Sunteți pe pagina 1din 96

.---.

-
Merge
peorJili
s/zora 15 r.ei ii"d"lt.,

Gripteazeca Er -J=
qti unprofesionist
Cum si-fi protejezi datele, documentele si serviciile

IAfi-Ei: super rapid +i


s t ab i I SLT,'.: ;i}:'r'#Ei"'ri[',ili3; ? Este,
sfaturi pentru
mai bune ""," \70 ore
Wi-Ei etc.
depigit?"
Motoare de ciutare
Procesoare Intel alternative in test

Spectre & Meltdown: ce trebuie si faci acum!


llIlllffiflil]llilL[[il ttlfr t
ED ITO RIAL rR

Doamnelor si domnilor,
Am dedicat cover story-ul acestei edilii telefonului nostru cel
de toate zilele, pentru care va propunem o cur5lenie de
primtrvari meniti si-i restaureze qi chiar si-i sporeascd
performantele.

De asemene4 serialul nostru aniversar


"CHIP +o de ani"
continud giin aceasti edi(ie, cu o incursiune in lumea
Dan $erbinescu Internet ofThings, conceptul care va face maginile si
Redactor $ef CHIP comunice intre ele gi va revolugiona evolulia viitoare a
retelelor.

Lectur[ plicutil

dan@nediawnture.ro

CHIP<2or8<os <l :3
SUMAR

AutoCAD 2or9
Afl:i de la expertul nGtru inovaliile
pe care noua editie a elebrului
softr'lrare le ofelt utilizatodtor. 10

Smartphone limitless! Faster, bigger, better!


ftiai ci simpla inlocuire a bateriei poate rsvini Ia
face un $mrtphone si A t CPU-uri rdtra rapide, SSD-uri mari
rapiditat€a de odinioard? Descop€rl ln matedalul nostru sfaturi fi app-uri I
utilepentruoptimizareatelefoanelorcuAndroid,darpiaiPhone-urilor. IV
h sau noi tipuri de stocare srmt cateva
din provoctrril€ t€ntante ale lui 2or8. 32

Wi-Fi fhrd probleme Criptare


Un serviciu Wi-Ei mai bun se poate obtine prin mai multe metode. Dar, ig artum cum pog cript+ cu aoar
daci nu procedezi sistematic este Goarte posibil ca unele lucruri ficute
la intlmplare doar sa hriuteFascl sttuatta"
caGva clicuri tot ceea ce este impor
tant pentru tine in mediul digital 58
2> 05'2or8'CHIP
SUMAR

Trend 50 Software & Apps la test


10 AutoCAD 2or9 Luna aceasta iti prezentem un program de scris
Desi accentul se pune tot mai mult pe licenlierea pentru autori ambiliogi, un editor video cu o
software-ului prin abonament (inclusiv cu noui interfagi, un soft anti-spionaj, unul de
avantajul actualizerii automate a platformei compresie gi criptare rapide, un instrument foto
CAD via web), din ratiuni firegti compania pentru opere de arti, unjoc Knoble atregetor Si
Autodesk continui si lanseze in fiecare alte cAteva app-uri utile.
primevare cate o edilie noue a software-ului 54 Motoare de ceutare alternative
amiral. Se vedem ce noutdgi aduce acum Pentru mulli, o ciutare pe web inseamnd
AutoCAD 2019! googling. Dar existd gi alte op(iuni de ciutare
12 Protectie impotriva Spectre Si Meltdown care oferi rezultate aproape la fel de puternice.
Cum si nu abordezi problemele de securitate CHIP a testat $apte dintre ele.
este ceva ce este demonstrat in prezent de Intel 58 Cum se criptezi realmente tot
& Co. cu haosul patch-urilor generate de bregele Cu doar citeva clicuri, poqi cripta PC-ul desktop,
hardware din procesoare. Este mai bine si faci dispozitivele mobile gi serviciile cloud,firi
tu singur totul. vreun compromis in materie de confort gi
14 Ealsifice realitatea performanli. i1i vom arita cum si faci asta.
Pregedintele joacl acum 9i in filme porno? Cu 64 MicroLED: Un OLED mai bun
ajutorul unui app IA, oameni obignuili igi pot Samsung gi Sony le vor. Apple gi Oculus, la fel:
introduce chipurile in clipuri video. Si fie asta LED-urile lui Microsoft vor ilumina urmetoarea
sfargitul credibifte$i? gener4ie de ecrane gi ne vor face sI uitim de
16 Smartphone la maximum toate neajunsurile OLED-urilor.
Multe telefoane mobile oferi doar o configura(ie 66 Prezentiri fere stress
standard. ili aretim cum si pui in migcare Indiferent cit de bine a fost pregititi
smartphone-uri Android gi iPhone-uri $i se le prezentarea tain PowerPoint, multe o pot lua
configurezi cu noi funcgii. razna la fata locului iar motivul pentru asta
24 Computerul ca fenomen de masi: 1984 - 1986 poate fi ceva la fel de banal ca lipsa unui
CHIP are 40 de ani. Sirbitorim jubileul cu un adaptor. Iate cum te poti asigura ce totul va
serial grandios, in care facem o retrospective a merge bine.
patru decenii de istorie a tehnologiei gi aruncim 69 Second hand: ieftine si destul de bune
gi o privire in viitor! in ultimii caliva ani, tdlefoanele mobile gi
28 De Ia obiect la obiect laptopurile au devenit suficient de rapide
Internet of Things ar trebui si faci maginile si pentru a executa orice sarcini. De aceea poti
comunice intre ele: ceringele tehnice pentru asta economisi o multime de bani cu achizilii second
au fost indeplinite, dar exact aici incep hand - daci alegi dispozitivul corect.
problemele. 72 Cum si rezolvi toate problemele cu reteaua Wi-Ei
32 Tendinle in tehnologia PC-urilor Fiecare retea Wi-Fi are neajunsuri, care o pot
Ne agteapti un an interesant: CPu-uri rapide, deregla sau o pot face instabili. Cu sfaturile
SSD-uri mari gi noi tipuri de stocare iti vor noastre profesionale pentru routere, pogi
actualiza PC-ul de acasi. Dar eliminarea breselor rezolva singur aceste probleme, ufor Fi ieftin.
de securitate primeazi. 76 CHIP Top ro
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
Test & Tech testeaze peste ]ooo de produse pe an. Aici
gese$ti liste Top ro pentru 17 categorii, informatii
36 Per{ormanti puternicl in format mic
Am testat unsprezece mini Pc-uri din toate despre produse noi testate gi mai multe
clasele de pret - nu toate dispozitivele reugesc sd recomandari de noi achizitii.
mentini echilibrul fragil dintre un format mic, o 8o Ghid CHIP: CPU & GPU
performan!5 solidi qi o configuralie bun5. Generatia 2.ooo a cipurilor AMD Ryzen este aici
gi puncteazi graqie unei performanle grafice
40 Hardware latest
I Iti venim in intampinare din nou, cu: o cameri excelente.
q foto profesionali, un notebook puternic, un Tips &,'T'ricks
smartphone de top cu o cameri de excep(ie, un 82 Concentrat de Know-how
3
televizor imbatabil pentru imagini UHD, o Accelereaz5-li sistemul gi fA-Ii viala mai comode
tastature de gaming rapidi, un router cu cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai
acoperire mare si multe alte gadget-uri pentru bune trucuri pentru Office, hardware, internet
: connaisseuri. Si multe altele.

< 2018 . 05 .3
TREND > NOUTATI

Sony
lanseaziin Rominia
camera foto mirror-
less full-frame az III

paniat de un circuit primar LSI diferite de orice au facut in trecut.


care dubleazi viteza de citire a senzoru- Camera dispune de un autofocus
Iui de imagine pi de un nou motor de pro- imbunetelt semnificativ comparativ cu
cesare a imaginii BIONZ X, care maregte q7II, inclusiv prin addugarea capabilitdli
viteza de procesare de aproximativ 18 ori, Ior 4D FOCUS. Noua camere are 425 de
comparativ cu viteza de pe q7II. puncte de focalizare cu detectie de con-
Prin combinarea acestui senzorului trast care lucreaztr impreuna cu cele 693
Exmor R CMOS cu o varietate de facili- de puncte ale sistemului AF de deteclie
Sony a lansat in Romania camera foto teli impresionante, inclusiv acoperire AF de fazd in planul focal pe care l-a impru-
mirrorless full-frame qz III, care incorpo- de 93%, fotografiere rapida cu pane Ia ro mutat de Ia renumitul model og. Acest
reazi noul senzor de imagine Exmor B cadre pe secunde, atAt cu declanqare me- sistem inovator pentru autofocus acope-
CMOS de 24.2MP, cu iluminare din spate, canice, cat gi cu declangare silentioasi" re aproimariv 93% din cadru gi asigure
ce ofere o sensibilitate crescute, rezolutie capabilittrli video 4K diverse ;i multe focalizare stabili $i urmerirea celor mai
uimitoare gi un interval dinamic extins, altele, Sony a creat o noue unealte care dificil de fotografiat subiecte.
de u trepte de expunere Ia sensibilitati ofera tuturor tipurilor de foto$afi - de la Noul qT III ofera Fiinregistrare video
scazute, Noul senzor de imagine cu ilumi amatori la profesioni$ti - posibilitatea de 4K (la rezolutie 384ox216o pixeli) pe toate
nare din spate Exmor R CMOS este acom- a surprinde continut in moduri noi Si Ielimea senzorului de imagine full-frame.

Kingston Digital
Kingston
SSD
a lansat unitdtilor
din famitia Uvsoo. Dispo-
foarte rapide gi, pentru ce nu
are componente mobile, are
lanseaza noua serte
nibile in mai multe formate, mult mai puline ganse sa se de SSD-uriUVsoo
UV5oo vor fi primele SSD-uri deterioreze, comparativ cu
Kingston cu suport 3D NAND hard disk-urile mecanice.
care vor beneficia de criptare UVSoo ofere proteclie pentru
integrale. Uvsoo sunt alimen- datele sensibile cu o criptare
tate de controller-ul Marvell hardware AES 256-bit $i suport
88SS1o74 fi, in combinalie cu TCG Opal2.o. Noul SSD este
memoria flash 3D NAND ofere disponibilin trei vadante de
viteze de citire/scriere de pana dimensiune (2,5 inchi., M.2 2280, I
,c
la 52o MB/s gi 5oo MB/s, ceea ce mSATA) pentru a se potrivi
E
le face de 10 ori mai rapide oricarui tip de sistem. Uvsoo
E
decat un hard disk cu este perfect ca drive de pornire
72OORPM. sau ca sistem primar de stoca-
UV5oo imbuneteleite re, fiind disponibilin versiuni
semnificativ timpul de res- de capacitate de poGB,24oGB,
puns general al sistemului cu 48oGB, 96oGB 9i 192oGB.
pornire, incercare $i transfer

4, os > 2or8 > CHIP


NOUTATI < TREND

ASUS lanseazi in Rominia


monitorul profesional de
32 de inchi ProArt PASzUC
dedicat editirii foto video
.erbolt 3. rata mare de contrast ASUS Cu o lumino-
Smart Contrast Ratio (ASCR) 9i un unghi zitate ridicatE,
de vizualizare de 178'. ProArt PA32UC are ProArt PA32UC
certificare Ultra HD Premium gi este ofere o experienttr
capabil sd redea pdnd la Looo cd/m2 pen- HDR realiste. iar
tru o experienle HDR cat mai aproape de prin spectrul larg de
realitate. Totodata, asigura o game de redare a culorilor
culoare de 99.5% Adobe RGB,85% Rec. poate afiga peste r,o7
2o2o, peste 95% DCI-P3 Fi 1oo% SRGB miliarde de culori,
pentru o fidelitate exceplionald a culori- ideal pentru o experi-
lor in editarea foto video profesionald. ente profesionaE de
Monitoarele ProArt PA3zUC sunt pre-ca- editare video. ProArt
librate pentru a garanta o acuratete de Pfu2UC incorporeazi
top a culorii cu o l'aloare a AE sub 2. Cu setdri de calibrare
iluminare LED din spate pe toate supra- avansate a culodi $i
fala gi cu tehnologia ASUS LED Driving, aduce un grad inalt de
monitorul este dotat cu 384 de zone LED acuratete a nuantelor Utilizatorii
Fi o luminozitate pane Ia rooo cd/m2, ceea vor avea parte de imagini mai apropiate
ceii permite sa reproduce cele mai pro- de realitate gi mai fidele oomatic. Astfel,
funde nuante de negru si cele mai Iumi- este un instrument potrivit pentru Bra- conlinut care au nevoie de o acuratete
noase nuanle de alb. phic designeri, fotografi si producatori de mare a culorilor.

Epson:
6imprimante gi
un videoproiector
Epsoncigtigi
premiul Red Dot

Epson a castigat Red Dot Award Ia cate- 3720/4720 14730 14740, proiectorul portabil duse anuntate in ultimii doi ani gi Ie se-
goria design de produs (Red Dot Award: EB-r795E eezervoarele pentru impriman- Iecteaze pe cele care au cel mai bun
Product Design 2018) pentru €ase dintre te irkjet EI -n o o I n 50 I 37 o o h7 50 I 47 50 - design pe baza a noue criterii, printre
imprimantele sale 9i un model de video- Initiative pornitain 1955, in Germa- care inovatia, fun4ionalitatea, ergono-
proiector. Acesta este al doilea an conse- nia, Red Dot Design Award este organizat mia, compatibilitatea cu mediul qi durabi-
cutiv in care produsele Epson pdmesc de centrul de design Design zentrum litatea. Produsele caStigitoare din acest
aceaste distinqie. Produsele premiate Nordrhein Westfalen gi este recunoscut an au fost selectate dintr-o listi extinse
sunt: imprimantele multifunclionale Ia nivel mondial ca unul dintre cele mai de produse propuse de 59 de Fri.
rn-kjet XP-85o0/6ooo, imprimantele mul- prestigioase premii din domeniul desig-
'-:funclionale inkjet WF- nului. Unjuriu de experti evalueaza pro-

i < 2018 < 05 .5


TREND > NOUTATI

Primul televizor
OIED Philips
din gama 2ol8 este
disponibilin Rominia
Anul zotz a fost unul spectaculos pentru
Philips in ceea ce privegte televizoarele
OLED, iar pentru 2018 numerul de mode-
Ie OLED s-a m5rit Ia 5. in premierS, pe
piale a ajuns un model de 65 de inchi,
65OLED873, versiune care este de acum
disponibile $iin Romania. Noul model de
65", OLED 873, este ,,fratele mai mare" al
premiatului Philips 55POS9oo2. Acest
model combine procesorul de imagine P5
gi sistemul Ambilight pe trei laturi cu
nivelurile de negru pur caracteristice
OLED pentru a crea un nou punct de
referinle in calitatea imaginii TV
Combinatia dintre luminozitatea de
9oo de niti a modelului 873, gama large de
culori garantate de panoul OLED gi pro-
cesorul de imagine P5 permite modelului forme de leagen, care ofere modelului 823
sa atingi cu ugurinte gi chiar sa depa$es- un aspect de plutire. $asiul extrem de Google Play Store.
cd standardele de certificare UHD Pre- subgire gi dimensiunile foarte reduse ale Televizorul vine insotit de doue tele-
mium Fi standardul exigent Phitips HDR panoului OLED, incadrate intr-o rama comenzi. Una dintre ele are tastatura full
Perfect - atat pentru conlinut HDRIo cat super-ingusti, evidentiazd semnele dis- QWERTY pe partea din spate,lucru care
$i H LG. Calitatea sunetului este impresio- tinctive ale filosofiei de design Philips faciliteazd introducearea de text, iar cea-
nante gratie includerii tehnologiei triple Jightness visual". lalte telecomande are microfon incorpo-
ring si DTS HD Premium Sound. Modelul 873 ruleazi sistemul de ope- rat pentru comenzi vocale.
Propo{iile rafinate gi utilizarea ma- rare Android TV (versiunea N) certificat De asemenea, in urma unui update
terialelor premium se extind atat Ia rama de Google, permiland accesul la toate viitor, modelul OLED 873 va beneficia si
de aluminiu cat si Ia suportul central sub aplica!iile destinate televjzoarelor prin de serviciul Google Assistant.

Milestone Systems,lider globalin dezvoltarea de sisteme de


video management (VMS) gi solulii de supraveghere, a organi-
zat Iuna trecuti, Ia Bucureqti, un eveniment dedicat pietei loca-
Ie de securitate. Mai mult de roo de parteneri, integratori, distri-
Milestone
buitori gi revanzitori au participat la Milestone Integration Day, Integration Day Romania
avand astfel oportunitatea de a testa si descoperi cele mai noi
caracteristici $i beneficii ale produselor Milestone. Au fost Retail, toate bazate pe sistemul de video management numerul
organizate gi sesiuni de prezentare ale soluliilor partenerilor r Ia nivel international - VMS Xprotect. Motivul pentru care
Milestone, care pot ajuta afacerile integratorilor de securitate aceste trei verticale au fost alese este acela ce, in 2018, aceste
si evolueze. domenii sunt prognozate se cunoasce o creitere semnificative
Soluliile prezentate in cadrul evenimentului au fost organi- in Romania.
zate injurul a trei verticale de business: Smart City, Logistici si VMS XProtect poate cregte nivelul de siguranla al locuitori-
lor unui oras, prin reducerea timpului de ris-
puns gi prin oferirea de informalii audio/video
vitale, rapid gi simplu, organelor de securitate.
Tehnologii precum Edge Storage si Milestone
Interconnect fac posibile preluarea automate
sau manuali a imaginilor video realizate de
camerele instalate in interiorul vehiculelor
Astfel, imaginile pot fi combinate cu alte inre-
gistreri din statiile de preluare a publicului, !
pentru a se putea realiza investigalii mai rapi
de. De asemenea, produsele Milestone Advan-
E
ced VMS pot sa genereze hirti de risc $i alarme. E

05 > 20 18 > CHIP


NourATr < TREND

Motorola Moto Z'Eorce Edition


este acum disponibilin Rominia
Lenovo, prin subsidiara sa, Motorola profunzime autentice a campului
MobilitI a anunlat disponibilitatea vizual. Ca gi Moto Z'Play, Moto Z"
smartphone-ului Moto Z, Force Edition Force Edition este echipat cu
in Romania. Noul Moto Z, Eorce Edition cele mai noi func$i Moto
imbind carcasa sublire, construite inte- Experiences.
gral din metal ranforsat cu aluminiu De asemenea, Moto Z"
seria 7ooo, cu tehnologia unici Moto Force Edition este compati-
Shattershield, precum Si cu ecranul de 5,5 bil cu Moto Mods, astfel
inchi Quad HD AMOLED, rezistent Ia incat utilizatorul se bucu-
spargere gi cripare. rI de o experienta mobiE
Datorite bateriei cu autonomie pen- complete $i poate folosi
tru intreaga zi qi a funqiei de incercare smartphone-ulin noi
TurboPower, noul smartphone din seria moduri pentru a
Moto Z promite o mobilitate ridicatS- intera4iona cu cei
Dispozitivul este moto...rizat de un Qual- din jur. Acesta poate
comm Snapdragon 835 Si ofera cele mai deveni instantaneu
inalte viteze posibile pentru serviciul de o cameri 360", consola dejoc, pentru Android Enterprise Recommen-
date, datorita funcliei Gigabit LTE. Noul difuzor stereo puternic, proiector video, ded, un program coordonat de Google,
Moto Z' force Edition este dotat cu un poate servi drept acumulator suplimen- care stabileste un nou standard de exce-
ansamblu dual de camere de 12 MB una tar Si multe altele. lente pentru dispozitivele $i serviciile
monocromatica $i una color, ce permit o Moto Z" Force Edition este validat dedicate companiilor.

Orchestra Nafionala Radio


va interpreta muzici din Super Mario Bros,
Angry Birds, Bioshock z gi Chrono Cross
Goethe-Institut $i Radio Romania prezin- Chrono Cross prin intermediul compozi- curi cunoscute la nivel international.
tI Game Heroes, un concert care reune$- tiilor muzicale. Concertul va fi sus(inut de cetre Orches-
te compozitori din toate collurile lumii, Game Heroes iFi propune se facd tra NalionaE Radio $i va fi condus de
universuljocurilor video gi oameni din cunoscut $i in Bomania conceptul de dirijorul $tefan Geiger. co-fondator $i
industria de game development din concert cu muzica dinjocuri video susli- pre$edintele comitetului de jurizare a
Romania. Concertul va avea loc pe data nut de o orchestra simfonici, un concept German Game Music Award, un concurs
de 04 mai 2or8,la Sala Radio,incepand bine cunoscut la nivel gtobal. Game realizat in colaborare cu Radio Bremen,
cu ora 19:oo. Game Heroes aduce laviali Heroes constd in interpretarea lucrerilor care oferi o platformi de comunicare
titluri populare precum Super Mario muzicale a $apte compozitori care cola- pentlu tinerii compozitori, realizatori de
Bros, Angry Birds, Bioshock 2 sau boreaze cu companii Ei studiouri dejo- proiecte muzicale pentru jocuri video.
Concertul va include lucrSri origina-
precum Benny Oschmann - THE
le,
RAVEN - LEGACY OF A MASTER THIEE
OVERTURE, tui Pulkkinnen -ANGRY
BIRDS, Garry Schyman - BIOSHOCK 2.
SUITE, Koji Kondo - SUPER MARIO
BROS MEDLEY/ tive gaming cu MALIEB-
NAIIV), Yasunori Mitsuda - CHRONO
CnoSS. SuItu. in plus vor putea fi audia-
te $i lucrari noi pentru trailere dejocuri
video. realizate de tineri compozitori:
Konstantin Kemnitz/Dominik Schuster
- THE LEGEND OF ZELDA SKYWARD
SWORD, Bobin Becker / Levente Kovacs
- SUPER MARIO 3D WORLD, Bogdan
Pintilie flonul Teodorescu /Victor Filip
_ DREAMS.

,-:<2018<05 <7
TREND : NOUTATI

Avanpremieri
Samsung
QTEDTV
cerului poate fi diferite in scene diferite.
Noua serie QLED introduce Si siste-
mul de iluminare de fundal Direct Full
Array Elite, care,in locul uneilampi care
de obicei era montata in partea dejos a
ecranului, ofere o retea de LED-uri care
acopere tot panoul din spatele ecranului,
ceea ce permite o iluminare precisS, fdrd
efectele de bleeding care erau tolerate
drept inevitabile pan6 acum.
Pe partea de design, remarcabil este
noul cablu care asigur5 9i alimentarea
televizorului gi transportul semnalului
video, care este transparent, ceea ce il
De$i lansarea noii game de televizoare reazd noua tehnologie HDE to+,lansati face mai pulin contrastant cu peretele
QLED a Samsung urma sI aibl loc dupa la sfar$itul anuluitrecut de samsung qi din spate. Daca televizorul nu este mon-
inchiderea edigiei. vI putem oferi o serie Amazon (care oferf, deja streaming tat pe perete, cablul poate fi disimulat in
de detal.ii privind noua gama. oferite in HDRro+ pentru loo de seriate gi filme). piciorul postamentului. O alte funclie
avanpremieri de Samsung inaintea lan- Spre deosebire de HDR 1o, ale cerei meta- interesante, Ambience, permite afigarea
sarii oficiale. Noua game QLED, a carei date erau statice, HDR lo+ vine cu meta- permanenti a unei imagini decorative,
nave amiral este modelut de 65 de inchi date dinamice, care pot descrie diferit sau chiar a texturii peretelui din fundal,
Q9E incorporeazd o serie de tehnologii parametrii imaginii in funclie de scena ceea ce face televizorul aproape insesiza-
care oferd o calitate impecabili a imagini- respective. HDR lor ofere ajusteri sce- bil atunci cand nu este in funcliune.
Ior,insa pune un accent deosebit Si pe ne-cu-scena pentru reprezentarea opti- Mai multe detaliiintr-un viitor test
design gi pe modalitatea de a disimula me a contrastului din continutul surstr amenuntit pe care il vom face cu noul
elegant cablurile. Modelul Q9F incorpo- HDR. Astfel, spre exemplu, luminozitatea model QLED de Ia Samsung.

Jocul romanesc pentru mobil


Tap Busters
a atins un milion de descirciri
Tap Busters, primuljoc al studioulu- cu un stil artistic unic realizat de
bucuregtean Metagame, a reugit sa Nope! un ilustrator recunoscut la
depiqeasci r milion de descerceri pe nivel international. Misiunea jucato-
dispozitivele iOS 9i Android. Jocul a rilor este se devinevAndtori de re-
rezultat in urma colaborarii dintre compense gi sa apese pe ecran pen-
studioul Metagame Si Carbon, un tru a distruge mon$tri malefici. Pe
incubator/accelerator romAnesc de parcursul jocului, utilizatorii dispun
jocuri infiintat de mai multi veterani de o multitudine de echipamente gi
ai industriei, cu misiunea de a spri- minioni care ii vor ajuta sa igi inde-
jini dezvoltatorii independenli de plineasci misiunile.
jocuri din regiune. Tap Busters a fost Jocul are, in prezent, un rating
Iansat global in noiembrie zov de de 475 pe platforma Android gi 4.8/5
Tilting Point, publisher american de pe iOS. Aproximativ 30% dintre cei
jocuri pentru dispozitive mobile. carejoace Tap Busters provin din
Tap Busters este unjoc de tip Statele Unite ale Americii, in timp ce
I clicker/tapper care imbina elemente Romania se numere printre primele
de actiune RPG (Role Playing Game) 15teri in topul descarcari.tor. I
I
8, 05 > 2018 ' CHIP
NOUTATI < TREND

ASUS
lanseazi noi plici de bazi ROG Strix, Prime gi TUE Gaming
ASUS a merit portofoliile gamelor ROG manli mai ridicata Un numir mai
Strix, Prime li TUF Gaming $i a lansat mare de nuclee pentru placa de
seriile de plici de baze H3zo, 8360 Qi H31o. bazi nu se adreseaza,inse, doar
Noile produse aduc optiuni suplimentare zonei de varfuri de game, ci chiar
de conectivitate Ia un pre! accesibil. gi pEcilor entry-level dotate cu
Aceste chipset-uri sunt disponibile in Core i3, a ceror game a fost extinsa
toata familia de placi de bazeASUS 3oo, cu noile platforme H370, 8360 qi
ofere tehnologii exclusive, durabilitate H31o.
imbatabila, sunt utor de folosit $i ajuttr Caracteristici unice pot fi
utilizatorii se profite la maximum de identificate pe toate modelele, de
Pc-urile pe care le detin. la circuite DIGI* VBM care ofere
Lansarea de anul trecut a noilor pro- alimentare procesorului, Ia Opti- re-ul le va pestra intacte chiar gi dupe
cesoare Intel Core de gener4ie 8,impreu- Mem, un mod de urmerire a fluxului de actuatzari.
ne cu platforma pentru pleci de baza date care ofere un semnal mai bun me- Noua game include pleci de baze
high-end Z:Zo, a insemnat o putere mai moriei, ceea ce aduce performante si sta- Republic ofGamers (ROG) Strix de noue
mare pentru bilitate crescute. UEEI BIOS oferi utiliza- generalie care sunt dotate cu toate irnbu-
Pc-urile utili- torilor posibilitatea se-gi seteze ugor neta$rile cerute de gameri, aspect inedit
zatorilor care sistemele. Pe langa op$unile obignuite de Si o pefforman!tr pe misura. Seria ASUS
vor perfor- seleclie gi calibrare, UEFI BIOS are o no- Pdme se adreseaze creatorilor de conti-
ue func(ie de ceutare care per- nut Fi utilizato lor care au nevoie de
mite utilizatorilor se gtueasce productivitate crescute, vin cu op!iuni
gi si modifice rapid set5ri. imbunitilite gi un design futurist. ASUS
Profiluri.le de configurare pot TUF Gaming integreazi un design cu
fi acum salvate gi impartefite motive militare pentru noile modele ac-
cu alli utilzatori, iar firmwa- cesibile de plSci de bazi pentru gaming.

AOC
lanseazi primul monitor AGON cu
AMD Radeon EreeSync 2 gi VESA DisplayHDR +oo
AOC anunle cel mai nou produs din ga- variabil (aliniaze refresh rate-ul monito- eviti procesarea clasice a monitorului $i
ma premium de monitoare de gaming rului cu framerate-ul plecii grafice). conecteaze rapid acliunile dispozitivelor
AGON, modelul AOC AGON AG322QC4. Ereesync 2 implicd reguli stricte (ex. Low (tastature/mouse) in joc.
Acesta ofere o experientd grafica extraor- Frame Compensation (LEC) obligatoriu, Modetul AOC Agon AG322QC4 va fi
dinare datorite panoului de 3r,5 inchi, un spaliu de culoare mai mare), iar HDR- disponibil din luna iulie 2018 la prelul de
f,era rame pe 3 laturi, compatibil cu teh- ul dispune de nivel scezut de latenle fati 2759 lei.
nologia VESA DisplayHDR 4oo, cu panel de monitoarele
VA $i o rezolulie Quad HD (2560 X l44o conventionale
pkeli), raport de aspect de 16:9, rate de HDR. Refresh
contrast de 2ooo:r gi o curbare de r8ooR. rate-ul de k4Hz
Monitorul dispune de o rate de refresh gi timpul de
de M4Hz, timp de raspuns de 4ms GtG Si rdspuns GtG de
tehnologie Radeon Freesync z cu ajuto- 4ms ajuta h
rul carejajucetorul se bucurh de o experi- eliminarea efec-
ent5 de gaming Ia un nivel avansat. telor de neclari-
Tehnologia VESA Display HDR asi- tate. De aseme-
guri o luminozitate de 4oocd/m'z, niveluri nea, modul AOC
ajustabile ale umbrelor, game variate de Low Input Lag
nuanle Si profunzimea acestora pentru imbunetAleFte
imagini High Dynamic Range (HDR). redarea Ei tim-
Pentru evitarea anomaliilor din tim- pul de rdspuns.
puljocului, tehnologia AMD Radeon Cu ajutorul
:reesync 2, imbunatelite fate de predece- acestui mod,
soarea Eree Sync, sustine un refresh rate semnalul video

i P < 2018 < 05


AutoGADzorg
Degi accentul se pune tot mai mult pe licenlierea software-ului prin abonament
(inciusiv cu avantajul actualizirii automate a platformei CAD via web), din ratiuni
firegti compania Autodesk continud si lanseze in fiecare primdvari c6te o edilie noui
a software-ului amiral. Si vedem ce noutili aduce acum AutoCAD 2or9!
DE MIRCEA BADUT

De la interfafii la colaborare milarea ecranelor cu diagonale mari: de acum software-ul se


Da, $i editia aceasta vine cu o serie de noutlli,insa trebuie spus ,,aSazf mult mai bine pe monitoarele cu rezolutii mari (Ultra
ca o parte dintre ele sunt deja livrare sau in curs de livrare utili- HD sau WQHD), coreldnd dimensiunea iconilelor cu densitatea
zatorilor ce detin licenle cu abonament, pentru ci le-au fost pixelilor, pentru acomodarea utilizatorului. Iar suportul pentru
furnizate prin actualizarea automate a software-ului prin ecranele cu rezolulie mare nu se refere doar la iconite, pentru
cloud. ctr AutoCAD 2019 continue efortul de actualizare a casetelor de
La primul contact, interfata grafice cu utilizatorul ne pare dialog cu utilizatorul (merirea unor fontud de text sau a unor
identicd cu cea de la AutoCAD 2018, 9i de-abia dupe ce o anali- elemente grafice), exemplele recomandate fiind acum casetele
zem cu intenlie comparative vedem schimbarea: iconitele din Edit Layer State,Insert Table gi editorul Visual LISP.
meniul ribbon gi din toolbar-uri sunt mai aplatizate, in sensul Probabil ce cea mai puternice facilitate practice adusa de
ca s-a renunlat la umbra pe care elementele grafice o aruncau noul AutoCAD este ,Drawing Compare', prin care utilizatorul
pe fundalul butoanelor. Efectul respecti tendinla pe care o tot poate compara doue versiuni ale unui desen/proiect, oricat de
vedem la software-urile actuale (aplicalii, dar si sisteme de ope- complex, pentru a identifica diferenlele dintre ele. Cei care au
rare, precum Windows ro gi Android), Si update-ul GUI probabil lucrat la proiecte mari, presupun6nd mai mutli participanli Ia
ca igi va gesi simpatizanli, mai ales c5 au fost redesenate 9i o se- desenare 9i reluiri/completeri de revizii, ;tiu ci girul modifica-
rie de elemente grafice din aceste iconile, pentru o mai buna li- rilor operate la proiect se poate pierde u$or, astfel ce o unealte
zibilitate. inse adeverata evolulie GUI o gasim mai degraba in de identificare a modificirilor s-ar putea dovedi salvatoare in
facilitatea de scalare automate a iconilelor in functie de dimen- anumite situalii presante. Ceuttrm comanda ,DWG Compare"
siunea in pixeli a ecranului. Aceasta e o continuare a eforturilor fie in meniul principal al AutoCAD-ului (Application menu), fie
pe care le semnalam $ila recenzia lui AutoCAD 2ou privind asi in meniul ribbon Collaborate, iar in caseta de dialog selectem

ro > 05 > 2018 , CHIP


AUTOCAD < TREND

cele doud figieredeser\ dupe care AutoCADul va prezenta un de- numea "Paper Space') vederi definite astfel in spatiul model
sen nou ce coleaze continuturile fifierelor $i le marcheaze astfel: (adicd ,,Named Views" apelate ca ,Layout Viewports"). 9iinche-
. elementele comune sunt prezentate in culoare gri (deci iem secliunea despre vederi mentionand perfeclionarile aduse
intr-o aparenltr neutra); grip-urilor de manevrare, prin care putem scala gi muta mai Ii
. elementele care existe doar in primul desen sunt colorate ber viewport-urile din ,paper space'.
cu verde; La capitolul ,straturi" noulAutoCAD aduceo facilitate inte-
. elementele care existi doarin al doilea desensunt colora- resante, care vine in sprijinul standardizerii activite$i de pro-
te cu ro$u. iectare (sau, dace aceasta a sunat pretentios, putem spune "in
sprijinul desenirii coerente"): gestionarea abaterilor de la sim-
Mai mult, in meniul-ribbon apare optiunea/eticheta bologia impuse prin stratificarea entitatilor, in cazul folosirii fi-
,Compare', ale cerui optiuni/submeniuri permit utilizatorului gierelor referinla-externe. (O proiectare senatoase presupune
se ajusteze continutul gi aparenta rezultatelor comparatiei ce- ca proprietelib simbologice - culoare, grosime, tip de linie,
Ior doue figiere-desen. Remarcam aici optiunile de schimbare a grosime de linie - asociate straturilor din desenul curent se
culori.lor, de comutare a ordinii de desenare pentru reprezentd- corespundl cu cele din eventualele desene referinll.) in collul
rile de elemente distincte, de deschidere a fi$ierelor, de angajare dreapta-sus al casetei "Layer Properties Manager" avem buto-
in comparatie gi a textelor sau hagurilor din desene gi, respectiv, nul ,Toggle Override Highlight", a c5rui apesare va determina
de afiEare qi de ajustare a norului de revizie ce marcheazi zone- grizonarea fundalurilor pentru acele straturi din casete care
le cu diferenle. Facilitatea de comparare a desenelor este puse conlin abateri de la aceaste reguH. Zebovind un pic cu
la dispozilie nu doar princomenzi direct accesabile de catre uti- mouse-ul peiconitadin primacoloana a tabelului-lista vom pri-
lizator, ci poate fi folosit5 Fi pentru integrarea in aplicalii (prin mi informatii explicite pdvind abaterea de [a reguli. $i desigur
cele r4 noi variabile de sistem angajabile in programare ce vom putea defini filtre de afigare in acest manager de
ObjectABX sau Visual LISP). straturi pentru a le izola pe acelea care au activ statusul de
insd in privinla colaboririi, cea mai evidenti imbunetaure
,override'. De asemenea, caseta de dialog ,,Layer Settings"
o aduce facilitatea ,Shared Views", prin care utilizatorul poate (apelabiH punctand pe rotila dintati din collul dreapta-sus al
disemina, prin intermediul cloud-ului pus Ia dispozilie de casetei "Layer Properties Manager"), are de acum cateva op!i-
Autodesk, vederi din desenul curent. Gdsimunealta Share View uni privind straturile Xref. Mai retinem ci gi aici avem un set de
fie in meniul de aplicatii AutoCAD (suboptiune in
"Publis]f), fie variabile de sistem pe care programatorii le pot angaja in apli
in meniul ribbon ,,Collaborate", inse o putem folosi doar dupi ce calii particulare/locale. Cumva off-topic, dar legat de straturi,
ne-am conectat la contul de utilizator AutodesUAutocAD. Du- am cititorilor $i eleganta comande "Layer WalK, imigate odini
pA ce am stabilit vedere/vederi dorim si punem Ia dispozilia
ce oare din pachetul Express, prin care putem obline o vizualizare
colaboratorilor/partenerilor, cloud-ul Autodesk se ocupe de re- interactiva a ocuparii straturilor din desenul curent.
spectivul continut, pe care il va agrega intr-o pagina WWW O facilitate adiugatA h AutoCAD 2019 "pe ultima sute de
HTML, iar noi vom putea setransmitem [ink-u[ mai departe. De metri" este asistentul ,,Find Objects that are Not Purgeable' din
fapt, facilitatea Shared Views este o altemative modeme la pu- fereastra comenzii PURGE, comandl pe care de obicei o apli
blicarea/transmiterea de figiere DWF sau PDF. Viewer-ul web cdm, spre finalul proiectului, pentru a curata figierul-desen de
Autodesk permite destinatarului se vizualizeze conlinutul ve- balast (adica pentru a elimina definilii de entiteu rlmase
derii/vededlor de proiect (cu geometria afiSate foarte clar), se nefolosite din sesiunile de lucru anterioare). Astfel, prin nou-a-
faca mesuratori gi se adauge comentarii li note de revizie, totul peruta fige a casetei de dialog Purge, putem face un audit asu-
folosind doar navigarea web suportate de PC, de tablete sau de pra entitalibr pe care comanda PURGE nu Ie poate elimina
telefonul mobil. (Desigur, pentru desenele mari/complexe, pro- (blocuri, tipuri de linie, stiluri de cotare, materiale, etc), iar aici
cesul de generare a vederii web dureazi ceva timp, iar utilizato- beneficiem de o scurta descriere a instanlierii lor gi a depen-
rul este atentionat prin iconila respectivA din bara de stare.) dentelor, gi chiar de un preview al respectivelor obiecte, ceea ce
Mai retinem doar faptul ce in paleta Shared Views utilizatoru- ne va ajuta sa decidem privind eventuala tratare individuaE.
Iuiii apartoate vederile diseminate (cu informalii despre starea incheiem cu cateva aspecte privind optimizari ale perfor-
Ior), gi de aici e[ poate realiza gi gestionarea acestora. manlei de afi$are a conlinutului grafic. AutoCAD 2or9 vine cu
imbunetSliri privind redesenarea/regenerarea graficii 2D
Vederi, straturi gi performanli evidente mai ales la comenzile de schimbarea a ordinii de dese-
in lungul gir de AutocAD-uri facilitatea Viewports, de afigare a nare, la zoom/pan, Ia modificarea propdetetii straturilor Si ob-
desenului in diverse configuralii de vizualizare, are trei decenii, servabile mai ales in cazul desenelor mari gi/sau conlinand
astfel ce e greu de gesit aspecte pretabile la optimizare. $i to- imagini raster. Caseta de dialog "Graphics Performance' permi-
tugi, AutoCAD 2019 aduce gi aici cate ceva. Este vorba in primul te de acum utilizatorului o mai facila configurare a accelerdrii
rdnd despre nou-aperuta categorie Named views din meniul ri- grafice 2D (inclusiv pentru alegerea modului de compatibilitate
bbon View: ea ne va ingedui se creem, restabilim Si se editam cu tehnologia Directx, sau pentru controlarea nivelului de cali-
vederi cu gi mai multd ugurinttr. Vom observa ce nou-introdusa tate la afi$area geometriei, care determine cantitatea de memo-
comande ,,New View' ne ofere de fapt o versiune simplificattr a rie GPU folosite pentru caching-ul afigarii). De asemenea, vizu-
alizarea 3D (angajate Ia navigarea/inspectarea modelelor tridi-
"New Viedshot Properties"
casetei de dialog (casete in care se
poate gi Eansforma apesand butonul
"More Options'). Dar pro- mensionale) cunoaSte ceva optimizari h afigarile de tip
rabil ce cea mai evidente imbunetaUre Ia acest capitol o consti- Wireframe, Realistic ori Shaded, mai ales pe sistemele ruland pe
:rie abilitatea de a introduce in compozitia de tiperire/prezen- 64 de biti, iar comenzile care beneficiaze cel mai mult de aceste
:a-re (in,,Layout", care va sa.zic5, adice in ceea ce odinioare se imbunete$ri sunt 3DoRBIT, zooM, PAN 9i VSCURBENT. r

i:<2or8.05 < 1l
TREND , SIGURANTA

impotriva
a
Spectre giMeltdovr,rn
Cum str nu abordezi problemele de securitate este ceva ce este demonstratin prezent
de Inter & co' cu haosurffJi[:ilfi"r:lii3li,li,l".,*;lt din proce60'*e'
tndware
e este mai reu decat o bre$e de securitate fIrA patch Meltdown CPU Checker de la Ashampoo. Fe dic pe ,Start test",
aplicat? Un presupus update de securitate care parali- dupd care o verificare a sistemului va rula timp de cateva
zeaza PC-ullsta este exact ce s-a intampht cand Intel a secunde iar instrumentul te va anunla dactr sistemul teu este
incercat str astupe bresele de securitate (vezi gi CHIP 4/2018, pa- vulnerabil la Spectre $i Meltdown. Dace ai fecut update-urile de
gina tz) din propriile procesoare. Dar aceasta este doar una din- Windows descrise anterior, sistemul teu nu ar trebui si mai fie
tre problemele legate de scenariile potenliale de atac Spectre gi vulnerabil la Meltdown, dar cu siguranle va fi Ia Spectre. S]tbi
Meltdown care ne tin in suspans de la lnceputul anului. Proble- ciunile instrumentului Ashampoo sunt evidentq nu ofefi mai
mele includ si informatiile contradictorii desprc aceste brege multe detalii despre starea patch-urilor, cu toate ce sistemul ar
furnizate de AMD, marea liniqte ce acopere tabera Android gi putea afiga mai multe informalii Instrumentul de verificare
update-urile de Windows care intre In conflict cu antivirugii. sub forma unui modul Powershell numit Speculationcontrol,
Toate impreune ii preocupl din ce in ce mai mult pe utilizatorii care vine de la Micrrsoft, lucrcaze sub capou. Acesta este desti
din toate lumea, intrucat aproape fiecare computer este afec- nat utilizatorilor avansati care nu se tem de o linie de comand6.
tat. Te vom sfatui cum poti, totugi, se te protejezi. Instalarea presupune parcurgerea catorva pa$ in consola
PowerShell, cu drepturi de Admin. Ruleaztr succesiv urmetoa-
Update-urile de Windows elimini Meltdown rele patru comenzi in Windows ro. in paqii r gi z, confirmd posi-
Cea mai mare problema a update-urilor de securitate este ca nu bilele soliciteri tastand -A:
pot elimina problemele cu un singur patch. Producetorii de I Install-Modulespeculationcontrcl
hardware, de sisteme de operare, de drivere $i dezvoltatorii de 2 Set-ExecutionPoticyBemoteSigned-ScopeCuEentuser
programe sunt oricum implicati. Cu toate acestea, primul sfat
3 Import-Modulespeculationcontrol
este foarte simplu: porne*e Windows Update gi instaleaze cele
4 Get-Speculationcontrotsettings
mai recente patch-uri. Dar asta funqioneazi doar daca antivi-
rusul ttru este actualizat. Unele versiuni ale antiviruqilor intrtr Rezultatele par complicate, la prima vedere (vezi dreapta); dar
in conflict cu update-urile de Windows furnizate. Astfel, ca Microsoft exp[ce detaliat valorile afigate Ia htttr s://support.
mesure de pr€cautie, updateaze antivirusul lnce o datd $i abia microsoft.com/en-u8/help/4o24629. Cel mai important lucIu
apoi ruleaze actualizarea Windows. in felul acesta te poli pro-
teja de Meltdown in Windows Z 8.r 9i ro Fi poti face viata mai
este se apara sus un rand verde cu
"windows OS support for
branch target injection is present True". Asta arate ci ai insta-
grea pentru Spectre.
lat patch-urile de securitate ale Microsoft. Din Windows nu mai
poti face nimic; rcstul reparatiilor va trebui str le execuli cu
Verificiri de securitate de Ia Mictosoft
ajutorul unor update-uri de BIOS sau microcode.
Sunt disponibile diferite instrumente cu care poli verifica
vulnerabilitatea sistemului teu h Spectre $i Meltdown. Ar Update-urile de BIOS clutate frenetic
trebui sI le folosegti Cel mai simplu dintre ele este Spectre Doar foarte putini uti.lizatori au ln vedere update-urile de BIOS,

Calendarul
bregelor
SpectE $ Mett-
IT
rl AMDiI rl
rI @ aa
rl
down tln lumea
hprizl deta 3 ianuarie: t ianuarie: zianuarie: r2ianuarie: ze ianuarie: zg ianuarie:
inccputul anulul. Anu4area bre$elo! Microsoft oferi Windowsupdate Marevaldespan Intel rcfiage iar Microsoft oferl un
Spectre (variantele update-uri de secu- eauzeaze probleme cu mail-uri care se update-urile update care dezacti
IatI o eonologie r $i 2) $i Meltdow[ ritate pt. Windows mioocode. din veaze proteqia
a celor mal ro pe 64 biti irdpotri\,'a Spectre !.2
I importante
€venimente.
I 30OL
20t8

t2> 05'zot8'CHIP

I
SIGURANTA < TREND

r cNar dace, in general, sunt atenli la update-uri. Problema este


ca producatorii de PC-ud, notebook-uri sau pHci de baza aboF
deaza diferit update-urile $i in majoritatea cazurilor, nu este
disponibil un update automat ca in cazul Windows. Intel ofere
informalii despre acestea Ia http://intel.lY/2BSCYME; pentru
AMD http://bit.ly/2c9vcq3 este punctul principal de contact.
Dar nu vei gesi toate update-urile acolo. Daca U-ai asamblat
singur computerul, productrtorul plecii de baze este responsa-
bil pentru asta. Dace ai un PC sau notebook complet, ar trebui
se accesezi site-ul producetorului pldcii de bazd Si sA cauti
update-uri de BIOS, preferabil folosind numarul serial al plecii
Testele noastre aleatorii au dus, inse, la o concluzie dezamdgi
toare: aproape niciun producltor nu ofere vreun update. Asta
mai ales din cauza faptului ce producetorii de procesoare nu
Celnai simplu t€6t AshamDoo Spectrc MeltdolYn CPU Checker
gi-au prea flecut treaba. Pe 12 ianuarie, Intel incepuse deja sa
arati rapid starea protecliei sistemului ttu-
ofere update-uri microcode; dar acestea au trebuit se fie retrase
din nou dupe numai zece zile, din cauza unor erori. Utilizatorii PowerShell
atenli, care giau updatat foarte rapid BIOS-ul, au ajuns intr-o complicat:
situalie plind de erori. Dacd sunt disponibile, ar trebui totu$ se Ingtrumentul de test al
instalezi update-urile de BIOS pentru sistemul teu. Dar nu face Microsoft genereazl
nimic pripit. Poli se mai a$tepli o zi-doud inainte de instalare. confiEie. Lnportanttr
Mai intai vezi daci nu cumva apar probleme cu update-urile este doar Iinia care
aratl dace patch-ul
oferite de producatorul pEcii tale. Dace nu, poli instala noul
Windows esta activ.
BIOS fare vreun risc major.

Updatarea driverelor fi a programelor


Dactr tot esti pe site-ul producitorului, caut5 9i update-uri pen-
tru drivere. PHcile video sunt in special vulnerabile. Protectia
multlnivet impotriva spectre Fi Meltdown este completate Si
de update-urile pentru programe. Asta se aplice mai ales la
browsere. 11i poli testa vulnerabilitatea browser-ului la http://
bit.ty/2ckjv3T. Ignora caracterele chinezesti 9i fa clc pe ,Click
to check'. Aproape sigur vei fi protejat dace foloseFti un brow-
ser actualizat - Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer sau
Opera au primit deja patch-uri. Spectre 9i Meltdown afecteaza
$i dte programe. Updateaze tot softul pe care il ai instalat.
lnstrumente precum Software Update Monitor (SUMo) te
pot ajuta str vezi imaginea de ansamblu a actualizirii progra-
melor.

caz clar pentru iOS, incertitudine pentru Android


$i update-ul ta iOS [.2 ofere proteqie de baza pentru
iPhone-uri iPad-url dar asta inseamne Fi ce dispozitivul tau
Si cu tm tcst online al
Test de browser: iti poti testa brtwserele
Apple nu este deloc protejat daca nu suporte iOS u. Situalia vulnerabilifiitil
este neclar in Android: Google a patch-uit pana acum doar actu-
alele versiuni de Android. Dar este indoietnic ca te4ii producS-
tori ofere aceste patch-uri pentru multe dispozitive. PoIi verifi- n9B !i5tumd. Apliui' :
ca la http://bit.ly/zBrw6KK care este situatia update-urilor rQffi:rm r ""'*" {* e:*" SI*
pentru smartphone-ul ttru. Pentru a fi gi mai sigur, ar trebui sa ^,.
r
verifici $i direct cu producetorul smartphone-ului thu.
o arraa
e
$qd o{n.
(r,.
.turr.G Atu
^!&9a

z februarie:
@
g februarie:
AMDE (@
u februari€:
t51o sas6

n stl.. A&.Er6 eroi.l


AV test deja mpor- Intel trimite Multi utilizatori '
teazi l39 de etanti update-uu microco- inca'asteapta upda- r523{9
oane cu Spectre Si de revizulte te-urile microcode

Updater de software: un instrum€nt precum SUMo te ajute si


cauti update-uri pentru programe'

ol.oz
20r8

:HIP < 2018 < 05


. 13
TREND > DEEPEAKE

Ealsifici realitatea
Presedintele joaci acum gi in filme porno? Cu ajutorul unui app IA, oameni obignuili igi
pot introduce chipurile in clipuri video. Sd fie asta sfErgitul credibilita$i?
pp-urile care schimbe felele sunt amuzante: cu doar un nVidia (preferabil, una noua qi puternice). Dacd poli urmeri
clic, po$ se-Ii pui fata pe corpul unui pdeten, star de instructiunile destul de greoaie de pe YouTirbe, ai cateva ore la
cinema, sportiv sau erou al istoriei tehnotogiei. Facebo- dispozilie gi rezigti bine la frustreri, poli executa chiar tu trans-
ok, Yahoo gi Microsoft ofere programe specifice pentru schim- plantul de fate. $i asta s-a incercat, desigur, cu filme porno.
barea fetei cu un clic. Dar un nou app pune laincercare percep- Dupe ce fetele unor bine-cunoscute actrile de Ia Hollywood au
lia oricum stresati a autenticitelii, precum gi drepturile fost transplantate, folosind FakeApp, pe feJele unor actrite
personale pe internet: Ia inceputul lunii ianuarie, utilizatorul porno, aceastl activitate, care era mai mult apanajul tocilarilor
Reddit /u/deepfakes a lansat un software cu care oricine poate pasionali de tehnologie, a devenit un mic hype media: ce se ts4
inlocui o fale dintr-un video cu o alta. Rezultatul pare extrem intamph cu realitatea daca este aga de ugor sd o manipulezi? <b
de real noua fizionomie se amestece cu vechea fizionomie De ani de zile, grupuri de cercetdtori Si dezvoltatori lucrea- iE
intr-un hibrid cu un aspect foarte realist. Chiar Si expresiile pentru a realiza un software cu care se pot modifica nu doar
ztr "r;
faciale ale chipului original sunt adoptate de cel fals. imaginile qi clipurile video, ci pi vocea Qi inregistrarile audio. il
3E
Producatorul de software Adobe a prezentat, la sfargitul lui ed
gd
Transplant de fale cu obstacole noiembrie trecut, programul seu Voco, care poate fi folosit
Tot ce ai nevoie pentru asta sunt doud clipuri video: unul cu pentru a rescrie, scurta sau copia text rostit, un fel de Photoshop
fala care va fi folosite gi unul cu fala care va fi inlocuite; in pentruvorbire, cu care se poate adeuga text nou, cu vocea origi
I ambele clipurivideos, respectivele fele trebuie sa fie claridenti- nali. in combinagie cu o aplicalie de schimbare a felei, pot fi P?
4A
t ficabile. Tehnologic, schimbul de fele este oarecum o provocare, create video-uri in care oameni reali pot fi folosili pe post de 5>
Programul ruleaze doar pe computere Windows cu plici video pipugi vorbitoare. Date fiind Fake News Si faptele alternative,
I

14' 05 > 2ol8 ' CHIP


DEEPFAKE < TREND

acest mncept a rezonat ca un semnal de alarmA legat de o pier-


dere a credib itelii care a inceput cu mult timp in urma. $i,
dace este sa dem crezare pr€dicliilor Google legate de trenduri,
cariera termenului Deepfake este abia la inceput. Calcularea realitilii
EakeApp calculeazl cele mai bune tranzitii lntre doul fele cu
Povestea adevlrate a unei minciuni ajutorul unui d doilea video de input. Procesul dureazl orc.
Ti€i lucruri pot fi spuse in legtrtura cu asta: mai intai, video-urile
cr€ate cu FakeApp sunt cu sigurante impresionante, dar nu
inf-atilt lncat se fie realmente convingetoare. EIe te pot pdctrli
doar cum ar face-o un GIF animat sau un clip de pe YouTube la
rezoluqie mai mici" Dar sursa video tebuie sl fre bine iluminata
pentru asta $i trebuie si fie vizibile doar chipuri individuale, cu
expresii faciale gi migceri [mitate. Falsul este un soi de truc care
funclioneaze doar in anumite condilii. Eaptul ce schimbul de fete
a avut succes doar cu pomo nu se datoreaze doar voyeurismului
ci Si unei realit5ti a esteticii produqiei: fetele actrilelor, iluminate
generos $i asemanetoare cu nitte pepugl pot fi transplantate mai
bine.
in al doitea rAnd produclia unor astfel de video-uri nu este
superficiale Dace ai fi accesat ctrutarea video hforumurile
Deepfale (acum *erse), ai fi gesit mutte falsuri eFuate $iintreberi
naive gen de ce arata a$ de urat falsul meu? Algoritmul are mai
intai nevoie sa fie antr€nat timp de cateva ore pentru cateva
secunde de fals. Cadrele individuale din materialul de training
pot afecta rezultatul complet fals. Dar, indiferent cat de elaborate
sunt pregetirite, in final privitorul va remane cu o senzatie de
ceva-nu-este-in-regull-aici - un indicator tipic al simuHrii realte'
tii, care este bune, dar nu suficient de buna.
ln al treilea rand gi poate cel mai important manipularea
imaginilor gi chiar a imaginilor in mifcare de ctrtre amatori nu es-
ulllImlCI
te nici pe departe o noutate. lnca de Ia inceputurile fotografiei,
stigna falsului gi regizdrii este legata de acest mediu. Una dintre
primele manipuliri de imagine cunoscute de om a fost doar un
transplant de cap: capul lui Abraham Lincoln pe corpul lui John
C. Cdhoun - un montaj care ar fi trebuit se-l face pe Lincoln str
arate mai bine decat se pare ce arata" Imaginile nu reflecte realita- in zo16, ulr grup de ctrretltori gemanl a atdtat cum pot 6t[ans'
ftrate, in timp red, erprcsille frcide atre rmei persoane pe chipul
tea ci sunt portrctriziri ce apare pe ecran', scrie omul
"Indiferent unei alte persoane.
de gtiinle cultural Helmut Lethen in
eseul seu prcmiat "Der
Schatten des Fotograferf (Umbra Fotogafutui), "apare scepticis'
mul ce ceea ce se vede este fals, o construqie sau macar o forme
manipdate a realtalif.
Ce este gregit parc mrect $i ce este corect pare gre$t nu este
doar un aspect secundar at fotografiei, ci una dintre constrange-
rile sale: fotografia gi filmul intotdeauna se joaca cu vizualizarea
-
gi inteEciunea autenticitatea este aproape intotdeauna o
care imagini ince mai putem avea incredere, ci cum poate fi
minciune in acest mediu 9i exact asta iI face atat de excitant.
suportate aceastd incertitudine. Dar nu este o situalie extraor-
CAnd imaginile invati sa minte dinare - permanent apar conflicte atunci cXnd apar noi forme
Acest disconfort este amplificat de fotogafia digitale. Ceea ce de auto-reflectare gi de reflectare a intregii lumi $i, la fel ca in
este reprodus de un figier de imagine este un produs extrem de cazul altor inovatii tehnologice, din asta va evolua o noud expu-
artificiat artefactele unei interpreteri algoritmice a reafite$i nere sociala la optiuni ince straine. La fel cum procesul auto-
rezultatul unei presele4ii creata tehnologic, caracterizate de mat de editare de imagine lasd urme, noua tehnologie va putea
psihologia percepliei, despre cum un aparat de imagine trebuie distinge realul de fals. ln plus, va fi gi o nou4 auto-inlelegere - la
se interpreteze fi se afigeze fluxurile de date. lronic, agtepterile fel cum s-a intAmplat anterior cu noile metode de inregistrare
ca fotografia $i filmul sa arate o realitate din ce in ce mai realis- gi editare a imagini.lor Si sunetelor.
te cresc, intr-o vreme in care imaginile sunt produse Ia o scare $i chiar dace potenlialut de fatsificare este, in prezent, un
masivh dace imaginile sunt produse constant Si peste tot nu subiect fierbinte, exista gi ample opliuni pentru noi forme de
cumva lumea este reprezentata mai precis $i mai normal? expresie creative. Asta pentru ce FakeApp estg in acelagi timp,
Cu Deepfakes si app-uri precum Voco, aceasta contradiciie gi o jucarie fantastice. Consecinla acestei revolutii nu va fi
si autoamegire devine acum explicit* chestiunea nu este ln pierderea realite$i, ci afirmarea ei r

:llP .2018 < 05 < r5


TREND > SISTEME SMARTPHONE

Smartphone
lamaximum
Multe telefoane mobile oferd doar o configuratie standard.
4..
Iti ardtim cum si pui in migcare smartphone-uri Android
I
I si iPhone-uri gi si le configurezi cu noi func[ii

I
16 , 05 ' 2or8 ' CHIP
I
SISTEME SMARTPHONE < TREND

n smartphone nu este diferit de un mic computer, al ce-


rui sistem de operare, la fel ca Windows, devine tot mai SUMAR
incercat gi mai lent in timp. Motivele pentru asta sunt Sisteme smartphone
particularitalite sistemului mobil, ale software-ului instalat, ale
hardware-ului imbitrAnit sau din cauza asistenlei. Spre exem-
@EUEE ANDRoID pas.2s
EEdEEE GHIDAPP pas.28
plu, recent s-a aflat ce Apple incetinea in mod deliberat iPho-
ne-urile mai vechi pentru a proteja echipamentele interne sen-
@@iOS pas.3o

sibite. Un efect colateral al acestei chestionabile mtrsuri de


precaulie este faptul ca mu4i clienli dezamegiu fi-au cumpdrat Extinde autonomia bateriei
prematur un iPhone nou. in acelagi timp, simplainlocuire a ba- Modul llltra STAMINA deconecteaza toti consumatorii
teriei ar fi fost esentialmente suficienta pentru a revigora un mari gi activeazl doar app-urile imPortante.
iPhone lene$. Mai muli utilizatod de Android s-au referit onli-
ne Ia fenomenul prin care smartphone-ul lor a devenit subit
mai rapid dup5 schimbarea baterieivechi.
lnlocuirea bateriei este doar una dintre posibiliteli pentru
a revigora un smartphone $i mai ales unul scump. in paginile
urmitoare, vei gesi numeroase sfaturi $i app-uri utile, cu care
poli maximiza performantele telefoanelor cu Android, dar ti
iPhone-urile, de o maniere destul de facilS, prin optimizarea sis-
temului de operare $i a software-ului care ruleaze pe acesta.

Optimizarea Android-ului
Spre deosebire de iOS, Android este o platformi deschise, care
oferi o mullime de opliuni de personalizare a sistemului gi de
optimizare a acestuia. Multitudinea de versiuni de Android qi
de sisteme personalizate de producatori ar putea insemna, inse,
ctr setarile descrise aici ar putea avea un nume diferit sau arpu- in setdrile bateriei
poti vedea cat de
tea fi localizate in alte meniuri.
mult va rezista
telefonul mobil cu
Curili sistemul gi dezactiveazi inhibitorii setlrile gi app-urile
Update-urile Si sincronizarea datelor in fundal sunt unii dintre cur€nte.
cei mai mari inhibitori ai sistemului in multe telefoane mobile
cu Android, Pentru inceput, ar trebui sa [mitezi descercarea gi
instalarea update-urilorde app-uri. Pentru a face asta, deschide
PIay Store Qi selecteaze ,Settings". Aici, fd clic pe Suto-update
apps" gi apoi selecteaze ,Do not auto-update apps". Android va
continua sa te informeze despre update-uri, in pofida acestei
settrri, dar acestea nu vor mai fi instalate automat, la un mo-
ment care ar putea fi nepotrivit. Sub,,System I System updates',
vei gasi o opliune similare pentru update-urile de sistem.
in setlri, poti
dctermina daci vrei
Android insugi ofere doar dezactivarea generalizate a sin- ca Android si insta-
cronizarii de date in cele mai noi versiuni. Po$ gesi setarea sub leze noi updatsuri
,Accounts" sau JJsers & Accounts". in unele app-uri precum, pentru app-uri.
poli schimba, adilional, setarile pentru ca mesajele noi se fie
desclrcate doar cand aplicalia este active. ln plus fale de asta,
dezinstaleaza toate aplicaliite din telefon pe care nu le mai folo-
seqti. De asemenea, ar trebui se monitorizezi app-urile care iJi Lansatoare alternative
verifici cu regularitate locatia, cum este app-ul meteo, fi poate Cu un telefonAndroid, nu egti animalii de tranzilie 9ic pentru
ar trebui chiar si restriclionezi aceasta functie. Drept rezultat, legat ombilical de aspectul operauunile telefoanelor
E smartphone-ul tau va incepe se functioneze din nou mai rapid, intefelei alese de producator. mobile.
in Play Store, vei gesi zeci de
: iar bateria va rezista mai mult timp. Iansatoare alternative, pe care
Ie poti instala ca pe oricare
! Autonomie mare pentru baterie
alt app. Nova Launcher este l|| oesklop
: Dace smartphone-ut teu igi epuizeazi bateria in doar cateva
deosebit de popular aducand
: ore, tot app-urile care ruleaze in fundal sunt responsabile. Se- cu sine functii adilionala gi (D App &widqel draweB
I lecteazd "settings I Battery" $i verifice aplcaliile afigate sub di- optiuni pentru iconite, wid-
a agrama consumului. Sunt cumva printre acestea app-uri pe ca- get-ud gi dock.
- :e ie foloseqti foarte rar sau chiar deloc? Daca da. atunci aceste Nova ofera, de asemenea, si
= aDp-u trebuie dezinstalate. Ca alternativi, poli activa,,STAMI- r

: < 2018 < 05 .17


TREND > SISTEM E SMARTPHONE

NA mode" sau setarea sim are, care reduce performanla siste-


mului dupi atingerea unui anumit nivel al bateriei sporind ast-
fel autonomia. Atunci c6nd e$ti departe de orice sursd de
curent, modul
"Ultra STAMI NA mode" este potrivit. Dar in acest
mod sunt disponibile doar cele mai importante funclii, precum
telefonia, contactele $i calendarul. App-uri precum IFTTT sau
MacroDroid aduc $i mai multe opliuni, cu care poli activa sau
Cu app-ul Light dezactiva in mod specific funcli.i care consume mult, cum este
Manag€a pabairea
LED-urilor telefunului WiFiul. Mai multe informalii despre asta la pagina zo.
mobil poate fi cufigu- Browserul Chrome al lui Google are un mod de salvare a da-
rati dupe bunul plac. telor, care conserva Elimea de banda in timp ce navighezi onl!
ne de pe mobil Acest mod nu este activat implicit. Poli gesi op-
liunea sub ,Data Saver" in "Settings" ale Chrome. Dupe activare,
iti arata ce procent din datele mobile a fost salvat prin activarca
acestui mod. Problema este ce de acum inainte datele tale vor
trece mai intai printr-un server Google cand navigh€zi online,
unde ar putea fi compromise.

Altereaze fun4iile LED-urilor Si ale butoandor


Mai multe smartphone-uri cu Android sunt echipate cu LED
uri, care pAlpAie in diverse culori ln fun4ie de un anumit eveni-
Choose the action to be perfomedwhen long
Butonul Home presslng ihe home button
ment care survine. Cu app-ul Light Manager, tu decizi ce eveni-
Alrp-ul HomeBot ment ar trebui se declangeze ce tip de palpaire fi cu ce culoare.
perrrite configurarea Launch app
Spre exemplu, telefonul teu ar putea papai in verde pentru a te
butonului Home. notifica despre un apel pierdut gi in portocaliu daca ai primit
Aici, ap{sarea hngi
a butonului desddde Launch sho(cut
un SMS nou. Versiunea ldrd redame a app-ului coste circa 15 €.
Google Maps. Butonul Home poate fi gi el personalizat dupd bunul plac
Open web page
Pentru asta, instaleaze app-ul HomeBot gi seteaze-l drept nou
Sssistant app' sub "Settings I Apps & Notifications I Default
Toggleflashllgtlt apps I Assistant & voice input". Apoi vei putea folosi HomeBot
pentru a determina ce a4iune trebuie si aiba Ioc daci apegi
Iung pe butonul Home.

Optimizeazi prezentarea ecranului


Ecranele telefoanelor mobile devin tot mai mari, ln acest caz,
este practic faptul ci Android, incepAnd cu versiunea 7.o, permi-
te afigarea simultani de multiple appuri pe ecran. in vrrme ce
Noile versiuni de
Android permit un app ruleaze deja, apasi Iung in partea din dreapta jos a Task
folosirea simultanl Manger. Primul app va fi acum minimizat injumdtatea de sus a
a doul app-uri. ecranului in vreme cer poli alege un nou app din meniu, pe ca-
Aici, MacroDroid
re ai vrea se-l foloselti in paralel
ruleaze sus, iar
Airlhoid rul€azl jos. Android ofertr qi posibilitatea de personalizare individuaH
a afigirii Poli folosi asta pentru a afi$a mai mult continut pe
ecran sau pentru a afita mai pulin conlinut. Iate cum poli spori
Iizibilitatea: selecteaze ,Settings I Display I Display sizd gi se-
teazi optiunea preferatd de acolo.
Navigheazi offline
Google Maps poate functiona $i
fertr o conexiune Ia internet.
economisi lStimea de bande
Android fliri Google
Pentru asta, cauta o localie cu Cu toate ce Android permite mult mai multe op(iuni 9i mai
acces Wi-Fi gi fi clic pe multe Ubertate in termeni de seteri decat relativ restrictivul
"Offline
maps I Select your own map'. iOS, are, totuli, limitirile sale. De aceea, este dificil se lii sub
Apoi poli folosi doue degete control in mod consistent foamea de date a companiei america-
pentru a determina cat de mare
ne. Cu cateva luni in urm6, Google a fost obligata se admita ce
si fie secgiunea de harte pe care
Android inregistreaze in secret datele privind locagia chiar qi
vrei s-o descarci, Dedesubt, poti
vedea cat spatiu va ocupa har- cand functia a fost dezactivate de utilizator.
ta. Pogi setecta 9i ,!t/i-Fi only" Instalarea unui alt sistem de operare bazat pe Android,
I din setlrile app-ului pentru a cum este Lineageos (vezi dreapta) se pretinde a fi un remediu
impotriva acestui gen de spionaj. Asta are efectul colateral bi-
I
r8 ' 05'2orSrCHIP
SISTEME SMARTPHONE < TREND

nevenit al instalerii unor versiuni de Android mai noi, alituri


de patch-urile de securitate oferite de acestea pentru multe te-
Iefoane mai vechi, abandonate de producetori.

Alternative la app-urile standard


DacA instalarea nu pe deplin lipsite de riscuri a Lineageos este
un pic prea complicate pentru tine, este disponibilS o serie de
mdsuri mai pulin intruzive. Ai putea folosi aplicatii $i servicii
diferite de cele standard, furnizate de producetori. spre exem-
plu, browserul web Dolphin este disponibil ca alternativd la Go-
ogle Chrome. Este disponibil giintr-o vadanta speciale, care nu
colecteazd local niciun fel de date. Poli afla mai multe informa-
lii despre browserul Dotphin Zero Incognito la pagina 2r. in loc
de Gmail, poli folosi un alt provider de e-mail 9i un alt app. in
acest caz, tot Ia pagina 21,ili recomanddm aplicalia MailDroid.
Mai mult, sunt disponibile magazine alternative de app-uri,
in ci nu mai vrei sA-Ii iei app-urile din PIay Store -in special
caz
pentru ce asta necesita un cont Google, Cele mai cunoscute ma-
gazine alternative sunt F-Droid gi Amazon Appstore. Arnbele
au aceleagi aplicatii, dar aceste app-uri nu sunt disponibile in
magazinul oficial PIay Store. Poti gesi pe web figierele APK cu
care poti instala aceste magazine. DupA instalare, poti accesa
ambele magazine pentru a descarca alte app-uri de acolo pe
smartphone-ul tau. F-Droid este caracterizat de imensa sa ofer-
ta de app-uri open-source, in vreme ce Amazon Appstore ofere
mai multe app-uri comerciale.

LineageOS - mai multe securitate pentru vechile telefoane Android


Lineageos este succesorul popularului Cya- Din picate, instalarea LineageOS nu Procedura pentru asta difer5 in functie de
nogenMod. Acest custom ROM inlocuie$te este tocmai o bagateli. Instalarea presupu- modelul de telefon. Unii producetori pre-
complet Android-ul pre-instalat. De aceea, ne o serie de paii secvenliali $i poate duce la cum Sony oferi un suport exemplar utiliza-
artrebui salvezi toate datele importante din un egec total al dispozitivului in cazul unei torilor lor. Informalii privind deblocarea
smartphone-ui teu pe PC inainte de a insta- erod. intr-un pas initrial, trebuie sA deblo- bootloader-ului Sony pot fi gesite Ia develo-
Ia LineageOS. in acest scop, este potrivit un chezi bootloader ul smartphone-ului tiu. per.sonymobile.com/unlockbootloader.
app de backup sau AirDroid. in cei '- Samsung, pe de alta parte, incearcd
mai r;u caz, instalarea Lineageos
-------\. se previne asta.
poate bloca in totalitatea functio- Dupa deblocare, vei avea nevoie
narea telefonului t5u mobil. De de un custom ROM cu LineageOS si
asemenea, prin flash-uirea sistemu- un ROM de recuperare. ROM-urile
lui de operare, garantia acordate de custom pot fi gesite la download.
producator devine nuld. lineageos.org iar ROM-urile de recu-
Lineageos este ideal pentru perare la twrp.me/Devices. Dupe
smartphone-urile mai vechi,care nu instalarea LineageOS, dace vrei si
mai primesc update-ud. Acest nea- folosegti din nou app-uri Google, vei
juns poate duce, pe termen lung,la avea nevoie in plus de GApps, care
un numar tot mai mare de brege de poate fi descercat5 de ia opengapps.
securitate. Situatia poate deveni orB. Pentru instalare, existimulte
critice pentru telefoanele mobile, metode 9i instrumente diferite, pre-
intrucat ele inregistreazi Si sto- cum MinimalADB si Fastboot sau
cheaze o imensd cantitate de date Odin. lnstructiunile pentru multe
personale. in contrast, LineageoS a smartphone uri pot fi gisite pe You-
fost suportat gi upgradat de dezvol- Tube sau pe forumul xDA Develo
tatorii sei pentru mult mai mult pers.
timp decat Android-ul oficial furni-
zat de respectivul producator de Lineageos poate rcaduce l,a
teiefoane mobile. Mulli utilizatod viate vechi telcfoane mobile
au raportat Si ce smartphone-urile precum Samsung Galary,$ ii le
lor auinceput se functioneze din poate upgrada la Etandardele
nou rapid dupi instalarea sistemu- actuale de securitate.
ui mai suplu Lineageos.

:lP < 2018 < 05 . 19


TREND > SISTE ME SMARTPHONE

Ghid de app-uri
Alituri de aplicaliile deja mentionat€ in paginile anterioare,
iti mai recomandim fi app-ud aditionale, care i$ permit si
automatizezi procesele care se repetii 6au si ac.cesezi telefo-
nul prin PC. Astfel, poti sl-ti lafi carduile de pl,astic acasi
sau si inlocuiegti aplicaliile frrrnizate de Google.

IFTTT IFTTT
contine applet-uri
Abrevierea IFTTIinseamna "Ifthis, then that', ceea ce inseam-
pre-cpnstruite cu care nl ceva de genul "dacd se intampll asta, atunci fA aia'. IFTTT
poti declanfa automat permite cuiva se defineasca un numar de actiuni noi Spre
arumite a4iuni atrmci exemplu, app-ul poate fi folosit pentru a descerca automat fie-
cand se intamph (lya . care poze pe care ai marcat-o drept favoritl. Acesta gi alte
applet-uri gata flacute pot fi uFor suplimentate de propriile tale
formule. IFTTT lucreaztr in colaborare cu Dropbox, Evernote,
Eacebook lnstagram, Flickr, Feedly 9i alte cateva servicii online
$i poate initia diverse actiuni atunci cand se intampH anumite
evenimente particulare,

aCdendar
aCalendar 6 Sat, December 17,2016 Calendarul Android incorporat suporta doar cele mai impor-
ofere mdt mai multe O o:oo PM - 11:oo PM tante functii. De aceea exista app-uri altemative, care sunt
afifrri fi fun4ii decat \ weekly S echipate cu mai multe widget-uri, mai multe tipuri flexibile de
calendarul Android " Every 6 weeks intalniri care se repettr gi mai multe moduri de afigare. App-ul
in(!rporet. O^ 15 minutes
acalendar, dezvoltat in Germania, este deosebit de competent.
Nu doar ce pou afiga zile de nagtere, vacanle sau numtrrul s5p-
ttrmanii, cu poli introduce chiar $i fazele lunare ln acest app.
Mai mult, poate fi activate o minusculd afiqare permanenta a
lunii. Versiunea gratuite include deja majoritatea funqiilor.

MacroDroid MacroDroid
iti permite si programezi La fel ca like IFTTT, MacroDroid automatizeaztr procese. in
actiuni cum ar fi vreme ce primul se concentreaze mai ales pe servicii internet,
aprinderea lanternei dacl MacroDroid poate automatza diverse sarcini pe smartphone.
scuturi dispozitivul.
Trebuie sa definetti declangatorul gi apoi se determini actiunea
care ai vrea sA se intample. Aditional, poli defini gi anumite
conditii care trebuie intrunite. Spre exemplu, poti folosi Macro-
Droid pentru a respinge un apel doar prin intoarcerea telefonu-
lui pe partea cealalttr. Sau poli activa lanterna prin simpla scu-
turare a telefonului.

AirDroid
Cu AirDroid, poti avea acces la smartphone folosindu-1i compu-
terul. Astfel, poli controla de la distante telefonul Si poti
AirDroid transfera fiqiere fdrtra folosi vreun cablu. Mai mult, ai optiunea
iti clnecteazi smartp- de a forwarda automat apelurile gi SMs-urile cetre computer.
hone-ul l,a BC. Astfel, Pentru a folosi AirDroid, ai nevoie doar de un cont gratuit la
poti controla telefonul furnizorul de servicii. Odate ce ai setat acest cont, poli acea ac-
mobil.ie la distantl fi
poti Eansfera date
ces imediat Ia continutul smartphone-ului printr-un browser
wireless. din Windows $i poti descerca fotografi.i pe PC sau poli copia fi-
$iere muzicale pe telefon, spre exemplu. Pentru a putea face as-
ta, ar trebui sa fie suficient sd introduci adresa de IP alocata
I dispozitivului in releaua locali de acasi gi str accepli o optiune
l pe telefonul mobil.

zlJ. 05 > 2or8 ' CHIP


SISTE ME SMARTPHONE < TREND

Stocard
DacE egti unul dintre acei oameni care colecteaze puncte gi dis-
count-uri, Stocard este exact ce ai nevoie. App-ul pentru car- Stocard
duri de loialitate poate inlocui micile carduri de plastig cum ar = S
fi cele gen Ikea Family sau Movieplex, pe care obignuiegti str le .ARDS Oaarr"o

cari dupa tine peste tot. Pentru asta, trebuie doar se fotogra-
fiezi codul de bare al cardului. Apoi,la casa de marcat va trebui Stocard
doar se scoti telefonul in loc de card. Stocard ofere o vedere de iti permite sI stochezi
ansamblu asupra celor mai importante sisteme de carduri de cardurile de loiditate ti
loialitate. Dar este posibil $i se adaugi mai multe carduri de loia- de discount ca sI nu mai
litate. Mai mult, Stocard conline gi informatii despre campanii- trebuiascl sI iei dupt tine
le de reduceri.
la cumplrlturi decat
smartphone-ul.

OpcnVPN Connect
O Retea Virtuale Privata (VPN) este imperativa dace vrei se na-
vighezi in sigurante cu smartphone-ul $i ai vrea si accesezi da-
te personale cand eFti in mi$care. OpenVPN Connect este un BatterySaver r- OpenVPN
app gratuit pentru Android gi pentru iOS, care poate fi conectat Peuse VPN when s$en blanked
{s
Connect
la mai multe seruicii VPN, dar gi la un server OpenVPN privat.
Seamless Tunnel soteazl untunel
Majoritatea sistemelor NAS au integrat un server OpenVPN, slock intsner while vPN is paused or criptat cltre un
care poate fi folosit de app pentru a te conecta Ia releaua ta IG. rconnectinq (Note' Andrcld verslons 4.4 L-]
lo 4,4.2 have a bug lhat Praerns use of 8erver OpenVPN.
call de acasl sau de la birou. Setarea complicati este simplifi-
cate gralie figierelor de configurare prefabricate. Reconnect on reboot
tf a VPN connection is acliv€ on d€vice g
siuldown. try to reconnect il on rebool

Dolphin Zero Incognito Browser


Browserul Dolphin este de ani de zile unul dintre cele mai pc.
Dolphin Zero dolphlnm
pulare browsere din Android. Varianta Dolphin Zero Incognito
Incognito Browser
permite navigarea anonimi pe internet chiar gi de pe telefon.
este un app de surFmg cll
App-ul nu salveazi cookies, cache, formulare de date sau rute. care nu lagi nicio urmi pe
Programul este inse minimalist in termeni de functii. De aceea, A!tomatically de eles upl)n exlti
telefonulmob,candna-
este potrivit pentru ceutfui rapide $i nu va llsa urme pe telefo vighezi online.
O Browsinq{sto',
nul mobil. Dar nu te ajuti in legtrtura cu datele care sunt vizibi- I rorm oara
Ie pentru providerul de internet sau pentru serviciile de infor-
matii.
ll ca.hed Dara&riles

Camera Zoom EX
Un app standard pentru fotografiere este suficient doar pentru
instantanee simple. Dar app-urile igi ating rapid limitele daca
vrei se adaugi filtre colorate imaginilor, spre exemplu. Camera Camera Zoom FX
Zoom Fx intra in a4iune in acest caz. Versiunea gmtuite deja hfrumuseteaz:
f
include un numir de tre gi efecte pe care le poti aplica foto- instantaneele clr frltre
gafiilor tde. Funclia de suprapunere a randuritor de referinle fi frrn4ii adi$onde.
este Si ea foarte utile. Astfel, poti evita o linie strambe a orizon-
tului, spre exemplu.

MailDroid
Chiar gi in wemea WhatsApp & Co., e-mail-urile raman una din-
tre cele mai importante forme de comunicare. Appul de e-mail
standard din Android ofere doar funclii de baze, in vreme ce
GmailTedm 1&46
$ay 6016 oq.nl2ed wirh cmdl! l.bor
MailDroid vine cu mult mai multe opliuni. App-ul include o se-
rie de setdri pre-definite inspirate din marii prcvider de e-mail Umall leam 1a:ar5
MailDroid The besl ol Gmall, whee?8 you ar.
Alte settrri pot fi uSor incorporate prin recunoa$tere automat5" este familiar cu toate
MailDroid suporte, de asemenea, protocoalele de transmisie protocodele eeenlide GmallTeam ra:s6
rhre. ps to get lhe moel oL1of Gmail
POP3, IMAP, SMTP $i Exchange. MailDroid este programat qi de e-mail, suportl
pentru a interactiona cu PGP gi S/MIME. Cei care vor, il pot up- cril*are gi oGerd un Upghde b M6' D,oid Prc1. RomoveAds

grada cu un filtru de spam,la un pret de circa 5 €.


frltru de ryam optiond.

: l-:P < 2or8 < 05


TREND SI STEME SMARTPHONE
'
Ob{ine tot ce se poatein iOS
Spre deosebire de Ardroid, Apple nu prea le permite utilizatori
lor se optimizeze sistemul integrat. Cu toate acestea poti obli
ne un spor perceptibil de performanli pentru dispozitivul tAu
Apple cu ajutorul instrumentelor gi setdrilor potrivite. Pentru a
face asta, mai intai verificd dacd dispozitivul tau fun4ioneaze
<B t sy!.. &eie' App-ul Lookout verifrcI
daci cinev"a a spart cu frina trasi. l1i vom areta $i cum poli securiza sistemul de
dispozitivut printFo operare al lui Apple impotriva atacurilor Fi cum poti proteja da-
I^r-l proceduri jailbreak. tele personale de posibilitatea de a fi hack-uite. in acest scop, ili
Y de

Y*thelEt .n6rffir..i vor oferi cele mai bune alternative pentru app-urile de sistem.

Securizeazi sistemul de operare


Numai anul trecut au fost descoperite 387 de bre$e de securita-
te in iOS. $i chiar dacd Apple ar repara imediat vulnerab itelile,
nu toate lumea instaleaze update-urile imediat. Cea mai noue
versiune, iOS u, a fost instalat de numai 60 de procente dintre
utilizatori 0n decembrie 2ol7). Din acest motiv, atacatorii pot in-
filtra sistemul cu malware prin bug-uri ale sistemului $i pot
controla dispozitivele de Ia distantS" Aga numitele jailbrealG au
fost executate pana h versiunea u.12. Doar utilizatorii cu cea
Poti selecta locatia mai recente variante, versiunea [.2.5, sunt in siguranG fate de
dispozitivului tiu prin toate atacurile cunoscute. Pentru a verifica daca un update este
intermediul dte-ului
disponibil pentru sistemul t6u, mergi la ,,Settings" ti apoi la "Ge-
iooud dtar 9i ftri neral I Software update". Daca nu ai updatat cu regularitate sis-
smartphone.
temul, trebuie se verifici daca vreun tip de malware a ajuns pe
sistem. Cu toate cI Apple interzice folosirea soluliilor antivirus
in iOS, sunt alte moduri prin care poli descoperi o infeclie. Pen-
tru asta, foloseqte ins umentul gratuit Systemcuard by Loo-
kout, Programul va determina daca anumite zone ale sistemu-
lui aui fost manipulate.

Protecfie impotriva ftrrtului de date Eau de dispozitiv


John's iPhone " Pentru a contracara pierderea datelor tale, ili sugerem se nu
ignori restul gi doar sa mentii sistemul updatat. Este necesar se
Odatl ce ai {ters asignezi $i o protec[ie eficiente prin PIN pentru protectia dis-
f& ntt o"rt""" dispozitivul, toate pozitivului. Foloseqte un cod din cel pulin gase cifre, combina-
$mt qter€e,
al,atele
John's MacBook Pro Dar hotul nu va putea tia ideaE fiind o parola alfanumerici unictr. Pentru a stabili co-
. E dul PIN, mergi la,settings" 9i apoi selecteaze ,Touch ID & Code I

smartphone-uI Change code'. ln "Code options", poti decide cum sa compui co-
dul de acces. Pentru un TouchID activat, cel mai bine este sa fo-
. fi '1t'nt aonte wactt
lose*i o paroH alfanumericS" Ti se va cere sA introduci aceaste
parold doar foarte rar. 9i scanarea amprentelor a fost atacate cu
,,-\
'I j:::'"''*"" a L
Erase iPhone
succes in trecut, aga c5, dace vrei sA fii sigur li sd dezactivezi Tou-
chlq asigneaze macar un cod de 6 cifre.
Dispozitivul insu poate fi echipat cu o proteclie speciala
anti-furt. Astfel, poli gterge de Ia distanle datele din iPhone s,i
Biometria nu este perfect siguri poti urmeri dispozitivul. Smartphone-ul devine apoi inutil pen-
-
Apple se mandreste cu faci[ta- prentei proprietarului, ei pot tru ho!, pentru ca, dupe gtergere, poate activa telefonul doar fo-
losind contul icloud potrivit. Pentru a activa aceaste proteclie,
trile sale de protectie. Nici cNar transfera amprenta pe o bucate
FBI nu a gasit o cale de a depe$i de plastic Ai pot descuia dispozi- mergi la ,Settings" 9i apoi fA clic pe numele teu icloud din par'
criptarea. Dar cercetatorii au tivul cu ea. tea de sus a meniului Apoi,maijos, selecteazd dispozitivul gi ac-
descoperit neaj unsuri tI proce- tiveaze comutatorul "Find my iPhond - 9i gata.
' Eac.eID Metoda recunoa$terii
durile biometrice a.te dispoziti- faciale, potrivit Apple, este mai Dace !i-ai pierdut smartphone-ul, deschide site-ul icloud-
velor iOS, care pot fi folosite siguri decat TouchID. Totuii com intr-un browser oarecare. DupI aceea, fe clic pe ,Find my
pentru a eluda criptarea. firma de secudtate Bkav a de- iPhone". Cu butonul "Erase iPhond poli da comanda reseterii
, TouchID Scanerul de ampren- monshat ca o copie a fizionc dispozitivului la set{rile din fabricd. insl dupa ce telefonul a
te al dispozitivelor scaneaztr miei este suficiente pentru a primit comanda, nu il vei mai putea localiza. Dar continutul va
amprentele doar la o rezolutie descuia dispozitivul. Dar repli-
I fi definitiv gters.
micE. Daca atacatorii dispun de carea fetei este o procedurA
un e$antion excelent al am- extrem de scumpe.

I
22> 05>2or8>CHIP
SISTEME SMARTPI{ONE < TREND

Analizeazi gi optimizeazi performanta


Proteclia telefonului depinde de performanle. ln special pen-
tru dispozitivele care nu sunt de ultima generalie, cum ar fi iP-
hone z sau alte telefoane mai vechi, poti obtine relativ u$or un
spor de performanle. Motivul este tehnologia pentru baterii a
Apple: in funclie de sarcina executate, smartphone-urile nece-
site multe energie, Iivrati rapid. O astfel de cre$tere poate duce
la blocaje de alimentare in vechile baterii. Rezultatul dispoziti- Battery Life verifice
gradul de uzurt a
vul se blocheazA. Pentru a preveni asta, Apple restrictioneaze
bateriei ti i$ spune
CPu-urile tuturor modelelor iPhone z gi mai vechi. Dar asta nu- dace este necesarl
mai daca electronicele interne determine o uzura a bateriei. in inlocuirea ei
acest caz, inse, pierderile de performante pot fi semnificative.
Daca vrei se afli dace dispozitivul tau a fost incetinit de Apple,
ai la dispozilie doue instrumente, Battery Life $i CPU Dasherx.
Ambele sunt gratuite sau disponibile la circa I € in App Store.
Cu Battery Life, poti verifica $adul de uzure a bateriei. Dace Xkeme Frequency a &rdwid$r

acesta se dovede$te a fi extrem de mare, poti presupune cu o


certitudine aproape maximtr cI Apple itiincetinegte smartpho- r*a!r po.rsrnq I grnihif

ne-ul.
in cazul unor valori medii, folose9te al doitea app, CPU
Dasherx. ProgEmul furnizeazi informatii despre viteza CPU-
ului in timp real. Pentru asta, fa clic pe "Performance I CPU Cu CPU Dasherx, poti
Frequency I Calculate' in app. Acum, valoarea reali va ap5rea
citi ultimul cidu CPU.
Poti folosi aceastii
sub "Current Frequency". Valoarea tinte este mentionate pe informatie pentru a
rendul de sub valoarea real5. Daca existl diferente semnificati determina daci
ve intre cele doue, poli presupune ctra avut loc oincetinire. Sin- iPhone-ul tiu este
gura solulie este sa scNmbi bateria, iar Apple ofera un astfel de cumva incetinit.
remediu Ia 29 €. Pentru a lansa un caz de reparatie gi a stabili o
intalnire pentru inlocuirea bateriei, ai nevoie de app-ul Apple Gadget-uri: sens gi absurditate
Support din App Store. Un mic sfal Apple intotdeauna asignea- $i pentru iOS existe hardware suficient pentru o intreaga zi.
ze intahiri la miezul noptii, cu Sase zile avans. Dace nu este dis- suplimentar care inilial pare Dar pentru app-u le care con-
ponib e o intahire, folose$te un reseller autorizat. inlocuirea util. Dar deseori avantajele sume extrem de mult. cum ar fi
ofedte sunt neglijabile in vreme cele video sau de streaming,
costa tot 29 € si aici, dar intAlnirile sunt mai u$or de stabilit.
ce limiterile sunt destul de operarea e posibil5 doar cu o
serioase. baterie de rezerve. iPhone-urile
inlocuiegte app-urile de sistem ale Apple > Stocare aditionali rezista mai muit astfel, dar
Functionarea este mai rapida nu doar datoriti unei baterii im-
iPhone-urile vechi, cu stocare dispozitivul devine aproape de
pecabile, ci s.i alegerii judicioase a app-urilor. Chiar daca Apple
de 16 GB sau mai pulin, sunt dou5 od mai gros Ei mai greu.
oferd deja toate funclii.le importante in app-urile sale implicite, totdeauna Ia limita capacititii. , incircare wireless Cele mai
poli obtine mai mult de la sistem cu programe externe. PoIi fa- Stick-udle USB ar putea fi o noi modele suporte incarcare
ce asta, spre exemplu, folosind programe precum Outlook pen- solulie. Problema este ca,in wireiess pe baza standardului
tru iOS in locul app-ului Mail. Astfel, poti obtine acces la un majo tatea cazurilor, stick-uri- Qi. Appie nu ofereinsa un
inbox inteligent, cu e-mail-uri pre-sortate automat. Ca app pen- le fun.tioneazi doar cu app-uri upgrade hardware pentru mo-
tru calendar, este recomandabil Calendars by Readdle, cu care in-house. Sistemul lnsugi nu le delele maivechi. in acest scop,
poli genera intalniri folosind un limbaj natural. Pentru a face poate accesa. in afare de asta, este disponibil hardware de la

asta, tasteaze cevade genul,Dinner with Michaelat r8:oo hours


stick-udle sunt mari $i incomo- teru turruzorl. lncarcarea ul
de si ele trebuie inliturate cand devine posibild, dar este extrem
at Giovanni" in app. App-ul calendar va crea imediat o intAlnire
nu Ie folosegti. de lente- un ciclu complet de
cu numele, data $i ora, precum li detaliile legate de localie gi de , Baterii de rezervi in mod inclrcare dureazi cu panS h
navigare spre aceasta.
normal, un plin de batede este sapte ori mai mult.
Ca o alternativa la app-ul Reminders al IuiAppte, poli folosi
Wunderlist a[ lui Microsoft. Intrdrile de aici pot fi furnizate cu
un timer inteligent. Ca inlocuitor pentru Notes, incearci Ever-
note, ale cerui intrdri pot fi sincronizate cu alte sisteme, cum ar Acumulatorii pre-
fi un PC cu Windows. Asta este valabil Si pentru Wunderlist. cum MorpNe Juice
oferl mai muhe
Dace folosegti sfaturile gi app-urile din acest articol, nu
energie, dar fac
doar cd vei obline dispozitive mai rapide, dar Ie vei putea folosi distr)ozitivul mai
siintr-o maniere optimizate. Mai mult, datele tale vor fi bine se- greu gi mai gros.
:urizate impotriva unor eventuale atacud, r

:<2018.05 .23
Computerulca
fenomendemasi 1984 - 1986

CHIP are 40 de ani. Sirbdtorim jubileul cu un serial grandios, in care facem o


retrospectivi a patru decenii de istorie a tehnologiei ;i aruncim 9i o privire in viitor!

/-l ratie lui George Orwell qi d.istopiei din romanul siu, anul
f ar fi trebuit sl fie unul cu un aer oarecum sumbru.
\l -rs8a
L"g"rrd"." reclaml Super Bowl a Apple a imbrtrli9at
ideea unui 'Big Brother' dictatorial, intr-o tentative de a promG'
va dispozitivul Macintosh al companiei ca o alternativa h atot-
putemicele PC-uri IBM. Succesul comercial de care s-a bucurat E
compania din acest punct de vedere poate cI a fost neglijabil, it
dar Mac a reugit in mod evident se influenteze stilul Apple - de
fapt, computer€le companiei au acela$i nume fi astezi. Cand
{=:
CHIP l-a intervievat pe Steve Jobs (vezi dreapta) Ia acea vreme,
s.t
a criticat faptul ce Apple a ales se se bazeze pe un sistem sepa-
rat gi izotat. Rispunsul CEO-ului Applq "Daca am fr fost doar si
}E
un alt trecetor, am fi fost doar unul din mulli allii, iar perspecti
vele noastre ar fi fost cu sigumnta mai saracd.
JS
Era o epoce care a vazut na$terea unor compute-
re cult, pr€cum Mac-ul $i Commodore Amiga- Aceste
dispozitive erau produse pe o perioadi de mai multi ltitd nodrftinlCs lherrlsdrnrn gut
ani fi s-au vandut in numer de mi.lioane. Computerul
deja nu mai era o simpHjucarie pentru tocilari; deve-
nise un reper fix al rutinei noastre zilnice. Articolele
CHIP (cum este povestea casei inteligente) sunt
merturii referitoare la acest trend. Iar succesul
Bffi-iA-tffi
Effi'.Iilr lcl r Effi.;,:v
mmercial i-a incurajat pe cei care produceau CHIP sl #=Htr; f,- lF#ffiHS#
incerce sd distribuie revista $i pe alte piete. Prima
g];:?.,:sE* I I! #E-'EI--'".
editie licenliatl a revistei a aplrut in februarie 1984
ln Italia r

Apple Macintosh Muzict portabil.il


Unul dintre pridele supeEtar-uri de Dupe casete, au luat avant tot mai PoPula-
epocii computerelor. Avea interhtl rc CD-uri- sony lanseazi pe piatl primul
gafice dar era foarte scump. Discmarl-

\Bnzltor cu mult talmt cipul milionar


Michael DeIl la 19 ani londeazi Dell IBM anunli megacipul un prccesor
Computer Corporation, care eic?a .u un milion de tranzistoli Intrlin
€nzari di!€cte, ln Austi& Texas. produqie la inceputul anului 1985.

24. 05'2018'CHIP
40 dC ANi iN VIITOR

Colorat, dar periculos


Jumetatea anilor r98o a dat na$tere unui fenomen care persiste $i
astiizi: virugii. ln fazele iniliale, ei erau o probleme mai ales pentru
UIRE]I
mari.le centre de date sau pentru marile relele. Au aperut in ianua-
rie $86, cand un virus a infectat un computer mainframe la Uni-
GREITEII
versitatea Tehnice din Berlin. Dar virugii au inceput gradual se se
rftpandeasce gi pe computerele private gi prin dischete: majorita-
tea acestor viruFi erau ascungi in copii piratate ieftine a]e progra-
melor software originale. Un exemplu a.r fi vtusul Pakistani, care
a fost primul virus pentru MS-DOS. Cu toate cA acest virus era
inofensiv $i doar modifica un nume de director, ir cele din urma a
evoluat in vtusul Jerusalem din 198u intr-o zi de vineri B. acesta
gtergea, pur $i simplu, toate executabilele; de asemenea, incetinea
masiv computerele. Tehnologia computerizata folosite in indus-
tria filnului este excitanta intr-un mod diferit. CHIP folosea fil-
mul Last Starfighter" pentru a ilustra cum personajele $i
"The
decorurile pot fi create cu ajutorul unui computer, $i cum anume
pot transforma computerele mainframe totul il:r scene 'perfect
simulate. Incidental, in articol era vorba de un Cray X-MP, care
folosea 25o.ooo de cipuri pentru a atinge un nivel de un gigaflop gi
costa u milioane de dolari americani. De dragul comparaliei, cele
mai recente telefoane mobile de top, cu procesor Snapdragon 835,
pot atinge un nivel de peste zece gigaflops.

Hello world!
,s*f, EE=--:,: !I+:ll!EE -x:!:- Potrivit testului mailbox din nibile gi gratuit). Mai mult,
;s-"r-':* ifi?5!s:
Ei#E r:*s"-;+_F-. :E
H+Hffii =EtEtillEE noiembrie 1985, un fax trimis autorul articolului mentiona gi
*effi'!ffi EBg=! Hg#irlfr cetre Tokyo (o coale A4 scrisa perspectiva unei'facturi telefo-
mfuunt) costa la acea vreme 50 nice lunare mari'. Producdtorii
de marci germane. Cu ajutorul CHIP erau congtienti de dimen-
=6 E#F* ffi-'
.I;$"f,X-"#i.r.r F
ctri:44!E
;Ei::!,=E pogtei electronice, acelagi text siunile politice ale unui aseme-
:o putea fi trimis in Asia la un nea schimb liber de inform4ii:

:; #*ffi*
.ff:f,g;
m'-- Etr"EH
pret de doar trei merci germa-
ne. Dar costurile pentru a acce:'
,intr-o lume cu atat de multe
transmisiuni de date Ia distan-
Effi L-nf,a;ElE ::ia=i*--,:
<9
Ior zur Dnlenwell :i,ti:- "._ ^ EEEH#i+ a1:8"::u:: de in lumea pogtei electronice ltr, nu vor mai exista limite
nu erau tocmai nesemnificati- pentru fluxul informaliilor Ca
ve cuplajele acustice gi aplica- o consecinte logici a acestui
tiile software sofisticate pen- fapt, monopolul guvemamen-
tru mailbox aveau un pret de tal in acest sector va incepe sa
:li aproximativ 2oo, respectiv se clatind. Burdespost (poFta
rooo de mdrci (din fericte, germane) urma sa fie privatiza-
instrumente simple erau dispo- td zece ani mai tarziu,

Computercle fi fotbalul Primul Windows


NipponElectricCompany(NEC)devi- Dezvoltate de Miclosoft, interfala grafid
ne sponsorul pe tricou al clubului de utilizare pentru MS-DOS face compute-
englez de fotbal Everton, in r98S. rele mai Wor de folosit.

1986
Telefonia mobili Stocarc de date
Analogica Radio TeleDhone Nefwork CD-uI a permis industdei muzicah sa
C intra oficial in functiune in Germa- adnga un nivel record al €nzlrilot iar
nia. Va rarnane mult tirDp prima alege- CD-ROM-uI incepe acum sd fre utilizat
r€ ln materie de telefoane penbu ca mediu de stocare pentru soflware,
ma€int

a < zor8 . 05 .25


4@

Jonathan Ive
Celcare a
infelesApple
f ird designul vizionar al lui Jonathan lve, geniul 9i megalo-
I- mania lui Steve Jobs s-ar fi epuizat gi povestea de succes a
Apple nu ar mai fi fost scrisE vreodate Computerul a reuFit se
devina o componenti de mare valoare a vielii cotidiene gratie
,celui mai creativ parteneriat pe care capitalismul I-a vazut
vrrodat5' (Times).
Dar nimic nu s-ar fi ales de acest parteneriat daci era dupi
cei doi indivizi. Dupe ce s-a intors Ia Apple, in 1997 Jobs a vrut
sE-l angajeze pe designerut lui ThinkPad, Richard Sapper (care a
refuzat). Ive, pe de alte parte, nu prea vedea un viitor in Apple. .9
EI s-a lSsat convins de qeful lui, Jon Rubinstein, care credea ce ,I
Apple urma se ,,face istorie" sub Steve Jobs. Aga ca Jobs gi Ive
s-au trezit cA sunt colegi $i au inceput si lucreze Ia iMac Si la
intreaga revolulie Apple ,in aceeaqi zi".
John Ive a devenit familiar cu principiile fundamentale ale Profil
designului la o vArsta destul de frageda: tatel sau era argintar * 27 februdfie 1967
$i, de asemenea, preda lec1ii de produclie, design gi tehnologie in Londro, UK
Ia Middlesex Polytechnic. incd din adolescenttr, Ive s-a remar-
Tobo$or ln trupo de soft rock White Rdven'
cat ca un talentat designer industrial. Unul dintre cele mai
bune proiecte ale sale a fost un proiector pliabil care avea o Prima drugoste, mqginile dar designul de magini de
geante de transport. Proiectele sale erau considerate drept curse la universitate l-o speriot ,,Cursurile erau pline
destul de profesionale. de studenti care scoteau sunete vroom-vtoom cAnd
Chiar gi azi, strategia sa de design funqional gi 'less-is- desenau,"
more poarte marca inconfundabili a influenlelor designerului ,f;,a7 Se cdsd.torelte cu Heather Pegg, au doi fii
lui Braun, Dieter Rams, $i a Fcolii Bauhaus. Pentru lve, obiectele
rgag Licentiatln Design Industriql Io Universitatea
gi produqia lor sunt indisolubil legate; de aceea a vrut se se
Northumbrio
implice in ambele domenii. El se vede mai mult ca un creator
decat un designer. Dar cea mai mare opera a sa Gn ambele Dn incepe sd lucreze la Apple ca designer industrio I
roluri) probabit ce rezida in faptul ci a putut folosi aceasti lggf Senior vice President of Industrial Design la
abordare pentru a transforma noliunea a ce anume poate fi un Apple
computer.
tggS iMac-ul in|,Idin vAnzqre
Daci vreodate nu va mai fi capabil si proiecteze produse
revolulionare pentru Apple, el ar incepe, pur 9i simplu, si 2oo3 ,,Designer of the year", Design Museum Londra
produci Iucruri pentru prieteni gi pentru el insugi: "$tacheta 2072 Senior vice Prcsident of Design la Apple
trebuie ridicat{.
2012 Premiul DEAD pentru cel mai bun studio de
design
cevarclativ
"Diferit$i nou esterealmente 2ot2 Devine Si Jonathan
I
I
usdr. Sd'faci ceva zots chief Design Officer la Apple

mai bun' este foarte greu." zott Choncellor of the Royal College of Art
I
26, 05 ' 2Or8 ' CHIP
+o de Ani irg vuton

Pierde a*?
Un senzorin anvelopa maginii
di alarma in cazul pierderii
brugte sau lente de presiune in
pneuri

Aer garantat
O roati dezumflatd de reguli este observati
destul de lent - sistemele cu cip te avertizeaze
insd din timp.

de mai bine de trei ani, toate noile magini din Germania


f'leja
Jrrtrebuie sa fie echipate cu un sistem de monitorizare a presiu-
nii din pneuri. Fiecare roate de masine care are un astfel de sistem
de avertizare contine un cip care di alarma daca roata are vreo
pierdere de presiune a aerului (chiar gi una foarte lentd).
Acest aranjament nu este implementat intr-o maniere unifor-
me. Unii producetori folosesc senzori ABS pentru a mesura viteza
de rotatie a fiecerei roti, dar aceste sisteme indirecte pot detecta
scederea de presiune doar cand aceasta a ajuns Ia circa 20 de pro-
cente, O abordare mai precisi este oferite de solutiile in care un
senzor de presiune este prezent direct in interiorul rolii - acesta
este montat fie pe valva, fie pe partea interne a anvelopei. TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System) este format dintr-un senzor
de presiune gi acceleralie ti un senzor de temperatura; acesta
mesoare presiunea interne a rotii Ia fiecare cateva secunde. Sen-
zorul transmite aceaste informatie, un ID al senzorului $i date
privind nivelul bateriei citre un receptor in banda de frecvenla de
433 MHz. in funclie de sistem, este vorba fie de un receptor
central, fie de cate unul, separat, pentru fiecare roate. Acest recep-
tor transferi datele cetre sistemul electronic al ma$inii, care
avertizeaze $oferul despre pierderea presiuniiin cazul unei devia-
1ii excesiv de mari de Iavaloarea precedente.

:iIP .2018 < 05 <27


De la obiect la obiect
Internet of Things ar trebui si faci maginile si comunice intre ele: cerin[ele tehnice
pentru asta au fost indeplinite, dar exact aiciincep problemele.

T n prezent, existd tendinta de a asocia lnternet ofThings cu maFine (gi nu om-cu-om). intr-un cursdin anul1999, el a avansat
I flot"l" d" dror. .u auto-organizare, Iogistice automata pen- o denumire pentru aceaste abordare care urma sd fac6 valuri:
I tru depozite si uscStoare de pir vorbitoare. Dar povestea 'lnternet of Things'. Cu toate ce Ashton a regretat ulterior
Internet of Things a inceput cu o magind pentru distribulia denumirea (ar fi trebuit se fie Internet for Things!)' termenul a
bauturilor de la etajul al treilea al Universite$i Carnegie Mellon prins, intruchipAnd promisiunea ce boom-ul internet nu va
din Pittsburgh, Pennsylvania. Pentru a reduce numerul de disparea Fi indicand faptul ca potentialul tehnologic al interne-
drumuri pe care trebuiau sd Ie facd pane la magintr, studentiiin tuluieste departe de a fi epuizat. u
Stiinla computerelor au instalat microswitch-uri pe traseele in fond, chiar daci numErul de dispozitive cu conexiune Ia E
pentru sticle ale maginii qi le-au conectat Ia mainframe-ul internet a explodat de atunci (potrivit Gartner, in 2017 erau 3

PDP-io al institutiei. Cei care ptiau comanda secreta, tastau circa 8,4 miliarde de dispozitive internet-friendly iar numarul H
coke@cmua 9i puteau afla informalii despre gradul de umplere se asteapte se depeseasci zo de miliarde pane in 2o2o), obiectele e,
a maginii, cand a fost alimentate ultima oara gi cat de reci sunt din lumea noastra sunt ince departe de a fi cu adevarat interco- i€
sticlele de pe rAndul cel mai dejos. nectate. in pofida structurii sale de retea, internetul este struc- ;:-
turat in principal intr-o manierS centralizate: in loc s5 fie !t
intreaga lume ar trebui si fie in re$ea conectate intre ele, majoritatea nodurilor sunt legate la un Ei
in terminotogia de azi, aceas6 magina pentru beuturi ar putea centru de calcul, Doar cele mai recente avansuri tehnice $i teh- EB
fi considerattr smort cu toate ce nu este nici computer Si nici notogice pot facilita o interconectare care ar fi suficient de i!
senzor, este un dispozitiv care comunice electronic informalii extinse pentru a genera Internet ofThings.
despre sine gi despre starea sa c5tre lumea inconjuratoare. De Termenul 'Internet of Things' a avut o carieri destul de -E* =i
fapt, internet erainciin primele sale etape atunci cand specia- interesante din D99 incoace. A fost cu adevirat popular doar $f
) listul britanic in tehnologie Kevin Ashton a realizat ce adevdra- incepand cu 2or3, insi numai foarte pulini oameni gtiau exact { [
tul potenlial al internetului rezide in comunicatiile maqine-cu- ce inseamna. Potrivit unui studiu reprezentativ care a fost Ei
I

28, 05 > 2Or8 > c lllP


40 dE ANi iN VIITOR
intreprins ln anii recenti, doar 16 procente dintre respondentii
germani erau in mesura se explice terminologia.
Asta nu este tocmai surprinzator, pentru ce in prezent ter-
Roboli drept colegi
menul se refera, practic, Ia orice tentativi de a interconecta in plus fati de LSoo de oameni, c€ntrul logistic aI Amazon din
Winsen utilizeazi fi serviciile a sute de roboti de tEnsport in
lumea fizici ;i cea digitaH: asta acopere totul, de la periule de oper4iuni pa4ial-automate de expeditie a coletelor. Ei sunt con.
dinli electrice cu conexiune Ia cloud gi culcuguri pentru pisici trolati central de sistemul logistic.
cu recunoagtere faciale, h concepte de relele inteligente pentru
uzine energetice virtuale gi roiuri de drone aeriene autonome
care se organizeazi singure. Uneori este folosit cu destul entu-
ziasm pentru tendinta digitalului de a acapara tot ce nu este in
relea, iar alteori este folosiu denumirea batjocoritoare de
Internet of Shit, care include toate produsele considerate
gunoaie digitale. Cum se intampla de obicei cu orice hype, ter-
menul a cepetat $i nuante batjocoritoare gi nuanle emolionale.

intre magini
Internet ofThings nu poate fi explicat prin simpla listare a per-
tilorsale individuale, intrucat, contrar utitzari zilnice a terme-
nului, acesta descrie un principiu organizalional $i nu o anumi-
ta clase de produse. in linii mari, poate fi explicat dupe cum
urmeaz* in vreme ce internetul folosegte ma$ini pentru a
conecta oameni, Internet of TNngs conecteaz a maginile intre
ele. Internet of Things este mediul de comunicare pentru
magini din ce in ce mai autonome.
Chiar daci KevinAshton nu are suveranitatea interpreterii
Masini vorbirete
asupra termenului siu, ideea lui despre Internet of Things a Potrivit Cisco, procentajul de dispozitive care comunici doar cu
alte dispozitive (M2M) urmeazi si creasci de l,a 34 de procente
fost uimitor de avansate. in2oog, el a scris urmetoarele in RFID
in 2016 la 5r de procente in 2o2r,
Journal, cu ocazia aniverserii a zece ani de la formarea concep- Dispozitive in Iume in miliarde
tului de baz* "Astezi, computerele - gi, drept consecinle, inter-
netul - primesc aproape toate informatiile lor de la oameni".
Dar, comparativ cu fiinlele umane, ma$inile Si senzorii sunt
mult mai capabile se colecteze informalia de care au nevoie.
,Oamenii sunt limitatiin termeni de timp, atentie qi precizie. De
aceea, nu sunt prea bunila colectarea datelor ce lin de procedu-
ri.[e din lumea reaH. $i asta este o mare problemd'.
Acum, internetul a fost dintotdeauna o retea formate din Altele (16%, r.8%)
Tablete 6%,3%)
Iucruri, precum cablurlle, routerele, hard drive-urile, satelilii, PC (8%,5%)
-tebli,ot lt2%,nyo)
cutiile de distributie gi splitter-ele. Cu toate acestea, toate aces- ! Telefon mobil (re%, 6%)
te obiecte a constituit doar un mediu pasiv Ia sfar$itul ceruia se I Smartohone l2r %- 21%)
! vzv i:q qt, si s6t
afla un om. Dar ce avea in minte Ashton in 1999 era o realitate 2020 2021

tehnice izolata de oameni. In loc s5 faci ma$inile dependente de


datele introduse de oameni (ca un fel de treiere ferl organe de
simf), puteai stabili o conexiune directeintre sursele de date gi
creierele computerelor,Trebuie sa imputernicim computerele
cu abilitatea de a-gi aduna singure informatiile, pentru a putea
percepe independent lumea, in toate splendoarea ei aleatorie".
Dace ,[mitlrile introducerii de date de cetre oameni' sunt
eliminate, un astfel de Internet of Things ar putea transforma
lumea la fel cum a f6cut-o internetul -,,Poate chiar mai mult".

Trei reguli empirice pentru o retea


Pentru ca viziunea lui Ashton despre Internet of Things sd
devina realitate, lucrurile trebuie mai intai legate intre ele:
obiectele neconectate trebuie aduse in retea, iar interfetele $i
protocoalele trebuie folosite pentru a porni un dialog intre
obiectele deja conectate. Asta se intampE deja intr-un ritm
rapid: in inteNalul 2ot6 - zozt, numdrul de conexiuni machi-
ne-to-machine (M2M) se a$teapta sa creasca de 2,5 ori, in vreme Acest prototip al unui senzor intern pentru uredle misoara
ce cantitatea de trafic de date M2M se agteapte sA creasce de modificirile in presiunea arterialii pentru aplicatii telemedical€,
gapte ori (din cauza transferurilor video gi a traficului masiv de - care reprezinti un domeniu important al IoT.

I - :a < 2018 < 05 .29


4@ date asociate cu traficul rutier adus in retea). Domeniile smart
home gi lucrul prin relea sunt in prezent domeniile cu cel mai
mare numEr de conexiuni M2M. Potrivit unui studiu Cisco,
Cregterea explozivd a IoT in cifre ,,Numerul in cregtere de aplicalii M2M precum contoarele de
Potrivit unui studiu Gartner, numirul d€ dispozitive in r€tea din parcare inteligente, supravegherea video, monitorizarea sene-
dorneniile private fi cot?oEtiste Gn milioane de unitef) va
talii, transportut, urmerirea coletelor gi a activelor contribuie
crcfte de doui ori fijumitate in urmatorii ani r . Volumul inves-
tiliilor fm milioane de dolari) se afteaptii se se dubleze in aceeagi semnificativ la cregterea numtrrului de dispozitive gi de conexi-
pedoadt de timp 2. uni. Pane in 2o2r, conexiunile M2M vor constitui 51de procente
dintre toate dispozitivele conexiunile'.
I 2018
CAGf,'
l%)
Fi

Cei patru piloni ai Internet of Things


Bulinass-
indultda 1348,o r.gD7 2.698,4 3.8ll,r 5.268,9 38.r Aceaste cregtere pleace de Ia cateva dezvolteri tehnice ii tehno-
mondidt
Iogice: macNne learning, noile conexiuni pentru transmisii de
Bualne3i
-lntultdi 1343,6 r.658J 2.040,9 252t? 3.1292 3.4472 23A date prin radio, microcomputere deosebit de puternice (sYstem-

Totdc0n3u-
on-a-chip) gi noi standarde care faciliteazd interconectarea
3.8753 5o88S 6.733t 8.974,4 D.992p r5.9626 32:7
intre clase de dispozitive qi servicii.
Total 6.2j.7,9 8,135,2 10.6857 r8.93?3 2E,O83X ?p De aceea, Gerhard Lesch,IoT Business Development Mana-
ger la Intel Germania, a declarat pentru CHIP: "JJn trend major

CAGA'
in domeniul IoT implici inteligenla artificiala ii hardware-ul
2 2016 2nfr 06) de suport, cum ar fi systems-on-a-chip sau CPU-uri'. in vreme
ce Ashton vedea senzorii din relea ca pe organele de siml de la
Eulinesr-
indu!tsia 2U,9\75 290.U5,9 380.170,5 4ar,6202 568.501,3 658-704,0 distanle ale creierului central al computerului, gandirea inseqi
mondirlt
face acum obiectul unui outsourcing. Pentru a rcduce potopul
Budnar8
-ltrdu3tdi 6432375 764208:I 426.625,2 964.O83,6 8,4 de date, o parte din procesarea datelor are loc direct la nivelul
6Dadfice
senzorilor. Acest 'edge computing' (primul pilon al Internet of
26.8
mrton 539.4996 7293n.8 98r.5827 LZt2A49,6 r.491,9565 r.766,99r,4
Things) este, de asemene4 ceea ce faciliteaze cooperarea locall
192 cu alte dispozitive din relea. Senzorii inteligenli folosesc inde-
Iotal 1725.655,r 2.58O.295,O 2.955.161.9
pendent criterii invaFte de magine pentru a sorta datele li
*
Compound Annual GroMh Rate
colecteaze cuno$tinle de la alli senzori 9i dispozitive din
Rudele IoT vecinetatea lor.
AI doilea pilon al Internet of Things este strans bgat de
, Edge computing: centrele de zitivelor low-energy, de exem-
asta: gralie avansurilor in domeniul machine learning, dispozi
calcul transferi o parte din plu prin NarrowBand-IoT (LTE).
, Ubiquitous computing: con- tivele 1oT pot fi echipate cu criterii de evaluare qi filtre flexibile.
puterea de calcul c5tre periferie
(edges') Si puncte finale ale rete- ceptul din1988 al lui Mark Abilitatea de a recunoa$te obiecte, fizionomii limbaje, obstaco-
Iei. in acest scop, senzoii din weiser de putere de calcul le gi modele de date de na$tere unei abiliteli de evaluare auto'
relea, actuatorii Ei maginile omniprezenti: ,,Cele mai radica- nome gi de adaptare la circumstanlele in schimbare. Asta redu-
sunt echipate cu microcompu- ie tehnologji vor fi invizibile. ce traficut de date gi deschide noi posibilita$ care lin de
tere. Spre exemplu, asta facili- Eie se vor insinuain rutina mentenanla anticipate, deteclia timpurie a erorilor $i optimiza-
teaze filtmrea independente de noastrd zilnich pAni ce va deve- rea proceselor Abordarea IoT ili arate forla in specialin secto-
cloud, recunoagterea faciala gi ni imposib sA faci vreo distinc- rul industrial - spre exemplu, maginile de produeie dintr-o
vocali gi retelistici locale. lie intre cele dout'.IoT este anumite localie ar putea intra in legeture directa cu cele din
> Low Power wide Area considerat a fi baza pentru
alte localie; intr-un astfel de scenariu, maginile respective ar
Network (LPWAN): Protocol de Iegarea mediului inconjuretor
putea invala unele de la altele, intr-o anumite mEsur* maginile
relea pentru conectarea dispo- intFo lume inteligente. 'mai multe experienld ar putea impertegi cunogtintele Ior cu
cele tu mai puline experient . Asta ar permite unei noi localii
sa atinga mai rapid un nivel eficient de produclie. O astfel de
abordare ar deschide $i enorme oportuniteli de economisire a
costurilol in special in sectorul logisticii, dupd cum relevi
depozitele pa4ial automatizate ale Amazon, in care robolii de
transport folosesc oper4iuni de tip roi pentru a transporta
coletele. Potrivit unui studiu Bitkom, astfel de sisteme de stoca- E
E

re ferd gofer $i containere legate in relea sunt folosite deja de i


fiecare a cincea companie germanE de logistic* depozitul se o
auto-organizeaza folosind un flux material 9i sisteme de trans-
port automate, totul fiind controlat de un sistem logistic al de-
pozituluL E
AI treilea pilon al IoT implice noile tehnologii 9i protocoale a
E
radio. Acestea faciliteaze reFle locale gi cuprinzetoare, care au
Tag-urile REID pot fi folosite pentru a marca lucruri - Ei oameni E

- intr-o manieri lizibili pentru maFini 9i pentru a le conecta la o


viteze mari de transfer $i de raspuns, uiveluri extrem de mari E
operatiune de procesare a datelor. de eficienle, Elimi de bande mici gi acoperiri mari. Potrivit lui

05 > 2018 > CHIP


30 ,
40 dC ANi iN VIITOR
Lesch,
"Viitorul standard 5G reprezinte o tehnologie-cheie pen-
tru IoT. Gratie unei cresteri de circa zece ori a vitezei LTE si a
perioadelor de latente foarte scurte, 5G va imbuniteli semnifi-
Internet of nasty Things
cativ conectivitatea maginilor a dispozitivelor gi va forma
Bresele de securitate din dispozitivele IoT sunt rareori reparate,
baze pentru rezolvarea sarcini de a transporta cantiteli giganti Malware-ul Mirai profitA de acest fapt, detectand automat $ in-
ce de date in IoT". fectand astfel de dispozitive. O variante descoperitii in ianuarie
Alte abordare implice relelele low-energy cum sunt cele fa- putea ataca LS miliarde de dispozitive eddpate cu procesor
cilitate de tehnologia LIE pentru loT a Qualcomm. ,Asta ne A.rigonaut RISC Core.
permite se reducem complexitatea dispozitivelor, sa suslinem
e
autonomii de un an ale bateriilor gi sA oblinem un grad mai
adAnc de acoperire pentru a conecta senzorii gi dispozitivele de
_r8 o .D

mesurare din locatii incomode precum zonele sau cltrdirile


rurale', explicd Seshu Madhavapeddy, gef al managementului
de produse IoT. ,.Asta este important cand vine vorba de con-
ceptul de orale gi clidiri inteligente'. Dar viitorul apa4ine lui
5G, care va juca rolul unui ,,!esut omogen care face posibiH
ffi
legarea a miliarde de dispozitive'.
Potrivit Iui Oliver Lesch, noile standarde reprezintd al
patrulea pilon. El apreciazl avansurile majore fdcute cu privire
,ce o
Ia dezvoltarea tehnologiilor care duc lafaza producliei de mase:
in 2016, Mil?i a format o armati de boti IoT con€ctand peste trei
"Standardizerile pentru IoT au fost consolidate gi ele funclio-
neaze in hndem unele cu altele. Solutiile IoT sunt dezvoltate milioane de camere IP neprctejate, routere Ei alte dispozitive IoL
de o manieri care iain considerare cerinlele pie1ei". Darel crede
ce ,.standardele care nu au fost pe deplin stabilite gi soluliile in-
INTERVIU
dividuale fragmentate creeaza nevoia de a face ajusteri manua- Poten[ialenorm
Ie in middleware gi in interfelele de comunicare'. Aceasta este Seshu Madhavapeddy este ieful manage-
jn prezent o provocare majord' legati de sarcina de a integra mentului de produse IoT la Qualcomm, in
actualul inventar de dispozitive din terenin infrastructura IoT. San Diego.
Mai mult, anumite sectoare industriale sunt ,incetinite de
obstacole de reglementare sau de probleme de standardizare'.
r Care este starea IoT? ment $ 1" ''*.!B'l
Pentru companii Fi consuma- produse IoT comerciale si in-
Dace reteaua se intoarce impotriva noastra tori,IoT are un potential dustriale. Qualcomm Technolc
enorm. Dar reprezinte $i o pro- gies liweaztr in prezent peste
Securitatea este o probleme majortr care inca nu a fost rezolva-
vocare tehnologice gigantice: un milion de cipuri pe zi Iegate
t* omniprezenta senzorilor din re{ea gi a sistemelor autonome
aceasta se referi la cerintele de loI cAtre sute de branduri.
de na$tere multor probleme legate de proteclia si securitatea multi-fatetate gi in rapide Portofoliul nostru de solutii
datelor. Daci maginile devin singurele capabile si proceseze schimbare asociate cu conecti- IoT include si serii intregi de
fluxurile imense de date, vor aperea cutii negre de decizie algo- vitatea $i puterea de calcul, componente system-on-a-chip
ritmica - astfel ar deveni din ce in ce mai dificil sa corectezi pret si presiuni competitive, - asta acoperi tot, de la SoC-uri
erorile sau mecar sa inlelegi conditiilein permanentd schimbare. creqterea volumului de date, mobile avansate, la Soc-uri
Dispozitivele IoT din spatiul public (smart city, trafic rutier interoperabilitate, secudtate $i Bluetooth.
legat [a relea, supraveghere automatizatd), ar furniza maqinilor protectia datelor, consum $i mii , Ce este important in acest
de formate gi sectoare unice. moment?
un enorm rezervor de cunogtinte deswpre vietile individuale qi
procesele sociale. Asta duce la intreberi foarte fundamentale.
Pentru a obtine o large accep- Dezvoltirile care duc cetre
tare, produsele trebuie se fie edge computing sunt foarte
Poate viola o magine intimitatea? Daca doar o magina privegte
mici gata oricand de utilizare, importante pentru evolutia
si trage concluzii, este asta o formi de monitorizare gi control? conectate permanent, eficiente IoT. Abordarea on-device face
in era IoT, a devenit necesar ca intregi societeli sa ia pozilie re- energetic, se respunderapid gi posibila reducerea latentei
feritor la internet ca mediu activ $i fali de ma$ini ca actori au- str fie interoperabile, sigure, pentru aplicalii importante,
tonomi - mai ales in contextul supravegherii guvernamentale. ugor de folosit Si ieftine. Toate reduce dependenta de cloud gi
Dar Internet ofThings reprezinte un risc real de securitate: astea sunt o provocare pentru faceposib e administrarea
prezenta in internet a unui mare numer de dispozitive va duce producetori. fluxurilor masive de date gene-
intotdeauna la mai multe potentiale probleme. Chiar dace , Ce roljoaca Qualcomm in rate de IoT. De asemenea in-
acum numirul dispozitivelor din internet este destul de admi-
termeni de IoT? bunAtete*e securitatea gi inte-
Vrem se inventem gi se oferim reste protectia datelot in
iristrabil, tentativele de a distribui patch-uri pentru bregele de
tehnologia pentru IoT. Produ- eventualitatea ce aceste dispozi-
securitate pe scare mare deja equeazi. Problema va escalada sele noastre permit clientilor tive contin date sensibile.
.data cu explozia numirului de dispozitive gi nu se va mai limi si lanseze rapid qi ieftin produ-
:a Ia hackerii care intri in telefoanele copiilor pe internet sau
' $i ce urmeazi?
sele lor IoT cum ar fi purtabile- Exista o cerere in cregtere de
:imit aspiratoarele autonome in curse nebune prin casd. le, serviciile lingvistice 9i de dispozitive IoT care se pot
:pisodul Mirai (dreapta sus) demonstreaza ca, dincolo de a fi muzica, camerele Iq robo$i gi descurcain retele complexe de
-:r nou tip de internet, IoT este $i un nou tip de provocare dronele, obiectele smart home, deep leaming si economisesc
:Pntru fiinlele umane. I elemente de home entertain- energie in acelasi timp.

.<2018<05 '3r
TREND > COMPONENTE PC

Tendintein
tehnologia PG-urilor
Ne a$teapte un an interesanf GPU-uri rapide, ssD-urimari 9i noi tipuri dc stocare
ili iror ictualiza PC-ul de acasfl. Dar eliminarea breqelor de securitate primeaz5.

T ntel, Samsung and Co. picteaze un portret al viitorului in ceuta respunsul la aceaste intrebare in acest articol, anaUzand
culori rozalii. EIe au lansat in mod constant procesoare de planudle prezentate pane acum gi toate leak-urile provenite de
I la giganlii de pe piala procesoarelor, de talia Intel, AMD
I inalta performanla Si memorii flash tot mai bune, totul Ia 9i
superlativ Dar totut este diferit anul acesta: anunlul privind Samsung.
multiplele brele de securitate din toate procesoarele moderne
de Ia inceputul lunii ianuarie a provocat unde de 9oc care nu
Cind nucleele de procesare sunt penetrate
Descoperite in vara lui 2oy, $tirile despre brege au fost dezv6lu-
s-au limitat doar [a aceaste industrie. Chiar 9i dupe mutte
septemani, utilizatorii nelinigtili inctr se confruntd cu un fiasco
ite in ianuarie 2018 9i acestea incd nu sunt complet reparate -
aceasta este starea bregelor de securitate din sute de procesoa- €
al patch-urilor defectuoase (vezi 9i articolul de la pagina rz,
re curente, care pot fi exploatate de cele trei metode de atac. B
,Proteclie impotriva Spectre li Meltdowrf). Mai devreme, entu-
Spectre r $i 2 $i Meltdown (vezi tabelul din dreapta). Spectre 9i .f
zia$tii do-it-yourself au fost martorii unei explozii a prelurilor
pentru pEcile video gi modulele de memorie din 2oV. Minerii Meltdown permit citirea Si chiar manipularea zonelor de stoca' 'q .
re in mod normal protejate in care sunt pestrate parolele Si alte i€
Bitcoin $i dezvoltatorii IA au ras tot de pe piale, inainte ca
date similare. in vreme ce Meltdown poate fi probabil anihilat
"1!'i
produsete sE ajung{ in magazinele de retail.
I
A$a cE nu poti str nu te intrebi daca a mai r6mas ceva 9i
folosind actualizarile de windows Si update-urile de browser, f,'o
I pentru entuziagtii constructiei de Pc-uri in dificilul an 2018, in Spectre necesittr un update de microcode pentru procesor O {$
proteclie complete impotriva Spectre poate fi asigurata doar E8
afare de firimiturile care mai cad de pe masa angrosigtilor. vom
I

05 > 2or8 ' CHIP


32>
COMPONENTE PC < TREND

prin modificarea arhitecturii CPU, iar asta necesita crearea de


noi procesoare.
Intel, ale cArui CPU-uri au fost afectate masi\4 a declarat
oficial cI astfel de procesoare vor fi disponibile chiar gi anul Brege de securitate in toate CPU-urile moderne
acesta. Compania nu a anuntat alte detalii in afare de un Meltdown Si Spectre, atacurile care au devenit cunoscute la inc€-
Memomndum de inlelegere generalizat. AMD plenuie$te s, putul arului 2018, afecteazi toate cele trei tipuri de proccsoare.
integreze o proteclie in procesoarele Zen 2la inceputul lui 2or9. Update-urile software nu pot inchide toate bregele. Pentru asta
Cei care ar vrea sd-gi cumpere un nou procesor anul acesta vor va fi nevoie de noi CPU-uri.
primis astfel si Spectre, gratuit. La cumpirarea unei noi plici de
baze, constructorii entuziagti de PC-uri pot mecar se presupu- @ AMDea orm
na ce un firmware care ofer5 proteclie impotriva atacurilor Vulnerabil la Meltdown ICVE-zor7 -57 S 4l

Spectre a fost deja incorporat. Vulnerabil la Spectre I (CVE-2o!?-S?S3)


Cu toate ce path-urile te costi cateva zeci de procente de (CVE-2o[-5?r5]
Vulnerabil la Spectre 2
performanle a procesorului, nimic nu te impiedice, practic, se
Numtu de CPU-uri d€6ktop af€ctate 352 too 0
construie$ti un nou PC. $i asta ar merita fecut, pentru ctr lupta
pentru cel mai bun CPU, care a inceput in 2olz continua Numilr .le CPU-uri portabile 9i Soc-uri
afectate 507 72 1o

neintrerupte.
Ars, 57 si ?2 sunt vulnecbile la va.iante Meltdown

$iin2018, cumperStorii se confrunte cu decizia de a alege dintre ,,Noile CPU-urivorfi


procesoarele Ryzen ale AMD Fi CPu-urite Intel Core-i? Balanta
este inclinate puternic in favoarea primelor. AMD ridica Etache-
protejateimpotriva
ta cu o noue generalie Ryzen, in vreme ce o privire aruncata Meltdown si
gameri actuale gi a celei anuntate de lntel provoace o cantitate
considerabili de confuzie: datele numedce disponibile despre Spectre. Elevor
Core i nu iti permit se tragi vreo concluzie despre procesele de
produclie Fi, deci, despre eficienla puterii de calcul (vezi tabelul
fi disponibile
din dreapta). Intel a trebuit se amane in mod repetat trecerea in2ot8"
de la procesul de produclie pe 14 nanometrila cel pe ro nanome- Bridn Krzanich
tri: primele procesoare au fost anuntate pentru sfargitul tui CEO Intel
2o1Z dar ele vor fi lansate acum Ia sfarQitului lui zo18 si, de fapt,
intr-o nouE variante portabila. O noua serie de CPU-uri
desktop, care este dezvoltatl sub numele de cod Ice Lake, va fi
Labirintul nomenclaturii CPU-urilor Intel
lansatd, probabil, la inceputul lui 2or9. Existe o sanse, totugi, ca htel marketeazi toate CPU-uril Cor€ i din 2or8 drcpt i8ooo.
Acronimul mascheaze nivdul de optirnizare aI produ4iei pe 14
protectia impotriva Spectre se fi fost deja integrate in proce-
nm si astfel calitat€a CPU-ului. Doar numele de cod afigeazi
soarele produse pe to nm. aceasti informatie.
In prezent, Intel sporeste numirul de CPu-uri Coffee Lake
Proc€6 d€ Lansare p6 Desktop/ Nume
pentru desktop: cel mai rapid Core i87ooK ar putea fi disponi- Nume de cod produ4ie piale portabil prt ce5or
bil in cantitel mai mari, iar modelele din gamele medii i3 $i i5 primrvara
Bmadwcll 14 nm Core igooo
sunt deja listate de unii dealeri. Ele complementeaze portofo-
Iiul actualmente rarefiat al Coffee Lake in jos, in termeni de Skylake t4 nm toamna 20$ Core i-6ooo

performante si pret. pumavara


Kaby Lake 20]7 Core i-7ooo

IGby Leke
Putere PC in palme Refresh Core iSooo
Planificate pentru lansare in martie gi introduse la CES in Las Coffee Laka toamna 2or7 ./o Core iSooo
i
Vegas, cele mai interesante produse noi ale Intel sunt procesoa- prrmavara
Ihby Lake G Core i-8ooo
rele Kaby Lake G. Acestea sunt o combinalie de CPU Intel Fi o 20t8
unitate grafice Vega de inalti performanle de IaAMD, pe un ca- Coffee Lake U nm
.iH 14+++ vara 2018 Corei8ooo
blaj minuscul - ceea ce reprezinte cam tot ce este mai bun din
Whiskey Lake 14+++ nm toamna 2018 CorE i-8ooo
ambele lumi. AMD Vega folosegte stocarea rapidi HBM2 (vezi
pagina 35) gi se conecteazi la CPU-ul Intel prin PCIe 3.o, peste Cannor ake I0 nm iarna 2ou Core i-8ooo

opt benzi scurte. Pentru Kaby Lake G, sunt oferite douevarian- Ice Lake 10+ nm Coreigooo
20lq
te de Vega, care sunt evaluate un pic mai jos de nvidia GeForce
.da onu
1050 sau 1060 in termeni de performanle - adici niste pEci
bune din gama medie. Ele sunt recomandabile in urma datelor Kaby Lake G sparge tabu-urile:
benchmark publicate. un cip cu CPU Intel (dreapta) ii
Combinatia este montattr pe o suprafa!5 minusculi de gafici Vega de la AMD (stanga)
circa 6 x 3 centimetri, iar cablajul are o inellime de numai rz mmbini tot ce este mai bun din
milimetri. Unitatea are o putere maximi disipata (TDP)intre 65 ambele companii.
si loo de wati, care este in zona lnaltei performante a procesoa- r

:l! < 2or8 < 05 .33


TREND > COMPONENTE PC

relor desktop. Primele produse cu Kaby Lake Gvor fi doulmini


Pc-uri Intel, NUC8iTHNK si NUCSiTHVK. Cu preluri intre 8OO
$i l.ooo €, dispozitivele NUC nu sunt tocmai ieftine. Dar ele
indice viitoarea evolulie a PC-ului, fArd obiqnuitele carcase
voluminoase. HP Ei Dell vor lansa qi ele laptopuri cu Kaby
Lake G.

AMD in ascensiune
AMD porne$te cu noi APU-uri (CPU cu o unitate grafici) in
I]NtEINUC 8i?IIVK anul 2018: Byzen 5 24ooc Si Ryzen 3 22ooG vor inlocui mai micile
cu Kaby Lake Gglzduiegte perfor' Ryzen r4oo si r2oo. Modernizarea CPu-urilor desktop va avea
mante high-end inE-un tninl PC loc sub numele de cod zen+, spre sfar$itul primaverii. Se
a$teapte trecerea la un proces de produeie mai eficient, care
foloseste tranzistori de 12 nm, ceea ce depesefte Intel, care
Portofoliul de procesoare AMD pentru 2018 folosegte tranzistori optimizati de u nm. Zen+ s-ar putea si cal-
APu-urilc Ryzen (proesor plus grafice) vor fi lansate d toate culeze mai rapid cu opt (sau chiar mai multe) nuclee, decat cel
CPu-urile Ryzen vor fi modernizats up$3de'ul zen+ est€ mai bun procesor Core i7 al lui Intel - $i ar putea opera aceste
compatibil gi cu plicile mai vechi, daci acest€a sunt nrarcate cu nuclee la frecvenle Ia fel de mari sau chiar mai mari - acesta era
2ooo Ready". pana acum domeniul lui Intel. Primele CPU-uri Zen+ sunt
"Desktop
agteptate ince din aprilie, iar AMD va anunta $i un nou cipset
Eebruarie
pentru ptlcite de baz6 cu aceasta ocazie. Dar Zen+ ar trebui se
APU-uri desktop (Ryzen 3
2zooc, Ryzen 5 24ooc) poata rula, cu un update de BIOS, chiar Si pe actualele pHci de
bazd. Cei care au deja un PC Ryzen ili vor putea updata CPU-ul.
Martie
AMD va reinnoi apoi seria sa Threadripper, la vare. Proce-
APU-uri portabile (Ryzen 3 Pro
23oou, Ryzen 3 22oou,23oou) soarele scumpe de inal6 performante vor beneficia 9i de un
proces de produclie pe u nm gi vor putea calcula chiar mai
Aprille
rapid. Intel nu a anunlat nicio modernizare a CPu'urilor sale
zen+ in produse pe 12 nm: a
doua generalie de CPU-uri HEDT (High Efficiency Desktop) pand acum - acestea sunt
Ryzen desktop (Ryzen 2ooo). omoloagele lui Threadripper in paralel cu Zen+,AMD aduce pe
piala mai multe APU-uri Zen pentru laptopuri gi chiar pentru
Pc-uri. EIe combine un procesor portabil Byzen cu grafici
Vega. Rtrmane de vEzut dace AMD va reugi sa gdseasca un echi-
libru bun intre performanle gi autonomie. Asta se pare ce nu
s-a intamplat in cazul laptopurilor Ryzen pe care le-am mesu-
rat pane acum in taboratorul nostru: performanta lor a fost
Iulie/August foarte bune, dar bateria s-a golit rapid.
A doua generatie de CPU-ud
vega Mobile ar putea fi rlspunsul AMD la Kaby Lake G.
Threadripper de inalte
performanle Puternicul cip grafic portabil ar trebui se fie lansat la vare. Asta
(Ihreadripper 2ooo) septembrie probabil include ii implementarea unitilii grafice de la Kaby
Vega Mobile: cip grafic de Lake G pe un cip AMD.
gaming pentru CPU-uri
lnceputul lui zors portabile
CPU-ui desldop zen 2 produ-
Un al treileajucltor intrl Pe Pi4I
se pe 7 nm (Ryzen 3ooo, Cei care pun accent pe mobilitate gi autonomii mari vor primi o
Threadripper:ooo). h Intel $i AMD. O serie de producitori
interesante alternative
au anuntat laptopuri cu cipul ARM Snapdragon 835 de Ia
Qualcomm, la sfar$itul primului trimestru. Pe aceste Pc-uri
,Always Connected", un modem LTE este intotdeauna prezent
la bord cu Windows lo S, care poate fi convertit la 10 Pro
E&iAMD fi printr-un upgrade gratuit. EIe ar trebui se reziste pana h 22 de
Intel Asus Nova- ore cu un plin de baterie. Laptopuri cu mai puternicul
Go TBzoQL face Snapdragon 845 vor intra pe piala Ia sfarqitul lui 2018' pane
parte dintllo atunci procesorul fiind instalat in smartphone'uri high-end
generatle de
precum Galaxy 59.
laptopuricu
eutonomii e:a-
trcm de mari. Un
CPUAnM fece
asta posibil. Tehnologia avanseazi neabetute $i in cazul SsD-urilor, unde
inovaliite se ascund addnc in celulele flash: productrtorii de
I SSD-uri folosesc azi din ce in ce mai mult memoria pe 64 de
l straturi 3D TLC Flash - 32 de straturi era standardul ln 2of.
Celulele flash sunt acum a9ezate pe 64 de straturi 9i sdveaza
I

94, 05'2018'CHIP
COMPONENTE PC < TREND

pana h trei biti per celule. Asta are douE consecinle: densitatea
datelor le permite producetorilor se ofere SSD-ud cu capacite$
uriage la un pret mai mic decat cel obiqnuit de pane acum.
O alte consecinld este ce pane 9i SSD-urile SATA ieftine SSD-uri Intei in 2018: nou tip de Flash plinuit
Iimita tehnicd de scriere si citire de 600 MB pe secunde, impuse La irc€putul anului, Intel a introdus un SSD bun M.2 sub forrna
lui z6op. Dar 66op obtine o mare densitate a stocerii, Memoriia
de conedunea SATA. Asta inseamne ce nu mai ai nevoie de
QLC NAND salveaze patru in loc de trei biti per celull.
modelele scumpe, ci poti alege $i unul cu un pre! convenabil. 1n
caz cd apare vreo pierdere de performanle, aceasta va fi cu greu
percepute. Nume 7tup TooP 66Op

conexiune PCIe PCle PCIe


Stocheazl mai mu\i bili per celuli flash Model M2 inte$at M.2
Chiar gi rapidele SSD-ud NVMe de pe plecile cu conector M2 ar
M:rim. I2a-zooo GB D84r2GB 5r2-2.oooGB
putea deveni mai ieftine cu 3D TLC. Ele promit simultan gi o
64layere 64layer€ 64layere
inalte performan!5, cum a fost deja cazul noului 76oP al lui Tip de Elash
3D.TLC.NAND 3DTLC-NAND 3D.QLC.NAND
Intel (vezi dreapta). Intel este Si singurul producetor de SSD-uri CitLe/Scriere*
35o.ooo/28o.ooo r5o.ooo/r5oooo r5o.ooo/l5oooo
ale cerui informatii despre SSD-urile cu QLC Flash au fost 4I( IOPS max.

dezviluite - aceste celule flash stocheaza patru bili simultan, Citfue/Scriere*


32o0ll.600 r.8oo/r.2oo 1.8oo/r.rc0
EecvenliaH max,
ceea ce sporegte din nou densitatea datetor. SsD-urile QLC ar
putea deveni disponibile pe piale abia spre sfArs.itul anului, dar Lan6are Februarie 2or8 necunoscut Sftu$itul lui 2or8

surse din industrie ved o ganse de scddere a preturilor aici:


SsD-urile de 5oo GB ar putea scedea, in sfargit, sub o sute de
Rapidul ?6op esta
euro, SsD-urile de doi sau patru TB vor deveni convenabile pe potrivit pentru Pc-uri
termen lung. de haltl performantt
9i in zona high-end se petrece ceva: Samsung a introdus s,i are un pre$ foarte
primul sdu SSD Z. Aceasttr serie, tunate pentru viteze gi timpi r€zonabil,l,a aprox.
rlo € pentru 5x, GB.
mici de rdspuns, se agteaptd sd demonstreze ce se poate face cu
tehnologia flash. 52985 opereaz e pe segmentul server $i nu este
destinat utilzerii in Pc-urile de acase. Dar nu este improbabil
ca un SSD Z se fie oferit entuziastilor PC.

Cregterea preturilor in era cryptomining


Imaginea pare destul de sumbri pe piala plicilor video: AMD gi
nvidia ca$tige atat de mulli bani din cryptomining gi IA incat
chiar si pldcile vechi de doi ani cost6 mai mult decat costau la
Iansare - uneori cu cateva sute de euro. Dar existe $i un lucru
pozitiv Tehnologia IA determine progresul qi profiti de o stoca-
re rapidd. Exista doud variante de stocare pentru acest scop:
High Bandwidth Memory (HBM) ii GDDR. HBM are o produc-
tie mai scumpd, dar este cea mai rapide stocare disponibiltr in
acest moment. 1n ianuarie, Samsung a demarat produclia in
Maximum:
mase a unei noi generatii. Cu un cip de I GB, atinge o ratE de
SSD-uri Samsung Z
transfer de 3o7 GB pe secunde. Cumin pltrcile video high-end qi 52985 are timpi de ac(rs mai
mici decat celelalte SSD-uri.
in hardware-ul IA sunt instalate patru buceli de HBM, acestea Seria de SSD-uri Samsung z
transfere datele la peste r,2 TB pe secunde. este destinatil serveralor-
Stocarea GDDR mai ieftina va fi gi ea modernizate anul
acesta:un cip GDDRpoate transfera date Ia o viteza maxime de
t8 Gbps. Mulli utilizatori au ince pleci video cu GDDR5 (8 Gbps).
in funclie de numdrul de cipuri gi de ldtimea de bande, se poate
ajunge la rate de transfer de peste 5oo GB pe secundi cu o placi
bune. Astfel de pllci video vor fi lansate de nVidia anul acesta:
cunoscetorii agteaptl generatia Ampere in a doua jumdtate a
acestui an. AMD nu a anunlat nicio arhitecture GPU pentru
acest an, dar generalia sa Vega va fi complet modelnizate dupi
trecerea la un proces de produclie mai eficient. Asta va imbu-
netAli eficienta energetica shba a pHcilor Radeon. Dace toate
astea vor fi suficiente pentru a satisface foamea de achizilii a Upgrade pentru stocarea grafica
criptominerilor depinde de ratele de schimb. Pentru moment Noi tipuri de stocare pentru phcile video sunt in produ4ie: in
rot ce poti sE faci este sA te rogi ca speculanlii se-gi piarda, plicile de masi, GDDR6l este de doui orimai Epid:i decat
eventual, interesul. r GDDRs. Pentru plicile high-end, existl stocare mai bunl HBM2 2 .

l::P < 2018 < 05 ."5


COMPONENTE PC < TREND

pana la trei biti per celule. Asta are doui consecinle: densitatea
datelor le permite producdtorilor si ofere SSD-uri cu capacitali
uriaqe Ia un pret mai mic decAt cel obignuit de pane acum.
O alte consecinta este ce pantr gi SsD-urile SAIA ieftine
SSD-uri Intel in 2018: nou tip de Flash pldnuit
Iimita tehnice de scriere gi citire de 600 MB pe secundS, impuse La inc€putul anului, Intel a introdus un SSD bun M.2 sub forma
lui ?6op. Dar 66op obtine o mare densitate a stocirii. Memoria
de conexiunea SATA. Asta inseamne cA nu mai ai nevoie de
QLC NAND salveaze patru in loc de trei biti per celule.
modelele scumpe, ci poli alege gi unul cu un pre! convenabil. in
caz ci apare vreo pierdere de performantrtr, aceasta va fi cu greu
percepute. Nume 76op TooP 66Op

conGxiun€ PCIe PCIe PCIe


Stocheazi mai multi biti per celuli flash Mod€l M2 inteSrat M.2
Chiar gi rapidele SSD-uri NVMe de pe placile cu conector M.2 ar
Mirime Da-2.ooo GB r28 5rz GB 5r2-2.ooo GB
putea deveni mai ieftine cu 3D TLC. Ele promit simultan gi o
64layere 64layere 54layere
inalti performanle, cum a fost deja cazul noului z6oP al Iui Tip de Ela6h
3D{LC-NAND 3D-TLC-NAND 3D.QLC-NAND
Intel (vezi dreapta).Intel este gi singurul producitor de SSD-uri Cttire/Scrier.'
35oooo/28o.ooo r5oooo/r5o,ooo rSo.ooo/r5o.ooo
ale cerui informalii despre SSD-urile cu QLC Flash au fost 4K IOPS marL

dezveluite - aceste celule flash stocheaze patru bili simultan, citite/scrie!e"


3.200^.600 r.8ooA20o r.8ooA]oo
6e.veniiall max.
ceea ce sporeite din nou densitatea dat€lor SsD-urile QLC ar
putea deveni disponibile pe piate abia spre sfargitul anului, dar Lansare F€bruarie 2018 Sfargitul lui 2or8

surse din industrie ved o ganstr de scldere a preturilor aici: 'in MB/s .da onu
SsD-urile de 5oo GB ar putea sctrdea, in sfirgit, sub o suti de
Rapidul z6op este
euro. SSD-urile de doi sau patru TB vor deveni convenabile pe potrivit pentru Pc-uri
termen [ung. de tnaltl per:formante
$i in zona high-end se petrece ceva: Samsung a introdus $i are un pret foarte
primul sdu SSD Z. Aceasta serie, tunattr pentru viteze gi timpi rezonabil,la apror(
rlo € pentru 5r2 GB.
mici de r{spuns, se agteapte sa demonstreze ce se poate face cu
tehnologiaflash. 52985 opereaze pe segmentul server gi nu este
destinat utilizerii in Pc-urile de acasa. Dar nu este improbabil
ca un SSD Z se fie oferit entuziagtilor PC.

Cregterea preturilor in era cry.ptomining


Imaginea pare destul de sumbre pe piala pticilor video: AMD gi
nvidia caftigi atat de mutli bani din cryptomining $i IA incat
chiar gi plicile vechi de doi ani costa mai mult decat costau Ia
lansare - uneori cu cateva sute de euro, Dar exist5 $i un Iucru
pozitiv. Tehnologia IA determina progresul gi profite de o stoca-
re rapidi. Exista doue variante de stocare pentru acest scop:
High Bandwidth Memory HBM) Si GDDR HBM are o produc-
lie mai scumpa, dar este cea mai rapidi stocare disponibili in
acest moment. in ianuarie, Samsung a demarat productia in
Maximum:
masd a unei noi generalii. Cu un cip de 8 GB, atinge o rata de
SSD-uri Samsung Z
52985 are timpi de acc€s mai
transfer de 307 GB pe secunde. Cumin phcile video high-end $i
mici decat celelalte SSD-uri
in hardware-ul IA sunt instalate patru buceu de HBM, acestea Seda de SSD-uri Samsung Z
transfere datele la peste l2 TB pe secunda. este destinati serverelor.
Stocarea GDDR mai ieftini va fi gi ea modernizate anul
acesta: un cip GDDR poate transfera date Ia o vitezi maximi de
18 Gbps. Multi utilizatori au inci plici video cu GDDRs (8 cbps).

in funclie de numdrul de cipuri gi de tdlimea de banda, se poate


ajunge la rate de transfer de peste 5oo GB pe secunda cu o place
bune. Astfel de placi video vor fi lansate de nvidia anul acesta:
cunoscitorii agteapte generatia Ampere in a doua jumatate a
acestui an. AMD nu a anuntat nicio arhitectura GPU pentru
acest an, dar generatia sa Vega va fi complet modernizate dupa
trecerea [a un proces de productie mai eficient. Asta va imbu-
ndtlti eficienla energetica slabe a plecilor Badeon. Dace toate
astea vor fi suficiente pentru a satisface foamea de achizilii a Upgrade pentru stocarea grafice
criptominerilor depinde de ratele de schimb. Pentru moment Noi tipuri de stocare pentru plicile video sunt in produqie in
tot ce poli sa faci este se te rogi ca speculantii se-Fi piard5, plScile de masi, GDDR6 r este de doueori mai rapidedecet
GDDRs. Pentru pEcile high-end, existi stocare mai brmi HBM2 2
eventual, interesul. r
.

- ?<2018<05 .35
TEST & TECH , MINI PC

Performante puternici
informatmic
Am testat unsprezece mini PC-uri din toate clasele de pre! - nu toate dispozitivele
reu$esc si menlini echilibrul fragil dintre un format mic, o performanfd solidd
Ei o configura(ie buni.

n mini PC bine proiectat este compact, economicos 9i de r litru. Am testat modele de la producetorii HP, Lenovo, Zotac,
silenlios. in acelagi timp, ele Iivreaze suficiente pedor- Intel, Acer gi Fujitsu. Noue dintre cel unsprezece dispozitive au
manle pentru Windows ro gi software solicitant. Carca- fost livrate cu Windows preinstalat. Cinci dintre acestea cu
10
sete Ior includcat de multe intefele este posibil 9i oferd suficient versiunea Home gi doua cu Pro. Doud mini - Zotac Mis$ 9i Asus
spaliu de stocare. DacA toate aceste lucruri se intampli aceste VivoMini - au omis in totalitate instalarea unui sistem de
PC-u pot fi fotosite apoi drept inlocuitoare compacte de operare.
desktop sau drept media player universal, care poate fi conectat
Ia un televizor din sufragerie. Mini cu performange maxi
Rareori intahegti un model care se satisfaci toate aceste in termeni de performanle, dispozitivele din test sunt subdivi-
cerinle simultan - dar cateva dintre ele se apropie destul de mult zate in variante cu Core i5 Ei cu Core i7, ultima dintre acestea 9
e
de situalia ideaH, Am adunat unsprezece mini Pc-uri moderne oblinand valori solidein benchmark-uri, gralie memoriilor de s
in acest test, cu preluri de la 2oo Ia Lo5o €, Gama de modele GB de RAM qi cipurilor grafice Intel relativ puternice cu care I
cuprinde computere extrem de compacte, in format carte de sunt echipate. Ambele modele, HP EliteDesk 8oo G3 9i Lenovo 5
credit, cum sunt computerele generaliste pentru Office, precum Thinkcentre MgroQ (ambele la aprox. 1.ooo €), ating intre 40 9i E
Fi computere de gaming foarte eficiente, in carcase cu volumul
50 de cadre pe secunde in benchmark-ul Cinebench- r5 9i se ,E

36 > os > 2or8 ' CHIP


MINI PC < TEST & TECH

deta$eaze de restul de procesoare mai mici in termeni de


gaming. EIe sunt astfel suficient de puternice pentru orice fel
de sarcini, fie ca e vorba de streaming 4K, Office sau procesare
de imagine $i video - cea din urma Ia o scara mai modesta, desi-
Performanli bune in carcase mici
gur. Dar se ai parte de toate acestea intr-un format clasic de Cea mai burl
performan+A este oferite de caftigltorul testului
de la Lenovo. Pe dealtl parte, mini Pc-urile Zotac rlmen mult in
Apple Mac mini, cu o lelime de circa 18 cm gi o inellime de 3,4
urmi din cauza CPu-urilor slabe Celeron.
cm - nu e reu deloc.
PCMark ro Extended (ir purcte)
Faptul ce un procesor Core i7 nuinseamne automat perfor-
manle de top o demonstreaze, ironic, cNar Intel, cu kit-ul siu Lenovo 62oS-o3IxL 4.176

NUC (aprox. 75o €): mini PC-ul oferi cel mai putemic procesor HP EllteDcsk 8oo 2.6l,2
qi Iris Plus Graphics 650, dar atinge abia nivelul competitiei cu IntelNuc-Kit 2.Orr4

Core i5 in benchmark-uri. Poate fi folosit pentru a rula toate zotacPlz26 I 79r


programele curente, dar nutrebuie sdte agtepti la prea multe in
termeni de gaming intensiv insl jocurile indie, gen Minecraft Diferente mari in performantele 3D
sau warcraft in general funclioneaze fard blocaje. Un caz speci- Gratie graficii dedicate, Lenovo 62os are un semnificativ avans
al este cel al caFtigitorului testului, Lenovo Ideacentre (7zo €): in materie de performartl 3D. HP EliteDesk are fi el performan-
placa video dedicate (nvidia GTX 1o5o), cu 4 GB de memode vi- te foarte bune, -
3DMark Cloud Gate (in purctel
deo, s-a dovedit a fi un competitor serios pentru Playstation-ul
din sufragerie gi, in termeni absoluli, obline un calificativ Lmovo 62oS.o3IXL 14.ti1z

excelent pentru performante. Singurele probleme ale aceste HPElit€D€sksoo 4.498


configuralii: un consum de nivelul unui desktop Fi un zgomot Int€lNuc-Rit 875lJ
destul de mare in sarcine maxima. 7-at^cPl,,S I r.883
ln comparalie, ambele modele cele mai ieftine - PI335
(aprox 2oo €) 9i cel de dimensiunea unui card de credit, PI225
(aprox.21o €) de la Zotac - sunt economicoase gi silenlioase, dar -
ruleazi procesoare Celeron relativ slabe, Iar aceste procesoare - upgrade facil
Kit-ul Intel NUC:
impun restrictii foarte severe in materie de utilizare: navigarea Practic carcasa lui Intel NUC poate fi deschisi, ceea cr permite
pe web, sarcinile Office $i streaming-ul video normal sunt posi- upgradarea faciti a hardware-ului.
bile, dar modelele s-au dovedit prea slabe pentru redarea fluida
in aK sau chiar gi pentru rularea Photoshop.

Cand este instalati prea pu(ini memorie flash


Trebuie se fii foarte atent Ia capacitatea memoriei dispozitivu-
lui, intrucat producatorii au facut prea multe compromisuri la
acest capitol ieftinele Zotac-uri au acum o stocare de doar 3z
GB de memorie eMMC. Cu toate ce acest tip de flash este mai
rapid decat un platan magnetic, nu este Ia fel de rapid ca un
SSD. Un alt exemplu: modelul de gaming al lui Lenovo are un
hard disk magnetic de 2 TB pentru date $i un SSD adilional
pentru sistemul de operare, dar acesta, Ia doar 16 GB, este prea
mic in afare de Windows ro gi figierele sale de update, abia daci
mai remane spatiu pentru programe, sI numai vorbim de date
personale. Utilizatorul trebuie se apeleze la media de stocare
extra, fie ce este vorba de carduri de memorie sau stick-uri, Zotac P1225: prea mic pentru socket-ul HDMI
hard disk-uri USB, un NAS sau memorie cloud. AceEt mini PC, care vine intrun format de carte de credit, oferi
Celelalte mini Pc-uri sunt mult mai generoase cu capacita- un adaptor pentru HDMI gi USB-A. Accsta este conectat l,a unul
tea de stocare, dar capaciteli bune pentru volume mai mari de dintre c€le doui porturi USB Type C.
date nu sunt disponibile niceieri. Spre exemplu, kit-ul Intel NUC
oferi un hard disk extra de z TB fale de SSD-ut de 32 de cB. Cu
exceptia IuiAsus VivoMini (r28 GB), restul dispozitivelor din test
sunt echipate cu SSD-uri de 256 GB. EliteDesk 8oo c3 de Ia HP
are, in exclusivitate, un hard disk cu spaliu de stocare de r TB.

Configuralie buni a interfelelor


Numerul interfele USB depinde in mod frecvent de dimensiu-
nea carcasei: modelele deosebit de mici au numai doue sau trei
porturi instalate, in vreme ce cele mai mari ofere patru, pane h
opt portud. USB 2.o a devenit o raritate, doar Fujitsu gi Lenovo
(M7r5)inc5 mai ofere o configuratie partial cu vechea interfale.
Noul conector USB 3.0/31Type C, care poate fi folosit si pentru r

aHlP<2Or8<05 <37
TEST & TECH > MINI PC

incarcarea rapida a smartphone-urilor sau pentru transmisia


de semnal video, domine peste tot. Cel pulin ;apte dintre cele
unsprezece computere ince au qi conectori USB vechi. Compu-
terul in format de card de credit de la Zotac are 9i e[ doue cone-
Adaptor VESA xiuni Type C, dintre care una este permanente ocupate cu un
pentru montarea adaptor pentru conectarea mouse-ului, tastatudi $i a monito-
pe monitor
rului.
Mai multe mini PC-ud vin Mini-urile sunt configurate difedt pentru iegirea video:
cu un adaptor vEsA, cart
permite montarea pe spa- HDMI, DisplayPort sau mini DisplayPort, precum 9i Thunder-
tele unui TV sau monitor. bott 3.0 prin USB C. Doar fujitsu ince are o ieqire DVI, in vreme
ce Lenovo Mas are Si o iegire VGA. Modelul HP are doue
porturi, DisplayPort gi Thunderbolt. Aproape toate pot fi
operate cu monitoare multiple.
Interfelele audio sunt in general limitate la un singur
Acer Revo: extensibil microfon gi unjack pentru cafti,la care renunle doar micul PC
prin module adilionale Zotac. Cu un port mini-S PDIG, doar Eujitsu $i caqtigetorul tes-
Spre exemplu, sunt disponibile tului au boxe integrate gi complet utilizabile, cu efect surround.
module de lncttcare wircless Porturi de retea, Wi-Fi 9i Bluetooth auin dotare toate
p€ntru smartphone-uri ii dispozitivele, doar mini PC-ul Zotac neavand conector LAN din
pentru stocare externi (la
cauza Iipsei de spaliu. Cu exceplia cagtigetorului testului de la
apro).. tso € fiecaE).
Lenovo, toate mini Pc-urile pot fi montate discret pe partea din

lI
tl
q:t!?
Cattgetol

Locul I Locul2 Locul3 Locul4 Locul 5


Mini PC-uri Intel Nuc-Kit
Lenovo Ideacentre HP EliteDesk Lenovo ThinkCentre Zoteczbox.
620s-O3IKL 800 G3 - Mgroq Tiny MTE(" NUCTITBNH
500 '750
PIet (apro:(). in € 770 LO50 1.OOO

Scor Eenera.l 9r,9 9r,8 86.9 859 92

(50%) 91 roo 91 99 95

Performanti (4o%) loo 86 u 7l 66


85 93 86
Efrcierti €neEetice (5%) 7l 86
60 70 70 70
ZEomot (5 %) 60
:
in test goHDCooIFGE 2KS48EA*ABD ToMVOOTLGE zBox-M I553-BE BOXNUCTITBNHXG

windows rc Home windows ro Home


SiEtem dr
Intel Core i7-7oo Intel Core i7-n ooT lntel Core i5-73ooHQ Intel Core i7-7567U
P".""so; Intel Core I5-7400T
l2-e GHz\
8GB 8GB 8GB 8GB
Memorie de lucru 8GB
1o5o (4 Intel HD Graphics lntel HD Graphics 630 Intel HD GEphics 630 Intel lris Plus Graphics 650
Placi video nvidia GeForce GTx

.^.ooo 2soGBl. 32 GB/2.ooo GB


stocare SSD/HDD $GB/2.ooo GB GB
SDHC/XC o sDHC/XC micmSD
card leader
USB2.o/3.o ola
usB 3.r/3.r ll
HDMI, DisplayPort 2x DisplayPort, HDMLDisplayPort HDMI, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt
Interfele video

Interfete audio Microfon, ca$ti Microfor! ceqd Microfo[ cagti Microfon, cbti Miclofon, c4ti

LAN/wi-Ei/Bluetooth a lEo2)1acla .lBoz11 ecl. . /8o2.i acla a /ao2.n acla


a
Adaptor VESA
Tastatura/mouse
DiveEe tDort Berial. IR. DVD Loudspeal€r, piedestal Kensington lock, Kensington lock, piedestal, Kensington lock Kensington lock lnfrarogu

VALORI M
3875 40Ja
Cinebench 15 OpenGL (fps) lo43 49n9 41,28
2464 2200 2.O24
PCMark ro Extended (puncte) 4.v6 2.602
5.894 5750
3DMark - Cloud Gate (puncte) 14.672 8.493 7198

Consum in repaus/video 4Kl 25: ro/ B,Bl tt/

. /Fn:rtF zqomatos o/Eoarte zsomotos ./Audibil ./Audibil ./Audibil


1 xl74\3,4 t8.2x\7,9x3.t+ 18.5x18,5X71 rL5xu,rx5,1
DimensiuniWxDXH LO2 X2l2 X22A 177

L316 L2L7 798 762


Greutate 2,6
I satisfecetor (749-60,0) suficient (59.9 a5,o) ! nereconandabil (aag-o)
foartebunGoo-so,o) bun(89,9-i5,o)
roo) . da
Toate scorurile in puncte (max
05,2018 > CHIP
38 ,
MINI PC < TEST & TECH

spate a unui monitor sau televizor, cu ajutorul unui adaptor


VESA. Lenovo ofere un monitor special tiny-in-one cu functie
de montare pentru mini PC-urile sale (aprox.25o €). Mai mult,
Lenovo IdeaCentre
patlu modele sunt livrate cu o tastature gi un mouse, Fujitsu 62oS-o3iKL
are un DVD burner, iar Intel are o interfa!5 infrarosu.
Un mini de gaming nu doar
Structura modulare a lui Acer Revo Cube prezinte o func- pentru gameri: performante
tie speciala: interfete magnetice pot fi folosite pentru module de top 9i configur4ie de
de upgrade, care includ un hard disk adilional sau o statie de dase h un pr€t corect -
incarcare wireless - gi toate asteain timpul operdrii. doar SSD-uI mic ar fr o
problemi (apro)L ?zo €).
in general compacte, economicoase gi silentioase
Toate mini Pc-urile testate sunt compacte. Extrem de micile
Zotac-uri cu CPU Celeron vin ferE ventilatoare. Ele sunt ideale
ca media player pentru sufragerie, dace nu vrei 4K cu HDR gi
sunt [a fel de portabile ca un smartphone. Castigetorul testului, Zotac Zbox PI3?5
cu grafica sa de gaming, $i HP-ul au avut niveluri de zgomot Zotac-ul compact €ste
aproape de cele ale desktopurilorin sarcina maximd. La fel qi Ia restrictionat la esenti-
ale. Ideal ca media
consum, care a fost intre 90 Fi roo de wa!i, Zotac-urile au consu- player silentios penbu
mat doar circa zece wa!i. Majoritatea dispozitivelor din test au sufTagerie sau ca
avut consumuri medii. Astainseamne ce sunt relativ silentioa- sistem Omce transpor-
sein operarea normalS si consume mai pu1in, r tabil (aprox. zoo €).

\.,,-
Locul6
Acer Revo Asus
LocuI z
VivoMini
Locul a
Eujitsu Esprimo
Locul g
Zotac Zbox Pico
Locul lo
Zotac Zbox Pico
Best Buy
G Locul
Lenovo Thinkcentre
ll
Cube RN?6 UN65U-Moo6M Oe5? PT22E PI335 MzrS Tinv
600 490 820 2ta 200 570
7tl 66J 62,r 60,2
u 84 68 87 79 65
63 32 32 5O
94 95 94 roo too 85
70 70 too roo

z Box-Pl335-w3B roM3oor3cE
Windows ro Home
I"t"l C-.is-?roou

Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 630

r28GBl. 2SGGBI.

, - Di.pl"yP"rt, VGA

lock extensi- fensington lock, roo CA Kensington lock, DVD bur-

18,6 x 19,1 x 5,9 95x6,3x03 11,5 x76 x 2,I I79 x 18,2 x 3,5

alilP < 2018. 05 .39


TEST&TECH'HARDWARE

Buton de protectie
Tasta ca din stiinga sus servelte l,a
stocarea imaginilo!. EEte utilii, E)r€
qaemplu, pentru a evita *erEerea
accidentale a unei imaginl

DSIM Drofesional
firi nicio probleme
La dezvoltarea tui Alpha 7R lI1, Sony a funclie, DSLM-ul face automat patru po-
relinut criticile pe care le-a primit mo- ze in succesiune rapide, cu senzorul un
delul predecesor 7R II: noua camere pic defazat in fiecare caz Si apoi recom-
DSLM full format a fost convingetoare pune imaginea din aceste patru imagini.
in testele de laborator; chiar dace te uiti Rezultatul este o fotografie de 42 de me-
cu lupa nu prea vei descoperi weun nea' gapixeli cu contururi clare, culori bogate
juns al acestei camere. gi un inalt grad de detalii. Cu toate aces- Bine echipatd
Similar cu 7R II, micul senzor de tea, tot apar unele probleme. Mai intai, Alpha 7R UI ofera toate conexi'
imagine are o rezolulie de 42 de megapi- Alpha 7R III nu poate procesa intern unile pe cablu importante.
xeli. Gama Iso
se intinde de ta 50 ta acest potop de date, In scopul acesta, are
ro2.4oo. Asta amintegte de cipul din mo- nevoie de noul software gratuit Sony
Imaging Edge, pentru PC 9i Mac, care re- sor,vernhaTRlll
detul precedent. Cu o diferenla: Sony ex-
trage mai multe Peformanti SPre compune aceste imagini. Pe de alta parte'
! SPECIEICATII
exemplu cu claritatea contururilor, care gi camera $i subiectul trebuie se remane 7.952 x 5.304 pix.ll
Rezolulle maxim, imagine ({2,2 mesapixeli}
merge spre circa 2.600 de perechi de linii stalionare, pentru ce intre cadre trece cel
Bezoluti€ mardma video 3.8ro x 2.160 Diraeti
per inallimea imaginii la ISO 1oo. Pene la putin o secunde. Altminteri r€zultatul Clara camerevtip de senzor DSLM/Cl.,lOS
gi inclusiv ISO 8oo, rezolulia remane con- avea eftcteiritante de ghosting. 3 inchl/ r,44o,ooo
Ecral (nerime/rezolulie) Dix.lt
stantd. Asta este vatabil fi pentru atenlia Alpha zR III pare mai soUde decat r/8,ooo/30 secund€
la detalii, care, cu un maxim de 2.651 de predecesoarea, folosind o baterie evident Gami ISO 50-ro2,400
perechi de linii, este fenomenale. Aceatsa mai mare gi care reziste mai mult NP' Las obturator (manual) o.o5 securde

cditate se datoreaze in special proceso' Fzrooo. In laborator, camera a atins un lmagini p€r pln de baterie
lmrrumum/maxmum,
rului de imagine al lui Sony Alpha 7R lII. maxim de 94o de declan$eri. Testul nos- Autonomi€ batede inreSis- 2:55 ore
in pofida aceluiaEi nume, Bionz X este o tru reprezinte inse viata de zi cu zi, care
Dimensiunvgeutate (bodY) Lzt xs,6x?,4 cml657 a
edigie noud, care iniliaza imbunlta$ri vi' implice un control al imagini pe ecran. EVALUARE
zibile in termeni de calitate a imaginii - Cei care folosesc mai rar acest control ar gcor aeneral 96,4
de care profita Si zgomotul de imagine in putea ajunge 9i la 2.ooo de declan$eri, ce- Imagine (40%) s6
ea ce este realmente senzational! Config/manewarc (35%) loo
plus fala de cladtate $i reproducerea de-
Video (E%) 9E
taliilor. Viteze 00%) a5 I
De asemena. SonY Alpha ?R Pose- III l din 29
E

da drept are secrete un instrument de fi-


iff Calitate foto si video de primi clasl' Loc Top 10
Pret (apro!) 35OO e E
I Uedepertnirante, tuctie Direl shift
nete pentru fotografiere in aer liber qi fo- I Cam voluminoa6l, nu tocmai cea mai Eveluare CHIP foarte brm I
tografie de produs: pixel shift. Cu aceaste I bunl la capltolul viteza
I
Clasa de top (loo - 9o.o) Clasa superioara (89,$_?5,0) Clasa de mijloc (743-45p) Nerecomandat (44,9-0)
scorurile sunt exprimate in puncte (max. roo)
40'
o5 > 2018 ' cHlP
HARDWARE<TEST&TECH

Sund a plastic
HTC Urr life aratl
destul de bine vizut
din spate. Dar, daca
ciocineiti utor cu
degetul carcasa dorsali,
vei descoperi ci suni a
plastic.

EUIF
Bun

Telefon din gama medie


cu camere excelente
Cei care nu vor se cheltuie mai mult 35o € rea de fotografii. Uu Iife are un procesor
pentru un smartphone nu ar trebui se se din gama medie, Snapdragon 630, care li-
mullumeasci cu o carcase din plastic ief- vreazE o performanti bun5, dar diferen-
tin. HTC Uu life dovede$te asta, cu toate !a fate de SOC-urile high-end este sesiza-
finisajele sale de inalta calitate. Spre deo- bili. Unele minore blocaje mai apar cdnd Instantaneul perfect
sebire de modelul premium HTC UrL ca- sistemul incarce grafice ce nu este stoca- Comparalie foto intre doul telefoane din
pacul dorsal nu este fecut din sticla, ci te pe telefon. Altfel, smartphone-ul cre- gama medie: pe lumina slabl HTC U[ life
(sus) rctine culorile 9i detaliile, in vreme
din poliacrilat. Materialul este vulnerabil eazi o impresie excelente. in afari de
ce o pozi flcuei cu Honor 9 (jos) are
b zgarieturi. in scurt timp, dispozitivul performanta obignuite, autonomia bate-
zgomot de imagire.
testat ainceput se prezinte urme de folo- riei lase mult de dorit. in testul de auto-
sire. Capacul dorsal de o culoare albastre nomie online, HTC Ur life a rezistat in
metalizate areta cool,insi era acoperit de
tot felul de striatii.
HTC Ur life are un ecran LC de 5,2
jur de opt ore, ceea ce este o valoare me-
diocri. Timpul deincercare este de 160 de
minute, relativ lung pentru o batede de
m
Standard recent de mdio
HTC Urr
SPECIEI CATII
life

LTE Cat r2 (mar. 600


inchi cu rezolulie Full HD. Ecranul rede numai 2.600 miliamperi/ore. mobil MbDs)
bine detaliile fine ale continutului rulat , Unul dintre motivele pentru care Ecran (merime/rezolu$e) 5,r inchi/
iar luminozitatea maxime de sv cdlm" medta cumparat HTC Uu life este calita- u:o3 ore
asigure o vizionare clari gi confortab a tea fotot €xccptionde. Imaginile facute Wi-Ei ac, USB 2.o c1I
Interfele conecto! Typ€ C,
chiar gi in lumine putemici de zi. Culori- de camera de 16 megapixeli au reugit sd Bluetooth 5.o
Ie redate sunt neutre, nici nu strelucesc, ne impresioneze, inclusiv cele fecute in Memorie
(interna lbere/ext€nsie) 2o,E GB/microSD
dar nici nu sunt pale. Cei care vor sdvadd conditii de iluminare precare. Fotografii-
video HDR cu toata gama de culori pe te- Ie in amurg au fost clar mai bune decAt Camere frcntalt rezolutie 16,4 m€gapixeli
Iefonul mobil vor trebui se accepte unele cele Ecute de cateva telefoane scumpe. Dimensiuni/greutate za xL6.8 x o-s cm/r6o !
minore pierderi, Ecranul ar format 16:9, Potrivit valorilor mesurate, soft focus-ul EVALUARE
Scor seneral 86.3
cu margini destul de late, iar scanerul de actioneazi un pic cam agresiv dar asta se
Perform"/operare (35 %) 85
amprente este pozitionat pe partea fron- poate vedea doar Ia anumite detalii, Ia o Configuralie (25 %) E9
taE a telefonului. Rama telefonului este privire foarte atente. Baterie (r5 %) EI
sensibiE la atingere, ceea ce HTC denu- Ecran (r5 %) Elt

meqte drept Edge Sense. Apdsand-o pu- Camere [o %) u


ternic o date, poli lansa mai multe acti- Itl- CamerA excelenti, ecran luminos, Loc ToD ro 35 din r28
r frnisaje fic Pret (aprox) 350€
uni, cum ar fi
pornirea lanternei sau
Ir Autonomii mediocre, timp lunt de
deschiderea camerei sau chiar captura- Evduare CHIP bun
incercare, capac dorsal sensibil

CHIP < 2018 < 05 . 4r


TEST&TECH>HARDWARE

Foarte u$or
o- E)drem de portabil aceEt ZenBook de
13 indf cantantte doar r,r kilograme fi
are o grosime de doar \6 centimetri.

Tastare cu feeling
Ta.stele par se ofere un feedback
mai mult decat acceptabil, dar
tastatura este tErc€ptib sHbiti
de carcasa cu mult la
"aer"
interior.

Notebook puternic care Multa putere grafice


se incilzeste
t
ocazional zenBook ocupi pozitia 3 in clasamentul
nostru Top ro laptopuri peste 5oo e, dar
Metal lustruit, un model format din cer- Id, ZenBook a scos un scor decent de 5.9u performanFle sale 3D sunt mai bune de-
curi concentrice $i un finisaj bine ficut. puncte. Ultrabook-ul devine, ocazional, cat ale primelor doutr clasate.
Asus nu face compromisuri cAnd vine excesiv de cald gi chiar deranjant de zgo-
3DMark Cloud Gate Gn puncte)
vorba de carcasa lui ZenBook Ux331 UN. motos in sarcine maxime, Asus ZenBook u.405
Majoritatea elementelor stilistice sunt ingeneral, functiile par destul de IIX$TUN
HP PrloEook
similare cu ale modelelor anterioare din mediocre - carcasa subtire nu hse pro- 43o GE
8394

serie. Dar asta nu este nici pe departe un ducetorilor prea mult loc de manevri. Toshiba Sat. s.947
Ito A3o.D-roE
neajuns, intrucat lasi o impresie de rafi- Spre exemplu, ultrabook-ul are mai mult
nament. Ce este neobignuit, insa, este ca de doua interfele USB, cu USB 3.o, un
are o carcasi ce poate fi ugor indoiti a$a USB 3.1 Type C, o iesire HDMI Si un slot
ca este bine se te porti cu manu$i cu el, ca
masure de precaulie. Ceea ce ne-a sur-
microsD. Ceea ce lipse$te este un port
LAN $i un card reader complet. Ecranul
fz"nrookux$ruN
SPECIEICATII
prins in mod deosebit au fost doter e lu- dispozitivului Asus este un IPS de 13,3 Procesor/memorie de lucru Intel Core i5 zzooul
8GB
xuriante care, inse, nu au adeugat greuta- inchi cu rezolulia de r.92o x r.o8o pixeli. Grafi.e nvidia GeEorcc l'rr(Eo
te in plus; greutatea totale a lui ZenBook Normal pentru un panou IPS, stabilita- Ecran (diagonaE/rezolutie)
r33 inchi/
este de numai u
kilograme. Asta se com- tea unghiurilor de vizionare este excelen-
Drive-ud
Hdd dt.k dc 265 GB
te, iar contrastul de 187:l este remarcabil. lSSDl. DVD bunet
bine cu autonomii excelente ale bateriei,
3 ! USB 3.o, Wnfi ac,
de D:rg ore in Office $i 8:44 or in video, Tastatura iluminate este impresio- Int€rfete Bluetooth a.2. HDML
.ard lEd.r microsD
ducand la un scor puternic la capitolul nante. cu o cursS plecuti a tastelor Fi un
Autonomie {Off ice,tuideo)
mobilitate. feedbackvioi, ceea ce permite scrierea ra- 3r,3 x a,6 r r'6 cm/
Dimensiuni,/greutate
in pofida dotirii cu un Intel Core i7 pidd. Dar din cauza carcasei foarte fragi-
EVALUARE
855oU cu frecventa de pAni la + GHz in le,vatrebui se te obi$nuie$ti cu tastatura.
soor cen€ral ao,9
mod turbo,16 GB de BAM qi o phce video Dimpotrivd, plasarea mousepad-ului nu Mobilitate (25 %) 96
dedicata nvidia GeForce MXEo. ZenBo- lasi nimic de dorit. Acesta pare foarte Coofieuralie 125 %) 6t
ok nu este un laptop pentru jocuri. moale, nu este lipicios qi raspunde exce- Ecran (ao %) 79

Performanla este suficiente pentru a lent la comenzi. Pefonnanti (rs %) t2


Ergonomie (rS %) 7r
juca DOTA Ia setiri decente. La u.4o5
Loc Top ro 3 din4r
puncte, rezultatulin 3DMark Cloud Gate Fl
u
Carcasi supll, Sreutate rredusi,
Pret (aprox) L200 €
I pefformante puternici
este gi el bun. $i in benchmark-ul PC- I Un€ori devine cald si zgomotos in bun
I Evaluare CHIP
Mark Z care testeaze performanta globa- sarcinr maxim6, r..g a
I ""i""il
(74,9-45,0) Nerecomandat (44s-o)
Clasa de top (roo - 9o.o) Clasa superioare (89,9-75,0) Clasa de mijloc
Scorurile sunt exprimate in puncte (max. roo)
42, 05 , 20 18 > CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Cameri superbi
Camera este vedeta incontestabili a lui
Galaxy 59, oferind imagini spectaculoase
in orice condilii de iluminar.e. De remar-
cat $ noua pozitionare mai ergonomici a
seMorului de amprente.

EUIF
Foarte bun

Smartphone de top
cu camere exceptionali
Chiar dace mulli s-au plAns cd Samsung slow-motion, care in lumine puternice
Galaxy 59 este doar o reiteralie minimal este exceplionale, insi pe lumini slabi
imbunet5ut, a lui 58, aceste imbunate- nu prea, imaginea devenind zgomotoase
tiri nu sunt chiar aga de minimale, chiar gi de o calitate redusd.
daci, in materie de design, Iucrurile stau Ecranul este acelaSi Quad HD (2.960
cam tot pe acolo. Dar $i acolo au avut Ioc x r.44o pixeli) de anul trecut, cu certifica-
mutatii bine venite, mai ales reamplasa- rea HDR Mobile Premium care permite
reaintr-o pozitie mult mai comoda a sen- vizionarea in conditii optime a conlinu- Dimensiuni generoase
zorului de amprente (dace nu cumva pre- tului compatibil de pe Netflix sau Ama- Dace vrei un ecran mai mare, iati diferen-
feri deblocarea prin simpla privire Ia zon. Imaginile afigate sunt senzationale, ta de dimensiune dintre 59 9i ftatele siu
ecran). Nu o se insist in acest spaliu limi- iar culodle sunt foarte bine echilibrate. tnai mare 59+ ,
tat pe specificatii, care, dincolo de apa- AIte caracteristici remarcabile ale
rente. sunr consistent imbunStAtite si pe acestui telefon sunt rezistenta Ia apd cer-
performantele predictibil excelente ale tificate IP68 (pane ta r,5 m timp de pane Samsung Galaxy se
telefonului. Dar vom vorbi despre cea Ia 30 de minute), plus un Bixby Smart As-
;
SPECIEI CATI I
mai spectaculoasa noutate cu care vine sistant imbunetilit. Pe partea audio, con- Standard recent de radio LTE Cat rg
mobil (DanI h r.2 GbDsl
acest telefon: camera, care chiar e reima- tinue suportul pentru high-resolution 5,8 inchi/
Ecran (nArine/rerolulie)
ginati. Upgrade-ul cheie este faptul ce audio de pand la 24 bittvrg2kHz. $i 59 Fi-a 2.960 x r.44o Dir.eli

senzorul poate comuta acum intre o pestrat jack-ul audio de 3,5 mm, ceea ce
Interfele WnFi ac, USB TiTe C,
aperturi de f/r.s (pentru poze foarte bune permite conectarea cestilor tale favorite ,
fdcute pe luminl slab5) Fi f/2.4 (pentru dacd AKG-urile din pachet nu te satisfac. Memorie
(interna/ext€nsie) 64 GB/mieoSD
scene luminoase, fotografiate pe timp de Consensul general legat de S9 este cI Sistem de operare Android 8.o
zi). De asemenea, inteligenta senzorului a un upgrade de la 58 nu prea merite, insa Camera principala/trontala lz/8 mesaDixeli

sporit. fiind capabil de analize giimbuni- dace deui un 57 sau altceva Galaxy 59 ar Djmensiuni/greutate 14? x 68r:85 mm/re g
EVALUARE
teliri ale imaginii mult mai eficiente. Ima- fi un upgrade excelent, fiind cel mai bun 96,4
ginile captumte pe lumini slabi sunt ab- telefon Android al anului de pini acum. Pe rform./opera re (3s %) g6
solut impresionante, comparativ cu cele Remane de vazut dace igi va pasta titlul Confieuratie (25 %) 95
ale altor smartphone-uri de top, gratie pane Ia capet. Baterie05%) 92
Ecran 05 %) 99
lipsei zgomotului de imagine si a Iumino-
Cameri superbi, ecran puternic Camere (1o %) roo
zitelii foarte bune a acestora. d Pret (aprcL)
stilat, perforrnante de top 3.goolei
O alte funclie noue gi spectaculoasa
Ir Amprente pe ecran, autonomie
Evaluare CHIP foarte bun
a camerei este cea de filmare super- ftediocrl a bateriei, pret mare

CHIP < 2or8. 05 .43


TEST&TECH>HARDWARI

Modul cort
Dace nu vrei sIJ folose+i ca tabhte, fiind
destul de mare fi un pic cam gr€u pentru
asta, ai Si optiunea de a-l folosi in modul
cort, in care poti manipula confortabil
touchscteen-ul

Notebook convertibil cu
performanti foarte buni medieltas- i5 825oU. acompaniat de 8 GB de RAM 9i
Specificatriile solide din gama
tatura bune $i convertibilitatea lui Acer un SSD de 256 GB, Spin 5 este Pregetit
Spin 5 oferd multe argumente pentru cei pentru orice sarcini de tip office. dar gi
care au nevoie de un computer conver' pentru redare multimedia la o calitate
Balama ingenioasd
tibil versatil, la un pret foarte decent. foarte bune. Grafica integrate Intel UHD
Doue bdamale solide permit rabatarea
Designul este pHcut minimalist gi capa- Graphics 620 GPU nu o se-!i permite se ecranului la 360o, astfel convertibilul de
cul metalic (nu plastic vopsit) arate bine. joci Far Cry5, dar altejocuri mai pulin so- la Acer putand trecE Epid gi comodin
Carcasa este suple $i destul de compacte, licitante ai toate Sansele se-!i mearga de- modul tabletS.
ceea ce contrasteazE cu balamalele solide cent.
care asigura convertibilitatea faciE la Tastatura este surprinzetor de bund,
modul tablete, prin rabatarea la 3600 a cu o curse de t,7 milimetri a tastelor $i un AcersPins
ecranului. Dar designul are $i doua punte feedback distinct €i un pic "clicky", pHcut
\
S PECIEI CATII
newalgice. in primul rand, senzorul de intastare. $i touchpad este pltrcut Ia atin- Ift€l Cor. 15 825oU/
Procesor/m€morie de luc.u
amprente, care este amplasat in couul gere gi rlspunde prompt la comenzi, iar 8GB
Grafice Int€l UHD GraDluc€ 620
din stanga sus al touchpad-ului, este rea- gralie driverelor Windows Precision poti r33 inchv
Eclan (diagonalUrezolu!ie)
lizat, inexplicabil, dintr-un material de lucra cu gesturi complexe, cum sunt gli- r-c2o x r.oao Dix€li
Dril€-uri ssD de 256 GB
culoare neagre, care iese in evidente in sare cu trei degete sau scroll-ul cu doui.
2 r USB 3.o, r x lrSB 2.0,
mod nefericit. A doua decizie de design Din pacate, Spin 5 nu are o baterie foarte Interfele rx USB Typ€ C, Wi'Et
a.- Bluetooth a"o. HDMI
ciudate este amplasarea tastelor Page Up rezistente, rezistand doarvreo Tore gi ce-
$i Page Down in cel mai riu loc posibil, va. Dar Acer Spin 5 este un laptop decent,
Dimensiunvgreutate 324,4 x r5B r 226 mm/
r.6 ks
deasupra tastelor directionale stanga, re- din gama medie, cu procesor Intel de ge-
EVALUARE
spectiv drepta. Este foarte us,or se ape$i neralia a 8-a, cu un ecranluminos giotas- scor gderal q|,+
din gregealtr o taste nedorita. tature confortabile. Cu el, poli converti Mobilitate (25 %) 96
Dincolo de asta, Acer Spin 5 are un rapid munca in distractie. Configuutie (25 %) 92
Ecran (20 %) 94
ecran IPS foarte bun, de 1334 inchi, la re-
krforma4a 05 %) 92
zolulie full HD. Acesta este luminos li Ereonomie (15 %) &t E
ofere culori bogate gi bine echilibrate gi o FI
Itr
carcasl supli, Sreutate mici,
Pret (aprorL) lel I
I performanti de top, tastaturl buni 4.OOO

bune stabilitate a unghiurilor de viziona- Ir Cam mare fi greu Pentru modul foarte bun
Evaluare CHIP
re. Motorizate de un procesor Intel Core tabletl, nu are placl video dedicata
I
C-asadetopooo 9o.o) Clasa;uperioara {89.9 75o) Clasa de mijloc (74,9-45,0) Ner€comandat (44,9-0)
Scorurilesunt exprimaLe inpuncte (marc loo)
0552or8>CHiP
44,
HARDWARE<TESTATECH

Televizor ,,chilipir"
pentruimaginiUHD
in gama televizoarelor cu rezolulie UHD
pixeti)sub 56 de inchi. dispo-
(3.840 x 2.160
zitivul LG de 46 de inchi este remarcabil
datorita raportului pret-performante
imbatabil. La un pre! rezonabil de 47o €,
nu livreaza o calitate a imaginii tocmai
fenomenali. Dar la banii egtia este greu
se geseqti ceva mai bun. Configura{ia es-

Cameri de lux cu o calitate te mediocr5, dar macar nu are neajunsuri


extreme. Sunt suportate toate cele trei ti-
puri de tunere
a imaginii foarte buni
gi are toate interfetele im-
portante, inclusiv Wi-Fi. La pornirea tele-
vizorului, utilizatorii de Smart TV pot
Un design stilat, colturi rotunjite ale car- te disponibil doar un modulWi-Fi, care se
folosi orice, de Ia Facebook la Netflix si
casei gi aliajul de aluminiu-magneziu de poate conecta Ia un smartphone $i poate
YouTube, dar pe barba lor
inalte cattate sunt lucrurile pe care le re- transfera date. Avand in vedere prelul, o Gralie ajutorului clar oferit prin we-
marci de Ia prima privire la Leica CL. La configuralie atat de frugala este greu de bOS 3,5 gi o telecomanda cu multe func-
numai 4oo de Brame, este la fel de ugoarl inleles. Dar luxul extravagant pe care il
tii. obtine suficiente puncte Ia ergonomie
ca modelul-sore anterior, TL2, dar are oferi camera livreazi o imagine de o cali- pentru ca rezultatul se fie calificativul
mult mai multe de oferit. in special tate care rareori este depasitain clasa sa.
,,bun". O altE bile alba este consumul re-
viewfinder-ul electronic, care are un afi- dus. Am masurat 60 de wati in operare -
gaj de primi clas5 cu zoom o7+ x Si z,+ mF o performanla puternicl pentru un tele-
.:.r Design de inalti calitate, video UHD,
Iioane de pixeli. Un senzor de proximita- 1.,!i rafale rapide vizor de 43 de inchi.
te $i un dioptru atagabil ofera gi mai mult I Nu are conexiune USB. autofocus usor
confort. De asemenea. ai la dispozilie gi I intarziat, putea fi mai comodl
".""."a
un ecran de : inchi de inalte rezolutie
LG43uJ635v
pentru a vedea pozele realizate.
f Leicacl W SPEC IEI CATII
Calitatea imagjnii este. evident, mai S P ECIFI CATII Marime ecran/rezolulie a3 inchi / 3,840 x 2,160
buna ca lui TL2. Senzorul ApS-C, tehnic Rezoluliemaxjme Dixeli ruHD)
identic, are 24 de megapixeli gi ofertr va- 3 x HDMI, LAN, wi-Ei,
Clasa camerevtip senzor DSLR/CMOS z x USB- Audlo dirital
Iori foarte bune ale rezolutiei: 1.870 de pe- Ecran (merime/rezolutle) 3 inchr/ r.o4o,ooo pixcli
(tabh de sah) 19lit
rechi de linii per iniltimea imaginii la V25pool3osecu e
Luminozitat€ naxime a27 cdlml
ISO roo, perechi de tinii Ia ISO 6.400.
1.811 GamaISO roo-50.ooo
Consum (standby/operare) 0,2/60 wati
Pierdedle de claritate nu sunt o proble- Las obturator (manual)
Dimensiuni 98x63x24cm
lmasini per plin de baterie
me iar atenlia Ia detalii este excelentS. (mininum/maximum) r80/360 Tuner DVB-C. DW-S, DVE-T2

Nu prea grozav este insi zgomotul pe ca- Memorie (intemS/extjnsa) -/sDxc Diverse USB Ecordinq, farl 3D
Dimensiunvgreutate x z8 x 4.5 cm/las s EVALUARE
re scoate de la ISO 6.400, care in acest
il r3.1

EVALUARE Eo5
caz aminte$te de granulatia filmului din Ecran (50 %) 85
79,6
vremurile analogice - asta ar putea fi Imaeine (4o%) 9r confiEuratie (25 %) 7l
considerate uEor gi o funclie nu o dis- Conf ie./man€vrare (35%) 67 ErEonomie(r5 %) ?6

funclie. Rafalele sunt iuegistrate rapid: Vjdeo(15%) fz EficientE enerqedca G %) loo


Vited (ro%) a8 Sunet (5 q") 78
9,6 imagini pe secundi sunt stocate pe
35 din 64 Loc Top ro zr din zE
memoria SD cat timp te line spaliul de Prel (aprox.) 2.500 € Pret (aprox.) 470 t
stocare gi bateria.
Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP bun
Leica CL omite toate conexiunile- Es-

CHIP < 2or8 . 05 .45


TEST&TECH>IIARDWARE

Proiector+Kbun
pentru incepitori
Nuvei gdsi un proiector home theater cu
rezolulie UHD mai ieftin decat modelul
UHD55oX de Ia Optoma. in test, proiecto-
rul a reugit sd ne impresioneze nu doar
cu rezolulia (generate prin tehnologia
XPB dintr-un modul DLP cu 2.26 x r.528
pixeli), ci $i cu solida sa configuratie in-
clusiv suportul pentru HDR. Contrastul
puternic gi gama imensd a zoom-ului
sunt avantaje suplimentare. Fluxul lu-
minos maxim nu este fenomenal, dar es-
re suficient pentru organizarea unor vi-
Telefon din gama medie zioneri home theater in sufragerie.
Un motiv pentru care proiectorul
cu feeling de high-end Optoma a pierdut primul loc in clasa-
mentul nostru este consumul siu mare,
Motorola Moto X4 nu are un ecran impo- 1034 ore. Timpul de incdrcare scurt, de de pdni la 3o1wali in operare normal5.
sibil de spart dar ne place mai mult decat t52 ore, s-a dovedit a fi la fel de excelent. Spre exemplu, Iiderul Top 10, Epson EH-
cel al multor altor competitori, chiar dace Designul plecut $i performantele consis- Twg3oow are performanle clar mai bu-
nu vine cu o folie de proteclie. Sticla pro- tente il fac pe Moto X4 un companion de ne, consumdnd doar 263 de wa!i.ln afare
tectoare este u$or indoite h colturi, ceea incredere toata ziua. de asta, mai lipsesc cateva functii mino-
ce ne-a plecut la fel de mult ca rama me- re din configuratie, cum ar fi suportul
talce arcuita. Sticla de pe spate arate $ic llI Einisaie foarte bune, rezista h apl,
pentru 3D. Dar asta nu ar fi problemi
a.,ton6mie mare. ecr"n bun
sEelucelte argintiu-albEstriu. II Nu face Doze bune pe luminl 8Labi, pentru majoritatea utilizatorilor.
La un pret de 39o€, telefonul hse im- nu an LiD de noti.frcare
presia unuia din clasahigh-end; de aceas-
ta il desparte doar configuratia interne. Iuoto"ota Moto x4 32 cB
Procesorul folosit este doar Snapdragon
1[ [1f optomauHDssox
SPECIEI CATII SPECIFI CATII
630. Cu toate ca telefonul reaclioneaze cu Standard radio mobil LTE Cat 9
(Danl h 45o MbD3) Rezolulie 2.716 x r,52E DrxGli
acest CPU de o manieri fiabilii gi sufici- T€hnologie proiectie DLP
Ecran (mtuime/rczolutie)
5, inchi
ent de rapide este totugi un pic mai lent (r,o8o ! r.92o pir€ll) DimerEiune imagine 0.67- ZG8 m
decat modelele de top. Ecranul Full HD Intrrri 2 x HDMI, VGA
Valoare SAR N.precizat
are diagonala de 52 inchi. Claritatea este Garantie lampe N€pr€cir6t
InterfeF wiEi ac. ndcrousB 3,o.
DuEti viatl lampa N€preclzd
excelente. Ecranul ar putea fi un pic mai Bluctooth 4.2. NEC de

Memorie Flux luminos/contrasl ta-


luminos pentru uzul in aer liber, dar va- rE GB/6lot hicrosD Lrr2 ltn/r74:r
(intehe Iberd/extensie)
loarea de 455 cd/m" mesurate de noi este Sistem de operare Ardrcid ?.r.t Consum (oD€rare/Eco/ gorl,l2lo,t w4i
insE suficiente. Panoul IPS nu streluce$- Dimensiuni/gr€ulate ?,4 ! r4,8 r 1,O cm/r7o a
sop x r4,5 x 34,O (,n/
Dimerlsiuni/gIeutate
te cu tonaltelile tipetoare ale ecranelor EVALUARE
scor t€nelal E5.7 EVALUARE
OLED, dar ofere imagini cu un colorit bo- Perform./oDerare (5 %) 8a scor r€nelal 943
gat gi plScut. Cea mai proasta impresie o Confisuratie (25 %) a6 Imaeine (60%) 98
face camera de u megapixeli al lui Moto Baterie (I5 %) e, Confiquratie (2o %) 84

X, care face proze blurate in condilii de Ecran (rs %) a7 Ersonomie (15 %) roo
Camera (ro %) 6? Eficienta enerqetici (5 %) 7S
iluminare precari.
Loc Top ro ?q din r2a Loc Top ro 2dinl5
Moto X4 a avut o performanta exce- Pret (aprox) 390 € Pret {aproL) r.Boo€
t
lenta in testele de autonomie. Cand a ru-
Evaluare GHIP bun Erraluare CHIP foarte bun I
lat non-stop site-uri gi video, a rezistat
I
Clasade top (roo 9oo) Clasa superioare {89,9-75,0) Clasa de mijloc (74,9-45,0) Ner€comandat (44,9-0)
Scoru.ile sunt aprimate in punct€ (max. loo)
46, 05 > 2018 , CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Cigtidegaming
cu sunet excelent
De obicei, ciqtile de gaming sunt calibra-
te strict pe nevoile gamerilor ceea ce in-
seamnS un bas exploziv si 'inalte care se
permite identificarea directiei din care
vine sunetul. Desigur, gi modelul ROG
Strix Eusion 3oo de Ia Asus satisface ne-
voile gamerilor, in primul rand, gratie
emulerii sunetului zr virtual surround.
Dar nu neglijeaze nici mediile, ceea ce
schimba foarte mult calitatea auditiei.
Particula Fusion din denumire arate con-
Tastaturi de gaming fluenta dintre sunetul digital $ cel ana-
logic intenlionatl de producatori, iar re-
zultatul este o pereche de cegti
echilibrate, care se preteaze bine gi la au-
I?"p,.r#""ti":ils,tatit"s."*,.experien!5pracu,e dilii muzicale, nu numai Ia gaming cu su-
Asus Cerberus Mech RGB il reprezinti atat injocuri, cat gi pentru redactarea ca- net direclional precis, Ce$tile sunt como-
switch-urile, care sunt Kaihua RGB $i ar torva dintre articolele care apar in aceas- dein purtare timp indelungat si vin cu
trebui se reziste pani Ia 70 de milioane de ta editie a revistei. Asus Cerberus Mech doul optiuni de conectare, cablu USB
apasari Estimarea, imposibil de verificat, RGB este o tastaturi de gaming foarte (dace vrei emulare zr) sau cablu audio cu
pare un pic optimiste, alte tastaturi me- buni, dar se poate adapta foarte bine $i jack combo (difuzoare+microfon). Ambe-
canice mai scumpe estimandu-gi viala la pe post de instrument pentru munca de le cabluri sunt suficient de lungi gi acope-
50 de milioane de tasteri. Toate tastele au birou. Recomandabile! rite de o impletitur, textili robuste. Ba-
tehnologie anti-ghosting NKRO, adica sul este suficient de profund gi nu
orice apasare este inregistrate chiar dace acapareaz, chiar tot spectrul sonor, iar
t.?SrHf:Li:-?,$"f#tsirenlioase'
ape$i mai murt taste simurtan. Aspecrut rl' restul tonaltatilor mi s-au pirut destul
este unul clasic, ceea ce ni s-a perut cool, I Efecte de iluminare cam putine, de bine echilibrate. ROG Strix Fusion 3oo
insi nu ai rest pad, dace egti obignuit cu I calitatea ituminlrii nu e lrozavi sunt excelente daca ai nevoie de caFti bu-
aqa ceva. Cerberus Mech RGB ofera inre- ne Ei bine echilibrate Fi pentru jocuri gi
Asus Cerberus Mech
gistrare rapide de macro-uri si stocarea a
pini [a cinci profiluri diferite de gaming.
1! pentru muzici.

S PEC IEI CATII


in jocuri poli bloca, desigur, tastele Win- Asus ROG Strix
dows Si controalele multimedia.
Sv/itch'uri Kaihua RGB (Rcd, Blue,
L, Eusion 3oo
Durata viata switch zo milioanc aoi!5d SPECIEICATII
Daci vei folosi tastatura nu doar IIuminarc run, magnet
RGB Der-taslii Drive. 50
pentru gaming, ci $i pentru scris, norocul n€odimiu
este de partea ta. Switch-urile Kaihua Tehnotosie N'key Impedanta 32 Ohm

Kaiht RGB sunt la fel de bune ca swit-


Eun4ii rollovcr (N(RO}. roo% Raspuns in frecvent: 2o-2o.ooo Hz
lmpl€tftua tertiH
ch-urile Cherry MX (diferente existe, dar Da rUSB.audiol
foarte subtile, pentru cunoscetori) la tas- Da USB, iack 3,5 mm
Rezistentl la api Nu Lunsime cablu 2 metri
tare, dar nu qi Ia iluminarea RBG. Efectele
EVALUARE Greutale 360g
luminoase gi culorile nu arati la fel de bi- Scor qeneral lxr.7 EVALUARE
ne ca Ia Cherry Mx. dar daca vrei sa scrii Operare (5o %) 9t scor seneral 92,6
conteazl cursa cu feedback bun a taste- Ergonomie (25 0,6)
9r Sunet(60%) 95
Functii 05 %) 9r 92
lor gi silen!iozitatea acestora. Switch-uri-
89 9r
le brown cu care era echipata tastatura Pre!(aprox.) 600 l€i Pret (aprox) 600 lei
testate de noi pot fi considerate o clone
Evaluare CHIP foartebun Evaluare CHIP foarte bun
reugite a popularelor brown de la Cherry

CHIP < 2or8 < os .47


TEST&TECH>HARDWARE

Camerisistem AcumgilaApple: Puterniciin gaming


la pref de chilipir live streaming in +K 4K, darconsumamdt
Cei care nu vor sA cheltuie o sumi for- Pentru nou seu hardware de streaming, AMD Radeon RX Vega 64 ataca reputata
mat din patru cifre Gn€)pe o camera sis- Apple a adoptat carcasa compacttr, lus- gama de elite a nvidia gi in anumite ben-
tem, cum este Leica de Ia pagina 45, pro- truit in negru a predecesorului Dar in chmark-uri o poate depe$i chiar gi pe
babil ce ar trebui sl arunce o privire Ia o carcasa lui Apple TV se ascunde o noue GeEorce GTX 1080. MSI wave 8 GB HBM2
camere care costE 47o €, cum este Canon tehnologie. Procesorul de iPad AroX Fusi- trebuie se se recunoascl infrantl doar de
Mroo. Calitatea imaginii ar trebui sI fie on, 3 GB de memorie de lucru $i suportul cele doud puternice variante Ti ale nvi
suficienta pentru orice fotograf amator. pentru HDfuo formeaze baza pentru dia" 1o7o SiroSo. Cu circa353oo de puncte
Senzorul de 24 de megapixeli livreaze streaming 4k in culori naturale gi cu un in benchmark-ul Cloudcate, insE, este
poze decente, care sunt competitive ln contrast puternic. Puterea este suficien- doar cu pulin in urma tideru.lui rdSo Ti
termeni de claritate a irnaginii. Cele te pentru a face streaming de video +K (circa 36.100 puncte). Cu 8 GB de memorie
L867 de perechi de linii mdsurate la ISO live, de la camera unui iPhone pe Apple HBM2, placa video atinge un nivel decent
4oo sunt o valoare din clasa de top, iar ca- TV Configuratia modernizattr include gi de 50 fus in GTA 5 Ia rezolulie UHD.
mera Canon lucreaze satisfAcetor la o suport pentru Wi-Fi ac, precum un li Ricirea cu ape inte$ati mentine
senzitivitate luminoase crescute. Pane Ia port LAN. cipul grafic la o temperature de panl la
ISO r.5oo, expe4ii din laboratorul nostru in cazul fotografiilor descarcate prin 65 de grade Celsius. Dar ventilatorul se
au evaluat zgomotul de imagine $i aten- AirPIay sau din iCloud, in mod inexplica- aude destul de tare in sarcintr maxime,
bil, Apple scaleaze in jos fotografiile de la 3,1sone - pHcile nvidia sunt mai bune
tia Ia detalii cu un ,excelent'. Iar 3o4 gra-
me pentru body si carcasa suple fac came- inalte rezolulie. Asta este dezamegitor din acest punct de vedere. Este evident
ra ugor de mAnuit. pentru cA rezolulia de z2 megapixeli a ac- ca placa MSI consume mai mult in sarci
Ce lipse$te este o configuratie bunE: tualului iPhone x (3.840 x 2.160 pixeli) pa- ne maxima. La 471 de wa!i, consumul es-
camera nu are stabilizator de imagine, re fecute pentru Apple TV incd o deza- te mai mare decat al oricerei alte pEci
viewfinder, un ecran pivotabil sau secun- magire: rezolutia 4K nu este disponibill video din clasamentul nostru. Cu rrei co-
dar, iar balansul de alb are doar o prese- pentru YouTube nici de data aceasta. nectori DisplayPort Si unul HDMI, inter-
tare. Calitatea video (maxim Full HD) nu fetele sunt mai mult decat suficiente
este nici ea prea grozave. pentru gameri. Placa are 28 de centime-
tri gi ocupe dou6 sloturi.
Apple TV 4K 64 GB
canonrosMroo
I S PECIFI CATII
(a 5-a Peneratie)
SPECIEI CATII
6l$:l*33",lnxxvesa64
Llx, WI-EI ac,
SPECIFICATII
Rezoluqie maximl 6.000 x r.ooo Dir€li AMD Radeon nX
Bltretnoth- HDMI Cip 8lafic
Clasa cam€revtip s€nzor DSUL/CMOS suNe aDD-uri ADD Store
Capacitate memorie/tipe 8 GB/IIBM2
Ecran (madme/rezolutie) 3 inchvr.o4o.ooo pix.li Unita! Shader/Dtectx t.o96hz
r/4.ooo/30 s€cund. Media Amazon Prhn€, N€tEia,
YouTub., Sky Snap Interfete 3 ! DbplayPot,
Game ISO r0o-25.600 r ! HDMI
84 GB/-
Lag obturator(manual) Racire/temperatura maxjma ADI/ 65 de sade
Consum (streaming
Imagiri per plin de baterie YouTube/ standbv) 3:rlrtwali zgomot standby/sarcinl max.
(minimunvmaxim um) 26ol53o
Suport 6K, comandat Co.lun standbv/sarcine ma- 6r W47r wati
Memorie (inieme/exti.nst
-/sDxc
Dimensiunv$€utate ro,a x 6, x 35 cm/304 s Dimensiunvgreutate 9,E r 93 x 3,5 cm/425 g 3DMark Cloud Gate 35.2e7I'UnctC
EVALUARE EVALUARE EVALUARE
$or ganeral tcti scor r.n€ral rB,4 sco! ianeral 7EA
Imasine {40%) 8r Str€amins (40 %) aa PerEormanla (65%) to
Codfig"/manevrare G5%) 56 Operare 0s%) 100 Zsomot (r5%) T'
Video (r5%) tr: ConfiEurati€ (20%) 5i] Consum(lo%) I
VitezA(Io%) ,9 Efici€Etl eneEetice 6%) 56 Confrsuratie (ro%) ?g
Loc Top rc 58 din 66 Loc Top ro adinu t Top ro
c 5 din 20
Pret (aprol) 470e Pret (aprox) ploe Ple! (aprox.) 760 €
I
Evaluare CHIP satisftlcator Ewaluare CHIP bun ErEluare CHIP bun Iil
I

48, o5 ' 2018 > CHIP


HARDWARE<TESTATECH

Disc mare gi rapid, Monitor4Kcu Navigatorversatil,


pentru uz lenerdist imagine detop cumultefunc{ii
Hard disk-ul SATA 600 de la Western Di- Dell U278rQ se claseazi pe locul a[ doilea Te-ai gandit vreodata sd faci un live pe
gital vine cu o capacitate nominalE de in topul nostru gi este unul dintre cele Facebook in drum spre mare? Cu noua
stocare de 12 TB s,i un cache de 256 MB. mai bune monitoare 4K ale momentu- camere Mivue 786 WiEi de la Mio poli fa-
Montat in PC, am mtrsurat o capacitate lui, gratie calite$i de top a imaginii sale ce asta foarte ugor, la rezolutie Full HD.
(3.840 x 2.160 pixeli). Dispozitivut Dell Ii
de r.V6 TB. Cu asta, devine nu doar unul Sau, dacl preferi, poli salva clipurile pe
dintre cele mai mari hard disk-uri exis- vreazi un contrast excelent $i poate fi fo- smartphone, urmand sI le uploadezi ul-
tente, ci gi unul dintre cele mai rapide. Iosit profesional chiar Fi pentru procesa- terior. Ecranul tactil de 2,7 inchi (6,9 cm)
Cu circa 2oo MB/s Ia citire $i scriere, este re de imagine. gratie bunei acoperiri a afigeazd un meniu intuitiv $i pictograme
o degere excel€nte p€ntru oric€ scop. spatiului de culoare. Iar panoul IPS este de dimensiuni mari. Camera dispune de
Chiar dacd nu este identificat explicit suficient de rapid pentru majoritatea ga- un sistem avansat de asistente a foftru-
drept stocare NAS de cdtre WD a fost merilor. Ca interfete, monitorul de 2z de lui cu avertismente in cazul pirisirii
proiectat pentru functionare continue $i inchi are un HDMI, un DisplayPort qi un benzii de circulalie, in caz de coliziune
are o garanlie de cinci ani. Per ansamblu, hub USB 3.o. Montorul este ajustabil pe frontale sau dace distanta dintre autotu-
este in acest moment cel mai bun hard inelume Si poate fi pivotat pane la 90 de rism qi magina din fale scade brusc.
disk de u TB. grade. Lipsesc,ins5.un conector USB C gi Mivue 786 WiFi te avertizeaze gi despre
(Ioc 2 din 4r, Pref apro)L 43o €, boxele integrate. camerele de radar fixe.
(Loc z din 6L Pret aprox. 7oo €) (Prcg aprox. 8oo leil

EvaluareCHIP lfoartebun EvaluarcCHIP lbun EualuareCHIP lfoartebun

\.---.,,,'--
Costuri de printare Router pentru acase, NASrapiddetop
foto mult preamari cu acoperrre mare pentruacasa
HP 7830 genereaz5 printuri foto respec- Tenda F9 nu zburde prin domeniul giga- Sistemele NAS mici cu un singur bay
tabile Si este competitiv echipate cu bit, dar daca nu viteza, ci gradul de aco- pentru hard drive sunt potrivite pentru
LAN, Wi-Ei, AirPrint, un port USB qi un perire este principala ta problemi intre backup-uri, ca media serv€r sau epntur
touchscreen. 9i ritmul de lucru este abso- atalia pereli de beton, modelul F9 iti va stocarea de date. Cu Synotogy DSn8, uti-
lut acceptabil pentru aceaste gama de oferi o acoperire foarte bune in toata lizatorii de acasa primesc in plus siste-
pret. Dar prima impresie solidd se estom- casa, gratie celor 4 antene fixe, dar flexi- mul de operare high-end al dispozitivelor
peaze cand iti dai seama de costuri de bile de 6 dBi (superioare celor de 5 dBi). profesionale scumpe. Sistemul lui Syno-
printare, atunci cand vei cumpara cartu- Cei 600 Mbps de care este capabil F9 logy ofera suport pentru app-uri ;i are
ge noi. O fotografie DIN A4 printati cos- sunt suficienti urmtrrirea unui stream li- deja preinstalate cateva funclii (ftp, http,
te nu mai putin de 2 €. Trebuie se inghili ve sau pentru unjoc online. Administra- Cloud). Printr-un cablu de relea, NAs-ul
in sec, pentru ce h competitori aceleasi rea este comode, cu ajutorul app-ului reuFegte sa atinga rate de transfer exce-
printuri sunt generate la preluri intre 50 pentru smartphone. O funclie utiltr dace lente, de circa ro MB/s - daci 9i hard dri-
gi roo de centi. $i printurile cu graficd gi uiti contul broadband gi parola, este ace- ve-ul este corespunzltor de rapid. La 1o,5
cele text sunt relativ scumpe cu acest ea de migrare a contului gi a parolei de la wali in operare, consumul este mai de-
model HP. routerul vechi direct pe F9. grabe moderat. O pozigie in top bine meri-
(Loc u din r8, Pr4: apror.. r3o €) (Pret aprox. r4o lei) tate. (Loc r din 9, Pret aprox. 160 €)

Evduare CHIP mediu EvaluareCIIIP btm EvaluareCIIP lfoartebm

CHIP < 2018 < 05 <49


TEST&TECH'SOETWARE

o .Q rq .:,.

qBffiffi*-ffi
i.,

EIIIF
Bun
mi,.". R"d"

ior I OrunOrt sanmal SitOsphnen

X Robins Muter, Hini€rgrund Oferimaimult


decitdoarvideo
in versiunea 2l clasicul editor video a
cepetat o noue interfale $i este, astfel,
mai atractiv in varianta ieftina standard,
cu noile sale capabilite$ practic!: edito-
EUE rul care se deschideintr-o fereastre sepa-
Foarte Bun rate este acum mai clar qi este integrat in
interfaF. Cu funclia split-screen, poti
rula mai multe clipurivideoin paralel, iar
generatorul de titluri 3D permite titluri

Progr.am gg.qcris pentru animate, dinamice, pe baza unor cadre


cheie selectate.
Editarea este plecut de fluidd pe
autori ambifiogi
o
Editorul de text Papyrus Autor este paragrafele gi un mod optional de
sistemele standard pe care este de obicei
instalat softul. Un proiect video poate fi
salvat ca gablon, ceea ce accelereaze Si
alternauvi excelentl fi pe$onalizate la dactilografiere, care mentine randurile simplifica crearea mai multor proiecte.
Microsoft Wor4 fiind destinat jurnali$- editate justificate ergonomic in centrul Versiunea standard suportl rezolutia
tilor, scriitorilor gi blogerilor. Cu corector ecranului. maximi Full HD (r92o x ro8o pixeli) $i
Duden gi analiza stitului gi lizibiltelii,
Manualul de instructiuni este util permite trail-uri de pana la $ase secund.
programul identifica vulnerabiliteli pentru incepetori li noi utilizatori. in cazul video-urilor multicam, sunt
precum repetiliile sau verbele nepotrivi- Upgrade-ul (de Ia 69 €) la versiunea I me- suportate doue camere fi existe peste
te. Funclii adilionale speciale sunt cele rite banii. r.5oo de efecte gi filtre pentru editare.
pentru notite gi instrumentele de cluta- Manualul PDF extins Si multe tutoriale
re, un Mindmapper, o baze de date video ajut5 Ia invalarea programului.
E Stabil si raDid ei ln cazl u.nortexte
pentru persoane gi locatii gi o cronologie L .""i ri poit p*tru PDE ti e-Book
pentru controlul istoriei actiunilor. II Efort compaEtiv mai mare de itrvitare
pentru in&pitori ii utilizatori noi
In versiunea g, interfata a fost deco-
ratl cu atenlie, Duden Korrrektor este 'd Corel Pinnacle
Studio zr Standard
updatat Ia cea mai recente versiune 9i SP ECIEI CATII
Windows 8, 8.r, ro
analizorul de stil a fost imbunetilit. ?,

Toate format€le video si


Import
Organizer, o alternative la aranjamentul audio ooDular€
pieli (cu
tgao x roEo
existent, este foarte nou. Acesta permite Rezolutie suportata
EfiadeUltima aK)
managementul clar al capitolelor, subca- 6
pitolelor gi scenelor La inceput, pare un Filtre qi efecte Circa !5oo
Export video YouTub€,
pic cam greoi, dar este foarte folositor Diverse

cdnd ai de-a face cu texte complexe. O Mediu Downlo.d/DVI)


funclie de comentadi extinse $ compati- EVALUARE
Total Scor€ 43,3
bilE cu Word, verificeri de conformitate
Eunctii (5o%) 79
pentru PDF-uri $i e-books pentru publi- Op€rare (25%) 9t
carea pe serviciile populare de Performanla (2o %) E4
publishing, gen Amazon KDP sau BOD, Documentatie (5%) E5

sunt de asemena incluse printre noile Pret (aproL) 60 f./45


(Dos'r

oaaUDVD)
funclii ale Papyrus Autor 9. Similar o noi
Braluare CHIP brm
funclii sunt timestamp pentru toate
Clasa de top Goo -9o-o) Clasa:uperioara (89s 75,0) Clasa de mijloc (7a.ra5.o) Nerecomandat (44.9 o)
Scorurile sunt exprimate in puncte (max. roo)
5o , 05>zor8>CHIP
SOETWARE < TEST & TECH

EUIF EUIF
Bun Bun

Anti-spionaj pentru Editare video pentru Compresie gicriptare


utilizatorii Google actiune la 3600 fixe
Cu GCIean, poti elimina dintr-un PC toa- Noul ActionDirector de Ia Cyberlink, in Puterea lui Winzip este viteza sa: in test,
te urmele care rezulti in urma folosirii Versiunea 3 suporte $i video Ia 360 de a avut nevoie de aproape doue minute
de instrumente 9i servicii Google. Sunt grade, in care poti comuta de la viziona- pentru a compresa un folder video de
eliminate gi acele cookies YouTube care rea 360 de grade gi zD. O lunclie noua aprodmativ 2 GB. cu 456 de figiere.
ajuta al analizarea obiceiurilor de vizio- este gi efectul stop-motion in care Windows, in acest caz, are nevoie de vreo
nare gi sugerarea de video-uri noi. video-ul poate fi compus din poze fixe, trei minute. Cu cAt este mai mare gi mai
Procesul de curetare a functionat impe- pentru un anumit timp, generand scene diferit folderul surs5, cu atat mai mult
cabil in teste. Parolele stocate gi istoria impresionante. Zoom-ul bine implemen- dureazi comprimarea cu Winzip. Sunt
pot fi sterse cu cateva clicuri, iar Ia nevo- tat $i functia de pivotare ajuta la setarea incluse multe elemente extra: Winzip
ie asta poate fi executat 9i de un modul conlinutului imaginilor scenei. Daca adauge figiere Ia arhive existente, inlatu-
de monitorizare in fundal, la fiecare Iucrezi cu material 4K material, poli utili- ra informatii precum auto-redenumirea
inchidere a browserului. Un mod invizi- za imaginile gi in ActionDirector Progra- anumitor date Exif, convertegte figiere cu
bilte asigure ca nu poli fi u$or identificat mul a respuns rapid in test. incepetorii imagini, suporte diverse servicii cloud gi
pe internet, dar GCleannu ofere anoni pot crea singuri, cu succes, clipuri video poate cripta arhive cu cel mai recent
mitate dep[ne. Pret: aprox. r5€] impresionante intr-un timp foarte scurt. standard AES 256. (Pret; aprox. ?o e)
(Pref aprox. 50 €)

EvaIuareGHIP bun EvaluarecHP bun E"rl"rd;hl"."t"bE--_l

?i:
fl ffi
\--t ***o
*
;*'.t*
I

CHIP < 2or8 < 05 . 5r


TEST&TECHTAPPS

Instrument foto
pt. opere de arte
Poti obtine un app pentru design cu app-uri, precum Pixlr sau Snapseed sunt
multe efecte de inagine originale, pe clar mai bune echipate pentru editare
telefonul tau cu Android, cu ajutorul foto intr-un sens mai detaliat - in cazul
app-ului Mirror Lab. Astfel, poti oglindi lui Mirror Lab, focusul este pe efecte de
fotografiile tale pe diferite axe Si poli design artistice. Asta devine clar cu func-
genera diverse irnagini caleidoscop. Di- lia ,Generate': aici, nu editezi o fotografie,
verse efecte de prisma gi pixeli, precum ciincepi cu un gradient de culoare sau un
cel de distorsiune Si populara optica model simplu.
Little Planet (similare cu o panorame sfe- App-ul fun4ioneaze un pic cam lent,
rictr) sunt, de asemenea, incluse. in special pentru efecte complexe, pe un
Rezultatul este unic atunci cand telefon standard gi de aceea poate fi
combini mai multe efecte gi [e coordonezi folosit doar in mod portret. in afard de
perfect intre ele folosind seteri detaliate. asta, Mirror Lab se remarci gi prin faptul
Procesul este destul de facil, gralie unei ctrapp-ul este gratuit. Ceea ce-l separi de
opereri intuitive, dar oarecum demodate. competitie sunt efectele gi inalta calitate
Previzualizarea live gi numeroasele a imaginilor exportate.
presetari care re ajute sali transformi
fotografiile in opere de arte impresionan- Efectele Alien ale
instrumentului foto
te cu doar un clic sunt remarcabile. Para- Mimor Lab includ o
metri standard precum luminozitatea,
contrastul gi saturatia culorilor pot fi
Sy3t€n a- dlr gratis at
aa Eurllrinzitor de
mare litime de
controlate folosind Mirror Lab. Alte Evaluare CHIP bun bande

Monitorizeazi Mediteazipe Unjoc Knobel


notificirile sunetele naturii deluminigiumbre
Muzica Si su-
netele pagnice
din naturtr
sunt cele mai
:-M

td
bune pentru a
M te relaxa sau
q-*'- M adormi, dupi
o lunga zi de
Multe app-uri arate notificiri pentru muncE. App-
diferite evenimente. in acest caz, este ul gratuit Imagini clasice, un concept inovator gi un
ugor sd glisezi accidental o notificare Sleepo oferi complicat puzzle Shadowmatic sunt
importante Si se remai fdr5 ea. De aceea, 36 de sunete esentide pentru fanii lhobel Obiecti
Android deja ofere o vizualizare a notifi- de inalti cditate din naturi care pot fi vul este de a roti diferite obiecte 3D abs-
cdrilor vechi, care au fost gterse. Din combinate gi salvate. Ciripitul paserele- tracte pana cand umbrele lor corespund
plcate, acest fiiier log este
considerat lor, zgomotul ploii sau o muzicd lini de unei siluete specifice de pe perete. Cu un
foarte rudimentar. Dar cu app-ul gratuit pian - exista cate ceva pentru orice gust. pic de imaginalie gi abilit5ti de vedere in
Notification History poti salva un nu- Dace !i se pare ca dureaze prea mult sa spaliu, blocurile amorfe pot genera um-
mir nelimitat de notificlri inclusiv creezi chiar tu combinatiile de sunete, bre ugor de recunoscut. Cele peste loo de
conlinut, timp gi alte informatii legate de poti folosi unele presetate. Mai mult, niveluri sunt proiectate cu grijl gi sunt
app-ul care le-a generat. Po!i, de aseme- Sleepo ofere Si un timer, care te ajutl sI acompaniate de muzici - atmosfera va
nea, exporta mesajele importante ca adormi oprind automat redarea. captiva pe oricine dijocului o qansi.
figiere Excel sau text.

SFtem t- rfr $atir aa


rl- SyEt€In 3- O goti"
aa
al- System | +,rce tl
O e""tit lI-
Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP foarte bun

t2, 05>2or8rCHIP
APPS<TEST&TECH

Creeazi realmente Portrait Mode, pentru


rapid slideshow-uri toate iPhone-urile
Poti crea Multe smart- Pe scurt
slideshow-uri phone-uri folo-
impresionante sescoadouaca- Adbbe Photoshop Express
u$or $i rapid fo- mere sau un in cea mai recenta variante a
Iosind MoShow. senzor de pro- sa Adobe a instalat noi ab!i-
Va trebui si se- funzime pentru bilduri pentru editarea de
imagini Fi un album separat pentru
lectezi un stil gi a fotografii in
imaginile pe ca- fotografiile editate.
modul portret. (Android/ios: gratis)
re vrei se le in astfel de fo-
compilezi App- tografii, persoa-
Google Maps
ul va face restul. nele par se fie
Daca este nevo-
ie, poti adeuga gi subti[ari anumitor
imagini individuale sau o muzic6 de fun-
clare, in vreme ce fundalul este blurat.
Portraitcam est€ solutia pentru toate 9t
7A ffiHiff;[si,:"i:""
6nEs".5pp ex-emptu, p"ntru
modelele de iPhone care nu suportl inca gcoli, gredinite sau
studiouri de fitness.
dal pentru tot slideshow-ul. Dar poli auzi acest mod. App-ul captureazd fata gi o se- (Ardroid/ios: gratis)
muzica doar daci ai activate ringto- lecteaza. Restul zonelor rdmAn blurate.
ne-urile pe telefon, Dupe ce ai salvat 1n test, algoritmul a fost nectar gi a trebu- SnapChat
clipul, il poli partaja in diverse retele gi it se facem ajusteri manuale. Pre1ul de in sfargit, chat-urile individu-
progmme de mesagerie, direct din app. aprodmativ 4,5o € pare sd fie cam exage- ale pot fr salvate cu acest app.
Versiunea VIP (aprox. 19 €) functineaze rat pentru acest app. Instantareele faote din foto-
fere un watermark- grafii nu mai au o rame albd pe mar-
gini Locatia membrilor grupului este
ri al al
qFtem J gratis Eratis ra- S!tstcm f t*se ur- II afi$ata in chaturile in $up, dace aceg-
tia au autorizat acest lucru,
Evaluarc CHIP bun Evaluare CHIP satisfrcetor (Andmid/iOs: $ati8)

='
g-
c
tI

!
I
I

CHIP < 2018 < 05 . 53


TEST & TECH T MOTOARE DE CAUTANE

Ce motor de ciutare este mai bun decAt google? E a.

Ciutare Google Ma simt norocos

Google oferit in: English magyar Deutsch

Motoare de ciutare
alternative
Pentru mulfi, o clutare pe web inseamni googling. Dar eisti gi alte optiuni de ciutare
care oferd rezultate aproape Ia fel de puternice. CHIP a testat gapte dintre ele.

and Google a fost lansat oficial in septembrie 1998, termenii cautdrilor gi adresele de IP, ci qi personalizeazi aceste
motorul de ceutare rula cam lo.ooo de ctrutdri pe zi. Azi, date, le folosegte in scopuri de publicitate gi le partajeaze cu
20 de ani mai tarziu, Google lucreaze cu 65.000 de cautari te4i. Din fericire, edstl anumite contra-modele disponibile,
pe secund6. $i, Iucru bun pentru Google, rezultatele ceutarii care iti respecte intimitatea.
sunt intotdeauna din clasa de top. Am descoperit asta i$i in
acest test de motoare de ceutare alternative, in care Google a
reprezentat motorut de referinte. in consecinli, multi utiliza- Calitatea ciutlriila fel ca Google
CHIP a testat Sapte alternative la Google, care includ gi op(iuni
tori ar cam stramba din nas dace sunt intrebati despre alterna-
tivele la Google: de ce sI cauli alternative cAnd ai deja cel mai mai populare, cum este Microsoft Bing ;i veteranul Yahoo,
bun motor de cautare? precum fi motoare de c{utare mai obscure, precum Quant, care
Tehnologia de ceutare buni a lui Google arate doar o fate a vine din Franla. Acestora li se adauge alte patru motoare care
monedei. in ultimii 20 de ani nu doar ce numarul ceutarilor a promit s{-!i respecte intimitatea: DuckDuckGo, StartPage,
cescut, ci Google a trecut gi prin schimblri gi acum spioneazl Metacer $i eTools. Dar securitatea Si proteclia datelor persona-
datele persoanele ale utilizatorilor stri. O privire in declar4ia le a fost doar un aspect al testului. Calitatea cautarii ne-a
privind proteeia datelor personale a lui Google, doldora de cla- interesat in mod deosebit, intrucat rezultatele bune sunt sco-
uze, este suficiente pentru a afla ce Google nu doar cA salveaze pul principal al oricerui motor de ceutare, fiind Si cel mai

54, 05 > zor8 > CHIP


MOTOARE DE CAUTARE < TEST & TECH

important motiv pentru care toate lumea cauta mai ales cu


Google.
Mai lntai, trebuie sa renunlim la prejudecag: testul relevd
ca nu doar Google poate livra rezultate bune ale cauterii. Cu Google Search domini
multe eforturi, am testat qi termeni de ceutare standard, dar ti Google Search dourini clar pia{a germani gi nu numai. Din ro ci-
cautEri complexe, care au inclus imagini, video, produse $i utiri" 9 sunt flcute cu Google. Mieosoft ar€ doar 5 proccnte.
ctruteri locale. in final, am aflat (duh!) ce Google chiar livreaze
cele mai bune rezultate pentru cele roo de ceuteri din testul
nostru, dar competitia a fost una foarte stransd. in general,
Bing ne-a surprins pHcut gi a oblinut cel mai bun rezultat, cu
un scor de 95,6 puncte pentru calitatea cauterii Caqtigetorul
testului, StartPage, a avut gi el un scor bun a acest capitol. Dace
nu ai auzit de StartPage, trebuie sd-l incerci, pentru ce lvreaza
rezultate de o calitate simihre cu a lui Google. Acest motor de
ceutare folosefte un truc pentru asta: toli termenii de ceutare
sunt forwardati anonim cetre Google. Asta inseamne ce poti
cauta anonim pe Googte folosind StartPage. in pofida acestui
fapt, StartPage tot se claseazi sub Google Ia calitatea ceuterii.
Motivul nu toate functiile Google pot fi accesate ugor. Spre
Stergerea urmelor in Google
Dacd vrei se Stergi urmele ciu- 3. Sub optiunea ,,Delete by date",
exemplu, daca vei ceuta Google iti va oferi un mic tabel
"FCSB", tdrilor efectuate cu Google poli selecta ,rqJ time'9i apoi
cu rezultate recente ale meciurilor, O clutare similari pe si itergi
Search, atunci trebuie iterge toate datele inregistrate
StartPage livreaz e prima surse externe identificate de Google, istoria stocate pani acum. Asta cu un clic pe ,,Delete".
in acest caz, site-ul oficial al echipei. Gisegti gi acolo informalii este foarte ugor de ficut:
dar nu aqa de directe si relevante ca pe Google. L intr-un browser, mergi Ia
pagina https://myactivity.
Revenirea motoarelor metasearch google.com. Aceasta va lista
De fapt, nu trebuie se renunti la calitatea Google doar pentru toate activiteUle din contul tiu
cI nu cauli cu Google. Serviciul elvetian eTools este un aga- Google.
-numit motor metasearch, care cautd pe alte 16 motoare de 2. Fe clic pe ,,Delete activity by"

ceutare care includ gi Google gi Bing. $i MetaGer lucreaze pe in coloana din stanga, dacavrei
se gtergi toate activitilile inre-
acelagi principiu, dar Google omite link-uri. lnse ambele sunt
gistrate.
egale in termeni de calitate a ceutarii intrucat gi motoarele
metasearch proceseaze rezultatele ceutlrii. Ele elimini
duplicatele gi evalueaza rezultatele livrate. Asta dureaze un pic
mai mult decat h a\i provideri, dar nu se incetineqte procesul
pentru utilizator.
Interesant este ce maginile metasearch pot personaliza
cauterile, adice pot selecta gi evalua sursele. Aspectul demodat
al meta-maginilor nu ar trebui se te descurajeze, intrucat ele
funclioneazd bine. Dar trebuie se verifici informagia directi,
care nu este livrate de instrumentele meta $i ele se mitca
greu in cazul fotografiilor, clipurilor video $i ceutar or de Bitcoin to Eurc Rate- Eitcoin Live Co.verier
- Preev.

produse.

Standardele inalte de securitate nu ajuta intotdeauna Confort aditiond cu Bing: daci vrci sI aEi rata de schimb petr-
Nu prea ai ce critica la securitatea de bazi a alternativelor [a tru Bttcoin, Btng lti afl?eazl o imadne d€stul de Sic.
Google. Toti providerii au instalat o criptare bazatd pe timp,
TLS r.2. Toti providerii pAni la eTools, incep ceuter e intot-
deauna in HTTPS. in cazul lui eTools, utilizatorii trebuie sa
activeze in mod explicit pagina criptate. Functii de securitate
TLS precum Perfect Forward Secrecy gi Strict Transport
Security sunt activate implicit gi sunt configurate corect la toli
providerii. Dar uneori inaltele standarde de securitate nu sunt
folosite , intrucat Qwant (Europa), Metacer (Germania) gi
eTools (Elvelia) nu au servere in SUA. Chiar gi cAnd providerii
confirmtr cd nu dezveluie date de ceutare, autoriteli.le america-
ne le pot da acces extins la aceste date. in cazuri extreme,
DuckDuckGo este afectat, fiind un motor de cautare car€ nu
salveaze date de ceutare sau despre utilizator. Serviciile secrete Avertisment€ de prot€ctie impl€mentate: YouTirbe nu permite
nicio utilizare anonime, iar DuckDud(Go te evertizeazi de asta
nu au nevoie de acces Ia vreo memorie. Ele pot urmiri traficul .

CHIP .2or8 < 05 . 55


TEST A TECH > MOTOARE DE CAUTARE

de date in timp real qi fo4a providerii sa ofere cheile pentru


certificatele SSL. Pentru ca$tigitorul testului, StartPage, poti
specifica faptul ce toate cautdrile pot fi rutate doar prin servere

Ciutiri personalizate in browser din Olanda.

Motoarele de ciutare din acest r. in Chrome. tasteazi


test pot fi accesate Prin , chrome://settings/search'. Protecgia datelor cu majuscule
browser Daci vrei mai mult 2. motorul implicit
Selecteaza Toate serviciile de ceutare pe intemet sunt gratuite. Dar opera-
confort, atunci seteazA noul sub ,,Search engine used in the rea unui motor de ceutare, evident, coste bani Ei trebuie finan-
motor de ceutare drept implicit address bar".
!ate. Pentru asta, toli providerii se bazeazi
pe reclamele afigate
in browser. Noul motor va fi 3. Dach motorul dorit nu este
in context cu termenii de cautare. Reclamele pot apirea cdnd
intotdeauna folosit cand cauii disponibil, fa dic pe ,,Manage
folose$ti StartPage, DuckDuckGo, Qwant, Metacer 9i eTools,
ceva direct din bara de adrese. Search Engines" Si introdu
adresa web cu,Add".
indiferent cat de sigure sunt seterile tale de proteclie a datelor.
Metoda pentru asta in Chrome:
Nu sunt salvate istorii ale cauterilor, adrese de IP sau date
personale ale utilizatorului. Avantajut: cand nu se salveazi ni-
mic, atunci nimic nu se poate transmite cetre terti.
Bing Si Yahoo sunt pe pozilia exact opusd, iar Google are
apucaturi foarte similare - aici, datele personale sunt imbinate
cu datele de cautare gi folosite pentru a optimiza propriul
serviciu, dar sunt partajate Si cu partenerii de publicitate.

Atentie la cookies!
Cagtigtrtorul testului, StartPage, qi al doilea clasat, DuckDuck-
Go, stocheaza un cookie dacd utilizatorii modifice setarile de
cautare, ceea ce este OK. Qwant Si Metacer evita cookies de
l
orice tip, dar Bing $i Yahoo, dimpotrive, stabilesc cookies de se-
Dezactiveaztr baruErele publicitarq recLamele din eTools pot
contine un traclcr, Este mai binc sA le dezactivezi, debiEndu'tre. siune pentru sesiunea curente Fi chiar qi cookies salvate perma-
nent, cu un lD unic al utilizatorului. in test, am descoperit une-
le tracking cookies de la terli la providerul elvetian. Asta nu
Comparafie 1:1 cu Google seamene cu un motor de ciutare care respecte intimitatea utlli-
Cum se lupta alternativele Ia Google pentru loculintaiin compara-
!ie? lara pro gi contra pent-u candiddt':
: I Eoart€ buni prctectie a datelor personale' ciuta' IEf,IF
Staf t ll rc aditionari prin pioxy htegriti

i -'-!C-
lll.l
I-
confort redus aI ciutirii. aspect demodat, calita-
te a ceutirii un pic mai rniciiecat cu Google
SPIH
Motoare de ceutare Locul r

6t
\y
!Iffi#:ffi"##"tiiontiunibunedeau-
Servere si in SUA calitate a ceuterii un pic mai
Scor total 90,r
D!c'Q!rlG9 I- mica decht cu coogle, confort alceuttui redus Secuitate/protedia datelor (3o%) 95
Confortul ceuttuii (2o%) 7Z
: I Protectie foarte buni a inttunitilii. servere in Eu'
r ^I I ropa. aiBec sic gi procesarea reiultatelor
Calitatca ciutirii (5o%)*

\ i Confort redus al ciuttuii, calitate a ceutirii un


SECURITATE/PROTECTIA DATELOR
Qulont I- pic mai mici decat cu coogle Criptare Ssl/metoda standard TLS r.2,AES 256 /.
sSL cu PFS** / Strid Tran6port s€curity
: ! Protectie foarte buni a intimite$i' servere in Salvare: iEtorie ceutare/adresi de IP/dat€
.i i ; j, i I cermfia, rating propriu al mot;rdui de ceutare
.:,, ,
personale
f C.onfort redus al ceutlrii, calitate a ciutarii sla- Transfer de date personah catre tertr
I o", ""p"o o"-oo.. Cookies permanente/cookie de sesiune/ID in . Doar cu ajustarea seteribr
cookies
! I Asoect cool si Droccsarea rrzultatelor, confort Trackinq cookies de la terte Penti
i -. I L"i .r.:"tak. foto buni Locatii server Olanda, SUA (ciutari europene.
B ng
D I
-I "lutare
ffrh1T:#,H.1ffir"ffi'#ffi'.""i""-- Cemp d€ ciutare cu POST in loc de GET***
Clutare Drin proxy
ratins propriu al motorului
. iI fr"":SjH*,e$i, CONEORTUL CAUT
Auto-completare . Trebu ie activate explcit
$ots = iI ffiS:.:"#.lilff*',',gJ#il1ffrj;"ffi Ciutarc foto/video
cAutirii " Parametru clutare
comparativ SJirvceutare locatiy'clutate produse/h:4i
iI xltg3p"o"" Info dired/sumaE
{ confort redus al cauterii. cditate slabi a cautl' viteze mobil/de6ldop
I rii, protectie a datelor slabi Utilizabil pe mobivApp pt. &r&oid/ios
'Nicim motor cauGre nu a obtinLl roo d€ puncte penuu d dunge cariLaGa cauerilo! LJ Gooele
cle
" Perfed EoMald Secr€q "'t\4eioda POS I nu arata rermenn de rruEre in URL

05 > 2or8 ' CHIP


56 '
MOTOARE DE CAUTARE < TEST & TECH

zatorului. In acest caz, am studiat mai atent $i am dezactivat


bannerul publicitar afigat, care era sursa pentru tracking
cookies. Utilizatorii ar trebui se dezactiveze opliunea ,,Show
ads" din ,,Settings" Si apoi tracking-ul va inceta. e
Dar asta nu se intample la ciutarea pe web. Daci lista de r'dd,ons ior Fi.eiox
rezultate iti afiSeaze rezultatele ceuterii, atunci, tu, ca utilizator. p-ks &d.h
Mde Fircro{ DidiodEs & Lmude T.ds: olher arlrer
vei face clic pe un link. Aici, motoare de ciutare precum Google, 'or

Bing sau Yahoo vor folosi termenii cdutirii tastali mai devreme Anonym
tuyrrhe CFrone Web S
de utilizator. StartPage, DuckDuckco, Metacer ar putea preve-
D$over Oreat arps, gmes, eie.sons d riem6 rd Go.lie Chrcm
ni asta. StartPage gi Metacer merg chiar un pas mai departe gi
ofere un Search Proxy adilional. in rezultatele ceuterii, utiliza- opelaadd-ons
soperaFn, tmry ltilhllhr
torii trebuie se face dic pe butonul ,,Proxy". Astfel, ei pot incir- Add ,uncr,mafiy ro opda d Oive i a i4l@k
ca website-uri ale unor terli in mod anonim, printr-un server !l-e 1a besr Fieao, add.ons
a:er" r,.n. lcompuFrortd
interconectat.

Microsoft este foarte confortabil Deschide link-uri incognito: StartPage permite fi navigarea
Bing este cel mai bun cAnd vine vorba de confortul ceutarii, nimi pe site.uri, printr-un proxy.
intrucat Microsoft a invelat mult de la Google, inilial, apoi a
proiectat motorul cu propriile sale idei inteligente. Astfel, Bing Motoare de ciutare diferite
are gi o funclie de ceutare locala gi o cautare foarte buna de Motor de ciutareecologic Cauti si fe ceva bun
\!,
video gi fotografii. Este singurul motor de cautare care respun- cu ecosia.org. Motorul de ciutare German do-
de h o cautare despre cursul de schimb al Bitcoin cu o imagine Ec.6".).s,/ neaza mJl(ibdni penrru proiecte ecologjce sj a
,t'
eleganta. Bing este, de asemenea, rapid Ei arattr bine $i in plantat peste 20 de milioane de copaci.
browserele mobile, avdnd app pentru Android gi iOS. La capito-
Masini de cunogtinle WolframAplha este deja
Iul confort al ceuterii, niciuna dintre alternative nu poate Iine folositincepand cu 2oo5. La o c5utare, utilizato-
pasul cu Bing. * wolfrarn-\ Iphti
rii rlu primesc grupuri de link-uri, ci, dacl este
Cel mai important mesaj al acestui test exist5 alternative posibil, rhspunsuri directe.
la Google care ili pot oferi rezultate Ia fel de bune dar au grije gi
de intimitatea ta. De aceea,li-am recomanda si ieiin considera-
re ceutarea si cu ceva diferit de Google. r
W Ciutare Peer-2-Peer YaCy are o abordare com-
plet diferitd. Ceutarea P2P nu ruieaze pe servere
ci este distribuit5 pe computercle utilizatorilor

@(l
Locul2 Locul3
M
Locul4
b
Locul5
q
Locul 6
0
Locul ?
DuckDuckGo Qwant Metacer Bing eTools Yahoo
88'9 8E7 86,4 75'5 71r3 62S
90 loo 25 80 15
7A E 66 roo 2:7 74
93 9O 86 96 a6 86

TLS r.2,AESr28/. TLS r.2, AEs 256 /. TLS r.2, AES 256 /. TLSr.2,AESr28/. TLsr.2,AES256/o TLS D, AES tz8 /.
.1. ./.

. Doar cu ajustarea seHrilor . Doar cu aj ustar€a s€drilor


de clutaie /o/o clutare /./o
de
o . Prinbannere (evitabil)
SUA Europa Germania Toati Iumea EIveIia Toatd lumea
. Trebuie activate . Trebuie activata exDli.it . Trebuie activa6 €xDlicit
. Trebuie aclivata exDlicit

o Pa4ial o Pariial
. RestdclionaLh /o

Rapid:/medie Medie/medie Rapide/rnedie Rapida/rapidl RapidE/rapide Medie/medie

foarte bun (roo-9o,o) bun {89.9 75.0) satisfEcator (249-60,0) luficient (59.9 a5,o) E neremnandabil (aa,g-o)
Toat€ scorurile in puncte (hax. roo) da o nu .
CHiP < 2or8 < os .57
CRIPT ARE

Cum sicriptezi
realmentetot cloud'
Cu doar cdteva clicuri, poli cripta PC-ul desktop, dispozitivele mobile.gi serviciile
fera rr"rn .ompromis in mlterie de confort gi performanli. i1i vom ardta cum si faci
asta.
a
I
hackerii sunt neglijenti: daca Peter Levashov ar fi folosit
i dere extrem de iritante astfel de instrucliuni, pentru ci institu-
sfaturile din acest articot, probabil c5 nu ar fi in inchisoa- $a sa are probleme majore in eludarea celor mai recente
re. Levashov a fost una dintre princiPalele eminente tehnologii de criptare. Expe4ii in securitate, dimpotrivd, consi
."?rq, dr.1n"i"i" u"rr.,-rrri x"urr"t, ,nut dintre cei mai mari dera ce [psa criptarii nu avantajeaza autoriteule, ci mai de$a-
generatori de spam din tume. Polilia La capturat pentru ci a bd hackerii.
putut urmtrri pane la el IP-urile de login in contul sau iCloud' Este decizia ta dace vrei sa fobseqti toate trucurile mentio-
Sfaturile noastre nu sunt destinate prote4iei in vreun fel a nate in acest articol pentru a-!i securiza desktopul,
criminalilor, dar urmandu{e vei putea sa-ti protejezi superiori- dispozitivele mobile Si conturile online. Datele tale vor fi, astfel
protejate de toate lumea, fie hacked fie FBL
tatea datelor $i intimitatea. $eful FBI Christopher wray consi-

05 > 2Or8 ' CHIP


58'
;I
CNIPTARE<TESTATECH

Conturi pe internet sigure


ln primul pas, avem de-a face cu criplarea datelor pe web. Aici,
este important sa criptezi nu doar traficul de relea, ci gi datele
din acesta. in acelas,i timp, criptarea nu trebuie se impiedice
comunicalia cu alte dispozitive. 5sfaturi instant pentru mai
multe securitate a datelor
Instaleazl o conexiune siguri la internet ,Cripteazl comunicatiile prin Confortul se pestreaze dacd
Va trebul practic, conexiune criptate VpN pentru
se folosegti o VPN Odce conexiune Ia web, fie folose$ti aceste instrumente.
comunicati.ile peste internet, aFa hcat providerul teu de inter- pentru navigare sau pentru ,Cripteazi drive-urile locale
net se nu mai poata urmari site-urile pe care navighezi Aceaste schimb de date, ar trebui se Poti compartimentaliza partilia
procedure are gi avantajul ce egi perfect prctejat in relele ruleze de acum inainte numai de sistem cu instrumentele
nesecurizate, cum ar fi cele de la un internet cafe. Browserul printr-un VPN sigur. corecte. Poli folosi $ ata-
Opera este recomandabil ca optiune VPN gratuite. Aici este > Securizeazi conturile de numitele Cypher Containers
disponibil un VPN ex-factory Pentru a stabili conexiunea, e-mail Cea mai buni opliune cu care poti cripta date
pornegte instrumentul gi mergi la seteri. Pentru asta, fe cuc pe este si folosesti un serviciu cu importante.
care poti cripta aditional >Folosef te r€sursele on.board
iconila Opera din stAnga sus. Aici, selecteazl ,.Settings" Si bifea-
mail-urile. Autoritatile nu ili vor ale dispozitivelor mobile An-
za VPN". Adilional, dezactiveaze opliunea.Bypass VpN
"Enable mai putea accesa e-mail-ul. droid si iOS au deja instrumente
for default search engines". Altminteri, cauttuile pe Google etc. , Protejeazi serviciile cloud potdvite, din fabrice, in scopul
nu vor fi criptate. Opliunea ar putea duce la un ugor spor de Datele din Dropbox etc. pot fi cripterii. Trebuie se instalezi
performanla, dar este nesiguri ln testul nostru in conditii criptate gi stocate pe discuri app-ud adilionale doarin cazul
reale, nu am putut determina vreo diferentE de viteze online cu ajutorul unor instru- unor versiuni mai vechi de
sesizabild. mente precum Boxcryptor Android.
Poti porni conexiunea VPN cu un clic pe iconita VpN albas-
trd din bara de adrese gi apoi trebuie se setezi comutatorul pe
,On". Cea mai buni optiune este str selectezi intotdeauna Mari dubii impotriva criptdrii
"Europe' la ,yirtual location". Motivul unele seryicii folosesc Unitcd Internet fmtre altele, GMX gi r eb.det a intrebat utilizato-
geo-securitatea pentru conturile lor. Dace te loghezi in succes! rii de ce nu folos$c nicio criptare a e-mail-ulul
une rapidE, mai intAi din SUA Ei apoi din Europa, s-ar putea se
45%
primegti cel putin un avertisment de la respectivul serviciu,
prin e-mail. fn cel mai r6u caz, contul ar putea fi blocat pentru o
weme, E:sgr
:
tr
Protejeaze conexiunea cu un serviciu specid VpN Z 30%

Folosirea unei aplicalii VPN native precum serviciul proton- g%


VPN din Elvetia (htttr,s://protorwpncom) este mult mai sigura 3
decat mnexiunea prin Opera VPN. Asta are avantajul ce, potri-
t*N
E
vit legisla(iei elveliene, este interzise logarea datelor de conec- H"*
tare. Multe instrumente VPN au un kill-switch adilionat. Trafi-
cul de date care ruleaze necriptate prin respectiva conexiune 5%
este, astfel prevenit. Dace VPN-ul este deconectat, atunci in-
o%
strumentul VPN opre*e complet traficul de date. Dar va trebui
mai intai $ activezi kill-switch-ul In cazul lui protonvpN, Prea
complicat
LiDsi de
intilegere
Iemeri de
securitatp
Dureaze prea
mult
deschide programul desktop gi fd clic pe cele trei liniule din

"Options". Acum, fi clic


stanga sus. Asta va deschide meniul pe
"Settings" 9i mergi la ,Seneral". Activeaze ,VPN Kitl Switcf de
aici. DacE optiunea nu este activa gi nu poli face clic pe ea,
atunci mai intai deconecteaze toate conexiunile VPN active $i
apoi incearctr din nou,
t-
Daca ai securizat mnexiunea, urmeazd serviciile v/eb. Mul-
te companii ili curteaze utilizatorii cu oferta unei criptari efici
ente cu care sunt securizate conturile. Dar aceasta nu ofera ln ProtonMail,
trebuie s{ stabi:
proteclie reali, mai ales cand guvernele gi autorite$le vor date-
tegti doui parole
le tale, caz in care presupusa criptare este rapid eludata. Moti- dupi criptarca
vul serviciile au intotdeauna o cheie de decriptare a datelor. De clsutei po6, tale pe
aceea, este mai bine sl foloseqti propria criptare. Vom incepe cu .llspozitivel€ mG
bile - una pentru
contul de mail.
cont gi alta pentru
crsuta pottali
Cripteazii toate clsuta poftala
In cel mai bun scenariu. ar trebui se-ti criptezi cesula pogtah Si
- pe cat posibil - se poli trimite toate mail-urile criptate cEtre .

CHIP < 2or8. 05 .59


TESTATECH>CRIPTARE

destinatarii t5i. Un serviciu care ofere ambele lucruri in-house


este ProtonMail. Exact la fel ca divizia VPN, sediul ProtonMail
este tot in Elvelia, chestie convenabile sub aspectul proteqiei
datelor personale. in cazul lui ProtonMail, poti cripta $i cesula
Parole sigure: iati cum! poptaE cu propria parold; serviciul nu are niciun acces la aceas-
Chiar Fi criptarea de ultime oIa r5-2O decaractere, compuse din ta. Dar asta inseamne ce dace ai uitat parola, toate mail-urile ta-
poate fi hack-uite uior dacd cuvinte aleatorii, de exemplu Ie vor fi pierdute. De aceea, cand setezi parola, noteaze datele
alegi o parolS simpld. Dar nu te mouse-geanta bibelou-balda- de logare pe o bucate de hartie gi stocheaz-o intr-o locatie sigu-
teme, nu trebuie se alegi o paro- chin. Pe site-ul http://bit.ly/ re din casa. Asigura-te ca ai setat o parole sigura (vezi dreapta).
li de 20 de caractere compusa Kz6voo, poli afla cat ar dura ca Setarea lui ProtonMail este foarte u$oarl. La instalare
din caractere speciale ;i paroia sa fie spartd. trebuie se setezi doue parole - una pentru logarea in contul teu
majuscule. gi alta pentru cesula pogtaE. ProtonMail lucreazi Si pe dispozi-
,Afli parolele cunoscute Pen-
tivele mobile in aceeaSi maniere. Vei gasi app-urile corespunzi-
'Parola perfecti Potrivit speci-
tru a vedea dacd parola ta nu a
toare in magazinele de app-uri ale Android gi ioS. in versiunea
aligtilor in securitate, totul de- fost furate cu ocazia vreunui
furt de date. verifica la gratuita, poli trimite mesaje criptate cetre alti utilizatori de
pinde de lungime. Poti ignora
sfaturile privind literele mari haveibeenpwned.com/ Proton. Dar vei avea nevoie de versiunea Plus pentru comuni
sau caracterele sPeciale. Cea passwords. Dace descoperi c; calii criptate cu adrese externe.
mai bune opliune este se folo- da, atunci schimbi-!i lmediat Aceasta versiune PIus coste circa patru euro pe luna. Dace
se$ti o parole cu iungimea de parola- asta este prea scump pentru tine, atunci poli cripta mail-urile
manual. Pentru asta, vei avea nevoie de instrumente de cripta-
re pentru computerul desktop. Dupe aceea, poti trimite mail-
uri criptate $i citre cesule postale ale altor furnizod de servicii.
Dar, atenlie: odate ce mail-urile decriptate sunt in cesuta ta
pogtali, apoi numai servici.i precum ProtonMail le pot proteja
impotriva accesului neautorizat.

Protejeaze datele din stocarea cloud


Foloseqte Boxcryptor pentru a proteja datele stocate in servicii
den Dropbox etc. Instrumentul poate uploada figierele in cloud
fdra ca furnizorii de servicii, serviciile secrete sau hackerii se le
poattr accesa. Pentru asta, software-ul cripteazi fiecare figier
inainte de a-l trimite. Confortul nu este deloc compromis cu
aceasta procedura, intrucat criptarea are loc automat, in
fundal.
Mai intai, instaleaze softul de sincronizare al furnizorului
Pe site-ul howsecureismypassword.net, poti afla cam cat i-ar
luaunui hacker se ili spargi parola. de servicii cloud. Dupe instalarea lui Boxcryptor, va trebui se
creezi un cont de utilizator Apoi, instrumentulva crea un drive
virtual in care vei gesi un subfolder pentru fiecare serviciu
cloud activat. Tine cont de faptul cA versiunea gratuite a Iui
Boxcryptor suporte doar un serviciu - dar asta ar trebui se fie
Memorie sigurd
suficient pentru majoritatea utilizatorilor privali. Pune datele
Datele sunt criptate pe hard
care trebuie sincronizatein folderul corespunzetor din drive-ul
disk ul extern de la istorage r
virtual. Boxcryptor va cripta apoi datele gi Ie va stoca in cloud
qi pe stick-ul UsB de la
cu extensia,,.bc". Providerul de servicii cloud nu poate citi fiqie-
Kingston2, Utilizatorul
trcbuie si introducl ur rele criptate.
cod pe dispozitiv.
Izoleazi computerul desktoP
Odati ce ai securizat conexiunile web datele din cloud, este
rAndul computerului desktop se fie criptat. Cele mai sensibile
date, precum documente, date privind banking-ul online sau
fotografii private sunt,in general, stocate pe acest computer.lli
vom areta cum poli stoca in siguranle aceste date folosind
software. lqi vom arata $i cum se asiguri proteclia medi.ilor de
stocare externe (vezi stanga), spre exemplu, un hard disk USB
sau un stick USB.

Securizeazi drive-urile interne


Pentru securizarea hard disk-ului local, ai doui opliuni: o cripta-
re complete sau una parliaE. Poli fotosi Veracrypt in ambele
variante. Dace vrei protectie cuprinzetoare' atunci foloseSte

05>2018'CHIP
60 '
CRIPTARE<TEST&TECII

criptarea intregului sistem. Asta este recomandabil ln special in


cazul notebook-urilor: dace dispozitivul este furat, atunci hotul
ar putea, altminteri, se mute hard disk-ul intr-un alt computer.
Dar criptarea completd a discului de sistem are Si un dezavantaj.
Discul este decriptat dupE procesele de pornire. Toate programe- Proteclia app-urilor
Ie au acces Ia date gi este posibil ca un malware sa acceseze aceste Cu progEmul AIrtr Loc&, po$ I
date. proteja accesul la app-uri
ln cazul criptlrii parlia.le spre exemplu a unui folder, datele individuale pe Android.
6
sunt accesibile doar card activezi folderul cu Veracrypt. Ar inainte de a inepe, utitizato-
rul trebuie sa intrcduci un
trebui sa faci asta numai cdnd ai nevoie de fi$iere. pentru a I codpred€finit2.
cripta date cu Veracrypt, instaleaze instrumentul de pe web
apoi mergi la meniul ,Settings I Language" 9i seteazd limba dori- $ Y***o"" I
tI" ln meniul ,Systerd, foloselte opliunea ,Encrypt system
partition/drive" pentru a face backup discului de sistem. Dace Q*s;. I
vrei str creezi un folder criptat, mergi Ia yolumes I Create new
volume". Q::r"," C
Atenlie: se nu ai incredere in backupul care foloseqte doar
parola de Windows. Acesta va proteja doar accesul la sistem, dar @:*."--""""^,,, 6
nu va cripta datele de pe hard disk Fi protectia poate fi eludate
rapi4 ai nevoie doar de un DVD de instalare gi de cunogtinle
rudimentare despre sisterl

Backup pentru dispozitivele de stocare USB


Cu Veracrypt, poti face backup $i mediilor de stocare externe.
Dar, pentru a le accesa pe alt computer, va trebui ca Veracrypt Fere criptare pentru teiefoanele Android vechi
sA fie instalat gi acolo. ln cazul acesta este mai bine sd folosegti Google of€ra criptare comphti a telefonului incepand clr An
droid 4, Afa cI 95 de prbcente dintre utilizatori sunt acoperili
o solutie hardware speciall. Avantajul programele keylogger
Cotl de plalt a vEtsiunild Ardroid ln toatl lulroa tr proc€nte
nu pot citi cheia, intrucat decriptarea are lor pe mediul extern.
Astfel, conlinutul discului devine pe deplin disponibil gi fera
vreun software pe PC-ul mnectat, de indate ce ai autorizat asta.
frffr
Noug.t
Stick-uri USB, precum Kingston DataTraveler 2ooo, sunt eo-7rl
disponibile incepand de la So €. Poli obfine gi mai mult spagiu Marthmellorr
(6.o)
de stocare folosind hard disk-ul extern Ashur, de la istorage.
Lollipop
Prelul acestuia lncepe de la circa r+o €. in ambele cazuri, datele G.o-5J,
sunt criptate atat de puternic incat autoritelile nu Ie vor NItXat
(441
Putea citi.

ifl,Ilffi
Criptarea dispozitivelor mobile
La fel ca gi computerele desktop, cele mai recente smartpho-
ne-uri sunt li ele un centru de date principal pentru stocarea
Sendtvlch
(4.03-4.onl
clngeftread
-
documentelor $i fotografiilor personale. Ar trebui se criptezi
233-23:tl -
aceasttr informalie, pentru a nu putea fi accesate de straini. Dar
asta este mai u$or de zis decat de fecut. Criptarea in-house a lui
Apple este disponibile in iOS. Sub Android, depinde de versiu-
nea instahte In ambele cazuri, vei avea nevoie de instrumente-
le $ setarib potrivite pentru a proteja pe deplin dispozitivul de Encrypt phone
scurgerile de date. ili vom arata gi cum poli proteja comunica-

l'l
6ncrypted

lie pe dispozitive.

incuie datele in Android


Sistemul de operar€ al Google, incepand cu versiunea 4, are o Cdptareaint nria
op{iune pentru criptarea complete a sistemului. inainte de
asta, era posibil, in cazul anumitor dispozitive, se protejezi me-
car folderul Poli afla daca dispozitivul teu suporte crip-
t;; An&oid-ului
este ascunsiln
setlrile dispozitivulul
"Datd.
tarea sistemului de operare mergAnd la ,Settings". Acolo, in
meniul ,,Security", vei gesi opliunea ,Encrypt phone". Dupe ac-
tivarea opliunii, Android va cripta complet dispozitivul. Dar
tine cont de un lucru: in cazul smartphone-urilor mai vechi,
s-ar putea se apara scaderi de performanle dupe criptare. Dis-
pozitivele cu cip minimum Snapdragon 8oS au un cip Krypto i
l*
CHIP . 2018 < 05 < 6r
TEST&TECH>CRIPTARE

dedicat gi absolut nici o problemi de performanle. Poii vizita


site-ul producetorului pentru a afla ce cip este instalat in
smartphone-ul teu. Este mai bine sa protejezi telefoanele mai
vechi folosind app-uri $i nu criptarea completi.
Poti incuia anumite app-uri folosind programul Applock.
Cu aceasta, alte app-uri gi chiar sistemul pot fi accesate doar
dup5 introducerea unui cod PIN in aplicalia incuiate. Dar line
l's security code changed. Tap
for more info. cont de faptul ce este posibil pentru autoriteli sd ob1in5 acces
Ia datele incuiate folosind instrumente criminalistice. lntrucAt
aceste programe sunt foarte scumpe li nu sunt ufor disponibi-
le, Applock oferd o proteqie de bazabuna, h un nivel minimal.
Ar trebui se mai folosegti, adilional, fi Boxcryptor pentru
schimbul de date, folosind servicii online de tip cloud. (vezi
secliunea de mai sus,,Protejeazi datele din stocarea cloud").

Dace 8e sch.lmbl codul de s€curitated unui contact din Eolosegte resur€e on-board de iOS
WhatsAptr), asta poate indica o oompmmitere a oontului in cazullui Apple, o zond criptatl din microprocesor protejeaza
cele mai importante date ale utilizatorului, care includ ampren-
ta digitald. Zona este realmente sigure doar in cele mai recente
Aceste servicii folosesc criptare end-to-end dispozitive, intrucat un hacker numit @rxerub a reulit sa sparge
pentru SMS gi telefonie cu succes cipul, in Iuna august a anului trecut. Mai mult, el a
Majorltatea app-urilor de comunica.re folosesc o condxiune sequ' publicat o master key pentru cipul lui Apple Az care, spre exem-
dzatl. Doar SMS-udle conven{ionale sunt nesigure. plu, este montat in iPhone 5s. Dispozitivele mai noi nu sunt
Mesaje Telefonie afectate. Criptarea sistemului este activatd implicit pentru
lMc63ase (do.r losl Apple. Dar aceasta depinde de complexitatea PIN-ului stabilit
E GrTine (doar iosl de uti.tizator. A.$adar, folose$te cel pulin coduri de $ase cifre sau,
IrhatsArD
sirnal
in cel mai bun scenariu, o paroltr alfanumerica. Poli citi mai
flueena multe despre asta in articolul ,smartphone la maximum" de la
TeL9tam pagina 16.
Skvne
SMS conventlonal
ADel convendonal
Cripteaze serviciile de comunicatii
ada Pentru serviciile secrete, o linie telefonica criptate este ceva
obifnuit. Poli instala $i tu aqa ceva pe smartphone-ul teu. Cele
mai recente programe de mesagerie, precum WhatsApp li
Protec{ie profi pentru apeluri Threema stabilesc o criptare end-to-end prin intermediul cere-
Seruiciile secrete gi guvernele aici nu efsti magazin de ia pot fi fecute apeluri. Dar, in acest caz, trebuie si lii cont de
apeleazi cu entuziasm la ape- app-u , motiv Pentru care dis- faptul cein WhatsApp, conexiunea este securizatd numai cand
luri criptate cu Cryptophone de pozitivele sunt suta la suti ambii apelanli au instahte cea mai recenta versiune a
Ia GSMK, pentru convorbiri sigure. Poti face Ei tu asta, cu aplicatiei.
confidentiale. Dispozitivul nu sfaturile noastre din sectiunea
De asemenea, este mai uqor de transferat contul in
este destinat consumatorilor ,,Cripteaze dispozitivele mobile".
WhatsApp comparativ cu Threema dace autentificarea cu doi
standard de Otto. dar multe
factori nu este activate, atunci este suficient sI oblii acces doar
funclii pot fi folosite gi pe
smartphone-uri conventionale,
prin numirul de telefon. Asta este u$or de realizat pentru hac-
intrucat majoritatea exista deja kerii de$tepli. Un hack de anul trecutin protocolul de retea SS7
ca app-uri. a demonstrat asta, atacatorii fiind capab i se re-ruteze SMS-uri'
, Comunicatii securizate Ie. Singurul indiciu ca s-ar fi pututintampla a9a ceva este afiga-
CryptoPhone necesita folosirea rea de cetre WhatsApp a faptutui ct "security codd a fost
aceluiasi dispozitiv de citre cei modificat. ln caz cI ai dubii, verificd offline dacl utilizatorul
doi care comunicS, pentru mai este proprietarul telefonului sIu 9i daci acesta nu a fost
stabilirea unei conexiuni cripta- cumva hack-uit.
te. Dispozitivele cdpteazd apoi
Threema are un alt avantaj fate de WhatsApp: aici, poJi
apelul folosind AES-zse Ei
stabiti un contact criptat doar prin intermediul User ID. In
algoritmul Twofish. La fel de
aceasti procedure sunt mai puline metadate care pot dezvilui
sigure este $i conedunea pdn
WhatsApp Si iMessage. Dar aici
cu cine anume comunici" Dar telefoanele celulare speciale
participanlii la convorbire crypto sunt cele mai sigure (vezi stanga). Dezavantajul dispozi'
trebuie sa aibe doar acelasi app. tivele sunt scumpe gi funclioneaz A doar cand ambii interlocu'
,Sistem de operare criptat tori folosesc dispozitive compatibile. Dar chiar $i fare un
Dispozitivele de la GSMK sunt telefon crypto, cu sfaturile din acest articol, datele tale vor fi, de
si ele criptate,la fel ca omoloa- facto, criptate $ nu pot fi hack-uite, nici mdcar de super
gele de Ia Google gi Apple. Dar computerele EBI. r

05 2018 > CH1P


62, '
TEST & TECH > MICRO LED

vedere, OLED este aproape un fel de PIas-

MicrolED: ma z.o - frumos, dar nu pe termen lung


AIte probleme includ Iuminozitatea
restri4ionattr a ecranelor OLED care
apare in special Ia dispozitivele mobile

UnOIED cum sunt smartphone-urile sau


smartwatch-urile, Mai mult, ecranele
oLED nu pot fi scalate nelimitat - aceas-
te problemE este evitata de microlED

maibun
Samsung gi Sony le vor. Apple gi Oculus, Ia fe} LED-urile lui
prin intermediul structurii sale modular€.
De asemenea, doar LG produce in
prezent OLED-uri de dimensiunea unui
televizor, iar Sony Samsung & Co. nu
sunt prea incantate se depindE de unul
dintre cei mai mari rivali ai lor.
Microsoft vor ilumina urmdtoarea Seneralie de ecrane qi ne
vor face si uitim de toate neajunsurile OlED-urilor. Beneficiile microLED
MicroLED este complet proiectat se devi-
ntr un OLED mai bun. MioolED-urile
amsung a fdcut senzatie in ianua- ecranele OLED ale ochelarilor virtuali sunt de circa o suta de ori mai mici decat
rie, la CES, cu ,Xhe wall". Cu o diago- Rift. Tehnologia OLED a devenit initial o LED-urile normale qi sunt formate din
nald a ecranului de 146 de inchi (37 favoritl a industriei, dar nu a reugit nici- sub-pixeli rogii, verzi $i albaftrl cu
metri), nu doar cI acest televizor modu- odate se indeplineasctr toate sperantele auto-iluminare. spre deosebire de OLED-
lar este incredibil de masiv. dar scoate in care s-au pus in ea. uri, microlED-urile nu au nevoie de un
evidenti Si tehnologia microlED care substrat organic, ceea ce previne efectul
este atat de promitetoare incet Samsung OLED oferl culori minunate de burn-in gi sporegte considerabil dura-
a uitat de toate planurile legate de OLED. OLED evident oferi o imagine mai buna ta de viala a ecranului A.gadar, microlED
$i asta pentru ca microlED oferd benefi
decat LCD. Dependenla de iluminarea de ofere aceleafi culori realiste, alituri de
ciile LED-urilor organice fird neajunsuri- fundal cu LED a LcD-urilor duce chiar gi un nivel bogat de negru Ei valori ale con-
Ie acestora. Samsung intentioneaza sa astizi la niveluri de iluminare de fundal trastului cel putin Ia fel de mari ca OLED'
lanseze Wall'ln cursul acestui an. mai mult sau mai pulin fluctuante, nive- Din cauza numdrului mai mare de
"The
luri de negru nesatisfecetoare Fi limite LED-uri, a densitalii mai mari a pixelilor
Sony folosea deja de mult timp drastice ale ratei contrastului. Dimpotri- . gi a valorilor de luminozitate generate,
aceastl tehnologie ve, OLED reugegte se se descurce fdrtr tehnologia este foarte potrivite pentru
De fapt, pionierul tehnologiei microlED iluminare de fundat. intrucat LED-urile ochelarii VR 9i continutul HDR Deja
este Sony; producitorul a realizat un ilumineaze direct pixelii gi pot fi pornite menlionatul design modular permite,
televizor cu LED-urile microscopice inc5 sau oprite dupe necesiteli. Rezultatul practic, orice dimensiune de ecran.
din 2or2. Doar ce Sony a numit tehnolo- este un negru absolut gi o foarte inalte
gia ,Crystal LED". Cu toate ce televizorul rata a contrastului. Umbrele din scenele LED: productie foarte scumpl
nu a ajuns niciodata gata de lansare pe din filme sunt extrem de negre, in vreme O se dureze o vreme pdnd ce vom avea
pia{d, Sony vinde singura aplicatie co- ce zonele iluminate din aceeali imagine acase televizoare cu microlED. Anali*ii
mercial5 microlED disponib e in acest au un contrast inalt - OLED-urile ofere estimeaze cA microlED va fi implemen-
moment sub forma lui "Cledis". La fel ca imagini aproape perfecte. tat inilial ln smartwatch-uri $ alte purta'
JThe Wall", Cledis este un ecran video bile. Un televizor pentru mase nu este
compus din module. Scopul intenlionat, Probleme serioase pentru OLED a$teptat mai devreme de cel puiin patru
inse, nu este televiziunea qi divertismen' Cu toate acestea, tehnologia are gi grave ani. Motivul costurile de produclie inca
tul. Ecranul video al lui Sony serveqte dezavantaje. intrucat materialul organic mari. Un ecran 4K are circa 25 de milioa-
mai ales ca mediu pentru prezenteri. care este activat de LED-uri nu dureazi ne de subpixeli, toli fiind produ$i gi insta-
MicroLED a generat pdni acum cel la nesfargit, iar degradarea acestuia nici Iali individual. Productia de LED-uri a
mai mare interes in industrie din partea nu are loc uniform mlcar. ln cazul ecra- avut intotdeauna proasta reputalie de a
lui Apple. Cumplrarea micului specialist nelor OLED vechl asta duce la luminozi- scapa pixeli defe(i, iar Ia microlED f;
microlED LuxVue, acum doi ani, a gene- tate nereguhte. ln afari de asta, trebuie inlocuili toli pixelii in caz de €
rat interesul in noua tehnologie. MuIi OLED-urile nu sunt imune la fenomenul defecte. Cheltuielile designului modular *
cred cI ecranul OLED al lui iPhone X este de burn-in, in care o imagine afi9attr sunt extrem de mari, industria cautand E
doar un interludiu pane ce tehnologia constant, cum ar fi sigti a unui canal TV frenetic noitehnici. 2
microLED va deveni viabild comercial. iconite ale aplicaliilor sau meniuri IasE o Sony Cledis, potrivit unor surse t
ln 2016, Oculus a achizitionat un urml permanente pe ecran. Pe YouTube interne, a costat 75.ooo $ pe metru pltrat. l-
startup irlandez, InfiniLED, care intelege po$ gesi fitmulete ale clientilor nemulgu- lntrebarea de un miliard de dolari este: I
microlED. Nu este un secret cI aproape mili care se pEng de burn-in pe televizoa- cum produci microlED-uri in cantitlli E
nimeni nu este cu adevarat mullumit de rcle lor pr€mium OLED. Din acest punct de mari cu risipe cat mai mice posibil? I a

64' 05>zol8'CHIP
MICRO LED < TEST & TECH

Tehnologia microdisplay
OLED-urile afigeaza superb imaginile dar deseori au probleme cu
luminozitatea gi nu sunt foarte durabile. MicroLED-urile livreaze
imagini cel puJin la fel de bune, fdri aceste neajunsuri. A$adar,
LED-urile super mici vor fi folosite peste tot in viitor - de la
smartwatch-uri Ia televizoare 4K.

cum microlED-urile nu au un substrat orgadc qi iluminare de fundal, structura ecranului este destul de simplista comparativ
cu alte tehnologii. Produqia scumpe a LED-urilor microscopice este, inse, ne-efrcientl economic.

TFT/LCD OLED Micro-LED


Eiltrete de culoare RGB sunt actitrate $i LED-urile activeazi materialul or:anic ca- Reteaua microlED e5te formatit din pbeli
amestccatc fotro8ind impulsuri electricr I€ milreazA culoril€ din valorile RGB. roqii, verzi qi albafhi, care sunt actitrati
OLED-udle sunt autciluminate, dar necc- prin incircare decricl" Se ilumineaze
sitA o incapsulare r€lativ scumpl singuri $ nu necesitl substrat oryanic.

Luminozitatea microLED-urilor Tehnologii comparate


MicrolED-urlle sunt de circa rco d€ ori mai micl decat LED-urite. MicroLED cornbinl av-antajele OLED 9i ICD. in special densita-
Asta inseamni densititi mai mari ale pixelitoa mai multi lumino- tea mar€ a plxelitror fi tuminozitatea ar trcbui si aduci imbuni-
zitate gi un nivel de negru mai bun titiri,

FI
lFl
SuEtdelurnini auto.iluminare

t-t
-OJ mm'
Niveldenelru i extrem de mare

Furd masiv privirile: Samsung ,,The Wall" Deja gata de lansare: Sony Cledis
Cu rm design modular, televizorul cu microlED atinge o imprcsi- $i tehnologia Crystd LED a tui Sony folosctte micmlED-uri
onanei diagonal,il a ecranului de r4z de inchi (3,? metri). Ecranul Ecranul micrcLED aI luicledis este asamblat r cu module gi
poate fi scalat cutn vrei, dar dislrozitivul nu este incl disponibil. atinge o dirnensium maximi de gx4metriz pt. Fezentirl

CHIP < 2018. os


TEST&TECH>PREZENTARE

n
E il

Prezentiri
firi stress
Indiferent cAt de bine a fost pregltiti prezentarea ta in PowerPoint, rnulte o pot lua razna
1a fala locului iar motivul pentru asta poate fi ceva Ia fel de banal ca lipsa unui adaptor.
Iatd cum te po(i asigura ci totul va merge bine.

rebuie si {ii un discurs in fala unei audiente, acompaniat vei mai fi capabil si livrezi prezentarea cu increderea 9i garmul
de slide-uri PowerPoint. Administratorul tocalieiiti spu- pe care !i le-ai fi dorit. In acest articol, ili vom areta cum poate I!
ne ce tot ce ai nevoie este laptopul gi ce restul este deja fi evitat un astfel de fiasco $i, mai mult, cum pou se prezinli
disponibil. Din picate, resursele disponibile se dovedesc a nu fi totul extrem de confortabil 9i pentru tine $i pentru audienta ta.
potrivite pentru conectarea Ia proiector Ti se ofere un adaptor Un vechi proverb al prezentatorilor zice ca:,,Nu ai niciodata
.q
potrivit, dar proiectorul tot refuze si afigeze vreo imagine Ia adaptorul potrivit". Chiar dace asta se intample, de fapt, foarte
conectare. in vreme ce incerci frenetic sA faci totul se functio- rar, problema a provocat nu o data ma batai de cap. Cu o serie
neze, audienla este deja in sali gi din ce in ce mai multi i$i de mesuri deqtepte, te poli asigura ce asta nu !i se va intampla {
privesc des ceasurile. si lie. g
Chiar daci vei salva situalia, tehnic vorbind, probabil ci nu

65' 05 > 2018 > CHIP


PREZENTARE < TEST & TECH

Afli ce ai nevoie
Cea mai sigure modalitate de a te asigura ce totul va merge bine
este se testezi tot, din timp, Ia localia prezentirii. Dar, de regula,
este suficient sI suni pe cineva responsabil cu locatia. Poli soli- Sfaturi anti-stres in PowerPoint
cita o fotografie a conexiunilor disponibile, dac5 nu stii exact ce Daci tii minte aceste cinci punc caz ci apar probleme.
ai nevoie. Dactr poli afla tipul de proiector de acolo, poti afla de te. po!i se sLrslii prezentarea y'Testeazi
\i iesirea celui de al
pe internet informalii precise despre acesta. in caz ce ai un kit fer5 nicio griji si nu vei intampi doilea dispoziti\,ln avans, cu un
de baz5 cu adaptoare si cabluri, e$ti pregetit pentru cele mai re- na surprize neplacute odata monitor sau cu un televizor,
cente interfete $i ai opliunea de a testa conexiuni alternative la ajuns la fala locului pentru ca toate setirilc sA fie
fata locului, daci, din varii motive, conexiunea planificatd nu 9afla dinainte despre aranja- celc corecte.
merge bine. mentele de la localie. Dac, ai y'Foloseste Presenter View in
Majoritatea proiectoarelor de azi au cel pulin o intrare dubii, cere-i persoanei responsa- PowerPoint. care oferi o viziune
HDMI $i multe au si DisplayPort. in sdlile de conferinle mai bile de acoio se-!i trimltd foto de ansamblu confolrabilS si
sunt folosite $i aga-numitele ecrane publice, care sunt ,large grafii cu conectorli. instrumenLe praatice pentru
format displays" (LFD). Acestea sunt monitoare pentru prezen- 9Aducu tine c-"le mai recente desfisurarea prezentdrii.
tiri, cu dimensiuni care incep de Ia 65 de inchi. Dispozitivele tipuri de adaptoare si cabluli y'Foloseste un pres-6nter:
uneori au conexiune DVI, iar pe unele dispozitive potigasi chiar comparibile cu laptopuiriu. O 1^ireless. Acest peinile o opera-
gi conectori demodati VGA. dubluri nu stric. niciodati. re usoari si multa libertate de
Aditional, poti. de asemenea, sa miscare pentru tine.
in funclie de iegirile laptopului t5u, kitut tiu universal ar
testezi conexiuni alternative in
trebui sd conline clar adaptoare pentru HDMI Si VGA, poate si
pentru DVI gi DisplayPot. Modelele de adaptoare multipot, Hardware flexibil
care combini multiple conexiuni intr-o singur5 carcase, sunt o Adaptoarele multiport sunt echipamente de bazi. Ele combini
opliune practice (vezi coloana din dreapta). Ar trebui se te gan- multiple posibilitlti de concctare intr-o singuri carcasi,
degti gi Ia cabluri de conectare, mecar pentru HDMI si VGA.
Altrturi de ieqifi pentru HDMI gi VcA,
Pentru notebook-urile care au iegid micro HDMI, Mini Dis- adaptorul USB lYpe C (aprox.30 €) de la
playPort sau USB \pe C, existe cabluri de conectare directa la HuiHeng oferi gi unjack de 35 mm
conectori HDMI ii DisplayPort de dimensiune standard. Dace p€ntru trarsmisii audio,
este posibil, testeaza echipamentul inalnte de prima folosire.

Asigure-te ci sunetul si imaginea sunt redate corect


Un aspect important Ia alegerea conexiunii este rezolulia ima- ,- a.
ginilor din prezentarea ta. Cateva diagrame $i tabele pot arita
bine 9i Ia rezolulie VGA. Conectorii VGA, in general, permit afi-
\
a\
$area fer5 probleme a rezoluliei HD simple 0.380 x 72o pixeli).
Pentru ca fotografiile prezentlrii si arate bine, ar fi bine ca
ecranul se fie Full HD, sau, 9i mai bine, Ultra HD daca dispoziti- --!\
vul de iesire suporte asta. Pentru Ultra HD, cabturile si adap-
toarele tale trebuie se suporte mecar standardele HDMI L4a Adaptorul Mini DispLayPort (aproL r5 €) de la CSL
sau DisplayPort 12. nu are conexiune audio, dar are in plus un conector DVI.
in caz cd vrei si redai fi continut audio, selectia adaptoare-
lor ar putea fi factorul decisiY pentru ce multe notebook-u nu
mai au o ieEire audio separate zilele astea, EIe emit semnalele
audio doar altrturi de cele video, prin HDMI, DisplayPort sau
USB Type C. Daci dispozitivul de ieFire are boxe, continutul au-
dio va fi redat prin acestea. Dace ai nevoie de unjack audio, spre
J,C,
exemplu, acesta trebuie sI fie prezent in adaptorul grafic, cum
\.:1
este cazul la modelul HuiHeng din coloane din dreapta. Pentru
sili de conferinld mai mici, de pdna la 50 de spectatori, poli se Opereazi u$or PowerPoint
aduci cu tine un mic soundbar cu conexiune Bluetooth. Mai multe fun4ii ale unei pr.ezentiri PowerPoint pot fi apelate
VGA si DVI nu suporte deloc semnale audio. in cazut esta, rapid fi ugor cu shortcut-uri.
iegirea audio necesita o conexiune separata cetre boxe, proiec-
tor sau ecran public. Euncfie Shortcut PowerPoint
Porneste prezentarea de la inceput tFsl

Iati Porneste prezentarca de la slide-ul


cum poti afisa totul corect tshiftl+lFsl
Un ecran extern este,in mod normal, identificat imediat de lap- De slide-urile inainte lEnterl, Ispacelsau lPage do$, 1

top. in caz cE imaginea nu este afiqata de proiector sau LFD, mai downl. IBackspacel sau [Arrow
DE slide-udle inapoi
intai artrebui saverifici dacd toate conexiunile plug-in se potri-
Afi$eaztr dialogul de selectie
vesc corect. Daca tot nu merge, uite-te in seterile sistemului ca tctrll + Isl

sivezi daci dispozitivul a fost detectaL in Windows, gase$ti Eade out sau indintr-o prezenLare Poza neagra: [B], pozi albl [\^4
meniul Ia ,,System/Display" iar in Macbook sub
"Monitors". +

cHIP < 2Or8 < 05 .67


TESI&TECH>PREZENTARE

Daci nu ai detectat dispozitivul, s-ar putea ca ie$irea grafica a


notebook-ului sd fi fost deconectata. De obicei, se poate activa
cu [Fn] gi una dintre tastele [F]. Unele modele detecteaze un al
Prezentare de urgenti doilea ecran doar daca acesta era deja conectat inainte de a fi
pe o prezentare in mod fL1ll
pornit. Majodtatea acestor dificulteli intampinate la localie
in caz ci nr.r !i poli folosi lapto-
pul la locatie, dar po\i obline scleen la o calitate la lel cu cea
pot fi evitate prin testare in avans cu ajutorul unui monitor sau
originalului, dar lSri animaIii, a unul televizor ca dispozitiv extern de output. $i nu strictr sA ai
acces la un dispozitiv disponibil a
acolo, cste bine sa aila tine cate_ tranzilii de slide uri si fisiere propriut dispozitivin locul unui manual de instrucliuni.
va fi;ie:e de backup pe un stick rnultimedia.
USB. Pfincipalul lucru care , Daci micar ploiectorui si un Relaxat in vizualizarea Presenter
trebuie copiat pe acest s',ick playcr multimedia integrat O funclie extrem de convenabili din PowerPoint este aqa-nu-
este fisierul original. merg cand n jmic altceva nu mita vizualizare Presenter. Aceasta ili arate sfde-ul care ur-
, in eventualitatea ca acest mcrge. ultima solulie arfisd ai meaza aleturi de cel curent 9i ofere mai multe instrumente de
slick I1u poate fiiolosit. Pojr',,er slide urilc la indemana in for-
suport pentru prezenteri. Aceste instrumente includ un marca-
Point olerd posibilitatca de a llrat JPC, pe care PowerPoim il
tor de text, un creion freehand ;i un simulator de pointer cu la-
stoca prezentarea ca fislere poate produce cu , Filc I Save
ser Mai mutt, poli mlri zone individuale dup5 cum ai nevoie cu
PDF//XPS, prin. File Export'
Readerele afi5eazd fisierele ca ajutorul lupei sau poli selecta sevezi toate slide-urile. Optiunea
de a avea notite Iegate de respectivul slide este deosebit de uti
la. Aceasta poate fi aplicatain timp ce creezi slide-ul. CAmpul de
input este activat de un buton din linia footer care apare in par-
tea dejos a ferestrei.
in PowerPoint 2ot3 sau 2016, acest mod a fost deja introdus
pentru noile prezenteri, in weme ce in versiunile 2oo7 9i 2oro
trebuie mai intai bifat5 opliunea in tab-ul "Stide Show". Apoi,
modul pornegte automat de indata ce este detectat un al doilea
:: Recommending a Strategy
:i ! ldeas for Today and Tomo.lllx monitor qi este activata opliunea ,,Extended these displays".
Dace este nevoie, setarile ecranului pot fi personalizate pentru
asta. inwindows, asta merge cel mai rapid cu shortcut-ul lwin-
dowsl + [P]. Dace Presenter View este afi$at pe ecranul gre$it,
acesta poate fi schimbat rapid din butonul ,Display settings"
Presenter view din PowerPoint oferi o vedere de ansamblu
din partea de sus a ecranului. Pentru PowerPoint 2or3 Si 2016,
utilil pentru prezentator, gratie fun4iilor adilionale'
poli avea, de asemenea, PresenterView afi$at cu doar un singur
monitor, in scop de testare, folosind butonul din dreapta al
mouse-ului. In dreapta jos pe pagina anterioare am compilat
cateva scurteturi utite, care pot simplifica 9i mai mult procesul
prezenterii.

Recommending a Strategy Liber in migciri, cu un presenter


ldeas lor Today and Tomorow Daca obignuiegti se iniliezi discutii in timpul prezentarilor, ar
trebui se iei in considerare achizilionarea unui presenter. Un
astfel de dispozitiv manual poate fi folosit pentru a controla de
Ia distanle sldeshow-urile, in timp ce vorbe$ti cu entuziasm Ei
migcAndu-te liber Volumul iegirii audio poate fi deconectat pi
: Noter a ieqirea de imagine poate fi gi ea temporar opriti pentru a atrage
atenlia cdtre tine. Un pointer Iaser este integrat, de asemenea,
Un buton din linia footer a ferestrei de pregitire integrcazi
campul de input pentru notele din Pr€senter view.
in majoritatea dispozitivelor de acest gen, ceea ce te scuteqte de
manuaea unui al doilea dispozitiv Presentere viabile sunt dis-
ponibile Ia preluri incepand cu 15 €, iar modele mai bune, cum
este Logitech R4oo (vezi stanga)sunt disponibile Ia preturi in-
tre 30 9i 50 €.
Dace tehnotogia funclioneazi conform planului, nu prea
are ce sd impiedice prezentarea ta perfecte - cu exceptia pre-
zenttrrii insiEi. Dar dacd ai fecut repetilii 9i ai testat-o in deta-
Iiu, totul ar trebui sa mearge bine. O problemi neaqteptate poa-
te surveni dace vrei sa foloseFti o versiune de MacoS pentru a
Un presenter wireless rula prezentarea create cu o versiune de Windows sau vice ver-
cum este Logitech R4oo sa. Trebuie se testezi in avans chestiile astea.
(aprox. 35 €) permite o prezen-
in cazcitotut equeaze, un stick UsB cu date de backup poa-
tare confortabili ii libertate de
te ajuta, dupe cum poti citi in sfaturile noastre din caseta din
mi$care pentru prezentator.
stanga paginii. r

68 , 05 > 2018 > cHIP


TEST & TECH > CUMPARATURi SECOND HAND

Secondhand: ieftine
si
t
destul de bune
in ultimii ci(iva ani, telefoanele mobile gi laptopurile au devenit suficient de rapide
pentru a executa orice sarcind. De aceea poli economisi o rnullime de bani cu achizilii
second hand - daci alegi dispozitivul corect.

a la telefoane mobile situatia este la fel ca Ia


laptopuri Ei top greoi de business funclioneaza relativ impecabil. in caz ci-i
ma$ini:un Mercedes E-CIass scump merge maibine decat lipseste suficient RAM sau un SSD sau dace bateria a devenit
o ma$ine mai ieftinS, chiar gi duptr cinci ani de folosire. foarte slaba, piesele de schimb sau componentele de upgrade
Daci aplici aceeaqi logice Fi tehnologiei computerelor, inseam- pot fi ugor instalate. i1i vom spune Ia ce sa fii atent cand faci o
na ci laptopurile de business Ei telefoanele mobile de top de achizitie second hand de laptop sau smartphone $i vei gesi do-
acum caliva ani inca ofere suficiente putere. Structura lor ro- ua liste de verificare cu care poli afla imediat dupe cumpirare
busta Si deschisi pentru reparatii deseori le face mai durabile daci dispozitivul este OK sau trebuie si il returnezi.
decat un produs nou ieftin. Iar, ca se continuam analogia cu
masinile, atunci cand cumperi dispozitive IT second hand eco- Notebook: robuste{ea conteazi :
E
nomiseFti bani fere a mai cheltui ulterior pe combustibil, asigu- Pentru computerele portabile, ai de ales intre dispozitive con-
leri si impozite. sumer, cum sunt cele disponibile pe pietele electronice, gi apa-
Selectarea dispozitivului corect este crucia16. Un ultrabook rent plicticoasele laptopuri de business care sunt folosite in
Jqor gi extraplat este, de regule, terminat dupe trei ani de folo- companii. Cu laptopurile uzate din clasa consumer multe o pot
sire active. Componentele lui care economisesc energie sunt Ii- lua razna. Eie sisternul de operare nu a fost resetat cum trebuie, t
pite pe placa de bazd (CPU, RAM, poate Fi un SSD) 9i atunci cand fie sunt dificultSli la reinstalare,intrucat probabil ce nu vei pri
I
:siating limiLele nu pot fi inlocuire. in contrast cu asta, un lap- mi Si media de instalare. Pericole ascunse pandesc gi in cazul

69 05 2018 > cHIP


' '
I

L
CUMPARATURI SECOND HAND<TEST&TECH

hardware-ului. Ventilatoarele dispozitivelor devin foarte prtrfu-


ite dupe cauva ani de functionare, ceea ce Ie face zgomotoase
sau instabile, iar reparalie este dificiE in cazul produselor con-
sumer. In sfargit, ar putea fi deteriorate Fi componente mecani- Checklist: laptopuri @
ce importante, cum ar fi balamaua ecranului. Defecte mecanice: Verifici sistemului instalat, trebuie si
'
par!ile ascunse, spre exemplu exlste o cheie de licente validi,
Sfaturi pentru laptopurile de business daca bateria poate li scoasi Ei pentru a putea reinstala,la ne-
Situalia este mai bune in cazul laptopurilor de business, care daca ecranul nu arate erori la voie.
pornire. , Testeazi bateria: Lainceput,
sunt robuste Si se pot repara ufor. Cel mai important avantaj al
> Dotiri: Verifici toate cablurile incarce bateria looo/o si las-o sa
lor: de multe ori au fost in leasing, dupe care sunt modernizate
$i conectorii si nu fie (mecar se descarce de tot. Dace rezista
de productrtori dupa doitrei ani de folosire +i apoi sunt revan-
vizibil) defecte $i dace alimenta- doar o pedoadd de timp extrem
dute Ia un pre! mai mic, cu un sistem de operare reinstalat. Cea torul merge bine $i silentlos. de scurt; (. fi), mai bineinlocu-
mai large game este a ThinkPad-urilor de la Lenovo -in special , Sistem de operare: in afara ieste-o imediat.
cele din seria,I" flaptopuri standard de business cu ecrane de
14 inchi sau 15 inchi) 9i cele din seria (laptopuri compacte de
"X"
12 inchi). in afara de asta, larga disponibilitate a ThinkPad-uri-
lorinseamne gi ce poli gesi documentalie extinsa pe subiectele
upgrade-urilor gi reparaliilor - spre exemplu, pe wwur.thinkwi'
ki.org. Asta este important pentru ce gama cu configuratie de
baze este deseori cea mai mare $i preturile acestora sunt dese-
ori cele mai mici. in majoritatea cazurilor, modelele de baza au
doar + GB de RAM gi un mic hard disk magnetic. Pe baza infor-
matiilor disponibile online, acestea pot fi lesne upgradate cu 8
@tJq3
GB Si un SSD. Dimpotriva, hardware-ul care remane gi nu poate
fi inlocuit trebuie se fie inilial bun. Astfel, ecranul ar trebui str
aibd minimum L6oo x 9oo pixeli. Daca sunt oferite mai multe ti
puri de panouri, trebuie ales un IPS in locul unui TN. Ecranele
de business sunt, in general, mate sau sunt tratate anti-reflexii.
Cea mai bune alegere din gama de procesoare este un CPU Core
i5l7 preferabil cu un ,,M' dupe codul numeric. Acestea sunt mai
puternice decat modelele economicoase dinprezent, care au su-
fixul "U". Laptopurile de business refurbished sunt recomandabile. Ele
in afari de Lenovo Thinkpad, poli glsi qi alte modele de sunt disponibile hfiao multime de matazine online.
business disponibile Ia second hand, cum ar fi seriile ,,Latitude'
sau ,Precision' ale Dell, "Lifebook' de la Fujitsu Si ,,Elite' 9i ,,Pro-
Documentalia este importante
Book de Ia HP. Acestea sunt, de regula, dispozitive solide de Iu- Poti gisi multe inform4ii d€qrre modelele ThinkPad pe
Ttinkwiki.org. Asta este important pentru r€par4ii sau pentru
cru. in general, toate brandurile au computere de business dis-
upgradar€a RAM-uIui sau a SsD-urilor.
ponibile la second hand, care sunt oferite ca versiuni "Pro', cu
Windows 7 sau lo reinstalat. Asigura-te ce prime$ti Ia pachet $i
o windows Product Key valide - poate pe un ablibild de licente
lipit sub laptop.

Teste ftinctionde importante dupi achizitie C


Laptopurile second hand sunt deseori disponibile in mici ma- c
gazine de PC-uri de genul DIY, unde ai voie se examinezi dis-
pozitivul inainte de a-l cumpera. Alte opliuni bune sunt maga-
zine online specializate, cum ar fi it-sh.ro, preturibune.ro qi
multe altele - o ceutare pe web dupd ,,laptop second hand" iti
va oferi o muliime de rezultate. Dace apare vreo defectiune,
probabil ce nu vei avea alte opliune decat de a o repara singur,
Economii
daca nu egti atent ca dealerul de [a care cumperi si ofere ;i
garantie. Ia achizilia
$i MacBook-urile lui Apple pot fi considerate solide , in unui Apple
special modelele,,Pro". Poti economisi sume serioase cu o ofer- MacBook-urile sunt
te second hand de pe apple.com, care vine cu garantie de un disponibile in
magazinul online al
an qi chiar opliuni pentru o extindere de garanlie "Apple lui Apple la preturi c
Care'. mai mici: moderni- r
Indiferent dace este vorba de un laptop Windows sau un zate €i cu garantie p
MacBook, de indate ce ai oblinut dispozitivul, trebuie sal ve- completl. L
rifici cu atentie pentru a descoperi dace nu cumva are defecte

cHIP<2or8<os '7()
TEST & TECH ' CUMPARATURI SECOND HAND

acoperite de garanlie. Carcasa sau ecranul au zgdrieturi vizibi

ffit le? Balamaua $i sistemul de inchidere al capacului funclionea-


ze bine? Poli scoate fi reinsera bateria cu ugurinla? Eunctio-
Ghecklist: smartphone-uri
> Zgarieturi: Caute cu atenlie
lfjl
GHz? Functioneaze alarma cu
neaz6 toate tastele? Booteaza sistemul, care inilial ar trebui sI
te duca in setarea unui cont de utilizator. Apoi verifictr dace
eventualele zgarieturi de vibratii? mai sunt Fi alte profiluri de utilizatorin afara de altlu sub
pe ecran si de pe lentilele came- > Software: A fost resetat cum
"c;\
users" $i dace este instalat vreun software care nu face parte
reior trebuie telefonul sau incd mai din oferta standard a sistemului de operare. Dacd oricare din-
> Test functional De un apel are date reziduale? Sunt dispo- tre acestea se intampE, trebuie sa reinstalezi sistemul.
de test, fe clic pe poze si video nibile update-uri software?
(audio recording gi redarel) > Accesorii: Alimentatorul si
Ia camera frontali gi cea princi- cablurile originale trebuie se fie Smartphone: probleme software
paid. Se poate conecta mobilul disponibile- ele permit incerca- Situatia telefoanelor mobile este foarte diferite de cea a lapto-
intr-o relea Wi-Fi de 2,4 $i/sau 5 rea rapidh. purilor. Ele sunt $i mai expuse la sarcini mari gi la uzure. Cu ex-
ceptia defectelor vizibile, ceea ce face problematicl o achizilie
Filosofia de update
second hand in multe cazuri este ciclul scurt al produselor $i
Poli vedea statutul update.urilor
de s€curitate in setirile Androi4 penuria de update-uri de securitate. Dar gi aici sunt exceplii, ca-
sub Sbout the phone". re pot fi identificate pe baza prelurilor stabile second hand. Un
exemplu ar fi iPhone-urile lui Apple, care sunt construite pen-
tru a fi rezistente gi primesc update-uri pene la cinci ani dupa
lansare. Chiar dace apare o scadere de performanld sau de au-
Android security patch level
tonomie a bateriei, tot ai un telefon securizat.
November 1, 201 7
Dintre smartphone-urile cu Android, cele mai interesante
sunt generati.ile anterioare modelelor high-end din acest mo-
ment, care sunt oferite Ia prelul unor dispozitive noi din gama
medie. Spre exemplu, Samsung Galaxy Sz din 2ot6 este acum
disponibil la preturi in jur de 350 €,la mici provideri de pe eBay
gi Amazon gi chiar 9i 58 ar putea avea parte de o scadere de pret
in curand, dupe lansarea recenti a lui Sg.
Avantajul dispozitivelor high-end este acela cd produceto-
rii ofere mai mult timp update-uri pentru ele decat pentru dis-
pozitivele ieftine. Aici, factorul crucial nu este cat de noutr este
versiunea sistemului de operare, ci cat de recent este ultimul
patch lunar de securitate instalat. Poli presupune cl brega de
securitate ,,Spectre" poate fi consideratE reparata dace telefo-
nul mobil arat5 -Android security patch level: January 2, 2or8'
sau mai recent sub
"Settings I About the
phone'.
Telefoanele mobile mai vechi sunt mai ugor de reparat de-
cat cele noi - in special dacd cel mai nou este marcat ,,waterpro-
of". in acest caz, carcasa este etan$d gi nu mai poate fi reizolati
q,'..I---,G., cum trebuie dupa ce ai deschis-o. Instrucliuni privind diverse
telefoane mobile gi laptopuri pot fi gesite pe site-ul de reparalii
Dispozitiv durabil si exotic: Fairphone
ifixit.com in link-ul ,,Repair Guides". Cel mai u$or de reparat
Cu structura sa modutrarl, raritatea sa, Eairphone 2, a fost
construit pentru rcparabilitate optimt smartphone de aici este modelul (dificil de gesit) Eairphone z,
ale cerui componente pot fi schimbate cu o folosire minimalA a
lnfo about addison instrumentelor

Trucuri firmware pentru extinderea durabilitltii


Suportul producitorilor dispare cdnd instalezi un ,,Custom
ROM" cum este LineageOS. Telefoanele mobite listate sub wiki.

E
lineageos.org/devices/ sunt oficial suportate, adica instalarea
initiali este descrisl pe Wiki gi pot fi uqor updatate la noi versi-
uni ulterior. Asta face produsele suportate achizilii second
llel Lineaq-;osio re M.ror.. iv.r. Z Pry hand bune pentru utilizatorii care indrtrznesc se purceada la in-
stalare. Dispozitive cu suport bun Lineageos sunt poate gama
Google Nexus, mai multe telefoane de la Sony gi, dintre cele mai
Cu un Custom ROM prccum Lineageos, telefoanele mobile ieftine, seria Motorola Moto G. Un smartphone second hand ca-
rdeaze in siSuranli mult dupi expirarea suportului din part€a
producatorului Ce dispozitive sunt suportate depinde de popu- re costtr o sute de euro va rimane updatat mai mult timp decat
laritatea lor in l€ndul dczvoltatorilor Lineage OS. un dispozitiv nou care este de trei ori mai scump. Dar costurile
DIY ar putea fi mai mari,in cele din urmd. r

7L, 05r2018'CHIP
TEST&TECH>WI-EI

Gumsi rezolvi
toate problemele
curefeauahfi-Ei
Eiecare relea Wi-Fi are neajunsuri, care o pot deregla
sau o pot face instabili. Cu sfaturile noastre profesionale
pentru routere, poli rezolva singur aceste probleme, ugor gi ieftin.

unt mai multe modalitSli pentru a obtine un serviciu Odatecetoate dispozitivele sunt setate optim, poli se maistorci
Wi-Fi mai bun. Dar lucrurile facute la intamplare, pentru cateva procente extra de performanle dace vei folosi setlrile
cd aga perea corect nu prea ajute sau, dimpotrive, inrauti- software corecte.
Iesc situalia. ili vom arita cum str procedezi sistematic. Pentru Dace toate astea tot nu sunt de ajuns, probabil ca va trebui
inceput, vei afla cum sa asiguri distributia optimd a semnalului sa folose$ti hardware aditional. Pentru asta, exista trei concep-
de Ia router, prin pozilionarea sa corectl sau prin upgradarea te, care pot fi urmatein moduri diferite - uneori chiar gratuit,in
antenelor. Apoi, vei afla cum sA obtii cea mai buntr receptie po- caz ci ai Ia indemdna un router mai vechi: repetor Wi-Ei, punct E
sibili pentru dispozitivele finale, prin setarea lor corecta sau de acces adilional conectat prin LAN sau powerline, sau folosi-
prin implementarea celei mai bune tehnologii de receptie. rea unui sistem Wi-Ei mesh. Aceste solulii pot fi utilizate apoi .E

05 , 2018 > CHIP


72 '
WI.FI < TEST&TECH

pe o scala de, practic, orice magnitudine.

Routerul nu funclioneaze optim aproape in nicio casd. Destul


de des,.este ascuns pe un raft din hol, hnga priza de telefon/co- Dispozl-
nectorul DSL sau chiar prin vreo debara. Pentru extinderea tiv 6nal
semnalului Wi-Fi, aceasta este cea mai proaste localie posibil5.
E ca gi cum cineva ar ascunde o lampi care trebuie sAilumineze
toate camere intr-un co4 a[ camerei, sub o masi. Undele radio
se rdspdndesc similar celor luminoase, cu deosebirea ca ele pot
penetra materiale solide mai mult sau mai pulin bine. Astfel,
routerul trebuie amplasat in centrul zonei care trebuie ,,ilumi-
Routerul trebuie st fie amplasat
nat , adicd la mijlocul distantei fate de toate dispozitivele Wi- astfel hcat undele radio si poa-
Fi. Cand faci asta, trebuie se ieiin calcul Si absorblia undelor de ttr ajunge la fel de bine la toate
citre obstacole. in cazul unei suprafete fere obstacole intre dispozitivele finale. P€rttii se
router gi receptor, acesta din urmi poate fi amplasat la o distan- compenseazl cu plaeare dispozi-
tivelor finde mai aprcape.
!e de r5 metri sau chiar mai mult. Dar dace existe un perete, as-
ta trebuie compensat prin plasarea receptorului mai aproape.
La selectarea celei mai bune locatii pentru routeq nu uita Antene externe pentru FritzBox
de dispozitivele din retea care sunt conectate direct, prin cablu Compania Erixtender oftri seturi de ant€ne de upgrade pentru
LAN. Pentru a conecta un router DSL aflat pe o pozitie optime EritzBorL Tijele antenei trcbuie orientate pentru ca fiecar€ si in-
la priza de telefon, este suficient un cablu sublire de extensie dic.e cetre una dintre cele trei axe 6patiale,
pentru telefon de tip TAE-F. Alege o lungime de cablu cu care
poli amplasa routerul Ia noua sa localie cat mai sus posibil -pe
un dulap sau un raft, spre exemplu. Astfel, undele radio pot fi
distribuite intr-o manieraoptime Fi se pot raspandi $iin celelal-
te camere, prin reflexii.

Seteazii sau upgradeazl antenele perfect


in clasamentele CHIB routerele cu antene externe sunt ca$tige-
toarele evaluerilor de performanll. De la astfel de antene-tij5,
semnalul se rispdndegte peste totin forma unui disc. Pentru ca
undele radio sa poate fi distribuite optim in cameri, fiecare an-
tene trebuie se fie orientate dupe axele spatiale, cu routerul ca
punct de origine. Adica una trebuie orientate orizontal, pe o
axe, alta tot orizontal,pe direclia perpendiculari cu prima, iar a Antenele FriX-
trebuia vertical, in sus, ln caz ca receplia este shbe pentru dis- tender se con€c-
pozitivele mai indepaftate, schimba pozilia antenelor individu- teaze h phca de
ale cate putin, pentru a extinde ,discul" undelor lor radio mai baza a FritzBox
in locul antene-
mult in direclia clientului problematic ti apoi verifice din nou re- lor originale
zultatele.
Routerele AVM FritzBox au doar antene interne, ceea ce nu
este tocmai ideal in termeni de acoperire. Firma Frixtender ofe-
re seturi de upgrade pentru routerele FritzBo& cu antene exter-
ne cu diverse funclii Am testat antene tije $i cu radio directio-
nal pe un FritzBox 7590 (vezi dreapta).
La prima activare, dup6 o separarea de sursa de alimenta-
re, FritzBox trebuie str scaneze semnalele radar, motiv pentru
care Wi-Fi-ulinbanda de 5 GHz este disponibil doar dupa $ mi-
EritzBox ?!,9o Etixtcndet Frixtcnder
nute. Testele din redactia germane a CHIP au aretat ce trebuie original Ant ne tiji Radto dLe4ton.l
urmate instructiunile FritzBox qi daca este necesar, trebuie ex-
6 nr, aceea€i camerl 1o5 Mbps los Mbps ro5Mbps
perimentat cu setarea antenelor. Apoi pot fi sesizate cre$teri de
viteza. Asta a fost cel mai clar vizibil la distanta de 22 de metri, ui m, dtl camefi 28 Mbps 85Mbps 85 Mbps
care a putut fi atinsa prin orientarea exacte a antenei cu radio
direclional prin cadrul unei uli. Asta a sporit viteza in banda de tz m, alti cameri Is Mbps 43 Mbps 53 Mbps

2,4 GHz de la valoarea inutilizabilE de r5 Mbps la valoarea utili


in test€le din reda4ia germanl a CHIP (cu sur€e sevett de inter-
zabil de 5: Mbps in testul iPerf. Avantajul antenei suplimenta- ferente), antenele Frixt€nder au facut din prima banda de 2,4
re: nu a fost nevoie de niciun alt dispozitiv consumator de GIlz utilizabili la o dista4e mai marl.
curent - iar latentele WiFi au.remas scEzute.

CHIP < 2or8 . 05 .74


TEST&TECH>WI-FI

Acelagi lucru este valabil Fi pentru receplia dispozitivelor fi-


nale gi pentru router: antenele trebuie amplasate intr-u[ spa-
tiu deschis si Ia inelUme, in afara interferenlelor posibile din
cauza mobilei sau a altor dispozitive. Pe misuri ce semnalul
radio este distribuit prin reflexii $i suprapuned, modificarea
ImbunitSlegte recep[ia poziliei cu doar caliva centimetri poate duce la diferente de
Un stick USB cu Wi-Fi ac este viteza - in special dace receptorul este amplasat in fala unui
rapid ii poate fi pozitionat perete. Nu toate dispozitivele pot fi plasate oriunde. Pc-urile
potrivit pentru rceptie, gatie
unui cablu de €xtensie USB.
desktop cu card Wi-Fi sunt problematice, spre exemplu. Pozi
tionarea ideala a antenei folosind un cablu lung nu este reco-
mandabil, cablul diminuind acut semnalul slab al antenei.
Are mai mult sens se folose$ti un stick USB wi-Fi, pe care sal
amplasezi [a inellime folosind un cablu USB (care nu te costa
vitez6). Poti conecta Fi laptopuri in aceast5 maniere. Stick-uri-
le USB moderne sunt deseori mai rapide decat modulele lap-
topurilor mai vechi. Dar trebuie sa ai o conexiune USB 3.0 gi
2,4-GHz-Frequ€n:bahd
un cablu, pentru a evita orice bottleneck.
gl YILAN-Funknetz aktiv

Na me d€s wLAN-Funknetzes (55lD)

Dispozitivele Wi-Fi moderne au cele mai sensibile setiri impli-


cite pentru tot controlul automat al canalelor. Daca routerele $i
dispozitivele finale sunt setate corect, le poli spori performan-
O Wl4N'Funknetz aktiv !a destul de uSor, prin intermediul modificerii unor seteri. Dar
NsmedesWLAN-Funknetzes(sslD)
dace dezactivezi sistemul automat $i setezi canalele manual,as-
fb7590_5d
ta se poate intoarce impotriva ta, in viitor, dactr se schimbe con-
MAc-Adresse 80r28:60i65:4E:51
diliile ambientului.
in banda de 5 cHz, deseori sunt posibile conexiuni Epide. Di-le
rm nume Wi-Ei separat pentru a le prtca identifica fi (onecta l,a Banda de 5 GHz previne aglomer4ia
ele hardware-ul potrivit.
Eolosirea benzii de 5 GHz are cel mai mare potential de imbu-
_i:
natelire, intrucat banda de z,+ Ghz este notorie pentru aglo-
rrl.136
11 ::-:r,: meratia sa. Existi mulli clienti, inse, care pot folosi doar ban-
c6|9r.Dl|!B|3?|E -i;, 44}43
da de 2,4 GHz. Mai mult, semnalele din aceast5 pitrund bine
I prin pereli, ceea ce poate duce [a intefferenle cu retelele wire-
less ale vecinilor Aleturi de H1imea de bande mice disponibild
in apartamente, rezultatul este un gir de erori de conectare,
Pentru ca majoritatea dispozitivelor finale si foloseasci
banda de s GHz, asigneaze un nume de relele Wi-Fi separate
pentru cele dou5 benzi. La FritzBox, schimba ,View: Standard"
dejos cu ,Extended". Apoi, fa ctc pe ;wi-Fi I wireless network"
$i denume$te reteaua de 5 GHz cu un nume care indice 5 GHz.
Conversia se poate face cel mai simplu dacA redenumegti gi re-
leaua de 2,4 GHz pentru ca toate dispozitivele s trebuiasce se
se reconecteze la WiFi. Apoi selecteaze pentru ele, dace este
Optimizeazl posibil, banda de 5 GHz de fiecare dattr. Sporul de viteza Wi-Fi
canalulWi-Fi ar trebui sa fie sesizabil imediat pentru dispozitivele conecta-
Acrylicwifir aratice te la banda de 5 GHz. Dispozitivele 2,4 GHz profite indirect de
alte Wi-Ei-uri folosesc Di. FR|TZlBor !dfr iuron.tkh 3i. wLAN.!lhEebunB und
asta,in sensul ce scade traficul in banda lor de frecvenla.
Ein(.lL!ngeninpassetrundrl'd lnrc.ninone.iib€rdle
canalele ne-suprapuse
r, 6 Si rL Un Wi-Ei
extem pe canalul 8 FunkkanaL EiistellureeD aut mati(h s.uen {enrplohlenl
Alege canalul wireless optim
intrerupe canalele rr ti Lase setarea automat5 a canalelor in banda de 5 GHz a routeru-
O Fui(kana!E nrt.lluncen ahpasen
6 fi, astnel rEeaua lui. Alte WiFi-urL cuptoare cu microunde, telefoane DECT sau 3
Funkkanalih 2,4-6!. r -
noastre Ininterhta Fre!uenzbi.d
kanal
baby phones sunt factori de interferenli in banda de z,+ GHz.
webaEritzBox2,am Funkkanalih5-6!!.Frequenzbdd Aubl€n.t- Sistemul selecteazd automat un canal care este mai pulinintre- ,9
setat manual, afadar,
canalul r.
{NekP,euitsr.Llunser t
rupt la locatia routerului. Darin cazul unui client aflat la mare !
distanle, pot aperea alte intreruperi locale care se afecteze seta-
ln dlesehBrr€.hiridrn 5i€ lnr.rh.notratr ab€r rea automate a canalelor Asta pune capac intregii conexiuni,
care gi aga era slebit, din cauza distantei. De aceea, ar trebui s5

74, 05 > 2or8 ' CHIP


WI-EI <TEST&TECH

determini care WiFi-uri intrerup mai pulin dispozitivul final


aflat la cea mai mare distanttr. Poti seta manual routerul pe ca-
nalul cel mai pulin congestionat. Asta s-ar putea sa nu fie op-
tim pentru restul dispozitivelor finale, dar poti compensa des-
tul de bine, in majoritatea cazurilor, gralie distanlelor scurte.
Extensii hardware
Scaneaze mediul Wi-Fi unde apar cele mai multe probleme. Fritzwi-Ei rcpeater r?5oe r
O optiune este app-ul de Android Wifi Analyzer, de Ia VREM
lntlr€tte semndul, dar deseori
cu pretul vitezei. Un €xtender
Software, pe care il gisegti in Play Store (Apple iOS nu permite
Powerline precum TP Link
astfel de app-uri). ln app, apasd pe simbolul meniului din stan- TL-I^I?A863OP KIP (aprox. r25 €)
ga sus $i selecteaze
"Channel overviera/', care af$eazi o diagra- 2 transporti datele prin
mtr cu alocarea canalelor gi mdrimea cablurilor. Dacd dispoziti- r4eaua electrici gi deschide un
vul final este un mmputer cu Windows, instaleaztr gi ruleaze nou Wl-Fl ac in punqtul mort.
Acrylic Wifr- in acest soft, activeaze ,Advanced Mode" din me-
niul din dreapta sus, unde 3P channels in 2.4 GHz" afi$eaze un
grafic ca in app-ul de Android. Pe acest grafic, caute-$ propriul
Wi-Fi $ vezi cate WiFi-uri emit in acest canal gi cat de puterni-
'>t
ce sunt semnalele. in interfala web a routerului tau, selecteaze
pentru cel mai indepertat dispozitiv al tau unul dintre canalele &ri,
L 6 sau 1]" care este cel mai pugin interferat. Restri4ia la respec-
tivul canal previne suprapunerile, care costi viteze in Wi-Fi- .-9f;
urile interne $i externe.

Dace toate aceste mesuri e$ueaze va trebui str recurgi la extin-


derea hardware a WiFi-ului. Cel mai ugor este cu repetoar€le
Wi-Fi, care intaresc reteaua wireless Fi sunt ugor de setat, in
special dace rcpetorul provine de la acela$i producator ca rou-
terul. in cazul lui Fritzwi-Fi Repeater USoe (aprox z5 €), o ape-
sare de buton pe FritzBox $i una pe repetor este tot ce ai nevoie
se faci Dezavantajul dace (aga cum se intampH deseori) poate
fi folosite doar banda de 2.4 cHz, Hlimea de bande va fi injume- Dltpozitiv
te$td.
A doua opliune, ceva mai scumpe este un punct de acces, Un rrepetor Wi-Ei
trcbuie amplasat
6
v
mai ales sub forma unui extender powerline (vezi dreapta).Ele sstftlindt
deschid o noul relea Wi-Fi in punctul mort, car este conectate simentinlo
la router print transmisie radio sau prin releaua electrica. Este conedune buni
o alternativa excelente dace reFaua electrica din casa ta permi- cu rcutenrl, Doar
te conexiune powerline stabiH gi rapida. Extenderul trebuie atunci poate oferi
dispozitivelor
plasat central in aria de amperire radio, la fel ca un router: des-
finale rm sennal
coperit gi cat mai sus. util
Utilizatorii avansati pot folosi Si un router mai vechi sau
mai ieftin, fie ca r€petor, fie ca punct de acces (conectat prin Vechiul router devine repetor
LAN). Firmware-ul alternativ DD-WRT (vezi dreapta) poate
Finnware-ul sltemativ DD-I/URT upgradeazl ti rc[tere ieftine
echipa o liste de routere: google ,dd-wrt router database". prccum TP-Link TL- WR84IN (aprox" 20 €l cu fim4ii
Aceasta Uste de routere compatibile te duce gi la download-uri prpfesionale.
fi ghiduri de instalare Gn engleza). Cautl dd-wrt Repeater
Bridge" gi vei gisi un tutorial Wiki DD-WRT pentru convertirea
urx.ri router DD-WRT intr-un repetor Wi-Fi, sau cauta
"dd-wrt
Access Poinf dace vrei un access point.

Alternative la router: sistemele mesh


Sistemele mesh sunt cel mai nou trend, la care vom arunca o
Pentru a folosl
DD-I^,RT drept
privire mai atenta in editia noastre urmetoare. Ele inlocuiesc rep€tor, seteazi
routerul cu doue sau trei stalii radio, care se conecteazE intre modulWi-Fi
ele rapid Si de Ia mare distanla. Dispozitivele ofera un Wi-Fi cu-
"Client
Bridge" fi
prinzetor pentru toate casa. Aceasta este cea mai scumpe solu- configureaz: toli
ceilalti parametd
!ie, dar funqioneazi rapid gi convenabil in case mari, cu spa$ii capenhu uI
deschise, frrA batei de cap cu configurarea. Sistemele pot fi se- rout€r de bazE
tate rapid, cu ajutorul unui app, 9i se ajusteaztr singure in mod
automat. I

cHIP < 2018 . 05 .79


TEST & TECH > ToP 10

\l
r
1 CHIP
TESTCENTER
coMPErENr'
Top ro
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeaza peste
TNDEPENDENT'

rooo de produse pe an. Aici gisegti liste Top Io pentru 17


categorii, informa(ii despre produse noi testate 9i mai
multe recomandiri de noi achizi(ii.

TABLETE 2 iN T
srsr suyE alqly Bgok rz L
t
Sa$,sury c- .e
E
.g
a^ a .se
tffiY,fiT#H;li;1" d E
?.E st 9r- 69
a EI
E; t*
excelenta, autonoDie E,; Ez !g
mare; dar u$or zgomotos. g t: 5S
U9
g 3* !9 2 i
>!9 .jg ta, e.E <g
Porsche Design Book One (PD132512) 963 93 94 98 !oo Intel Core i7-z5oou 3200x1.8oo 5rz 75\ 48q I3q:r

2 Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) 93:f 2.O50 98 96 90 9r lntel corc i7-z66ou 123 2X36 xLA24 5\2 7AO B8:t a:87 at23

3 Microsoft Surface Book (CR7_oooro) 90.o 9I 88 aa 94 Inrel Core i7'66oou u5 5t2 t29tr 4to6

Sa.B6ltlg Gala:y Book t2 89,? r.550 92 EI 36 84 Intel cor€ i5-7200u 256 155 9.23

5 Acer Switch 5 SW512-5,2-73Y5 E9.2 1.250 94 92 q6 75 Intel Core i7-75oou t2 512 920 34/ 1371

6 HP Pro x2 612 G2 (t5H6olA*ABD) a9,r 1.600 90 92 74 Intel Core i5-7Y54 't2 1.q20 x rr80 256 835 300 t16:r 6.24 5,47

7 Microsoft surface Book2{HNN-oooo4) 889 3.45o loo q3 a4 79 Intel Core i7-865ou r35 3.OOO X 2.OOO ro24 711 ro6:r 4:30

lntel core m+6Y54 l.92OX t.2ao 256 828 330 6:14 6:37
8 HP Elite x2 1ol2 Gr LTE (L5H2oEA) E8,? r.650 87 92 98 78 L2

9 Huawei MateBook E EE,T 1.o50 a6 95 87 84 Intel Core i5-7Y54 \2 256 632 6:n 6125

lo Midosoft Surface Pro 4 (BND-CR3-oooo3) 87,6 r25o 85 92 82 92 Intel Core i5-8oou t2,3 2716\],.8U 256 796 t24..\ 6:52

IMPRIMANTE 3D
sesr suv IJ El,aeMorte Ei4der: Ieftina, A
'lo EE 3 a g-g
5 !T 3.s
z
g
6 EE E ,:!
trIl*,#Efliffi- a,
E.:
dJ9
g;
.$^

loo
E.5 ^ E'n
EE
gs
6E
It9
6
ET
2E
2
3-E
z
s
F
5 H

Ultima]<€r Ultimaler 3 96'8 3.600 too 95 7A

Eormlabs lorm 2 txt,o 3.q50 loo 90 33 3:t o,5

Ultimaker Ultimaker 2+ aa,2 97 u 65 79 n3 I


MalerBot Replicator 5. GeneEtion 85.9 2.550 92 86 68 77 7.s o,loo o2 67 I
5 85,6 lroo 89 99 49 98 tzs o,6 5r

6 Conrad Renlforce REDoo 84,4 r.500 85 loo 64 89 lr,3 0,o50 o,8 r25

7 xYZ Printing da Vinci rc Pro Et,z 650 85 80 75 a6 8p ro8 I


a Elashforse Einder 78,9 u 5O 95 17 57

Dremel3D2o 74,4 92 7L 3r 80 o3 63

XYZ Printine da Vinci Jr. 2.o Mix 71,8 5ro 89 85 65

TELEVIZOARE UHD , PAUA ilt SS OE INCHI


BEsr EUYE sony KD-55x!9305: clax
E * 'd ? :.
5
s.; 'al

[@*ii+*'fl1#d*[fil 8
E
33 E;
.gE
p
I 8.E

6
r Sony KD'55A1 96,2 2.600 93 97 roo tf 55 t23r<7\x33 3 669 255 130

2 Phjlips 55POS9ol F 941 2.18O 97 95 88 55 55 n3 xA2 x24 512 255 150

r.7oo 96 96 90 93 ar 55 tz]x 79x 2a 3 r666 79


3 Solty KD-5$lEsBos 94,2
LGOLED55BTD 94,r r.800 97 93 84 59 55 t23 x76x 25 a^ r43

SansungQE55QsE 9:1,2 r.950 93 97 95 9r 70 55 122x7sx28 3 l.ot5 223 t27


5
E8 95 c2 62 ro9 x 7r x30 3 1.295 238 r23
6 Samsuns0Ea9Q?F 92,2 92

7 Loewe bild 155 OLED 92.O 3-500 97 9O 87 98 56 55 123x80x30 3 436 r16

a LG 55SJ85o9 9r,6 1.500 95 81 roo 92 93 55

9 Sansuns QE5sQTl lxr,6 a7 99 q5 9r 11 r22N79 r30 629 2t8 L21

9! aa 9l 56 326 t9r
to Philips55PUS7502 69.9 83 92

05 > 2or8 ' CHIP


?6 >
ToP ro < TEST & TECH

TELEVIZOARE UHD > PESTE 56 )E NCHI


BEST BUYEI LGOLED F5D?D: Imagine
putemice Ia orice rezolule, E- I
E a s
configuEtie de clasa $i sunet
I E g; ? '6[
II
3,
bogat, operare intuitivi; dar 6 E 9-
consuml aproape 160 de v/ati 2
g 9* .EE
ES
scump. ds B
- Panasonic TX-65EZW]o04 t5.r 9O 95 loo 65 145x92x33 263 t72
LG OLID 658?D 98.3 95 92 8a 65 r45xAA x22 218 r56
! SamsunsQE65QsC N,2 3,100 a7 96 95 99 73 65 r286 210 153

Panasonic 1X-65DXW9o4 89,8 a7 93 gt 54 65 Shutter q50 220 220


s Grundig 65 GOS 9799 aa,4 3.550 88 9O 95 94 d2 65 r45x89x24 2Za t38
6 Philips 55PUS?6or 84,E r.900 77 90 9I 65 625 r97 toz
7 Sony KD-65SD8505 &,6 r.550 79 9O 88 86 lq, 65 146 x 90 x28 ro9
I Philips 65PUs652r EO'4 r5oo 76 86 9O 73 65 146 x 90 x26 209 r55
9 Panasonic TX-66CXW7oa ?so 73 ?3 m 75 65 Shutter 3 145

Sony KD 65XE7oo5 AB 76 et 84 76 65 r45r90 \n 3 294 105

SMARTPHONE-URI
BEsT BUyE HTC Uu: Camed [anLaslic; $ipe
Iumina slaba. DerformanLisi auto- .c
i
n-ll
ll
-
lll
I no^" o" ,op, conngurage oe clasa;
3n::*:,rsl;r:i:*m:
E.xli,".
ts

g
EE
!t
EI 6n
Ea
II
EE
.9E
r
2
Eq
.E

.BE
Samsuns Galaxv Not€ 8 95,r 830 95 98 90 s8 63 Android 7rr r95 n2 9i54
2 Huaw€i Mate ro Pro 94,3 760 96 l@ 92 88 88 6,O 128 1?7 19:? 1I45
3 Samsunq Galaxy 58 Plus 9\2 660 94 98 92 9l 92 62 172 122 1[17

LUCUU 94J 550 94 95 ql 90 loo 5,5 r70 t2,2

LGv3o 9!'9 780 95 95 9t 94 94 6,O Android ?r 155 16,3

6 SamsungGalaxy 58 93.6 570 94 98 89 9l 92 5,8 t5l 122

7 Apple iPhone X 64GB 935 Ltoo loi, a7 E2 99 96 5,8 iOS r.2 12,2

a Apple iPhone 8 Plus 6aGB 935 860 loo 87 85 too 9o 5,5 iOS [.2 203 n2 rx36
I Goosle Pjxel 2 XL 6aGB 93,4 l.oqo q6 92 95 98 6,O tzS 10:12

lo Apple iPhone 8 6aGB 92,8 710 llx' 87 89 92 iOS r.2 t2,2

PROIECTOARE HOME CINEMA


rrsrsuyE I g I i a
;
,
QptomauHDssox:
Imasini 4K excelente,
?
a n I ! E" a
te5l'
.z
e
rf i,
3
5
:1"#;"riil::,1fl ::t 6 2
'&
E:I P; .96S PE
i
E E sre P* 3e' d9
Epson EH-TW93ooW 9Et too s6 8a LCD 263
2 Optoma lrltDs5ox 9tz t.500 98 84 7S DI,P 30r 8

Epson EHrIWz3oo 9:t,o 2.600 EI 83 92 8o LCD 358 r_656 r79:r 92O \ 17O \, 45O TI

EZO 95 76 84 39 DLP 306 727 r66:1 563x216x47I


5 BenO TH683 ag:t 590 89 85 7l 91 DLP ?,53 1.925 345 xrO0 x 215 3
6 BenQ Wrooo 85,6 900 89 83 n 84 DLP 245 L329 3AO xn2xnl
7 Acer Predator 2650 E4,8 980 88 9O 6t 91 DLP 246 148:r 35? xlr5x 241 3

8 Viewsonic ProT&27HD a+2 89 92 5r DLP 282 1.t21 17B:.L 316l ro4 x 228 3

9 ViewsonicProssoowuL 83,5 1.600 8o a2 96 DLP 434 3-430 80:r 6

lo Acer H651oBD 62,E 86 76 73 97 DLP 250 r.894 r63:r 265x 8o x 22o

MONITOARE > GAMING


rou El Sanstrng C49HG98: Foarte I
curbat, ecran de 49 de inchi
a
n; I 3FA
E
masiv, rezolutie 4K, Iuminos, I e q ?
r= E.e,; E-6& s -9'E
contrast bun, consum redus, to 3? E,r
b
E3 .cE !o
configuratie bun4 dar scump. E 6!! :8 $g EE
Eizo Foris FS2735 96.O tooo q6 too 93 95 27 IPS 1$:r
Viewsonic XG27oG4K 93,2 loo 9r 83 83 n IPS $9:r 326
S1nErDe q49Hc9q 90,2 t,250 92 85 87 99 o,315?,6 364
AOC Agon AG271UG 811.9 680 T3 87 89 n IPS w1 o,2/37,o 299 G-sync
Samsuns CzFGTo 663 no 94 4a roo too u 1.920 X 1'080 193:l 3r8

6 Asus ROG Swift PG279Q E5,3 780 92 69 92 27 IPS 2.560 x r.440 t77.1 osl3a2 308 G sync

? SamsunA C32HGzo 85,r & 75 96 91 o,3/46,3 433

a Viewsonic XG27o3-GS 443 aa a6 96 78 IPS 158r 34r


9 AOC Ason AG271QX 84'3 7A aa 96 86 TN L76:.L o3/36.8 329
LG 34UC89G-B 84,2 89 9O 96 34 IPS 2.660x1.o80 ts3:l o,zl383 309 5 Gsync

Clasa de top (roo - 9o.o) Clasa superioara (89,9-75,0) Clasa de mijloc (74,s-45,o) Nerecomandat (44,9-0)
Scorurile sunt exprimate in pun.te ime loo); . da o nu EJ Recomandare
cHIP<2Or8<05 .7?
TEST & TECH > TOP ro

MONITOITRE > GRAFIC A


BEST BUY I! BenQ SWz?ooPT: Imagine
excelenta, economicos, pri-
Eg
s s
geE t
vacy screen guard, consum
redus;dar fr5 boxe, Er,
e !I ! i
EE9 ,.> a
functie picture-in-picture. b* .gp
!E;'
ds NE 6€ EC'E 5EE
Erzo ColorEdge CG273o 95,6 r.65o 98 roo 96 ?3 27 IPS 355 640x560x250
BenQ SW2 93'9 98 93 q6 6s 27 IPS 3.840 x 2.160 r89:r 282 615 x 620 x2r.5

3 Eizo ColorEdge CGr48-4K 92,4 l(ro q6 IPS 3.8AO X 2.160 t78t o,3/6o,7 EB5x940x, a

Asus Protut PA329Q lto.t r.300 vt 81 llx, 51 12 ]PS 3,840x2.r60 184:r o.5/7o.\ 338 735x615x24o
NEC MultiSync Pfu o2W-SV2 6E,4 2.O50 93 81 99 6() 3O IPS 2"560 x r.600 18r1 < 0)1662 690x 615 x 3OO

Ejzo ColorEdqe CG27a El,{ r,850 90 95 I 62 IPS 2560 x 1.440 r63:r zaa 650x58ox28O
7 BenO Sw2?ooPa a6,a 700 7l 96 @ 27 IPS r83:r o,z/4r.5 329 653x567r323
E Eizo ColorEdge CS2a2o 650 96 7A IPS 554x,55rxU5
9 LG3rMU97z-B a2.B 440 ql 88 72 3l IPS 4096 x 2.160 r6tt o,2150,6 7a5 x,625 x240
NEC Multisync EA3o5WMi 42,4 90 55 g9 65 30 IPS r66:1 685 x605 x 23O

MONITOARE > OFFICE


rouE
IE-!
LG27UD5sP-B:RezolutieuHD e
E
Ee g g t *EE 5
irnphiuri stabile. o.erare ersono-
h
9
E
E
I >or
'E
'd
E mlca. Drer roane rezonaou oar ES E* 5; E
!= EEg
!eE g?
douriexfra puqine. 2
E 6!1 E8; gEi5
-F
I Eizo Flexscan EV2?80 9r.E 96 96 98 IPS 249 610x545x245
DeI uzaSQ 49,2 62 93 & IPS 3.840 X ?,160 19o:r o3/3o6 zri 610 x 535x2OO

3 LG3sUcas-w az9 r.250 98 83 ?6 70 38 IPS 3.840 x r,600 r8rt o,2/5ss 307 895x575x23o
Asus PA328Q E7,E l,t50 90 93 32 IPS 3.840 x 2,160 166lr o,2l903 154 735x615x24O
5 LG 27UD58P.B 8zr 390 98 55 !t3 a6 u ]PS 3-840 x 2.160 188:r 236 635x 555 x 25o

6 DeIl Ultrasharp u38t8DW azo 1.20() 96 75 84 6E 375 IPS 3.840 x r.600 1a5r 294 a94x 547 x226
7 LG 34UC99-w E6.5 940 93 91 77 6B u IPS 175:r 0,3/55A 31r 818x593x259
8 Eizo Flexscan Evzso 86,2 ?90 90 63 93 xro IPS lao:r o,zlr3,3 B 54ox47ox28o
9 LG 27UD88-W 85,7 90 82 83 ?9 2T IPS 3.840 x 2.160 r54r 615 x 535 X 223

to Dell Ultrasharp U25EH 833 94 88 7l 25 IPS ial:l o3l2n,6 337 569 r.5r3 x 205

NOTEBOOK-URI > PANA iN 5oo EU o


Medion A.koya E32r6 (MD 61800);
g g
Ecaan luminos de 133 inchi tasta-
turtr pliab e, pret atractiv; dar 3 ! e E
!!
EA 9i-
.s
E
I.
numar 64 GB stocare flasl! senzor Eta
de amprente inte$at in touchpad. ls t3 ** E; 3t $E Ie
a E!1 5! E3 6' I3
I !{€dionakoFl3zr6 (MD 61800) 78,5 349 70 w 96 76 85 lntel Pentium N4mo (Ll GHz) 13,3 308 r,5 7:33/6t-ro

Tlekstor Primebook Pr3 gold (34683) ff,3 500 38 loo E8 loo intel Core m3-7Y3o (1 GHz) 13,3 2l,9 r3 r28 5:5r1529

3 Asus VivoBook Elip 12 TP2(ENAH-BPo76T 757 4ao 76 9l 50 go lntel Pentium N42oo 0,rGHz) 11,6 233 l3
Acer ft avelMate Bu7-M-P994 (NxvccEG.oI, 7t3 94 59 6E 60 90 Intel Pentium N3?ro GS GHz) 11,6 2BO l3 256 D:ta/9Bz

5 Chuwi LapBook Air r4.r (8GB/u8GB) 717 75 58 80 70 93 Intel Cel€ron N345o (r.r GHz) r4,r 245 128 7.ssl6t22

6 Trekstor Primebook CE (3&a3) ?3S 350 69 85 68 a6 Intel celeron N335o (rJ GHz) r3J 218 5:17/4143

7 HP r5-bso6hg negru (2GS24EA*ABD) T22 t8 tol, 68 EE 62 Intel Core b'6oo6u (2 GHz) r5,6 192 2,1 r.128 7:36/6129

8 Acer Aspirc 3 A3r5-31-P72u (NXGNTEG.ooT) ns 450 59 86 66 85 6r Intel Pentium N42oo (tr GHz) 15,6 232 1,9 1.128

9 HP )€60 rr-aboo4ot negru oTR58EA*ABD) ?o, 7l 86 78 35 fl Intel Pentium N37lo (16 GHz) ,6 203 r,5 500 T3alsss
Lenow ldeaPad no-EISK (8oUDol79GE) ,o3 500 45 9r 55 96 7l Intel Core B-6oo6U (2 GHz) r5,6 r,9 256 6,.2614:5t
^a

NOTEBOOK-URI > PESTE 5oo EUBO


BEsr BrrYl! Toshibe Satetlite Pto A3o-D-IoE:
Ecran remarcabil, autonomie mare, e
procesare excelenti foarte ugor in
pofrda drive-ului optic;dar ehe USB
I .sl
E i
ni
^+,
E.E 9r. I Et?
Type C, eirl placl video dedicatl.
I t* t$ "6o EA PT
Ee P;
x EE
ElJ ds E
TGhibr Satellite Plo A3o-D-rcE (PT38rE-oocooYGR) 850 8r loo 76 78 Intel Core is-?2oou (25 GHz) 133 306 2s6 ro:58/9:o5

2 HP ProBook 4so G5 (2UB46EA*ABD) 88,4 1.o50 83 80 ?a 91 Intel Core i5-82sou (r.6 GHz) r:!,3 287 1,5 s12 rr23Ao:2r
3 Asus ZenBook UX33rUN Ari (9oNBoGY2-Mo03oo) ao'9 96 67 79 92 n lnrelCore iz-855ou (I8 GHz) 13,3 512 L2:L9/ai44

Apple MacBook Pro l3.3" (MLL42D/A) Ilate 2016l ?9.6 1.500 95 53 92 7l 91 Intel Core i5-636ou (2 GHz) r3,3 256 lo:4Vu:53
Iuiitsu Ufebook E5a7 UFY Es47oMP5ooDE) 743 8ro 8l ?o 82 75 84 Intel core i5-72oou (2,5 GHz) 336 1,8 256

6 Lenovo Thinl(Pad B G2 (2oJloo3TGE) ?a,o 8SO 76 7l 82 76 90 Intel Cor€ i5-?2oou (2,5 GHz) 13,3 299 246 e:r6/8:ro

7 Lenovo Yoga no-UIKB aigintiu (8ov6oolRcE) 7t,6 loo 63 68 62 94 Intel Core m3'7Y3o (r GHz) lr,6 249 1,0 256 3
a Acer TravelMat€ spin B1 Bu8-RN-P6BE 77.2 600 a4 g2 56 !13 Intel Pentium N42no (u GHz) u6 r,5 256
e
9 Asus VivoBook Elip E TP51oUOE8o33T 7tJ 56 too 66 87 79 Intel Core r5'82sou 0,6 GHz) r5,6 2l9 1,9 r-123 7:68/6:1S
5
Acer ftavelMate X349G2 M-73w6 (NxvEEEVoo4) ?6.9 ?6 T2 7t 86 7A Intel Corc i7-?5oou (27 GHz) 265 1,6 9t41la,Eo a

78, 05 > 2or8 r CHIP


TOP To < TEST & TECH

ACUMULATORI > DE LA 5ooo MAH


rouE Anter Powercore Speed 2oooo * d" s
PD (Ar275l: Timp de incarcare .ga 3E a
extrem de scurt, capacitate mare; E
x
z i iE Eg*
dar dife t de specificatiile produ- ,p*
cetorului, doar o ie$ire USB. 3
E
tE d!!
t*
6E 3a
,61
!IE EE

-I Anker Powercore+ 26800 USB{ PD {Ar3%) E5.6 8o qq 79 3 26.800 3.OOO 17.22t 4:58 584
Anker Powercore* 26800 PowerPort 1+ (Ar3z) E53 80 too 75 3 3.OOO 1837r 8:30 3 585

3 EasyAcc Monster Power BankPB26oooMS 7a,o 45 83 83 29 r8,r99


ADker PowErcore Speed 2oooo PD (Ar2?51 50 8r 68 3.OO0 t2992 316 37t $4x62122
Anker Powe{ore Il 2oooo (A1260) 76 48 20,100 3.OO0 r3.o38 5:19 8 369
Anker Astro E7 2. Gen (A2ro) 73,8 72 loo 3r 26.800 3.000 23:.02 3 450
7 Anker Powercore 26800 (Ar2n ) 649 55 76 6? 23 26.800 3.OOO v.2ll 22:40 3 492
a EasyAcc znd Gen. Power Bank PBrsoooCS2 635 26 59 55 15.OOO u.032 3 335 r5rxrx21
9 TP-LinkTL-PBE6oo 60,6 29 58 72 53 15.6OO 6 2 I50 x 6) x23
Voltcrafr PB-rg 6i,a 45 70 39 36 20.800 2.too 22:OO 2 429

TABLETE
BEsr BUY l! Samsung Galary Ta!
53: EcTanAMOLED de
gi
97inchi,luminoasa, ,
E
s
E
a <tr
'E0 'BU X !>B
contEst bun, rapide, ,9- E .eeEe
autonomie bunr,
c
5
E; t 6H EE L Eg$ EIEI. th
stylu$ dar scumpa. El9 6E &E E 1E
I Apple iPad Pro ro.5 LTE 512GB Lr50 loo
=!!
AppletuoX + Mro Motion
=r n2
963 98 84 iOS ro.3 10,5 5t2
Samsune Galaxy Tab 53 LTE 9:1,3 9I 90 99 Oualcomm Snapdraqon 82o 9:7 32 t2,8 486/13rr s:05
Apple iPad mini 4 LTE DsGB 92,6 630 9? aa aa a7 AppleAB + M8 Motion iOS 9 7,9 128 8 5:58

Samsung Galaxs Tab 33 91.4 560 9o 88 99 Qualcomm Snapdragon 82o 9:7 32 12,8 9:O8

Apple iPad Pro u.9 LIE 5r2cB (2orz) 89,? 98 91 62 qq Apple AroX + MroMotion iOSnl 12,9 5r2 685 669Ar5x s:2t
Apple iPad LTE DsGB {MP2D2FDA) 89,5 98 76 g2 90 Apple Ag + M9 Motion iOSro.3 9;/ t28 tt18 8 5ro/lozj
? Apple iPad Air l28GB 4G 88,4 880 95 87 79 78 iosTo 9:t 128 413 6:O5

a Huawei M€diaPad M3 8.4 {BTV-wog) a6,r 86 a7 89 7A Hisilicoo Ki.iD 95o 8A 12 325 8 5:54

9 Lenovo Yosa Book (YBt-XeoF) at,4 57o 86 78 90 91 Int€I Atom x5-Z85so 10,1 695 380/E9r 7pa
Huawei MediaPad M3 Lite ro LIE 85,0 320 87 85 85 oualcomm Snapdrason 435 Android zo 32 459h26:r

HARD DISK.URI SATA > DE LA T TB HARD DISK-URI SSD > PAT


A A LA 256 GB
srsr suv EI TcahibaNaooSTB: optimizat srsr suvE A(tata Ultimate. SUEoo
ra

t
,c
",",. I
pentru-NAS, transfer lapid, H E
2

il
EE s
a EE
E!9 Eg H.Tff#$:lTsF:f**i $ .e0 t.Ea
i;ifiB1i'1f"T'r"::'tf'r'f:?'" g
AH I d! iE EgE
I Seagate Enterprise Capacity loTB 9ll:f 380 roo 99 Adata utinate su8oo 256G8 97,9 80 99 93 506
weste.n Dieital Gold 12TB 0,^IDl2lKIlYZ) 99A q9 lto 9,6 GoddRAM Iridium Pro z/.oGB 97,4 llo loo 437
3 Toshiba N3oo ETB (UDWNT8oEZSTA) !,4,4 250 98 q9 tt 3 Crucial BX3oo 24oGB (CT24oBX3ooSSD, CB t20 roo 90
Westem Diqital Red Pro 6T8 (WD6oorFlWX) 9E,3 99 97 t2 Kingston HWerX Savage 24oGB 9AX t20 96 98 533
S€agate Enterprise Capacity 3.5 6T8 El 3ZO 98 97 5 Samsune z5o Evo 25oGB (Mz-75o25o8!O 925 62 262

6 SeaEatelronwolf r2TB(STl2ooovNooo?) 9?,6 97 9q 12,2 5 samsuns 85o EVo 25oGB (Mz-7IE2soB) 92,? 90 85 359

7 HGST Ultrastar Helo roTB 9?3 330 97 roo 7 samung 85o pRo 256GB (MZ-7KE256) 9r,4 ql q3 5t3
a Seagate honwolf roTB (STroooovNooo4) 972 300 97 99 12,2 a Intenso Top III256GB (38r244o) 8?6 80 88 85

9 Seagate NAS HDD 8TB (ST8ooovNoor2) 96,r 310 96 98 12,8 9 sanDiskx4oo256GB (sD8sB8U-256Gr22) 859 94 52 2t2
lo Toshiba rcoo 618 (HDWE$oEZSTA) 95,o 96 93 t2,9 lo TOShibA H G5d 256GB (THNSNH256GCST) 45,? 90 488

HARD DISK-URI SSD > NVMe HARD DISK.URI SSD > DE LA 256 GB
r'rou EI Intql Optane SSD goop 48ocB;
NOUII s.ansuDg 86o.Evo zTB
s s3 a (MZ-76E2ToB. Wi Capacitate ,s4 EA J
- Stocare 3D XPoint, ventilator ? E

h
'
r:;ly;:',r*r,T:f,[*i'i8"
robust:dar scump,
eg
EE
ER
E;
EH
*.ge
EE3
imensa de 2 TB, tmnsfer mpid
la citire Si scriere, nu-i scade
viteza dupl o wemeidar
8 2
E3
E; t.Ea
P6
Ig J EB
Intel z5o r2ooGB (SSDPEDMWoT2T4E5) 94.9 95 1338 samsuna 85o EVO 4TB (MZ-75E4ToB) loo too too 523
Samsung 960 Pro rTB (Mz-V6PrToBW) q6.6 98 cosair Neutron XTi q6oGB 99S loo 51S

3 SamsuDe 960 P.o 2TB (MZ V6P2To) 98,r I.t00 98 9q sansuna 860 EvO zTB (Mz-?oE2ToBW) 99,O 600 qq qq

Int€l Optarc SSD 9lroD 4aoGB 97,8 54o 97 loo rc6q samsunE 860 PRO 2TB (MZ-?6P2ToBI^I) 99,O 890 99 99 520
5 samsung 960 Pro 5l2GB (MZ-V6P5D) 97,J 97 98 2,o35 SanDisk Extreme PRO 96oGB gt,5 530 roo 89 50r
6 Zotac Sonix Gaming Edition 48oGB 96,4 340 98 9o 1.r75 6 Crucial Mxsoo 50oGB (CTsooM)GooSSDr) 97,r 99 9t
7 samsuns 960 EVo ]TB (Mz-v6ElTo) 951 430 95 98 LJ77 7 samsung 85o Evo 2TB (MZ-75EzTo) 963 97 96 525
8 corsair MPsoo 48oGB (I48oGBMP5oo) *h 97 88 971 a SamsuDe 85o PRO 512GB (MZ ?KE5r2) 963 96 EI 526
9 Patriot Hellfire M2 48oGB 95,4 98 a7 920 9 Crucial Bx3oo 48oGB (CT48oB/€oossDr) 96,r 170 9S 86 461

lo Patriot Hellfir€ M2 24oGB 95.2 130 9f a7 969 samsunq 85o PRo rTB (Mz-TKErTo) 95,8 96 96 522

Clasa de top 0oo- 9o.o) Clasasupe.loara (893-750) Clasa de mijloc (74,9-45,0) Nerecomandat (44,9 o)
S;orurile sunt exprimatein puncte (ma-L roo); .da onu E Recomandar€
CHIP .2or8 . 05 .79
TEST & TECH > GI{ID CPU

GhidCHIP:
CPU&GPU
Generalia z.ooo a cipurilor AMD Ryzen este
aici gi puncteazi gratie unei performan[e
grafice excelente

MD ridicE qtacheta in gama medie. scorul de top in clasament. In contrast, fi Intel Pentium N42oo de pe pozitia 29.
Cu AMD Rlzen 5 24ooc de pe pierderile maxime prin ctrldurd ale lui Quad-core-ul bazat pe Apollo Lake are o
pozilia 20 fi cu Rlzen 3 22ooc de 24ooc reman satisfecator dejos,la 65 de frecvente de 2,.5 GHz, in vrcme ce unita-
pe pozilia z+, rivala tui Intel i$i continua wali TDP. tea grafice shba cu care este dotat,
atacul asupra puternicului lider de piale Intel de tonul in continuare pentru HD Graphics 5o5, reufe$te str se descurce
din Santa Clara. Generalia succesoare a procesoarele mobile. Cel mai rapid CPU doar cujocuri mai vechi Fi relativ nesolici-
seriei Ryzen Looo este impresionanttr cu b,Coreb-7BoU intrd in Top 30 pe pozitia tante.
valorile excelente ale graficii 12.528 de 20 Si este recomandabil pentru autono- Luna aceaste nu am avut nimic nou
puncte scor in benchmark-ul grafic Cloud mia buna pe care o ofere sistemului,la un adeugat in clasamentul cipurilor grafice.
Gate gi 63,9 cadre pe secunde, care este consum de 15 wati. Am tetsat i3-7EoU de Din cauza masivelor cregteri de preturi,
rezultatul quad-core-ului Ryzen 5 24ooc pe un Acer Aspire 3-A315-51-3fY, un note- inse, cateva GPU-uri fio-au pierdut reco-
sunt cifre relevante. Factorii responsabili book de u,6 inchi din gama de 5oo de mandarea pentru achizitie.
pentru asta sunt cipurile grafice Vega, euro, care ocupe primul loc la categoria Cel mai bun raport pret-performanla
instalate in premiera in CPu-urile Ryzen. performanle din clasamentul nostru de este oferit de un GPU vechi de aproape
GPU-ul Vega rr din cazul lui Ryzen 5 notebook-uri. La 6 wati TDP, un CPU doi ani, AMD Radeon Rx 4zo, clasat pe
24ooc, cu frecvente de 3,9 GHz, obline portabil gi mai economicos se dovedefte a pozilia r9.

PROCESOARE DESKTOP
a fo e E" 2 -,e
5 59 at
T
{I fa rB
!E *.c 9
t E€
E
I *E .8
*9
E.E
E'I E €c
i.B dg J'TE
iilt
fi x' gE t 9 I
g* *E -qE t E; EBE EE gE
.! 2 5e IT .F
a{ BE 3 3 E H.T 6S iiE
Intel Core i9-z94ox t.250 Skylake-X xro 7?-O 2066 a1 \9112 r65 2.9r6 3.499 989
AMD Byzen 9r95ox 46l) 995 TR4 t6132 3A ?J68 r80 3.O11 3:792 t.126
Intel Core is-7s2ox r,o50 Skylak+X 905 65,9 2066 2S 4,3 t2xLor+ 16,8E6 z,n !83? 856
lAfP-SEs{Ar9ao.X 84,5 86'2 TR4 3S 9:rc8 180 z/30 3.76r 858
Intel core izr8mx 52I) Skvlak+X 765 803 2066 8/r6 3,6 4,5 1L264 t4 3.942 596
AMn&.rc!-zJ8gcx 3N ;unmit Ridsr 93,9 AM4 8^6 3,6 axBt2 16.3& 95 L618 3.$r
7 AMD Rvzen I rgoox 4m ria Tfu 8/$ 8x5r2 163& 180 r706 3.825 5n
E AMD.&zellzrzqqx 290 lummit Ridr( 88,5 AM4 8/16 3,8 r6.384 95 1.541 3.860 53A

9 Intel Core i7-8'loo 3ro Coffee take 833 1I!,1 l2 32 4,6 6x256 12288 1.402 396-r 443 tntel tlllD GEDhic 6?. BA
lo lntel Col€ i7-8?ooK 350 Coffee take 7B,O rr5r 6112 6x 2516 95 1.377 443 599 lntel UHD GraDhics 63c

AMD Rrzen 7 l7oo lummirRids( 78,1 AM4 a/16 3,o r6.384 65 1.406 3657
t2 Intel Core izSoox 330 Skylak€-x 66,5 m66 6/12 3,5 6x!.a2a 4,444 r302 3387
!t AMD Rlzen 5 r6oox r90 lummit Bidg( 56.g 8!g AM4 6le 3.6 6x5u r6.384 95 r\a 3.629 46
Intel Core i?-zooK 290 535 u51 4,5 4x256 8.I92 95 9A 4.122 563 Intel HD GraDhics 630 9-A
xt lntel Core i7-n aox 3?,OKaby Lake-X 52,5 2066 43 4,5 4)<256 8.192 t12 923 3.895 333
16 Intel Core i5-8400 rco Coffee Lake 51,O 62,3 1r51 6/6 za 6x266 9216 9/12 3.694 290 495 tntel UHD GraDhics 61( 9.163 28,9
r7 IntelCore i5r6ooK 200 Kaby Lal(e 41,6 u5r 3.8 42 4\25$ 91 689 3Ja7 222 Q9 lntel HD GraDhics 630 9.592 3rJ

t8 AMD Rtr2ln 5 UooX 150 lummit Rids( 43J AM4 3,5 4x5t2 16.384 65 790 3.359
r9 Intel Core i+z64ox 230 Kabv Lakex 43.O 357 2066 4;25 4x256 l12 686 3.692
Il.lvID Rrz4n 5 24ooc r70 Raven Ridre tt27 4?9 AM4 3,6 39 *x 512 4096 809 33rO roo {MD Radeon RX Veqa r 639

Intel Core i$moo 4L9 36,8 [5] 3,5 65 635 3.656 ?i7 503 Intel HD G.abhi6 6?0 896O 30,6
22 AMD hrzen 5 r4oo 150 iummit Bids( 39,8 38,9 AM4 32 3,4 nx5r2 8,r92 690 3318 u6 z
2A AMD Rvzen 3 r3oox t20 lummit Ridgi 36.6 35.8 AM4 3,4 3:t 4x 5t2 4,t92 65 555 33tu \72
AMD Rven 1 22ooc rc0 Raven Rid{e 35.9 37,5 AMa 3,5 3:t 4x,5L2 4096 I4 55 559 3,N3 r7o 86A AMD Radeon RX Vepa I Lt
4 Intel Core b-z3soK r50 345 272 t15l 42 42 2x256 4096 60 487 3.398 E7 g:t lntel HD GraDhic 610 9.372 29,6 E
a AMD Rvz€n 3 Doo 100 3ummit Fidsr 33:l 32,O AM4 3J 3,4 t xBrz 8J92 65 4n 3213
27 qo f.abv Lake 303 25S lEr 3,O72 5l 393 3.O82 139 445 Intel HD GraDhics 630 7.556 €
2e Intel Core h-zoo 302 u5r 3,9 3€ 2]i246 1,O72 5l 3S8 2l}73 Intel HD Graphics 630 7!709
29 AMD AG98oo loo Bristol Ridse 2A-l AM4 3.8 2A 65 725 2.r99 188 545 AMD Radeon R7 Graph 7.366 316
30 AMD A6.9500 55 Bristol Rid@ 167 7r AM4 3,5 3,8 t.oz4 28 65 153 r878 89 AMD Radsn R< Grar 5.O38

8o' 05,20ra>CHIP
GHID CPU < TEST & TECII

PROCESOARE CPU

PROCESOARE GRAEICE

Clasa de top Goo - 9o.o) Clasasupe.ioara (89S 750) Clasa d€ m ijloc (?a,g-as,o) Nerecg4andat (44,9_{)
s.or )nlesunr exprimale inpuncte(max.roo): E Recomandare

CHIP.2or8 < 05
' 8r
TIPS & TRICKS' WINDOWS & OETICE

Windows &
Office
r Windows ro Diferentde dintre
tipudle de clnt din sist€mul
de op€rare
2 Windows ScaIE de Reason S€curity
Engilt€ Helper dace e clrupt
3 word Salveazl lEgini HTML ca
docurlent Word
4 Windows
rcgiftri
5
7 Scapl de eErile din

Outtook Afiteazt parolde uitate ale


conturilor de mail
Tips &
Tricks
6 Windows ro Simplifr.i meniul dG
start cu ajutorul noilor folderr
? Excel Intrcdu liste de date cu ajutorul
formuldor
8 Windows Obtinc drelturi d€pline cu
cutul de administrator int€grat
I Wo.dPad Crceaza tabcle cu Accelereazi-[i sistemul gi ft-ti viata mai comodi cu
WordPad
10 word Evitl erorile de autorizare a
ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune trucuri
frgierrlui in timpul sahrlrii pentru Office, hardware, internet gi multe altele
u Windows Obline accesul la foldere
prin schinbarea prcprietanrlui
12 Outlook hlgtanreazt aplicatia sl-ti
reardnteascl de task-uri fi mail-uri programe gi aplicalii, dacl nu are parola
B Windows Cum pot fr r€cunos€ute din
Pune-!i la punct sistemui
de admin. in virtutea permisiunilor
nou mGdiile d€ stocar€ ext€rne
u Word Pune antet diferit in acelafi de operare si programele Office! limitate, in contul standard, viruqii gi
document programele malilioase pot cauza daune
I windows ro mai greu decat in contul de administra-
Hardware Care sunt diferentele dintre tor. A$a ce, un astfel de cont este mai
15 Sfat expert Chromecast, cd mai bun tipurile de conturi din sistemul de sigur in navigarea pe net.
mod pentuu continutul Tv operare In versiunile precedente ale
16 Receptor DVB-T2 Seteazi Ezolutia ln afard de conturile ,Administrator" gi Windows, contul standard de utilizator
corccta
,,Standard user", cei care au folosit oferi numeroase setdri pentru protejarea
rz fritzBox Sdrimbt candul Wi.Ei versiuni anterioare de Windows probabil copiilor. Astea pot fi activate in Windows
pentru a evita -aglomeratia'
18 Streaming Box Gaming pe T1/ cu
sunt familiarizali gi cu contul ,Guest". ro doar prin intermediul site-ului https://
Steam Link ti contr.olerul PS4 Contul ,Guesf era destinat utilizatorilor account.microsoft.con" unde te autenti-
ocazionali Si avea puline dreptud. fici cu contul tau de Microsoft. ln meniut
Web, Windows gtergea toate datele utilizatoru- ,,Family" din dreapta-sus, ai opliunile de a
lui ocazional dupe iesirea din cont. in adeuga copiii.
instrumente & Windows ro, contul Ista ,Guest' este
foto disponibil doarin versiunile profesionale. I windows
19 Sfat expert Eke euprarealiate cu Astfel, Windows 10 Home are doar doue Scapa de Reason SecuriB' Engine
Photoshop
tipuri de cont. Helper daci e corupt
20 Edge Scapl de tEnsferul de date din Beason Security Engine Helper este parte
browscrul Edgc Administrator: Contul de administrator
este autorizat sa modifice setar e de din Reason Core Security. Acest software
zr Eotografie Regleaza optim diafoagma
qamcrti digitale securitate ale PC-ului gi se instaleze poate detecta si elimina spyware,
22 iOS u Optimizeaza iOS pc iPhone hardware gi software. Pe hnge asta, malware gi adware din sistemul tau. Dace
IEntru sa tini mai nutt
batcriile si Administratorul poate accesa gi toate primeFti un mesaj ce Reason Security
23 Messenger Salv€azl cutacte figierele gi face schimbari care se aplici gi Engine Helper nu mai functioneaza, asta
whatsApp pe ecranul pdncipal indice o instalare corupta gi ar trebui sE
utilizatorl
la ceilalli
24 Android Captureazt imaginea de pe
Utilizator standard: Are cu mult mai elimini acest instrument pentru a-l
esranul tsbletei sau telefunului
25 Messenger PFotejeari-$ intimitatea
putine drepturi decat administratorul. reirstala ulterior. Pentru asta, in
ir ligh.tsApp Asta inseamne ca nu poate instala Windows 10, clic pe bara de ceutare din

82> 05>2018>CHIP
WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICKS

Carnera
.::* *::: /i o , t=:- s--F -- :

Gh

r.r apr us. tr'r.dng'i ,u,de.'. Instaiare SalveazS


corecta dFFl'.,.t'.&.c9{ i: site-uri 'in
-o Word
Dace ai o aplicalie
cu probleme, trebu- Poti converti
ie si o dezinstalezi paginite HTML
qi si o instalezi salvate in
coEct apoi documente Word.

stanga-jos (pe taskbar) Si scrie


"Uninstall'. deschis pe PC cu ,,File I Save as". Apoi, mergi la intrarea ,,.htm" Si apoi un
Apoi, in fereastra ce apare, ai programele incarcE documentul in Word cu ,,File I dublu-clic pe intrarea "(Default)" din fe-
gi aplicatiile instalate pe PC. in Iista asta, Operf. ln plus, selecteaze ,All websites" reastra din dreapta. in fereastra ,Edit
cauta ,,Reason Core Security" 9i clic pe el. din meniul "File type' pentru a vedea String' apare, astfel, intrarea ,htmlfile" ca
Apoi, apase pe ,Uninstall", confirma documentul HTML. La deschidere, docu- "Value' 9i confirmi actiunea cu un clic
pe
alegerea ta s,i urmeazd paqii de dezinstala- mentul poate fi salvat ca fi$ier Word cu
"oK".
"File I Save as". ln
re. Dace Reason Core Security nu aparein plus, selecteaza opliu- Apoi, repete procesul qi la ".htrnl",
lista asta, mergi in directorul unde l-ai nea ,Word document (*.docx)" ca tip de precum Si la intrerile
".mdbhtml", ".mht",
instalat din Windows Explorer. fi$ier. De retinut: Procedura asta merge la ".std.
".mhtml', ,.shtm", ".shtml" 9i
De obicei, calea este
"C:\Program .
bine doar cu documentein HTML,pur". Dupa ce ai Ecut asta, repornegte PC-ul,
Files\Reason\Security". Aici, foloseFte Dace pagina a fost fAcute $i cu iar Windows va aplica modificarib
,Uninstall.exe' pentru dezinstalarea Javascript sau limbaje de programare fdcute.
programului. Dace ai o versiune mai similare in cod HTML, acestea sunt anula-
veche de Windows, procedura e un pic te in timpul conversiei. I outlook
diferit* deschide meniul Start cu un clic Recuperarea parolelor uitate
pe butonul Start gi mergi la ,,Control ! windows z pentru contudle de e-mail
Panell. Aici, in ,,Programs", gasegti optiu- Repari erorile din regigtri Dace ai pus, de exemplu, mai multe con-
nea ,Uninstall program'. care afi$eaze Dace ai parte, uneori, de mesajul de
turi in Outlook, se poate intamph se uili
toate protramele instalate. Dupe un eroare din windows ,Ihis operation has
una dintre parolele acestora. Dace ai paUt
clic-dreapta pe "Reason Core Security", been aborted due to restrictions on tNs
aga ceva, aplicalia Mail Passview te poate
apastr pe procesul computer", nu te speria! Asta arate ca
"Uninstall" 9i urmeazi sistemul de operare are problem cu intri-
ajuta se afifezi, clar, parola uitate. Porne$-
de dezinstalare. Apoi, re-instaleaza te programul dupi ce l-ai instalat $i oblii
programut -l poli folosi f6rd probleme. rile incorecte din registri, atet h Windows
o [ste cu parolele conturilor curente de
Z cat Si la Windo,,'/s 8, care pot fi corectate
!l word rapid. Pentru asta, deschide fereastra e-mail. Dupe ce faci clic pe acestea. vei
vedea detaliile pentru fiecare intrare.
Sdveazi o pagini HTML ca "Rurf
cu combinalia de taste Windowsl +
document Word Retine: dacl ai pus o parole principa-
[R], scrie ,regedit" qi apoi apasi pe ,OK"
Paginile de Internet in format HTML pot sau pe tasta lEnter] pentru a porni edito- E Outlook ii ai uitat-o, nu o polivedea cu
fi salvate rapid ca document Word. rul de regigtri. Apoi, apasa pe triunghiul aplicatia de mai sus. ln plus, nu mai poqi
Pentru asta, salveaze documentul HTML din fala "HKEY_CI,ASSES_ROOT"
key, deschide Outlook-ul. Problema asta se

}{amr:
tppll6ton:
Em.lli

Fi ordine in Recupereazi
registri S!arl]!d: parole
TyDr:
AlocaFea de noi Cu Mail Passvi€w,
Uscai
valoriin regiftri poli afiga parolele
etmine cauzele Paa3Yordi uitate ale conturi-
pentru unele crori. PlotlG: lor curente de
e-mail

CH1P .2018 . 05 . 83
D>S & -Ii)DtRS > \t1ND O'\,n S& OttIEt

Administreazi L uil1t,/ L.LB--.

meniul Start rapid listele


Noi folder.e in Formularul de date
meniul de Start dln din Excel poate
windows 10 permit ulurir munca.
o mai buni vizudi-
uve.

poate rezolva dezinstaland complet apoi alegi dimensiunile dorite' celule dintr-o listl Si apoi pe "Form', se
deschide formularul de date cu interile
Outlook de exemplu cu Revo Uninstaller,
pentru ca sl-l reinstalezi mai apoi' fl Excel tuturor celulelor acelui rand.
Acceseazi rapid liste cu ajutorul Noile intreri din liste pot fi adeugate
fl windows ro formularelor de date Excel foarte u$or prin intermediul ,,New", pe
Administreazi meniul de start al Cei care vor sa compileze liste lungi in care Excel il adauga automat la sfarlitul
sistemului de operare Excel apreciaze orice simplificare la listei.
in Windows ro, aplicaliile qi pictogramete introducerea datelor. insd, utilizatorii
lor pot fi aranjate in foldere - aga oblii o noilor versiuni Excel nu cunosc mult mai I windows
imagine clarl, mai ales cand sunt multe vechiul formular de date, care afiFaza Preia controlul comPlet ca
pictograme pentru programele instalate toate datele care au fost prezente intr'o administrator integrat
pe PC. Creareaunui folder in meniul Start singure linie din Excel. Chiar dace formu- Drepturile de Administrator sunt necesa-
al Windows 10 este simph: clic-dreapta pe Iarul de date existe in continuare, re pentru setari importante in Windows.
bine. Pentru a-l pu- insd. administratorul nu obtine uqor toa-
aplicalia pe care vrei se o pui intr-un Microsoft t-a ascuns
tea folosi, clic-dreapta pe bara ,,Home' te drepturile astea. in Windows 10, poti da
director, line apesat pe ea Si trage-o peste 9i
o altA apticalie cu care vrei str o pui in selecteaze comanda ,Customize the tuturor utilizatorilor drepturi de admi-
Ribbon'din meniul ce apare.ln secliunea nistrator, instr notificarile de avertizare Ei
director. CAnd eliberezi butonul mou-
,lhoose commands from.', selecteaza ,Al cererile de introducere a parolei apar iar
se-ului, Windows 10 creeazl automat un
folder in meniul Start. Daca vrei se pui 9i Commands" din prima barl de meniu de $i iar. Motivul este un administrator
stanga-sus. Apoi, coboard in lista de co- incorporat, care are mai multe drepturi
alte aplicatii in directorul nou creat, tre-
menzi pana Ia "Fornf. Clic pe ,,Home" din admi
decat cel auto-numit. Dace activezi
buie doar sE le tragi cu mouse-ul.
Pentru a indeparta o aPlicalie din sectiunea ribbon' din dreapta nistratorul integrat inainte de a face
"Customize
gi apoi pe ,,New grouP". setari importante, vei scapa de avertis-
folder, trage-o cu mouse-ul inapoi in
Dupe ce ai apesat Pe "Bename", Pu- mente gi cereri.
meniul de Start. Pe lange asta, poti modi-
fica dimensiunile folderului din meniul ne-I denumirea dorite, cum ar fi "Data Windows z Contul de administrator este
forrn'. Apoi, apasd in stanga pe "Form" $ dezactivat implicit in acest sistem de ope-
Start,la fel cum poli face cu pictogramele
inchiderea ferestrei, vei gasi rare. Pentru a-l activa, deschide meniul
aplicagiilor. Ca si faci asta, dai un }dd". La
pe folder, apoi selectezi noul meniu -Form' in extrema dreapte a Start $i apase pe lq.[l programs". Coboara
clic-dreapta
comanda "Resize' din meniul ce apare Si meniului "start". CAnd faci clic pe orice Ia Sccessories" $i deschide'I. Dupe un

E
Foloseste toate
drepturile
AdministEtorul
integrat din
Windows poate fi
activat cu 9i firl
paroli.

o5 > 2018 > CHIP


84,
WINDOWS & OEEICE < TIPS & TBICKS

Screenshot-uri
rapide
Bar" din
"Game
aplicatia Xbo)( este
aplica$a utlll
pentru a captua
lmaglni de pe ecran

clic-dreapta pe "Command prompt", selec- shot) cand folosegti o anumiti aplicalie, Pentru a evita erorile astea, deschide un
teaza comanda ,Run as administrator' dar nu ai instrumentele necesare, poli fiEier Word $i selecteaze ,Filel Options".
din meniul ce apare $i raspunde lacoman- folosi aplicalia ,Game bar" pentru Xbox Apoi, apase pe ,Trust Center" care este in
da afi$ate ,User account control" cu ,Yes". din Windows ro. Deschide-o cu combina- stanga-jos in fereastra gi in fereastra
Apoi, scrie ,net user Administrator / tia lwindowsl + [G]. La prima pornire, corespunzetoare pentru opliunea
active:yes" in fereastra Sdministrator: confirma intrebarea puse de sistem ,Do for the Trust Center".
"Settings
Command prompt". Pentru siguranle, you want to open the game bar?" bifand in fereastra urmltoare, clic pe ,Trus-
contul Admin ar trebui se fie activat doar Jes, thG is a game". Aga se deschide "Ga- ted locations" din meniul coloan5" Pentru
cand e nevoie. Cu
"net user administrator me bar". Captureaza ecranul cu un clic pe a seta una, clic pe opliunea -A'dd New
/active:no' dezactivezi contul. simbolul camerei, iar imaginea e salvate Location..." din dreapta. ln
fereastra
Windows to: ln curenta versiune de in biblioteca folderul ,,Recordings" din urmitoare, seteaze un folder, de er
Windows, scrie "Command prompt" in ,Videos" in format PNG. ,,Documents", ca spaliu de salvare al figie-
fereastra de cautare din task bat clic Retine: bar" poate fi accesata rului cu un clic pe "Browse'. Important:
"Game
comanda corespunzetoare din lista de doar infu-o alte aplcatie fi nu din asigure-te ce ai verificat "Subfolders of
rezultate din dreapta gi selecteaze Explorer sau de pe desktop, de exemplu. this location are also trusted". in final,
"Run as
administrator" din meniul ce apare. La Dace PC-ul teu indeplinegte cerintele inchide toate ferestrele deschise cu un
,User account controf raspunde cu hardware pentru videoclipuri, le poti .
"Yes'. "UK
DacE vrei sd folosegti contul Ista de admi- inregistra cu aplicatia asta. Altfel, vei
nistrator fErI parole, scrie comanda "net primi o atentionare de la sistem. I windows
user administrator /active: yes". Dupe ce Partajeaze accesul la foldere prin
ai setat parola, comanda este ,net user p word schimbarea proprietarului
administrator parola /active: yes". ln loc EvitA erorile de autorizare a Windows respinge accesul la un folder
de "parola', pune parola setate de tine. figierului in timpul salvirii deoarece, de obicei, nu a inregistrat
Comanda ,net user Administrator /active: Notificare de eroare ,The save operation contul de utilizator curent ca fiind
no" dezactiveaze contul esta. cannot be completed due to a file proprietar al acestui folder. Dar asta
authorisation error" din Word se poate poate fi rezolvat rapid. Clic-dreapta pe
I windows ro repeta gi deveni enervante. 9i asta apare folderul pe care vrei su accesezi qi
Hisaeenshot-rui futoein4,Gamebaf pentru ci figierul deschis nu mai poate fi deschide ,,Properties". Apoi, mergi pe
"se-
Dacevrei se faci capturi de ecran (screen- salvat gi trebuie salvat sub un nume nou. curity" Si clic pe optiunea *Advanced". Aga

D obidiame: D\0Mlos&rLr.iiklr

, ':. 'C
iu'",tiila u*"

Erori la saivare a Adrmcr.b6 {HoMEBdmhEdoE}


Schimbd
Elbrile de autoriza- drepturile de
r€ a figierelor pot fi acces
indepirtate prin Alocarca de noi drep-
.Trust Center". P.mhsiomL,o.n Arre tud permlte acc€6a-
E] rea de noi bldere,
Modir E tr blocate anterior,

CHIP .2016 . os <85


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEFICE

Flas.ing sedet a to-do-tem th.t rdindr you to folow uP. r'ftlr you
follolv uo you (a, ma*rh€ lo'd. it€m (onplst€-

Eag to rollorll ud

$ad date marli. 17 apdli.2018


Ajute-{i
Ae d*e lilatli.11 aqfli.2a18 memorla
Candvrci, Outlook
ElE.miider
iti reamint€?te de
ma.ti, 17 aprili€ 2Or8
sarcinile de lucm
? ri-j, !r li sau de intahirile
.Ea. tlag rT---l 1!,"i1-,
progEmate,

se deschide o fereastra in care poti modi- Cu comanda ,Add reminder-." poti inseamne cd Windows il detecteaze, dar
fica seterile de securitate ale folderului selecta "Task element" care iti reaminte$- nu{ poate afiSa. Clic-dreapta pe drive-ul
respectiv La "Owner", clic pe optiunea te. Data $i ora pot fi setate tot aici. Dace portabil $i selecteaza comanda "Change
fiind drive letters and paths..." ce apare astfel.
"Edit..." gi scrie utilizatorul teu ca
faci clic pe opliunea "clear flag" din stan-
proprietar in fereastra urmdtoare. Apoi, ga-jos, elimini memento-ul impreunA cu Apoi apase pe optiunea ,Change' Si selec-
clic pe 3pply" ii confirme cu ,OK". sarcina asociate. Dace wei ca Outlook teaze o ftere ce nu este prea folosita, cum
Dupe ce inchizi fereastra, clic-dreap- sa-!i reaminteasce de intalniri qi sarcini. este J". Windows ar trebuie se afigeze
ta din nou pe folderul dorit, deschide selecteaze comanda ,,File I Options I drive-ut USB dupi ce inchizi fereastra cu
"Properties" Si mergi
la "Security". Apoi, Calendar" gi bifeaze "Standard remin- ,,oK".
clic pe
"Edit...",
selecteaze utilizatorul tau ders". Dupa asta, specifice cu cat timp
inainte sa prime9ti memento-uri de la
p word
9i debifeazi toattr cesulele din coloana Anteturi diferite in textul Word
din Suthorizations". La final, clic Outlook.
"Deny"
pe ,Apply" $i confirmd modificirile cu un
in documentele Word mari, merite se
clic pe ,OK". S windows separi antetele pentru a Ie putea edita pe
Permite Windows-ului str fiecare. Pentru asta, maiintai separi pagi-
pl outlook recunoascl drive-ul usB nile respective. Adaugd ,Section break' pe
Seteazi Outlook se-$ reaminteasca Daca se intample de multe ori ca pagina unde vrei si pui un alt antet cu
de tntAlniri gi e-mailuri windows sa nu recunoasci drive-ul USB, ,,Layout I Breaks". Poti edita cu un clic-du-
Outlook ili
reamintegte automat de s-ar putea ca litera alocate acestuia se blu pe antetul noii sectiuni. Glsegti "Link
programarile pe care le-ai fdcut afiiand apa4ine altui hardware. Pentru a da alte to previous" in bara de meniu din "Design"
un memento pe ecran. De exemplu, dacd ltere drive-ului USB, deschide "Rurf cu din gupul ,Navigation". Afa poti edita
ai programat rispunsul la un e-mail, clic combinalia de taste [Windows] + [R] Si antetul acesta fdrd seJ modifici $i pe
pe steagul rogu din dreapta a mesajuluiin scrie "compmgmt.msc", apoi apasd ,OK". precedentul. Nu uita si definegti o pauzl
cauze. Po(i stabil cand se primegti Mergi Ia ..Disk Management din fereas- de secliune noue inainte de fiecare pagi-
reamintire de la Outlookcu un clic-dreap- tra,Computer Management". nl pe care doregti sd inserezi un antet
ta pe pictograma. Daci drive-ul USB este vizibil aici, diferit fale de precedentul.

Recunoa€te Modificd
drive-uI USB antetui
O noul litrr{ poate Documentele Word
face vizibil drive-ul mari pot fi structu-
USB. rate dupe anteturi
diferite.

a6 05'2or8'CHIP
'
TIPS & TRICKS ' 5i:AT ExPl!:T

Chromecast,
celmaibunmoddea
urmiri programe TV
Stick-ul de streaming de Ia Google este lergitura dirrtre sistemele trrIAS, dispozitivele
mobile gi televizoarele HD. Conexiunea gi setarea le poti face rapid'

oogle Chromecast transformi rapid un televizor cu cablul USB. DacA nu, folose$te alimentatorul inclus. Pornegte
intrare HDMI intr-un dispozitiv pentru coniinut multi- televizorul gi apoi selecteaze ca surse de semnal intrarea HDMI
media. Important - dispozitivul dsta coste circa 25 euro.
PoIi controla redarea in releaua Wi-Fi din PC, smartphone ori 6s6lg1e
tablete cu aplicaliile pentru Android ori iOS, pe care Ie poti Chronrecast ,l

descerca de la adresa www.google.com/chrome/devices/ cPU dual core CPU la 1.2


chrom€cast/apps.html Din articolul esta, vei afla cum sa insta- GHz,5r2 MB nAM ii 256
MB memorie flash sunt
Iezi si str configurezi Chromecast 2.
instalate in
Procesul este rapid. Dupi ce conectezi Chromecast-ul la dispozitivul de
intrarea HDMI a televizorului teu, trebuie se selectezi o surse de streaming de la Google.
alimentare pentru el. Dace.ai la televizor o mufi USB, foloselte

> CHIP
88' 05 ' 2or8
SFAT EXFEIlT < TIPS & TRICKS

la care este conectat Chromecast-ul, Pe ecran, apare logo-ul ,Next", Si aga, aplicalia stabile$te coneiunea. Imediat ce
dispozitivului. Chromecast poate accesa internetul, dispozitivul ar putea si
inainte se transformi televizorul intr-unul smart, gesegti descarce actualzari inainte de a-l folosi. Apoi, restarteazi
configur4ia, gratis, pe Google Home. Deschide browserul pe dispozitivul dace e nevoie.
dispozitivul mobil, scrie URL-ul chromecast.com/setup Si Starea dispozitivului coogle este afi$ate pe mobil. picto-
apase pe banner pentru a ajunge la aplicatia asta. De asemenea, grama ,,Settings" (acele trei puncte) ili permite si personalizezi
poti intra in Google Play Store ori Apple App Store, cauta unele moduri, cum ar fi activarea
"Guest mode', selectarea unei
,,Google Home' gi instaleazE aplicalia. alte retele WLAN sau re-denumirea adaptorului.
Dupe instalare, treci la seterile WLAN de pe
smartphone sau tablete gi conecteaze-te la Wi-Fi-ul I Streaming prin Chromecast
,Chromecast", care e urmat de un numfu - in exemplu nostru Instaleaza orice aplicalie UPnP necesara pe dispozitivul mobil
este ,,ChromecastDg8". Nu e nevoie de o paroE. Daca apar mai cu suport Chromecast. Nu mai trebuie sa faci in continuare,
multe relele wireless, uite-te pe televizor Si vei gesi releaua doar si accesezi, sI un server media wireless, se selectezi un
Wi-Fi a dispozitivului Chromecast, in partea dejos a meniului. film sau serial, sd porne$ti redarea Si sE directionezi
streamingul cdtre dispozitiv apasand pe butonul Chromecast
!I StabileFte contactul cu Chromecast sau selectarea funcliei de redare. Este recomandat ArkMC pro
Porneste aplicatia gi acceptd termenii de utilizare. Apoi, progra- pentru Android Si iOS, ca gi Bubble UPnP ii Qloud Media
mul caute driver pt. Chromecast, care vor fi instalate. Aici, pentru Android. Dace ai configurat serverul Plex Media pe PC
procesul poate dura un anumit timp. Imediat ce aplicatia stabi- sau NAS, potitrimite filme gi seriale direct din aplicalia plex cu
Ieqte contact cu adaptorul, apare mesajul ,Chromecast found', Chromecast. Pentru a face asta, deschide aplicalia Plex, apasa
Confirmd asta apdsand pe,Next".Apoi, aplicalia notifica faptul pe simbolul de streaming din dreapta-sus, iar in fereastra ce
ca a fost stabilitd conexiunea 9i ce totul e OK. Ambele mesaje apare, selecteazi Chromecast-ul ce tocmai a fost creat ca desti
apar rapid unul dupi celdlalt. natar Apoi, poti rula un film sau serial, iar imaginile vor fi afi
Sate pe ecranul televizorului prin Chromecast.
tr Autentificichromecast
Vei gesi un cod din 4 caractere in fereastra ,Chromecast
launch'. Uite-te la televizor 9i verifici dace codul corespunde
celui de pe ecran. Daci da, continue cu ,I see it", selecteaza
limba doritd Si denume*e dispozitivul. in exemplul nostru,
denumirea este ,,Bedroom". Activeaza
"Guest mode' dace e
aor:ft\:r ilhroifipfast 1. vo!r \/,.fr
nevoie. Confirmtr totul apisand pe "Next".

[i Integreazi Chromecast in Wi-Ei G-


in pasul urmetor, poli alege releaua wireless prin care
Chromecast se conecteaze onlne la program. Apas5 pe A GL-i llr .rrr).isyJG'rl lr.d: lhrs i!.hrte
"select
Wi-Fi", selecteaze releaua dori6 Fi confirme asta apesand pe

NO I1IANXS

Chromecast found Do you see tfie code on your TV?


Yr:r aln),.r ii., ih:t..t|t: 29t,1 :iio,rr ',".,,.., '. '
!.' t'ehr !.!rr ,t!L .i ! irli .(t .,t ',, . i'

o_

CHIP .2018 < 05 . 89

a
TIPS&TRICKS,HARDWARE

EI
Seteazd corect
receptorul
Dact reccptia prin
DVB-'fa este prs,
blematici, schim-
barea rezolugiei
ajute de multe orl

viteza de download sau chiar se opreasce conectat la un televizor prin HDMI fi se


streamingul. in cazul esta, ar trebui se conecteaza cu un PC sau cu Steam prin
Readu la viali dispozitivele gt re(eaua de domiciliu pe care este jocul. De
testezi dace sunt mai multe retele WiEi
foloseqte-le optim obicei, imaginea afiiate pe televizor prin
vecine setate pe canalul radio setat pe
p DvB-Tz-Receiver FritzBox $i sI schimbi tu canalele pentru dispozitivul esta are o rezolugiei de ro8op
Sieteazi rezolulia corecti in meniul
a imbunate$ performanta routerului. Fi 60 imaginvsecundtr. Mai mult, micul
Deschide interfala FritzBox $i autentifi- dispozitiv coste incepand de la 20 €'
recelrtorului DVB-T2
ce-te. Selecteaz5 "Wi-Fi" din stanga $i Pentru a redajocul pe TV ai nevoie de
Datori6 standardului DVB-T2 HD'
programele de televiziune pot fi rec€ptio- geseSte aici opliunea ,Wireless Channel". un dispozitiv de control adecvat, cum
Dupe ce faci clic pe asta, mergijos unde e este controlerul Playstation 4, care poate
nate in rezolulie Full HD prin intermediul
un grafic cu toate canalele wireless din fi conectat la Steam Link prin Bluetooth'
antenei in mai multe regiuni din Germa-
vecinetate. Marcajul verde reprezinta Pentru a face asta, mai intai conecteaze
nia. Cu toate acestea, se poate intamph ca
EritzBox-ul teu. controlerul PS4 la dispozitiv printr-un
in locul imaginii TV receptorul DVB{2 sA
Daci pe canalul folosit de tine sunt cablu USB. Mergi apoi la,,Settings" in
afigeze un mesaj de eroare, cum ar fi
prea multe relele wireless sau alte canale meniul principal gi de aici Ia se4iunea
,Format unsupported". Televizorul este,
de interferenlI, cum ar fi telefoane, selec- ,Bluetooth". Apoi, apase tasta J" de pe
de obicei responsabil pentru o astfel de
teaze un canal mai putin uti.tizat. E bine controler Si deconecteaze cablul USB.
probleml - poate afila o singure rezolulie
dace este un canal suplimentar lntre Dupe asta, line apasate, simultan, butoa-
HD ready (r,44o x 9oo), in timp ce recepto-
gi urmltorul ocupat. nele ,PS" $i "Share'. A.'a, controlerul ar
rul DVB-T2 ofera imagini full HD (1920 x canalulteu
Activeazl opliunea,.Adjust wireless trebui se clpeasci. Dupi, dispozitivul
ro8o) pe televizor.
channels settings" gi selecteaze un nou identifice automat controlerut PSa 9i il
Prin urmare. seteaze yideo resoluti-
canal. Salveazi ,,settings" cu un clic pe afi$eaza in lista Bluetooth.
orf [a "z2op-5o" in secliunea ,Audio/Vi Conectarea wireless a controlerului
ded din meniul principal al receptorului ,"A.ccept". Dupa ce ape$i pe Sctivate', poti
fel. Mai lntai, conecteaze-l
PS3 este cam Ia
4.$a, receptorul DVB-T2 are trebui se ISsa routerul si aleagi singur canalul
cu un cablu USB Ia Steam Link $i apasa >
mearge ftrra probleme. ideal, deoarece la asta se pricepe giil alege
tasta Apoi, mergi la "Settings' 9i, de
pe cel mai putin solicitat. "PS".
I FritzBox
Schimbi canalul Wi-Ei Pentru a
evita interferentele
[l streaming-Box
Gaming pe TV prin intermediul
Steam Link gi contrplerului PS+
aicl la se4iunea "Bluetooth-. Pentru a
activa modul wireless, apase din nou tas- E
ta ,PS". Dupe cateva secunde, controlerul
PSa va fi aiigat in lista Bluetooth a Steam
.
{
I
Dace reFlele wireless ale vecinilor inter-
fi
!
fereaze cu WiEi-ul tau, poate reduce Steam Link este un mini PC care poate Link. Dupa asta, indeplrteaze cablul USB. 3

TT:I
I
Schimbi canaiul Gaming la TV
Prea mult€ rstele Cu Steam Link, poti
wireless pe acelagi rulaiocuri pe tel€vi-
cand pot trduce zor cu controlerul
viteza de tran5fer. PS4.
a irilFu 1rr* Poti obtine avantaje
dact schimbi canalul

05'201a>CHIP
90 '
TIPS & TRICKS

ombinarea a doua subiecte intr-o imagine de an-


sambiu cu megtile de laYere ale Photoshop-ului,
se poate face cu eforturi mult mai mici decat in
vremea fotografiilor analogice. in articolul esta, ili ara-
tem cum poli transforma arititorul maini stangi intr-o
Iumanare aprinsi. Pentru inceput, fotografiaza mana $i
lumanarea, pentru a Ie folosi ca gabloane.

copiazi pune luminarea


gi
Deschide ambele imagini in Photoshop 9i activeaze lu-
manarea. Selecteaza imaginea de ansamblu cu combina-
lia lCtrll + [A] Si copiaz-o cu combinalia [Ctrl] [C]. Apoi'
+

treci la imaginea cu mana, insereaze lumanarea 9i setea-


o/o".
ze ,.Opacity" Ia ,,5o

Aliniazi subiectele
Apase combinalia [Ctrl] * [T] pentru a selecta cadrul de
transformare. CIic in central cadrului 9i trage layerul
pAni cdnd ajunge exact pe degetul aretitor Mere$te
imaginea lumdndrii, in afara cadrului, pane cand apare
pulin mai late decat degetul. lmediat ce propo4iile su-
biectelor se potrivesc, confirme modificarile cu lEnter]'

Creeaza o noui mascl de strat


Pune iar ,,Opacity" la,,too o/o", line apasat pe [Alt] 9i apasa
mai jos pe ,Add Layer Mask' din meniul de control al
layer-ului. Aga, oblii o noue masc5 de layer neagr5. Eolo-
segte tasta [D] pentru a seta fundalul 9i prim-planul in
alb-negru, iar cu [x], albul va deveni culoarea prim-pla-
nului. Treci Ia pensule cu [B] $i ,vopse$te" brut Iumana-
rea, eviden!iind-o in imagine.

Perfeclioneazi masca stratului


CIic pe ,,Brush Eunctions" dln stanga-susin meniul prin-
cipal. Pune,Size" Ia,,5o Px" Si,,Hardness" Ia,,5o %" M5-
re$te imaginea scoate in fale pe4ile mainii pe care le-
$i
ai ascuns in pasul anterior.

Compacteazi comPozilia
Clic iar pe ,,Brush Eunctions" 9i pune ,,size' Ia,,2oo Px" iar
o/o" iar pentru
,,Hardness" la,,o". Seteaze ,,opacity" Ia ',1oo
prim-plan, pune ne8ru pe lingl marginile degetului'
Modiiica dimensiunea pensulei cu [0] 9i [#]. intrepe-
trunde partea inferioara a degetului cu lumanarea ca se
apari o combinalie intre subiecte.

Ei marginile coerente
in pasul anterior, e posibil sd pierzi prea multa ceare' ca-
re iese in afata conturului degetului. in cazul ista, mini-
mizeazi pensula de cateva ori cu tasta I0l, pane cand
ceara care picuri se potrive$te ca dimensiuni cu dege-
tul. Treci la alb cu tasta [X] Qi ,vopse$te' iar marginea ex-
terioari a lumanerii.

Einiseazi fundalul
Creeazi un nou layer al intregii imagini cu [Ctrl] + [cur-
sor segeate susl + tAltl + [E] Treci la ,,Burn tool"' Ca
. ,,Area', selecteaza ,Depth" 9i pune urmetoarele setlri su-
plimentare:,,Exposure:20 o/o',,'Size:7oo Px" 9i,,Hardness:
20 yo". Coloreaza fundalul pAn5 cdnd devine uniform'

05 > 2018 t L-l l


< TIPS & TRICKS

. 93
TIPS & TRICKS > WEB & FOTOGRAEIE
n !ae-.

Go gle Fi{ pe Edge


mai discret
C)d Oprcttc transmite-
rea de dat€ la Mi-
ll":rqrryr.: .
r' cro€oft oprind
Use page prediction to spe€d up brovrsing, impr
reading, and make my ovealll experience better rD- prediction".
"page
Oon

neagteptate, trebuie se reglezi chiar tu ce- bloca fundalul subiectului - ideal pentru
le mai importante functii ale aparatului fotograf iile-portret reuSite.
Cele mai bune sfaturi pentru foto, chiar $i diafragma. Asta controleaze
navigare sigurd qi fotografiere cat de multe lumintr ajunge Ia senzorul de El iosrr
imagine prin obiectiv cu ajutorul unor Optimizeazi iOS-ul de pe iPhone
p rage pEcule alezate in formd de inel, care pentru ca bateria st tini mai mult
Elimini transferul de date din poate fi deschis sau inchis dupa cum e ne- Cu ajutorul sfaturilor, poli face unele
browserul Edge voie. Cdnd modifici diafragma, piesele modificeri in sistemul de operare iOS u,
Functiile standard care trimit date cetre astfel incat bateria iPhone-ului se tina
mecanice din camere se deplaseaztr $ihse
Microsoft sunt active nu doar in mai mult. Pentru asta, dezactiveaze
mai multe sau mai pu$ne lumine sd intre.
Windows ro, ci $i in programele integra- pentru ca func-
Dimensiunea deschiderii focale primegte "Bluetoottf din "Settings"
te, cum este browserul Edge. Acesta tia asta se nu se activeze, repetat,
un numar. De retinut: cu cat diafragma
include gi funclia ,page prediction", care automat. Unele aplicatii colecteazi date
este mai deschise, cu atat mai mic e rapor-
este presetate, iar Edge trimite istoricul in fundal. Dace sunt aplicatii pe care le
tul focal. Astfet, f/1.8 aduce mai multe Iu-
browserului la Microsoft pentru a anali- folosegti rar, oprefte,,Background
mine in camertr, decel f122. Trebuie con-
za gi anticipa ce site-uri vei dori sd update" din
trabalansate diferenlele dintre cantitatea "Settings".
vizitezi in continuare. Ca sa opresti func- Daca dezactivezi,Location services'
de luminl produse de selectarea diafrag-
1ia, dupi ce deschizi Edge, clic pe cele trei din bateria va line 9i mai mult.
mei prin alte seteri. Asta inseamne cd tre- "Privacy',
puncte din dreapta-sus Fi mergi la Reducerea luminozitelii ecranului, pre-
buie si reglezi timpul de expunere sau va-
"Settings". Aici, coboare pane h cum $i intervalul in care si se inchidi
loarea ISO in cazul unui raport focal mai
Sdvanced settings" $i apase pe asta. sunt utile, ajutand ca bateria sE dureze
mare. insd po(i echilibra anumite setari
Apoi, mergi iar in jos panl la optiu-
cu diafragma. mai mult. Cu cat ecranul este active mai
nea ,page prediction", pe care o pui ,Off'
Dace vrei se reduci valoarea ISO, de pulin, cu atat mai bine. Dacd e nevoie,
din "Of.
ex., poli deschide diafragma mai mult. dezactiveaze $i asistentul vocal Siri.
fl Fotografie Dar dimensiunea deschiderii focale are gi in cele din urma, vewrifica durata de
Regleazt optim diafragrna camerei alte efecte asupra imaginii, putand afecta viaF a bateriei in ASa obtii
"Settings'.
digitde profunzimea claritatii. o
deschidere detalii despre utilizarea acumulatorului
Ca se ai camera pregatite pentru subiecte mare, adica un raport focal mig poate in ultimele zile. din "Battery". Dace apegi

( settlngs Battery

f ".,,",*. G
6 ].Y,"."P.1*^-," *"*-,*n*
20%

o:tf,l"."""" 11% Analizeazd


consumul
tD f;l:n"'""il""-,.,","".".,." 11'/"
ln "settings I A*-
tery'", iOS u of€ra
B t?i*""":5.*-o,
". "",,.*.
11%
informatii despre
g Hoine"&f-ock Screen e%
aplic4iile ce
clrlsumt baterie

94 > 05 ' 2018 ' CHIP


WEB & FOTOGRATIE < TIPS & TRICKS

Chat rapid Capturd de


Poli vorbi rapid cu ecran
prietenii daci Foli captura npid
stoch€zi contactele funaginea de pe
prcferate pe
. - .-t 1 ecran, ln llndroid,
€cranul tetrefonului
E--]<jE:r I taste'
apisandpedoue
l' )-/** I

pe ceasul din extrema dreapte, iOS x iti respectivi. La cele cu Android, cum ar fi oari, dezactiveazd functia
"Last Seed de
va da date mai precise. Aqa vei glsi aplica- Sony ori HTC, se face u$or, trebuie se lii pe telefon. Pentru asta, deschide
liile care consumi cel mai mutt bateria gi, apesat pe butoanele gi ,Volume WhatsApp pe mobil qi apoi .Settings".
"Power"
astfel, cum poti reduce consumul down" pentru cateva secunde. Pentru Apasd pe Sccount" gi selecteaza opliu-
cele de la alli productrtori, apasa ,,power' nea ,,Privacy". in final, la seen",
@ Messenger gi,,Home',in ordinea asta, pentru o cap-
"Last
activeaze optiunea ,,Nobody- apasand pe
Stocheaza contacte llrhatsApp pe
€cranul principd ture de ecran. Alte modele au un buton butonul radio. Odate ce aceasta setare
Chiar dace ai foarte multe contacte pe special pentru asta in bara meniu. Pe te- este activa, partenerii de chat nu ved
WhatsApp, de obicei vorbe$ti des cu doar Iefoanele din seria Samsung Galaxy 53 cAnd ai fost ultima dati online pe
o parte dintre astea. Iar ceutarea in listi
(fi urmetoarele). PoIi face capturl de WhatsApp.
a contactelor preferate poate fi evitate ecran mifcand degetul pe ecran de la o O protectie mai eficienta este lipsa
dacl pui lista prietenilor apropiati pe margine la cealalta. in funclie de seteri.le informatiilor despre unde e$ti. Pentru
ecranul principal al telefonului cu facute, Android salveaztr imaginile astea asta, dezactiveaze localizarea Google din
Android. Pentru asta deschide meniul in pe telefon sau card, de obicei in folderul set5rile telefonului. Deschide
"Developer
fereastra de chat cu persoana respective "Screenshot". Pentru o capture de ecran options" din
"Settings' 9i bifeazt Sllow
(sau grup) $i selecteaza I Add a tabletei cu Android, apase hstele mock locations". Apoi, instaleaze o apli-
"More
shortcut". "Power" li "Home" fi agteapttr un semnal catie care "camufleazd'unde e$ti, cum
Apoi, Android te anuntl ca ai o scur- acustic. Dace a$a nu merge, apase este Fake GPS sau My Fake Location (le
tature pe ecranul principal. Aga poli in- gese$ti pe net). ln aplicatie, selecteaze
"Power' 9i "Volume down"oritasta "Back".
teractiona cu persoanele preferate cu o $i la tablete, Android stocheaze imagini unde vrei se apare ca e*i, iar dupe asta,
simpla apesare pe ecran. le astea in folderul "Screenshots" de pe deschide WhatsApp gi apastr
"agrafa' din
cardul SD sau in memoria interne. stanga-sus pentru a fi ata$ata informa-
ft! endroid tia. Dupe ce selectezi "Location",
Captureaze imaginea de pe ecranul [| Messenger aplicalia de mesagerie trimite informati-
tabl€tei sau telefonului Protectie de conf idengialitate ile false despre amplasarea ta.
Atunci cand ai nevoie de informaliile pentru llrhatsApp
afi$ate pe ecranul dispozitivului tiu, cel Dace vrei ca prietenii din lista WhatsApp
mai uqor este se capturezi imaginea str nu vadl cand ai fost online ultima

Lasl seen

O Everyone
wl
E
Ascunde unde
O My contacts

WUa"app
O Nobody """
diferite ol4iuni
pentru protectia
datelor personale

CHIP .2or8 < 05 .95


TIPS & TRICKS, WEB r; ir n 'r dr r.r !=:
^
t '
? !

Revista CHIP este o publicalie


lunari a

Media Venture Publishing srl


s;b licente CHIP HoldingGmbH
ISSN r453-?o79

BEDACTOR.9EE
Dan 9erbenescu
dan@mediaventure ro

REDACTOR
Bazvan Creciun

ADRESA REDASIIEI
Bd. Decebat NL 25-29Et 5'
OlYmPia Tower' Sector3'
Cod 03o964, Bucureitl

E LAYOUT & DTP


I\ Dante - La Divina Pubblicita
v wv,rw.divinaPubblicita'ro
t(
PUBLICITATE
ir offlce@mediaventure ro
er
b: DIEUZA.RE
Burda Bomania s
Casa de difuzare s
vi lo
distlib@casadedifuzare
ti
pr DINECTOR GENEBAL
Felician Scorobete
',s
felix@mediaventure ro

TIPAR
ne
TiDarit Ia Radin Print' prin reprezentantul
dn ' Colours
exclusiv pentru Romania' 4
www4colours !o

R€
dtl BRadin Print (@cotoutt
Ca
Revista CHIP utilizeaza totgellflr fLe-,
(ISIULl! ATTJ
CHIP HOLDING' GULIVEB

@ MediaVenture Putlishing srl


All rights reserved
rM CHIP ts a registered trademalk
of
CHIP Holding GmbH (GermanY)'
a Hubert Burda Media
company

l:.s::i'li;slr**ffi
94' o5,2018 ' cHlP

96'
www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpirdturile dumneavoastri online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care ofere servicii de contirmare la efectuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost, livrdrii, plecum $i un cod PlN. codul PIN primit anterior.