Dar, avandln vedere ca punde acestor ameninleri (42%). a ta
multor companii le este greu Complexitatea problemei este H
chiar Si numai se identifice pro- chiar maiingrijoretoare, deoarece E
ducerea unei bre$e de securitate, studiul a aretat cA incertitudinea n
aceasta este o intrebare la care este semnificativ mai ridicate i C
este extrem de dificil de respuns. (63%) printre respondentii care
Studiul din acest an releve sunt expe4i IT Fi sunt, evident, s
d
faptul ci atacurile direqionate mai familiarizati cu aceaste pro- et
au devenit una dintre ameninte- bleme
.9
I b

rr, ?or7 ' CHIP


, NourAT

BenQ, companie recunoscute pe plan doilea al acestui an. Mai mult, din punct clienli, in ceea ce privegte rezolutia nati-
mondial pentru inovatii in domeniul de vedere cantitativ, BenQ a vandut in vi de afigare, BenQ este nr- r in topul pre-
solutriilor de imagine si lider global pe Romania cat urmatorii cinci competitori fedntelor, pe segmentul EullHD oblinand
piala de proiectoare cu tehnologie DLP, la un loc. 57o% cotd de piaF, 569" pentru WXGA 9i
remane fder de piatl in Romania siin cel Cea mai buni evolutie a vanzerilor 49olo pentru segmentul SVGA.
de al treilea trimestru din 2o1z cu o cotd BenQ in aceasta perioade s-a inregistrat Comparativ cu trimestrul precedent,
de piale de 46% ca numer de uniteti van- pe segmentul de videoproiectoare Corpo- in Q3 2017 piala de videoproiectoare din
dute gi 33% valoric, potrivit darelor furni- rate, unde compania a obtinut 53olo din Romania a crescut cu +35yo dpdv cantita-
zate de compania Future Source Consul- piaia locale, acesta fiind urmat de seg- tivgi cu *36olo dpdv valoric. Segmentele
ting. mentul Institutional, cu o pondere de de produse importante, cu crestere in T3
O analze detaliatE a acestor rezulta- 4r% si segmentul Home Display cu o cote 2oV vs T3 2016, au fost video-proiectoare-
te evidentiaze o cregtere a vanzerilor de 3o%, pe toate aceste segmente de piata le EullHD cu o creStere de 5oolo , cel al
BenQ cu 7.5olo fate de aceeaqi perioadd a BenQ fiind numerul r proiectoarelor 4K cu peste 130o,6 gi cel
anului trecut Si 41olo fat5 de trimestrul al Din perspectiva dotarilor ceutate de SVGA cu +17%.

Samsung
lanseazi tableta Galaxy Tab Activez
Samsung a lansat Galaxy Tab Active2, o Maximo pentru a
noue tablet5 pentru mediul de business, puteaingloba
cu design rezistent, orientat citre nevoile toate capabi- medii osti-
utilizato lorSi inspirate de inovaliile [telile de le, vibraiii
aduse de profesionigtii din cadrul Sam- gestio- sau caderi
sung. Galaxy Tab Active2 contdbuie Ia nale brugte. Tableta
transformarea digitale a pielelor vertica- Galaxy Tab Active2
Ie, precum industda transporturilor, a dispune de funclii
siguranlei publice $i a industriei prelu- care asiguri durabilita-
cratoare. Noul produs ofera o gam5 vari- tea, cum ar fi o carcase de
e atd de functii, precum integrarea datelor protec!ie impotriva iocurilor
biometrice, modul multiwindow Ei capa- IESUF produse de Ia l2m inalome,
biliteli S Pen care funclioneaze in condi- selor gi a rezistente la ape gi prafprin certi
tii extreme de munce, imbunetilind pro- mediului de ficarea IP68 $i un ecran tactil mai
ductivitatea gi flexibilitatea angajalilor Iuctu. bun care permite utilizarea
din industriile mai sus menlionate. Tableta Samsung tabletei cu manugi sau mAini umede.
!-
Samsung a adoptat o abordare des- Galaxy Tab Active2 deti- Aceste caracteristici asiguri o mai buni
chise cu partenerii sei pentru a extinde ne ceItificare MIL-STD-81o, durabilitate in condilii extreme, cu un
experienla Galaxy Tab Active2, acest care asigurl durabilitatea tabletei sub design simplu qi o interfatd care permite
€ lucru insemnand colaborarea cu IBM presiuni excesive, temperaturi ridicate, utilizarea tabletei cu o singur5 mdnd.

CHIP < 2orz < rl .9


c
I
ET
rd
VI
j.et
t!
tu
rIir
III]
in
Pl,
Ei
t
co
@
Ye
YA
IE
TP Vision, partener licenliat al Philips vizionare ideali. premium si minimalist, avand o forma
pentru productia de televizoare, a adus
&
Philips 55POSgoo2 dispune de o subtire Si eleganta. a
in Romdnia modelul goo2, un televizor diagonaE de 139 cm si rede imaginea la Televizorul folosegte Tehnologia Lr
aK OLED cattigetor in acest an al pre- calitate video UItra-HD 4K cu o rezolutie Triple Bing Fi motorul de procesare DTS
miului European Imaging and Sound de 384ox216o. Tehnologia Ambilight cu HD Premium Sound pentru un sunet mai
Association (EISA) pentru cel mai bun trei laturi
se conecteazi perfect cu ecra- putemic si mai clar. Tehnologia de inten-
raport calitate/pret. Televizorul imbind nul OLED fere rame iar componenta sificare a sunetului Philips Triple Ring
cele mai noi tehnologii, un ecran OLED HDR (High Dynamic Range) ahturi de imbunetaleste puterea mediilor gi a bass-
animat de puternicul procesor de imagi- gama largi de culori vibrante ofere o ului ceea ce inseamne ce utilizatorii se
ne P5 si tehnologia Ambilight, Ia care experienla vizuala exceptionaH. Televi- pot bucura de un sunat mai bogat, in
adaugaAndroid TV Fi o gamd variate de zorul se potriveste perfect cu ansamblul timp ce procesorul DTS HD Premium
aDlicatii pentru a obline o experienta de unui living modern printr-un design Sound asigurd o calitate audio superioare.

Casca Samsung HMD Odyssey aduce cea mai noue experien(i


Windows Mixed Reality
Odyssey este u;or gi rapid de utilzat, dispuse in tandem.
dispune de o calitate superioare a imagi Casca Windows Mixed Reality
nii, de un ecran performant, cu cea mai Samsung HMD Odyssey a fost proiectate
Samsung mare rezolutie pentru o experienle pre- pentru a oferi utilizatorilor cele mai bune
a lansat, mium, care poarte utilizatorii pe noi experiente, inca de Iainceput. Spre deo-
in parte- culmi ale realita i virtuale. sebire de alte dispozitive similare, pe
neriat Cu un displayAMOLED dual de 3,5 HMD Odyssey nu trebuie s5 instalezi
cu inci, Samsung HMD Odyssey aduce cu- senzori de miscare adilionali - este sufi- A(
Microsoft, lori mult mai vibrante gi tonuri de negru cient sA conectezi dispozitivul la PC gi br
casca mai profunde. pentru imagini mai clare gi poliincepe. Datoritd senzorului de pozi- :r
Windows mai realiste. Campul de vizualizare de r]o 1ie gi miqcare incorporat, utilizatorii nu EI
Mixed Reality grade permite utilizatorilor si descopere sunt restrangi la un spatiu limitat in tim- n
(MR) HDM reatte$ virtuale incredibile dinjurul lor pul experientei virtuale. ni
Odyssey dispo- In ceea ce prive€te componenta de Pentru o experien!5 virtualS si mai SE
zitiv premium sunet, Samsung HMD Odyssey dispune captivante, Samsung HMD Odyssey vine -
care ofere uti.liza- de funclia Spatial Sound 360', oferind cu senzori Six Degrees of Freedom (6 *
torilor una dintre utilizatorilor un sunet surround prin DOE) care permit utilizatorilor sd face tr
cele mai complete cestile premium AKG incorporate. Utili- mbceri intuitive gi naturale. Cu ajutorul ul
experiente virtuale zatorii pot, de asemenea, se comunice cu manetei de control ajustabile, Samsung trE
din industrie. atijucetori feri a fi nevoi$ seigi scoate HMD Odyssey este conceputa ergonomic e
Samsung HDM casca. folosind sistemul de microfoane pentru o fixare confortab e. hr

10 >
11 ,2orz > CHIP
NoUTATI < TREND

Cresc vinzirile de imprimante

Epson inkjet
Epson a anuntat, pentru cel de-al doilea EcoTank ITS
trimestru din 2olz o cregtere cu B% a li- pentru companiii
vrar or de imprimante cu tehnologie cu (La6o, L6ro,
jet de cerneale" din punct de vedere al L6r9o). ln total
volumului, respectiv cu 22% ca valoare gama EcoTank
fale de aceea$i perioadd a anului trecut ln ITS va avea acum
primajumatate a anului 2orz Epson a zr de modele.
livrat culo mai multe imprimante $i Gama EcoTank
multifunclionale cujet de cerneaE decat ITS asigura un
in perioada ianuarie - iunie 2016, Din cost per paginl
punct de vedere valoric, Epson a inregis- foarte mic datori
trat un avans de aproximativ 18 procente te cernelurilor cu
fata de 2016, conform IDC Quarterly Hard- randament ridi-
copy Peripherals Tracker, zorTQz in per! cat gi a rezervoa-
oada aprilie - iunie zorz in Romania s-au rele de mare
vandut echipamente cujet de cerneali in capacitate.
valoare de z,o+ milioane de euro, in cregte- De asemenea,
re cu 25% fate de trimestrul 2/2016. Epson aduce in Romania cea mai mare a Empii foarte mare, deplasarea obiecti-
Epson a lansat urmetoarea generatie gama de videoproiectoare pentru home ci- vului pe verticalE si pe orizontaH, Mira-
de imprimante EcoTank ITS pentru utili- nema Si divertisment, dar pi pentru utili- cast gi duplicarea ecranului, respectiv
zatori casnici (L3o5o, L3o6o, L3o7o, L4Eo, zarea la birou. Noile serii integreaze carac- wi-Fi oplional in cazul seriilor office, la
L416o) $i o gam5 Premium teristici de top cum ar fi o durate de viata preturi accesibile.

AOC
lanseaziunmonitorde
3r,5inchi

AOC a lansat modelul Q3279VWE mem- Rezolulia QHD devine tot mai popu- de 3r,5inchi cu rezotulie QHD, timp de
bru al seriei 79. Acesta este un monitor lare gi face mai u$oar5 trecerea intre re- raspuns de 5 ms gi refresh rate de 60 Hz.
accesibil gi potrivit pentru orice utiliza- zolulia Full HD qi 4K. In timp ce rezolulia Acest panou are o addncime de culoare
tor, cu o diagonala de 315 inchi (8o,or cm) 4K este mai greu de obtinut pentru majo- de 8 bili Si FRC (Erame Rate Control),
Si rezolutie QHD (2560 x r44o pixeli). Mc. ritatea jocurilor care iuleaze pe actualul facand posibile perceperea a Lo7 miliarde
nitorul are un design foarte subtire Si un GPU, rezolulia Eutl HD are un aspect de culori, egald cu capacitatea de redare a
stand elegant, cu un finisaj argintiu care pixelat pe ecranele mari. Datoriti mode- unor monitoare de ro bi!i. Modelut
se integreaze perfect intr-un living mo- Iului Q3279VWF, AOC vine cu solutia Q3279VWE este capabil se redea mai mul-
dern. Eunclia Ereesync gi timpul de res- peffecte pentru cei care doresc un moni- ta adancime, culori mai puternice gi se
puns de 5 ms vor satisface cerintele ga- tor de dimensiuni mari, cu o densitate a obline colour grading intr-o modalitate
meri.lor ocazionali. Cu un prel pixelilor de 93.24 ppi. in comparagie, un aproape insesizabild. Panoul MVA are o
recomandat de 1339 lei, modelul display de z
inchi cu rezolutie Full
de uimitoare rata de contrast static de
Q3279WVF este disponibil incepand cu HD are o densitate similare de 9179 ppi. 3ooo:1pentru profunzime gi calitate a
luna noiembrie. Monitorul dispune de un panou MVA imaginii.

CHIP.2Or7 < rr < 11


TREND , NOUTATI

PlayStation + I
are acum meniu in limba romini (
Sony Interactive Entertainment (SIE) a in care pot concura a
lansat o noue actualizare software pen- iSi pot prezenta
tru sistemul Playstation 4. Utilizatorii
Fi tr
ulterior rezultatele B
PS4 pot seta de acum meniul consolei in oblinute pe pagina TJ
limba romdnd 9i, de asemenea, au acces o dedicate echipei s0
varietate de functii noi pentru difuzarea din care fac parte, 3i
continutului Fi imbundtelirea experien- Uncharted 4 gi iE
tei de gaming a utilizatorilor. Mantis Burn
Actualizarea la versiunea de sistem Racing sunt prin- p(
5.o introduce pentru prima date ESL tre primelejocuri compatibile cu noua rezolutie ro8op, cu 60 de cadre pe secun- tE
Team Tournaments, funclie dedicata funclie ESL Team Tournaments. d5, pentru utilizatorii Playstation 4 pro. $
pasionalilor de esports, prin care utiliza- Odate cu actualizarea sistemului Ia Noi functii sunt disponibile piin c
torii se pot aiStura unei echipe deja exis- versiunea 5.o, gamerii vor avea posibilita- cazul Playstation V& precum afigarea {o
tente sau i$i pot forma propria Ior echipe tea de a urmeri activitatea oriceror utili- comentariilor spectatorilor, dar $i a fil
pentru jocurile multiplayer. Jucetorii au zatori PSN prin funclia Follow Anyone, mesajelor jucetorilor cetre spectatori. F
posibilitatea de a fi membri in maximum atat pentrujocurile accesate, cat gi pen-
60 de echipe simultan gi pot discuta tac-
Utilizatorii Playstation VR pot activa, F
tru videoclipurile 9i imaginite din joc in timpul vizionarii filmelor, sunet at
tici gi strategii cu ceilalli coechipieri prin partajate de aceqtia. surround virtual care simuleaze sisteme- It
intermediul funcliei de chat. Mai mult, in plus, funclia de livestream pe le audio cu 5.I respectiv zl canale, direct I
utiiizatorii pot vedea care sunt meciurile Twitch este acum actuaLizatA gi permite o in cegti. &
o
.d
,IN
a
st

I
Huawei d
deschide primul siu It
E
CustomerSendce Ei
IE
Center,in centrul b
iE
Bucurestiului
t p(
ct

Huawei a inaugurat astizi primul seu serviciilor de after sales,in cadrul Hu- in plus, pentru o transparenle cat
Customer Service Center, aflat in centrul awei Customer Service Center lucreaze mai mare a procesului de verificare sau
Capitalei. Printre serviciile de care clien- ingineri specializali in dispozitive mobile, de repar4ie a telefoanelor Huawei, clien-
1ii Huawei se vor putea bucura de acum profesioni$ti pregetili in repararea tele- tii pot urmiri live tot ceea ce se intample,
inainte, in cadrul unui spaliu modern gi foanelor Huawei dar si in a respunde intrucat departamentul tehnic este sepa-
primitor, se numerl Reparaliaintr-o ore, cerinlelor utilizatorilor. rat de showroom doar printr-un perete
beneficiu care nu presupune un cost su- Pe hnge serviciile de after sales, con- de sticlE.
plimentar daca telefonul se afl5 in garan- sumatorii care trec pragul centrului de Huawei Customer Service Center
tie si nu s-a efectuat o intervenlie neau- service autorizat, vor gisi gi o gamE largi este Iocalizat pe Bulevardul Nicolae
torizate asupra acestuia, precum Si de accesorii pentru smartphone-uri, de Ia Balcescu, nr. 23A,in zona Universitate
suportul tehnic pentru orice situatie pe huse pentru telefon si pand Ia selfie- - Piala Romane s-i este deschis de Luni
care utilizatorii o intampine. stick-uri gi vor putea testa cele mai noi pani Vineri, in intervalul ro:oo - 19:oo,
Pentru a asigura un nivel ridicat al modele Huawei. Sambeti intre to.oo - rs.oo.

12, rr > 2or7, CHIP


NourATr < TREND

Primul NAS dinlume cuprocesor Ryzen

QNAPTS-xzz
QNAP a anuntat lansarea pe piati a 64 GB DDR4 BAM. Cele doue sloturi SSD $afice, adaptoare de retea locbE /
primului server NAS echipat cu procesor M.2 SATA de 6 GB/s sunt destinate accele- aocbE. PCIe NVMe SSD carduri de
Ryzen. Seria TS-x77 se adreseaze segmen- rarii cache sau volumelor de stocare de extensie USB 3.r gi carduri QMz (care
tului business, avand in echipare proce- inaltd performante. adaugi SSD-uri suplimentare M2 sau
soru[AMD Ryzen 7r7oo cu 8 nuclee Ia Fiecare model din serie ofere porturi conectivitate locbE). Cu performante
37GHz, pentru performanle imbunateti USB 3.r Gen2 locbps de tip A si tip C gi incredibile, fiabilitate $i adaptabilitate Ia
te in rularea ma$inilor virtuale. trei sloturi PCIe pentru un potential de cerinle ulterioare, seria TS-x77 reprezinta
QNAP gi-a unit fortele cu AMD expansiune incredibil. Printre dispoziti- o solutie de stocare exceptionaH pentru
pentru a pune pe piate prima serie NAS vele PCIe acceptate se numire o place mediile IT din firme.
bazate pe Ryzen - TS-x77 (modele cu 6,8
gi 12 sertare). Bazandu-se pe procesoare
cu pane la 8 nuclee / 16 fire de executie
(cu modul Turbo Core pentru atingerea
frecventei de 37 GHz), cache SSD 9i su-
port pentru pleci grafice. TS-x77 ofere o
putere de procesare incredibild pentru
aplicalii ce solicite un consum mare de
resurse, precum VDI, virtualizarea de
servere, cloud privat, redarea gi transco-
darea de materiale video 4K.
Seria QNAP TS-XTTinclude modele
cu procesoare AMD Ryzen 7 17oo (8 nu-
clee / 16 fire de executie) gi procesoare
AMD Ryzen 5 i6oo (6 nuclee / 12 fire de
execulie), care suporta accelerare pentru
standardul criptografic AES-NI qi pani Ia

Camera de supraveghere
Logitech Circle z
disponibiliin RomAnia
Logitech a anuntat disponibilitatea ca- trare. Activarea ei este simpl* este aSeza- (iOS / Android) Fi o aplicatie web actuali-
merei Circle 2 in magazinele din Romi- ta in localia dorite, trebuie conectate cu zate in permanenle. Sunt disponibile
nia. Circle 2 este o camerl de supraveghe- aplicatia Logi Circle fi camera este prega- doue modele Circle z, wireless qi cu cablu,
re potrivite pentru orice tip de spatiu, tite de functionare. ceea ce ofere utilizatorilor libertatea de a
indiferent dacd este in exterior sauin Camera Logitech Circle 2 este o solu- poziliona camera oriundeigi doresc, pen-
interior. Cu ajutorul camerei utilizatorii lie de supraveghere rezistente la intem- tru a avea parte de siguranle sporite.
pot urmeri ce se intampli in orice col! al perii, dispunand de diverse dispozitive de Logitech Circle 2 dispune de caracte-
casei sau chiar cine sund Ia uga de la in- montare qi accesorii, o aplicalie de mobil ristici de top precum streaming nelimitat
Ia rezolulie de lo8op HD, vizionare pe
timp de noapte,lentila cu unghi larg de
acoperire de 18o de grade gi redare audio
in ambele sensuri pentru suslinerea unei
conversatii.
Fiecare cameri Circle 2 este prevdzu-
ta cu 24 de ore de stocare gratuita Fi secu-
rizati, iar pentru mai multe optiuni de
stocare existe doui planuri Circle Safe
disponibite. Circle Safe Basic oferi o peri-
oadE de stocare de ra zile, iar Circle Safe
Premium oferi o perioadi de stocare de
3r de zile gi caracteristici suplimentare,
cum ar fi zone de migcare personalizate
Si detectarea persoanelor.

< 13
TREND > PUBG

inr
a
iE

lui
:[
g
:E

Ie
n
L

t--

-
Jd
F
EE
\-
3;

€E
2-
e-\

=
:I
!c

Top 5 sisteme pe care poti


F
n

rula PUBG, jocul anului


=1
Sr
-
a

=
-b
rica este sentimentul pe care fiecare om il treiegte cel pu-
F decat un caFtigator - ultimul supravieluitor. Pentru a remane e5
o dat5. DeSi nu este o emotie care si genereze o stare
tin
F in viata,jucetorii trebuie sa descopere unde sunt ascunse arme-
! de bine, uneori acestea declanseaze un mecanism de api- Ie si proviziile si trebuie si lichideze, pas cu pas, toti ceilalli
rare gi este singurul lucru care te tinein viale. Cum ar fi daci ai oameni care sunt pe insule. Provocarea este cu atat mai mare
ateriza pe o insule, speriat Fi cu putine resurse Ia dispozilie cu cat atunci cand ajungi pe insule resursele pe care le ai sunt 1
pentru a supravielui? ili faci repede o strategie, pe care o adap- limitate.
tezi din mers, pentru a te feri de pericole Fi pentru a remane in Odata ce ai ajuns pe insula imense, care are o suprafata de -
viaF. 8x8 km, te deconectezi complet de universul tiu si plonjezi in at
Tocmai pentru gamerii dornici de aventure, cerora Ie place lumea PUBG. Jocul a fost creat cu ajutorul Unreal Engine:
si isi testezein mod constant limitele, a fost lansat in luna mar- fiecare frame rede detalii realiste, care vor amplifica teama.
tie one peBon shooter-ul Playerunknowns Battlegtounds. in Totusi, de indati ce campul de lupte incepe si fie o a doua casi, I
doar cinci luni,jocul a fost testat de peste 16 milioane de oameni dorinla de a cagtiga este mai mare, iar distraclia se intensifice.
gi mulli dintre ei au fost captivali de ideea de a cuceri insula Jocul se bucuri de o popularitate care a depegit pane gi ag- L
intesate cu pericole. tept5rile dezvoltatorilor, devenind recent cel mai popularjoc de fr
Regulile sunt destul de simple: trebuie se rema in viale si pe Steam. Atat grafica, cat gi gameptay-ul diferenliazi jocul de g
se ii omori pe toti ceilalti, pentru ce la finaluljocului nu poate fi i,
,,competilie', astfel ce PUBG este unul dintre cele mai share-ui-

14 >
rr>2orz>CHIP
PUBG < TREND

te titluri pe canalele de social media, prin tehnologii precum


Ansel $i Shadowplay Highlights. Ansel reprezinte o modalitate
inovatoare de a captura fotografii in-game. Fotografiile pot fi
fecute din orice pozilie, pot fi ajustate cu filtre, se pot captura
imagini HDR in formate care pestreaze calitatea, iar toate aces-
te screenshot-uri de 3600 pot fi distribuite cu ajutorul telefonu-
lui, Pc-ului sau ceqtilor VR. Pe de alte parte, ShadowPlay
Highlights captureaze automat cele mai bune realiziri ale unui
gamer in format video gi capturi de ecran, permitand partaja-
rea imediate prin Facebook, YouTUbe Si Imgur.
Totuqi, nici micar cel mai iscusit gamer, care petrece mult
timp antrenandu-se Sidezvoltand o stratdgie, nu poate caFtiga
acestjoc singur. Mereu este nevoie de un aliat de nddejde, care
se nu ezite se devina scutul tau intr-o ploaie de gloante.

IatA Si ca$va aliali hardware, intotdeauna pregititi


de lupti:
l. Laptopul pentru Gaming ASUS ROG GLTo2VM-GCoyT,
vandut de eMAG, este foarte performant datorite procesorului
quad-core Intel Core iTde generalia a 6-a, cu placA video dedica-
ta NVIDIA GeForce GTX 1060, care oferE suport complet Micro-
soft Directx 12. Componentele hardware de ultima generatie
ofere performanti gi eficienlE energetica ridicate. Nu vor exista
probleme legate de intarzieri de afiFare sau de claritate a imagi-
nii, deoarece laptopul este dotat cu tehnologia de afiqare
NVIDIA GSYNC. in plus, ofera imagini de o calitate exceptio-
nala, afisate pe un ecran cu diagonala de v inch, perfect pentru
a-i localiza pe inamici. Tastatura are sistemul anti-ghosting iar
comenzile vor fi preluate corect gi rapid.
2. Laptopul Gaming Lenovo ldeaPad YgIo-vlSK, vandut de
eMAG, are procesor Intel Core i7-682oHK la 27o GHz, oferin-
du-le utilizatorilor o experienle de gaming supreme. Dace au
nevoie de un boost instant, utilizatorii pot declanEa overcloc-
king-ul procesorului cu ajutorul tastei One Key Tlrbo. Lapto-
pul este dotat cu placi video dedicate nVIDIA GeForce GTX
rozo 8GB Fi cu tehnologia G-Sync, oferind o imagine de calitate
superioard, cu cadre care se deruleaza lin qi clar. Pe displayul
Full HD de v.3" cu tehnologie Anticlare gi IPS (In-PIane
Switching), sunt redate culori vibrante Si unghiuri de vizualiza-
re de aproape 18o".
3. Laptopul Gaming Acer Predator G9-7$, vandut de eMAG,
are procesor Intel Core iz-67ooHQ la2,60 GHz $i un ecran de 173
inch, ideal pentru a supraveghea tot ce se intampH in timpul
jocului. Pentru a fi sigur ce ve$ fi cel mai rapid injoc, laptopul
este dotat cu tehnologia Killer DoubleshotTM Pro, iar astfel ddicate. Acesta are o asamblare Gold, cu putine cabluri Ia vede-
utilizatorii vor putea alege care aplicatii utilizeaze leumea de re, iar carcasa de tip Middletower oferi un air-flow foarte bun.
bande, atat de important5 injoc. in plus, sistemul are cu phce Sistemul i$i pestreaza o temperature scezuta gi este silentios,
video dedicati nVIDIA GTX 1o7o, care este dotata cu tehnologi- dar nu este compatibil cu monitoarele care au ieFire VGA. Utit-
ile VR Ready, NVIDIA Ansel, NVIDIA G-SYNC-Ready, NVIDIA zatorii au Ia dispozitie toate componentele necesare pentru o
Gamestream-Ready, Simultaneous MultiProjection. Softwa- experienle de gaming inedita.
re-ul Predatorsense le pune la dispozitie utilizatorilor adapteri 5. Sistemul Gaming GeForce GTX Battlebox Black Dragonx3,
avansate pentru joc, oferind funqii precum profiluri macro vindut de PC Garage, este dotat cu un procesor lntel i7 77ooK
pentru tastaturi intre care se poate comuta in timpul jocului, la a,z GHz KaW Lake $i cu phce video GTx 1o8o Ti. Este unul
aEturi de configur4ii de iluminare ajustabile. dintre cele mai rapide sisteme de gaming care le ofere utilizato-
4. Sistemul Gaming GeForce GTX Battlebox Red Serpent v4, rilor toate resursele de care au nevoie pentru ajuca cele mai noi
vandut de PC Garage, este dotat cu procesor Intel i5-75oo jocuri gi pentru cele mai performante simuHri VR Acesta are o
3.4GHz Kaby Lake, care poate ajunge Ia 3,8 GHz cu ajutorul carcasl de tip Middletower Panzer Fi beneficiazi de o asambla-
funcliei turbo, 9i cu placd video GTX 1060. Placa video Ie va re Gold. In plus, sistemul de recire este pe bazi de apE, ceea ce
permite utilizatorilor se testeze cele mai noi jocuri, oferind o inseamne cA sistemul va funcliona Ia o temperature normale,
calitate superioari a imaginii, cu rezolulie Full HD Ei cu detalii chiar gi atunci cand este intens solicitat. r

CHIP<2or7<11 . rg
TREND > MOBILITATE

G
a
E

aI

Noi caracteristici
la IAA Erankfurt li
o

I
Industria auto este zguduitl de scandalurile Diesel gi cartel. Cu toate acestea,
P
gi-a celebrat performantele la Frankfurt gi a demonstrat un uriag
P
restart cu e-drive-urile si autonomia :
c
p
T n fiecare septembrie, orasul Erankfurt devine centrul lumii primul vehicul de serie este Audi A8, care poate genera un L
automobilistice. Tradilionalul targ IAA nu a fost doar o
f model complet 3D al mediului inconjurdtor, cu suprapunerea li
I radiografie a industriei auto germane, ci gi a scandalurilor datelor provenite de la radar 9i senzoriivideo, cu ultrasunete gi D
prin care a trecut aceasta de Ia ultimul IAA din septembrie laser Combinarea diverselor tipud de semnal garanteazi o
2015.Industria se folosegte de aceasta oportunitate a targului faptul ce ceala, soarele orbitor sau alte elemente perturbatoare I
pentru a evidentia tematica viitorului - in afare de cele mai nu vor impiedica functionarea optima a maginii. De aceea, Audi
recente ma$ini diesel curate folosite in rutina zi.lnice, au fost a facilitat inilial predarea complete a controlului cetre dispozi- E
prezentate magini cu propulsie electrice gi sisteme de asistenle tivele electronice, in traficul stop-and-go cu viteze de pAni Ia B
mult mai rafinate, care prefigureazi lumea in care vom avea un 60 km/h. s
trafic complet autonom. Rolul maginii pionier a grupului Volkswagen devine un E
brand pentru perinte: VW va prezenta mai multe variante ale u
Audi A8 cu autonomie de nivel3 conceptului ID - in mod specific, Golf-ul erei electrice. Pane ce 5
intie diversele studii prezentate de toli marii producatori, piata va ajunge Ia maturitate vor trece minimum doi ani, cum e c

15 ' rr>2orz'CHIP
MOBILITATE < TREND

Cu un facelift aI E-class, Daimler ifi renoveazi sistemele


de asistente, controlul vocal gi propulsia (hibridi) a
Eda-$s (dreaptal.

Cu doi ani inainte de a


lansa exclusiv electri-
ca Mission E, Por€che
lanseaza Panamera,
ca hibrid plug-in, cu o
putere de 680 CP.

Multi producitori chinezi prezinte prototipuri electdce,


cel mai popular brand fiind Borgward.

CuE Pace, Jaguar


s-a vizut foarte precisin Mission E a subsidiarei sportive a VW, prezinti primul siu
Porsche. Cu Panamera Turbo S. existl acum un model hibrid model electric aflat in
pentru perioada de tranzilie. Acest model hibrid este Ia fel de fazi de produ4ie.
spectaculos ca modelul planificat cu propulsie integral electri-
ce: motorul V8 pe benzine alSturi de motorul electric oferi o
putere de 680 CP. MaSina ar trebui se atinga maximum Bo
km/h doar prin propulsie electrice. Consumul standard de 2,9
litri la roo de kilometri este Ia fel de nerealist ca $iin cazul altor
magini hibride plug-in. Dar acest modelul scump de lux, care
coste minimum r85,ooo €, da un semn clar: Porsche ia foarte in
serios mobilitatea electrice.
intre multele studii cu propulsie electrice, brandul tradi!io-
nal Borgward este reprezentat de BXiz in spatele acestui nume
german se afld un producitor chinez, care se concentreaze pe
SUV-uri gi vrea sa intre in curand pe piala europeanS cu un
model electric. Aici, va concura cu Jaguar l-Pace. care va avea
un pre! de pornire sub 8o.ooo €, cu 4oo CP Si o autonomie de
Noul VW are aproape toate sistemele de asistente Si un
5oo kilometri, incepand cu 2018. Asta arata ce nu sunt probleme
touchscreen imens,la modele mai mari gi mai scumpe.
cu modelul e - doar cump5retorii lipsesc. r

cHIP<2017<1r .L7
TREND > CNIPTO

ET

E
ti
F
F
EE

d
F
ft
I=
F
q
n
G
i
i
a
E

d
tl
to
I
t
F

E
U
I
I
i
E
I
i

Gripto-(r)evolutia o
t
9
o
E
Poate un protocol si schimbe lumea? Pentru utilizatorii blockchain este clar:
criptovaluta gi contractele inteligente ar trebui mai intAi si revolu[ioneze
r
P
economia gi apoi guvernul t
a

anarhistii moderni calea cetre viitor incepe cu


I
Flentru statele sau vechi.le institulii nu ar mai trebui sa decide ce este
u
F, conturile de economii ale gospoderiei: ori de cate ori adevirat sau fals, ce este valid sau invalid, ci asta ar trebui si se n
! autoriteqile de stat sau cele private garanteaza increde- face printr-un jurnal al tranzacliilor administrat in comun.
c
rea, asta poate duce la o baze de date criptate sigure gi salvati Aceaste deschidere gi eficienla, ambele radicale, ar trebui se di-
b
Iocal in viitor. Tranzacliile benegti ar trebui sa fie procesate, zolve vechile centre de putere gi astfel se transfere din nou con-
contractele digitale ar trebui incheiate $ identiteute ar trebui trolul cetre indivizi, prin intermediul banilor $i al aptitudinilor. .E" t
sd fie dovedite prin intermediul acestor aga-numite Pentru avocalii blockchain, internetul un exemplu despre cum .!
pentru ca orice intre h un moment dat intr-un poate un simplu log sa devina orice altceva: feri conceptul inte-
"blockchains',
blockchain nu poate fi modificat sau gters - 9i este vizibil
{ D
Iigent al protocolului TCP/IP, nu ar fi fost posibil schimbul unul
pentru toli ; I
membrii. Cele mai populare aplicalii de tip volum atat de uriag de informalii, in toate lumea gi Ia preluri I a
blockchain sunt criptovaluta Bitcoin gi platforma de app-uri extrem de ieftine. Ei se a$teapta la o revolulie similara din E d
Ethereum. partea blockchain. Acesta ar trebui se face tot ceea ce este i
e
disponibil pe internet mai bun, mai sigur gi mai rapid 9i, de $ I
intreaga putere a blockchain asemenea, sA digitalizeze gi ultimele tranzaclii offline cu bani gi 4
Promisiunea unui blockchain este realmente revolulionare: incredere. Astfel, proiectul Ethereum pretinde ci se pot dezuol- E

18' rr'2or7>CHIP
CRIPTO < TREND

ta aplicalii "de neoprit" pe platforma sa blockchain: timpii


morli, cenzura, frauda sau amestecul te4elor pirli sun impos!
bile cu aceste "Smart Contracts". Iar cripto-valuta Bitcoin,
pentru care a fost inventat blockchain in actuala sa forme, este
promovate deschis drept
Termeni explicati
"internetul banilor". Pentru activistul >Blockchain este o baza de date megawati. Criptovalutele joace
Bitcoin Roger Ver, este "una dintre cele mai importante inventii
salvati local care este extinsa un rol important doar pentru
din istoria omenirii". Chiar gi fostul candidat american Ia pdntr-o procedure consensua- specu.tanti gi cumparetori gi
pre$edinlie, Al Gore, a spus candva ce
"un algoritm va inlocui Ii" prin intreri ("blocks") gi care vAnzdtorii de bunuri ilegitime.
functiile guvernului in universul Bitcoirf. este deschise qi neschimbati.
Realitatea este cu certitudine plictisitoare. Valuta Bitcoin Baza de date blockchain cregte > Smart Contracts sunt progE-
este folosita, in principal, pentru afaceri ilegale pe Darknet, pe mesura folosirii sale, afec- me care reprezinte contracte
pentru plata rdscumpiririlor solicitate de troieni Si pentru tand stocarea locaE. Bitcoin a sau controleaze termenii aces-
speculalii financiare. Speculaliile cu efecte nocive, hack-urile ajuns dejalauo GB. tora. Integrate in blockchain,
ele monitorizeaz5 qi modifice
destructive $i furturile uriage au afectat serios increderea in
precum tranzacliile blockchain. Cel mai
cripto-valute qi, astfel, in blockchain. in iulie 2of monede Ether 'Criptovalutele
Bitcoin, Ether, Litecoin Ei zcash infam Smart Contract a fost cel
in valoare de peste 30 de milioane de euro au fost furate intr-o folosesc blockchain-uri pentru german DAO (decentralized
singur septamanS. In consecinte, cursul lor a scazut dramatic a administm securizat tranzac- autonomous organization), care
'dupd aceea. Fluctualiile de curs ale Bitcoin ademenesc specu-
liile. Btocudle individuale din a administrat Eo de milioane
lantii, dar nu sunt deloc utile in rutina zilnica. blockchain trebuie calculate de de dolari ai speculanlilor de pe
Blockchain, despre care se poate spune ugor ce a e$uat, a o parte dintre utilizatori ceea ce Ethereum gi 50 de milioane de
devenit o lume imperfecte, in care codul programelor este ar trebui se previne inflatia, dar dolari dintre ace$tia au fost
eronat, programatorii au intenlii malefice, iar utilizatorii sunt ar necesita volume masive de furati dupe doar trei s5ptimani
energie: in prezent 3oo de (iunie 2016).
incompetenti. "Criptografia poate fi inci invulnerabilir-, spunea
managerul de securitate Bruce Schneier dupi un al doilea hack
al Ethereum, "dar securitatea computerelor va fi intotdeauna o
problemE.

Egec de proportii
Un scenariu a fost creat pentru elementul-cheie qi cea mai ,Bitcoin este
mare promisiune a blockchain Si anume crearea uneiincrederi
tehnice: intrucat diferitele gupuri de interese, cu diferite nece-
avqtarul claselar
siteli, nu au putut ajunge Ia un acord, Bitcoin a ameninlat, cu privilegiate."
un deadline la jumetatea lunii august, ce se va desface in mai c€ert lovinI(, critic iatemet
multe variante ("Forks"), toate acestea avand pretentia de a fi lnstitutul pentru culturiin reteo,
singurele adeverate. Dace nu egti atent, poli pierde bani din aga MoneyLdb
ceva. Exemplul arate valoarea realE a promisiunii unei struc-
turi localizate: tehnologia blockchain nu este neutre fate de
putere. Spre exemplu, minerii (care suporte cele mai mari
costuri), providerii profesionigti de noduri (care transmit infor-
matiite 9i pot implementa sau bloca modificarea protocolului)
gi nucleul echipei de dezvoltatori sunt in competitie pentru O buld de Ether
putere. DacE ai Bitcoins ti vrei se ai control asupra acestor bani, Iate cum arati pr€bufir€a unui hlpe: Ether, .riPtovaluta lui
Etheleum, dupe o serie de hack-ud, furturi li controverse. O
trebuie str aderi Ia unul dintre aceste grupuri; nu existe alte imagine roz nu este o garantie a Etabilitttii.
a.lternative. Poate asta este cea mai mare neintelegere a abonatu-
tui Ia blockchain: structurile dominante nu pot fi abolite cu
uturinle EIe sunt tot timpul reimprospetate, complet de ele
insele. Institutjile gi reglementer e, impotriva cerora de fapt, mn-

cureazi aceste programe inteligente, ar putea reduce aceste pro-


bleme gi ar putea crea stabilitate - precondilia pentru incredere.

Unde este problema?


Criticul internet Geert Lovink a atins miezul problemei
blockchain: ar trebui sE elimine cu u$urinte complexitatea I
societelii 9i uriaqele sale institutii. Fere dubiu, asta ar fi util. De Ie
aceea, instituii.ile financiare cerceteaza in prezent cum pot E
E50 E
desfEgura tranzacliile Ior financiare intr-o maniera sigure Fi
automat5. Asta ar funcliona mai rapid gi mai ieftin decat cu
metodele convenlionale daca s-ar folosi Smart Contracts. 08 09 ro 01 02- 03 04 05 06
l2otg l2ot7
Dar, pane atunci, blockchain trebuie acceptat aga cum este:
o solulie super pentru o problemi necunoscuta. I Date .hsponibile Ia: 1 august 2ov

CHIP<2or7<rI < 19
TREND > ASISTENTMCALI

E
t
P
li
g
z
A
e
=
G

iI
g
D

=
E
i
!
!
o
d

4 'otll
in
i
l
P
f
|.. I.

=
x

tr

Copii enervanti,
I
I
s

gratie luiAlexa?
L

s
Algoritmii au o rdbdare f?irr limite. Asistengi vocali precum Alexa, cortana sau siri, i
rdspund intr-o manieri constant prietenoasi oric5ror interpeldri ruginoase. p
Ce ne inva[i asta pe noi, ca utilizatori?
E
and tanirul Ben John a distribuit
o ceutare pe coogle a Unii ovor considera pe MayAshworth drept neinformate gi na- !
bunicii sale May Ashworth pe Twitter, comentariile de ive gi vor glumi pe seama ei. Cu atat mai mult dupe ce citesc cla- 3
pe internet pereau si nu se mai opreasce. Ziare si blo- rificarea ftcutd de batrana doamn* ,"A.m crezut cd cineva imi s
guri, pline de uimire, au povestit despre ce a scris bltrana in fe- va da respunsul si am vrut si-i mu\umesc pentru asta'. Care a
reastra deinput a motorului de ceutare: ,,Kindly translate these fost motivul intregii agitatii? Cum pot doui fenomene incom- :!
Roman numerals MCMXCUII, thanks". Dupe cum a solicitat, patibile sd se int6lneascd asa? in acest caz, virtutea de a fi pol! D
website a afigat rispunsul,,1998"; toate bune pana acum. Dar de ticos gi tehnologia digital5. Asta arate ce, sub proteclia anoni- d
ce a generat atata atentie aceasttr situalie, in care o betran5 de miteui, nu toli oamenii devin rii gi firi maniere. in realitate, t
86 de ani, care evident nu face parte din ,,nativii digitali", are o povestea atinge ceva fundamental oamenii, in timp ce lucreazi t
atitudine atat de demodate? cu programe gi computere pentru o Iunga perioade de timp, de E

20, rr'2orz>CHIP
ASISTENTI VOCALI < TREND

multe ori uite sa mai fie, sau nici mlcar nu se mai gandesc ca ar
trebui sd fie politicogi.
Asistenti vocali virtuali
Prima victimi a lumii computerelor este politetea
Nu poli pierde ceva ce nu ai avut niciodate. Dificila munca de > Alq<a > Google Assistant

educalie pe care pirinlii o au de fdcut cu copiii Ior trece in pre- Mica asistenta a Amazon poate succesorul lui Google Now
zent prin schimberi masive generate de domeniul Inteligentei obline capabilitili noi numite raspunde Ei la irotrebiri ill con-
gi care pot fi integrate text.
Artificiale. Dace asta va genera intotdeauna rezultatele dorite "skills"
global.
este discutabil, din bune motive. Ultimul racnet in gama de ofer-
Jarvis
te a comerciantului online Amazon este mica boxi turn Echo, in '
Bixby IA experimentaH a Facebook ar
care se ascunde asistenta digitale Alexa" La fel ca gi ceila\i mem- ' trebui se se adapteze ca un
La inceputul anului, Samsung a
bri ai familiei sale virtuale, Cortara sau siri, Alexa asculte fieca- venit pe piate cu propriu.l asis- sistem auto-educativ la obi$nu-
re cuvant gi nu obose$te niciodati Primii care descopera asta tent, care interactioneaz e cu inlele utilizatorului.
sunt intotdeauna copiii. Dacd, spre exemplu, asistentul este co- multe app-uri.
nectat pentru a controla sistemul Hi-Fi asta poate duce la unjoc r Siri
fare sfargit 3lexa, make the radio louder!" - 3lexa, lower the ' Cortara Asistenta standard aApple.
radio volume!" - Jlexa, make the radio louder!" - fericirea fami- Replica lui Misosoft la Siri des- intre timp, utilizatorii au mi-
chise pentru te4i dezvoltatori grat spre alte oferte.
liei se poate spulbera intr-o bata[e cu incepelanarea operatoru-
lui digital. Sau cu persoanele implicate. Iar adultii sunt deja fa-
mitiarizati cu inevitabilele probleme ale asistentului. Cineva
vrea se opreasca becul Philips Hue, dar Alexa nu poate stabili o
conexiune. Radioul nu poate fi pornit pentru cd A.lexa pretinde ,,S-qr putea sd
ctr nu existd posturi de radio. Cateva momente mai tarziu, te
duci pane h radiout VHF Si dispozitivul vechi de z5 de ani rulea- alungem sa ne
za postut de radio favorit imediat; vezi, Alexa? Existe! creqscd masinile."
Ptof. Dr. Birgetr 2 Prid.tat
Mai tare! Mai incet! Mai tare!
U niv e$itoteo W itten/ Her de d<e,
Pragul frustrerii este natural mai scazut in cazul copiilor $ in
departomentul de Economi€ gi FiiosoFe
final asistentul va fi de folos: ,Ioanto!", va exclama cineva sau
va intreba: ,.Alexa, are you stupid?" La care va veni o replicE cal-
m* ,I am continuously learning and will be better informed ne-
xt time'. Aga se aplaneaze un conflict. Pane Ia urma, copiii se
vor confrunta de mici cu problemele ce pot rezulta din rutina
folosirii computerelor gi se pot antrena pentru rezolvarea lor.
-Am constatat ca asistentul virtual este solicitat de copiii mai rele maniere. jTotul incepe cu faptul ca activarea se face cu
mei mult mai mult decat dace ei s-ar confrunta cu un om", spu- comanda Alexo qi n! Alexa, please..-- lar Alexa nu a$eapta un
ne Avi creengart, ana-list al tehnologiei gi tata a cinci copii din Thonk you inainte de a trece la urmitoarea sarcine. lntrucat, h
New Jersey. Jlexa nu spune niciodate: Asta este nepoliticos', varste fragede, copii invala mult prin repetitie, dispozitivul
sau ,Nu-mi place sa-mi tot pui aceea$i intrebare la nesfArgif. Amazon Ie spune ca vor obtine tot ce vor daci vorbesc clar",
Pentru ca sistemul respunde la cuvinte rostite, este deose- Ideea lui Walk un mod special pentru copii, care o va face pe
bit de prietenos cu copiii. Amazon clar nu a conceput asistentul Alexa se raspunde doar la binecunoscutele cuvinte magice.
seu digital ca pe ojucarie pentru copii, dar operarea sa este,lite-
ralmente, ojoace de copii. Chiar gi cei mai mici dintre ei pot ope- Algoritmii ca filtru pentru anti-trol
ra cu u$urinle dispozitivul, intrucat nu trebuie se citeasce sau Nu toata lumea impertegegte opinia ca lumea de maine va fi po-
sa scrie sau se invete gesturi. Ei observa cum lucreazi pirinlii puhta de doar de maSini vorbitoare ftire suflet Si isterici negli-
lor cu micul computer Fi invate rapid ce o propozilie care ince- jati. Profesorul de economie gi filosofie Birger P. Priddat, de la
pe cu .Alexa' activeaza dispozitivul, care executa (aproape in- Universitatea witten/Herdecke, vede o schimbare in sens pozi
totdeauna) ceea ce i se cere. tiy cu un putemic efect educalional, in puternica corelare cu
Este preferabse fii scurt gi precis cand lucrezi cu asisten- ratiunea a lui Alexa gi attor asistenli digitali. "Nu putem lucra
tul vocal, pentru evita neintelegerile $i deci funclionarea ero
a cu maginile folosind declaralii emotionale, pline de ure, efer-
nate. Primul lucru la care renunli sunt micile amab iteli folosi- vescente sau chiar plate gi neclare sau chiar incoerente. Aigorit-
te deseori in conversa(iile dintre oameni. Nu ai timp de "te rog' mii ne vor corecta cu blandele gi vor pune sub semnul intrebe-
sau ,mullumesd. rii moralul nostru intr-o manierE rezonabilS $i fere incetare".
Asta nu este bine pentru parinti care vor se-i invete pe copii S-ar putea intampla chiar gi ca maginile se reugeasca se ne civi-
regulile de bazd ale politelii, pentru ce micul cilindru nu acordi lizeze. Algoritmii lor ar fi in pozi$a de a respinge un discurs
nicio importanle acestui aspect. Hunter Wallq investitor gi tate plin de urd, pur gi simplu solicitAnd utilizatorului se reformule-
din San Francisco, gese$te multiplele posibile utilizdri ale asis- ze totul in cea mai civilizata forme de exprimare posibild. La fel
tentilor vocali destul de impresionante. Dar el spune clar ci se ca un educator privat, 1A va corecta cu rdbdare tot ceea ce copii
teme ce Alexa o va transforma lent pe fiica sa de patru ani in- vor spune intr-o formi confuz6. $i ace$tia vor deveni civilizati
tr-o "raging asshole" intrucAt ajutorul virtual tolereaze cele fare a fi nevoiti si spuni vreodate un ,mu\umesc". I

CHIP < 2or7. rr .21


TREND ' $TIM MAI BINE
Lur
Viermele de computer MyDoom deline -
recordul p^entru cea mai rapide

Giber-atacuri propagare. In 2oo4, era prezent in


fiecare al u-lea e-mail gi a incetinit
internetul global cu

brutale 10 procente

Numerul estimat de membri ai


grupului civil Red Ha cker Alliance din
Troieni, DDoS si virugi: nu prea e zi si nu auzi de China
vreun atac cibernetic impotriva companiilor sau 100.ooo
persoanelor private
Ore de servicii comunitare efectuate
de Robert Morris, dezvoltatorul
primului vierme de computerin 1988
4o0
Pierderile generate de crime Distributia atacurilor sub Windows
pe internet in SUAin 2oor potrivit Aft der Malwore
Rata de detectie malware pentru
t7s milioane S in anul2016 dispozitivele Windows
7222 procente
Pierdedle generate de crime ViruSi
pe internet in SUAin 2016 49,2 ptocente
Rata de detectie malware pentru
r,4s miliatde S
dispozitivele Android
Troieni generali
5,83 procente
Cele mai frecvent atacate aplicalii sunt 3o,3 procente
bror,vs€rele $ sist€mele Android, global
75 Viermi szprbcente
Ptocente din tot malware-ul sunt distribuite
tt,s procente
peste internet cu
Numirul de dispozitive infectote prin terminatia de domeniu ".com"
Scripturi
anumite programe malware
4,32 procente

,,I Love You" din 2ooo


Cea mai mica familie de virqi de pAni
Backdoors acum se numegte
so milioane "Mini" sau ,,Trivial" gi
o,87 procente au, in unele variante,
13 Byt€s
,,Sasser" din 2oo4
Ransomware
r milion
o,87 procente
Bani obtinuti de ransomware-ul
din zooT Wannacry
"Storm" Numarul total de
romilioane 70.ooo $
programe malware descoperite
pAndin anul2oo5
"Conficker" din 2oo9 r,7 milioane
Bani de rdscumpdrare, pe care o gazdi
2,9 milioqne web din Coreea de Sud i-a pHtit in
iunie dupe un atac ransomware
Bugetul Microsoft in 2oo3 pentru Numarul total de programe malware r milion S
combaterca malwarciJr $ descoperite pAnd in onul2orT
5 milioane 600 demilioane
Propo4ia de victim e ale atacurilor
ransomwa-re, care pletesc
Puterea unui atac DDoS prin NumAruJ de programe malwore noi riscumpdrarea dar nu-gi primesc
malware-ul Mirai din 2016 care apar in fiecare zi datele inapoi s

620 Gbiti/s 390.OOO 20 deprocente

Pre1ul datelor de nepreluit


in special lnrrrde sunt atacurile ransomware, un malware care cere plata unei
r€Ecumpirari pentru decriptarea datelor. In medie, utilizatorii ar deti:

Marea Britanie
Danemarca
568$ 446$
USA
Germania
3so $ 227 $

22,
TREND > TESTAT

t
E

ll
G
L

,T
T

tTEinloc de
!
rr srar B I
Vodefone cigacube este un router
LTE cal€ folosesre re(eaua mobilii pen-
tn-r a fumiza seiricii inrernet. ln pius g
fata de posibilitatea folosirii mobile, il
poti folosi gi acas5. ca substitut pentru G

DSr
DSL sau cablu. !
it
a!
Mai rapid decAt fibra optici - pa4ial 3
in circumstanle practice, Idtimea de balr- E
Daci serviciile internet pe care le oblii din cablul telefonic de disponib e depinde de locul de opera- g
sau TV sunt prea lente sau nu sunt deloc disponibile, re. Mesuretorile luate in zone rurale (la 50 g
internetul mobil de mare vitezi ar fi o bund alternativd. de km vest de Miinchen) arate viteze de g
download constante in gama 22 -30 Mbps. h
Colegii nogtri germani au testat o astfel de ofertd. intrucat au fost rasfttali cu cablu gi siste- E
me VDSL, colegii din mediul urban nu au E
fost prea impresionati de cifrele astea. I
ndiferent dace te afli Ia o casS de vicii sau tarife ale abonamentelor au gi ele
T Dar vitezele au fost de treipatru ori mai
I vacanle, un hotel sau alt5 Bazdd, sau un rol important de jucat. Dar testele mari decat vitezele normale DLS disponi-
I daca tocmai te-ai mutat intr-o case noastre arate ce solulia are gi cateva d€fi-
bile in mediul rural. Gamerii ar fi
noue, trebuie se fii tot timpul con$ient
destul E
ciente minore. GigaCube este un router de nemullumiti, pentru cd timpul mediu
cA seryiciile de internet rapide nu sunt
E
Huawei cu denumirea 8528. Acesta supor- de ping de circa loo de milisecunde ar fi dr
intotdeauna disponibile: Dar, gralie ta LTE Cat 6, cea ce inseamna ce ar putea,
evoluliilor recente ale tehnologiei LTE, teoretic, suporta o Ia me de bandd de
prea mare pentru ei. s
internetul mobil devine gradual o bune pane la 3oo Mbps. Faptul ca Vodafone
Dar aceastd latenle nu obstructio- *
neaza majoritatea lucrurilor pe care !!
altemative la conexiunile clasice DSL, pe incepe cu l5o Mbps nu are prea mare im- oamenii le fac pe internet: poli naviga,
linie telefonice sau cele prin cablu TV sau portanli, pentru ca reteaua oricum abia
x
conversa prin skype gi face streaming ca a ilE
chiar fibre. Cu cigacube, Vodafone ofera atinge aceasE din urme vitezi in opera- de obicei. De fapt, operaliunile de strea- E
in Germania un router mobil care ar rl
rea. cotidianA lmpresionanti este viteza ming video sunt mai bune decat cele posi- 2
putea avea ce trebuie pentru a inlocui ts
sistemul de conexiuni fixe la internet cu o
de upload de 50 Mbps -in condilii norma-
le, astfel de viteze pot fi atinse doar cu
bile prin conexiuni convenlionale DSL o
rurale; gratie lalimii de banda, ai putea z
r
s E
conexiune 4G - un bundle corect de ser- conexiuni directe pe fibre opticE. chiar sa vezi video la rezolutie UHD. Dar

24> rl'2o1?'CHIP
TESTAT < TREND

Vodafone Center
E *t"irx*,::ldd4dtuohi,!frbd*p!{
na
ek,*," -:*"*
Srilrenw€n 23.99 M!/s
Hezlich Willkommen im Vodafone Center

Li€bor Vodafone Kundo,


/^*, *'xi'#"
Dufth$hdu 23.C4 Mb/s
hztea rff::"*"-..,".f
.-a
^
Upload

Spiuenyen
ourcl*chnitr
15.82 Ub/s
1,1.63Mb/s
\ ""a,su, Meine g6buchi6n Tsdbpdonen

oH{fr**"*'

,,11m1n,..,..,1
tGb

Mlsuitorile noastre indici o Etime de band:i a GigaCube de Vodafone C€nter iti permite sl fri cu ocNi I,e volunul de date
trei-patru ori maimare de€t la fac ita$h (A)DSL disponibilein folosit - dar iti poate da Si crva palpitatii inainte si ajungi la
locafiile de test. sftirfitul lunii de abonament.
Condilii
Iati care sunt ctle
mai importante
detalii legate de
tarife pentru
r5o MbIB / 5o MbI,6
Vodafone
Pr4 de baz E lunar ,) Gigacube.

Dace vci conecta Gigacube tra un EritzBox, uebuie si accesezi 2) Clienlij Vodafon. .u euaE rile mobi.e pDEr dd rss o.uii
se4iunea cu datele d€ login fi se activezi optiunea Atrailable
acc€ss via IltN".

existe un obstacol practic tarifele pentru re-instalate pentru astfel de lucruri. 25 GB la 99 €. Dat fiind ce pretul de
Gigacube limiteaze streaming-ul video Ia Limitarea te face se fii atent la datele baza este de circa 35 € pe lune, optiunile
o rezolutie 48op. Asta conserva volumul folosite, dar genereaza gi un efort dispe- sunt foarte scumpe. Dar sunt disponibile
de date transferate, ceea ce are sens, rat de a recapata control asupra volumu- dace ai mare nevoie de ele.
avdnd in vedere volumul maxim lunar de Iui de date uploadate sau downloadate Pretul de circa 35 € pentru planul
50 GB. Cei care vor se scape de aceastd de aplicatii si asupra momentului cAnd tarifar Vodafone Gigacube este destul de
Iimitare o pot dezactiva cu un apel telefo- au loc aceste oper4iuni. Instrumentul rezonabil, mai ales ca pre! per gigabyte.
nic la operator Dar trebuie sE fii atent TripMode (disponibil pentru PC qi Mac Clientii Vodafone care folosesc deja
pentru ca o singuri ora de video la tripmode.ch) s-a dovedit a fi foarte util anumite planuri tarifare pentru telefonia
streaming 4K poate epuiza tot volumul in acest scop. Cat despre conexiunile mob a trebuie se phteasce doar 25 €.
lunar de date. Dupe aceea, viteza de mobile, instrumentul permite aplicalii- Varianta de tarif Gigacube Flex meri-
transfer este limitatE Ia 32 KBps, ceea ce lor sa acceseze internetul intr-o maniere ta recomandatd - in acest caz, plite*i
nu exclude doar video 4K, ci Fi toate targetate. intrucat previne transferurile doar dacA folose$ti efectiv routerul mobil
activite! e pe internet in afari de e-mail nedorite din fundal, te poli asigura ca Spre exemplu, s-ar putea sa-l folosegti
gi mesagerie. Scump al dracului. doar browserul are voie sd foloseasci doar de trei sau patru ori pe an, cind cdld-
Limita de folosire a datelor constitu- internetul, daci spre sfargitul lunii nu toregti.
ie o alte restriclie neobi$nuit* egti tot prea mai ai la dispozilie un volum sufici GigaCube oferi doar acces la inter-
timpul cu ochii pe cate date ai folosit $i ent de date. TripMode poate fi testat net; chiar dacd are un socket pentru
devii nervos cand computerele gi gratuit gapte zile: dup5 aceea, versiunea telefonie, acesta nu este activ. Portul LAN
smartphone-urile din case se conecteaza complete coste circa opt euro. integrat poate fi folosit pentru conecta-
de capul lor. Mac-urile gi multe Pc-uri rea la un router existent. Asta este o opti-
uneori descarci actualizeri noaptea. Plan tarifar cu op{iuni corecte une recomandabiH pentru ca interfata
Mesuretorile noastre indice faptul ci Este destul de usor se bagi mai mu\i bani routerului Huawei este destul de criptice,
astfel de operaliuni pot ajunge si folo. in sistem: Vodafone iti permite sE rezervi dar scapi $i de reconfigurarea complicata
seascd gi ro GB intr-o singure seare un nou volum de date dace epuizezi pe a accesului la relea sau a VPN-urilor
(merci Windows Creators Update). Nu cel standard inainte de sfarsitul lunii: poli GigaCube este proiectat doar pentru
trebuie sE ignori nici fotografiile noi sau cumpera un extra GB (care va fi folosit utilizare 'nomadd. Merge lntr-o locatie
muzica sau alte date - o demult uitate foarte rapid) pentru 2,99 €, in vreme ce fixe, dar nu gi in mi$care (magini, tren).
facilitate de sincronizare in cloud a fost Iimita superioare iti permite si cumperi Dar, oricum, ai fi avut nevoie de o prize. t

CHIP<2017<rr .25
TREND ' PROTECTIA DATELOR OEFLINE

E
O!
ct
E
E
I n
I
oI
F
I
ai
&
? $

I Gd
b
-
-
d
ts
T
I
-I

d
G
a3

Scanat I

qibundeilate
to
6
t'I
Y
, -
Tracking-ul este de mult timp o practici de rutini a supermarket-urilor'
Deja se face prin internet, dar gi afacerile offline incearcd si monitorizeze fiecare pas &
u
al clientilor lor. Dar au ei voie si faci asta? G
d
and posterele de redama incep sI priveasca peste mite din partea grupurilor de proteqie a intimitelii, panourile i
umarul teu cand te afli la cumpereturi, etichetele cu au fost inleturate. Lantul de magazine a parut se exprime re-
preturi incep sa afifeze preluri personalizate Si casa de mugcari intr-un comunicat de presa: potrivit companiei, mEsu- h
marcat ili gtie numele, poli presupune ci treci prin experienta ra a fost aprobate de Oficiul de stat bavarez pentru proteclia i
shopping-ului modern, care este testat in prezent de mai multe datelor gi normele legale de proteclie a datelor au fost "respec- rk
mari lanluri de magazine. Afacerile offline vor sa foloseasce tate tot timpuf. Dar, "pentru a maximiza transparenla Fi a obli ZI
tracking-ul in magazin pentru a beneficia de posibilte$le ne cel mai mare nivel de acceptare din partea clienlilor, viitoa- -
analitice oferite de platformele online. Dar asta merge mana in rele dezvoltari tehnologice vor fi discutate extensiv cu consiliile ri
mane cu supravegherea tehnice a clentilor. consultative ale dienlilor Real gi cu grupurile de cercetare'. F
Clienlii vor avea astfel posibilitatea de a lua singuri decizii in
La fiecare pas legiture cu modul in care sunt monitorizati, q
Au aperut multe comentarii cand s-a anuntat in Germania ca 4r Dar chestiunea panouri-lor curioase nu ar trebui sA ascun- ft
de supermarket-uri Real folosesc panouri de rechme echipate de faptul ce multe magazine urmdresc de mult fiecare pas al C
cu scanere pentru a inregistra varstele gi sexul clientilor din . ctientilor printre rafturi gi analizeazA in timp real modelele lor n
zona de checkout, alaturi de timpul exact petrecut de eiin ma- de cumperare. Asta nu este doar o problemi legattr direct de E E
E
gazin. Chiar daci imaginile au fost aproape imediat Sterse, me- proteclia datelor gi dreptul de decizie in legituri cu informalii- 2 I
tadatele anonimizate au fost trimise [a o companie din Augs- le personale. Dorinla de control gi cunoaltere a clientilor s I
burg numit5 Echion pentru procesare. Toate asigurar e date de deschide qi calea unor noi opliuni de manipulare care pdni E
Real gi Echion au fost in van: dupA proteste $ o ndtificare pri- acum au fost prezente doar pe internet. !:

26> rr>2orTrCHIP :
l
PROTECTIA DATELOR OEELINE < TREND

Experienta clientului
O scurte incursiune in lumea tehnologiei de supraveghere indi-
cI nivelul de sofisticare la care a ajuns azi urmerirea in

til magazin. in industria germane de retail se folosesc, esenlial-


mente, patru metode de tracking in-store. Camerele pot fi folo-
site pentru a determina sosirea petsoanelor si a inregistra
Dintr-o privire
La fel ca toate temele de marketing, domeniul asa-numitului
'retail analltics'este gi el plin de termeni streini gi neologisme.
metodele lor de cumperare. Dezavantajul acestei metode impli-
ce procedura scumpl de instalare gi oper4iunile complicate de
Iate o introducere:
procesare a datelor. A$a-numita metode de 'tracking WiFi este , Dirlamic Pricing (onoscut 9i Iespectivelor obiecte.
drept'pice djscrimination sau > Rati de conversie (cunoscuti
mai frecventd si mai sigure 0n termeni de legislalie de protectie
'personalisedprices) este famili- gi drept rati de absorbfie) este
a datelor private). in aceasti metodi, semnalele wireless emise
ar de pe intemet. Etichete de pre! un termen de marketing online.
de smartphone-urile clientilor sunt localizate si pozitionate
t electronice si wireless fac posibi- Specifici cota de vizitato ai
spatial prin triangulatie.
15 abordarea aceasta si in magazi- unui magazin care devin clienli.
intrucat aceasta metode inregistreaze adrese MAC unice, ne: clienlii cale vor si cumpere Tracking-ul in-store face posibi-
este posibile marcarea individuali a clienlilor si recunoa$terea ved preturi mai mari ir weme ce Ia monitorizarea acestui numer
lor la urmitoarea vizite. Cu toate ca aceaste metode este nehotSraqi ved unele mai mici. in timp real. Poate fi optimizat
indelung testati $i comodi, nu este tocmai prea precise. Dar Metoda poate fi folosite qi cu gi prin implementarea anumi
datele legate de prezenle gi c5ile urmate in magazin pot fi Si ele ajutorul cupoanelor electronice tor mesuri (de ex., servicii mai
colectate Fi rafinate folosind beacon-uri Bluetooth gi date de 9i a discount-urilor. intense de asistente pentru
telefonie mob e. Mai mult, oamenii care folosesc un app pen- > Beacons sunt mini-tmnsmilA- clienti, sau oferte speciale spon-
tru clienti ar putea (ferE mecar si gtie) se-si dea consimldmAn- toare (de obicei Bluetooth) care tane).
sunt distribuite prin magazin. > Etichetarea electronici la
tul pentru personalizarea acestor date. Semnalele prin ultrasu-
nete ar putea fi folosite apoi pentru a-i recunoaste si a-i localiza
EIe mentin contactul cu dispozi raft implic5 etichete de pret
tivele mobile ale clienlilor, fiind digitale Si semne pe produs
unic, dupe care sa fie atra$i folosind oferte personalizate.
etichete radio pebunuri sau pe care fie afigeazd pretu perso-
Toate aceste abordari sunt de obicei proiectate astfel incat co$udle de cumpilituri, ceea ce nalizate sau monitorizeaze
clientii nici mecar nu rcalizeazi ce datele Ie sunt colectate. permite monitorizarea miscirii activitatile clientilor.
Companiile sunt cele care descriu experienla clientului - acesta
este termenul tehnic pentru calea lunga pe care clientul o
urmeazeinainte de a decide si cumpere ceva. 24%
N.n I

relEv-arte I

Numirarea oamenilor Electronic Shelf J


-
intr-un interviu cu CHIP, providerul de tracking Crosscan a
Labels (ESL)
explicat cum arata in practica 'transformarea digital6 a secto- Etichete digitale
rului de retail'. Compania din Witten echipeaze fi[alele Esprit, controlate de la
distaqe pentru 13%
WME gi Intersport cu o relea de senzori gi cu platforma de preturi dinamice. Uz Epecific
analze corespunzetoare. planiffcat
Nucleul tehnic al
acestei metode este Crossccn 3D
Peoplecounting Sensor, care folosegte o camerd duble pentru a
numera cu precizie oamenii din zona de intrare a unei filiale.
Crosscan a incetat se foloseasce tracking-ul Wi-Fi de cAnd noile
dispozitive mobile au inceput se-li amestece aleatoriu implicit u%
Non
adresele MAC (vezi boxul de la pagina 28).
Datele de frecventl ale senzorului sunt colectate in plat- Beacon-uri
forma de analizi Crosscan Connect, Iegate cu alte date (precum Mici transmititoare
pentru localizarea I
starea vremii sau sistemul de achizilii prin numerar) Fi apoi
mai precise a 53%
datele sunt analizate. Managerii filialelor pot folosi apoi catali Atradive
bunurilor gi mprurcrPru 9%
zatori creati chiar de ei pentru a obline informalii despre clientilor. I
.
Uz sp€cific
planificat
anomaliile spontane sau oportunitelile de imbunetalire. Refe-
rinta este afiFad prin app-ul Crosscan. care va afiga $i datele de
performanle ale magazinului.
,,Serviciul nostru serve$te in principal la calcularea ratei
orare de absorbtie, optimizarea planificatii personalului in
funclie de vizitatori, adaptarea orarului dupe necesitag, poziti Tracking
onarea optimi a mlrfurilor si verificarea eficienlei mesurilor r€levant
Aproapejumitate
de publicitate' - asta conline scrisoarea adresati de companie dintre retaileri
revistei CHIP. in sectorul de retail, astfel de metode sunt instru- numiri persoanele
mente care au un rol important gi pot contracara un declin al gi/sau urmir€sc ciile
numarului de clienli. urmate de acestia int
magixzlne, 30% J ?-
Noile metode de previziune bazate pe IA ar trebui se faci Sub obE€rvatie
sectorul de retail ,mai previzibil gi mai controlabil". Asta ar fi gi J

aHIP<2017<11 .27
TREND > PROTECTIA DATELOR OEELINE

in interesul clientului, care ar beneficia, spre exemplu, de servi-


cii persona-lizate de asistenle a clienlilor in zona de vAnzare gi
de timpi de agteptare mai mici. lntre timp, senzorii care anaLi-
' ,2. zeazd, de asemenea, modelele de vArsti 9i de sex ale publicului
sunt deja folosili

Redame bigicioase
Militanlii pentru proteclia datelor Si avocalii consumatorilor
urmeresc cu ochi de vultur astfel de tentative. ,"A.cest trend este
deosebit de chestionabil, pentru ca astfel de proceduri esenlial-
mente fac imposibila pentru clienti combaterea proceserii
datelor lor', a scris ofiterul din Berlin pentru proteclia datelor
Ceea ce este permisibil in lumea online nu trebuie neaperat sd
fie posibil $i in lumea fizic* "Mai intai, este foarte indoielnic ce
masuri.le de tracking online care sunt deja implementate in ma-
se sunt legale in fiecare caz. in al doilea rand, trebuie se remana
posibil pentru oamenisa cumpere anonim, macarin lumea fizi-
ce, in special din cauza escaladirii tracking-ului online'.
Cand clienlii fac o achizilie online, ei pot alege dintre
numeroase magazie gi pot folosi elemente de blocare pentru a
Numirarea clientilor se proteja de mecanismele de tracking. Dar nu existe nicio curi
Scanmarketing este o companie din DeiBlingen care folose*e pentru colectareain secret a datelorin lumea offline. Mai mult,
cam€re cu imagini termale pentru a analiza clile umate de vizi- majoritatea locurilor ofera doar o foarte limitata game de opti-
tatorii unui magazin. uni cand vine vorba de, sa spunem, magazine de alimente.
Potrivit biroului ofilerului de protectie a datelor din regiu-
nea germand NRW inregistrerile video ar trebui sa fie conside-
rate in special alarmante: Ssta imptce o colectare de informa-
tii nejustificata, pe scare mare'. DacA sau nu este legali, asta
remane de clarificat. Dar colectarea pe scare large de adrese
MAC care este o functie a tracking-ului Wi-Ei, ar putea fi, in
curand, o relicve a trecutului. -Acest scenariu implce date
personale,iar actuala situatie legaE specifici faptul ci astfel de
Performanla date pot fi colectate doar daca s-a obtinut consimtemantul
persoanei afectate". Cu toate ce aceste date ar putea fi stocate
magazinului
actualmente doar temporar gi doar pentru a mesura fluxul de
App-ul Crosscan folo
ses, te senzori fi date
vizitatori, directiva UE privind e-privacy (care va intra in vigoa-
e:(terne pentru a afiga re in 2018) ar putea pune capet acestor practici.
performanta magazinu-
lui in timp rcal. Nu se Lrtrevede un viitor luminos
Imaginea de sus arata Tot ce putem face in prezent este se speram Ia o proteclie a
numirul de vizitatori
datelor. in fond,lumea (in specialin SUA)seindreapta deja spre
corelat cu condiliile
digitalizarea totalSa zonelor comerciale: asta imp[cao contopi-
meteo.
re a optiunilor de procesare a datelor cu bogetia de date oferite
de internet Si de sectorul de retail, care pe termen lung se
Incertitudini aFteapte se constituie un domeniu mult mai mare. in pofida
Mi urmdre$te magaz inul meu rea ardeselor MAC. Dar directi cifrelor record ale Amazon, 90 de procente dintre achizitiile din
preferat? Greu de respuns - un va europeane e-privacy ar zorT au avut loc ir sectorul offline.
studiu CHIP al lanturilor de putea pune capet practicii ince- Google a anuntat deja ca pHnuieqte se lege datele de locali-
magazine s-a lovit de indife- pand cu 2or8, introducand zare ale utilizatorilor sau de app-uri de activiteule cardurilor or
renta Doar doud lanluri de sanctiuni. de debit sau de credit. Acesta este un vis devenit realitate
magazine ne-au rispuns, dar pentru cei din publicitate, care vor putea urmeri Si influenla
respunsurile s-au dovedit a fi Motivul tehnic carc au fo4at experienla utilizatorilor de Ia browser gi pAni Ia casa de mar-
mai degrabe neproductive. abandonarea tracking-ului cat. Google poate folosi diferite canale pentru a accesa circa 70
WiFi a fost stabilirea aleatorie de procente dintre toate procedurile de plate bazate pe carduri
Multele dspunsuri furnizate de implicifii a adreselor MAC de
care sunt executate in SUA
ofiterii responsabili cu protec- cetre noi.le dispozitive mobile
. Din fericire,legile europene de protectie a datelor exclud o
tia datelor ale statelor federale iOS gi Android. Asta afecteaza
au fost mult mai informative. asemen€a localizare distinde a datelor. Dar asta nu ajute in
datele de localizare colectate de
Tracking-ul este un subiect companii, intrucat vizitatorii cazul in care clientii igi ofere voluntar datele in schimbul unui
fierbinte pentru toli $i sunt individuali sunt numtuati de in fond, cine poate controla toate ciile prin care
chilipir.
ingrijor4i in special de folosi- mai multe ori informa[iile personale pot ajunge in centrul come4ului F
international cu date? r

28, 11 ,2017 > CHIP


TREND > SECURITATE

:
=
ir
l

Hackerii se prezinti
i=

a:l
_i'

la raport
=

La evenimentele Black Hat, Def Con gi Cyber Week, cei mai buni exper(i in securitate din
Iume dezvdluie cum vor arita atacurile cibernetice ale viitorului
gi explicl cum te poti proteja impotriva acestora

ele mai mari trei targuri ale hackerilor au loc in fiecare targuri se va transforma in rutinl zilnici pentru toti utilizato-
vara: evenimentul Cyber Week are loc Ia Tel Aviv, in rii, in viitorul apropiat. CHIP a participat la aceste targuri Fi a
vreme ce Black Hat gi Def Con se desfa$oare la Las vorbit cu experli in securitate binecunoscuIi. ii vor arlta ce ne
Vegas. Eiecare dintre aceste targuri are propria specializare: Ia pregatesc hackerii gi iti vom spune Si ce poti face pentru a te
evenimentul Cyber Week, managerii companiilor de securitate proteja $i de ce anume.
vorbesc despre noile pericole. Cercetetoriiin securitate ai diver-
selor companii discute foarte detaliat atacurile la evenimentul
Black Hat. Pe de altd parte, nu prea vei gdsi vreun vorbitor
ffi
Din punctul de vedere al hackerilor, smartphone-ul este una
dispus sE-gi foloseascl numele real Ia evenimentul Def Con.
dintre cele mai satisfacltoare linte: aceste dispozitive sunt
Unul dintre motivele din spatele acestui nivel de anonimitate:
folosite pentru a stoca lucruri precum e-mail-uri, imagini gi
hack-urile expuse se apropie deseori periculos de mult de limi
date despre cardurile de credit. Cu software-ul potrivit, astfel
ta legahteui. Anul acesta, la eveniment s-a produs chiar o ares-
de date pot fi citite Si modificate. Chiar gi semnalul de localizare
tare reala. Aceste targuri nu dezbat aproape deloc atacuri care
al telefonului mobil poate fi falsificat.
sunt deja cunoscute. Vorbitorii abordeaza, in schimb, ndi ata-
curi sau tehnici de spionaj - ei oferi, de asemenea, gi informalii Pliti mobile cu brege
Iegate de metodele de protectie. Expertii par si fie de acord in Pane nu demult, sistemul mobil de plate Apple Pay era conside-
Iegeture cu un lucru: ceea ce profesionigtii arate Ia aceste rat unul dintre cele mai sigure sisteme din lume practic impe-

30' rr ' 2ol7 ' CHIP


SECURITATE < TREND

netrabil. Asta s-a schimbat de cand Tim Yunusov $i-a suslinut


prezentarea la Black Hat. Expertul in pldti mobile a demontat
tot conceptul de securitate al procedurii de plata promovate de
Apple. Cu toate ce multi experti cred ce Apple Pay este sigur
chiar daca sistemul de proteclie a accesului in iOS a fost dezac-
tivat printr-un jailbreak Yunusov a folosit instrumente progra-
mate chiar de el pentru a citi datele, pentru a dovedi contrariul.
Utilizatorii se pot proteja impotriva udor astfel de atacuri
verificand daci dispozitivele lor au fost supuse unei proceduri + MArtr
de jailbreak. Asta se poate face, de exemplu, folosind app-ul +..
Systemcuard. Dar existe bug-uri care afecteazi $i dispozitive
care folosesc un sistem de operare valid, certificat de Apple. De
fapt, aceste bug-uri sunt asociate cu situatii in care respectivele
dispozitive sunt folosite pentru a cumpera ceva online cu
ajutorul tui Apple Pay Cercetetorul a descoperit ce procedurile
de pbta pot fi executate chiar dace vanzitorul nu verifice cu
precizie informatiile utilizatorului. in consecinli, ceva de genul
unui atac replay ar face posibild folosirea de mai multe ori a
Apple Pay hack-uit
cripto-cheii asociata cu o anumite procedure de plata. Aceasti
Pentnr te proteja de citiEa
a
cheie contine numirul unic de card de credit pe care Apple il
ilegall datelor cardului tau
a
alocb fiecirei proceduri de pla6. Hackerii pot folosi cheia pen- de qredit, treblie si verifrci
! tru a initia proceduri de phte aleatorii, cu diverse sume, [a eventualelejailbreaks r ii
i intamphre. ExistE o singure pre-condilie: procedurile de plati siinspectezi regulat
j trebuie si implice acelaqi provider de servicii gi ele trebuie chitantele Apple Pay 2
realizate intr-un interval de timp mic. in astfel de cazuri, utitj-
^i
i zatorii nu se pot ap5ra singuri. Apple Fi bancile trebuie si
3 dezactiveze prompt cripto-cheile folosite, imediat ce respectiva
: tranzaclie a fost finalizata - utilizatorii trebuie sA fie atenti la
I ce anume cumpir6.
:
.n Software de spionaj foarte secret pentru Android
] Cu circa un an in urme, s-a aflat ce agenliile de spionaj din toate
5 lumea folosesc software-ul Pegasus creat de NSO Group
! Technologies pentru i spiona dispozitivele iOS. Tot ce au trebu-
: it sA face atacatorii a fost se trimite un simplu SMS de phishing
-i care sd ii tenteze pe utilizatori se viziteze un site - gi gata. Cerce- Tim Yunusov e)(t licl cum pot manipula haclerii Apple Pay
: titorii in securitate ai Lookout au dezvaluit acum si versiunea . pentrua f,ace multiple retEgeri de bani dintr-un ctont.

INTERVIU
Atacurile ransomware moderne sunt doar inceputul
Marcin Kleczynski, expert IT gi CEO al Malwarebytes, explice de ce gantajiFtii vor avea mai mult succes in viitor

> Ar trebui ca victimele rmui atac r?n- companii mari precum Lufthansa este Dar Tesla ia foarte in serios securitatea IT.
Eomware sI pletea8ce riscumplrlrile? paralizat de un botnet IoT, Sefii companiei Spre exemplu, ei folosesc instrumente
Dezbaterea ransomware aparentimplca vor trebui se se intrebe dace nu ar anti-malware produse de Malwarebytes.
doar doue op$uni: se pHtegti sau nu. Cred trebui se dea gantajigtilor ceva de genul a AIti producetori au mult de recuperat la
ce depinde de situatie. Dace ai pierdut ro procente din incasar e zilnice pentru acest capitol. Spre exemplu, unul dintre
date importante, precum teza de doctorat, ca atacul se inceteze imediat. Ca altemati- cercetdtorii mei IT a reulit s5-gi hack-uias-
a caror valoare este mai mare decat rds- ve, ei pot spera ce proprii oameni de Ia IT ctr magina in mai putin de 20 de minute,
cumpirarea, de ce n-ai pHti incercand vor putea combate atacul suficient de dupe care a putut folosi sagetutele
s5-ti recuperezi datele? repede. Din punctul de vedere al compani- tastaturii notebook-ului pentru a controla
> Va cregte numirul atacurilor ei, astfel de situatii vor deveni din ce in ce vehiculul. El a putut
ransomware in viitor? mai problematice. face asta pentru ci
In viitor, nu datele vor genera Fntajul - > Ar putea astfel de atacuri Ee fie folosite ma$ina primegte
acest rol va fi preluat de accesibilitate. gi impotriva ma;inilor moderne? update-uri printr-un
A,fa-numitele atacud DDoS vor Santaja Elon Musk a spus recent ca cea mai mare stick USB Fi hse un
marile companii. Asta va fi posibil gr4ie ingrijorare a sa ar fi un a$a-numit atac al anumit port de retea
dispozitivelor IoT ugor de spart. Dezvolta- flotei, adici o accesare de la distanta a deschis pentru asta.
rea unor astfel de dispozitive nu va avea tuturor ma$inilor Tesla din lume. Pentru hacker, totul a
neapdrat ca prioritate securitatea IT. Spre Hackerii ar putea paraliza maiini.le pana fost ojoaca de copii.
exemplu, daci site-ul de rezervdri al unei la plata rascumpErerii de c5tre companie.

:HIP<2orz<11
'3r
TREND > SECURITATE

echivalente pentru Android, la evenimentul Black Hat. E


Software-ul respectiv se numegte Chrysaor 9i atacul seu este F
FBI prinde un hacker extrem de targetat. Potrivit Lookout, software-ul a fost insta- E
Hackerul MaEus llukhins a fost arestat
Iat pe nu mai mult de o,oooool procente din dispozitivele 5
de EBI l,a evenimentul
Ilef C-on. Oficial, d a fost acuzat de dezvoltarea troianutui ban- Android din lume. Instrumentul infiltreaze dispozitivul prin F
car Kronos. Punerea sub acuzare e inci secret," phishing (la fel ca Pegasus) sau prin descercarea unui app. Ime- 5
diat ce Chrysaor a fost instalat, instrumentul verifice daca
poate roota smartphone-ul. Dace poate, incepe monitorizarea
extragerea datelor. Monitorizarea in timp real nu este posibiE
$i rcl
daci dispozitivul posede o facilitate de proteclie root. intr-un C
astfel de caz, Chrysaor doar navigheaze prin dispozitiv colec- d
teazd date gi le trimite unui server de monitorizare. Acest &
fenomen poate afecta orice versiune de Android. Spre deosebi- E(
re de Pegasus, NGO Group nici micar nu trebuie se foloseasce d
exploit-uri zero-day. De aceea, este destul de dificil se te prote- H
jezi de un astfel de atac. Cea maibuneforme de protectie E ctic rI
doar pe link-uri cunoscute gi nu folosi decat app-uri standard. a
Ealsificarea GPS eliminii protectia cu 2 factori
tI'
Ce pot face troienii de TOP ai guvernelor La evenimentul Def Con, un hacker numit 'Karit' a aratat tutu- ft
App-urile de spionaj pot citi aproape tot c:e este stocat pe dispo- ror cat de ugor este se manipulezi semnalele GPS, lj
crede ctr r
zi-tivele ginti - Android h(l asta foarte ugor. De fapt, agen$ile un sistem atat de important ca GPS-ul este protejat impotriva
de spionaj nici micar nu au nevoi€ de o breqi zeroday. atacuriloi, a spus Karit. inse sistemul de urmerire se poate pa- l
cili folosind un hardware care coste circa Soo $. Exista o varie- AI
tate de opliuni de atac. Si luim exemplul Uber: serviciul de taxi &i
calculeazd taxa pe baza timpului gi distanlei acoperite. Karit a:
poate manipula valoarea distanlei transmitand propriul qr
semnal GPS. Acest semnal este mai puternic decat cel care vine F
de la satelilii aflati la o distanle de 2o.ooo km. In experienla lui F
Karit, $oferii accepte intotdeauna prelurile reduse. TT
Iata o alti mebde de atac alituri de datele de pozitie, mul- C
E
te companii folosesc semnalul GPS drept ceas. Din punctul de F
vedere al lui Karit, asta este o (inti atregatoare, pentru ce se
poate folosi pentru a eluda mecanismele de protectie cu 2
E
factori ale companiilor. EI folosegte transmitetorul siu GpS F
Posibilitatea citirii €cEnului (ftuI root-are)
NUO
pentru a da ceasul inapoi, trimiFnd un semna.l incorect de tr
timp. Vechile parole unice ar putea incepe apoi din nou si func- F
lioneze. Potrivit Iui Karit, un astfel de atac poate fi executat d
doar dace, in plus faie de receptorul GPS crucial al companiei, E
hackerul falsifici gi transmiletorul. Cu toate ce marile compa- .L
nii precum Google gi Amazon folosesc gi semnal de timp GPS, h
ele folosesc gi alte surse - precum NIST (National Institute of
Standards and Technologf) - pentru a-l verifica. a -
L
9
r
E
t
-il
Dispozitivele smart home sunt foarte rar protejate impotriva
di
atacurilor hackerilor Pentru cd nu au uneori nici macar un E !t
sistem de criptare simplu, tot ce trebuie sa faca atacatorii este
h
OE
se intercepteze transmisia.
Manipularea GPS d
Hardware d€ cateva sute
dedolari I poate fi folo-
Atacuri cu unde sonore destabilizeazi dispozitivele -,
Cercetetorii grupului chinez Alibaba a descoperit ce dispoziti- e3-
sit pentru a schimba
vele moderne pot fi manipulate cu unde sonore. Experlii au
datele GPS. Spre exem-
plu, este posibil sA reduci
astfel prctul curselor
+l::
. reu$it se foloseasce hardware care coste cam 35o $ pentru a
bruia afigajele smartphone-urilor sau chiar a provoca prebu$i- a
g
E
h
Uber 2 , pentru ce pretul rea dronelor. Dar, potrivit expertilor, cele mai periculoase E2 Cn
8e calculeaze pe baza atacuri sunt cele care vizeaze hoverboard-urile gi scooter-ele. -l
distantei acoperite. intr-o demonstralie video, ei au ilustrat un atac impotriva unui -rtl
-" ;i-::r_.r ?
Segway Minipro. Undele sonore au afectat senzorii scoo- a
****-
Xz, 11 > 2orz > CHIP

.I
SECURITATE < TREND

ter-ului, iar utilizatorul a fost fortat se cade. Utilizatorii nu se


pot proteja singuri, a$a ce producatorii sunt cei care trebuie se
rectifice situalia. Cercetetorii recomandi folosirea unui proce-
Undele sonore dezactiveaze dispozitive
sor cu o ecranare specialtr pe placa de baze. Poate ajuta gi un
La evenimentul Bl,ack Hat, cercetatorii grupului Alibaba au
patch software, cum ar fi un algoritm care filtreazd semnalele
demonstrat cum pot folosi urde sonore pentru a manipula ecra-
sonore malilioase din fluxul de date al sezorilor. nele dispozitivelor sau pentru a bloca un Segway.

Multe dispozitive IoT pot fi sparte foarte ugor


Caleb Madrigal (alias Metem) folosegte gi el unde pentru a exe-
cuta atacuri. De mai mult timp deja, el folose$te hardware in
valoare de cateva sute de dolari pentru a scana spectrele de un-
de sonore gi radio, oriunde s-ar afla. Rezultatul cu toate ci mul-
te dispozitive IoT, cum ar fi prizele inteligente, sunt protejate
software, ele folosesc unde radio pentru a-Si controla clientii
(adica alte prize). Acest semnal radio poate fi inregistrat gi
reprodus foarte u$or. Instrumentul de sunet gratuit Audacity
este folosit in acest scop. Instrumentul faciliteaze operarea
dispozitivelor fara a trebui satreci prin interogari de securitate.
La Def Con, Madrigal a demonstrat cum aceasti metodi poate
fi folosite gi pentru a paraliza dispozitive precum alarmele
caselor

ATM hack-uit in cateva secunde


A locatie cam Ia o ore distanta de Tel Aviv gazduie$te o tabera
de antrenament pentru hackeri:Ofir Hason, CEO al CyberGym,
a aritat CHIP birourile companiei Ia finalul evenimentului IoT: hack prin radio
Cyber Week. Expe4iin securitate din toati lumea folosesc loca- Un transmitetor r?dio
lia pentru a practica atacuri Fi contraatacuri cibernetice. intre special I faciliteazi
profesoriilor se afle fo$ti soldali care au fecut parte din celebra atacuri replay care fac
posibili manipularea
Unitate 82oo a armatei israeliene. ,"Aceaste facilitate permite
prizelor int€ligent€ 2 Fi
companiilor si emuleze o varietate de atacuri, cum ar fi cele im-
activarea sau dezactiva-
potriva tintelor industriale care folosesc componente SCADA
rea lor de la distanti.
(Supervisory Control and Data Acquisition)", explce Hason.
Clientela lui Hason include gi banci mari. intre altele, echi-
d
pamentele lui includ $i un ATM separat. ,,Circa 5o.ooo de astfel
de ma$ini pot fi gisite in Asia." Acestea reprezinte un mare risc
pentru clienti, fiind extrem de ugor de spart. Motivul compute-
rele interne ale maFinii folosesc inca Windows NT 4.o din 1996.
Hason gtie exact gi de ce ince mai sunt folosite aceste magini:
,Un update ar fi, pur gi simplu, prea scump pentru mai mulli
furnizori de serviciL'. Cu toate ca in Europa se folosesc versiuni
mai noi, gi acestea sunt vulnerabile. Dar Hason nu a precizat gi
irl cel fel sunt vulnerabile. Dar altii sunt ceva mai vorbere$.
La evenimentul Black Hat, experti de la IoActive au aretat
AIM-uri hack-uite
tuturor cum pot accesa porturile USB ascunse ale noilor ATM- Profesionis,tii au dezvilu-
it vulnerabiutitile
uri in doar cateva secunde, pentru a instala malware care dez- l
ATM-urilor la o tabira
activeaze toate mecanismele de securitate. Tehnica respectiva
de antrenament a
se nume$te jackpotting; cu toate ce nu este tocmai noua, ince hackeritor. De exemplu,
functioneaza: in august anul acesta, un infractor a fost filmat Ia multe dispozitive ince
o filiala Postbank cum folosea un stick USB pentru a instala folosesc discuri floppy 2.
malware pe un ATM qi cum a furat intreaga cantitate de bani
dil acesta.insi i-a luat cam jumetate de orA pentru a obtine ac-
ces - expertii IoActive pot executa atacul lor mult mai repede.

ffi
?rcducetorii de automobile sunt din ce in ce mai ingrijorati de
:aptul ca $i computerele de bord ale vehiculelor trebuie proteja-
- mai bine. Tesla realizeazE cAt de important este acest lucru:
n pofida update-urilor over-the-air, vehiculele companiei sunt
tparte in mod repetat.

< 2017 < ll .33


TREND > SECURITATE

Tesla hack-uite in pofida patch-ului producitorului


in septembrie zo16, experliide la Keen Security Lab au aritat ce
pot sparge computerul de control al maginilor Tesla gi manipu-
la elemente precum acoperigul retractabil sau frdnele de parca-
re. Tesla a respuns in doar zece zile qi a rectificat vulnerabilit5-
tile cu un update over-the-air. Acum, un an mai t6rziu, aceiaqi
oameni pun din nou bete in roate lui Tesla. Actualul scenariu
afecteaze din nou sisteme importante, iar franele sunt din nou
vizate. Acum, atacatorii au folosit o relea guest deschisi (folosi
ta in mod normal doar in atelierele Tesla). Hackerii au gesit un
bug in motorul WebKit al browserului. De acolo, ei au reu$it se
intrein sistemele interne de control ale masinii.
Gr4ie unei vulnerabilte$ in semnitura codului, experlii
au putut implanta propriul cod, care a preluat controlul maFi-
nii. Ei pot deschide usile Ei pot activa/dezactiva luminile. Potri-
vit unor surse din Keen Security Lab, Tesla a rdspuns exemplar.
Un nou patch a aperut in mai pulin de zece zile. Maginile altor
producetori sunt mult mai nesigure. Chiar gi ultimele modele
de BMW Mercedes gi VW pot instala update-urile doarin servi-
ce sau cu un stick USB. Procedura dureaza mult. Dar riscul unui
Atacuri impotriva flotelor Ei infrastructurii
hack al vehiculului nu este nici macar cel mai semnificativ risc
Afa-numitele atacuri impotriva flotelor Eunt considerate acum
cd mai grav scrnariu. Astfel, hackerii ar infiltra serverde com- cu care se confrunte ma$inile moderne.
paniilor gen Tesla & co. si ar paraliza simultan toate ma$inile in
retea din lume. Teama de atacuri masive impotriva flotelor
Aga-numitele atacuri impotriva flotelor il sperie cel mai mult
pe EIon Musk, CEO-ul lui Tesla. in acest scenariu, cibercrimina-
liiatacd serverele principale ale Tesla gi oblin controlul de la
distante al maginilor din intreaga lume. Sund science fiction,
dar este un pericol real, pentru ci Tesla este singurul produca-
tor auto care ofere opliunea manipulerii maginilor prin radio.
Oricum, Musk nu este singurul care trage alarma. Adam
Kujawa de Ia Malwarebytes crede qi el ca un astfel de atac este
posibil. intr-un interviu acordat CHIP, el spune ce gi ceilalli
producetori s-ar putea confrunta cu aceeagi ameninlare, de
exemplu prin manipularea sistemului eCall.
Dar ideea este coroboratd cel mai impresionant de Yuval
Diskin, fost gef al serviciului intern de securitate israelian, care
Iucreazi acum Ia o companie care - intre altele - ajutd produce-
torii auto germani sa-siprotejeze sistemele. El a declarat pentru
CHIP ce un astfel de atac este doar o chestiune de timp. E
E

Spilitoriile auto strica maFinile


De la stanga: Elon Musk (CEO aI Teslal, Adam Kujawa (gefirl ta. Cercetetorii Whitescope au dovedit cd 9i spelStoriile auto pot fi
}
I
boratorului Malwarebites) fi Yuval Diskin (fost gef al serviciu. E
periculoase. Expe4ii au studiat Laserwash, care produce astfel g
lui intern de securitate israelian) percep riscul unui atac pe scare
hrge impotriva flotelor. de spildtorii. Ei au programat un atac demonstrativ in care o
speletoria atacd maginile pentru asta, hackerii au folosit
accesul web pentru a manipula senzorii de distanla.
Astfel, facilitatea a sfargit prin a lovi masinile cu echipa- g
mentul in retea din dotare -in cel mai rau caz ar putea fi ranili
gi pasagerii. Cercetatorii au folosit o parold standard pentru a .:
accesa liber prininternet web proxy-ul facintelii. Dar se pare ce
:
atacul nu este suficient de serios pentru producetor, care nu a .g
emis ince vreun patch. Insi a emis o avertizare in care ,9
recomandi schimbarea parolei standard. Multe speEtorii auto 5
suntince deschise acceserii din web.
:
Pe cat deinfricogetoare sunt metodele hackerilor, majorita- s
tea dezvdluie rezultatele producetorilor, aqa ci vor apirea
Atacatorii au putut spar€e o sp etorie de mafini conectate h patch-urile de securitate care se impun. Toate companiile
te(ea gi au ficut braful mecanic de spilare si loveasce mafina. E

Producetorul nu e emis ince ur patcll trebuie se reaclioneze rapid - altminteri, bug-urite pot fi 19
r I
exploatate de persoane cu adeverat malilioase.

m
34, rr > 2orz, CHIP
TREND > WINDOWS

Viitorullui
Windowsto I
!

:
Proteclie anti-ransomware, control ocular, Linux integrat sunt alternative - acestea gi
multe altele sunt incluse in update-ul Redstone 3, Iansat in toamni. :
i1i prezentim noile funclii :
s

u Windows ro gi sub conducerea lui Satya Nadella, acum la modelul ,Windows ca serviciu'. in viitor, Windows ar
Microsoft a spus adio unui model de business folosit trebui sefunclioneze ca un serviciu care este updatat in conti-
:
pane Ia epuizare timp de un deceniu. in loc de a lansa o nuu. La inceput, producetorul a prezentat o oferte Sratuita a
noui mare versiune a sistemului de operare la fiecare doi ani - noului sistem de operare mult timp, pentru a obtine o penetra-
gi a o vinde utilizatorilor la un pret mare - Redmond a trecut re a pietei cat se poate de mare. €';

36 ' rr>2or7,CHIP
WINDOWS < TREND

Dependenta de coogle gi Facebook


Similar cu, spre exemplu, un motor de ceutare pe internet, care
este gi el updatat mai mult sau mai pulin evident, Windows ro a Funclii gi app-uri, Considerat
primit doue mari update-uri intr-un an. Cu acestea, Microsoft a depi+t,si nu
pe care Microsoft Eunqic sau app Eliminat nat este
upgradat funclii si a adus la zi sistemul de operare. Existe gi ar vrea se le dezvoltat mai
pachete de patch-uri lunare, care repare mici erori gi inchid depalte
elimine
bre$e de securitate.
3D'ButldeFAIrp x
Cu FaIl Creators
Enhanced
In toamna trecute, Anniversary Update (aqa-numitul Update, Microsoft nu Mitigatio[
x
update Redstone 1) a fost lansat, ceea ce a adus un nou meniu doar adaugi noi Erpedence
Toolkit GMET)
Start, un mod offline pentru Windows Defender, precum gi fimctii in WindowE ro.
Redmond va prufrta de Paint x
. extensii pentru Cortana gi browserul Edge, intre altele. ocazie Si pentru a hce Outlook
Eipress x
Creators Update (Redstone 2) a urmat in aceaste primavare, curat in sistemul de
incluzand imbunetiliri in zona gaming-ului, un mod nocturn, operare. ApIFul Reader x
setari de protectie a datelor private revizuite gi o noue aplicalie SysKey x
Paint 3D. Fall Creators Update (Redstone 3) este cel din urma Download settings
update al anului.
q mEh b.ndwidth
inpofida mai multor anunluri, Microsoft nu reuseSte Umil h@ is used ror dMtoadino updates in the

intotdeauna sa termine toate funcliile planificate la data zox


promise. Fall Creators Update acoperi, intre altele, aga-numitul -lF----
timeline anuntat de ceva vreme. l.Jpload settings

7 Lihlt hM mldr b.ndwidth ii lsd tor uptoading lpdats to oth€r pcs on 0E


Probleme cu aminirile
Timeline ar trebui se conline aplcalii Si conlinut cu care un .|_-%

utilizator a mai lucrat in trecut - pe toate dispozitivele sale. U Montl yupl@d limit
Asta inseamne ce o sarcine care a fost iniliati ar trebui se poa-
ti fi executate fdre probleme pe un alt computer. Serviciul de {_*-*--
Note ,iEn thjs linir k Eded, your d4ie will stop uptoading to olh, pG on llle
sincronizare Whispersync de la Amazon lucreazi deja intr-o
manieri similare, dar este limitat doar la e-books Si audio Dupe Eall Creato$ Update, poti determina cu precizie citii
books. Timeline ar fi fost o funclie practice pentru muti utili- lilime de bandii ai vrea si acorzi pentru lEtch-urile Windows.
zatori, inse nu este inclus in Redstone 3. La fel se intampH gi cu
planificatul Cloud Clipboard, care nici el nu a fost finalizat la contol fl gu.d (cF6)
Ensurg conrtur rrow idesriiy ror indircd .rh
timp Fi a fost amanat. Specialigtii in proteclia datelor au avut
obieclii in legeturi cu ambele funclii, intrucat ele presupun ca on by default

Microsoft si receplioneze gi mai multe date despre utilizator Si


folosirea PC-ului acestuia-
Daia E eution Prsntio. (DEP)
in ultimele cateva luni inainte de lansare, compania a lan- Preve s .ode non bains run tom d

sat deja mai multe pre-versiuni ale Redstone 3. Microsoft on ty defaulr


lucreazd cu numere de versiuni diferite. Update-uri.te complete
oblin un numer, care contine anul gi luna lanserii. Creators
Update a avut, astfel numdrul de versiune uo3, fiind lansat in Forc. E domiz€tbn fo. img6 (M.nd.!ory ASLR)
Fore rclo.aion of images nor compiled with /DwAMrcsAsr
Iuna martie a anului zorz In plus, existi numerele build-urilor,
pe care Microsoft le numeroteazi consecutiv. Daca wei si Ofi by default

arunci o privire la ce te agteapta in viitor, te poti inregistra


Prot€4ia anti-exptroit anuntatl ar trebui sI prcvini atacurile
gratuit in programul Windows Insider. Detatii gasegti in boxul maluEre, penhu care antivirusul nu are inci o Eemnitur5.
din urmetoarea pagine.

Mai putin este mai mult


Microsoft nu doar a adaugat funclii qi app-uri noi in update.
Producetorul a Si gters cateva lucruri, inclusiv instrumentul
de securitate EMET. Redniond a anunlat, de asemenea, dorin-
!a de a opri dezvoltarea MS Paint $i de a-l elimina, mai devre- f
me saumai tarziu din Windows 10. Darvestea a creat unval de
indignare atat de mare pe internet incat Microsoft a trebuit More options
sd-gi reconsidere decizia. Paint a ramas acumin continuare in
Windows Store gi poate fi reinstalat de acolo, daci ai nevoie de
el. Tabelul din dreapta sus arata cateva funclii si app-uri pe
Gon
care Microsoft vrea sd elimine de asemenea.
Nu prea ai ce vedea din Fluent DesigrL anunlat in primdvara.
Exista o optiune in seteri care activeazd efectele de transparenle. Fluent Design indude fi un comutator pcntru activarea efecte-
Nu se mai aude nici de versiunea ARM a lui Windows ro, dar lor de transparent -
-.r

CHIP<2orz<rr .37
TREND > WINDOWS

primele tablete dotate cu ea ar trebui si apare in toamna asta.


Dar se vorbim un pic si de functiile care siau fecut loc in
update. Utilizatori.i de Windows care au o conexiune la internet
mai lente vor fi mullumiti si audi cE acum existi mai multe
noi opliuni pe care Ie pot folosi pentru a limita Etimea de
banda alocatd de sistemul de operare pentru update-uri. Sub
Settings I Update & Security I Advanced Options I Deli
"Start I
very Optimization I Advanced Options", poti determina cu
precizie procentajele maxime ale ut izerii Etimii de banda
disponibili pentru download gi upload al patch-urilor
windows, dupe instalarea Fall Creators Update.

Noi funcgii de securitate in Windows ro


Am mentionat deja ce softul de securitate EMET a fost eliminat
de cei din Redmond. Acesta este inlocuit de un nou software de
protectie impotriva exploit-urilor, integrat in Fall Creators
Update in Windows Defender Security Centre. Pentru a putea
configura protectia antiexploit, fe dublu clic pe iconita scut
Duptr updated la Redstone 3 , cei care vor, pot opera Windows din system tray Si apoi pe iconita din stanga 3pp & browser
rc ffu{ ajutorul mainilor gi doar cu odrii. control". Scroll in jos gi fi clic pe protection settings".
"Exploit
Toate masurile protectoare esentiale sunt deja activate aici
implicit.
Windows lnsider Program windows 10 a primit Si o noue functie de proteclie cu care
poti proteja fiFierele de troienii Santaji$ti. Se numegte ,,Eolder
Get lnsider Preview builds
Access Monitor" gi se afle tot in Windows Defender Security
Windowsl0 is now available oo PC and Phone. Thankto the help Centre. Pentru ao deschide, fe dic stanga pe iconita scut ,yirus
and hard work ofthe lnsiders who are akeady participating jn the & threat protection' pi apoi pe ,Virus & threat protection
windows lnsider P.ogram, it's the best Windows ever. Now, you settings". Scroll un pic in jos Si activeaze functia "Controlled
can continue lo help us make it even better.
Eolder Access'. Poli determina acum care foldere trebuie prote-
Join the Windows lnsider Program and you'll be able to opt-in to jate de Windows impotriva oriceror modificiri ulterioare. Cu
receive preview builds and give us leedback on our latest wo.k optiunea Sllow an app through Controlled folder access', poli
adiuga programe carora le este permis se modifice figierele din
folderele tale protejate. Toate celelalte aplicalii care doresc
Poli descirca versiuni pr€view ale Windows ro dupi cl te inre- acces Ia acestea sunt automat blocate de Windows.
gistrezi in prograrnul Windows Insider
Iubire tirzie pentru Linux
Cu Eall Creators Update, Microsoft vrea, de asemenea suport
Programul Windows Insider pentru Linux. Se pot descerca direct din Windows Store versi-
Daca wei si rigti o experimen- folosit doar pentru versiunile uni Insider de Ubuntu, Opensuse Leap +z gi Suse Linux
tare a vi.itoarelor imbunatetiri preview. Descarce Windows to Enterprise Server 12. Fedora urmeaze sd vine. Integrarea este
din Windows ro, pur si simplu ca fi$ier ISO, instaleaze siste- orientate in special cetre dezvoltatori. Microsoft vrea si Ie
inregistreaze-te in programul mul de operare in VirtualBox si permita se programeze direct in windows Software for Linux
Windows Insider. Apoi poli apoi updateaze{, Dupi aceea, fi
Fi se testeze imediat softurile create. Dar gi utilizatorii finali pot
desc5rca din intemet cele mai clic in VM pe Settings I
"Start I instah cateva sisteme gi [e pot folosi sub Windows. Interfetele
noi versiuni preview disponibi- Update & Secudty I windows
le si poti incerca noile funqii Insider Programme si apoi pe
grafice nu sunt disponibile implicit. Dar acestea sunt relativ
ale viitoarelor versiuni de butoanele ,,First Steps" $i "Link ugor de instalat gi pot fi gi ele folosite sub Windows ro.
Windows. Teoretic, chiar Si ver- account'. Introdu datele pentru Mai mult, Fall Creators Update cunoa$te noi imbuneteliri.
siunea ta existente de Windows contul tAu de test Fi iuegistrea- Task Manager al lui Windows ro va fi capabil, astfel, sE afigeze
10 ar putea fi folositd in acest ze-te. Selecteaze ,,FasC Ia utilizarea memoriei pHcii video gi capacitatea acesteia. in afarE
scop. Dar recomandEm folosi
"Insider level" fi clic de doui
gi de asta, calculatorul de buzunar are acum qi un convertor de
rea unei magini viftua.te (VM). ori pe Ei in final pe valute, care folosegte rate de schimb actualizate din intemet.
"Confirm'
Versiunile preview oferite de now". Dupe ce Virtual- Microsoft a integrat, de asemenea, posibilitatea de controlare a
"Restalt
Microsoft sunt destinate teste- Box repomegte, mergi la
mouse-ului cu ochii. in combinalie cu Eye Tracker 4C de Ia
rii gi pot contine erori. ASa ce "Windows
Update" si fe dic pe
Tobii, care costi aproximativ 160 €, pointerul mouse-ului poate
este mai bine se folosegti un for updates". Windows
"Check fi controlat fard a folosi mAinile.
software de virtualizare pre- lo va descarca acum cea mai
cum VirtualBox $i se instalezi recente versiune preview $i o Una peste alta, update-ul de toamne pentru Windows ro
Windows lo in acesta. Mai intai, va instala. Magina virtuale va include mai multe imbunatatiri utile gi unele eliminiri supor-
creeaze un nou cont Windows reporrf de mai multe ori in tot tabile. insi experienla ne invate ci Microsoft nu oferi versiu-
la signup,live-mm care si fie acest proces. nile noi imediat utilizatorilor, ci uneori se cam misci cu
incetinitorul. r

38 ' tl ,2or7 ' CHIP

.r-
TEST&TECH>SMARTPHONE

Smartphone-ulca t

dispozitiv practic
x
'!

I
Smartphone-urile bune nu trebuie sd fie gi scumpe, dupi cum promit actualele dispozitive
cu Android z din gama de preluri 23o - 35o €. Testul nostru dovedegte asta. c

z
;Fl hiar dacd hype-ul din media/social media deseori omite terminale Android ale finlandezilor, chiar daca acegtia au venit
| exista smartphone-uri superbe gi in afara doar cu numele, telefoanele fiind asamblate in China.
V ""t",
flagship-urilor promovate in continuu de Apple gi
Samsung in gama de preluri de pana la 35o € se afle o mullime Manevrare: carcase solide in segmentul mediu I
de dispozitive recomandabile, ale ceror performanle este pecat in test, am fost surprin$i de aspectul calitativ al majoritalii I
se nu fie cunoscute. Am testat sapte dintre cele maibune dispo- dispozitivelor: metal, sticli 9i imbindri foarte etan$e in Ioc de !
zitive ale momentului, echipate cu sistemul de operareAndroid plastic si scarlaituri. Doar Ia modelele Motorola $i ZTE este I d
Z gi am rdmas surpringi foarte pozitiv de ofertele producitori- parlial vizibil segmentul de pre!. Cum toate dispozitivele sunt
lorin gama de preturi 23o -35o €. din clasa de 5 inchi, ele sunt asemanetoare gi ca dimensiuni gi T
Candidalii in detaliu: ca$tigatorul testului de Ia Aquaria X greutate. Smartphone-urile au o grosime a carcaselor de 7 - lo 9 t
(29o €), Huawei ProLite (29o €), HTC ro evo (35o €), sfatul de pret milimetri, aFa ce seamini cu cele din clasa premium Ia suplele. g
Motorola Moto G5 Plus (260 €), ZTE Blade V8 (23o €) €i Sony Cum am mentionat deja, toate dispozitivele ruleaze jj U
Experia XAr (27o €). Cu Nokia 6 (25o €), avem acum gi primele Android zo sau 2.1.1 (bq, Nokia) gi profite de noile funclii ale

4.J, rl ,2orz > CHIP


SMARTPHONE<TEST&TECH

sistemulul, cum ar fi compresia datelor, ergonomie mai bune gi


suport pentru VR. Ce vor aduce urmetoarele update-uri rema-
ne de vdzut. Doar Nokia a anunlat un update Ia Android 8
pentru smartphone-ul seu. Top modele de anul trecut
Multe flagship-uri de anul tre- Android 7 9i este disponibil de
Performante: depind de procesor cut sunt recomandabile, gratie Ia 360 €.
Majoritatea candidatilor din test ruleaze fluent gi executa fere scede i preturilor gi > Samsung Galaroy SG 32 GB: La
probleme chiar qi cele mai laborioase app-uri saujocuri. Dar Ia update-urilor la Android z mult timp dupe lansare, Galaxy
> Samsung Gatraxy,Sz: inci 56 rimaneinca o recomandare
multitasking, apar doud tabere, din cauza procesoarelor diferi-
smartphone excelent, cu bun5. Doar memo a non-ex-
te, pentru ce memoria tuturor dispozitivelor este de 3 sau 4 GB
performante puternice gi confi- pandabile poate fi un inconve-
(Huawei). Modele mai puternice (bq, Huawei Si HTS) conteaze
guralie cuprinzdtoare. Dispozi- nient. Mai nou, atrecut gi
pe un CPU Qualcomm Snapdragon cu 6 sau 8 nuclee sau pe pdntr-un update laAndroid 7
tivul este in prezent updatat la
HiSilicon Kirin 685 al Huawei in vreme ce Nokia $i ZTE au Android Tupdate (4oo €). (260 €).
cipuri maiieftine,la 14 GHz. Nici MediaTek MT6757 (2,3 GHz) al , OnePlus 3T rz8 GB: Un
lui Sony Experia, care pe hartie are frecvente mari, nu se import sic din China cu o came-
apropie de performanla actualelor cipuri Snapdragon. SHbiciu- ri superbe, care poate perea
nea procesoarelor se simte mai ales Ia Nokia, cu sacadari Ia vechi pentru multi competitori,
scrolling. Motorola Moto G5, cu un pret similar, demonstreaze Acum gi cu Android 7 (44o€).
> ZTE Axon 7: Smartphone
calea mai bund.
geneElist cu ecran strelucitor
oLED. ZTE ruleazi acum
Configurafie: simple, dar pragmatice
Memoria liberd merge de Ia 2o,4 GB la Huawei Pro Lite, pentr h
24,5 GB la HTC 10 evo. Toate dispozitivele au o capacitate solide
Samsung Galaxy 57
de stocare pentru app-uri qi media, care poate fi expandate cu Chiar 9i la un an de la alnritie,
fostul smartphone de top este
un card de memorie SD. Toate smartphone-urile folosesc actua- inci recomandabil fi este
Iele SIM-uri nano, iar modelele bq, Huawei, Motorola qi ZTE acum disponibil la preful
ofera chiar spatiu pentru doui carduri SIM (Dual SIM). decent de 4oo €.
Bluetooth, WiEi gi NFC sunt doteri standard-fun4ia NFC
lipsegte doar la ZTE Blade V8. Dar nu toate smartphone-urile
suportd actualul standard Wi-Fi rapid 8o2.r ac: Motorola, ZTE
$i Sony sau inci demodatul standard n. Suportul pentru LIE
este Ia maxim: Cat 6 cu 3oo Mbps in downlink, cu exceplia lui
Nokia, cu Cat 4 (r5o Mbps). Toate dispozitivele, chiar qi cele
chinezegti, acopere frecventele LIE folosite in Europa.
Pentru conectarea la PC Si pentru incarcare, toate dispozi-
tivele folosesc portul lent UsB 2.o. Huawei, Motorola, Nokia gi
Nokia 6: finlandezii
ZTE folosesc conectorul clasic micro USB, iar HTC $i Sony vin
revin
deja cu mai modernul conector Tip C, fEre se-i foloseasca insi
Nokia 6 vine cu Android 7 9i o
potenliatul in materie de vitezi de transfer in afari de HTC, configuratie sotde, dar nu prea
toate dispozitivele folosesc ince obiinuitul jack de 3,5 mm cor$mge in termeni de
pentru ce$ti. performanti.

Baterie: autonomii bune, col1 cu excelente


Liderut bq Aquaris X are cea mai puternice baterie. ln operare
online, rezisti lo:44 ore. Aquaris se comporte astfel mai bine
decat Apple iPhone 7 sau Samsung Galaxy 58. Celelalte modele
o
au gi ele autonomii acceptabile, in intervalul z5 - ro ore. Doar
HTC evo ro obline valoare modeste de lase ore, cu toate ca are
cea mai puternice baterie din test.
Cu exceplia dispozitivelor Nokia gi zTE, toate smartpho-
ne-udle au funqie de incircare rapidi $i toate - in afare de Sony Xperia XAr:
Sony - vin cu un cablu potrivit aEturi de alimentator Cu poze slabe
funclia de incercare rapide, un smartphone poate fi incarcat in in pofrda sau din cauza
doar cateva minute suficient pentru a opera mai multe ore. camerei principale de zz
de megapixeli, xAr - ati-
Ecran: calitate surprinzator de buna pic pentru Sony - ofeld
La capitolul ecran, cagtigetorul spaniol al testului Aquaris arate doar o cditate mediocre
spre slabi a imaginilor.
cel mai convingetor: ecranul sAu de 52 inchi are o rezolulie de
Mult zgomot de imagine,
r.o8o x r.92o pixeli Fi, cu 701,2 cd/m', are o luminozitate cu care chiar 9i in condi$i bune
majoritatea celorlalte smartphone-uri pilesc in comparatie.. de iluminare .

CHIP<2or7<rl '41
TEST&TECH>SMARTPHONE

Chiar si modelele bune ating, in medie, doar 4So, pane Ia 600 cd/ l ase4iune foarte potrivite
Iia imaginilor, "le ss lt i more' este r

m'. Luminozitatea puternici este excelente in special in condi- fotografiile luate del (peria au mu lt zgomot $i par terne. Aste
tii de lumini puternici a soarelui. Dar 9i valorile contrastului gi este cu atat mai € ner vant cu cat S ony are si cel mai mic lag aJ
ale strelucirii culorilor sunt foarte bune Ia Aquaris X. Nici ecra- obturatorului, de nuI nai 0,6 secun( le.
nele celorlalte telefoane din test nu sunt deloc rele: toate oferi 1n contrast, ct iFtir letorul testul ui are un lag de 133 secund€
un contrast solid si o reproducere buna a culorilor. HTC are si o intre declan$are l ii fi nalizarea po; :ei. Per ansamblu, camerel€
rezolulie foarte mare, de L44o x2.560 pixeli,la o diagonald de 5,5 merita dasificarei rtisfScetor". I\ {5car Aquaris face poze per.
inchi. Doar Sony este dotat cu o rezolutie demodate de doar 72o fect acceptabile ir r col rdilii bune dr I iluminare. Acela$i lucru es-
x r.28o pixeli. la o diagonald de 5 inchi. te valabil si pentr ur Lodelele Huar Motorola, Nokia qi ZTE,
^/ei,
Doar camera lui I ITX ro evo obtin -" calificativul ,,bun' si poate
Camerii: calitate deseori mediocri face 9i poze sub a1 )8, g ralie carcasej etan$e.
Camerele din test sunt foarte diferite. pentru mulli utilizatori, Modelele bq,I tTc Si Motorola ( )fere ince o funclie video 4K,
camera este una dintre cele mai importante funclii ale care genereaze in ragi ni detaliate, [a rezolutia de 3.840 x 2.160
smartphone-urilor, acestea aproape elimin6nd de pe piaJi pixeli - daci lia rer ms suficient 5 memorie liberi. Celelalte
camerele digitale compacte. Din pecate, Sony Xperia XA1 ofere patru modele cre( nzi video Ia rezr ,utie Full HD (r.o8o p), care
o calitate slabe, care ar fi trebuit se fie mai convingetoare, dat este suficienta p entl :u majoritatr ]a utilizatorilor si nici nu
fiind cipul de 22,9 de megapixeli ai camerei. La capitolul rezolu- ocupi foarte mult em emorie - foar te rezonabil. r

mfr
S-martplone.uri
djn$$Ie.$rsCis
Ca
@@
ig5tor

Loculr
bqAquaris X
UE Locul 2
Huawei Pro Lite
Pret (aplox.) 29O€ 290 €
Scor general 8zt a3A
Pedorme4f ti opeEre (38%) 9o m
Conliguatie (25%) a7 83
Baterie (r5%) 78
Ecran(E%) 93. 86
dkitau (ro%)
Cameri 62 ' :: .' rtli

coNErGURAfrE
Sistem de operare Android 71.1 Android zo cu Emotionul5
Qualmmm Snapdragon Hisilicon Kirin 685

Erecventdfuuclee 22GHzl8 z,tcuzla+ 4


Memorie de luqu 3GB 4GB
Memorie liberl/expandabill 233G8/. 2o,4GB/.
Disponibile pentru So € in plus: USB/ citibr amprEnte USB 2.o tip C/. microusB 2.0/o
Cei care investesc mai mult pot bune de iluminare. Autonomia Bluetooth/Wi-Ei/NEC 4-2/8o2,7tac/ a
obtine un Xiaomi Mi6 incepand de aproximativ 9 orein operare Format SIM/Dual SIM Nano SIM/O NanoSIM/.
de la 38o € $i Honor g la 43o €. online este suficienti pentru o Merime ecran/dimerciuni 5,2 inchv65 x u6 mm inchi/65 x [5 mm
5,2

Ambele smartphone-uri cu zi intreaga. Rezolutie esan/tip Lo8o x 1.920 pixeli/LcD roSo x 1.920 pixeii,/LcD
Android 7 au avantaje, in speci- Cam€ri: megapixelv
blit/stabilizator 153/DubluLED/o ir,8/LED/o
al ca pedormanta, gralie cipuri- > Xiaomi Mi6 (38o€) gi Xiaomi Rezolutie max. video 3.840 x 2.160 pixeli (4K) 1.920 x r.o8o pixeli (Full HD)
Ior puternice. are performante comparabile incircare rapidd/cablu
cu ale celor mai bune SPECIEICATII $I MASURATORI
> Honor (43o€): Din punct de
9 smartphone-uri. in plus, acest Benzi de frecve(e LTE 8oo, r.8oo,2,600 MHz 8oo, r,8oo,2.600 MHz
vedre tehnic, Honor 9 poate telefon importat din China are LTE: Cat 4/Cat 6 0n MbDs) r5o/3oo r5o/300
concura iejer cu clasa de 7oo €. cea mai puternic5 baterie din- Aotolomie online 7.36 ore
Configuratia, carcasa de sticle tr-un smartphone Android. Dar Bated€: capacitate/inclrcare 3.1oo mAh/Is2 ore 3.ooo mA]/2:o3 ore
$i ecranul de 5,2 inchi au toate nu supode frecventa LIE de Ecran: luminozitate 7ot2cdlm, 48r cd/m'
caracteristici premium. Doar aoo LVrl.1z, lmportanta ln Eclalu contrast tabE d€ lah \ut| lt4:I
camera de zo de megapixeli cu Europa. CIar o deficienle majo- Camete: lag obtEator 133 S ons
obiectiv dual este mediocIe. re, aceasta fiind o ldtrime de Valoare SAR o,43 w4<s o,89 wks
Face poze bune doarin condilii banda foarte des folosit5. Dimensiuni 14,6 x 73 x O,8 cm u:tx7,3xo:lcm
Grautete 155 S r45 e

42> rr 5 2017, CHIP


-
..,
SMARTPHONE<TEST&TECH

Motorola Moto G5
Plus (26o €)
Hardware puternic fi
autonomii bune. Cel mai
bq Aquaris X ieftin Ardroid cu
(29o €) video 4K.
Premiumin
segmentul
mediu:
smartphone gic
cu Android 7 qi
petformarte de
top, baterie
puternici s,i
ecran bun,

EUIF
!---:--,
Best Buy
5,

Android zo cu HTC Sense 8.o Android 70 cu Sony UI

USB2.otipc/.

52 inchi/65 x u5 mm 5o inchi/62 x 1Io mm

r.s2o x 1.o8o Dixeli (FulI HD) r.92o x r.o8o pixeli (Full HD) 1€2o x r.o8o pixeli (Full HD)

15x74xlCm 154x76xoscm x72xo,8 cm 14,5 x 6,8 x O,8 Cm


u3x78xo.9 14,9

suficient (59,915.0) E nerecomandabil {aa,g o) Toate scorurile in puncte (md' roo); da o nu


foarie bun (tocFgo,o) bun(89.9 ?5,o) satisfacabr(74,9-60,0)
'
::-l I P .2orz < 11
.43
TEST&TECH'NOTEBOoK
,d,
.9 '" i:.

Notebook-uri pentru
birou si cetftorii
de afaceri
Altele pot fi cool - dar notebook-urile de business sunt generaliste discrete destinate
rutinei zilnice de Ia birou. Nu sunt deloc ieftine, dar au un inalt nivel de calitate.
CHIP a testat patru astfel de dispozitive.

olegul de muncd perfect nu trebuie neaperat se arate ci sd impresioneze clientul cu megahe4i, pixeli 9i design. Dim-
foarte bine si nici se fie foarte rapid. Este suficient sa-$i potrive, se caute sisteme fiabile, pe care te poli baza pentru
faci treaba bine gi sd te poti baza pe el. Acelagi lucru este lucrul zilnic. in multe cazuri, asta inseamne inlocuitoare de
valabil $i pentru notebook-urile de business. producetorii desktop, care au avantajut cail potinsoli pe utilizator in sala de
deschid cu entuziasm noi nige pentru produsele lor, dar de mul- gedinle sau intr-o cildtorie de business. Dar, atenlie, nu etiche-
ti aniincoace exista doardou5 categorii de laptopuri:consumer tali notebook-udle de business drept plictisitoare! EIe au Ei
gi business. ln cazul notebook-urilor consumer, producetorii se avantaje precum ecranele mate fi interfete ample. Cagtigdtorul
Y€
desfagoari plenar si instaleaze noi funclii gi doteri, venind testului, TravelMate, si HP EliteBook vin cu o garanlie de trei
intotdeauna cu un design nou Fi spectaculos. Clienlii de multe ani. Piesele de schimb sunt disponibile un timp semnificativ
ori devin cobai pentru toate aceste inovalii. mai indelungat, iar pentru un Lifebook prin plata unei taxe
ln cazul notebook-urilor de business, Iucrurile stau diferit. oE
premium (de aprox. uo €), poli obline adilional asistenla
6g
Aceasti categorie de dispozitive este conservatoare. Nu incear- on-site disponibila 24 de ore pe zi. Un tehnician vine a doua zi. E5

44, rr > 2or7 , CHIP


NOTEBOOX<TEST&TECH

Generaliste discrete pentru birou


Cele patru candidate din test, Acer TravelMate, Fujitsu Lifebook
HP EliteBook Si Lenovo Vsro sunt aproape inobservabile fati
de alte notebook-uri din clasamentul CHIP. Aceste dispozitive
nu promit performanle qi calitate de neegalat, aqa ce sunt echi-
librate Ia toate categoriile. Din cAnd in cand obtin gi laude, cum
ar fi, spre exemplu, sfatul nostru de pre! Lifebook, in termeni
de configuratie.
Ocazionale loc gi de critici, cumseintample cu ecranul tern
al lui Lenovo V51o. Cagtigitorul testului nostru, Acer Travel
Mate, nu are insa astfel de slibiciuni.

Performanf i rezonabila, conexiuni sufi ciente


Trei din patru notebook-uri lucreazd cu tehnologia actual5
Conexiuni de andocare vs. solu(ii USB
Kaby Lake. Doar HP EliteBook este ince bazat pe predecesorul
Statiile andocare clasicr (ios) cu conexiuni s€I,arate devin mai
Skylake. Nu am observat nicio diferente remarcabile intre
rare, extensiile pentru USB Tip C (sus ) sunt mult mai versatile'
generatiile de cipuri, mai ales ce toate cele patru dispozitive
sunt echipate cu CPU-uri mobile bune, cu doue nuclee.
Autonomii ale bateriei in operaliuni office
Notebook-ul HP s-a descurcat foarte bine Ia capitolul autono-
Bendmark-ul ofFrce al CHIP arate cat timp poti lucm in wold,
mie a bateriei. Skylake nu este neaperat un dezavantaj in Exel gi Outlook f:ili acces l,a o prizi. Vsro rimine in urmtr aici.
categoria business. Celelalte componente ale notebook-urilor
de business s-au dovedit a fi bine dimensionate: 8 GB memorie Autonomio baterie in Oftc.
de lucru, cipset grafic gi SSD-uri SATA pentru lucrul cu figiere Acer ltavelMate 9:43 OFe
11349
mari Word gi Excel gi casuF po+ale Outlook care au crescut 931ore
semnificativ ca dimensiuni. Mai mult, dispozitivele se remarci
&4?Ore
qi prin incorporarea unor componente standard importante:
5:5a ore
WiFi la standardul actual ac, aleturi de Bluetooth, un cititor de Lenovo VBro

carduri de memorie gi o camere web.


Greii (literalmente) Lenovo V51o Si Fujitsu Lifebook au qi Compararea greutetii in caldtoriile de afaceri
uniteli DVD instalate. Lifebook de Ia Fujitsu obtine cel mai bun Pentru cei ce clletoresc ertensiv, fiecare gram conteez i. Travel'
scor pentru configuratie, avand cele mai multe porturi USB 3.o Mate Si EliteBook sunt cu circajumetaG de kilogram mai u;oare
gi un port clasic VGA alaturi de conexiunea HDMI. decat Lenovo v5ro Si Eujitsu Lifebook.
O caracteristice importantd este $i sistemul de operare: Ac€r TraveMate L6 kS
x39
toate notebook-urile din test vin cu Windows 10 Pro pe 64 de r,5 kg
HP EliteBook 84o G3
biti gi astfel se conecteaze fere probleme la domeniile din re1ea.
Leiovo V!,ro zo kg
in afari de asta, aceaste versiune de Windows are qi cateva
22kg
functii adilionale, care nu sunt importante pentru utilizatorii FujitEu Uf€book A557

de acase, dar fac diferenla Ia serviciu, inclusiv criptarea


drive-ului cu Bitlocker $i desktopul accesibil de la distanla. Pro gi contra: MacBook in birou
in multe birouri. MacBook-urile mai putin USB Tip C, ceea ce
Ecranul este anti-reflexiv gi nu prea mic inveselesc atmosfem terne. face MacBook-urile infl exibile.
Full HD este rezolulia standard pentru notebook-urile de conferite de g ul notebook-uri- Utilizatorii trebuie sI se descur-
business. Doar Lenovo V5lo are rezolulia invechite de numai lor de business. Dar ce cu mai multe adaptoare. in

1366 x 768 pixeli pe un ecran de 15,6 inchi care are un nivel slab notebook-urile Apple clar nu se plus, dispozitivele Apple sunt
deluminozitate. Macar producetorul a identificat problemaqi a potrivesc oricirui birou. scumpe si pot duce la probleme
> Pro MacBook Procesarea care consumd mult timp, in
retras din produclie modelul testat de noi. in locut lui, pe piali
buna, fiabilitatea si performan- cazul aplicalijlor speciale, per-
a intrat un v51o cu o configur4ie similara, care are ecran Full
Iele inalte recomandA sonalizate pentru Windows.
HD. Per ansamblu, trebuie spus ca notebook-urile de business
MacBook-urile pentru un
trebuie sa fie cat se poate de personalizabile. Compactul Travel- birou. Nu mai sunt neajunsuri
Mate qi HP EliteBook vin cu diagonale de r+ inchi, iar Lenovo gi legate de software-ul standard,
Fujitsu.au ecrane de 15,6 inchi. Se poate lucra confortabil la comparativ cu computerele
aceste dimensiuni de ecran, ele asigurAnd gi suficientd mobili- Windows.
tate in acelaFi timp. > Contra MacBook Cel mai

Un alt detaliu dorit de utilizatorii de business este prezent frecvent argument contra
MacBook-uriin birou este ce
la toti candidalii: ecranele sunt tratate anti-reflexii, un mare
sporesc efortul administmtiv
avantaj in medii intens iluminate. Cu aga-numita functie Sure
fiind nevoie de asistente
View HP are un punct de vanzare unic, blocAnd curiogii care pentru alt sistem de opemre
cazuri speciale: MacBook-urile
stau prin preajma ta: un ecran privat poate fi activat cu o decat windows. in afarl de gic nu se potrivesc ilt orice
atingere de buton gi in felul acesta nimeni nu mai poate citi asta,Apple are toate porturile, birou.
ecranul din lateral.

CHIP<2orz<rr .45
TEST&TECH>NOTEBOOK

Pentru celetorii de af,aceri sau computer de birou


Un criteriu decisiv pentru notebook-urile'de business este cat
de plecut este lucrul pe aceste dispozitive timp de mai multe
ore. in acest caz, TravelMate se prezinte cel mai bine. per
ansamblu, cei care cilStoresc foarte mult ar trebui sa opteze
pentru notebook-urile mai ugoare, de 14 inchi. VSro qi Lifebook
nu sunt foarte bune la acest capitol. Ele sunt mai potrivite ca
inlocuitoare de desktop, pe care si le muli doar sporadic ca$va
metri, pana Ia mase de gedinle. Dace esta este scopul, ecranul
tern al lui Lenovo este scuzabil, intrucat se va folosi un ecran
mare sau chiar un proiector in acest context. Dace folosegti
mouse si tastature separate, atunci chiar gi tastatura slabe a lui
Lifebook nu prea mai are importanli.
Util in viafa de la birou
Eunctiile adilionale pot fi factor de decizie
GigabitlAN cainEliteBook in cazul notebook-urilor de business, porturile Gigabit LAN
fi senzori de amprente ca in
VSro puncteazi ca fimqii sunt ince populare; doar TravelMate, din pecate, uite de acest
adifionale utile. port important. Senzorii de amprente aduc gi mai mult confort
Fi sigurante. Dar din ce in ce mai irelevante devin conexiunile
dedicate pentru statiile de andocare. EliteBook gi VSlo inci au
unaincorporata, darUSB tip C preia fera compromisuri aceasttr
funclionalitate. Doar in cazul lui Lifebook trebuie si faci un com-
promis cu USB MiniDocks, cu care, spre exemplu, notebook-urile

LJE-ry
nu se pot incerca cu ajutorul staliei de andocare.l

Locul r Locul2 Locul3 Locul4


Acer ltavel-
Mate X349-
Eujitsu HP EIiteBooK Ienovo
Lifebook A55z 840 G3 v510-r5IKB
Gz-Mr3w6
k4 (aptox.) 1t50 € no€ r.550 € 650 €
Scor general 78,5
Mobilitate 76 50 68 tto
Configuratie
Perfornun+i 87 n 83
Ergoromie 7a 76
Eoan 84 7A
Acer TravelMate X3+9 SPECIEICATII
in afari de confrguralie, TnvelMate Si.6tem de operare Windows 10 Pro Windows ro Pm Windor,r,.s ro Pro Windows m Pm
nu are niciun neajuns l,a birou sau ir Procesor IDteI Core iz-zsoou Intel Core G-72ooU Intel Core i5-63oou Intel Core is-zoou
calttorii. GHz\
l2-7 12 t GH7)
Memode de lucIn 8GB 8GB 8GB 8GB
Hard dtuk sr2 GB SSD 5r2 GB ssD 255 GB SSD 256 GB SSD
M&irne ecran 14o inchi 15,6 inchi r4,o inchi 15,6 inchi
Rezolu+ie r.92o x r-o8o pixeli I.92o x LoSo pixeli I92o x 1.o8o pixeli 1366 x 768 pixeli
Luminozitate s cdlmz n\cdht] 306 cd/m, r9r cd,h2
Contrast tabltr de lah r74,1 E7l 94 rI t34:1
Densitatc pixeli 15',rdpi r4rdpi r57 dpi rcodpi
Con€xiuni USB (3.o/2.o, zlr 3lt zlz
Bluetooth
Wi.Ei/I.,AN Eo2]x.acla 8o2Jhc/. 8oz[acla ao2]tacla
Port de andocare
HDMI HDMI HDMI - (doar DisplayPort) HDMI
Camerl web
Gr€utate/ au alimentatoF 15 kg/r"8 kg 22kElzsW r,6 kg/L8 kg 2,ok$l2zkA
$rith rrowEr euDDlw unit

Fujitsu Lifebook A55z Benchmark PCMark z 5,830 puncte 5209 puncte 5.243 puncte 5.576 puncte
CaI debitaie solid, cu o conf€uratie Benchmark 3DMark 6.822 puncte 5.808 puncte 5.307 pudcte 6.477 puncte
(Clotrd Grfel
puternici,l,a un plel convenabil; un Autonomie Offic! 9:43ore 93r ore 8:,ti7 ote 5:52 ore
pic cam greu pentru cllitorii. Auto[omie virleo 856 ore z2I Ore 638 ore
lfoarte bu]l (roo gop) bun (s9,9 25,o) Bsatisfecetor(?4,9-60,0) suficient (59,9-4S,o) E rcr€comandabil (aa,g o)
Toate scorurile in puncte (max. roo); a da o nu

46, rr>2017>CHIP
TEST & TECH , HARDWARE

Comoditate
Edge Sense este o tehnologie care iti
permite si pornegti a4iuni prrcum fotG
grafierea aptrsfurd pe marginile carcasei,

Poze detaliate
in comparalie cu Samsung Galaxy 58
(anteriorul campion La camere), HTC Uu
exeleaze h bogitia detaliilor (chiar dacl
pozele areti ceva mai intunecate).

Telefon mobil inovativ


pentru fotografii amatori Adio jack audio
Se incepem cu cel mai important lucru: modul stand-by. App-ul camerei poate fi HTC Uu trarsferi audio prin portul USB
HTC U]] este in prezent telefonul mobil folosit apoi pentru a face o pozi. Dace lii tip Pachetul include cis, ti bune, cu
C.
echipat cu cea mai buni camera apesat degetul pe ecran mai mult timp, atenuar€ activl a zgomotelor, precum gi
on board. La acest capitol, l-a detronat pe
este lansat asistentul digital Google ur adaptor pentru jack audio.
Samsung Galaxy 58. Asta se poate atribui,
Assistant. Maniera in care sistemul res-
intre altele, unei tehnotogii numite ,,HDR punde la aplicarea depresiune poate fi
boost mode': atunci cAnd ai de-a face cu
configurata - acliunile posibile pot varia
condilii slabe de iluminare si o mare can- destul de mult. in funclie de context.
titate de zgomot gi artefacte, aceasta La inceput, vei fi mai rezervat in a
funclie ar trebui sE suprime zgomotul gi apesa in felul acesta telefonul, dar vei rea-
artefactele destul de eficient. liza, eventual, ce funclia poate fi chiar
Astfel, se poate obline o calitate bune foarte folositoare. Mai mult, functioneazS
a pozelor chiar si la orele amurgului. in si cu menugi sau prin mAneci. Dar numai
plus, chiar funclioneaz* alte telefoane aceas6 funclie nu-U da un motiv sufici-
folosesc difuzoare care inghit unele deta-
Iii nedorite; cu toate ca fotografiile facute
ent se cumperi telefonul. Fi alte telefoane
mobile te hse se apelezi rapid camera sau
I nrcu,
SPECI E CATII
de UII sunt mai intunecate, ele arate mai asistentii din modul stand-by. Asta se Cel mai recent standard de
LTE Cat 12
natural si puncteaze cu o multitudine de poate face, de exemplu, cu tastele de
Ecran (mirime/rezolulie) 5,5 inchv
detalii. Asta merge mane in mane cu o volum. Dar add-on-urile anunlate fac 2560 x r44o Fix€li
anumita cantitate subtile de zgomot, fapt atractive functia Edge Sense. Aceste noi
Valoare SAR wati.tkc
care poate fi cu ugurinle ignorat. O alta functii ar trebui se faciliteze inregistrarea
o,52

lntefele Wi-Ei ac, USB Tip C a,o,


bild albi a camerei de rz megapixeli este gi lansarea de actiuni combinate. Bluetooil..2. NFC
Menorie
facilitatea sa de autofocus rapid. Performantele remarcabile si autono- (interne/expansiune) 64 GB/slot microsD
ln afari de toate acestea, HTC Urr are mia mare a telefonului, de peste ro ore, Sistem deoperare And&id 7 cu
HIC Serce comE ion
gi o noud 9i inovativi funclie de operare sunt alte doue motive pentru care Urr a DimensiunVgre'rtate r5,4x 77 x r,o cm/uo g
numite Edge Sense. Partea dejos a carca- reuFit se-l devanseze pe Samsung Galaxy EVALUARE
sei contine senzori incorporali, care 58, competitorul sdu direct. Kit-ul de scor gEn€ral i. 9q .::i',1
rdspund la o apesare ferme cu degetele. doteri s-a dovedit gi el foarte bogat. Mai Pefformant mDew.{35%) ::: t@,..1... ,

mult. dispozitivul reziste la praf Si la ap,.


Dot:ri (25%) . :' 991r rl .i
ln prezent, aceasti functie poate fi folosi- Baterie (15%) 8a
te doar pentru executarea de operaliuni conform standardului IP 62. Ecran (r5 %) 89
E
prin apiseri scurte sau lungi. Dace apegi Camere (ro%) lOO,

rapid pe zona respective, sistemul lansea- Fl


E
Cameri excelente, r?pid
- si r€zistent,
Loc Top r0 2 din r2o
g
za camera - aceaste metoda poate fi 4615; s61"156a1s 680 €

folosite gi pentru a lansa camera din


II Raml relativ mar€ a ecranutui, carcasi
Evaluare CHIP foarte bun
glossy, care atrage rapid amprentele
Clasa de top {roo - 9o.o) Clasa s-perioara {89.c-?5,o} S Clasa de mijloc (749 a5,o) Nerecomandat (449-0)
Scorurile sun! exprimate in punde (max. roo)

48 ' 2oI7 ' cHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Prin presiunea degetuiui


in premietd, rneniul de sistem suporte ;i
utile input-uri touch pentru ecranul
pliabil de 3,2 inchi

Pentru fotografii
extraordinar de rapide
Un slot pentru card SD in Ioc de doue, de campuri, care are nevoie doar de o,21
Utilizare facile
Rotitele de funqii din partea dr€apti rc'
firi sub-pixeli albi pe ecran $i cu un pret secunde pentru a-gi face treaba (asta este gleazi apertura fi expunerea, iar c.ele din
de 5oo € - Ia pdma vedere, Nikon D75oo valabil pentru poze facute pe lumina de zi stanga comuti modurile de imagine,
nu arate ca un succesor prea atractiv sau lumine slabi). Cu o viteze de 8,r Ecrarul - care poate fi iluminat - arattr
pentru D72oo. Dar excelenta calitate a imagini pe secunde, Nikon D75oo este setlrile selectate.
imaginilor, kitul luxos de doteri $i viteza foarte rapide Si in fotografierea in rafale.
de lucru foarte mare arata ci Nikon a Mai mult, fanii filmer or vor fi incantati
f6cut compromisurile corecte, pentru a de modul video foarte clac cu o rezolutie
putea cheltui mai mult pentru elementele Ultra HD gi un frame rate de 30 de cadre
mai importante. pe secunde.
Calitatea foarte bund a imaginii Doterile lase gi ele foarte putin de
poate fiatribuita senzorului de 20 de dorit carcasa de 72o g este u$oare, resista
megapixeli cu filtru lowpass, care ofera o Ia praf gi la stropire cu apd; de asemenea,
gama 1SO de loo panl Ia 5l2oo, sau 50 Ia se potriveste foarte bine in mane. Apertu-
t6 milioane in modul boost. Daca toate ra, expunerea, modurile de imagine gi
astea iti amintesc de modelul sportiv secvenlele de imagine pot fi ajustate cu
Nikon DSoo memoria te duce in direclia ajutorulunor rotile de reglaj bine pozitio-
a Nikon Dzsoo
corecti: cele douS dispozitive au acelagi nate. Camera are in total v butoane, care
SEECIEICATII
cip de imagine. D75oo produce, agadar, va- pot fi folosite pentru a face ajusteri im- 5.568 x 3.22 pireli
Rezolutie maxima
lori ale misuretorilor aproape identice. portante, precum cele care afecteazd
Ecran (marime/.ezolutie) 3.2 inchvg22ooo E xeli
Fotografiile impresionante au r.685 de nivelul ISo, compensarea expunerii gi
perechi de linij per inellimea imaginii gi balansul de alb. Pachetul include gi un im- Gana ISO 50 " ra'4oooo
un mare grad de claritate a marginilor Ei presionant profil de culoare ,Automatid': Lap obturator (manual)

contururilor. Claritatea, bogeUa detaliilor D75oo detecteaza corect subiectul qi folo- Poze per pIn de barerie
2GOlr39O

Fi performanla zgomotului de imagine seFte schema de culoare selectate pentru Memori€


(interne/expandata) -/sDxc
sunt aga de bune pand Ia ISO 25.600 incat a produce culori bogate Fi tonuri naturale
Dimensiunvsreutate
printurile arata bine gi la nivel de DIN-A+. ale pielii. (body) 13,6 s ro.4 s ?3 cm/?zo I
in consecinli, dispozitivul Nikon este Dar camera are $i o hibi: EVALUARE
Scor general so-!t-- .1,;11...
ideal echipat pentru fotografii luate in intrucat nu are sub-pixeli albi, este (in
Imasine (40%) 85
condilii de iluminare ambientale shbe. comparalie cu D72oo) mai greu se citegti Doteri./manevr. (35%) :: I .lLii 1: r-r..i
Fotografii de sport pot sd arunce 9i ei o ecranul in lumina soarelui. l deo (rs%) 86

' ';' '


ji,E 'll li::i'!i':l
privire la D75oo: din punctul lor de vede- Vitezi (ro%)

re, camera puncteaze cu o viteza mare a t calitate foarte buni a imasinii,lucru Loc Top ro 3 din 67

obturatorului de .t/8ooo secunde, si cu o


lI rapid, dottui de lur Pret {aprox) r.450 €

llI Nu are slot aditional pentru carduri de Evaluare CHIP foarte bun
facilitate super rapide de autofocus cu 51 mernorie, firi sub-pir.eli atbi

CHIP<2017<rr <49
TEST&TECII>HARDWARE

Direct 1a app-urile tale favorite


Tasta'My ApC de pe telecomande poate fi
alocatil de utilizator, aFa ci ai acces dircct
la servicii de streaming, precum Amazon
Prime sau Netflix.

TV OLED excelent, in format


mare, de 65 de inchi Smart TV bine
Sistemul pmprietar snErt TV al
ficut
lui
La un pret de 6.800 €, televizorul OLED Soundbar-ul atagat are un dublu sub-wo-
Panasonic are o structuri dar5, app-uri
Panasonic TX-65EZWloo4 este orice, ofer $i scoate 80 de wati. Asta inseamna importante pE-instalate gi un magaz in de
numai un chilipir nu. Dar ofere un nivel ce imaginile superbe sunt acompaniate app-uri bine aprovizionat.
de varf al performanlei in aproape toate de sunete la fel de impresionante. Televi
categoriile, incepind cu imaginea, care zorul rede tonalteti foarte plecute $i un o
este cel mai important criteriu pentru bogeue a ba$ilor. Aproape de nivelul
un televizor Indiferent dacd vorbim des- maxim al volumului se aude un zgomot,
pre HDTV de la unul dintre cele gase dar extrem de rar vei avea nevoie sd-l dai
tunere DVB, continut blu-ray sau UHD, atat de tare.
noul lider al clasamentului nostru igi va Dispozitivul Panasonic oferd gi doteri
lncanta cu rmagrru clare sr detalate, cu un bogate, care includ Fase tunere DVB inte-
impresionant nivel de fidelitate a culori- grate, patru porturi HDMI gi trei intriri
Ior reproduse. Aceasta fidelitate rezulE USB. Pentru prima oari in mai mu[i ani,
din spaliul de culoare foarte mare pe care Panasonic si-a echipat televizorul gi cu un
I m"*"*" Tx-GsEzlilroor+
il acoper acest televizor OLED: cu acope- cititor de carduri SD Media playerul inte-
S PEC IE] CATII
rire de 99,8 procente, dispozitivul de 65 de grat poate rula majoritatea formatelor, cu Mtuime ecran 65inchi
inchi este capabil se redea aproape tot exceptia DTS. Picat, avand vedere in 4xHDMI,3xUSB,UlN,
lnterfete Wi-Ei, CI+, cititor
standardul DCI-P3. soundbar-ul bun. Pe de alte parte, carduri SD
Punctul s5u alb se afle exact la nive- sistemul proprietar smart TV al compani- Contrast maxim,/contrast
3-C22t zq?t
taua de sah
lul lui D65, iar cuba gamma din modul ei s-a dovedit $i e[ impresionant app-uri Luminozitate mdim,

"Professional I' este aproape perfect importante, precum Facebook, YouT[be gi Consum
o,zhTz,wali
pre-ajustattr (variante total* opol6). Aces- Netflix sunt pre-instalate, iar altele pot fi Dimensiuni I45r92x3cm
te valori sunt foarte impresionante. obtinute din magazinele de aplicalii. DVB.C, DVB.S, DVB.Tz
12 din fieder
Televizorul puncteaze gi la alte capitole: Singura critce pe care i-o putem adu-
E rd3Dmod
rata de contrast tabli de fah gi contrastul ce acestui televizor este consumul relativ
maxim sunt la nivelurile excelente de mare, de 172 de wati in operare normala. EVALUARE
Scor g€neral
263:L respectiv 3.622:l Televizorul are gi o Acesta se datoreaze tehnologiei OLED gi
Ecran (5o%)
Iuminozitate maximi de top, cu 746 de luminozitelii mari a ecranului. Doted (25%)
candele pe metru petrat. Cum se intam- Ergonomie (u%)
pld de obicei la dispozitivele OLED, televi Consum (5%)

zorul nu are nicio problemi cu unghiurile Suflet (5%)

de vizionare, ceea ce-l face perfect pentru


tr Calitate superbi a imaginilor r€date, la
orie rezolutie, sunet puternic, dotari de Loc Top ro r din 14 z
top Pret (aDror.) 6.aooG
o seari de cinema acasd aleturi de Cu exceptia consumului mare, nu avem
e

prieteni. E ce si-i reprogim; ba da, nu arle 3D


Evaluare CHIP foarte bun

X Clasa de top Ooo- 9oo) Clasa superioar6 (89.9-25.0) i,X Clasa de miiloc (749 45p) Nerecomandat (449-0)
Scorurile sunt exprimate in puncte (max roo)

50 > rr'2orz'CHIP
IIA RDWAR E

Conecticd bunh
Conectica aestui monitor este una destul
de standard,singulaabsentinotab a
fiind rm port DVI. Inse porturile prezente
pot asigura ftire probleme rcdarea imagi-
nilor din aproape orice sursS-

Suplu
Pmfilul destul de
Dintr-o mare de monitoare de 24. Si de 27 detaliate gi, desigur, de pe urma diagona- discret al accstui
de inchi care ne inunda birourile apare Iei mari, care ili ofere un spatiu vizual monitor il face ugor de
amplasat pe un birou,
venusian modelul BenQ EW327oZL, care, optim in jocurile de actiune.
unde ocupa surprinzi-
prin sirilplitatea designului, dimensiunile Doterile sunt bune, induzand doue tor de pulin spatiu.
mai mult decat generoase gi performante- porturi HDMI, un port D-Sub, un Mini Poti regla indinarea
Ie de top, ne-a impresionat de la prima DisplayPort, un DisplayPort, jack audio ecranului, dar nu-l
vedere..O vedere de 32 de inchi, Ia o rezo- pentru cesti gi audio line in. Nu ne-ar fi poti roti sau regla pe
lutie perfecte de 2.560 x r.44o pixeli, care
ini[ime.
deranjat qi un port DVI. '
asigure un spatiu de lucru vast, in care Gratie unui senzor de lumine ambi
orice detaliu va fi foarte u$or de citit. entale Fi tehnologiei "flicker free', la care
in pofida dimensiunii ecranului, se adaugd o mullime de preseteri de
BenQ EW327oZL ocupa surprinzetor de imagine, BenQ EW327oZL nu-ti va obosi
pulin spatiu pe birou, iar profilul este ochil nici dupe vizionare indelungate $i
suplu qi minimalist. Comenzile sunt nu sacrificd deloc acuratetea culorilor gi
amplasate optim, $i poti regta inclinarea calitatea generale a imaginii, indiferent
ecranului inse nu poli roti sau regla pe de sursa acesteia.
inlltime acest monitor. $i nici nu prea vei DacA vrei un monitor mare, cu inalte
simli nevoia sE o faci, avand unghiuri de rezolulie, dar care este $i convenabil ca
vizionare foarte decente (178 de grade) Fi o prel Ei il poli folosi la fel de bine Qi la lucru
dimensiune care il face foarte u$or vizibil. gi la joaci, nu putem sa nu-ti recoman-
Nu este un monitor de gaming, pano- dim cu entuziasm modelul BenQ
ul VA recomandAnd-ul in special pentru EW327oZL.
redarea de conlinut video. Cont.rastu.l de
3oor:r foarte bun qi negrul foarte intens
sporesc sensibil calitatea oricirui materi-
II Imagini supe$e, r€dare vibrantii a mul-
al video redat. Iar asta include Sijocurile ll timedia, culori Fi contrast foarte bune
video, care beneficiaza de pe urma rezolu- I Im€rsiune mai mice daci te-ai obisnuit
liei mari, care permite afigarea texturilor
I iu gcran6l6 surbate

CHIP < 2or7 < rr


TEST&TECH>HARDWARE

Evite ambuteiajele
incondifiidelux
Cu Go 52oo, TomTom a lansat noul nostru
lider al clasamentului dispozitivelor de
navigatie. Primul loc se datoreazi in
special kitului extensiv de dotari: Tom-
Tom Traffic - serviciulin timp real de evi
tare a ambuteiajelor - oferi avertismente
precise privind rutele supra-aglomerate
gi calculeazi rapid o rute ocolitoare. Siste-

Tableti ieftini, dar mul de navigatie primeste gratuit datele


de trafic pentru funclia de circumnaviga-

numai pentru cei ribditori !ie, via modului GSM/GPRS incorporat.


Gratie update-urilor gratuite si regulate
pentru card gi radar, pilotajul defectuos
A trecut mai pulin de un an Fi Amazon vorbim de o cregtere de o intreagi ore. este, practic, exclus.
deja lanseazS o versiune updatate atable- Cea mai mare deficienF a tabletei este
in plus fald de ptanificarea rutelorfo-
tei sale Eire HD 8. Mai mult, dispozitivul timpul foarte lung de incircare: adapto- losind un excelent ecran touch capacitiv
este disponibil Ia prelul foarte mic de 13o rul de 5 wati inclus reincarci dispozitivul pentru ceutareain mod text a adreselor qi
c. insi nurnirul imbuniti{irilor este la in 5:o2 ore. destinatiilor speciale, poli planifica rutele
fel de neglijabil ca pretul procesorul, inse toate acestea pot fi trecute cu folosind fie app-ul web gratuit, fie pro-
merimea RAM-ului qi versiunea de vederea, avAnd in vedere prelul mic al priul tau smartphone. Dispozitivul are $i
Android sunt aceleagi ca Ia modelul din tabletei.
o facilitate de control vocal integrate.
2016. Aga ce nu am constatatweo diferen-
Toate cele patru optiuni de input sunt
Ie nici la capitolul viteze. Cu un scor de evidente gi merg perfect. Am fost foarte
6.008 puncte, Fire HD 8 continuA se fie ttl
L
Ecrar HD foarte bun, autonomie mate,
impresionati gi de autonomia mare, de
sbt pentru carduri microsD
unul dinte cele mai Iente dispozitive din
clasamentul nostru in benchmark-ul
II Timp lung dc incircare a bateriei, nu es. peste doue ore. Dar pretul de 3OO € este
te prea rapidi, nu are Google PIay Store intr-adever destul de piperat.
3DMark Icestorm Ultimate. Asta este
confirmat $i de scorul de 5.4rr de puncte
AmazonFire HD 8
din benchmark-ul grafic asociat. Dar, in E @f| ro,,'to*cosroo
practice, tableta este suficient de rapidd S P ECIF: CATII
8,o inchv SPECIE: CATII
pentru navigare pe intemet, video rulat Ecran (merime/rezolulie)
l2ao x aoo Dix€li TomTom - 46 de ttui/
Ha{i/update-uri pe viale
fdri sacadiri gi rulare fluente a Mediatek MT8rB
{r3GII,)A.5GB
\n
Interfele
eatuite
Micro-USB, micrcSD
app-urilor Android 5.r.r Durata calcuiarii rutei
t3tl4,zs
Ca de obicei, ecranul de 8 inchi are o Memorie
(intemd/exDansiune) 16 GBlmicrosD Timp GPS (dupe 2a de orE) I,OS
rezolutie HD shbe de L28o x 8oo pixeli,
Interfete Micro-USB, lr/i-Ei n,
dar genereaze masuretori ugor diferite: Ia Bluetooth {LE) *"""i#,.ea,ea"*ta 9,O S

Autononie bate.ie nncircarc


4o4 candele pe metru petrat, nivelul lumi 9:B/ro:55 ore 2:16 or€
noziteui este ugor sub cel al predecesoa- DimensiunV$eutate 2ri x r2,8 x r.o cm/36s s Dim€nsiunVgreutate 9,r x r4,2 x r.9 cm/207 s
rei. Dar ecranul ramane plecut de EVALUARE EVALUARE
Iuminos iar rata de contrast tabE de sah
Scor e€n€ral t,9 Scor Sen€ral
Manewabilitate (50 %) 80 Navisatie (3o %) g,
este ceva mai mare,la [g:1. Ecran (2o %) 8r ' j
Dotari (25 %) r.-rloO', r.'-r:.:j
Cea mai semnificative imbun5telire Mobilitate (2o%) 83 Perform./manevr. (25%) ...,..9
a lui Fire HD 8 este autonomia mai bune a Do6ri(ro%) 50 Ecran (r5 %) .ta
Loc Top ro ?4 din 42 Loc Top r0
bateriei: poti vedea video timp de g:l3 ore r din 15 ts
Pret (aprorc) r3O€ Pret (aDro.) 3OO€ I
sau poli naviga pe internet timp de circa
ro:55 ore. Comparativ cu predecesoare, Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP foarte bun .9

li Clasa de top 0oo - 9o.o) Clasasuperioa.e (89s-75p) lir Clasa de mijloc (24,9-45,0) Nerecomandat (44,9-0)
Scorurile sunt o.primate in puncte (maJ. roo)

52, 11 > 2orz > CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Volandecursept.
soferi... amatori
Trust GXT 288 este unul dintre cele mai
bie vandute volane pentru PC pe Amazon
gi beneficiazd de un design ergonomic,la
scare reala, fiind compatibil cu toate
jocurile de curse,
Volanul este ugor de montat pe blatul
unei mese sau al unui birou Si poate fi

Dispozitiv 2-in-r cu lesne conectat la PC, permilind gi confi


gurarea automatl
jocurile
a
intre optiuni
comenzilor in
gdsim
performante foarte bune PC. o sensi-
bilitate reglabile pe volan, pentru un
control mai precis. Dar in unelejocuri, in
Acer a reu$it un mic tur deforti cu desig- detaliile sunt redate cu destule claritate,
special in mai lentele simulatoare de
nul modelului Switch 5, care este fiind un dispozitiv bun pentru rularea de
camioane, controlul este destul de dificil
deopotrivi spectaculos 9i func[ional. Re- video sau alte forme de divertisment.
din cauza arcului puternic, care necesite
marcabil este standul metalic, care permi- Acer TrueHarmony qi amplificatorul
un efort excesiv in curbe gi aduce volanul
te ajustarea facild, in multiple pozilii, a inteligent ofere performante audio imbu-
Ia pozilia initiale imediat. Un joc de tip
ecranului. Tastatura se ataFeaze magnetic nate$te, claritate 9i volum sporit, care
Nascar nu suna prea apetisant in aceste
de partea de jos a ecranului. Tastele au o completeaza fericit calitatea per ansam-
condilii.
curse comode, care permite tastarea blu bunE a ecranului Thumbs up!
Pedalele in merime naturald au
confortab e mult timp. lluminarea taste-
suprafata aderente. Volanul vibreaze,
Ior este un alt element apreciabil, oferind
E Ruleaze s entios. tastature si stvlus insi nu are force feedback, ceea ce ne-a
funclionalitate deplina chiar giin condilii l{ ir,"lrr", r"roli4i"irnpresionanti cam lipsit. Poli roti volanul la 27o de
de iluminare scazute. I Autonomie relativ mediocrd
Acer Switch 5 ofere o experiente de
I a bateriei grade, iar schimbetorul de viteze este
secvenlial.
utilizare silenlioase prin intermediul
sistemului de rdcire proprietar, Acer AcerSwitchs
Liquidloop. Design-ul fera ventilator
permite procesorului Intel Core iz si
-@ SPECI F I CATII
Eclan (msrime/rezolulje) l2,o rnchi/
ofere performante excelente gi o durati (2,
Int€l Core izrBoou
de viate a bateriei in jur de 1o,5 ore. Proc€sor/BAM Ol{zll8 GB
Sist€m de oDerare
Switch 5 are un gasiu elegant din alu-
SSD 5r2 GD
miniu anodizat, iar ecranul tactil de 12 Wi-Ei ac.Bluctooth 4.o,
inchi gi panoul IPS ofere o rezolutie im- Interfrte usB 3.o, usB 3.r G€n r
TiD C
presionante de 2.160,I.44o pixeli, cu Baterie ram mAh Li-Polimer
suport Intel HD Graphics 620, suficient Dimensiuni/greutate 292s!2or,8xr5,9
nm/r,zz Ks (cu doct)
pentru a rulajocuri fera grafice intensivS.
EVALUARE
Densitatea pixelilor este inse de numai scor seneral gr.
216 ppi, imaginile nefiind chiar super cla- Marcvlabilitat€ {50 %) ' 94 .'1 .r. l:'
re, iar ecranul acopera 28,8olo din spaliul Ecran(20%)
Mobilitate (20%)
de culoare. Dar luminozitatea de 341 cd/
DotSri Go%)
m'asigurd o lizibilitate optime, chiar gi in Pret (aproL) l.loo €
camere iluminate intens.
Evaluare CHIP foartebun
Culorile redate sunt totu$i vioi si

CHIP<2012<rr . 53
TEST & TECH

Placi de bazi Ryzen Notebookrapid Puteresohre


pentru entuziagti pentruOffice cu orientare solare
Scopul este chiar in denumirea plScii: Dace egti in ceutarea unui computer util, Punctul nevralgic al incercetoarelor sola-
MSI )G7o XPower Gaming Titanium ii care este disponibil la un pret moderat, ar re portabile este lipsa unui ecran care
vizeaza in principal pe gameri in conse- trebui se arunci o privire la Acer Aspire 3 se-U spune cdnd panoul este orientat
cinte phca de bazi pentru procesoare A3r5-3r-Pz2U (NX.GNTEG.oo7). Cei ce vor optim cetre soare. Biolite a rezolvat inte-
AMD Rlzen nu face compromisuri la ca- se cumpere acest dispozitiv vor obline un ligent problema, cu ajutorul unui panou
pitolul dotari. in plus fale de componente notebook solid qi relativ bine echipat solar pliabil Coltul din dreapta sus
de bazd precum soclul AM4 un cipset pentru Office la nu mai mult de 45o €. Cu adepostegte un mic ecran, care este
AMD X3zo gi patru sloturi pentru memo- toate ce procesorul instalat, Intel marcat cu un punct in partea de sus $i o
rie DDR+ placa oferi gi o seleclie cuprin- Pentium N42oo (r.r GHz), nu este tocmai cruce in partea dejos, Dace umbra punc-
zatoare de porturi gi interfele. La pachet considerat a fi unul dintre cele rapide, tului cade in centrul cruci.i, inseamne ca
vine gi un header USB 3.1 Gen2 pentru dispozitivul Acer ofere un kit de doteri razele solare lovesc panoul la un unghi de
configur4ii Spre deosebire de cipset-uri- echilibrat, care include o memorie de +GB incidenle ideal. Mai mult, cele patru
le Intel, are suport nativ. Aga ca poli de BAM DDRa (plus o combinalie de LED-uri care palpaie in bateria buffer din
conecta mai multe SSD-uri rapide folo- SSD-uri rapide de r28 GB) pentru sistem gi spate iti ofere informalii despre intensi-
sind cele +ase porturi SATA 9i doud un HDD de r TB pentru stocarea datelor tatea radiatiilor. Dar nu ar trebui se te
interfete M.2. Un SSDA U.z poate fi Si el ln teste, notebook-ul a avut constant per- aFtepti ca SolarPanel ro* se fie un incer-
montat, pentru uz profesional. AMD formanle bune, potrivite cu sarcinile de cetor miraculos: intr-o zi de vard fEri nori,
folose$te cipul de sunet Realtek ALCr22o tip Office. Ecranul mare de 15,6 inchi este bateria buffer se umple in totalitate in
fiAudio Boost 4 (cu un amplificator gi perfect pentru lucru gi puncteaze cu o circa doui ore. Performanla scade insa
Nahimic 2) pentru a se asigura ca nimic Iuminozitate de n2 cdlm, gi o rate de rapid cand cerul este innorat gi la orele
nu va merge reu h capitolul suneL cand contrast place de $ah de r+g:r. amurgului Din fericire, panoul se poate
utilizatorii vor juca jocuri. Credem ci Autonomia bateriei este singurul reincerca gi prin USB.
pretul de 260 € al plecii este destul de lucru perfectibil: dispozitivele competi- Daca se intampu se te afli intr-o dru-
corect, avand in vedere doterile extensive toare reugesc se reziste cu doui-trei ore melie, poti ataga panoul pe rucsac gi ai
de care dispune. mai mult. astfel un rezervor de energie tot timpul la
indemani. Cablul USB inclus este mai

ffi H"'IfJt'fx$fflSPECIEICATII
Gl ffittt',rufr4fnTJ'Jir
SPECIE] ICATII
Int l Pentium N42oo
robust decat cele oferite de competitori.
Din nefericire, s-a dovedit
prea scurt,
a fL insa, un pic

Soclu CPu/fo.nat AllD Al!{4/Arx Proceso./RAM


tu GHzl/4 GB
Cipset Al'lD )f??o Grafi.e Cipset
&"zen Ecran 15.6 incN/r92o x roao
Tip memorie/sloturi (diasonalVrczolutie) Dlieli
DDR4/4
Drive-uri Hard disk r28 GB (SSD)
Cipdesunet Realtek ALCrzao 6i rTB fiDDl
Numtu de sloturi PCIe I X r6X. r X 8X, t: 4X, USE 3.0, z x USB z.o,
3 XtX Interfete Giaabit LlN, wi-Ei ac.
Btuctooth. HDMI.
Porturi stocare 6 x SATA,2 ! M.z, rrU.2 cititor dc cardui
Porturi grafrce HDMI. DierlavPort Autonomie (Of fi ce/video)
3rUSB Dimensiunvsreutate 38J r 259 x 23 m.lr.9 ke
Alte portu EVALUARE
Scor sen€ral
Mobilitate (25%)
R:cire Palivl - cu h€at DiD€ DotIri (25%) 88-
EVALUARE Ecran (2o %)
Scora€nGral Performaqa 0s%) 89
Dot:ri (100%) Erponomie (15%)
Loc Top ro Niciunul Loc Top io 4 din!9
Pret (apro:.) ?,t0e Pr4 (apro&) 650 €

Evaluar€ CHIP foarte bun Evaluare CHIP satisficltor


B Clasa de top 0oo-90.o) Clasa suoerioar:r (89.9-75p) E Clasa de mijloc (74,9-45p) Nerecomandat (44,s-o)
Scorurile su nt exprimate in puncte {max rco)

54, 1r,2017 > CHIP


HARDWARE < TEST & TEC H

Alimentarerapidi Performantibuni Pentru seri


gimobili la rezolu{ie +K muzicalelungi
Cu PowerCore+ 26800 mAh, Anker a lan- Playerul Blu-ray Sony UBP-X8oo 4K are A patra editie a boxei Bluetooth JBL Flip
sat un acumulator foarte putenric care tot ce Si-ar putea dori un fan aI sistemelor ne-a facut o impresie foarte solde:
este potrivit pentru sarcina alimenterii a home theater. Playerul foloseqte informa- compactul Flip 4 a rulat playlist-ul de test
multiple dispozitive gi notebook-uri cdnd tie HDR pentru afiqaxea conlinutului foarte clar gi precis, dar sunetul ar fi fost
egti in mi$are. Capacitatea reale testate UHD intr-un fornrat foarte clar, detaliat mai bun dacl avea ba$i ceva mai
este de aproximativ f.2oo mAh, ceea ce fi cu contrast bogat gi culori ercelente. In puternici. Cu toate acestea, boxa compen-
este absolut excelent. Cu o capacitate de afare de cateva mici inconveniente, acelafi seazi acest inconvenient cu o autonomie
incercare de 3 A, bateria poate fi reincdr- lucru se poate spune gi despre imaginile mare a bateri€i, care este suficiente
cate in cinci ore cu ajutorul unui port scalate ale Blu-ray-urilor clasice la rezolu- pentru o petrecere care dureaz e peste E
USB-C. Acesta este un rezultat de top in tie Full HD. Materialele online de la ore. Iar petrecerea poate continua fi
materie de capacitate mare. Inse, Ia 600 g Netflix&co. pot ajunge la player printr-un dupe aceea, dace incarci playerul timp de
acumulatorul este destul de $eu; de ase- app - calitatea imaginii este impresionan- doar trei minute. Boxa poate fi de
menea, este Si relativ mare. in consecinld, te Si in acest caz. Sony suporte toate (HJD) asemenea, conectate la mai multe
nu este prea potrivit pentru a fi folosit pe formatele audio pentru muzice de fundal. dispozitive surse. La capitolul doteri,
post de alimentator de buzunar pentru Doter e abundente includ 2 porturi Flip 4 puncteaza cu rezistenta Ia stropire
smartphone,la drumuri scurte. (Loc r din HDMI, iegiri coaxial gi digital audio qi faci $i cu Bluetooth 4.2. (Loc rG din 3r, pref:
54, pre$ aprox. 80 €) [teu LAN qi Wi-Fi. (Pr€g aprox. 4oo €) aprox.4oo €,

BraluareCHIP lbun EvaluereCHIP lfoartehm EyaluareCHIP lbun

Cditatebunia Memorie rapidept. Proiectorcu


imaginiilabanipufini mobile, camere etc. rezolutie native 4K
AOC PDS24] atinge un echilibru bun intre SanDisk microSDXC Extreme Pro 64 GB V98oo este primul proiector Acer pe care
prE qi calitate. Distr ozitivul de a,8 inchi (SDSQXXG-o64G-GN6MA) i$i arata cu l-am vizut cu o rrzolufie nativl de 3.840
ofera o imagine de buna cattate la pretul adeverat puterea atunci cand are de x 2.160 pir(eli In combinalie cu folosirea
mic de z4o €. Ecranul seu are un nivel transferat cantite$ mari de date, de tehnologiei DLB afigeazd materialele
foarte lnalt al luminozitali.i, de 244 cd/m", exemplu filme mari in MP4 sau chiar UHD intro-o manieri mai clarE, mai bine
precum gi o rat5 mare de contrast, de intregi colectii video. Viteza cardului SD conturate gi mai detaliate decet anterioa-
fo:r. Dincolo de toate astea, dispozitivul de 6c GB chiar iese ln evident& in testele rele proiectoare eshift. Rata de contrast
oferE un unghi de vizionare orizontal noastre de laborator, a atins o medie table de tah de 166:1 qi suportul HDR con-
Iarg de 83 de grade 9i o acoperire aproape foarte inalta la citire, de 98,9 MB/s, tribuie qi ele la inalta calitate ofeiita de
totald a spatiului de culoare RGB. precumgi o medie la scriere de 9o,o MB/s. dispozitiv. Fluxul luminos de zz de lu-
Consumul este destul de moderat, Ia 17 Timpii medii de acces pentru citire $i meni este singurul care ar fi putut fi un
wall inse utilizatorii vor trebui sd accep- scriere sunt si ei impresionanli, la oB9 pic mai bun. Chiar dace prelul pare pipe-
te cateva compromisuri la capitolu.l ms, respectiv l,7g ms. rat la prima vedere, este defapt destul de
dottrri. Spre exemplu, dispozitivul are in plus fali de viteza mare, cardul de rezonabil pentru un proiector cu rezolu-
doar un singurport HDMI Si ii lipsegte un memorie puncteaz5 ti cit o garantie pe tie native 4K. Dar fanii 3D vor fi dezame-
DisplayPort, intreri video adigionale;i un viate. giti de Iipsa suportului pentru acea$e teh-
hub USB. (Irc 60 din 64, preg 24o €) (Loc r din ?6, pret: aprox. 50 €, nologie. (Loc 5 din 2r, prc$ aprox.4ooo €)

EvaluareCHIP lsatisfiicltor EvaluareCHIP lfoartebun ElraluareGHlP lbun

CHIP.2or? < r1 .55


TEST&TECH>SOFTWARE

Picteazi si deseneazi
natural '
Chiar dacd a fost lansata o noua versiune
cel mai bun program aI momentului pen-
tru pictare naturali pi efecte de desen
reu$e9te se-$ menlne pozilia izolate de
suprematie ln varful clasamentului. Co-
rel Painter 2or8 are functie de clonare im-
bunetetitS, noi funclii pentru texturi gi
diverse noi instrumente. Dintre acestea,
ne-au plecut in mod deosebit thick colo-
urs' Fi diversele instrumente pentru
Briceag elve(ian structuri 2,5 D. 'Thick colours' poate fi fo-
losit pentru a crea imagini impasto, ale

cu lame tocite ceror culori arate ca gi cand au fost aplica-


te cu o pensula sau cu o spatulE de picta-
Parallels Toolbox nu are nimic de-a face Se pare ci producatorii lui Toolbox i-au re. lnstrumentul 25 D transforme o su-
cu binecunoscutul soft de virtualizare vizat in principalpe utilizatorii de tablete. prafaF line intr-o structure pseudo.3D.
Windows pentru MacOS. Acest pachet es- Nici o privire de ansamblu asupra instru- Spre exemplu, aceste instrumente pot fi
te o colectie de utilitart pentru Win- mentelor gi nici ajutoare individuale nu folosite pentru a transforma o suprafate
dows. Parallels Toolbox arata ca o fereas- pot fi apelate cu scurtituri. Asta inseam- simpleintr-una cu crapeturi cu doar cate-
tre expandabiE in stilul secliunii de nd ci vei face kilometri cliciind cu mou- va miEcdri de pensuld. Efecte realiste de
informatii din Windows ro. Pachetul con- se-ul. Mai mult, Parallels Toolbox for pictura pot fi generate gi folosind funqia
tine circa 20 de instrumente individuale, Windows poate fi folosit doar cu un nouA de granulatie aleatorie a imaginii
care acopere tot, de Ia un program pentru abonament care costi circa ro euro pe an. granulatia fiind schimbati prin rotalie.
capturi de ecran, Ia un packer/unpacker, in general, Painter a lucrat rapid in teste.
un convertor video gi audio, un video re- Design ctar, pentN utilizatorii dG tablete
E Este recomandabild inse o tablete grafice,
corder gi un lansator de fifiere batch. Ni- cu care vei simu ce ai un qevalet digitat.
II Puline opliune de ajustare, doar doul
mic nu este nou sau unic; pentru cam toa- formate video, merge doar pe bazi de
te modulele existe un echivalent freeware abonament
sau o funclie Windows. Spre exemplu,
modulul 'Lock screen face exact acelagi
lucru ca si combinatia de taste [Win] + [L]
din Windows. Toate instrumentele Win-
dows au un mare grad de simplitate. Doar
cateva pfere opliuni de ajustare, care sunt
puline qi rare. Spre exemplu, modulele
pentru capturi de ecran stocheaza imagi-
nile doar pe desktop, iar arhivatorul $tie
str creeze doar figiere ZIP in folderul cu
documente personale. Convertorul video t
gtie doar doui formate linte (optimizate
pentru iPad gi iPhone). Unele dinte in- 6-
strumente sunt, pur gi simplu, comuta-
toare simple on-off. De exemplu, acest i
grup include un buton 'Do not disturb
jj
pentru suprimarea mesajelor de sistem.
ft clasa de top 0oo -9o.o) clasa superioara (8c.+-?5,o) E Chsa de muloc (74F45p) Neremnandat (aae-o)
Scorurile sunt exprimate in punde (max loo)

56' rrr2orT>CHIP
SOFTWARE<TESTATECH
ibt.di|,@!m|ir.h1.7}),.M.ild

fuziona, de asemenea, diverse conturi de


a . .u.., E,-
I I di-a-ror e-mail pentru a crea un inbox virtual,
pentru a nu mai fi nevoili sI verifice mai
multe inbox-uri. cratie facilitdlii de c5u-
tare indexate, cduterile full text sunt
O"v rapide Si simple. Centrul de informalii
contine functii office importante, cum ar
fi o conexiune la un server Exchange,
memento-uri pentru intalniri, un sistem Cleaner cam slebut
de criptare ugor de folosit gi reguli de
trare a tuturor e-mail-urilor.
fil- pentrusistem '
Instrumentul de curdlare a sistemului
Clonigratuitede Abelssoft RegistryCleaner 2oV navighea-
Outlook S eMclientz.r ztr prin baza de date a Windows pentru a
eM Client combine softul de e-mail cu un S PEC IE CATII descoperi date reziduale inutile. Instru-
task scheduler, o agendi, un calendar gi Sislem de operare Windows Z 6, ro mentul ofera gi o functie de optimizare,
o facilitate de chat. Mail-uri, sarcini $i Funqii
E-nail, chat, calendar,
care artrebui se imbunetileascd viteza
task schedder.
contacte pot fi importate u$or din Thun- adidnistrar€ contacte de citire a registrilor Instrumentul este
derbird sau Outlook in timpul procedurii IMAI, POB, SMT?.
Exchange Serv€a Apple destul de util in termeni de privacy: ser-
de instalare. Interfala ili va aminti de o viciul de clean-up inleturi link-urile cetre
Backup-uri automat€.
versiune simplificate de Outlook, dar Exth filtru d€ sDan documentele deschise recent, precum si
puncteaze cu un concept de inbo:-ui i,iltuat€.
operare criDtere mP istoriile figierelor folosite frecvent. Din
inovator: in plus fald de afiFarea istoriei EVALUARE picate, instrumentul nu poate gesi rime-
mesajelor, sidebar-ul asociat cu fiecare Scorgen€Hl '' ,9!l'0
gite ale aplicaliilor instalate anterior, cum
Manerrabilitate (4o%) - ,,: _r,05
contact arata gi arhiva tuturor mesajelor ar fi intrari DLL invalide. Niciun spor no-
Dotiri (4o%) ':,i .::9. ..
trimise pane in momentul respectiv. in Peformanl: (20 %)
,

tabil de perforrnante nu vei vedea pe un


cazul unor conversalii mail excesiv de PIet (apro*) Uz privat: sratuit computer modern. (Pre!: aprox. t3 €)
lungi, conversalii le mai vechi pot fi pliate
sau expandate. Mai mult, utilizatorii pot E\raluare CHIP foarte bun EvaluareCHIP lsatisEcitor

tr,,

CHIP < 2or7 < tr


.57
TEST&TECH>APPS

App fotojuciug
pentru cei care vor se face sefies expresi ca Emolfi poseda un repertoriu amuzant
ve. Cand $i camera inainte de te fotogra- de efecte neobisnuite. Din fericire, rezul-
fia, app-ul gratuit iti recunoagte automat tatul automat este, de reguli, foarte bun, H IGH LY EMOTIONAL
SELFIE T RAN S FO R [,4ATION S
starea de spirit. .Apoi adapteaze creativ chiar dacd mai si exagereaza pe alocuri
imaginea pentru a evidenlia emoliile pe App-ul nu este destinat unor selfies seri-
care le-a identificat. Spre exemplu, dace oase, dar nici nu $i-a propus asta. DacI
se intample sd ai o expresie furioasi pe nu-!i place rezultatul, trebuie sA pui foto-
chip, te-ai putea trezi transformat intr-un grafia din nou in generator - procedura
demon rdzbunetor. Dace egti fericit, fala de calculdureazI doar cateva secunde. Cu
ta va fir transformatd prompt intr-o figu- un singur clic, poli salva imaginea finali-
re radianta dintr-un anime, inconjuratd zate in galerie sau o poli partaja cu alte
de mici bule colorate. App-ul se descurce app-uri. Per ansamblu, Emolfi este un
cu un total de gase steri de spirit neutrali- app foto juceuS gi gratuit, care poate pro-
tate, manie, dispre!, tristete, frice gi duce rezultate foarte variate. Cu un pic de
dezgust. noroc, vei putea folosi app-ul pentru a
Cu toate ce emolia este detedata genera fotografii unice $i atractive.
precis, in majoritatea cazurilor, poate fi
selectata gi manual in cazul unei detecteri al
gTeqite. Din pacate, instrumentul nu-!i
sirtem I gr",r" * gr".i" ll- Cuputin noroc,
Evaluare CHIP bun Emolfiva transforma
permite si specifici ce filtre gi sticker-e un selfie banal lntr-o
operi de arte
personalizatil

Smartphone-ulca Relaxare Probabil cel mai des-


babyphone artistici teptjurnal din lumi
Dezvoltatorul Aproape retro: acest Gratuit gi proiec-
Dormi catapul-
a app de Android per- tat superb,
tat baby phone mite crearea gi expe- app-ul Journey
in secolul 2L Era rimentarea fractali dovede$te ca
Si timpul! Odata Ior gi a dinamicilor ideea de jurnal
instalat app-ul Ior Formele geome- nu s-a demodat
pe doue smartp- trice colorate ating ince. Acest jur-
hone-uri, acesta domeniile artei gi nal iti permite
conecteazi dis- matematicii Si pot fi se-$ inregistrezi
pozitivele prin WiFi sau reteaua de tele- folosite fie pentru experienlele zilnice ca intrari text 9i sa b
fonie mob e. Chiar dacd ecranul a fost distraclie, fie pen- amplifici cu fotografii, video gi date GPS.
dezactivat, zgomotele facute de copil sunt tru o terapie de rela- App-ul chiar gandegte singur: pe baza
detectate cu precizie gi transferate catre xare. App-ul nu are locatiei, introduce $i date despre vreme si .u
celilalt dispozitiv App-ul ili permite sd un scop precis - iti permite, pur gi simplu, alte informatii speciale pentru a imbuni-
setezi multiple 'parent devices'. Eac iteli se te distrezi gi se te bucuri de forme. Aga te$ intrarile respective. Instrumentul
le care forwardeazd apelurile primite gi ci Fraksl poate fi folosit gi de copii, dar folose$tefi gadgeturi precum Google Fit.
trimit mesaje SMS de pe'babyphone pe al lipsa sarcinilor probabit ci ii va plictisi Un timeline gi o harte bine proiectate iti
doilea telefon sunt destul de utile. Versiu- foarte repede. Existe diverse seteri de cu-
r
permit se retreieSti momente din viata ta. I
nea gratuite permite folosirea sistemului Ioare $i perspective in oglinde care creea- in plus fala de sincronizarea cu Google I
timp de patru ore pe luna. Pentru mai za un spectacol divers Si colorat. Setirile Drive, app-ul are gi funcgii de export,
e
mult, va trebui sA plite$ti circa 70 de cenli grafice pot fi adaptate la hardware-ul precum qi o facilitate de protectie cu
pe lund. smartphone-ului. parol,-

Stutsn

Evaluare CHIP
3- t
brm
ral
I Stut m i goti" * soti" aa
a[- SiBt€ir j-
E\.ehrare CIIIP
* gr"ti" tlat
Evaluare CHIP burr faarte bun

58' 11 > 2orz > CHIP


APPS<TEST&TECH

Scaneazi documente Informafiimeteocu


i
cuunsmartphone fun4ie de avertizare
Adobe Scan permi- Dace te agteapte o ceEto-
te folosirea came- rie in Germania" este util WhatsApp
rei telefonului mo- ;i afli din timp cu ce vre- Al WhatsADD iti Dermite sa Dla-
bil pentru scanarea me te vei confrunta pe fGlI .o*""".t]i i., f"""r",r, a"
documentelor: acolo. Pe langi avertis- !-t ""ri
pre-vizualizare chat-urilor.
a
app-ul detecteaze mentele de caniculE, fur- ln viitor, vei putea si trimiti toate
automat documen- tuni sau inundatii, app-ul formatele de date. in plus, operaliunile
tul gi salveaze sca- meteo Warnwetter ofere care imptca forwardarea colecliilor de
narea local,chiarin fotografii au fost Fi ele inbunetalite.
$i previziuni meteorologice destul de pre-
app. Dupa ce ai co- (ios/Android/W?: gatis,
cise. Dupe ce ai precizat localiile care te
piat toate paginile intereseaz5, app-ul iti va oferi valori
dorite, poti procesa despre precipitalii sau temperature. in
Twitch
copiile brute sau plus, oferi gi informalii privind intensita- Noua versiune a popularului
program pentru streaming de
schimba ordinea paginilor. in final poli tea radialiilor UV sau o previziune a jocuri are un mod dark si o
genera un PDF. Din pecate. app-ul nu este temperaturilor aerului. Daci sunt emise
noue barE de navigatie. Dezyoltatorii
compatibil cu alte formate de figiere, gen avertismente pentru vreme rea pentru au implementat gi streaming mobil gi o
Office, iar facilitatea de deteclie automa- locatiile selectate, dace vrei, de la un anu- fu nc(ie pulse. (ios/Android: gratis)
tA a documentelor mai dI rateuri, dar mit nivel in sus, app-ul te poate informa
poate fi dezactivata. Comparativ cu alte despre acestea prin notificeri push. Cu Google Fotos
app-uri de scanare, acesta nu prea oferE toate ce Warnwetter este fiabil, nu oferi O noua funclie a app-ului
vreo valoare aditionaE specialtr. decat date despre vremea locala. Google Photos iti permite
acrJm se partajezi intreaga ta
t al
Sistem er",i" * go,i" l! satis t g".ti" * g"",i" li e.",i" colectie foto cu alti utilizatori, care vor
putea astfel se-!i vada toate pozele
Etraluare CHIP satisflcitor Evaluare CHIP bun (ios/Androi& grati8)
Google.

CHIP.2orz < tt .59


TEST&TECH'UPGRADE

'Q
Upgrade, rulagunoi
Multe dispozitive imbdtrAnesc sau se stricd dupd doi ani gi nu pare sI aibi sens si
le mai repari. Dar un pic de efort te poate ajuta sd evili o noui cheltuiald.

ri de cate ori un hardware devine vechi de caliva ani, $i mai mult, producdtorii sunt foarte zgarcili cu update-urile
producetorii vor, de reguld, sa determine clienlii si il software - cu cat este mai vechi un dispozitiv cu atat mai nesi
inlocuiasci prin cumperarea unui produs nou mai gurd devine operarea sa. Insa po$ extinde durata deviat5 cu 50,
scump. Dar, cu doar un pic de efort, poli se te asiguri ce PC-ul, pani h 1oo de procente cu ajutorul unor simple up$ade-uri
dispozitivul mobil sau accesoriul teu nu sufere o moarte hardware sau al ceva mai complicatelor firmware-uri
prematurd, ceea ce este bine Fi pentru portofel gi pentru mediu, custom-RoM.
PC-urile desktop pot fi expandate gi upgradate, in principiu, dar
procesul poate fi ceva mai difici.l la laptopuri. inse, in ambele
cazuri, Windows ro ofere hardware-ului o date artificiati de
expirare. Odate atinse aceaste date, Windows 10 refuze se mai
instaleze update-uri; ca alternativa, s-ar putea se descoperi ce Unul dintre urmitoarele trei puncte este, de obicei, factorul
nu sunt disponibile drivere. Asta se gtie ce s-a intamplat deja care ar face hardware-ul PC gata de aruncat la gunoi: compute-
pentru pleci video vechi, anumite CPU-uri gi scanere vechi sau rul poate deveni prea lent, un defect hardware ii intrerupe
€r
carduri/stick-uri TV Dar existe anumite trucuri software care
Iti permit se menlii in viala aceste dispozitive ince vreo caliva
complet func(ionarea sau folosirea pe mai departe este impie- it
dicate de probleme Ia software/drivere. Explicatiile noastre pas
=
ani. cu pasiti vor arita cumtoate aceste dificulte$ pot fi rectificate :I
Pe de alte parte, telefoanele mobile gi tabletele au vieli gi uneori intr-o maniera relativ simpli.
mai scurts hardwareul acestor dispozitive este actualizat 5d
E
destul de rapid. Mai mult, utilizarea mobile expune aceste Retehnologizeri: SSD gi mai mult RAM Ld
dispozitive la riscuri de accidente fi un grad mai mare de uzure. Cdnd vine vorba de CPU-uri, un PC din clasa medie vechi I
de sp

50 ' 11 > 2orz > CHIP


UPGRADE

iapte ani este inca suficient de rapid pentru sarcinile standard


moderne. Dace nu este cazul, atunci probab ce asta inseamne
ce dispozitivul nu are suficient BAM; alternativ, hard drive-ul
magnetic s-ar putea sd fie prea lent. in cazul laptopurilor si a
Pc-urilor desktop, ambele probleme pot fi rezolvate destul de
u$or. Sa abordam mai intAi scenariul cu BAM-uI o versiune
moderne de Windows cu greu mai poate fi operate dace ai mai
putin de 4 GB de RAM - sistemul i$i poate atinge limitele $i dace
folosegti un browser cu mai multe tab-uri deschise sau mai
multe programe active in paralel. Asta poate duce la timpi de
raspuns mari Si o accesare constanta a hard drive-ului.
inainte de a upgrada sistemul, ar trebui se folosegti combi-
natia de taste Minl + [Pause] pentru a afla cat RAM este insta-
lat gi cat de mult din acesta este 'utilizabil. Dace intre cele doue
valori este o diferenla, aceasta poate fi puse pe seama faptului
Misuri mici efeste mari: odate upgradat la 8 cB d€ nAM, chiar
ce un computer care nu are phce video dedicata trebuie se gi un oomputer mai vechi poate executa toate sarcinite zitnice d€
foloseasce pane h 5D MB de memorie ca memorie grafice - in- rutini.
tr-un astfel de caz, aceasd bucate de memorie nu poate fi folo-
sita drept RAM. Aceeagi fereastre cu proprietelile sistemului
indica gi daci versiunea de Windows instalatE este pe 64 de biti
sau 32 de biti - in practice, cea din urme nu poate folosi mai
cn-i lcadEs lMdnboara luemorr spo lcmehielseno lmoutl
got Sehdirn
mult de 3.5 GB de RAM.
-l
Fr"t#l IDDR3
Arunci o privire inainte de upgrade EET-
#2 L,l
t 4or6ttBytr" - Calladinfi
lstot
Instrumentul de diagnosticare CPU-Z te ajute sa descoperi ce
I
t Fca-1rsoo@o i,'Ht FEgi.lered
memorie ai nevoie pentru upgrade. Informatia relevante poate Marufa(furer T s*r*ns Raaks l-- sinsle-
fi gesita in tabul "SPD": folosegte meniul drop-down din Part ltumber T r44?rss1?atto-ylo 5FD E\[,
stanga-sus pentru a selecta sloturile disponibile (de RAM), Serial llumbe. t- rsoe5r, weekffe- t- 31713
afigate unul dupd altut. Parametrii respectivelor module de Tr ngsTable -
JEDEC #4 ]EDEC #5 TDEC *6 ]EDtr S7
memorie vor apirea in partea dreaptd. Upgrade-ul poate fi
fdcut fard complicalii daca jumetate dintre sloturi sunt inca inainte de un upgrade legat de RAM fi nu numai, poli folosi in-
strumentul CPU.Z pentru a obtine informatii importante desprr
libere: in cazul esta, cauti unul sau douE module care sunt hardware-ul care trebuie upgadat.
compatibile cu parametrii afigali ("Module Size" gi
"Max
Bandwidth') pentru modulele deja instalate. Ideal, ar trebui se
folosesti un magazin de IT mare sau un site de comparare a
preturilor pentru a ceuta ,Part Numbef afigat de CpU-z.
DacA toate sloturile sunt ocupate de (excesiv de mici)
module, va trebui sa le inlocuieqti cu unele mai mari. poli gesi
un inlocuitor daca introduci modelul pHcii de bazd a
notebook-ului sau desktop-ului tau in facilitatea de ceutare a
memoriei de pe site-ul unui producator precum Corsaiq Crucial
sau Kingston - aceste site-uri ili permit de obicei s6 gi comanzi
modulele.
Procedura de instalare este una dintre cele mai simple
operaliuni din IT: in cazul unui PC desktop, tot ce trebuie se Site-urile de suport ale producitorilor de l,aptopuri of€re infoF
faci este sa deschizi clemele laterale de prindere ale sloturilor matii desirc dispozitive si despre piesele de schimb disponibile.
de memorie (de obiceiapesandpe ele) , s6 scoli vechiul modut gi
se-l introduci pe cel nou, cu contactele aliniate corespunzetoi
(nici n-ai cum se-l introduci invers) - $i gata. Modulele mai mici
SO-DIMM ale laptopurilor se gisesc de obicei sub o pHcule
fixate cu un gurub pe baza laptopului dupi ce deschizi incuie-
torile laterale, modulele pot fi ugor scoase silsau instalate. La
€ urmetoarea procedura de boot, sistemul va detecta automat
g RAM-ul suplimentar.
s
!c

i Un SSD face o mare diferenta intr-un sistem


Folosirea discurilor magnetice ca drive-uri de sistem este un pic
5
demodate, intrucat acestea incetinesc sistemul in timpul proce-
E Magazinele online oferi tipul coEct ile baterii de inlocuit la un
i durilor de boot, Iansarea programelor $i toate operatiunile care laptop obilnuit- capacite! e sunt deseori mai mari decat cele
I presupun accesarea datelor. Trecerea pe un SSD a sistemului J ale versiunii originale,

CHIP<2017<rr . 6r
TEST&TECH'UPGRADE

poate rezolva problema pentru caliva anibuni. in cazul compu-


terelor mai vechi, SSD-urile SAIA sunt singurele care pot intra
in ecualie, iar acestea au gi preluri convenabile. Producatori
precum Samsung Cruciat $i Sandisk oferi, de reguli, Ei
software pentru migrarea sistemului pe noul disc. Ar trebui
mai intai sA conectezi SSD-ul Ia computer ca un drive adilional.
Apoi, folosegte software-ul pentru a transfera sistemul pe SSD;
dupe aceea, ar trebui si instalezi SSD-ulin Iocul hard drive-ului
vechi. in cazul unui PC desktop, folose$te un port SATA pentru
a stabili conexiunea. Dace folosegti un laptop, conecteaze
SSD-ul cu ajutorul unei carcase USB externe (se cumpdra sepa-
rat) pentru drive-uri SATA de 25 inchi - apoi vei putea folosi in
continuare vechiul hard drive.

Alimentatoarele sepot strica sau pierde foarte repede, dar exi& Probleme de dimentare: frecvente gi ugor de reparat
Cl done gi adal,toare universale compatibile. Alimentatoarele gi bateriile se pot strica destul de repede.
intr-un astfel de caz, este destul de ugor se diagnostichezi
problema qi si o repari: daca un Iaptop se opre$te de tot dupe
pornire, dar rimAne in funcliune conectat la alimentator (asta
se poate intamph $i cu bateria scoase), probabil ce bateria s-a
dus. in cazul ista, caute pe Amazon sau eBay numele laptopu-
lui $i'battery'. DacA o baterie nouaeste preascumpi sau nu este
disponibild, poli continua se folosegti computerul ca pe o maii-
na stationard. Spre exemplu, asta se apuce gi in situatia in care
s-a stricat ecranul laptopului. ln funclie de model, 9i ecranul gi
balamalele pot fi inlaturate (de ex. Ia Lenovo Thinkpad-uri) gi
secliunea cu tastatura poate fi conectate h un monitor sau la
un televizor. Astfel, dispozitivul poate deveni un extra PC sau
Un tratfop cu ecEnul stricat poate fr folosit cu un monitor ex- un PC pentru sufragerie, in combinatie cu un software gen
tern, sau ca PC de sukagerie, conectat l,a televizor.
Kodi gi MediaPortal gi tastature/mouse wireless.
Dace laptopul nu rtrmane functional nici cu alimentatorul,
va trebui sa cauti un inlocuitor pentru acesta, ln cazul acesta,
te-am sfatui sE nu incerci s5-l repari. Pentru computere obiFnu-
ite, poli gisi ce cauti pe Amazon sau eBay. Dace nu gtrsegti un
Basic model pentru laptopul teu, un adaptor universal cu conectori
schimbabili ar fi o a doua alegere foarte bune. Dace optezi
Wo*Force &5
pentru asta, adaptorul universal trebuie se furnizeze voltajul
corect Fi intensitatea inscrise pe original. Atentie: un voltaj mai
mare decat al originalului nu trebuie setat la conectare.

Accesorii cu probleme software gi de driver


Perifericele s-au confruntat deja cu situalii in care lipsesc drive-
rele pentru versiunile mai noi de Windows. in consecinle,
Vuescan hce posibili, deseorl folosirea ln continuare a vechilor multe scanere - de ex Nikon Coolscan - au fost suportate de
scanere, care nu sunt suportat€ de noile versiuni de windows producetori doar pana h Windows XP. intrucat dupe aceea nu
din cauza lipsei driverelor. au mai apirut scanere de diapozitive bune, din pecate multe
astfel de dispozitive au luat calea gropii de gunoi. Dar poti
obtine asistenle de la producetorii de software gi drivere neofi
ciale. in cazul scanerelor, opliunile sunt 'SilverEast' (www.sil-
verf,ast.com), care acopertr toate functiile pentru fotografii de
mare calitate gi diapozitive, gi 'Vuescan (www.hamrick.com),
care incearca se suporte cat mai multe scanere vechi cu
PutinF.
Software-ul de la terti este disponibil Fi pentru hardware
vechi ieftin- spre exemplu daca ai de-a face cu carduri sau
stick-uri TV poli recurge Ia 'DVBViewer' (www.dvbviewer.
com), care are diverse funclii gi optiuni de ajustare. Acest
instrument este compatibil gi cu Windows ro. in general, multe
Chiar daci ai un card TV vechi, DVBViewer ili poate oferi sufici-
ent confort sub windows ? sau rc - daci driverele furctioneazi. dGpozitive mai vechi sunt mai compatibile cu Linux decit cu
noile versiuni de Windows. In consecinte, ar face clar sens sd

62, rr'2orz'CHIP
UPGRADE€TEST&TECH -l

bootezi un Linux din cand in cend, fie de pe un stick, fie in


regim dual-boot; asta ar putea, spre exemplu, se rezolve proble-
md scanarii. Ubuntu Linux este o alegere deosebit de bund
datorite hrgului sau suport pentru hardware. Mai mult, este Windows ro: cerin[e de sistem
foarte OK gi ca sistem de operare alternativ pentru versiuni Windows ro specifrca o duratl de viatt pentru hardware - du-
maivechi de Windows (Xq de exemplu). pi aceea nu mai sunt oferite update-url Windowa ro nu poate
Tabletele cu CPU-uri Intel Clover Trail (Intel Atom Z2g2o - fi instalat daci nu sunt respestate urmltoarele cerinp minirne:
2580, 22760) erau livrate cu Windows 8/8.r. Cei care au updatat
dispozitivele la Windows 10 au remas cu ochii in soare de Ia Winlo 32 de bili Wituo 54 de biti
Creator's Update incoace, pentru ca atunci Windows a declarat Procesor r GHz
cd CPu-urile respective giau atins sfarsitul vielii si au incetat Phce Brafrcl nvidia de Ia GT4xx in sus, AMD de la HD$oo. tn sus
update-urile pentru ele. Este fie dificil fie imposibil se instalezi
RAM 1GB 2GB
Linux pe aceste tablete Intel (daca incerci asta ili trebuie o tasta-
turi USB, pentru a putea rula installer-ul). Dar dace reugegti sd Capacitate IIDD 16 GB 20 GB
faci asta, tableta va supravielui in siguranli gi va avea gi cel mai
recent software.

Smartphone-urile si tabletele clar nu pot fi updatate gi


upgradate Ia fel de confortabil Si de extensiv ca pC-urile. Unul
dintre motive este profilul lor de utilizare in afare de faptul ce
sunt uSoare gi mobile, ele ar trebui se fie gi protejate impotriva
multor lucruri gi ar trebui se fie gi dispozitive de inalte pelfor-
mantd, in pofida tuturor acestor rigori. Dar modele noastre de
consum au gi ele un rol de jucat cei care se concentreaze doar
pe design qi performanla gi fac achizilii f6rd a lua in considera-
re reparabilitatea sau dezvoltarea ulterioare nu au dreptul sA se Linux ca ultime sohtie: oricE PC cu un CPU multi-nucleu si r GB
phnge dace sunt forlali sa treace pe h magazin la fiecare trei de nAM este suficient de rapid pentru t buntu - update-uiile pe
temen lung f,ac parte din pachet.
ani de zile.
Din acest punct de vedere, curba dezvolterii tehnologice a
picat atat dejos incat un smartphone de trei sau chiar patru ani
este perfect capabil se face fale tuturor utilizerilor sale norma-
le - dacd nu vrei si faci poze pentru vreun album de arte sau se
filmezi un documentar de amploare.
O baterie epuizate este deseori singurul lucru care sti in
calea ut izerii ulterioare. De la Iansarea Android 6, poti chiar se
folosegti un card microsD daci nu ai suficiente memorie
pentru aplicatiile mai mari. in caz ci producetorul a oprit
update-urile de securitate, multe modele permit instalarea
Lineage OS, care este disponibil gratuit ca alternativd la siste-
mul de operare (vezi pagina 65). Un efect colateral pEcut al
incide la Android 6 (Marshrnaltow), este posibil si format€zi
acestui sistem de operare este faptul ce tu (adica utilizatorul)
carduri SD ca memorii interne gi si instalezi app-uri direc pe
vei putea obline control deplin asupra dispozitivului, vei scipa ele.
de bloatware si te vei descurca gi ftrE un cont Google.
Chiar dace nu gese$ti o baterie noue sau un sistem de
operare nou pentru un dispozitiv vechi, anumite accesorii il pot
transforma intr-o magini de scris e-mail-uri, stalie de navigare
pentru buceterie sau sistem de navigalie pentru masine.

Eii atent la inlocuirea bateriilor


Bateriile litiu-ion au doar un numer fimitat de cicluri de incerca-
re. Aceaste [mite atinsi dupe maximum trei ani.
este de obicei
Cu exceptia catorva dispozitive (cum ar fi Hudabilele baterii
interschimbabile pentru LG G5), carcasa trebuie deschise intot-
deauna pentru inlocuirea bateriei uzate. La modele mai vechi

E precum Samsung Note 4 sau LG Nexus 5, poli face asta foarte
uFor, cu unghia. Dar ar fi preferabil se folosegti o gurubelnite
Versiunile mai vecN de Android iti penrdteau sI muti manual
Philips, Torx sau Pentalobe gi o panl flexib e de chitare pentru multe app-uri pe cardul SD. Din prcate, iphone-urileiru oferd
i,
a deschide clipsurile sau pentru a inletura conectorii cablului + aceasti ol4iune.

CHIP<2017<r1 . 63
TEST&TECH>UPGRADE

panglici Calea spre interior poate fi destul de complicata dace


dispozitivul este waterproof' sau are o certificare IP relevante.
Panoul dorsal al acestor dispozitive este lipit etang. Dar adezivul
poate fi inmuiat prin incilzire. Experienla ne invate ce asta se
face foarte bine cu comprese calde de la farmacie, care pot fi
incakite intr-un cuptor cu microunde. Acelagi efect il poate avea
gi folosirea unui pistol cu aer cald. Poli re-etan$a un astfel de
capac folosind fie un adeziv universal, fie unul special destinat
acestui scop. Instrucliuni valoroase pentru deschiderea multor
modele poti gesi, intre dte locatii,la www.ifixit.com. Trebuie sd
cumperi gi kit-ul corect de instrumente.
Ar trebui se fii foarte atent cand scoli capacul dorsal,
pentru a nu rupe weo bobind de inductie sau vreo antene care
fi lipite de acesta. Mai mult, bateria este lipitd, de obicei,
pot
destul de ferm in carcase. ln cazul anumitor dispozitive (cum
sunt iPhone-urile), pe baterie sunt pozitionate fdgii speciale,
in cazut anumitor dispozitive precum iPhone-urile, adezivul de care iti permit se inEturi adezivul de sub baterie. Pentru a evita
sub baterie poate fr inftiturat folosind fi.gii - trebuie si te uili
foarte atent la dispozitiv. scurt circuitele, asigure-te ci folosegti instrumente de plastic
cand umbli la baterie. Trebuie se te asiguri gi ci nu o indoi prea
mult. Vei descoperi deseori conectorii cablului ascungi sub o
place protectoare sau sub una de circuite. Apple are tendinta de
Nexos Rool lo.ftit v2 J 9
a folosi suruburi de diverse lungimi pentru a fixa aceste
ffi*, T-EEEEE;r:L!] elemente. Ar trebui, agadar, si fii atent la localia corecta a
diverselor quruburi. Si conectorul cablului s-ar putea se fi fost
rB.i b.{,l!., fixat cu o bandi vizibili doar la o inspeclie foarte atente. O
: h. :gYa baterie veche reprezinte gi un pericol de incendiu din cauza
i; riscului unei descirceri masive, motiv pentru care ar trebui sI
scapi de ea cat mai rapid posibil. CAnd cumperi o baterie noue,
. +9. Dcd-i*! asigura-te ce este o baterie pentru care ai suficient de mult
sPatiu.
Zilele astea poti cumpera de pe internet cam orice baterie,
O comunitate de dezvoltatori a pus la dispozitia ta rootkit-uri dar astainseamni ce pou da Sipeste una contrafdcutS. in cazul
convenabile, care lnrmit Ei anuitorilor str+ deblocheze telefoa-
esta, e mai bine se apelezi la un vanzetor cu reputalie bund.
nelemobile.
Dace nu gisesti decat pe Amazon sau eBay mecar ramai cu o
privire de ansamblu asupra pielei gi po$ sa te prinzi cam care
este prelul mediu al unei astfel de baterii speciale. Mai mult, ar
trebui se te asiguri gi ce nu optezi pentru cea mai ieftind ofertd
pe care o poii gesi. Oricum, feregte-te de produse h mana a
doua, pentru nu poli sti care este gradul real de uzura gi nici ce
accidente risti si p5testi.

Transferi app-uri Si date pe un card SD


Din pdcate, toate dispozitivele mobile conlin memorii lipite
fi expandate. Smartphone-urile si tabletele
ferm, care nu pot
cu un slot pentru card SD sunt singurele care ili permit
expandarea memoriei. Acum vom spune pa utilizatorilor de
iPhone qi iPad, pentru care Apple nu vrea sA permite memorie
Gratuitul LineageOS i1i mmline la zi dispozitivul mobil (aici: suplimentari .sau instalarea vreunui sistem de operare
Ne)rus d. Iti oftra fi cuntml deplin asupra app-urilor. alternativ.

Ce poli face Productrtor/ Apple Apple Samsung IG Huawei HTC ONE Apple Samsurg Nexua
Model iPhone 6c iPhone 6c Galaxy SG Nexus5 P8 M8 iPad Note1,-2 ?
Randurile r - 3
indice gradul in Desdris cu: pant Pana pana unghie pani pana pana pane pane
care smartphone-uri- gulubud P2, PHoo Pz PHoo PHoo PHoo PHOO PHOO PHoo PHoo
le fi tabletele
Popular€ pot fi SuFaf4e lipire wor panou fatd usor
desdrise, RAndurile €j
Schiinbarc baterie
d€ dedesubt iti spun
(r upgrade-uri sunt Card SD
:r
posibile.
SO altemativ
8r

64 > rr,2orz > CHIP


UPGRADE

Pe de altd parte, chiar $i Android 2.2 'Froyo' permitea utilizato_


rilor se transfere app-uri pe un card SD extern. Cu toate cA An_
droid 4.4.2 'KitKat' a eliminat temporar aceastd optiune, ea a
revenit in Android 5.o 'LoUipop. De la lansarea lui
Android 6.0 'Marshmallow', utilizatorii instala app-uri chiar
direct pe cardul SD. Ar trebui se folosegti aceaste optiune
pentru toate aplicaliile care consume multe memorie, cum ar
fi sistemele de navigalie, redarea de muzice gi video gi citirea
de e-books. Dace app-ul insugi nu vrea se permitd transferul,
ar trebui se muli mecar calea pentru datele apticatiei. DacA
toate astea nu s-au intamplat deja Ia instalare, poti face modi_
ficdrile relevante ulterior, sub,,settings I Application manager
lApp info I Memory". Denumirile exacte pot varia in funclie
de versiunea de Android pe care o folosegti.

Tot timpul la zi: sisteme de operare alternative


Vara trecutd, Cyanogen Inc. a esuat in tentativa sa de a exploata
comercial Cyanogen OS, versiunea sa alternative de Android.
Echipament Instrument Scop
Din iunie trecut, Canonical nu mai oferi update-uri de securitate
de bazl SIMDinsau Scoaterea cardurilor
Cu instrumentele agrafd'de biou SIM ii SDi rcsetare
pentru sistemul mobil Ubuntu Touctr" pe acest fond, peisajul
alternativelor la Androidul lui Google pdrea destut depustiu. Din
recomandate de noi fi Pani chitare D€sfacerea dipsurilor
cateva ustensile
fericire, o
comunitate open-source intreprinzetoa.re de casnie, poti d€schide
Anumite;urubelnite De$urubare
programatori s-a reunit pe internet; grupul a transformat chiar fi url smartphone
CyanogenMod in LineageOS pe baze cvasi-voluntare (https:// rezistent ta a1E gi deci, Spatule Levier
wiki.lineageos.org/devices/). Grupul oferi acum versiuni lipit.
Pensete Apucar€, idatumre
pentru multe modele populare de smartphone-uri reziduuri lipici
$i tablete, in
frunte cu smartphone-urile Nexus a.le lui Google. Aceste versi- Cutter Taiere, dzuire
uni pot fi descercate gratuit, iar numirul lor cregte zilnic. in Peme calde cu gel lnmuierea adezivilor
unele cazuri (cum este cel al lui Nexus 7), utilizatorii pot chiat se
se bucure de o cregtere de viteze. Un Samsung Galaxy 54 vechi
de patru ani devine updatat la zi in combinalie cu Lineageos gi
un card de memorie de 64 GB.
Acum, sarcina rootarii unui smartphone sau a unei tablete
gi instalarea unui nou sistem de operare nu este chiar ojoaca de
copii, mai ales ce producetorul nu a intenlionat ca asa ceva sa fie
posibil Dar astfel de operaliuni nu mai sunt azi apanajul unui
grup limitat de iniliali in ale computerelor Dace studiezi atent
numeroasele instrucliuni de pe internet si incerci se perseverezi
cu rebdare, vei reugi chiar dace nu esti foarte priceput in dome-
niu. Procedura de instalare a fost descrise in detaliu intr-o editie
trecutd a CHIP.

A doua carieri pentru dispozitivele mobile


Tastaturile Bludooth (de erL Logitech K4so) gi mouse-urile pot
Daca dispozitivul tau mobil nu-{i permite inlocuirea bateriei, Uansforma vechile tablete in nagini de scris portabile.
poti folosi un acumulator extern sau o baterie de maqini
pentru a te asigura ce dispozitivul reline o anumiti mobilitate.
Specialis.tiin periferice, cum sunt cei de la Logitech, oferi tasta-
,E
turi gi mouse-uri ce pot fi conectate prin Bluetooth Fi care sunt
gi compatibile cu Android. Acestea fac posib e gi ugoare folos!
rea dispozitivelor mobile pe un birou.
Toti producitorii populari de imprimante oferi acum
e
app-uri care pot fi folosite pentru a printa prin Wi-Fi. ES Eile
I
Explorer face posibili folosirea relelei wireless pentru transfe-
rul de date. Un adaptor special pentru maFine te ajute se
montezi dispozitivele in vehiculul teu, in vreme ce un adaptor
r2-V-to-USB oferd alimentarea necesara. Vechile dispozitive pot
continua, astfel, se rimanA utile, caz in care nu prea ar avea
d sens se cumperi unele noi. S-ar potrivi aici o glumi
care descria
realitatea romaneasce post-decembristi: ,,La vremuri noi, tot Atafate la bricheta mas, inii, vechile smartphone.uri devin utile
sisteme de navigatie playere multirnedia.
noi!' r saru

CHIP < 2orz < tl


.65
TEST & TECH > HOME NETWORK

alocad dienlilor WiFi concreti. Micile

Wi-Eiaxwireless "sub-carrier bundles' (unitiiti de resurse)


sunt alocate dinamic cdtre dispozitivele
WiFi disponibile - asta se aplica intot-

dezlinfuit deauna tuturor Comparativ .cu OFDM,


OFDMA reduce datele de control, ceea ce
face o mare diferenli in situalii care
imp[ca pachete mici de date, cum ar fi
Este clar ci totul devine mai rapid, dar noul standard Wi-Fi mesajele de mesagerie.

8o2.Irax se concentreazi si pe altceva: folosegte LIE pentru


Uplink Multi-User-MINO
a alimenta un mare numir de dispozitive Predecesorul 8o2.uac a scurtat agteptarea
pentru canalele libere cu ajutorul unui
I\ in 2oB, un nou grup de lucru se de bandd. Ce inseamni 'higher efficiend aranjament Multi-User-MIMO (Multiple
I I ocupE de viitorul wi-FL Succesorul in acest contexL cand Wi-Fi devine Input Multiple Output). O statie de baze
Ll standarde 8o2.rn (2i aglomerat, routerele ax ar trebui si ali- compatibile cu 8o2.l1ac Wave 2 poate
GHz) Si ^rtirl"Lo,
8o2.uac (5 GHz) va purta denumi- menteze utilizatorul obiSnuit de retea alimenta simultan pane h opt dispozitive
rea 8o2.rnx. Cu toate cd va mai trece o vre- wireless Ia o viteze de patru ori mai mare. Wi-Fi (8 x8), dar asta era posibil inainte
me pana ce primele dispozitive ax Asta se reflectA deja in practica, peutru cE doar in procesr downstueam, Pe de alta
vor ajunge pe rafturi, mari companii de numerul de dispozitive WiFi din gospo- inte$eazi complet aranja-
parte, Wi-Fi ax
genul Qualcomm gi Quantenna oferi deja deriile obi$nuite este in mod constant in mentul Multi-User-MIMO in procesul
echipamente de test pentru WiFi-ul viito- cregtere. Banda de frecvente de 2,4 GHz a upstream, ceea ce face posibil ca pAni la
rului. Primele routere ax probabil ci nu fost deja supra-incircatS, iar congestia a opt dispozitive se trimite date c5tre stalia
vor ajunge in casele noastre inainte de cunoscut o oarecare rela- de baza simultan. Un efect
colateral dregu! chiar
2or9. Dar probabil pe cutiile lor va scrie
ceva de genul Jo GBit Wi-Fi".
xare cand 8o2.[ac a intro- Maimult vechile dispozitive ac simt
qi

dus gi banda de 5 GHz.


Din punct de vedere teoretic, asta 8o2rax transmite in
MU.MIMO sporul de upload, pentru ce
sune ca o posibilitate, pentru ci un router ambele benzi de frecven- inupload nu mai trebuie se mai agtepte
ax poate emite simultan opt fluxuri de te scapd de bottleneck a$a mult. Operatiunile de
!e gi este compatibil cu
date. Mai mult, fiecare dintre acestea ar clienlii WiFi existenti ax in retelele ac de acasd streaming live gi vi-
avea o capacitate maxime de t2oo Mbps. deo-sharing necesita upload-
este compatibil in jos cu
Per ansamblu, ar insemna o capacitate toate dispozitivele pane Ia 8o2.nb, care a uri cat mai rapide cu putinti. Utilizatorii
btale de 9.600 Mbps. Daca nu suntem fost introdus in 1999. A,.ia ce probleme de Wi-Fi ax folosesc binecunoscuta tehnica
foarte pedanti, putem vorbi de ro cbps. compatibilitate cu dispozitivele tale vor fi beamforming pentru transmiterea Si re-
in compar4ie cu predecesorul ac, flu- doar exceplii absolute de la reguE. ceplia simultanE a operatiuni.lor care
xul total de date ar fi cu z7 de procente implici multiple dispozitive. La beamfor-
mai mare, valoare la care ax ajunge cu Adoptarea tehnologiei LTE ming fiecare dispozitiv Wi-Fi
ajutorul regErii modulagiei. lnainte, o Vechile dispozitive Wi-Fi nu pot folosi toa- este identificat cu un soi de amprente,
modulatie de 8 biti cu 256 de simboluri te noile functii ale ax De aceea .rx se care rezultd din aranjarnentul spalial al
(256-QAM, sau quadrature amplitude orienteaze spre doud domenii separate: antenelor. in acelagi timp, ax optimizeazi
modulation)putea fi folositain fac ite! e primul este cel legacy, pentru compatibili- lucrurile gi ln alte zone gi sub-divizeaze
WLAN. 8o2.uax este compatibil cu modu- tate cu standardele existente, in vreme ce mai precis spectrul de frecvente vis-a-vis
tatie de 10 biti, care ar duce la un nivel de al doilea este pentru eficiente sporita. de multipli sub-carriers. Lungimea simbo-
ro24-QAM. Dar dezvoltatorii lui 8o2.[ax Faptul ca pand gi un singur caracter poate lului cregte de la + (ac) Ia 16 microsecunde.
nu vizeazi sporul masiv de viteza care ar face o mare diferente este demonstrat de Smpul acestor mesuri este de a faci.lita un
fi fezabil in astfel de circumstanle. Ei nu noua procedurE de modulatie, care este transfer mai robust care se ixlinde pane
urmEresc un astfel de scenariu cand vine a.
compatibild doar cu clienlii la limitele celulei radio.
vorba de o rata maxime de transfer al in plus faqi de existenta OFDM Un nou scheduler asigure faptul ce
datelor. (Orthogonal Frequency-Division Multi statia de baza gi dispozitivele negociazi
plexing), noul WiEi ax este compatibi.l 9i corect utilizarea celei mai puternice
Contracararea aglomeraf iei Wi-Ei cu OFDMA (Orthogonal Frequency-Divi- operaliuni upstream ln acest caz, staqia
Cu toate ce noul standard nu a fost ince sion Multiple Access). Asta este ceva adop- de baze este unitatea care controleaze to-
finalizat, gn:purile de lucru relevante il tat de dezvoltatorii LIE. OFDMA devine tul - aceasta trimite o afa-numitd Jrigger
numesc deja'high-efficienry wireless'. necesare in situatii in care numerul de frame' cetre toate dispozitivele WiEi.
Ideea legate de eficienld este urmetoarea: utilizatori simultani este foarte mare gi Acea*e "frame' specifica ce stream poate
in plus fap de alimentarea mai multor majoritatea dienlilor i9i petrec timpul folosi un dispozitiv pentru uplink Si cand.
utilizatori decat predecesorul Wi-Fi ax ar agteptand in operatiunile standard. Chiar daca perioadele de a$teptare sunt
trebui se-i serveasce Fi h viteze mai mari. Canalele obilnuite - adicd 20, 40, 80 si scurte, dispozitivele pot economisi electri-
Asta se aplice mai ales in situatii in care 160 MHz - sunt sub-divizate in mai mutli citate intrand intr-un somn profund pdni
alti utilizatod folosesc deja multe Elime sub-carriers mai mici care sunt apoi la momentul potrivit. r

66 , rr r 2or7 > CHIP I

::LtI
HOME NETWORK. TEST & TECH

A
Dispozitive g6pod&ii
8o2.ltax bun la mulfi clienfi s,Eb
ou 4 per.soane
ln

Noul standald Wi-Fi 8o2rax are fuept scop o eficienti sporiti. 2013
I 8
Multiple dispozitive ar trebui se fie alimentate mult maiiapid,
in special in relele Wi-Fi supra-aglomerate.
2ot7

tuu
I Ut

5O

Sursa GSM Aso.iaiidn

8(}2.nac
Multi-User-MIMO
La inceput, 8o2.r1ac putea
fumiza date doar c5tre
patru dienti Wi-Fi simul-
:^rrEn
1 "o
802.uax
Multi-User-MIMO
Wi-Fi ax upgradeaze
Multi-User-MIMO intro
zoni importarte" La fel
rrBn
tan. Wave 2 a facilitat opt

n*ffi-n
'+fi
sunt servite
ca iroainte,
fluxuri de daG, care curg opt dispozitive simultarl
de la statia de baze catr€
Ce este nou este ci

Ei u
dispozitive. Dar un funclia multi-user merge

!=E
botUeneck poate fi gtrsit gi la upload-uri. Asta
in upstream, pentru ce irEeamni ce este disponi-
este stabilte o singura b e pe ruta de la dienli la
conexiune pentru ruta de stalia de baza. Chiar $i
la dispozitive la statia de dientii vechi beneficiaz e
baze. de pe urrna acestui
aranjamenl

OFDMA: transferuri de date mai eficiente Sub-carriers: transferd mai multe date
in lui OEDM (stenga), in Wi-Fi ac chiar gi sarcinile mici ocu- in-fdi-Ei,blocurile spectrului de ftecvenF $urt divizate ln
-ca?ul pachete.
peintregi OEDMAin WlEi ax (.beaital combini difedte sub-carriers- in cazul lui ac pi ax, sub-canriers au lllimi de I2,5
sarcini pentru a reduce traficul. kHz gi (doar) respectiv 28,125 kHz - asta fa(l transferurile de date
mai insensibile la intrcruperi.
802.llac l-t 8o2.u:rx
Elr#
'*t
(website)
y'
t]
r--,
User
(website)
I
,/

$'ffi--lrdf
\
{s,d,il
Frame User2
(Streahing)
Fmme
\
Us€r2
(str€anjnc)

H,# H (Messenger) (Messenger)

Standarde Wi-Fi: Acum circa 18 anl-wlEi a aperut pentru prima oari la umilul nivel de 8o2.ub, dar a crescut
destul de rapid.
compara{ie Dezvolterile ulterioare vor fi determinate de fluxul total de date gi de viteze" wi-Fi ac
a crescut drastic ratele
maxime de transfer, in weme ce Wi-Fi ax optimizeazi aranjamentul Multi-User-MIMO
- asta este bine
pentru situatii in care mai multe dispozitive transmit simultan.

8ozub 8@.nge 802.un 802.rrac 802.uax


RatI transfer hex"
per stream Gn Mbps, u 54 150 465 r-200
Banru de hecvente
(ln CHz) 2A 2Al5 a49r5 5 2'4$i5
Lltlne canal
(in'MHz) 2A 20l20 20 $i 40 20. 40' 80 sau $o 20, 40, 80 sau $o
Iehrolo8ie antene Single Input Single Out- Single Input Single Out- Multiple Input Mu.ltiple
put (5Is0) MIMO/MU.MIMO MIMOA,IU-MIMO
put (SISO) Output (MIMO) (doar downstreaE) (downst€am Si upstEam)
TehmloSie DiEct Seouenc€ SDr€ad DSSS and Orthosonal Orthogonal Frequency- Orthoeo[al Er€ouencv- OFDM, Ofthogbnel
de transmisi. Spectih (DSS'S) Er€quency-Divisio; Mdti- Division Multiplexina Division Multip'lexini Fr€quency-Division
plexinp (OEDM/OFDM IOFDM) {OEDM) Mxlti.l. Alw<./.)FnMAr
Numlr maxim
& f,uxud spatiale a 8

CHIP<2orz<rr
<67
I
TEST & TECH ' WIFI

Wi-Ei: unsistemcare
ajunge peste tot
a

Noile sisteme Wi-Fi mesh promit si aducd automat acoperire gi vitezi in intreaga casi.
Am testat in practicd aceste sisteme.

n anii recenli. producetoriiau tot adeugat functii routerelor gi ele servesc drept puncte de acces locale pentru un Wi-Fi uni-
T
I lor Wi-Fi si au promovat vitezele de transfer mari, dar douh form. Procedura de administrare, adice modul in care statiile
I probleme persiste: doar o fracliune din viteza poate fi folo- stabilesc conexiunile una cu cealalte gi cum anume poate fi
site in practice, iar doi pereti gi o distante de doar cauva metri alimentat ideal un anumit dispozitiv final, are loc automat. Uti-
in plus pot face receplia imposibili. Alternativele constituie un Iizatorul nutrebuie sd configureze nimic in dispozitive. De fapt,
amalgam de optiuni: spre exemplu, aceste optiuni pot implica el de regule nu va putea si face nici un fel de operaliuni de con-
lucruri precum repetoare care reduc viteza sau extendere figurare. Un app de iOS sau Android este singurul lucru care
Powerline ale cAror conexiuni pot deveni ocazional instabile. poate fi folosit pentru a seta manual reteaua.
Dar astfel de solulii deseori sfArgesc prin a stabili noi retele
Wi-Fi - va trebui se te conectezi manual Ia aceste retele cand Testarea a gapte sisteme diferite
ajungi in aria lor de acoperire. Alituri de produsul lui Google, am testat Si Asus Lyra, Linksys
Pe acest fundal, un outsider total trebuia sa introduce un Velop gi TP-Link Deco. in plus fald de abordarea tehnice adop-
nou concept care si zguduie pia1a. in cazul acesta, outsiderul a tata de Google Wifi, aceste sisteme ii copiazi qi conceptul de
fost Google: cu Wifi, compania a introdus un sistem mesh operare, in mare mesure. Pe de alte parte, sistemul Netgear
pentru utilizatorii de acase care era disponibil sub forma unui orbi vine din zona routerelor clasice; acesta poate fi setat cu '19

pachet convenabil ca pre! gi ugor de configurat. ajutorul unui app de Android sau iOS sau chiar pe computer.
Un sistem mesh este format din mai multe statii de radio Speciali$tii germani in relele de la AVM reactioneaza h
distribuite. Toate comunica printr-o aceeaFibande de frecvente noile sisteme extinzand routerele lor EritzBox, repetoarele $i E

68 > rr > 2or7 > CHIP (

7:*'
extenderele Powerline pentru a include un mesh software. Am
folosit cel mai nou firmware de laborator (versiune beta) al
FritzOS 6.88 gi al EritzBox 7490 pentru a testa acest mesh
software. Din punctul de vedere al dispozitivelor finale. solutia
AVM este identice cu cea a altor sisteme: intreaga casa are doar
un singur WiFi, care furnizeaze automat clienlilor cel mai bun
semnal posibil. in cazul acestei solulii, viteza de transfer este
parlial mai mice decat cea a unui mesh hardware, care folosegte
o bandd wireless dedicate $i doue benzi de frecvenle (2,a 9i 5
GHz) pentru conexiunea interne ('backhaul') Si, respectiV Sistemele Asus
procesul de conectare a clientilor. Dar abordarea AVM iti permi- (imagine), coogle,
te sd folosegti in continuare hardware-ul existent; mai mult, Linksys, Netgear ii
solutia este armonizat5 si cu sub-sistemele EritzBox precum TP-Link tu, i raporteaz i
serviciile de telefonie, printare gi stocare de fi$iere (NAS). Aces- statutul folosind
LED-uri coloEte sau
ta a fost doar unul dintre motivele pentru care am testat gi care pilpiie.
Devolo Gigacate. Cu toate ce acest sistem implici un bridge
Wi-Fi, se potriveste bine in anumite scenarii, in care este la fel Dace adaugi
Tip:
de bun sau chiar superior sistemelor mesh, dispozitive
A network of nodes aditionale, app.ul
iho.eat:tpo: l.ir yoL| rirce ,q,,{aoiever yctl Linksf,s V€lop
'.rJarrt .ove..g€ b!t e.lith . r;ree .rf r,rotirc. oferi sfatud
Sarcina de setare si optimizare a unui sistem Wi-Fi cu multiple fode pentru amplasa-
puncte de acces este o Stiinla in sine. Chestiunea dace sau nu reaoptimi a
nodurilor.
sistemele ar trebui se-l asiste in cel mai bun mod posibil pe
utilizatorul de acasa devine cu atat mai importante. Sistemele
mesh autentice precum Google Wifi sau TP-Link Deco sunt
acompaniate de instrucliuni de utilizare printate, care conlin o
singure propozitie: ,,Instaleaze app-ul nostru pe smartphone-ul
teu gi urmeazA instructiunile'. Ideal, funqionarea sistemului
implici un pas in care conectezi primul dispozitiv fie la router,
fie la modemul cablu/Dsl. Apoi trebuie sa agtepli un anumit
semnal colorat al LED-urilor care indica disponibilitatea pen-
tru configurare. in urmatorul pas, ili folosegti smartphone-ul
pentru a asigna un nume pentru reteaua WlFi gi o paroli.
Codurile de culoare sunt cea mai importanti parte ainstrucliu-
nilor printate, aga ci ai grija se le pestrezi in sigurante.
Dupe setarea primei stalii, app-urile te intreabl dace vrei
se mai adaugi gi altele gi si precizezi daci urmetorul satelit ar
trebui se fie mai aproape sau mai departe de stalia de baze. Da-
cA totul merge bine, poli avea o relea mesh cu pane h trei stalii
Lipsa de claritate ln
setata optimin 20 de minute. in timpultestelor, am remarcat ca app-ulAsus Lim: ca-
sistemul TP-Link s-a comportat cel mai fluid in aceaste proce- r€ conexiune este
dura. Pe de altd parte, sistemele Asus gi Linksys ne-au forlat se 'grcat'? S€ Efer{ la
ne uitem mult timp Ia LED-uri colorate sau care palpaie, in acoperirea prirnei
L1'ra, sau la cea a
vreme ce staliile se tot reporneau gi aplicau update-uri de fir-
telefonului mobil?
mware sau setiri. Dar utilizatorul poate avea probleme mari
daci ceva nu merge bine: sistemul Lyra, ocazional, nu a putut orlri
detecta a doua stalie. intrucAt app-ul nu a oferit nici o optiune
de setare manuali, singurul lucru pe care puteam sa-l facem era
sa tot resetem dispozitivele, se re-iniliam procesul de deteclie
r E[
gi si speram cA de data asta totul va merge cum trebuie. Its FNiI
ury
Cooperare problematici
cu combinatiile modem-router
!.1.,!., @
Pe piala americana (pentru care probabil cd au fost dezvoltate @
initial dispozitivele), un simplu cablu sau un modem DSL oferit @
de provider este de reguli dispozitivul care stabilegte conexiu-
nea la interner. Acest dispozitiv este atagat unui router care
furnizeazi releaua Wi-Fi gi administreaze adresele de Ip din
Netgear Orbi ruleazl cu o atingere di buton - interfata web oferi
releaua de acasi. Asus Lyra, Google Wifi, Linksys Velop gi optiuni avansate precum modul access point.
TP-Link Deco nu ofere decat aceaste funclie a routerului. Asta r

CHIP < 2or7. rr .69


TEST a TECII ' WIFI

este un dezavantaj in situali.i in care vrei se conectezi dispoziti-


vele la o relea de domiciliuin care o combinatie modem-router
gen FritzBox sau Speedport preia simultan accesul Ia internet
gi funcliile de administrare a relelei. intr-un astfel de caz, cu
toate ca dispozitivele finale care sunt conectate Ia sistemul
mesh vor putea comunica cu internetul, dar si intre ele, nu vor
putea comunica inse cu clienlii care sunt conectati Ia mo-
dem-router Ar trebui si degradezi acest dispozitiv la nivetul de
modem pur gi se integrezi toli clienlii in reteaua mesh. Dar
numerul de porturi LAN disponibite nu este suficient pentru
toate dispozitivele conectate. in consecinli, dace releaua ta de
acase folosegte optiunile oferite de un FritzBox (imprimanti
conectate h Box, FritzNAS gi FritzApp Fon etc.), ar trebui sa
a$tepu pane cand funclia Wi-Fi mesh apare in versiunea stabi-
Poti folosi softul fritzBox pentru a configura un repetor Eritz lA a FritzOS. Dupe aceea, vei putea adeuga un repetor AVM sau
un extender Powerline ca puncte de acces pentru mesh-ul AVIr,i,
ti
un extender Powerline mesh-ul Wi-Fi al FritzBox cu o simpla
apesare de buton.

Modul access point ca o alternativi


Netgear Orbi gi Devolo Gigacate pot fi folosite ca alternative la
o retea mesh. Ambele sisteme functioneaze ca puncte de acces.
Gigacate este compatibile doar cu acest mod, dar Orbi te hse sA
alegi dacd vrei sA folose$ti sistemul ca router sau ca access
point. Cu toate cA dispozitivele seteaze o noue retea WiEi,
clienlii conectali sunt integrali in releaua modem-routerului
central. Scopul lui Netgear Orbi este sa preia acoperirea WiFi a
intregii case, ceea ce inseamne, esenlialmente, cA reteaua
wireless a routerului ar trebui dezactivate. Pe de altl parte,
Gigacate este proiectat se acopere o localie care nu poate fi
FiecaE statie radio (aici: Asus L!Ea) are porturi LAN, cu care
poti conecta Pc-uri, televizoare etc. l,a retearur m€sh. acoperite prea bine de Wi-Fi sau de cablurile Ethernet, cu
porturi LAN gi un hotspot WiFi.
Un astfel de scenariu ar putea, spre exemplu, si vizeze un
coll din sufragerie care conline un televizor, o consolS dejocuri,
un radio web gi o facilitate NAS. De aceea satelitul Gigacate are
doar un singur port Gigabit LAN (de ex., pentru NAS) Fi patru
porturi 1oo MBit (dispozitive media). Acest aranjament este
destul de potrivit pentru uz intr-o sufragerie, dar cele patru
porturi Gigabit ale satelitului Netgear Orbi sunt mai bune
pentru situatii care implic5 multiple PC-uri/NAS-uri. Toate
celelalte sisteme mesh oferi unul sau doul porturi Gigabit LAN
per statie pentru a integra dispozitivele in reteaua rapidi
wireless.

Cu toate ce sistemele mesh nu prea ofere op$uni aditionale de


setare, aproape toate oferi o facilitate Wi-Fi guest.
Inilial am selectat un FritzBox 7490 rulAnd opera{iuni solo ca
punt de pornire pentru mEsurarea performanlelor. Am selectat,
de asemenea, un Lenovo ThinkPad T43o (cu Wi-Fi n) 9i o Samsung
Galaxy Tab 1o.r (WiEi ac) ca dispozitive finale. Benchmark-ul de
retea JPerf a revelat o viteza de transfer de circa 2oo Mbps la o
distanle de circa opt metri. Scenariul a implicat ii un contact
vizual putin obstrucqionat. Conexiunea abia daci a fost utilizabi-
ld in spatele unui perete gros gi Ia o distanle de aproximativ 19
metri. in acest scenariu, notebook a reugit si recepqioneze doar
circa 5oo Kb de date pe secundi. Aln folosit apoi un FritzRepeater :
V5oE cu fun4ie mesh pentru a extinde WiFiul. Cu toate ci
:
aceasti solutie a redus vizibil viteza disponibili in vecinatatea r
(
directe h 128 Mbps, a fecut posib e gi navigarea confortabilt,la
IPerf eEte instrumentul standard pentru misurarea vitezei
conexiurii - imaginea arate interfata grafici a JPerf. viteze de peste 50 Mbps in localii aflate la distanle. Pe de alte
parte, sistemele mesh au atins, ocazional, viteze de doue-trei ori
mai mari la localii indepartate (vezi tabelul). Netgear Orbi a fost

7l), I1 ' 2017 > CHIP


sistemul care a livrat cea mai buna performanle din acest punct
de vedere. Dispoziti\rul a aratat beneficiile ca.rcasei sale mari qi
verticale in mesurdtorile backhaul-ului, pentru care am folosit un
cablu Ethernet pentru a conecta laptopul la sateliti. Am mesurat
Viteze mhsurate pe diferite distante
cu ajutorul mai multor conexiuni simultane fara stalie Arn testat sistemele in redaclia Cf P. in cazutpunctelorde mt-
intermediari Orbi a transmis data la punctul 'Ear' la o rate de 776 surare 'near' (ciraa 7 m, aproape vizibil) gi 'far' (circa rg m, perete
Mbps - cifra aproape atinge domeniul vitezelor gigabit. Mai mult, gros, conexiune directi imposibilil, stagiile radio au fost locali-
punctul de mesurare respectiv s-a aflat Ia o distante care a facut zate la punctele I
(baza), z ii (daci este aplicabil) 3 (satelitil.
aproape imposibild stabilirea unei conexiuni cu un router normal.
Doui lucruri am aflat din teste: dacl optimizezi setarea,
sistemul ar trebui sa se poate adapta singur h cateva minute mesurare
dupd fiecare modificare de pozitie inainte de a face o noud :l:1,,,,:tE,l',-t
mesurdtoare. Mai mult, nimic nu imbuneteteste mai bine 2 satelit r
acoperirea decAt pozilionarea la ini{ime a statiilor radio.
Dispozitivele mesh ar trebui se fie amplasate ideal pe un dulap
sau raft inalt.

19ln am

in opinia noastri, Netgear Orbi a fost cel *"i


irnpre"io*ant Backhaul: cAt de rapide sunt sistemele 1a interior
sistem din punct de vedere al vitezei gi al acoperirii. Mai mult, Misur{torile de la baza h porturile LAN ale urmitorului satetit
iti permite sd alegi daci vrei si-l setezi printr-un app sau dace indici vitezele de tnnsfer
wei optiunile avansate ale interfelei web. Poti seta o retea noua
sau poli integra Orbi intr-o relea existentd, ca access point. Rati trensfer ma& in ldbps de la baza h satelit (A de tra$hnrri paral€le)
Abordarea AVM este gi mai flexibiH: iti permite se integrezi in Netgear Ofti E26
Wi-Fiul unui FritzBox repetoare gi extendere Powerline, stabi Devolo GiSacate 8ro
lind un mesh cu acoperire mare gi viteze suficient de mari. pe TP,Link D€co 637
de alte parte, coogle Wifi $i tlonele' sale - Asus Lyra, Linksys Asus Ll'ta 569
Velop gi TP-Link Deco - tind se fie zgarcite cu opliunile. Siste- AVU ReFater USoE 526
mele coogle $i TP-Linksunt ieftine 9i funclioneaze foarte bine. Linksys Velop 32.5

Linksys Velop reu$e$te se puncteze cu cea mai mare vitezd Google Wifi 499

wireless, chiar daca este ceva mai dificil de configurat. Devolo


Gigacate este o solutie specializatd care ili permite se conectezi
wireless un colt media. I

Asus Google tfu*sys Netgear


_iq2!
TP-Link EritzBox z49o Devolo
Lyra wifi Velop Orbi Deco + Repeater GigaGate
Tip Sistem mesh Sistem m€sh Sistem mesh Sistem mesh Sistem mesh Mesh softs.are Bridqe l,{i-Fi
NumIr de dispozitive 3 Lyra y'2l3 x Google Wifi rl2l3Velop r route4 3 Deco rRoute4 rbaze"
r/2 sateliti r repetor Wi-Fi, r satelit
Pr€t (aprox., €) t3ol2is/360 20ols8o/soo 4051600 300 I90+75t120 2E
Vite".t nominalit - 4OOlA67 300/867 4001a67 t+ooi733 4oola67 450^3oo 3oolL733
2,a/5 GHz (MbDs)
Clienti LAN 1 Router 3, 2 Bouter 4, Base o, satelit 5
per statie sateliti 4 Repetor t, (r x GBit,

Acc$6 point/

Confrgurare prin app/ PC-Software


Consum totat 2o5 W to]7 W 14,9w 126W lr"7W ro,4l,{ 93w
Vitez, laptop - Neer/far 165/79 Mbps r9l8r Mbps 196^68 Mbps r9/v9 Mbps 186/109 Mbps r28l58 Mbps s?ln Mbps
Vitezl tabletl - Near/Ear 74139 Mbps 165/?2 Mbps 88/48 Mbps. Drrz4 Mbps 15ol29 Mbps r28l55 Mbps 4al15 Mbps
Dim.nEiuni Or5xat4cm Orcsx6scm 8xl8,5x8cm t7x23x8cm tzx +cm 25xr8x55cm
@ 3 x r47:a 17 Cm
Concluzie iI Simplu, com- iil SimDlu" comDact iI Simplu ia Setare simple iI Setare simple iI Simplu, flexibil, iI F;xa setare, bac-
Pact I Optiuniputine, t Optiuni putine, sau aEnsata, vite- $i fluida, foarte integrare EritzOS, khaul foafte Epid
I Opliuni limita- cloud obligatoriu, zi mare, fartr doud acoperue I Porturi LAN roo
te, configurare/ vitezi de transfer nu merge, cloud obligatoriu I Optiuni puti (Powerline) Mbit, doar Wi-Fi
c,rtrcrl€
obliEatoriu lcreoi. LED-uri ne, cloud obliia- I Viteze [mitate in 2.4 GHz pe
intunecate ziua sate]It

CHIP<2017<11 < 7l
TEST&TECH>ANIVERSARE

a egantionare de 44.1oo de herti. Spre deo-

erea sr sebire de LP-uri, acest aranjament nu


genereaze statice sau clicuri.
VAnzirile de CD-uri gi-au atins apo-
geul la schimbarea mileniului. in 1999,
numai in Germania au fost vandute pes-
te 150 de milioane de albume. Dar tot
atunci a aperut $i Napster, site-ul care
prefigura declinul CD-ului. Milioane de
utilizatori au folosit site-ul pentru a par-
taja fi$iere muzicale MP3. Asta a continu-
Acum 35 de ani, primele compact disk-uri reflectau lumina zilei at panein anul zoor, cand site-ul a fost in-
gi transformau din temelii industria muzicalS. Chiar gi Ludwig chis din cauza misurilor Iegale masive
van Beethoven ajucat un rol in dezvoltarea lor. luate impotriva sa de industria muzicale.
Furnizorii legali de servicii, precum
f ncd de la inventarea inregistrerii su- poli reda muzice mai mult timp. Sony $i iTunes $i Musicload au fost cei care au
I netului (care a avut loc in urml cu cir- Philips au convenit asupra acestei dura- atras apoi masele spre optiunea de a
I ca r+o de ani;, au existat patru supor- te de redare, pentru ca interpretarea lui cumpera gi savura muzica firi vreun su-
turi majore cu succes comercial pentru Wilhelm Furtwangler a Simfoniei a 9-a a port fizic. Spre deosebire de voluminoa-
muzici: cilindrul lui Edison, plecile de lui Beethoven sa intre pe un singur disc. sele 'Discman, playerele MP3 gen Apple
gramofon, casetele magnetice $i, in sfar- in principiu, funclionarea compact iPod intrau fare probleme intr-un buzu-
Sit, CD-urile, care vor apuca sfargitul erei disk-ului este similare cu cea a discului nar de pantaloni. Mai mult, ele puteau
c
distribuliei fizice a muzicii. de gramofon. De fapt, sin- stoca $i un numer mare
in 1982, albumul 'S2nd Street' al lui gura diferente este cd Aproximativ de albume muzicale. De
6
Billy Joel a devenit primul album muzi- dpereaze Ia o scara mai srlsekilometri fapt, utilizatorii nici me- g
cal din lume distribuit pe compact disk- micd. Informalia, adici este lungimea pistei
car nu trebuiau sa schim-
uri. in pofida preluri.lor mari ale playere- muzica sau datele, sunt be felele, ca Ia casetele I
spirulate a unui CD
lor, CD-ul a depegit hurul negru, discul localizate pe o piste spira- scris complet magnetice. Serviciile mo-
de vinil, devenind cel mai bine vandut late. Aceaste este formate derne de streaming fac in-
suport de sunet din lume, in mai putin de din 'pits' $i 'lands' mai lungi sau mai util pAnE 9i procesul problematic de copi-
zece ani. Primul player comercial - Sony scurte, adica adancituri Fi ridiceturi care ere a figierelor audio.
CDP-lor - costa circa 72o $. Dar beneficii- pot fi mesurate in micrometri. fn loc sd Spre deosebire de discurile de
le justificau prelul cu un diametru de fie citite cu un ac, ele sunt citite optic, cu gramofon, este indoielnic ci CD-urile
.g
doar 12 centimetri, CD-ul era mult mai ajutorul unui laser (din interior spre ex- vor mai putea reveni, pe un segment de
mic decat discul de vinil si capacitatea de terior). Secventa de adancituri lungi gi nigE. in fond, ele nu oferd nici Earmul
:
redare de pane la 74 de minute (fare sa-l scurte reprezinti codificarea binar5 pe analogic al sunetului pe vinil gi nici
intorci pe partea cealalte) insemna cI 16bili a datelor audio, cu o frecvenla de durabilitatea sa pe termen lung. r d
Cote din
1999 vSnztuile de muzica
Muzica Ia vArf
Vanzirile de CD-uri au atins apogeul Download
eh carte
global la schimbarea mileniului.
Veniturt circa 26,9 miliarde S 24,1%
St+aming
audlo
1982
Lansarea pe pia[d
Eizic
Ucigaful de vinil pleaca h 62,r%
.lrum cu Billy Joel ii ABBA

2ot6 E
Faza de stabilizare
in pofida tuturor problemeloB
albumele CD au constituit mai mult de
jumetate din v'anztuile de muzice
7992 2003 de pe piata germantr
CD-uri blank Legal digital
Grati€ CD-R; utilizatorii pot, in premieri, Portaluri gen iltrnes si Musicload au devenit din ce Lr ce EP r
si-Ei copieze muzica pe propriile lor Pc-uri mai popularc, alituri de plai'ere MP3 gen Apple iPod

72, rr > 2ot7 : CHIP


AUTOMATIZARI

#ff
Case
.o
sibirouri
t
maiinteligente
Servicii precum IFTTI Zapier gi Microsoft FIowili permit sa conectezi inteligent
servicii web si hardware. $i nu ai nevoie de aptitudini de programator.

ardware-ul si software-ul modern ar trebui sd-!i simpli circa 5oo de servicii web $i componente hardware. IFTTT stre-
fice rutina zilnica, insa problema e ce dispozitive sau Iucegte mai ales la conectarea dispozitivelor IoT cu asistenlii
servicii nu pot Iucra impreuni; astfel de lucruri pot vocali. Vom iolosi trei exemple pentru a ilustra cum funclio-
funcliona numai in interiorul propriilor ecosisteme. Trei furni neazd setarea. Odate ce ai inleles principiul, vei putea defini
zori de servicii vor sa schimbe asta: IFTTT (If This Then That), propriile instrucliuni individuale. IETTT este disponibit ca
Zapier qi Microsoft. Poli folosi aceste servicii pentru a defini serviciu pe internet gi ca app pentru Android gi iOS.
B lanturi de comenzi. Spre exemplu, un astfel de lan! de comenzi
E ar putea implica un backup de Ia o memorie cloud la alta sau un Conectarea inteligenta a smartphone-urilor
E sistem de control vocal pentru dispozitive IoT. i1i vom arita Numerul de optiuni oferite de applet-uri depinde de drepturile
+a cum funclioneazi aceste servicii si ili vom explica cateva din respectivele sisteme, Asta devine foarte clar cand este
g! modele. vorba de smartphone-uri: cu toate ce dispozitivele iOS nu-!i
permit si faci mai multe decat conectarea calendarului la liste
to-do, sistemul descNs Android iti oferi mult mai multe opti-
{g lFfff: orice hardware din refea uni. Spre exemplu, poli specifica ca dispozitivul si maximizeze
E 3. Serviciul gratuit IFTTT poate folosi applet-uri pentru a lega volumul ringtone-ului dace primeste un SMS conlinand un

CHIP<2012<rr .73
TEST & TECH > AUTOMATIZARI

cuvant de cod special. Asta ar fi util daci !i-ai pierdut telefonul.


in cazul esta, mergi la ifttt.iom gi foloseFti opliunea ,Sign up,
pentru a crea un cont nou. Acceseaze meniul site-ului din
partea de sus a ecranului gi selecteaze functia ,Search" in care
introduci Android'in campul de ceutare. Vei putea vedea apoi o
selectie a celor mai populare instrucliuni IFTTT pentru dispo-
zitive Android. in acest scenariu, applet-ul corect ar fi ,Text
your lost phone to turn the ringer volume up roo%". CIic pe
acest applet gi selecteaza opliunea ;Iurn orf in pasul urmdtor
La "Keyword" ar trebui se introduci cuvAntul-cheie care
declanseazd acliunea. Pentru a te asigura ce applet-ul funclio-
neaze bine, instaleaza app-ul IFTTT din play Store pe
smartphone-ul tdu Fi foloseste datele contului pentru a te loga.

Interconectarea lispozitivelor smart home


Dispozitivele Internet of Things deseori pot funcliona doar cu
propriile servicii. IFTTT ili permite str schimbi asta. Spre
exemplu, ai putea conecta un detector inteligent de fum Nest la
Empile inteligente colorate Philips Hue. Dace faci asta, ai putea
crea o situalie in care lEmpile vor incepe si pAlpdie in rogucdnd
apare o alarmi. Maniera de setare a unei astfel de coneduni
hardware-to-hardware este similard cu maniera in care se
seteaze un lnk smartphone. Acceseazd pagina principald a
IFTTT, mergi din nou la ti cautd,Nest" gi apoi fd clic pe App-ul d€ automatizare i$i permite si hci telefonul se sune la
"Searclf
optiunea "Nest Protect". Urmetoarea fereastra va afisa volum mare in cazul anumitor evenim€nte specifice.
applet-urile disponibile. Selecteazi your lighG if smoke
"Blink
is detected" gi foloseqte optiunea Jurn orf in pasul urmetor.
Spre deosebire de applet-urile smartphone, IFTTT necesite
acces la APl-urile web ale producatorului. Asistentul te va Automatizarea casei
ghida catre site-urile Nest gi Philips Hue. Odate ajuns acolo, Cu IETIT, poti face Eimpile
trebuie se te loghezi pentru a-i acorda acces lui IFTTT. $i cu PhilipsHue I 6iseaprindii
de indati ce un dispozitiv
asta ai terminat procedura de instalare.
precum detectorul de fum
Dace, eventual, vei dori sa revoci aceste drepturi ale servi-
Nest Protect 2 dI alarma.
ciului web, poli face asta din setari: acceseazE meniul principal
al site-ului Gn dreapta sus) gi fe ctc pe numele tau de utilizatori
Si apoi pe,,Settings". Serviciile conectate pot fi gdsite la,Linked
Accounts". Poli intrerupe oricdnd conexiunea folosind
optiunea "Unlink'.

Control vocal pentru applet-uri


Poti folosi gi asistenti vocali precum Alexa in conjunclie cu
serviciile de automatizare, pentru a putea folosi comenzi
personalizate pentru a-i controla dispozitivele serviciile. Spre
$i
exemplu,listele reminder pot fi foarte utile. Oricand folosegti o
comand vocala pentru a adeuga o intrare to-do in dispozitivul
Alexa, IFTTT o sincronizeazi cu app-ul reminder din iOS.
Applet-uri similare sunt disponibile Fi pentru Android. La fel gi
in cazul procedurilor de configurare pentru alte applet-uri, ar
trebui mai intai se accesezi pagina principali Amazon Alexa settings
lo,
IETTT, apoi clic pe,Search'gi cauta.Nexa'. ln cazul descris, : 'r.w.divi'

applet-ul corect ar fi ,,Keep your Alexa To Do List in sync with


youriOS Reminders app'. intimpul procedurii de instalare care Acroht lnto
urmeaza, va trebui sa-i acorzi serviciului IFTTT acces la contul
teu Alexa, pentru ca sincronizarea si funclioneze corect. Evi-
dent, aceaste procedure de sincronizare nu este singura moda-
( :a*-'*l- I I
litate de a folosi Alexa in combinatie cu IETTT.
Ai putea, de asemenea, se folose$ti, spre exemplu, comenzi Poti acresa meniul de utilizator al IEffT
vocale pentru a controla prizele inteligente Belkin. Utilizatorii gi folosi opliunea -Edit Connectiof
experimentati ar putea conecta gi applet-urile intre ele. pentru pentru air iitura conexiunea cu
asta, acceseaza meniul principal fe chc pe,My Applets" $i selec- hardware-uL

74 >
1t > 2Or7
AUTOMATIZARI

teaze functia dorite. poli folosi apoi butonul


"Start" pentru a
. defini o legature personalizate.
F
serect coosre Drive rris*". I Zapie*doar pentru servicii web
Competitorul direct al lui IFTTT este Zapier.com. Serviciul
poate fi folosit gratuit pentru pane Ia 1oo de lanluri de comenzi
(Zaps) pe luni s,i este specializat pe automatizarea portalurilor
N.rFilein rotder web - nu oferi o facilitate de conectare la hardware. Nu are nici
app de smartphone, intreaga configurare petrecandu-se
intr-un browser. Dar numerul de servicii care suporta Zapier
este mult mai mare decat numerul de servicii care suporte
IFTTT.

Crearea backup-urilor automate


Cand datele sunt schimbate intrc memorii cloud, asigur{-te ctr Backup-urile automate de date pot fi create, de obicei doar pe
folosefti sursa cprecttr, altfel Zapier nu va putea giEi-frs, ierele.
computere desktop. in condilii normale, vei putea folosi memo-
rii cloud pentru asta doar dace esti dispus sa cheltui o mullime
. de bani. Zapier este exceplia la aceaste reguld. Dacd utilizatorul
vrea asta, serviciul copiazd un figier pe care utilizatorul il
uploadeazi pe Google Drive gi pe OneDrive sau Dropbox (totul
Extensie de se face in fundal).
browser Pentru a initia o astfel de secvenld de instrucliuni, mergi la
J Qu,ck add a newGoogle cale...
zapier.com gi foloseite optiunea
pentru Zapier "Sign up for free" pentru a crea
un cont nou. Apoi mergi pe pagina principale gi fe cuc pe opgiu-
Extensia de browser
nea
poate, E rco(emplu, "Explore". Caut serviciul cloud dorit (de ex. ,Google Drive,)
si t€ ajute se creezi ;i marcheazi-I. Acum, cauta providerul de servicii pe care vrei
rapid o intHre in si-l conectezi la Google Drive (de ex
calendar. "Dropbox,). Selecteaze
Zap-ul dorit - in acest caz, ar fi
"Copy new Google Drive files in
a specific folder to Dropbox".
In urmetorul pas, conecteazl conturile Google gi Dropbox
Alternative pentru companii la Zapier, urmand instrucliunile. Asigurd-te ci selectezi opliu-
La servicii de automatiza.re, mit folder, Flow va trimite auto- nea
"New File' cand selectezi figiere in Google Drive. Facand
Microsoft Flow este pe locul mat un e-mail unui anumit asta, pentru Zapier devine clar ca trebuie se sakeze toate fiFie_
trei Are avantajul limbii locali- angajat. Procesele de munce ar rele noi - indiferent de folderul surse - si pe serverele Dropbox.
zate si faptul ce se integreaze pute fi accelerate $i simplificate Facilite$ie de backup de date oferite de s€ruiciile de imagine
perfect cu Microsoft Office. in aceaste maniere. O selecqie sau de relele de socializare (Flickr, Facebook sau lnstagram)
Dar, in afari de Office & co., de mai multe automatisme este
functioneaze intr-o maniere sim are cu operaliunile de backup
comparativ cu IFTTT $i Zapier; disponibiligi pe Outlook. Spre
existe rehtiv putine servicii
intre memorii cloud. YouTtrbe poate fi integrat $i el. Asta ar
exemplu, flow ar putea genera
web compatibile. Motivul: permite, spre exemplu, se rulezi o solicitare inteligente pe
o notificare push atunci cand
Microsoft vizeaze in p ncipal un este primit un e-mail de Ia o
platforma video. Zapier cauta pe youTube cuvintele-cheie
clientii corporatigti. Asta afec- anumiti adresi. in consecinle, solicitate gi creeazi o liste a c[purilor gesite intr-un document
teaze gama de servicii - nume- Flow este,in acest moment, de pe DropboL
rul lor este limitat la 156. pentru probabil cea mai bune solutie
comparatie, Zapier are peste de automatizare pentru clientii Eolosirea browserului pentru controlul servicilor
75o. Dar utilizatorul va putea din mediile corporatiste care Zapier ofere cate un plug-in pentru toate browserele importan-
folosi majoritatea soluti.ilor de folosesc infrastructure te, care faciliteazi hnsarea aga-numitelor'push Zaps,direct din
automatizare ale Flow doar Microsoft. program. Vei gdsi app-ul Zapier in magazinul de extensii al
dacl este abonat la Office 365
browserului teu, Apoi vei putea, spre exemplu, se creezi o intra-
sau imegistrat pe
re de calendar direct in browser, Tot ce trebuie se faci este se
Outlookcom. Cu

r,E
Pchbenad[.htigunq elnafte[ ren. Si€ .ine E-Mail
rcn lhem ahai erha ien selectezi plug-in-ul in browser Fi se introduci ceva de genul
toate acestea, servi-
'15.8J7 B:15 Meeting with Andreas' in campul
ciul are anumite deschis. $i gata.
avantaje pentru Zap-ul corespondent poate fi gesit la http://bit.ly/zvwxKr8.
clientii Enterprise. Pentru a vedea toate Push Zaps-urile, deschide plug-in-ul gi fe
"Push by Zapier". in prezent sunt disponibile
Spre exemplu, ei pot clic pe opfiunea
configura conexiuni circa 80 de Zaps, care pot fi folosite impreuni cu plug-in-ul.
speciale Sharepoint:
dacE, spre exemplu,
un fisier nou este
EffififlT I Indiferent dace preferi IFTTT sau Zapier, incearcd diverse-
le secvenle. Introdu dispozitivul sau serviciul dorit in facilita-

creat intr-un anu- Effiffi' .ir*r,-i tea de ceutare gi vezi cele mai bune Zapsfi applet-uri. Serviciile
sunt acum compatibile cu majoritatea producetorilor
E*;i#m.. importanli. r
CHIP<2orz<rr .75
TE ST a TECH > ToP ro

I
CHIP
TESTCENTE
INDEPENDENT'
R
coMPErENr'
Top to
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazi peste
rooo de produse pe an. Aici gisegti liste Top ro pentru 20
de categorii, informalii despre produse noi testate gi mai
multe recomanddri de noi achizitii.
TABLETE 2-IN-T
EEsr BUYIg Huawei MateBook E: g
Portabil, carcasd de inalta
.E6 .cO
calitate, eclan de mare rezolu- iE. g
g
tie, procesor rapid;dar putine s .E
conexiuni, refl exii puternice is ha sg
9
peecran. e 2
E& E!l ds l9 lt a,e
I Po$che Desisn Book One (PDl325r2) 96,7 2.8aO 95 94 98 roo InlelCo.e i7-?5ooU r3,3 5r2 75t l3s:t
Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) !t4.2 2.34O loo q5 qo 91 Intel Core i7-z66ou t2,3 2.776 X 1.82t! 4t2 ?ao B8:r 8:57 8t23
3 Lenovo Th inl, Pad Xl Tablet (2oGGoo2AGE) 93.3 r.500 85 99 99 9O Intel Core m6 6Yq4 256 757 392 9126
Microsoft Surface Book (CB7 oooro) 90,5 2.600 93 87 a8 94 Intel Core i7-66oou rt,5 512 t29:l 314
5 Samsung Galaxy Book 12 (SM W?28NZKA) r.650 96 a6 lntel Core i5 z2oou 12,O 256 755 9:23
6 HP PTo - 612 G2 (L5H6oEATABD) 89,2 92 9l too Intel Core i5-7Y64 12,O 1.920 x Lo80 256 835 t00 l16l
7 HP Elite x2 1012 Gr flE (L5H2oEA) a9,o 89 9l 98 7A Intel Core m5-6Y54 12,O r.920xr.28O 256 828 330 r20:1 6137

I Huawei MateBook E 883 aa 94 a7 lntel Core i5-7Y54 12,O 256 632 437 134:1 6:n 6i25
9 Microsoft Surface Pro 4 + Type Cover 829 r.350 s7 91 92 InrelCore i5 63oou t2,3 2x36 xra24 256 796 t29.t 6152 7135

Microsoft Surl B. mit Pe.f. Ba* (951-oooo9) o7s 2.o50 9S 88 83 80 Intel Core i7-66oou 13.5 256 725 3:3t

TELEEOANE MOBILE
BE ST BUYE SamsurE calaxy S? Edge:
I q.5 inchi,
Ecmn de 5,5
Ecran inchi. CPU rapid (opt
?
,!aI
nuclee), configuratie
confizuratie excelenta,slslot
E E
Micro SD autonomie buni a bate- E
riei, incercare lapidi, rezista la apa;
bi .E .c
66H ;g
g E8 53.
dar baterie instahte permanent. <ii
Samsuns Galaxy 58 Plus 96,4 730 roo roo 9r 91 93 6,2 173 12,2

HTC U[ 96,r 99 aa 89 5,5 12,2

3 Samsuns Galaxy 58 9B'7 99 a7 91 93 5,8 r51

OnePlus5r2sGB 93,2 92 93 aa 83 5,5 r54 r6,3


Huawei Mate c 92.9 580 loo 91 87 95 8r 5,9 Androidzo r95 L9:t lol9
6 Sansung Galary S? Edge 9:t 500 9g 92 86 s3 84 5,5 Android 7 (upsradein curs) 157 t22
7 SamsungGalaxyST 925 E8 92 85 86 5,r Android 7 (upsrade in curs) r52 12,2 8:43
a LGG6' 923 97 94 91 88 m 57 r63

9 OnePlus3Tr28GB gto 96 85 8S 92 5,5 165 r6,r


Sony Xperia XZ P.emium 90€ 98 s6 77 88 77 5,5 t89 19,2 a:26

PROIECTOARE HOME THEATER


B!sT BUYE BenQTH68TI E

E I 'S.e
F^
s g

*[t'*;f ili*]:+n}lu,*$'ii.l
Epson EHrTWT3oo 92:f
!
2,600
I

E
loo
.E
5 6*
L.n

loo
.9

E!
LCD
Eg
!E
3g
E.
n9
r.656
I

It,o
Acer H95o5BD 9O,6 89 loo q5 DLP 327 \322 Itrl 330x 135 x385 TO

3 EpsonEHrTW66oo 90,2 t.300 a7 83 83 LCD 316 r.873 67


a7,o 98 6i 9I DLP 727 166:1 15.O

5 BenQ W2ooo 85,r 900 9I 83 7A DLP 285 r.329 V7:I '180 xt22 x 277 3,6
6 B€nQ TH68r 44,3 760 98 75 95 DLP EI 237:t 312\rO5x245 2,6

7 Acer Predator 2650 s3r 9r 75 85 DLP r.511 t48it 357 x trs x.24t 3.4
I
8 Acer H?65oBD 83.5 630 88 79 88 DIP r.57r 155:1 365xrr5x245 3,3

9 Viewsonic Proz82zHD 83,r 91 n I DIP 1.t27 v5r 3t6 x lo4 x 228 2,6

to Viewsonic Prossoowul 8n,4 1.650 a2 7a 88 89 DT,P 438 3.430 497xr40x316 63


t

?6, rr > 2or7 > CHIP

*'
TOP ro < TEST & TECH

N i N 50O €
NOTEBOOK > P AruA
rou E Ac€r Swift r SEu4-3r-C534 (NXSHWIG.o04):
Ieftin, ergonomie de top, silenlios (racire * E
G
pasiva), autonomie bune, input bun, ecran P .g3
e E 9:-
4
mat de 14 inchi;dar configur4ie slabd,
doar 64 GB flash (eMMC),doardou: g E :* !n 8U g Ea
porturi USB. E!9 ,iE >E
AcerSpin r SPD3-3r-PoZN (NX GLzEG.oo3) $a 500 9r 79 7A a2 85 Intel Pentium N42oo UJ GHz) 133 1.6 r28
Medion Ahoya E2228T (MD 6q25o) ao,o loo 93 Intel Atom xs-Z83oo G,4 GHz) [,6 tot39/907
3 AcerTravelMate B[7-M-PaVH (NXVCGEGoT8) 7:r'9 57 99 IntelPentium N3no (r,6 GHz) rr,6 264 r,3 128
Acer Aspire 3 A3E-3r-PzU (NX.GNTEGooT) 450 aa 89 intel Pentium N42oo G,r GHz) 15,6 r,9 1.r28

Asus Tmnsformer Book llip TP2ooSA-EVouoTS 250 93 5r 79 5O 89 Inrel Celeron N ro5o G,6 GHz) rr,6 236 r,2 32
Ace.Aspire ESI s33 P6NL (NX.GFTEG.o$) 98 82 57 intel Pentium N42oo (r,l GHz) r56 256 7r9l5i16
7 Lenovo E5o-8o (80J20267GE) 92 92 86 IDtel Core b-5oo5u (2 GHz) r56 192 2,3 r2a

a Acer swift r sEu4-3r:c534 (Nx.sHwxcoo4) 310 E 5l B7 ltx, Int€l Celeron N3o6o (I.6 GHz) t,6 64 9:25/A-49

9 HP 25o G5 (zzx92Es*ABD) 450 48 9O qt 48 Int€l Core i3-5oo5u (2 GHz) 15,6 r93 2,1 6 ?:38/5:43
Lenovo Ideapad ll(rrslsK (soUDooREGE) 49 75 45 loo u Intel Core b-6roou (23 GHz) 15,6 1,9 6:t7/5:22

NOTEBOOK > PESTE 5oo €


ersr suvE Lenolro Yoga zro-uIKB silber: Ieft in. g g G
A
sic.ssD rapid de256 GB. racire pasive. g * .g3
-aG|/
fiE iutonomie mare, procesare buni,
E
'a ES

#
e
9i- s E
:$:Sl',: ::::i"aX'i:H3tr;HL"" 5$ ts €* PN
5.9 g
5S 39
HP Spectre )€60 B-4r5tns silber (X3M21EA*ABD) 82,3 92 83 87 Intel core i5-62oou (2,3 GHz) 13,3 15 2\6 12:13/ro:59
2 Acer Swifr 5 sF5t4-5r-59AV (NX.GLDEG.oor) 81,6 900 95 88 81 7a IntelCore i5 ?2oou (2,5 GHz) 3?l 1,3 256
3 Asus Zenb. llip Uy€6oUA-C4u2T (9oNBoCo2-Mo283o) 8r,4 990 88 a 8a Intel Core j5-62oou (2,3 GHz) 13,3 324 r,3 256
Asus Zenbook UX31oUQ-FC275T (9oNBoCLl-Mo39oo) 8r,o 930 83 8o 93 E Intel Core i5-?2oou (2,5 GHz) 13,3 352 r.256

5 Apple MacBook Pro (MLL42D/A) (ZoSW) Ilate 2016l aol r.450 95 5I 9l Intel Core i5-636ou (2 GHz) u,3 256 to:4I[]:53
6 Lenovo Ideapad aoS-r3ISK (soSWoo3LGE) EO,3 s5o a7 96 a6 76 Intel Core i7-6560U (2.2 GHz) 13,3 3r7 1,1 216 8:59h:9
7 Lemvo Ygga 7lo-UIXB silb€r (8oV60o1RGEl 7'!tp too InrelCore m3-zY3o U GHz) D,6 289 256 bt52/ro:oa
8 Acer lravelMare K3.9.C2 M 73W6(NXVtttvoo4) 74,6 t,150 76 a4 87 78 Intel Core iz-zsoou (2'7 GHz) 265 1.6 5t2 9:43/8156

9 Acer Aspiie V3-372-57CW schwarz (N KGTB EVoro) 74,? 740 83 86 9r Intel Core is-626?U {2.9 GHz) (l,3 257 r5 256 rr:2rl9:36
Apple Ma.Book Pro Retina 2.? GHz i5 ftf 1.250 83 96 8I I tel Core i5-5257U (2, GHz) 13,3 388 1.6 DA to,25lto.os

TELEVIZOARE > PAN


ANA LA 43 DE INCHI
rr rnr B Sarnsung UEcgM5649: Calitate

I
s
E , I I
s '6 E
;r:i"ls* :m'#,"d:iLT* 'e
3
I
Digital Plus, control vocal; der 'Eh g^
configuratie de baze, scump. I z PN 6
E
f, 3
Sony KDL-43W805C 945 9a a1 90 8r 43 Shutter q6x60xt8 t721 53
Panasonic TX-4oDSW5o4 903 500 95 roo too 2 397 215,I 34

3 Samsung UX43M5G49 89,4 93 97 91 86 3 3r3 r96:r


Sony KDL 43WD755 86,8 79 78 59 23r 2O5:r

LG 43LH57ov 853 380 94 8a 75 85 43 98](64)(22 33S r55ir 3O

Sony KDL-aoWD65E 83.5 5ro 95 79 7t 92r{59 x2r 2 203:r


7 Samsung Uf,32J45zo 80,5 86 96 43 83 2 r86 2III
a Sony KDL-40R455C 785 98 58 83 92x58x17 2 2t9
I Sony KDL-4o8E455 76i7 97 T9 8o 9r x59 x 2] 256 208:r
Sotry KD L-32 Rao5C 75,r 78 83 32 2 344

TELEVIZOARE UHD > PAN


ANA LA 55 DE INCHI
Nou rEsrATl! Loewe bild 5.55 OLED:
Ca.litate excelenta a imaginii s
E * * s '6
g
E
Si sunetului, panou OLED, I 'E .2
hard disk integat (r TB);dar I
eficienta ener* mica, scump.
I B;
;.h q^ !
fl 3*
I Sony KD'5,5Ar 94,7 a7 97 55 3 669 281i1 130

2 LGOLED 55C6D 95 86 12 55 t22X76:i19 3 23]]t


3 Philips 5sPosgorE gil,l 2.50a 97 94 95 aa 55 12? X82Xv+ 3 5t2 235.1 150

Sony KD-55XE9305 92,4 96 90 9O 93 8r 55 t23](79 ,(28 3 r.666 79

LG 55UH85OS 9r,6 r,25O 9r s3 too 79 75 55 r88:r


6 Sony KD-5sXDq3o5 9r,2 r.650 94 q5 85 94 56 3 198:l l(3
7 SamsungQE49QTE 907 tTao 92 95 92 ii 6ir 49 109X7tX30 3 r295 238:1

a Panasonic TX-ssCRW854 90:t 2:t5o 88 97 94 93 Shutter 124 X 76X 2A 3 500 209:l


q Lo€we bild5.55 OLED 90s 97 85 87 98 55 55 r23 x 80x 30 3 436 233:1 rr6
to LG 55SJ8SO9 90s r.500 95 76 loo 92 q2 123 X76r(24 3

Clasa detop0oo 9o.o) Clasasuperioad (89,9-75,0) Clasa de mrjloc (74,9-45,0) Nerecomandat (44,9 o)
Scorurilesunt exprimate in pun.te (max.loo); . da o nu E Beconaodare
CHIP < 2ot7 < 11 .77
TEST A TECH > TOP Io

TELEVIZOARE UHD > PESTE 56


56 DE INCHI
NOU TXSTAT I! Panaoonic TX-55EZWroo4:
Calitate foarte putemica a s
imaginii operare $i configu- ? s s a
d
s E
rare fantastice, sunet bogat (2 6 .E E
x 40 !\,Didar fere DTS audio,
foarte scump.
'Eh
a; $E
p
:
E
Panasonic TX-65EZWroo4 95,r 6,800 roo 9o 95 65 3 263:r
SonyKD-652D9 9e,o 93 loo 90 e 65 Shutter t46 x 9?,){27 3 250.1
3 SMsuns QE65Q8C 903 87 95 95 99 65 3 r.286 230.r r53
Panasonic TX-65DXW9o4 89,4 3.roo 87 loo 93 97 54 65 3 950
5 Panasonic TX-58DXW8o4 89,? 1,500 8E loo 85 ct 95 58 Shutter r38x 8? x ?6 3 53r ro3
6 Sony KD-65XD9305 89,5 2JAO 90 98 85 ao 5? 65 Shutter 146x89x28 3 480 157
? Samsung UE65KS959o 49,4 2.500 87 91 9O 96 ld, 65 r44x92x38 3 r.189 207,I lto
8 Grundig 65 GOS 9299 48,4 3.550 aa 90 95 94 63: 3 374 225] r38
I Philips 65PUSz6or a4,a 77 94 90 9r l(x) 65 3 625 r97i] lo2
lo SonyKD-65SD85o5 84,6 r.950 79 9O 88 86 loo 65 3

MONITOARE > GAMING


NOU TESTATE AOC AgonAczauc: a
Calitate excelenta a imasinii. ? * 5g a
*> x
nvidia Gsync, hub USB-3.0. boxe 2
x 2 W piedestal mobil; dar scump,
ti
.5
->- E3g, 9.
g Yg E; Eg
oPerare meniuri laborioasa. e E
33 d 14 E,E i14 Eg
I Eizo Eoris !52735 96,0 96 roo 95 27 IPS l93t 30?
z ViewSonic XG27oo-4K 93,2 9r 83 83 27 IPS r89:r 326
3 AOq AgorAG2aUG aa,9 750 96 8? 89 27 IPS r79:r o2l37,A 299 6A3Xg63X2t8
Samsung C24EG7o AGJ 300 94 48 roo lot r93l . o 1132,2 3r8
Lsus ROG Swift PG279Q 85,3 92 89 92 7 2T lPS 177t a3/34,2 308
6 Viewsonic XG27o3-GS 84,3 850 88 96 7A 27 IPS 158:1 6U )t532x25O
? AOCAgonAG2ZQX E4,3 78 88 96 86 2:l TN 2.560 x t.440 176:r o,3/36.8 623x563x2r8
a u,2 l_200 90 E 30 ar IPS 19l'r o,2/54,6 32t 825x545x305
I AOC Agon AG2n QG 82,2 84 '73 a7 83 2t IPS r78:r 296 620 x 560 x230
AOCAgonAGIS2UCG 809 900 a7 73 35 r98:r o.4/Ba-6 847x590x266

MONITOARE > OFFICE


NOU TESTATE LG34UCA9.W:
Lau excelenra a rmasm[ sr Eq
q
ra l e b$
*i rlo= EiE
n=
'n

-E #:;i,:i;:iJ.lr#;:'
*" * e
e
b8 &5
Er
E;
.:si.
ig
I

EI
Eizo Elexscan EV273o gt;f 870 96 q6 98 2T IPS . a)131,2 249
2 LGssucqq'w 828 1.300 98 83 76 70 38 IPS $I1 o,2/55,3 307 495xS75x230
3 Asus PA328Q aTit 1.150 90 93 lol, 32 IPS 166:r 154
LG 2?UD58P'B 87p 430 97 55 93 86 27 tPs 3.840x 2,160 r88:1 . o,r/3r,6 236 635x555x250
5 Samsung U32E85oR 8G,6 974 (r{, 17 93 66 PLS 3,840x2,160 2t5tL < o,v63,r 342 740 X 620 X280
6 LG 34t Cag-W 86,4 t,100 93 91 77 .63 IPS r751 0.3/55,4 3Il 8r8x593x259
7 Eizo Elexscrn EVa5o 86,r 280 90 r 93 IPS o,zh33
8 LG 27IJD88'W 85,G 630 89 a2 83 79 1PS 615x535r223
Asus MGz4UQ 85,2 99 58 89 i1 IPS 3.840 x2 r60 272
LG27MU67.8 44,5 590 99 53 84 76 27 tPs 186:r o,3/36.8 2C6 643x ra2x250

CAMERE COMPACT E > BR DGE CAMERE COMPACTE > ZOOM


Panasonic Lumix
BxsrBt Yl! Ce,lroqPotvlrshot
s
DM!-Iz3oo: zoom * SX,729HS; Zoom40>r,
djstante focah de pane x s
rapid, rafale rapide; 9 z
dar detalii putine in Ia 950 mrrl: dar calitatea
iumini slab' t .EE E5 5
imagini scade rapid cu
65
g

Sony Cyber-shot DSC-R)(.Io IU 96.4 r.500 98 loo 20.o 25!3 I Panasonic Lumix DMC-12 rol 93,z 580 95 91 95 ]o,o
Panasonic Lumix DMC-EZ2ooo !)4.9 92 97 roo 2a,o Panasonic Lumix DMC-TZ8r 46,7 37a EZ 81 18,0 30,0
3 Panasonic Lumix DMC-FZlooo 94,6 95 too r6,o 3 Panasonic Lumix DC-T291 84,9 !B 80 20,2
Sony Cyber-shot DSC'RXro II 93,2 ].r50 93 97 78 20,o 8,3 Panaionic Lumix DMC-TZn 7tlt 80 77 6 129 3O,O
5 Panasonic Lumix DUC-EZ3oO 9O,5 45A 85 96 98 np Sony Cyber-shot DSC-HXgoV 68 85 6i r8,0 30,o
6 Canon Powershot c3 X 720 aa 83 25,O 6 Panasoni. Lumix DMC-TZ6r 73* 280 E E 59 18,0 3O,O

? Sony Cyber-shot DSC HXaooV ao,5 83 51 20,2 50p 7 Sony Cybershot DSC-HX6oV t2i2 250 v 79 5r 202
a Panasonic Lumix DMC-f 732 79:f 320 ?2 90 7t 18,o a Canoa?ow€rshot.Sxr2pfl S ,5 330 62 v
Nikon Coolpjx Pgoo e
9 tt,6 75 85 63 15,s 83,O q Sony Cyber-shot DSC WX5oo 69,8 300 68 71' 180
Canon Powershot SX6o HS 390 69 8l 15,9 65,0 lo Nillon Coolpi, 599oo 68,3 300 68 70 59 15,9
a

?8, rr,2or7 ' CHIP


.I
CAMERE DIGITALE > DSL SLM TO APS-C MULTIEUNCTIONAI.
c o E > CER NEAL A
BEsr BuYu BeqratcusUm8 BEsr BUYI! Enspr Wgxkfgjcg.Pro
E
a
g * ;$ WI-56zpD_lt IE Pret bun
? * s
t:a

EffiIiir,*
per pagine, calitate r{
g E .5.. E* 9 EEE
{ si pdnt fantastica, rapiddl
dar disparitSti la print
6
E; a
PE.!
c
6E s 5 E'i <E foto.
9,
d12
Panasonic Lrmix DMC-GHs 94', r.950 9O 98 roo 90 20,2 300 Epsor lalort&lieRrolvlii6aoDlll 943 too 9O 97 86 13/5r
Nilrcn D6oo 9r,? 1,900 a6 20:t Epson Workforce Pro Wl-463oDWE 92,? r90 83 97 86
3 Nilrcn D75oo 905 1.45.l 85 97 a5 97 20i7 3 HPOfficejet Pro 8620 w7 86 87 s5
Sony Aipha 6500 9O,{ 93 87 90 92 250 Canon Maxify MB535o 90,6 250 84 90 97 t,3/44
5 Panasonic Lumix DMC-G8l all,r 89 a7 96 89 r5,8 CanonMaxi& MB5r5o E9,4 170 90 9o 96 79
Iujifilm X-T2 89,O r,650 ss 82 8l 88 HP Officeiet P.o 8610 aa,3 2TO a6 a7 94 85
^a
? Sony A]pha 6300 a8,3 q50 92 86 9O a2 290 7 HP Officeiet Pro 87ro lito u 7a 92 9O z,L/5r
a PanasodchEi*DUC:CX99 aa,2 88 83 98 92 15,8 220 8 Epson Workforce WF-362oDWl 84,2 95 79 loo r,8/81

9 Pan.soni.]umir DMC-GHa aa,r 83 91 95 89 15S Canon Maxjfu MB2oso 83,O 220 roo 76
Olympus E Ml Mark II 47,4 2.OOO 83 89 9O 96 20,2 320 Brother MEC Jq86Dw 74,6 66 100 53 a4 o,9/4L

HARD DRIVE SATA > PESTE l TB HARD DRIVE SSD > NVMe
l.tou l! I"9_€hib.BI-!3gg,qIBiOptimizat a srsrsuYE sarn$urg 9€o EvorTB:
pentru NAS si opemre perma- ? g.^ g^ a
nentd, rate de transfer mari, E I
timpi mici de acces, ieftin, capa-
e
y'frii1ffi{FiflflH,:"",:i;? e E!
E9 E e'A
citate mare {8 TB), cache r28 MB;
p5 ;9 to

darcamzgomots,
2
ec I &E _tE JE E

Seagate Enterprise Capacity loTB 99,8 100 99 u,o Intel 75o r2ooGB (SSDPEDMWoDT4E5) 98,9 900 roo 95 1-338

IorttOaN3oo.ETE HP)4EiuoEZsTAl 94,4 28a 98 99 11,0 Samsung 960 Pro rTB (MZ-V6PrToBW) 9E,€ 5ao 98 too 2.t23
3 Western Disital Red Pro 6T8 (WD6oorlEWX) 983 99 w 3 Samsung 96o Pro2TB (MZ-V6P2To) 98J r.r50 98 99
Seasate Enterprise Capacity 3.5 6T8 9,4 98 97 loJ Samsung 96o Pro 5l2GB IMZ-V6P512) ct4 300 9'l 98 2,O35

5 HGST tntrastar Helo rcTB 9?A 9t too s Zotac Sonix Gamins Edition a80GB 96,4 98 90 1.176

6 Seagate lronwolf roTB (STroooo\INooo4) g3 360 97 99 122 6 $a-m$!c aqolvP TII F4Z-V6f-Tql *:t 95 98 L,77t
7 Seasate Erterprise NAS 8TB 9?,O 360 97 99 lz,9 7 Patriot Hellfire M2 48oGB 95.4 250 98 87 920
a Seagate NAS HDD 8TB (STsooo\tloor2) 95,r 96 98 )2,8 8 coBdr MPsoo 48oGB (f48oGBMP5oo) 95,4 280 97 88
9 Tosh iba x3oo 6T8 (HDWET6oEZSTA) 95.O 96 03 t2,9 9 Toshiba OCZ RD4oo 5r2GB 95,n 95 99 r.555
Toshiba Enterprise Cloud HDD sTB 95,O 300 96 ql 12,8 Patriot Hel1fi re M2 2zoGB 98,2 EO 97 a7 969

TRACKER EITNESS PLACMDEO


A > PCIe
Esr BUYI! G- aEda qi{s-fit 3i BEsr BuY lJ Msl GE GTx roso Ti
Eoarte precis, auto- s * s Ga4ing X uG: Pedbr-
nomie mare, detec(ie E mante de top, ideala pt. E
e H
automata sport; dar s .F s! EX jocuri 4K, relativ silen(i.
fare GPS intem. 'g EA .!.1!
€B oas6, r GB de EAM; dar ,es
39 consuma mult,
I EE E E
Garmin Vivoactive HR 98,o loo s5 99 MllclcTx ro-89It qqrlirsx uG 95,3 aa

94.2 190 9I 93 99 Zotac GE GTX ro3o Ti lounders Ed. 94,6 850 98 79 69


3 TomTom Spark 3 Cardio + Music 93,r 93 87 3 Nvid ia Tira n X (Pascal)X aa,o 92 79
TomTom Spark Cardio + Music 93p 180 93 a7 99 Sapphrre Radeon Pro Duo HBM 79.O r.550 a2 52 n
5 Garmin Vivosmart HR+ 92:t 97 97 83 5 ASUS GF GTX 1O3O STRIX OC EdX 7Al 730 7A 9o 79
6 Samsung Gear Eit2 9\.2 85 roo 9t 6 MsI GF GTx roso Fox nders Editionx 780 75 69 83
7 Garmjlvivofrt 3 90:t 65 ar 97 97 7 MSI GF GTX 1o?o Sea Hawk X 7a a7 83
8 EitbitBlaze 89,9 180 89 90 9I 8 zota. GF GTX roTo AMP! Extreme 27: 580 6E. 9o 96
9 Garmin Vivosmart HR aa,a 90 88 q6 83 ASUS GF GTX 98O Ti STRIX OC Ed, 86
9 78
Eitbit Charge 2 8a,r r:to 83 95 89 Zotac GE GTX rozo Eounders Edition 6! 78 88 96

SISTEME DE NAVIGATIE REPETOARE WI.FI


Nou ll! TgIlIpmGq52o: I g
NouE AV.M EBIIZIhIiEi
RepeatervSoE: a
Navigalie Si harta a & E *
bune (45 de !ari), aveF Rapid, utilizabil ca I I 5
? Y
trzeri radar, update-uri
Eratuite pt. hl4i,
wi-Fi. fl
z
s .E
€E
,l
tl access point, configu-
ratie de top; dar fald
comutator I/O.
L
&s E

E de5
;Ei
i_

TomTom Go 52oo 95,3 300 a7 loo 97 tq) 5 Netgear EX6400-r00PES 95.8 99 EI 90 r27

TomTom Go 51oo 9?,2 250 96 92 roo 83 AIIM tRIxzIWi-E Rep. 1?soE 9!i,O 75 83 tl9
3 Garmin nilvi 2599LMT-D 904 79 94 9O 5 3 Asus RP-AC66 90r 85 83 91 98

Garmin DriveAssist 5r EU LMT-D 86,2 280 82 93 87 97 Asus RP-AC56 90,6 70 96 uro


TomTom Go 520 84,6 190 83 .98 too 5 TP'Li.I RE45o 84,O 60 88 72 91 LI2
6 Becker active.ssl EU r80 9O 82 88 76 5 6 Netgear Ex6r2o-rooPES 83,8 45 76 88 90
7 TomTom Via 53 84,o 84 56 roo roo ZvX€lWRE6506 Er.5 70 92 96 72
a Garmin DriveAlsisr 5oLMT-D 83,9 78 91 a7 roo 5 a D-Link DAP-r635 ,i{,E 50 7A 69 ]ot
9 TomTom Go 5oo u,o 9! 58 94 83 5 9 AVM IRITZ!Wi-Ei Repeater 1160 11L,4 60 88 75
Garmin Dnve 5r LMT-S EU 120 83 '73 5 TP-Link RE355 7B 59 67
Clasa de top0oo 9o.o) ClasasuperioarE (89,9-75,0)
Clasa de mijloc (2a,9-a5,o) Nerecomandat (44,9 o)
scorurile sunt exprimatein puncte (max. roo)i .da onu E Recomandare

CHIP<2ot7<1r < 79
TEST A TECH > GHID CPU

GhidCHIP:
CPU&GPU
SfArgitul boom-ului mining-ului a stopat
cregterile de preturi ale GPU-urilor gi
a ieftinit mai multe procesoare grafice

T n sfarsit, a mers, din a doua incercare: vleme ce cumperetorii de CPU pot obline r2o €, se potrivesc excelent cu nivelul lor
I intrucat primisem un procesor de test deja procesorul cu gase nuclee RIzen 5 de performanle.
Id"fect din gama primelor CPU-uri r6oox de pe pozitia 9 la un pre! cu roo € Boom-ul de mining din jurul crip-
Kaby Lake X, acum putem publica rezul- mai mic. Mai pletegti ro € Fi poli sa-!i iei to-valutei Ether a fost responsabil pentru
tatele masuretorilor pentru Core i?- chiar $i Rtzen z r7oox de pe pozitia 5. Mai un salt substanlial al prequrilor gi o
7'4oX de pe pozitia tz. Procesorul cu pa- mult, procesorul cu opt nuclee joac5 in- scedere a stocurilor de procesoare grafi-
tru nuclee si soclu 2066 vine cu o tr-o alte [ga, din punct de vedere al per- ce. Atenuarea acestui boom duce acum
frecvenli robuste de 43 GHz, care poate formantelor prelurile in cealalte directie. Noue din 30
fi merite in modul turbo. Asta se reflecta Nici al doilea CPU Kaby Lake X din de GPU-uri ar trebui sA redevini md
in consumul abundent de putere, de 112 clasament, nou intratul Core I5-z64oX de ieftine in tot acest proces: astfel, nvidia
wati TDP. pe pozitia 16, nu este tocmai convenabi.l,la Titan X (Pascal) de pe pozilia 2, care costa
in materie de politice de preluri,ins5, circa 24o € pentru un cip din gama medie. circa LToo €, este acum cu zoo € mai ieftin
Intel nu a reu€it si dea o replici bune ci- in clasa entry, AMD a pozitionat acum do- decat luna trecuta, iar in cazul lui AMD
purilor actuale Ryzen ale AMD: pretul uE alte procesoare quad-core, Ryzen 3 Radeon Prod Duo de pe pozitia 3, preturi-
pentru i7-774ox este de circa 34o €, in r3oox gi 12oo, care, Ia circa r4o, respectiv le s-au redus cu cel pulin 3oo €.

PROCESOARE DESKTOP
t ;.u e .g-
E e
e5 :^9 2 a
t Ti E-c g :d> '9r g Ex€
E EO
*g. 83 n E: e
{E sq :U 5E! 3 liE TEfltr
J.T E
E ;6' 9
t H H,C
>4 la H
&t z EE !H .E
E3
?E
UE I EgE lE5€ EE i5 =t t:5
lntel Core ig.?goox q80 Skylal(e-x 817 33 2.3r4 3:t96 780
lrtel Core iz-695ox XE Broadwell-E 54r 2Oll-3 3,0 25,600 615
Intel Core iz-69ooK 920 BDadwell-E 8r,4 53,3 2017-3 8h6 32 8x256 2O,48O 54L
AllD.Bruc!.flSlax ;ummit Ridq{ AM4 alL6 3,6
9:t.E 16.384 95 r6r8 3.93r 17i
5 A.ltrDhcen" rzoox 350 jummil Ridpr 76A AM4 846 3,4 3,8 16384 95 1.54t 3.860 534
6 AMD.&eszroo 300 iummit Ridq( 963 AM4 846 3p 3:t 8x{I2 16384 3.657
i 7 Intel Core i7-685oK Broadwell-E 62,L 20t1-3 3,6 6x256 15360 r23? 3974
8 Intel Core i?-68ooK 370 Broadwell-E 652 20u-3 6lt2 3,4 3,8 15.360 r40 r,185 3,90O 384
9 AMD Rvzen 5 $oox ;ummit Ridq( 89.o AM4 3,6 16384 95 r2ra 3.629
2to iummit RidseE AM4 32 3,6 6x512 r6.384 66 lt28
i
tl intel Core iz-77ooK r,aby Lake E 56,8 1]5r 45 8.192 95 97L 4,122 3U 45.1 :ntel HD GraDhics 61c 32A
t2 Intel Core i7-?4ox 340 Kabv Lake-X 59:t 552 2066 45 4X246 4.r92 |2 923 1.934 333
r3 Intel Core i7-zoo 3oo Kabv Lake g6.q 51,5 1r5I 3,6 8.192 65 87f 3,863 300 Intel HD GraDhics 6?c 31,O
Intel core i5-?600K 230 f'abv Lake 4qo 1r51 3,8 91 689 3X87 803 tntel HD Graphjcs 630 9.592 3l,l
15 AMD Rlzen 5 EooX 180 iummit Rids( 445 5r,6 AM4 3,5 3;t 16.384 65 790 3,359
r5 Intel Core i5-z64ox Kabv La-ke-x 479 4x256 6,r44 t12 686 3.652 .9
r7 Intel Core i5-76oo Kabv Lake 46,6 409 [5r 3,5 635 3.6E6 207 78J Intei HD GraDhics 610 &960 3(),6
r8 AMD Rvzen 5 14oo 160 iummit Ridr( AM4 3,2 3,4 4xstz 8,r92 65 690 33r8 u6
l9 190 Kabv Lake 39it ru1 3,8 4]i256 65 596 3.553 191 7\A Intel HD GraDhi.s 6io 8.694 29t7 !i
N AMD lx-e3zo 190 Vishera ttza 35,8 8.192 32 220 6v 2,884 280 q
2t Intel Core is-74oo 170 Kabv Lal(e 415 365 D51 3,o 65 544 3.4\2 r75 Elntel HD GraDhics 63c 7815 26p
AMD EX-837O 170 4os 34J 8/8 4,2 8.r92 32 14 638 2.8r9 260
23 AMD Ryzen 3 Boox iummit Ride( 3S8 3?5 AM4 3A 37 4x512 8.192 65 555 3.356 r25
Irtel core b-735oK Kabv Lake 373 2,9,8 u51 2x256 4,096 457 3.398 157 t.rel llD Granhi.s 61. 9372 29,6
23 AMD Rlzen 3 uoo 120 iummit Rids{ 37f AM4 3J 3,4 4X 812 8.1q2 65 473 3.223 133 ;
26 AMD FX.817OE t30 16-0 29,8 8/8 33 43 8,r92 32 95 533 2:t4l 214
Intel Pentium G462o 90 xabv Lake a,5 !Lq1 3:t 3.O72 5r 393 3.082 B9 Intel HD Graphics 63c 7!56
2E Intel Core b-aoo rI0 Kabv Lak 334 26:7 [5r 3,q 3,9 2,iL46 5r 398 2.973 146 tntet tlD GraDhi.s 6i. 7:/O9
29 AMD IX-635o Vishera 25p 3,9 1X2.048 8.r92 32 r25 2.370 r88
30 AMD ATo-nooK E 23,O EMz+ 3,4 3,8 2X2.048 28 95 299 zau L4A \MD Radeon R7 S.rieJ 6.605 I

80 > tt > 2017 t


GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE MOBILE

PROCESOARE GRAEICE
-6E
-+^ .E E
,EA tE' I !

E.E 6g gr IE
,E
E
E
F. .sE .s.E
ts:
et €.9
'E.g
8i .EE :E fr gE
rE n6 IE E't 5g€ Eg 5.E
B
6{ &.q EE. EE, f;E CE 5 EEi H.E AE IJ
nvidia Geforce GTX roso T u,64lGDDtt5x 850 56.9 L5A4 352 3.584 16 12.ooo 20.575 6.697 72)r ro456 7652
2 nvidia Titan X (Pascal) r2.288/G DDIisX 1.700 u,8 r3r8 1531 10.0()8 384 3.584 16 250 20090 6.665 68.75 10135
3 AMD Radeon Pro Duo z x aoq6/HBM 1.650 28,O r.ooo 28 2X8900 350 19.657 6.322 71,o1 99,93 ns2
n\,ridia GeEorce GTx 1o8o s.lsrGDDBsx 830 1t r.6()7 1733 256 2.560 16 7200 r80 rzr94 5.O58 4938 74,06 55.41

5 nvidia G€Force GTX roTo 8.192/GDDR5 653 r.506 1683 8.o08 u6 L920 r6 Ttoo 150 15,o63 4.t67 42!3 o2-45 45.68
6 AMD Radeon B9 Furyx 4o96/HBM 690 1.o50 4.O96 4096 28 4900 275 t3JO4 3.959 40,86 57,] 39n
7 AMD Radeon Re Furv 4096/HBM 6oo 417 rooo 4096 3.544 2A 8,900 275 1?.633 3.630 38,60 5484 36,95
8 AMD Radeon R9 Nano 4o96/HBM 6oo 4L7 rooo 4096 890() w r2.o3r 3.384 3756 4qu t7a7
s AMD Radeon R9 39oX 8.r92lGDDR5 430 s3:7 LO50 6'ooo z8r6 2A 6.200 Z?B 2998 5,6() 3327
avidia G€For€e GTX 1060 6]44IGDDIt5 3oo r.5()6 t:tog 8-OO8 r92 128() 16 3.O27 3091 9"8
u AMD Radeon BX 58o 8.82lGDD85 350 459 63,3 L257 r366 8.o00 256 2304 5.700 r5o \,6n 3.116 29:t8 28,14

AMD Radeon Rc aco 8.r92lGDDR5 3ro l,OlO 2560 28 6,200 ztB ro638 z8o5 3354 43,63 3I38
J4C-
ollidagrEffi$iuJo$ llto 2.829 2A3r
r3 3.oT?JGDDB5 _9L r,506 1709 8.o08 t92 1.152 r0.495 42,02 30,97
nvidi. G.Edi(. GI't ono 4o96/GDDR5 250 4rs 80,5 \19 7.012 256 r.664 2a 5200 145 ro.332 27t6 26,1O 3924 2950
15 AMD Radeon RX 48o 8.rs2lGDDR5 274 1266 256 z304 5700 120 ro483 2:116 26.E7 39p7 2792
r5 AMD Radeon BX 570 4oc6/GDDR5 3r0 @2 1.256 Tooo 256 LOAa 5.70O 150 ro35o 2.689 6,8 39,04 2630
x, AMD Radeon RXn7o 4.096/GDDR5 gt9 76A t.uo 7()00 2l,6 zo4a 1700 9.760 L454 25,45 369O 1375
18 AMD Radeon R9 38oX 4o96/GDDR5 254 645 6.ooo 2-56 2,O48 2a 5.000 190 a2n 2227 15l6 38rO 247
l9 nvidia G€Force GTX ro50 T 4096/GDDR5 rt0 xtl 6S3 r.290 r.392 7.OO8 DA 764 33oO E 6,615 t:t\:t la,82 25Aa 20s7
20 nvidia GeForce GTX c6o 4os6/GDDR5 50,r r.127 )..n4 7Atz \24 ti24 2A 2940 ltu 6.q6q t.d?3 t48!t xz98 I8J2

A AMD Radeon R9 380 zo48lGDDR5 190 6r,3 970 5.500 256 l:t92 2A 5.OOO 190 7.459 D25 )2SO 2926 rjl43
nvidia GeForce GTX lo50 2.o48/GDDR5 r40 7t,9 1.354 r.455 7AO8 r28 f,4O 3.300 75 5.950 1.r49 t5,10 22)1 ISJI
4 AMD Radeon Rx 460 40g6/GDDR5 lao 55,3 L250 7000 r28 896 3,OOO 75 5333 1.341 r2,83 20pl 13,65

u nvidia GeForc€ GTX ql,() 2.o48/GDDR5 r80 NS s52 1.O26 r,r90 6,4t2 768 28 2940 90 5.805 1.067 12,@ t9,92 r53o
25 AMD Badeon R7 37o 2.o48/GDDR5 130 tat 683 s35 985 Sitoo 28 2800 5,O50 885 r25O r8,07 146r
26 AlrDnadeotrXx66a 2.o48/GDD85 tlo l8,T 79,4 7.ooo 128 896 I4 3OOO 75 5.ou 956 12,5O 18,6r ll37
27 AMD Radeon Rz 360 2.o48lcDDR5 63,0 1.O60 6.50O 764 2a 2.o80 3:t30 751 r].go u26 ropT
2A nvidia GeEorce GTX 75o Ti 2.048/GDD[is 120 ,.!t 53.8 \o20 ro85 5.40() r2A 64() r,8?o @ 4.BO am 250 1399 10,82

29 nvidia GeEorce GTX 75o 2048/GDDP.5 ro86 5,Otz DA 5t2 2A 1.870 55 3546 760 2lo rt84 tr,o3
30 AMD Radeon R7 25ox r.o24lGDDB5 uo to,9 4ao roo0 46()0 rza 640 28 IsOO 80 2.976 t2so 8.64 6J8

il,i Clasa de top (loo - 9o.o) Clasa superioare (893-75,0) I


Clasa de mijloc (7a,9-a5,o) Nerecomandat (44,9-0)
scorurile sunt exprimate in puncte (max l0o): Remmandar€ l!
CHIP. 2orz < rr < 8r
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFEICE

Windows & Office


1 Windows ReclrIlereazi figiercle sistem
cusft
2 ldindows ro Reseteaze sistetnul de oFra-
re la conffguralia
"din
hbricil

Tips&
3 WordAEnjeazi liniile in documentele
Word
4 Windows ro Seteazi modul nocturn din
Win.lows I
5 Excel Afifeazi r€Sresia liniari ln E <cel
6 Windows ro Adaugi un .ititor de
amprcnte digitale
? Word Salv€aza documente in format pDE
8 lrrindor,es Crceazi semnitura in clientul
mail din Windows
Tricks
I Excel Calculeazl totalul de zile Accelereazi-[i sistemul gi fE-!i via[a mai comodd cu
luctatoare
10 Windows to Ac!€seazt UEFI ori BIOS ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune trucuri
u Word Adaugl o casett de ter.t in docu- pentru Office, hardware, internet gi multe altele
mentc
tz Windows to Recupereaza din spatiul de
Stocare
13 Word Folosegte dipboard-ul la maxim
14 Windows Conffgureari noile taburi din "Settings" - cu condilia ca sistemul de
Internet Explorer Pune-li Ia punct sistemul operare se fie insta.lat pe o partitie sepa-
15 Excel Rezultate exaste obtinute cu rate - ca in cazul multor PC-uri. Deschide
nedia ponderati
de operare 5i programele Office!
meniul Start gi apase pe rotila dinlatd de
16 Windows ro Schimbi pictogmmele
pt ogramelor sau link-uritor I windows acolo. Apoi, intri la ;Update and Security"
unde este opliunea ,Recovery'. Intri pe
I7 Word Seteaze taburile pentru textul din Recupereazi fis.ierele sistem cu
document ajutorul sfc opliunea asta gi jos este ,,More Recovery
18 Sfat expert Configureazi-ti tu cloud.ul Dactr Windows-ul ili spune, intr-o zi, ce Options". Aici, apasi pe ,,Learn how to
lipsegte figierul,mfcrlou.dlll, probabil start fresh with a clean installation of
Windows". Aqa apare ,Windows Defender
Hardware este o probleme in regigtri sau ai un virus
Security Center" unde ei opliunea pentru
rg Notebook Rcpari touchpad-ul daci nu care l-a gters. in cazul acestui DLL, este
nrar merg€ vorba de un figier sistem, deci nu trebuie un "Restart" curat. Procesul va duta cel
20 Telecomanda Seteazi o tdecomandi descarcat de pe un site necunoscut. putin 20 de minute.
universal: A,qa c6, deschide prompterui de co- Mai este o modalitatea pentru a rese-
2r Smartphone Eviti suEalncElzirea mandi ca administrator - scrie ta sistemul de operare la configuralia
bateriei telefonului "Com- iniliala. Mergi la
22 E-book Ai un Kindle care nu mai rnerge?
mand Prompt" in linia de ceutare gi, din- "Recovery" din,settings"
(este in
Repari.ll tre rezultate, selecteaze ,Run as "Update and Security") gi apasi pe
So" din meniul this pC". Aici poli
23 Toner Depozitcaza cartus€le Dentru Administrator" cu un clic pe ea, Apoi, scrie "Reset
imprimanteleinsigurantl' - ,sfc/scannow" $i apase pe [Enter]. Aga, decide daci vrei si pestrezi sau si $tergi
24 Boxe Testeazi Alexa ftitE si apelezi la aplicalia System File Checker verifici fi;ierele personale si apoi sa reinstalezi
borGle Echo Windows-ul.
toate fiFierele de sistem protejate gi le
25 Sfat e{,ert Fotogafia"I clidfui
inlocuiegte pe cele deteriorate cu o copie
intermediara. Imediat ce programul este
El word
Web, instrumente Aranjeazl liniile in documentele
rulat, fisierul
"mfclou.dll" ar trebui sA fie Word
& foto pe PC din nou.
Editorul de text Word are o funcgie practi-
zG Google Maps Glsegte cele mai bune Daci problema continud sa apare, cA, putin cunoscute: cu cateva dicuri, poli
oferte la hotduri scaneaze PC-ul de virusi, de exemplu cu
2? Ahdroid Eotejeazl frficrt sensibile de se sortezi liniile si si le a.gezi in ordine
Kaspersky Virus Removal Tool. La finalul
cuEofl alfabetica sau numericd. Pentru a folosi
scanerii, repete aqiunea descrisi mai sus
28 Shooping online profrUi de toate opliunea Sort, documentul respectiv
ofertele Amazon folosind System File Checker (sfc).
trebuie se aibe cateva paragrafe. Selectea-
29 Fac€book Dezactiveazi t€mporar sau
gerEe deFtnitiv contul !l windows ro zi paragrafele pe care vrei sd le sortezi gi

Android lrnbunititefte functia Recycle Reseteaz e sistemul de operare la apase pe pictograma ,Sort' din meniul
30
Bin de I,€ telefonul cu iGdrcid ' configuratia .din fabricf ,Paragraplf care este in ,Start". pictogra-
31 FotografieFoto$afiazi qu obiective cu Dace vrei sa aduci Windows rc la setErile ma o identifici ugor, este o sageatd langa
ttista4a focali fir(i literele A gi Z. DupA ce apegi pe ea, se
"din fabrice". cel mai simplu mod este prin

82 r
rr'2orz>CHIP

LrI
WINDOWS & OEFICE < TIPS & TRICKS

Reseteazd Sorteazl linii in


Windows ro Word
Poti si dai Poti si selectezi
"Reset"
sistemului cu criteriul de sortare
(omenzi din din Word -
"Ter.t",
"windowB
Defender -Number" ori -Date"
Security Center"

deschide fereastra Texf. Aici, poti Aici ai mai multe opliuni, printre care $i din tabul All Charts Si apasi pe "Next".
"Sort
selecta cum se sortezi - Jext", temperature at Night". Modifica- Zona de date selectati va fi interogate.
"Number" "Colour
ori ri.[e facute din acest cursor le vezi pe mo- Apoi, apasi pe
"Next"
iar in pasul urmS-
"Date".
Daci documentul contine titluri sau nitor cdnd Ie faci. Poli stabili gi orarul tor, poli da o denumire graficului gi
campuri definite, poli sorta in functie de pentru activarea sau dezactivarea modu- axelor, sau poti trece peste asta cu un
asta" in loc de paragrafe. in cele din urm5, lui nocturn. Poti face asta Si in ,Settings simplu "Next", apoi ,Done". A.ga apare o
stabile$te daci wei si le pui in ordine for night mode". Poli pune butonul pe diagrame formate din puncte.
Dupe ce ai selectat diagrama, apare
,Ascending" sau "Descending" qi confirme "Orf in "Schedule". Daci serviciul de
loca-
cu un clic pe butonul OK. lizare este pornit in sistemul tiu, poli optiunea in bara de sus. Selectea-
"Design"
pune ca modul nocturn se porneascd la zd aici ,Irendlind din -Add Chart
I windows ro apus qi si se opreasce h raserit. Element" gi selecteaz5 tipul "Linear". La
Seteazi modul nocturn din final, bifeaza op$unea Equation
Windows I uxcel "Display
on chart" $i "Display R-squared value on
Modul nocturn din windows 10 ar trebui Afi geazi regresia liniarii chart'. Excel va afiga, duptr asta, regresia
se aibe grije de ochii tei Activarea sau in Excel
Iniara.
dezactivarea sa poate fi fecute din Regresia liniard este o procedure statisti
Sction Center". Poti intra in meniul esta cA prin care poti masura cat de mare este fl windows ro
cu un clic pe pictograma din dreapta cea- corelalia dintre doue valori diferite. Protejeazi PC-ul de acces
suluide pe monitor. Modul poate fipornit Procedura este gi in Excel. Introdu mai neautorizat cu cititorul de
sau oprit apesand pe butonul "Night intai perechile de date. ln exemptul amprentA digitdi
Mode". nostru, am pus mlrimea hainelor gi a Daci vrei se protejezi PC-ul teu cu
Dace butonul nu e vizibil in Action pantofilor. Selecteaze aria datelor pentru windows ro cu ajutorul cititorului de
Center, mergi la Sdvanced" pentru a care vrei str afigezi regresia liniari gi apoi amprente digitale, trebuie sa fie echipat
afiga toate opliunile de aici. Pentru a seta apeteaza la asistenla din Excel prin cu aga numitul Trusted Platform Module
modul nocturn, clic-dreapta pe buton gi Recommended Charts'. in prima fe- (TPM), un cip special. Daci este pe PC,
"Insert I
apoi pe "Go to settings". in fereastra ce se reastri, Excel te intreabi ce fel de grafic vrei. trebuie se activezi funqia asta din BIOS.
deschide, mergi la Light Settings".
"Night Dupe asta, selecteaz5 JY Scatter)", Unele telefoane Samsung, cum e Galax!,

S Night light settings 5'.

Activeazh Calculeazl
modul nocturn trendul
Dupaapus, Cu regresia linia$,
rD6
Windowsul poate Excel identificl
trect automat l,a corelatia dintre
Mode" douivalori
"Night

CHIP.2or7. rr . 83
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

Save As

- *.98i;*'

Optimizeaze Transformi
protectia doc-ul Word in
PC-ului PDF
Cu aplicatia asta, poti optiun€a "PDE
folosi teleforul ('.pdf)" este in
Samsung ca cititor de sub-meniul
"save
ampEnte pentru PC As" Ia type"
"Eile

58, cu scaner de amprente, functioneaze Aplicatia PDF-XChange Lite ofere sub ea. Windows o salveazl qi o atageaze
ca Fi un senzor. Telefonul trebuie sa aibe mai multe optiunl Nu doar converteqte automat la toate mesajele.
cel pulin versiunea 6.0 Marshmallow de Word-uri in PDE ci fi alte tipuri de figiere. $i in clientul de mail Windows Live
Android. lar Windows-ul trebuie se fie Dupe ce ai descarcat PDF-xchange Lite Mail 2ou pentru Windows 7 ai opliunea
actualizat cu versiunea Creators. Poli de pe net, dezarhiveazi-l gi clic pe figierul de a-ti crea semnatura, Dupa ce porne$i
descArca aplicatia Samsung Flow de pe Setup, apoi urmdre$te instructiunile aplicatia, deschide primul tab din bara de
Googte Play Store gi de pe Microsoft pentru instalare. Dupe asta, deschide figi meniuri, in stanga. Mergi Ia "Options" 9i
Store. erul word pe care i[ vrei PDF, mergi ta apasi pe "E-mait..". Activeaze ,,Signatures"
Apoi, instaleazd ambele aplicalii gi ,Fite I Print" 9i selecteazi "PDF-XChange din fereastra ,Options'. Apoi, apase pe bu-
poli proteja PC-ul folosind telefonul Printer Lite 2012". tonul "New" gi completeaza-$ semnetura
Samsung ca cititor de amprente digitala. Dupd ce apeqi Pe "Print", aplicatia in campul de text "Edit signaturd. Dupe
convertegte documentul Word. La final, ce ai terminat cu astea, confirme cu un
El wora selecteaze tu unde vrei si fie clic pe OK.
Salveazi un document in format PDE salvat PDF-ul.
DacE vrei se trimili un document Word I rxcel
sau vrei se-l pubtici pe net, mai intai I windows Cdculeazi totalul zilelor
lucritoare cu o formuli din Excel
trebuie se-l salvezi in format PDF. A,ta Creeaza semneturiin clientul
elimini eventualele probleme cu compati- e-mail din Illindows Cu ajutorul formulei ,Net working days",
bititatea 9i te asiguri ce e protejat de Poti crea, modifica gi gterge o semnetura poli afla intr-un Excel cate zile lucrrtoare
virugi. Figierele word pot fi salvate cu in aplicalia mail din Windows 10. Petrtru ai. Mai intai, pune intr-o celuH data
i
u$urinle in format PDF. Deschide meniul asta, deschide aplicalia qi apasa pe primei zile. Apoi, in celula de sub asta,
,File" qi mergi la -Save as". in fereastra (rotila dinlate) din stanga jos. pune ultima zi din perioada respectiva.
"settings"
i urmetoare, poti selecta denumirea, tipul Aici, mergi la "Signature' 9i selecteaze un Apoi, in funclia "=NEIWORKDAYS"
I gi unde se salvezi figierul. Selecteaze cont. Apoi, muta cursorul de la "Use Email introdu prima ultima date calendaristi-
gi

signaturd in pozilia "On" pentru activa- Excel calculeazS automat numarul de


"PDF' din ,,File typd
qi apasi pe "Save". ce.
Word va converti fi$ierul gil va salva rea funcliei. Apoi, scrie datele pentru zile gi le afigeazd. inse, Excel nu recunoai-
l
i acolo unde vrei tu. semnatura ta de mail in campul de text de te toate serbetorile nationale. A.9a ce

-.,:^" ilt
( Stgrature

li>),'-v'il,t
",t.*
,u.ci.
inlumr
3lnoffitr_ aknr
t0.,.; rstr otii ri .;Lt;rti

a"olnts
Apprv iq al
I uodifiaa Numdrd zilele
s,end,L,e figierul Email de lucru
-!1e .n "n r' .iqr dL, " Pune toate datele Osimpli formulii
tde de contact in din Excel calculeazi
G semnltura Pentru zilele de lucru in
e-mail perioada aleasi de
[e.r t'or ua,r
'orwu
oc*'o tine

84 , rr>2017'CHIP
WINDOWS & OFEICE < TIPS & TRICI(S

Acceseazd Insereazd o
Slatr up i@m a dwice or dk. lsuch as a USB div€ or D!O),
UEFI caseta de text
W ndos staftup selrinqs, or rcstoE Wi.dow rrom a ryslen
Poti accesa Poti amplasa o
imaqe. This eirl 6tah yrur PC
firnware-ul cu un caseti de text
dic pe Now" oriunde vrei in
"Restart
gi apoi atrEsand pe fifier
tasta potriviti

trebuie se Ie definegti gi sE le introduci Ia asta depinde de producitorul BiOS-ului. apare- poti, de exemplu, se setezi distan-
finele formulei. Dupa ce ai pornit PC-ul, apasd rapid ta cadrului de restul textului din
urmetoarele taste [F]1, [F2]. [F81. [Fro], [DeI document.
[l windows ro
or [Esc] (in caz ce nu ai aflat care este
Acceseazl UEEI-ul sau BIOS-ul @ windows ro
tasta pentru accesarea BIOS-ului).
computerului Recupereazi din spaliul
Dace porneste Windows-ul in loc str
unele setari fdcute in
UEFI (unified
ai acces Ia BIOS, restarteaze sistemul si de stocare
Extensible Firmware Interface) ori - in
incearce din nou, ln directorul,Windows.old", Windows
cazul celor vechi, in BIOS (Basic Input/ salveaze vechiul sistem de operare cand
Output System) nu pot fi evitate. Sunt
mai multe moduri de a accesa firmwa-
I word treci la Windows ro. ln primele patru
Adauga o casete pentru siptemani dupe upgrade, poli face mult
re-ul Pc-ului. Pentru a accesa UEFI, poli pozitionarea textului in pagini spatiu de stocare daci $tergi directorul
intra in Windows ro, prin ,Settings" din Un cadru pentru pozitionarea unui text dsta. ins5, daci faci asta, nu mai poli trece
meniul de Start. Aici, ai ,,Recovery" in poate fi
introduse rapid in Word. in la versiunea anterioare de Windows.
categoria ,Update and Security". Apasi pe dreapta barei de meniuri, scrie Apase pe combinatia [Windows]+[I] 9i se
"Form"
,Restart now" de sub J.dvanced Start" $i peste textul ;What do you want to do? - deschide ,Settings" in Windows lo gi apoi
vei avea acces Ia UEFI. Cand ai pornit in acel camp cu un bec. Se deschide un apasa pe ,,System". in coloana din stanga,
PC-ul, nu scrie parola in fereastra de meniu cu optiunile ,Legacy tools". Dupe deschide "Storage" 9i mergi la PC
autentificare, ci apase pe butonul Power "This
ce apegi pe el, alt meniu se deschide in (Cr" din dreapta (sau cum l-ai redenumit).
din dreapta-jos. Dupe asta" cand apegi pe dreapta. La ,Legacu Forms", apase pe Windows afigeazi lista detaliate a
"Restart now", Unand apesat pe [Shift], butonul ,Insert Framd (a patra pictogra- utilizirii spatiului de stocare in pagina ce
UEFI se deschide automat. ma din stanga). Apoi trage cadrul acolo se deschide dupe asta. Directorul
Daci ai Windows ro pe un PC mai unde vrei str-l amplasezi. Dace vrei sa ,Windows.old" este ascuns in "Temporary
vechi, trebuie se intri iro BIOS. Ai cateva editezi pozitia, apas5 pe ancora din stan- Files', pe care trebuie sd apegi. Pentru a-l
secunde, cand pornegti PC-uL se faci asta. ga-sus gi apoi clic-dreapta pe cadru. $terge, mergi la optiunea "Delete previous
BIOS-ul se deschide dace apesi pe tasta Selecteaze comanda
"Format frame" din versiorf. Dace nu gesegti directorul acolo,
care trebuie atunci cand trebuie. Iar tasta meniul ce apare. in inseamni ci Windows-ul a avut grije de
"Frame" fereastra ce
-

@ Compuier (CJ - fl GB

-t Scapi de vechiul
til rqFafb Windows
6 h@iE DacI dfuiqtoml
lipseqte
E:: "Windows.old"
itn folderul Iiernp,
inseamnl ci Windows
ro dejd l-a fters

CHIP. zorz < tr . 85


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEFICE

m
I
Lucreazd cu
Clipboard
Pofi afiga mereu
clipboardul daci
biftzi ofiiunea
trspectiva

problema asta" Windows lo gterge auto- din dreapta elementului respectiv $i se- jos, la,Internet options".
mat ,Windows.old" dupe 28 de zile. lecteazi, apoi, Pentru a pune un Duptr ce deschizi sub-meniul esta, ca-
"Delete".
element cat mai repede se poate, clic pe el ute jlabs" in
[t word ca se aparl selectat. Apoi pogi folosi com-
"General"
tab Fi apase buto-
nul cu aceeagi denumire. in Jabbed
Eolosegte Clipboard-ul
lamaxim binatia [Ctrl]+M. Daca fobse$ti des Browsing Settings" care apare, vei vedea
clipboard-ul, deschide
Dace folosegti corect dipboard-ul din "Options" cu un clic meniul "WIen a new tab is open, openf
dreapta pe pictograma Clipboard din tas- undeva Ia mijloc. Jhe new tab pagd con-
Word, vei lucra mai eficient. Pentru a
kbar gi bifeaza "Show Office Clipboard tine linkuri cetre paginile cele mai vizita-
accesa clipboard-ul, mergi la gi
"Homd Automatically". Aici, ai diferite opliuni de te in ultima vreme. Mai mult. poli alege
apase pe sAgeata din coltul dreapta-jos.
afigare. Una dintre ele iti arate, atunci intre o pagina goali sau home page.
Word iti va areta elementele din clipboard.
cand copiezi, cate elemente sunt prezente La final, mai e $i opliunea ,Ihe new
Clic pe optiunea pe care vrei sa o incluzi gi
in clipboard. Sau cAnd iegi din Word, poti tab page with my newsfeed" care iti
selecteazi ,Insert".
afi$a clipboard-ul apesand de doue ori pe afigeaze $tiri, vremea sau cotalii bursiere.
Poli introduce toate elementele cu
ajutorul lctru+lcl. Dace bifezi "Show Office Confirme alegerik fecute cu un OK Si
"Insert alr. Ai mai multe optiuni Clipboard Icon on Taskbar", vei avea inchide toate ferestrele deschise cu cate
in timp ce introduci elementele astea: de
afigat clipboard-ul pe bara de activitag. un clic pe Ok.
exemplu, poti pune textul fare formata-
rea originaE, poti pistra formatarea nou- P windows
lui text pe care in copiezi sau po$ pestrali
Sl rxcel
Configureazi noile taburi din Eolosegte valoarea medie
vechea formatare a textului. Poli face o Internet Explorrr ponderatii pentru rezultate mai
astfel de configuralie cu opliunile din Poti si configurezi cu u$urinla aspectul precrse
meniul Sdvanced". A.ga poti indude gra- noilor taburi deschise in Internet Explo- Excel poate calcula cu u$urinte vabarea
fice, tabele gi alte tipuri de conlinut ln rer. Clicdreapta deasupra barei de adrese medie ponderate. Pentru asta, ai nevoie
Word. Daca nu vrei sa introduci un ele- gi bifeaz e opliunea bar" in meniul de functiile Product" gi Jotal'. Va-
"Menu "Total
ment, apasa pe butonul cu un triunghi ce apare. Deschide pAni
"Tools" 9i mergi loarea medie depinde de ponderea aloca-

Tabbed Srowsing Settings

n w.m nre wi'eo donllg mdrpte t h6

nihEys *vttdr bo new hb6 wnen dr€y se (rE ted


B strw prele,rs for indIv:Uu.l rab€ h Ulet dibaa Alege
g Eirble r.b cmup!. newsfeed in
Open ea.i nevr lab nen to ihe eur.nr Eb browser
E op.tr dt S|e first iome p.ge ui€n r}lb!m.r Oeto.er srart! intr-un tab nou, IE
afit€azi, automat,
t{41co a Ba/v t b is opened, open: linkuri cttll Jop
illr*Ep"s. ;',y.]ni*" ;*a . Sites" Ei ner,Ysfted

85 ' rrr2orz'CHIP
WINDOWS & OFTICE < TIPS A TRICKS

I
I ' n t -_'== +' Pwcprd
F

I
., ruM4oDUdlAr-!13"sUtar!)

Valoarea medie
ponderata
-;l
Pretul mediu
calculat nu cores-
punde cu waloarea
medie ponderati

te. Lucrul esta e important cand vrei, de tra cu aceea$i denumire se va deschide, gi pune-l pe rigE cu mouse-ul. Cursorul
exemplu, se cakulezi pretul mediu al unui iar aici poli alege o pictograme din lista va sdri imediat la tabul dorit.
produs din care ai vandut cantitili diferi- afi$ata cu un clic. dupi care confirmi cu Word ofere si posibilitatea aranjdrii
te la preturi diferite. un OK. Windows va modifica pictograma unui text in randuri cu diferite marceri -
ln exemplul nostru, calcuEm prelul dupe ce inchizi gi fereastra puncte, linii etc., astfel ca documentul si
"Properties"
mediu pentru un pix. La prima comanda, cu un OK. fie prezentabil. Pentru asta, deschide
s-au vandut 1o pixuri cu zece lei fiecare,la meniul "Start" gi mergi Ia
a doua, 15 h cate 9 lei. Daci vrem si calcu- I word ,,Paragraph".
Aici, apase pe Jabs" (e in stangajos). Poli
lim o rnedie simpla, Excel nu va Seteaze taburile pentru textul din
line cont modifica dupe asta seter e in fereastra
de cantitate, iar rezultatul ar fi 9,5 levpix. document
Listele de preluri sau facturile pot fi mai cu aceeagi denumire. Toate taburile
insi daci vei calcula o medie ponderati,
accesibile daca modifici distanta dintre dintr-o pagine sunt in lista,Tab stop posi-
pretul, in exemplul nostru, va fi de g,zr leV
tionj'. Aici, poli vedea unde ai amplasat
pir Asta se calculeazi cu formula coloane asigurati de hsta Jab". Distanla
pozilia tab-urilor. PoIi schimba oricand
asigurate automat de aceasta taste este
"=TOTALPRODUCT(SinCIe values; de L25 centimetrl inse uneori nu este in- amplasarea lor din fereastra asta. Ai $i op-
WeightShare)/TOTAlWeightshare)".
deajuns. Pentru a defini tu dimensiunea, tiunea ,Alignment'sub asta, cu diferite
p windows ro mergi la rigla de deasupra documentului. variante. PoIi alege pe cea care se potri-
Schimbi pictogramele programelor Daci nu e vizibili, activeazi-o cu "View I ve+e cel mai bine. La final, ai opliunea de
sau link-urilor Rulers". Apoi apare o casuti mica Iange setare pentru ,Leader". Alege dintre punc-
Dace vrei se schimbi pictogramele de pe rigla din stanga, in partea superioara. te, linii $i cratime. Cand Ermini seter e,
desktopul Windows ro, ai mai multe op!i- Determine dimensiunea dorite cu un clic apase pe butonul ,Set'. Taburile setate
uni. Pentru a schimba pictograma, pe ea" Poti alge intre
"Leff, ,Centred", pot fi trase Ia o alte pozitie pe rida.
clic-dreapta pe ea gi mergi la ,Properties" si Line'.
"Right", "Decimal" "Vertical
din meniul ce apare. in fereastra urmi- Pune cursorul acolo in textul unde
toare, apase pe Icon-". O fereas- vrei sa pui un tab. Selecteaze un element
"Change

[I
..,ri4Je ("r:r :i'r,L r. .-. : :lf

q},as l!i,-?
Schimi
pictogramele
Defineste
taburilL
+ dsfl)gF s) Programele Bau
folderele pot avea o
alignment Tab-urile oferi
optiuni pentru

"BT O"t,
I altl picogrami O !"ft
O u".i,"t
O c"m",
Ecturi sau liste

CHIP.2or? < rr .87


TIPS & TRICKS > SEAT EXPERT

) tt ,4\
{
I

Configureaze-ti
cloud-fil personhl
sistemele NAS ale producitorilor cunosculi, ca Asustor, enap gi synology, pot fi folosite ca
sisteme personale de stocare in cloud. igi aritdm cum saii configuieli cloud-ul

fertele de stocare a datelor pe internet sunt multe - cu un sistem de HDD in relea, cum sunt cele de la Asustor, Qnap
Dropbox, Google Drive, Apple iCloud ori Microsoft ori Synology - care se asigure acces prin internet, spaliu de E
OneDrive sunt caliva dintre jucetorii de pe acest stocare generos, iar datele vor fi, cu sigurante, in casa ta. $i !
segment. insd servicii.le acestea sunt potrivite cand e vorba de pentru ce spaliul de stocare de pe NAS poate fi extins dup5
E
transferul de figiere mici. Cheltuielile sunt mari cand e vorba de cum vrei, propriul tau cloud face fate solcitdrilor in cregtere. og
mai mult spatiu, pentru frlme HD sau coleclii de muzicd. $i, mai Aici nu conteazd dace ai sistemul cu un HDD dou5 sau chiar €-
mult, e vorba gi de securitate in cazul cloud-ului e greu de spus patru. in cazul celor mai noi sisteme NAS, producdtorii au t
unde sunt serverele, cine are acces la ele gi dace sun bine integrate functii cloud, cu meniuri prietenoase, setare simpld gi !
protejate. exemple utile. La configurarea sistemelor, asistenta este ut e, E
Inse aici este gi o alternativ* iti poli face cloud-irl personal iar accesul Ia date se face prin site-uri bine concepute gi aplica- 3

88 , 1r>2017>cHIp
r
SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

,ffi* tftr dM, dirg ri4rldoudi :i


..umd rmr doMrclding htts//.led' :.
,una6 rmrdoHro.dinqh@/ktoud, f
.,umd tftrdomro.di.qhrF/ktod, :i
..!mdG Erc. doslddiig hqrTdoud, :i
..ud6s Ero. doMro:diig h!!r' ldd,, 1
.,uhd F, do6r@dii9 hitsl/doud , a
.umd t[or domro.drn! hrrr//doldj f,
..!md !rcrdomrddii9hrFi//.roudj tr
..um6ts E@r domro.ding rfr!:r?cod., tr
..umd Ercr domd:d,nq hur//<roedi :.

tii pentru telefoane Fi tablete. Aici, ili aretem cum se configu-


rezi sistemul cloud 4-bay NAS Asustor AS32o4T.

8ri';
Spre deosebire de Qnap gi Synology, Asustor ofere o aplica-

m tie opensource pentru asta, owncloud.


Cei care folosesc sistemele de operare Android gi iOS
pentru asta, aplicatiile costd - inse doar o,7g € (Android) gi 1,09 €
FZ (ios).
B'I
@ [l Deschide interfa{a de configurare

ql in browser, scrie adresa IP a Asustor NAS, autentifice-te in


meniul ce apare gi apase pe butonul-segeata. O alte opliune de
acces este prin aplicatia ,Asustor Control Center' de pe pC,
unde apegi pe NAS.

EI Instaleazi aplica{ia ownCloud


Deschide ,3.pp Central", selecteaze
"Categories I Backup &
Sync', clic pe butonul ,,Instatl" si confirmd dialogul ce apare cu
un clic pe ,InstalL' pentru a instala componentele pe NAS.

EI Seteazi contul de Administrator


inchide ,"App Central" gi apase pe pictograma ,,owncloudg" de
pe desktop pentru a porni toate funcli.ile ce merg in fereastra
browserului. La Administrator Account", pune nume de
"Create
utilizator si paroE gi apase pe ,,Finish Installation".

! Descarci gi seteazi aplicalia desktop


Apasa pe ,,Desktop App' gi selecteaze ,,Install Desktop Clients I
Windows z 8.x and ro" pentru a descirca aplicalia. Apoi, insta-
Ieaze aplcatia urmand indicaliile de pe ecran si porneste-o.
Adresa serverului pe care trebuie se o introduci in primul pas
este formata din adresa IP a NAS si sufixul "owncloudg", de
exemplu,,http://rs2.168.o.56/owncloud9". CIic pe,,Next", tastea-
ze setul de date de acces din pasul 3 gi conline cu un clic pe
,,Next".

El Selecteaze folderele pentru sincronizare


Mergi pe browser, unde configurarea propriului cloud inci este
active (vezi pasul3), iarin stanga selecteazi Files", mai intAi
"AII
apase pe pictograma Plus, apoi pe ,,Folder" 9i specific denumi-
rea, cum ar fi ,owncloud-Sync". in aplicalie, activeaze optiunea
,,Select elements to be synchronised" din ,,Server", selecteaze
nou.l folder 9i clic pe OK. Apoi, selecteaz, folderul local 9i
confirm cu "Connect" Si selecteaze contul de user.

a syrc everythins lrom res


fl seter e finde
G rLlB)
Sincronizarea incepe imediat si este automate in fundal. in
, lchoo* what to aplicatie, vei vedea task-urile fecute de owncloud in Sctivity
'y ] I

Synchronisation log". La ,,General", poti stabili dace programul


pornegte odate cu Windows sau dace trebuie sA primesti o
notificare pe desktop.

CHIP < 2or7 < 11 . 89


TIPS&TRICKS>HARDWARE

End6r..*Pd ,*- t
l

1.t!.-Dnt!d.6ldl!d,zEd,e
.u..dldrdE'rd

Reactiveazl
S.:T_ R.**'- "
Touchpad-ul
Toudrpad-ul
| . lr.p*irEdefuf6$,Ifupe.a, trebuie si fie
. lI.BtEi,sbldED}E'n je1md,
actit at ln Control
Panel ca si
fim4ioneze

Dace touchpad-ul tot nu merge, veri- introdu cifrele codului in telecomandi


Readu la via15 dispozitiveie si
ficE driverul. Cu combinatia apoi pornegti televizorul qi verifice dace
folosesteJe optim lWindowsl+lR], deschizi fereastra "Run", merge telecomanda. Dace nu, folose$te
de unde mergi la Device Manager cu alt cod. Majoritatea telecomenzilor uni-
p Notebook comanda "devmgmlmsd. Aici, mergi la versale pot sa identifice singure codul
Repare touchpad-ul "Mice and other pointer devices", televizorului-
cu probleme cliedreapta pe opliunea pentru touchpad Dupe ce porneSti televizorul, porneg-
Dace touchpad-ul laptopului tdu nu mai gi selecteazE comanda "Update driver te ceutarea gi apasi pe butonul Power
merge, sunt cateva probleme care ar software'. Dace touchpad-ul tot nu mer- pane cand televizorul se opregte. ApoL
putea fi cauza. De exemplu, laptopurile ge, apeleaze h opliunea
"Uninstall'. Dupi salveaze seter e pe telecomandE. Instruc-
au o combinatie de taste care blocheaza ce repornegti PC-ul, poti reilnstall"-a tiunile pe care le are telecomande igi spun
touchpad-ul $i ai apdsat combinatia din driverele pentru touchpad tot de aicl cum se faci ceutarea asta gi dace suporte
grefeaH. Pentru a{ debloca, cauti o picto- Apoi, poli activa touchpad-ul din Control toate funcliile televizorului.
grame a touchpad-ului pe rindul cel mai Panel, dupa cum am scris mai sus.
de sus al tastaturii. Pictogama poate fi ![ Smartphone
dezactivaH. De obicei, este pe tastele [F5] @ Tehcomanda Eviti deteriorare bateriei prin
ori [F6]. Dupece ai gtrsit tasta care trebuie, Configureazi corect o telecomandi supraincilzire
apas-o impreune cu tasta [Fn]. Asta este
universde Supraincdlzirea sau chiar incendierea
pe randul de jos al tastaturii. Uneori, chiar 9i cea mai robusta tebco- bateriei telefonului a fost un subiect in t
DacA asta nu rezolve problema, pune
mande de televizor se opre$te sau mai prese nu demult - cazul Samsung Galaxy S
mouse-ul pe un port USB gi mergi la multe butoane nu mai merg din cauza Note z este foarte cunoscut. Dar asta !
,Hardware and Sound" din Control Panel. folosirii in mod constant pentru o lungi poate fi evitate dace ai pulini grije. Mai E
Sus, in ,Devices and Printers", dai peste perioadtr. in cazul esta, o solulie este o intai, evite sa pui telefonul in soare - asta I
telecomand5 universala - mai ales atunci il poate duce la zo de grade Celsius. Chiar -E
"Mousd. Clic pe Iink gi apare fereastra
"Properties".
Activeaza tabul din extrema cand telecomanda originaH nu mai este gi adaptoarele pentru inctrrcitor pot {
dreapta, unde sunt punctele de track disponib e. supraincilzi bateria. Aqa ci, folosegte, mai f
instalate gi touchpad-ul Bifeazd apoi Existe tabele de coduri care ajuti la bine, unul original. lncercetoarele gi !
opliunea Sctivate Touchpad" din zona programarea unei astfel de telecomenzi accesoriile ieftine au, in general, compo- i
"Touchpad" 9i
confirmi cu un OK. universale. Dace ai tabelul esta cu coduri; nente de ca-litate redusd Fi pot afecta E

Seteaze Protejeazd
telecomanda acumulatorul
Codurile sau Supraincllzirea
fimctia de ciutare poate fi evitati
t€ 4iuta si setezi d,acl iei misurile
telecromanda adectrata
universal

90 > rr ' 2or7 , CHIP

E
HARDWARE<TIPS&TBICKS

Repari Depoziteazd
Kindle tonerul
Sunt cateva metode Cartufele cu toner
care te ajutii se folG au nevoie de condi-
segti in continuare sp€ciale de
tii
e-book readenul de gtocare
laAmazon

celelalte componente hardware. Altd cau- ecranul se stinge sau va clipi dupi prime- grade Celsius. Dace nu poti tine cartugul
ze pentru supraincelzirea acumulatoru- le gase-opt secunde. Nu conteaze, line in ambalajul original din lipsi de spaliu,
lui poate fi suprasolicitarea procesorului ap5sat cel putin 40 de secunde. atunci spatiul de depozitare trebuie si fie
dispozitivului. Afa cA, opregte aplicaliile Ecranul de start apare h cateva intunecat $i protejat de lumina directe a
care mergin fundal. secunde dupd ce iei degetul de pe butonul soarelui.
Dace ai remarcat ctr acumulatorul Power (dupi alea eo de secunde, da?!), iar Pe lange Emperature Si umiditate, o
este supraincilzit, atunci recegte-l incet - Kindle se repornegte. Dace tot nu merge, buni circulalie a aerului are efect
nu pune telefonul niciodati in frigider, se incarcS-l la maxim Fi repete paEi de mai pozitiv asupra duratei de folosire a cartu-
nu zicem congelator! Pune-l la umbrE, se sus. Nu pierzi datele daca folosesti meto-
I
Fului. Aga ce aerisegte regulat spaliul de
nu maibate soarele pe el, sau intr-o came- dele descrise aici. stocare. $i nu uita, cartu$ele nu trebuie sa
rd mai recoroase. Daca e nevoie, scoate
fie la indemana copiilor, praful de toner
capacul care acoperi bateria pentru a se @ Toner este nociv dace este eliberat accidental.
reci mai rapid. Depoziteazl in sigurante
cartugele pentru imprimantele [! Boxe
@ E-Book-Reader l,aser Testeazi asistentul AJexa si firi
Restarteazi Kindle, chiar dace se Tonerul pentru imprimante Iaser doar boxa Echo
opune ieftin nu este. Pretul de 50 de euro pentru Principala atractie a boxei Bluetooth
Chiar si cele mai bune astfel de dispozit! un cartuf te face se te gande$ti bine cum Echo de la Amazon este asistenta vocale
ve E-Reader nu scape de probleme. Dace il depozitezi dace l-ai cumperat mai Alexa. Poti testa Alexa inainte sd-!i
Amazon Kindle are probleme, restartarea devreme decat ai nevoie de el. Cel mai cumperi un Echo. Pentru asta, autentifi-
este un remediu. Mai intai, incearce versi bine e si-l lii in ambalajul original. Umidi- ca-te in contul deAmazon gi instaleazd un
unea standard:tine apesat butonul power tatea aerului trebuie sI se incadreze in microfon. Apoi, logheazi-te la Alexa Skill
circa gase secunde pAnE cand ecranul intervalul3o-8o procente. Ideal ar fi se fie Testing Tool (echosim.iolwelcome), unde
devine alb. Apoi, apase butonul power-On 40016-50%. Pentru a mesura umiditate, ai vei putea comunica cu Alexa.
iar, iar Kindle se restarteaze. Dace asta nu nevoie de un hidrometru - coste cativa Daci preferi se testezi IA pe un
merge, atunci trebuie siincerci un restart euro. smartphone, atunci descarce aphcalia
complet: line apisat butonul Power pen- pentru Android Reverb for Amazon
Pune cartugul in pozilia ideale - ori
tru cel putin 40 de secunde, fere se zontal, nu "in picioare'. Temperatura Alexa. 9i aici, trebuie, mai intai, se te
slebegti presiunea pe buton. ln cazul ista, mediului trebuie se fie intre ro $i 35 de loghezi cu contul tau de Amazon.

REVERB

Testeazl Alexa
firi Echo
Asistentul bo:rei
Edro poate fi testat
lnainte de
qumpi$re

CHIP < 2or7. 11


'9r
TIPS & TRICKS ' SFAT EXPERT

Eotografierea
cledirilor
Eotografii din arhitecturi: Indiferent dacd e un zgirie-nori sau un castel baroc, iti aritim
cum fotografiile tale pot fi mai monumentale decAt clidirile pe care le-ai ales ca subiect

u o abordare corecte, poti face din fotografiile tale, care au atunci cand subiectul nu se aliniaze h nivelul senzorului cand
ca subiect arhitectura, mici opera de artd. Pentru a obline camera este inclinati. in fotografie, Iiniile verticale par ce se
un efect optim de imagine, trebuie, mai intai, si fii atent la indreapte spre un punct comun undeva in spatele lor, degi, in
conditiile de iluminare. Clidirile apar intr-o lumine moale, realitate, sunt paralele.
dimineata qi seara, iar decorurile, pervazurile $i ferestrele au Distorsiunile minore pot fi rectificate [a editare - cu condi-
nevoie de atentie mare. De asemenea, poti obtine efecte de lia sa fie suficient spatiu injurul subiectului. insd este mai bine
umbre special in functie de pozitia soarelui. Poti obline rezulta- se faci fotoglafiile in aga fel incat toate liniile care reprezinti
te interesante dace urmareqti sfaturile urmitoare. marginile si fie aliniate cat mai paralel cu camera. CHdirile
monumentale, dimpotrivi, permit ca liniile de cadru si fie folo-
I Gaptureazi reflexiile spectaculoase site creativ Distorsiunea subiectelor au o reaclie specifice
Reflexiile fascinante ale imprejurimi.lor apropiate sunt vezute atunci cand camera este inclinate h 45 de grade. 9
pe clidirile cu falade uriaqe de sticH. Caute astfel de clediri rg'
pentru a fotografia astfel de oglindiri, merite. Astfel de efecte ffi Pregetegte compoziliaimaginilor
spectaculoase sunt $i podurile, castelele sau bisericile care se Exista multe fatade art nouveau, in stilul purist Bauhaus sau ale N.

refleda in ap5. castelelor baroc gi scoli in evidenla fala ce e mai bun in aceste
stiluri arhitectonice dace este bine gandit5 compozitia. Mai in- I
I Joaci-te cu perspectivele tai, gandegte-te dace vrei se capturezi cladirea complet sau doar n;
Noi subiecte pot fi create in arhitectura moderna prin schimba- in detalii. Daci vrei falade, trebuie se te aliniezi cu elementele de 39
rea perspectivei - doar intinde-te pejos sau urcd pe un zid. contur, cum ar fi ferestrele care sunt deja pe direclia ta de vizio- 9E
nare. Sunt unele reguli de aur care te ajutA in compozitie. Dace, {o_
I Apeleazi creativ la liniile-contur de exemplu, subiectul e un castel asezat in fata unui peisaj mon- 3g
Toti fotografii pasionali de arhitecturd cunosc liniile-contur - tan, atunci trebuie se te pui in stanga sau dreapta subiectului.
ori Ie evit5, ori [e folosesc cu creativitate. Liniile astea apar Clidirite dinfalipot ocupaspatiul pane h limita superioad, da-

92, rI , 2or7 , CHIP


SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

ca fundalul este potrivit. De exemplu, ai un drum care duce Ia o


cledire? Atunci, folosegte aceste linii pentru a ghida punctul de
vedere al spectatorului cetre subiectul principal.

fl Evidentiaze detaliile interesante


Stucaturile, picturile murale sau figurile decorative impodobesc
multe clediri. Fotografiile detaliate adauga vederi clasice din
fate. Cand fotografiezi, acordl atentie profunzimii ridicate a
clarita$i Ei selecteaze un nivel ISO scEzut, astfelincat elemente-
le fine se poate aperea accentuate.

[l Minimizeaze elementele deranjante folosind filtre


Poli folosi timpi lungi de expunere cu ajutorul unui filtru gri.
Oamenii care trec prin imagine pot fi ,,;tergi" prin aceastd ma-
gie. Un filtru polarizat ajute la eliminarea reflexiilor enervante
gi a supmfelelor reflectorizate.

!l Eotografiazi interioare cu fun{ia HDR


Fotografiile din interior, cum ar fi in setle de bal sau holuri cu
sciri, sunt o mare provocare datoritS condiliilor complexe de
iluminare. Poti contrabalansa contrastul ridicat, frecvent in cla-
dirile, cu expunere pe letime, pe care, ulterior, o imbini intr-o
imagine HDR.
Extra sfat Un trepied stabil este necesar in fotografierea arhi-
tecturii. Nu permite doar o stabilitate gi o direclie exacte, ci $i o
perioada lunge de expunere impreune cu autodeclangatorul.

CHIP.2017 < rr . 93
I
TIPS & TRICKS > WEB & FOTOGRAFIE

EI
Gdseste un
hotei'cu Maps
S€rviciul Googl€'s
Maps oferi ofere
informalii detaliate
despre hoteluri gi
preturile prasticaG

El Android trocasnice. Dar sunt multe $i pentru


Protejeazii f igierele foarte laptopuri, produse pentru bebelugi $i
Cele mal bune sfaturi pentru personale dc ochii curiogilor copii qi altele. Reducerile de Crdciun sau
navigare siguri gi fotografiere Poti activa modul privat in Android 6 de Black Friday aparin fiecare an.
(Marshmallow). Odata pornit, Android va Pmduse reambalate: Amazon gi multe
!p Google Maps proteja continutul personal cu o parole. alte magazine, inclusiv locale, reduc foar-
Eolosegte Google Maps pentru a
Poti merge la modul privat intrand la te mult preturile produselor returnate gi
gisi rapid un hotel
setiri, unde apeqi pe "Personalization I reambalate. Asta sunt ca $i noi gi au
Google Maps nu te ajute doar se glsegti
Private Mode'. Apoi, Android va afiga aceeagi garanlie.
itinerariul cel mai bun, ci $i hotelul
nigte conditii, pe care trebuie sele accepli. Amazon Prime poti testa calitatea de
potrivit. Pentru a-l gesi, mai intai pune
Apoi poti alege dintre mai multe moduri membru Prime (Fi avantajele primate)
cursorul pe hartl si apoi scrie "Hotel" in
de deblocare. Dupe asta, set5rile sunt pentru :o de zile. in zilele astea, ai livriri B
campul de ceutare, de exemplu ,Intercon-
gata.
tinental Hotel'. Poli sa gi restrangi cauta- gmtuite, acces nelimitat la muzica gi $
Dace vrei se pui fotografii din galerie
rea, specificand suplimentar zona sau altele. Dace nu te atrag avantajele astea, E
in modul privat, apase pe cele trei puncte
adresa exacte. Ca alternativa, coboari Ia poli sd renunli ca calitatea de Prime in f,
gi mergi Ia comanda,,Move to private".
informaliile, pe scurt, despre acea zonE. cele 30 de zile. #
La final, este opliunea ,,Display Hotel" in Sl Onlne-Shopping Membru Prirne: Amazon Prime coste 69 3
zona
"Hotels". Dace vrei mai multe infor- Profiti de reducerile de euro pe an. Daca nu faci regulat cumpdrtr- R
matii despre hotelul respectiv, atunci clic pe Amazon turi pe Amazon, poti fi membru prime E
pe el, pe hart5, sau in lista de hoteluri Nu prea sunt produse pe care se nule poli pentru o lune - costi 8,99 euro. Aga te poli E
gesite de serviciul Google, din stanga. cumpera de pe Amazon gi, de obicei,la un inscrie doar in anumite perioada-cum ar 3
Google Maps iti va afiga informatii pre! atractiv insi magazinele online au fi luna in care sunt evenimente ca E
generale despre hotel - daca are aer mai multe oferte de reducere de preluri. Amazon Prime Day ori Cyber Monday/ [
conditionat sau Wi-Fi sau dace poli venj Ia in calcul una din cele de maijos. Black Eriday. I
acolo cu animale de companie. Cu ,,Deals", Campanii de vouchere: Pe internet, poli Reduceri: in fiecare zi, magazinele online g-
poli verifica ce hotel ofere cel mai bun gesi multe cupoane cu reduceri. Multe vand unele articole la reduceri. Deschide ii,
pret in perioada care te intereseaze. dintre astea sunt pentru electronice/elec- meniul "Deals" de pe pagina Amazon gi 3

Pattern

PIN
Activeazd
Password modul privat
Allernaljve verifrcation Figierele pot;i
mutate in zonele
Fingerprints Android prctejat€
Useyourllrlerpnnlsto ac..ss Pr vate nro.l..s
alter.aiive lo yourPlN, parlei.,.r pa.sw!rc
nn 0 cu parole
t@E

94' rr, zorz > CHIP


WEB & FOTOGRAEIE < TIPS & TRICKS

p
Dezactiveazi-ti
ry
Actualizeaza
contul de Recycle Bin
Facebook Aplicatia Dunpster
itrp+Ct"rCe pt. Ar&oid previne
contul doar cu o pierderile nedorite
fimctie ascusi de date cu ftrn4ia
bine Recyde Bin

verifica acolo ce reduceri sunt,


Sbonament" l,a r€duc€rt Dace comanzi
"Settings".
pe
Aici, la categoria
"General", clic
link-ul "Edit" de la "Manage Account" gi
fl Eotografie
Captureazi imagini spectaculoase
des anumite produse, pogi economisi apoi pe ,,Deactivate your account". ASa, cu obiective fixe
pane la E% dace te profilul teu nu va mai fi vizibil in retea.
"abonezi" la reduceri. Obiectivele fdrd zoom ofere unele avanta-
Dupd ce pui
"Subscribe & Save" in fereas- insd, il vei putea reactiva cand vrei. je. lar astea incep inci de la cumperare
-
tra de ceuta-re de pe pagina Amazon, vei Daci vrei gtergi contul, nu vei gasi
sE fiind maiugor de produs,sunt mai ieftine.
primi o listA de produse acre sunt dispo- opliunea asta in ,,Settings". Ca se ie$i de Alte plusuri sunt claritatea gi detaliile gi
nibile pentru abonare gi reducere. pe Facebook trebuie sa accesezi link-ul intensitatea luminozitaui. Obiectivele
Progranul Student: Studentii pot econo- https://www.facebook.com/help/delete_ fixe acoperi aproape intreaga arie de dis-
misi cu Amazon Student. Studenlii pot account. Dupe ce-l deschizi, dicpe,Delete tan!5 focale - de la cele cu deschidere
folosi programul esta pentru un an in my account" - Fi gata! mare, p6nd la cele pentru distanle.
care vor pliti jumatate din taxa de mem-
Pentru inceput, e recomandat un
bru. Card de credit: Daci optezi pentru Ep Android
Actualizeazi Recycle Bin de pe obiectiv de 35 - 50 milimetri. Lungimea
un card de credit Amazon, vei primi doui
telefonul mobil focale de 50 mm corespunde razei natura-
puncte pentm fiecare euro din comenzile
Figierele gterse din gregeal6 pot fi recupe- le de vizionare a omului, deci ofere un
facute. lar pentru Looo de puncte vei
rate - nu mereu gi nu toate - cu aplicatii efect foarte natural fotografiilor
primi un credit de to euro.
ca Recuva pentru ci in Android lipsegte Un raport pre!-performanli optim
!p Facebook un Rerycle Bin din sistemul de operare, apa4ine obiectivului de 50 mm 18, care
Dezactiveazi temporar sau gterge spre deosebire de Windows. Fisierele $ter- este in portofoliile Canon, Nikon gi Sony
contul de Eacebook se sunt puse, mai intai, in cogul esta de Ia un pre! de circa uo euro. in timpul
Un cont de Facebook !i-l poli face rapid. gunoi, de unde potfi copiate sau recupe- fotografierii, ar trebui se schimbi pozitia
insi este mai greu sa iegi din reteaua lui rate. Iar funclia RecycL Bin poate fi fatE de subiect gi se incerci noi perspecti-
Zuckerberg. in afare de stergerea contu- imbunltelitd cu aplicalia Dumpster. ve. Foto$afiile vor fi mai interesante
lui de Facebook, ai gi opliunea de a-l Dupe ce o descarci de pe net si o instalezi, dace Ie faci dintr-o pozilie diferiH de
e
suspenda pe o perioade de timp nedeter- Dumpster va recupera figierele foto, prima, care este, de obicei, de la nivelul
minate. Pentru asta, autentifice. apase pe video, muzici, documente, precum gi alte ochilor. ASa poti testa Si efectele diferite-
E
mica sigeate din dreapta sus gi mergi la formate de fi$iere. lor f-stop-uri asupra fotografiei.

ru
Fotografii fdrd
zoom
Obiectivele cu lungine
de focalizare fixA fac
fotografii de calitate Si
lasi loc IEntru multi
crrativitate.

CHIP<2orz<rt . 95
I I I I
I F
Revista CHIP este o publicalie lunare a
Media Venture Capital srl
sub licen!tr CHIP Holding cmbH

ISSN r45B-?o?9

REDACTOR-gEE
Dan Serbenescu
dan@mediaventurexo

REDACTOR
Rezvan Creciun

ADRESA REDACTIEI
Bd. Decebal Nr. 25-29 Et.5,
Ol!.mpia Tower, Sector 3,
Cod 030964, Bucure$ti

LAYOUT & DTP


Dante - La Divina Pubblicita
www.divinapubblicita.ro

PUBLICITATE
of f ice@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda RomAnia srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedif uzare.ro
COORDONATOR
Melania Sendulescu

DIRECTOR GENERAI
Eelician Scorobete
felix@mediaventurejo

TIPAR
Tiperit Ia Radin Print, p n reprezentantul
exclusiv peotlu Romania,4 Colours
www.4colourc-ro

Rlladin prirt (f cotours


Revista CHIP utilizeaze fotografii ale
CHIP HOLDING, GULIVER (ISTOCI( AEP)

@ Media Venture Capital srl


All rights reserved
rM CHIP is a registered trademark of
CHIP Holdirg cmbH (cermany),
a Hubert Burda Media company

Reproducer€a oicerui material scris sau ilustmtiv


aperut in aceasta publcatie. utilizarea si difuzarea
de continur in mediul ontine sau pe tnternet,
multipucarea pe CD-Rom. DVD-Rom,' exDortul si
difuzarea in strainaule sunl posibile doar cr.t
acordul editorului.

96 ' rr>2or7'CHIP
.:i<
easupost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumparaturile dumneavoastra online.

' Primiti SMS Ridicati coletul


' in magazinele c€le ofera servicii . de confirmare la efectuarea in intervalde 48 de ore folosind
. de livrare easgpost. , liv.arii, precum siun cod PlN. codul PIN primit anterior