Sunteți pe pagina 1din 99

Rvzen

' bate
Intel
Adouagenera{ie
preia conducerea

Smartphone
IOO olo slgur
firi virugi 3 criptat
G fara bug-uri r*

S Updatepentru Deja
disponibil

Windowsro
L-ai instalat deja sau inci mai agtepfi? PLUS: Toate
func(iile noi, setirile corecte gi ajutorul de urgen{i

Toate datele la indemini


Seteazi-fi propriul cloud - sigur, rapid gi gratuit!

Wi-Ei: totul 4^.^::,u'

intriinretear*
Transfer de datemai rapidintie toate dispozitivele
llxililruxill[il[[[ll iltllt
EDITORIAL

Doamnelor gi domnilor,
Dupa recentul upgrade major de Windows din aceasti
primlvari, am dat o raite prin cele mai recente modificiri
ale sistemului de operare Fi am trecut in revista gi noutelile
interesante la care ne putem a$tepta in actualizarea
tradilionali de toamni.

De asemenea, am dat Ryzen-ului ce-i al Ryzen-ului, dupi ce


Dan $erbinescu noua serie de procesoare de la AMD a repurtat o victorie
Bedactor $ef CHIP nete in fata competitorului Intel. in aceasta editie, am inclus
9i o apiicatie practice a noilor APU-uri Ryzen, injurul cirora
am construit trei sisteme demonstrative, care sper si ve
trezeasce interesul.

De asemenea, seria de articole dedicate re{elisticii pentru


acase continui cu un tutorial detaliat, cu ajutorul caruia ili
poli crea propriul cloud in releaua personall, la care poli
avea acces securizat de oriunde.

Lecturi plecutl!

dan@mediaventure,ro

CHIP < 2or8 < 07


SUMAR

Ce ascunde telefonul tau


Din cele aproximativ 50 de substante
din care este alcituit telefonul tiu. 30
sunt metale. Iati-le pe cele mai rare 38

EffiW
Windows ro
Cu o precizie de ceasornic, Microsoft lanseazi in fiecare primivari fi
toamri cate un nou update. in paginile rwistei vei gisi o detaliere a celei
mai noi versiuni a Windows ro IB
ffi*il
PC-uri cu arhitecturl AMD
in acest numir a venit randul sI te
sfituim, cat de bine putem, cum si-fi
alegi configur4ia AMD potriviG 5B

Securitate smartphone Sisteme NAS mici


Afl:i cum sl iti s€curizezi indiqrensabilul telefon, astfel incat criminalii
sau companiile cibernetice si nu mai f;acl milioale de pe urma datelor tale
personale, cu exccpfia situatiei in care... le dai voie

2>
62 ffiH#t;ffiffi*ffi46 8
SUMAR

Trend Test & Tech


r+ Vehiculele intri in retea 46 Un start ugor: sisteme NAS mici
Maginile sunt computere pe rolii. Dar numai Cea mai economicoasi intrare in lumea
cele de ultimi gener4ie ofere posibilitatea sistemelor NAS este prin dispozitive cu doar un
schimbului de date cu lumea externe. Doue singur hard drive. Iti demonstram avantajele 9i
solulii de upgrade pot aduce in retea gi maginile dezavantajele diferitelor modele.
mai vechi. 50 Hardware la test
Noile CPU-uri Ryzen: AMD iese in fati Ilr verum m mGmpmare orn nou, cu: un
in duelul pentru cel mai bun CPU pentru PC-ul smartphone superb cu ecran excelent, un laptop
de acasi, AMD a stabilit un standard. A doua de elte cu performanle puternica, router
generatie de procesoare Ryzen convinge cu performant, excelent pentru gaming, o noue
puterea sa de calcul gi Intel este lisati in urml, tastatura mecanici modulari pentru gaming gi
pentru moment. multe alte gadget-uri atrigetoare.
Planurile Microsoft pentnr Windows ro 58 Pc-uri generdiste cu CPU AMD
Fluent design, Timeline, Cortana z.o gi mai multe Noile cipuri Raven Ridge ale AMD livreazi
protectie a datelor: update-ul de primivari al lui performanle inalte Ia preluri mici in special in
Windows ro este aici. Dar gigantul din Redmond materie de graficd. Am asamblat trei sisteme,
oferi gi cAteva indicii despre viitorul lui pentru incepatori, generalist $i pentru gameri.
Windows panl in 2o2o. 62 Cum si-ti securizezi smartphone-ul
Creion in loc de carioci Companii.le gi criminalii cibernetici fac milioane
Samsung Flip conecteaza senzalia analogici a de pe urma datelor tale. Dar, cu trucurile gi
flipchart-ului cu beneficiile digitale ale unui seterile corecte, poti obtine o protectie optimi a
touchscreen. datelor impotriva curiogilor gi a hackerilor.
Din colpl tocilarilor: r99o-r994 68 Schimb de date in reteaua de acasi
CHIP are 40 de ani. Serbetorim jubileul cu un Reteaua ta de acasi igi va servi scopul abia
serial grandios, in care facem o retrospectiva a atunci cind toate dispozitivele pot schimba date
patru decenii de istorie a tehnologiei gi arunctrm intre ele. Iate cum funclioneazi lucrurile intr-o
s.i o privire in viitor! retea cu computere Windows, smartphone-uri gi
Big data qi IA: semizei in bytes televizoare.
Medicina digltal5 promite soluqii pentru fiecare 72 Cum merge pentru SSD-uri
problemi. Dar devotamentul nostru fali de Cu noul Apple File System (APFS), Apple extinde
tehnologie nu vine firi o dozi serioasi de sistemul de figiere la toate dispozitivele, de la
disconfort centrul nu conline oameni, ci datele Apple Watch la Mac Pro. Tehnic, este de top;in
lor. practice, sunt (inctr) probleme.
Materii prirne valoroase gi rare z4 Alternative locde La seruiciile cloud
Smartphone-ui este ca un mic set de chimie, care Serviciile cloud fac fotografiile, muzica,
este umplut mai ales in China. Materiile prime conlinutul video gi documentele disponibile
e
necesare pentru producerea lui sunt deja oriunde, instr utilizatorii oblin acest confort in
e considerate petrolul viitorului. detrimentul controlului. Stocarea in servicii de
942 Magina electrici potrivita pentru tine cloud local oferi insl ambele.
g
n
Maginile electrice sunt cool - atunci cAnd se 78 CHIPTopro
I potrivesc nevoilor tale. iti prezentem o liste de Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
I
E
intrebiri la care trebuie si rAspunzi pentru a testeaze peste looo de produse pe an. Aici
afla modelul potrivit gi dacl o ma$ina electrice gese$ti liste Top ro pentru to categorii,
€ la second hand este recomandabili. informalii despre produse noi testate gi mai
multe recomandiri de noi achizitii.
82 GhidCHIP:CPU&GPU
Noul AMD Ryzen z 27oox este in Top 10 la
raportul pre!/performanfi. Primul procesor
portabil six-core al lui Intel igi depegegte
competitorii.
Tips & Tricks
82 Concentrat de Knoar-how
Accelereaze-ti sistemul $i fe-!i viala mai comodl
cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai
bune trucuri pentru Office, hardware, internet
$i multe altele.

.3
ROG Phone este primul telefon echipat Mult agteptatul ROG Phone dispune senzor Ultrasonic, programabile, cu
cu sistem de rtrcire 3D cu camer, de de un sistem unic de r5cire Gamecool respuns tactil avansat - ce le permite
vapori pentru o experien!a superioara 3D cu camere de vapori, senzori tactili jucetorilor si se concentreze lajoc, ofe-
in jocurile mobile. Smadphone-ul de AirTrigger cu ultrasunete Si un design rindu-le abilitdtile necesare pentru domi-
gaming va ajunge in Romaniain toamna exclusivist, centrat pejocuri, cu porturi narea totale. O game unicS de accesorii
acestui an. montate pe lateral pentru modul peisaj, de extensie imbunitilesc mai depa e
La doar doue zile dupe dezveluirea ecran AMOLED cu efecte vizuale HDR, experienja ROG Phone: oplionalul Twin-
sa Ia Computex, fanii Republic ofGamers rate de reimprospetare de goHz $i timp View Dock pentru modurile dualscreen,
din Rom6nia au primit confirmarea ca de respuns de 1ms pentru o experienle de Mobile DeskLop Dock pentru gaminB in
ROG Phone va ajunge gi pe piala locale. gaming mai petrunzetoare. Avand la baze stil desktop $i controlerul Gamevice cu
Primul telefon inteligent ROG pentru ADN-ul pur ROG si cea mai rapide plat- WiGig Dock ce utilizeaze WiEi 6ocHz
gaming - primul smartphone din lume formi mobili Qualcomm Snapdragon pentru gaming pe ecranele mari. AIte
ce integreaze un sistem de ricire 3D cu 845 octa-core la 2.96GHz cu grafice opti- inova(ii aduse de ROG Phone inc...ro
camere de vapori - va sosi la Bucure$ti mizate Qualcomm Adreno 630, telefonul iluminatul ASUS Aura RGB gi suportul
in aceasta toamne, plaja de preluri fiind ROG derama orice bariere, ajungand Aura Sync, plus ASUS HyperCharge o
intre 55oo lei (TVA inclusiv) pentru versi- acolo unde competilia nu indreznegte. tehnologie de incercarea directe pentru
unea cu stocare de 5r2GB Fi accesoriul Designul confortabil al telefonului o incercare la temperature redusA a
AeroActive Cooler Si ro.ooo lei pentru include porturile unice montate pe late- bateriei, mai rapide si mai sigure.
telefonul echipat cu toate accesoriile. ral, doui butoane virtuale AirTriggers, cu

Logitech G
lanseazi noul mouse wireless de gaming G3o5
Logitech G a Iansat noul mouse wireless (r ms), mai rapida decat cea oferitd de viteza de rdspuns fiind astfel de 8 milise-
de gaming C3o5. echipat cu tehnologia mouse-uri cu fir, conexiune optimizata, cunde.
wireless LIGHTSPEED exclusiva dispozi- precizie, rezistenle gi performante potri
tivelor Logitech G $i senzorul proprietar vita chiar si pentru concursuri de
HEBO (High Efficiency Rated Optical), eSports.
pentru a oferi o experienli de gaming Consumul de energie eficient al
superioare, eficientd ridicatd qi vitezi de senzorului HERO, asiguri mouse-ului o
reaclie de lo ori mai rapida decat in cazul autonomie ridicatd. O singuri baterie AA
genera!iilor anterioare de mouse-uri. oferS pinA la 25o de ore de utilizare in
Senzorul HERO, mouse-ul Logitech modul de performanti, cu o viteze de
G3o5 asigure performante maxime in respuns de I milisecunde.
timpul sesiunilor de gaming. Acest sen- Pentru a prelungi
zor optic dispune de o precizie de +oo IPS durata de utilizare,
gi rezolulie de D,ooo DpI, reugind astfel G3o5 poate fi comu- ,3
si elimine efectele de accelerare si smoo- tat din Logitech e
thing. In plus, tehnologia LIGHTSPEED Gaming Software
asigure o htenla de numai o milisecundl pe modul economic,

4: P
NOUTATI < TREND

AOG
lanseazi monitoarele de gaming
curbate din seria Gr
AOC a anuntat lansarea seriei Gt prin rea anomaliilor de randare,
trei noi monitoare curbate C24GI C27Gr Low Input Lag pentru
$i Ca2GL cu un display care variaz e intre redarea imaginilor in mig-
23,6 inchi (59,94 cm),22 inchi (68,58 cm) $i care, tehnologia AOC
3r,5 inchi (8o,or cm). Design-ul cu elemen- Game Color pentru ajusta-
te de culoare rogie gi curbarea accentuati rea satur4iei culorilor $i
a monitoarelor (de Ia rsooR, pane h detaliile din imagini De asemenea, noile
r8ooR) ofera o expedent5 captivante de monitoare dispun de functia Dial Point
gaming. Noile modele dispun de panou care ajute Ia redarea unei linte pe ecran
VA gi rezolutie Full HD (r9zo x ro8o pentru a oferi j ucetorilor posibilitatea se
pixeli). Monitoarele se adreseaze jucetori- tinteasci cu mai multe precizie injocuri
lor pasionati prin prisma capacitalii de a Ie de tip FPS.
reda imagini cu un contrast puternic, Jucetorii nu trebuie
nuante vibrante, refresh rate de r44Hz, se mai aleagaintre un
timp de rispuns de r ms MPRT (Moving model cu design elegant, display cu reda-
Picture Response Time) si unghiuri re rapide, nuanle putemice sau display aparte. Toate modelele
vizuale de 178'478'. curbat. Monitoarele din noua serie AOC au un design fbri rame pe
Pentru o experienta dejoc ferA Gr dispun de toate aceste funclii integra- 3 laturi, care asigurd aspectul compact Fi
intreruperi, noile modele au integratd te intr-un design ideal. faciliteazi realizarea unui setup cu multi-
tehnologia AMD Freesync pentru evita- Seria Gr prezinte un design cu totul ple monitoare.

Mio
lanseazi sistemul de naviga{ie Spirit TTooLM
Mio Technology a anuntat disponibilita- funqia de anun-
tea pe piala locale a sistemului de naviga- tare vocala a
tie Mio Spirit zzoo LM, ce beneficiazd de strezilor pentru
hirti TomTom cu actualizari gratuite pe a nu distrage
viali gi are un ecran panoramic de l2,7 atenlia utilizatG
cm. In plus, acesta oferi informalii des- rilor de la drum
pre limitele de viteze, cele mai bune rute, s,i a evita astfel
precum gi asistente [a parcare. situalii
Datorite functiei Lifetime Map Up- periculoase.
dates, schimberile apdrute pe traseu sau Sistemul
drumurile inchise nu vor mai reprezenta de navigatie
o probleme pentru Soferi. Sistemul poate ofere asisten-
fi conectat cu u$udnte Ia un calculator, F atat pe
iar prin intermediul software-ului Mio drum, cdt qi
More Desktop, utilizatorii vor fi mereu la parcare,
ingtiintali atunci cand va apirea o noud informAnd
actualizare. utilizato-
Mio Spirit 77oo LM incorporeaze rul cu r km
sistemul Mio de ghidare pe banda de inainte de
rulare, precum gi functii de vizualizare a ajunge
3D ale intersectiilor, pentru o experientd la destinalie
cat mai pl5cute h volan. Prin intermediul despre locurile de parcare
acestui dispozitiv $oferii vor fi informali disponibi.le. De asemenea, ulterior, dispo-
din timp cu privire la aspectul traseului zitivul indica utilizatorului loculin care a
gi vor fi ghidati la momentul potrivit pe fost lAsat autovehicului. in acest mod, probleme pentru utilizatorii
banda corespunztrtoare de deplasare. in gisirea unui loc de parcare in destinatii care sunt plecati in vacante, spre
plus. Mio Spirit 77oo LM incorporeazS noi sau necunoscute nu mai reprezinte o exemplu.

CHIP .2or8 < 07 .5


La putin peste un an de la lansarea Lenovo dintr-un aluminiu prelucrat cu precizie $i mai ugoare ca pane acum. Integrand o
Legion, brandul dedicat Pc-urilor de ga- gianodizat,in culoarea sofisticate Iron placi video de pdni la NVIDIA GeEorce
ming, compania a anunlat lansarea unei Grey laptopurile Lenovo Legion Y73o au GTX 1060, procesoare Intel Core iz de
noi serii care include gase Pc-uri de ga- margini ultrasubtiri in jurul ecranului pane la a 8-a generatie $i, optional,32GB
ming: Iaptopurile Lenovo Legion Yrco $i full HD IPS. in acela€i timp,laptopul de memorie DDR4 CORSAIR overclo-
Y53o, desktopurile tower Tz3o gi T53o Fi Lenovo Legion Y53o, de culoare Raven ck-abile. Lenovo Legion C73o este mic,
cele de tip cube C73o $i C53o. Aceste dis- Black, are un design texturat gi elegant dar puternic.
pozitive au performanta necesara pentru ce evidentiaze Itera "O" inclusiin logo-ul Desktopurile tower Lenovo Legion
a asigura o experientd dejoc fira cusur a Legion. Ambele laptopuri sunt complet T73o Si T53o reprezintE piesa centrale
celor mai popularejocuri, de Ia cele de tip dotate cu o place video NVIDIA GeForce uluitoare a unei configuralii de gamjng
battle royale, la iocuri de aventuri. Fieca- GTx ro5o Ti, procesoare de pdni la criminale. Sistemele tower cu Windows
re dispozitiv dispune de sisteme de rlcire generalia a 8-a Intel Core i7 gi sistem de ro gi compatibilitate VR fac fate cu
optimizate pentru amentine o tempera- operare Windows ro. ugurinli celor mai solicitante jocuri AAA
ture scizute, chiar $i atunci cand atmo- Sistemele cube Lenovo Legion C73o Si aplicatii intense grafic din prezent,
sfera dejoc se incinge. Si C53o nu ocupa mult spaliu, dar ofere liudindu-se cu place video de pana Ia
Laptopurile Lenovo Legion Y73o gi beneficiile unui sistem desktop. Integrate NVIDIA GeForce GTX 1060 gi procesoare
Y53o suporttr cu uFurinte tranzitia de la intr-o carcase portabile lron Gray de r9L, lntel Core i7 de pana la a 8-a genera!ie.
taskurile de Ia birou la gaming. Real.izate noile sistemem cube sunt mai compacte I

Logitech G
lanseazi noua camere pentru videoconferinte Rally
Logitech a lansat Logitech Rally o cameri perfect atat intr-o sald de consiliu, o sald de
moduhre pentru videoconferinle, care cursuri cat $i intr-un spaliu de intAlniri de
redi o calitate premium a imaginii, clarita- dimensiuni mari.
te audio exceplionala gi o experienle auto- Spre deosebire de solutiile traditionale
matizate pentru videoconferinle, care se pentru videoconferinle, BaIy dispune de
potriveEte oricerei inceperi. Camera Rally boxe separate de microfol Prin montarea
dispune de imagine video la calitate Ul- boxelor lAngd ecran, sunetul se aliniaza
tra-HD 4K, componente audio modulare, o mult mai bine cu imaginea iar vocile utili-
game extinse a functiilor PTZ $i tehnotogi- zatorilor care stau cel mai departe de
ile Logitech Rightsense. Tehnologiile Ri- microfon se vor auzi ca $i cum sunt pozitio-
ghtSense au rolul de a perfeqiona experi- nate in fate, fiind exact ceea ce iSi doresc
enta unei videoconferinte prin utilizatorii
recunoagterea irx mod automat a persoane- Camera Logitech Rally este compatibi
lor din cadru, imbunetaurea calitilii audio E cu aproape toate serviciile de videocon-
gi optimizarea culorilor Si a gmdului de ferinti precum BlueJeans, Google Han-
luminozitate pentru a reda cu precizie gouts Meet, Microsoft Skype for Business,
treslturile faciale. Designul mbdular face Microsoft Teams, zoom $i multe altele.
posibil ca aceasr5 camere se se potriveasca

5, 07,2013 ' l:lP


,,,ufi
Approved
Event

.@
-,2o

Vino s5 inta
tehnologia !

Organizator:

T
:tlr,xp NOUTATI
'
I

anunte parteneriatul
cu Gal Gadot

ASUS a anunlat colaborarea cu actrila Noul ZenBook Pro, expus la Computex, ti de utilizare, cat gi prin construclia
Gal Gadot in promovarea celor mai noi este primul dispozitiv ASUS ce include rafinati si designul adaptiv al lui Screen-
produse din seriile de laptopuri $i siste- funclia ScreenPad, transformAnd touch- Pad, ASUS furnizeazA inovalii ce le per-
me PC Al!in-One. impartasind o pasiune padul intr-un ecran complet funclional, mit utilizatorilor se-si puniin valoare
comune pentru creativitate $i fiind o cu design adapti\4 oferindu-le ln acest fel potentialul de creatie. Procesorul de inal-
surse de inspiratie pentru ceilalti, cal utilizatorilor o metode inteligenta de a ta performante din interior oferd de ase-
personifici valorile fundamentale ASUS interacliona cu Iaptopul Ior pentru maxi- menea, suport deplin pentru creativitate.
pentru a dezlenlui forta creative. mum de performant5. Pe linga acesta, VivoBook are un design
Acest parteneriat marcheazi mo- Lucrand cu Gadot, ASUS spera sd remarcabil, in cinci variante de cu o-i
mentul in care ASUS dezvaluie noile inspire oamenii din toare col!urile lumii. vibranLe 9i mai multe l ipu ri de finisajc
vdrfuri de gamA in materie de laptopuri, aretand faptul ce oricine poate sa utilize- texturate, fiind o opliune interesanra
precum noul ZenBook Pro si modelele ze tehnologia pentru a crea. Prin desig- pentru tinerii creatori.
actualizate VivoBook giAIl-in-One PC. nul ErgoLift pentru o mai bune experjen-

va fi disponibil si pentru tastatura Logi-


tech G5r3. se extinde gama de swirch-uri
mecanice folosite in construc!ia tastatu-
rilor Logitech de top.
Versiunea tactild de switch-uri
asigurd o confirmare tactile si subtile in
timpul apasirii, utila penrru gameriicare
preferd taste cu respuns direct, in timp ce
versiunea liniarl nu mai oferl acea con-
firmare tactile preferatd in gene-
si este
ral de gameri profesionigti. Noile swit-
E - a -- . g- @*4 ch-uri GX Blue ofere ri]spuns sonor in
-f
tuffiffiBHfrd'Y? 4nF timpul apbsarii tastelor iar in cazul Lnei
tasteri rapidejucetorii pot auzi si simli
lanseazi tastatura mecanica de gaming Gsrz efectul de actionare.
DispunAnd de tehnologia LIGHT-
gi un nou model de switch-uri SYNC exclusivi dispozitivelor Logitech
G, tastatura G5l2 duce iluminarea RGB la
un nivel superior Iluminarea si efectele
Logitech G a Iansat noua tastature meca- ridicate si are un design inspirat din de animalie pot fi personalizate din apli-
nice de gaming Logitech G5r2 $i cX Blue, modelele premiate G4B $i G5B. Tastatura catia gratuite Logitech caming Software ,3
un nou model de switch-uri mecanice. vine cu trei ripuri diferire de swirch-uri: (LGS). loJosind o gama de apro{ r ar'v
Logitech G5l2 este o tastarurb mecanicir Tactile, Linear Si GX BIue. Prin lansarea 16,8 milioane de culori si patru zone de
de gaming care dispune de performan!5 noului model de switch-uri GX Blue, care iluminare.

8, 0_ > :ar5 )
NOUTATI < TREND

Samsung
prezinti noul Galaxy J6
Samsung a anuntat lansarea celui mai telefonul.
nou membru al famitiei Galaxy, telefonul Conceput pentru a se adapta vietilor
SamsungGalaxy J6, care integreaza un ocupate ale utilizatorilor, Galaxy J6 vine
ecran imersiv Super AMOLED Infinity cu o baterie de 3.ooo mAh, ln acelagi
Display, cu specificatii suplimentare ce timp, puternicul procesor Octa-Core de
includ un senzor de amprenta pe spate, r,6 GHz este capabil sa efectueze sarcini
ceea ce il transforme in cel mai elegant gi mai avansate, cum ar fi rularea videocli-
practic telefon din seria J de pane acum. purilor de inalte rezolutie, fere a descerca
Ecranul Super AMOLED Infinity bateria. De asemenea, Galaxy J6 dispune
Display de 5,6 inchi o marce a telefoane- de 3 GB de memorie RAM,32 GB de stoca-
lor Samsung, oferi culori vibrante, de re interne $i un slot micro-SD, oferind
inalta claritate. De asemenea, datorite utilizatorilor performante maxime, pre-
acestui ecran, experienta cinematica este cum $i flexibilitate.
incredibila 9i neintrerupta, in timp ce Noua camera versatiH ajute h sur-
culorile bogate facjocurile pe telefon gi prinderea cadrului sau selfie-ului perfect
vizionarea filmelor mai distmctive Si mult mai uqor, indiferent de unde te afli
intense. sau ce faci. Dispozitivul are doue camere
Designul elegant al Galaxy J6 vine in foto - una principale de r3MP Si una fron-
combinatie cu pragmatismul $i confortul tale de 8MP - ce integreaza o auto-focali-
de zi cu zi. Galaxy J6 integreaza diverse zare puternice in timp real gi un LED
funclionalit5li populare de Ia fla- frontal cu bli1, ceea ceinseamnS ci utili-
gship-urile Samsung, cum ar fi senzorul zatorii pot obline selfie-uri reugite atat
de amprentl amplasat pe spate, ce permi ziua, cat $i noaptea, indiferent de condili-
te utilizatorului se deblocheze imediat ile de lumind"

EMAG
deruleazi investifii de
peste rzo de milioane de
euro in 2018
eMAG a investit 63 de milioane eMAG ii serve$te in cele patru Din data de 2 iulie, eMAG
de euro anul trecut in patru leri a crescut la 257 de milioane. introduce un serviciu de livrare
directii principale, pentru a Cu un ritm de 8oo de selleri rapide pentru litoral. Astfel, vor
susline dezvoltarea rapide ca noi integrati lunar, eMAG Mar- putea fi plasate comenzi cu liwa-
hub regional de ecommerce: ketplace a crescut rapid, cu 2o1%, re pe litoral in aceea$i zi (daca
angajali (2 milioane), Iogistica in perioada ianuarie zov-mai este plasata comanda pane h ora
(ro milioane), tehnologie 2018, iar in prezent reunefte pes- u:oo) 9i cu livrare a doua zi (daci
(zz milioane) si dezvoltare inter- te ro.ooo de selleri in Romania. este plasate pane la ora 24:oo).
nagid$la tz+ mitioane). in zor8, in prezent, 50% dintre produsele Din luna august, livrarea
eMAGteruleaze investitii de vandute pe eMAG provin din pe 6 intervale orare de cate 2 ore
peste 12o de milioane de euro, oferta sellerilor Marketplace. intre o9;oo - 2roo: eMAG va
incluzind investitia in noul Pentru a doua jumetate a extinde serviciul de livrarein
centru logistic. anului, eMAG a pregetit o serie aceeagi zi in BucureSti Si in jude-
Cifra de afaceri realizat5 in de servicii noi care vor imbundta- lul Ilfov, oferind 6 interva]e de
Romania a trcscut cu 28% fale ti arperienla de shopping online: cate doua ore, de [a 3 intervale de
de anul pr6:edent, pane h 258 incepAnd cu data de z5 iunie, trei ore cate sunt in prezent.
de miliarde de lei iar cifra intre- clienlii din Bucuregti gi Ilfov vor Clienlii vor putea plasa comanda
gului $up eMAG a crescut pane putea comanda pand la ora za:oo cu pane h th3o'inainte de inter-
,la 4,06 de rfriliarde de lel in timp cu livrare a doua zi, inclusiv valul de livrare dorit, iar serviciul
ce num5qul de clienli pe care samb:ta gi duminica. va fi disponibil $i in week-end.

CHIP < 2or8. 07 .9


NOUTATI < TREND

Samsung
prezinti noul Galaxy J6
Samsung a anuntat lansarea celui mai telefonu[.
nou membru al familiei Galaxy, telefonul Conceput pentru a se adapta vielilor
Samsung Galaxy J6, care integreaza un ocupate ale utilzatorilor, Galaxy J6 vine
ecran imersiv Super AMOLED lnfinity cu o baterie de 3.ooo mAh. in acelaEi
Display, cu specificatii suplimentare ce timp, puternicul procesor Octa-Core de
includ un senzor de amprente pe spate, 16 GHz este capabil sa efectueze sarcini
ceea ceil transforme in cel mai elegant gi mai avansate, cum ar fi rularea videocli-
practic telefon din seria J de pdni acum. purilor de inalte rezolulie, fArd a descirca
Ecranul Super AMOLED Infinity bateria. De asemenea, Galaxy JG dispune
Display de 5,6 inchi, o marce a telefoane- de 3 GB de memorie BAM,32 GB de stoca-
lor Samsung, oferi culorivibrante, de re interne gi un slot micrGSD, oferind
inalte chritate. De asemenea, datorite utilizatorilor performante maxime, pre-
acestui ecran, experienta cinematice este cum qi flexibititate.
incredibile gi neintrerupH,in timp ce Noua camere versatile ajute h sur-
culorile bogate facjocurile pe telefon gi prinderea cadrului sau selfie-ului perfect
vizionarea filmelor mai distractive s.i mult mai ugor, indiferent de unde te afli
intense. sau ce faci. Dispozitivul are doue camere
Designul elegant al Galaxy JG vine in foto - una principale de BMP gi una fron-
combinalie cu pragmatismul Si confortul tale de 8MP - ce integreaza o auto-focali-
de zi cu zi. Galaxy J6 integreaza diverse zare puternici in timp real gi un LED
funclionatit5ti populare de la fla- frontal cu bli1, ceea ce inseamne ca utili-
gship-urile Samsung, cum ar fi senzorul zatorii pot obline selfie-uri reu$ite atat
de amprenta amplasat pe spate, ce permi- ziua, cat Fi noaptea, indiferent de conditi
te utilizatorului se deblocheze imediat ile de lumind.

EMAG
deruleazi investi(ii de
peste rzo de milioane de
euro in 2(,18
eMAG a investit 63 de milioane eMAG ii servegte in cele patru Din data de 2 iulie, eMAG
de euro anul trecut in patru ldri a crescut la 257 de milioane. introduce un seruiciu de livrare
directii principale, pentru a Cu un ritm de 8oo de selleri rapide pentru litoral Astfel vor
sustine dezvoltarea rapida ca noi integrati lunar, eMAG Mar- putea fi plasate comenzi cu livra-
hub regional de ecommerce: ketplace a crcscut rapid, cu zorva, re pe litoral in aceeagi zi (dacd
angajati (2 milioane), togistice in perioada ianuarie 2ov-mai este plasate comanda pana h ora
(ro milircane), tehnolo gie 2or8, iar in prezent reune$te pes- r2:oo) gi cu livrare a doua zi (dacd
(22 mitrioane) 9i dezvoltare inter- te lo.ooo de selleri in Romania. este plasata pana Ia ora z:oo).
na$dItla (% mitioane). In 2o8, in prezent, 50% dintre produsele Din luna august, Iiwarea
eMAG Ueruleaze investitii de vandute pe eMAG provin din pe 6 intervale orare de cate 2 ore
peste t2o de milioane de euro, oferta sellerilor Marketplace. intre o9:oo - 2roo: eMAG va
incluzand investitia in noul Pentru a doua jumitate a extinde serviciul de livrare in
centru lotistic. anului, eMAG a pregitit o serie aceeagi zi in BucureSti qi in jude-
Cifra + afaceri redizate in de servicii noi care vor imbuneta- lul Ilfov, oferind 6 intervale de
Romania atrescut cu 28% fale !i experienla de shopping online: cate doua ore, de la 3 intervale de
de anul prdig€dent, pane h 2,58 incepand cu data de 25 iunie, trei ore cate sunt in prezent.
de miliarde de lei iar cifra intre- clienlii din Bucuregti gi Ilfov vor Clientii vor putea plasa comanda
gului gmp eMAG a crescut pane putea comanda pane Ia ora 24oo cu pana la th3o'inainte de inter-
'h +oe de rfiiliarde de lei, in timp cu livrare a doua zi, inclusiv vdul de livrare dorit, iar serviciul
ce numElul de dienli pe care sambeta $i duminica- va fi disponibil gi in week-end.

CHIP < 2or8 < 07 .9


TREND > NOUTATI

BenQ a anunlat BenQ

BenQ
gi Playstation 4 PRO.
EL287oU, primul monitor 4K Pentru a te bucura de toa-
UHD cu un timp de respuns de te avantajele tehnologiei HDR,

anun{i primul monitor 1ms creat special pentru Home


Entertainment. BenQ EL287oU
noul EL287oU pune Ia dispozi-
$e atat un port DisplayPort r.4
oferi, cu ajutorul tehnologiei
+K UHD cu rms si HDRro High Dynamic Range (HDR), o
cat Fi doua HDMI 2.o. Mai
mult, pentru o experienle mul-
reproducere foarte naturalS a timedia complete, monitorul
culorilor, in timp ce rezolulia include si doue difuzoare de
4K ofera utilizatorilor o clari- cate 2W fiecare, eliminand
tate extraordinare gi detalii astfel costurile ce rezultau din
foarte fine, toate sub avantajul adiugarea unor boxe adiliona-
unui spaliu mare de lucru. le sau cegti.
Pe Ianga imagini de calita- BenQ EL287oU oferd Fi
te, EL287oU ofere gi o experien- doue noi moduri, Super Reso-
te de gaming premium, la rezo- lution gi Smart Focus, dedicate
lutie 4K, cu un timp de respuns special segmentului de diver-
la rms ce oferi un gameplay tisment, ambele menite seim-
fluent $i mult superior compa- bun5tdleasci calitatea imagi-
rativ cu un televizor 4K nor- nii. Dacd modul Super
mal. Este prezente aici qi teh- Resolution ajutd la optimiza-
nologia AMD Freesync, cu rea imaginilor de rezolulie
ajutorul cereia se elimini efec- joase, prin cre$terea densitetii
tul de tearing, fluidizand ima- conlinutului de pixeli, modul
ginile. BenQ EL2SzoU este ale- Smart Focus ajute se te con-
gerea perfecttr pentru centrezi mai bine, evidentiind
pasionatul de jocuri, oferind anumite ferestre sau zone ale
suport HDCP 2.2 pentru conso- ecranului-
Iele de gaming +K, Xbox One X

EIKO Safe Gity Roadshow


la Cluj, Iagi, Bragov si Constan(a
ELKO Romania a organizat roadshow-ul fiind incluse solutii de tipul City survei- tehnologia camerelor IP cu detectoarele
,,Safe City" dedicat soluliilor de securitate llance, Smart Search. Public addressing, de migcare, tehnologie radar, Lehnologie
inteligente pentru orage mai sigure. Seria Digital signage, Perimetral security, laser sau chiar solu(ii de deteclie termica,
de evenimente se desfeFoard in perioada Control access, Critical infrastructure in cadrul demonstraliilor gi al prezentari-
5 iunie - Io iutie dupS programul: 5 iunie securitL lntelligent lighting & EV Char- Ior sunt incluse tehnologii de Ia: Allied
la CIuj, rz iunie la lagi, 3 iulie Ia Bragorl ro gers sau Environment monitoring. Telesis, Metrici, Milesrone, Eaton, 2N,
I
iulie la Constanla. Alaturi de parteneriatul cu Axis ATEN, Vestel, QNAP Seagate, Western
Conform studiilor, pane in anul zo5o, Communications, care oferd un portofo- Digital, Sieza, Optex, Commscope,
peste 800/6 din populatia terilor dezvolta- liu generos de echipamente ce combine Kingston. &
te se agteapt5 si locuiascein orage. Ast-
fel, crearea de orase inteligente are rolul
de a permite o tranzilie linl spre urbani-
zare, iar acest proces este asteptat sa
genereze Ia nivel mondial oportunitali
de afaceri evaluate Ia peste 2 trilioane de
dolari pane in 2025.
in acord cu aceasti tendinte, Si in
Romania, administraliile Fi autoritelile
locale au inceput se caute activ modali
teti inovatoare de a utiliza tehnologiile
de ultime generatie pentru a combate
criminalitatea, a imbuniti{i traficul
urban si iluminatul stradal sau pentru a
imbunetali calitatea aerului 9i a reduce
nivelul de zgomot.
Toate aceste oportunite(i fac subiec-
tul prezenterilor $i sesiunilor interactive
in cadrul evenimentelor ELKO., in agenda

lO ' 07 ' 2or8 ' CHIP


TREND > NOUTATI

Philips
lanseazi doui noi modele
detelevizoareinRominie .

8303 gi 8503

Philips a anunlat lansarea modelelor nometrice uniforme absorb orice surplus foarte detaliate, pot atinge un nivel de
8303 gi 8503 pe piata din Romdnia, aces- de lumind creat de ecran, ajutand la men- contrast foarte ridicat, sunt capabile se
tea urmdnd sd fie disponibile incepind linerea culorilor. reproductr nuanle vii de culori iar tonuri
cu luna iunie a acestui an. Fiecare model High Dynamic Range Premium (HDR le pielii sunt extrem de naturale.
va putea fi gEsit in doue variante de me- Premium) este un nou standard video Ambilight, una dintre tehnologiile
rime, de 49 $i 55 de inchi. Ambele modele disponibil pe aceste modele. Acesta rede- prin care modelele Philips s-au diferenli-
dispun de tehnologii de top, precum pro- fine$te divertismenul de acas5 prin pro- at de produsele altor competitori este
cesorul de imagine P5, care, impreune cu gresele inregistrate in ceea ce privegte disponibilS $i pe aceste doutr noi serii
tehnologia Ambilight qi noul panou Nano contratstul Si culorile Si garanteazA o care vor intra pe piata romaneascain
IPS UHD 4K, ofera o experienle vizuala luminozitate excelentd, de 4oo de ni!i, luna iunie. Cu ajutorul led-urilor montate
deosebitd. contrast gi culori mai bogate si detalii pe spatele panourilor, televizoarele Phi
Panoul IPS Nano Color genereaze excelente. De asemenea, cele doue mode- lips 8303 $i 8503 reusesc sA creeze o lumi
emisii luminoase precise care ating o le indeplinesc gi standardul HDR ro+. ntr ambientale care prelungegte armoni-
gama extrem de largi de culori, cu un Gralie procesorului de imagine Phi os acliunea de pe ecran pe perelii
raport de 90% DCI WCG, 9i oferd un lips P5 Perfect Picture Engine, Philips incdperii.
unghi Iarg de vizualizare. Particulele na- 8303 gi 8503 sunt gata si livreze imagini

Sony
lanseazi camera compacte
Rhoo VI
Sony a lansat camera foto Rxroo VI
(model DSC-RXrooM6). un nou model din
populara serie de camere foto compacte
Cyber-shot RXIoo. Camera inovatoare
Rxroo VI este primul dintre modelele
Rxloo care include un obiectiv cu factor
de merire ridicat, fiind dotat, cu un
obiectiv impresionant $i portabit ZEISS
Vario-Sonnar T F2.8 * F4.5 de 24-2oo mm,
care asigure reaclii rapide Si o calitate
superioare a imaginii fi care a devenit
marca distincte a gamei Rxroo de la Sony
fera a sacrifica portabilitatea. Zoom-ul MP, de tip r.o, cu cip DBAM si un procesor putin de o,o3 secunde, cel mai rapid timp
mare, calitatea remarcabila a imaginilor de imagine imbunitalit BIONZ X cu un de focalizare automate din lumeii pentru
fi versatilitatea, atat pentru capturile circuit primar LSI care maximizeaza vite- camerele cu senzori de tip Lo. De aseme-
statice, cat $i pentru cele video, fac din za de procesare qi optimizeaze caltatea nea, poate fotografia cu pane h 24 de
acest model alegerea idealtr pentru in- imaginii, indiferent de condiliile de foto- cadre pe secundtr la rezolutie maximA si
stantanee din viata de zi cu zi, peisaje grafiere.ln plus, modelul R.Xtoo VI dispu- cu urmerire integrali continud AF/AE,
urbane, portrete, scene din sport $i viata ne de un sistem de focalizare automati
salbatici etc.
producand continut video la calitate 4K, t
extrem de eficient gi rapid, cu 3r5 puncte cu citirea pixelilor pe toata Hlimea
Noul model este echipat cu un sen- e
focale de deteclie a fazei integrate in sen- cadrului, firi sd combine mai mulli pixeli
zor de imagine Exmor RS CMOS de 2o.I zorul care poate obline focalizare in mai intr-unul singur. €

t2> 07,2ora r CHIP


NOUTATI € TREND

Routerele
ASUS
suportistandardul
802Jrax
ASUS a lansat Ia Computex 2018 o noue
familie de routere capabile se faca fale
relelelor aglomerate gi apetitului din ce
in ce mai ridicat al utilizatorilor pentru
dispozitivele digitale: ROG Bapture
GT-AXuooo, AiMesh Axaoo Wi-Fi
System Si RT-AX88U. un port $i o confi-
ROG Rapture GT-AXuooo ofera cea Ethernet de gurare
mai mare viteza gi capacitate pentru ga- 2,5 Gbps, capabil se usoara- Are
meri qi entuzia$ti, fiind este primul rou- ofere viteze mult mai mari aceleagi
ter tri-band 8o2. ax din lume. Construit pentru conexiunea cu fir. componente
pentru cele mai solicitante relele, acest ASUS AiMesh Axoloo este un de top ca ROG Rapture, dar
router ofera o viteze de aproape rlooo sistem Wi-Fi compact, de tip mesh, un design dublu-canal
Mbps: pane h Lu8 Mbps pe banda de care extinde releaua intre mai ceva mai conventional.
2.4 GHz gi pana h 4804 Mbps pe fiecare multe noduri de relea pentru a asigura Ambele benzi au suport pentru dispoziti-
dintre cele doue benzi de 5 GHz. Banda conexiunea in casele de mari dimensiuni. vele 8ozuax iar routerul ofere o viteze
suplimentara de 5 GHz poate fi rezervate in ciuda formatului de mici dimensiuni, de pane la L148 Mbps pe banda de 2.4
pentru dispozitivele de gaming, impiedi- sistemut Wi-Ei AiMesh Ax6roo este un GHz €i pane Ia 4.804 Mbps pe banda de 5
cand astfet alte activitate wireless se sistem cu trei benzi capab seofereo GHz. Asta inseamna ce este capabil se
interfereze cu dispozitivele principale viteze totala de 6.100 Mbps. livreze o viteze maxima totale de pane h
din retea. De asemenea, Rapture ASUS RT-AX88U este un router echi- 6.000 Mbps.
GT-AXrrooo lncorporeaza suport pentru pat cu op(iuni care asigud performanld

PlayStation
lanseazi PlayStation Hits, cu cele mai bune joctui pentru PS+
Sony Interactive Entertainment (SIE) a Mlack Elag, Rayman Legends, Mortal SPORTS UFC 2, Yakuza o, Earth Defense
anuntat lansarea Playstation Hits, Kombat X, Batman: Arkham Knight, Eorce 4.r The of New Despair 9i
shadow
o sele4ie de jocuri pentru PlaYstation 4, Middle-Earth: Shadov'/ of Mordor, Need DYNASTY WARRIORS 8: xtreme Legends
disponibile la un pre! accesibil. Aceasta For Speed, Need For Speed Rivals, EA Complete Edition.
va fi disponibiti din 18 iulie
2or8 gi include unele din cele
mai bunejocuri pentru PS4,
incepand de la doar 99lei,in
Playstation Store gi in retea-
ua magazinelor partenere.
in plus, un nou bundle pentru
PS+ va fi disponibil in curand-
Titlurile Playstation Hits
disponibile din rs iulie indud:
Uncharted a: A Thief's End.
LittleBigplanet 3, DRIVE-
CLUB, Ratchet & Clank Kill-
zone Shadow Fall, Bloodbor-
ne, inEAMOUS: Second Son,
The Last of Us Remastered,
Project CARS, Dragon Batl
XENOVERSE, DYNASTY
WARRIORS 8: Xtreme
'
Legends complete Edition,
Watch_Dogs, Assassin's Creed

CHIP<2or8<07 . 13
TREND > AUTOMOBTLE ir nrlee

E@@ ffi, ;uil*

ffr

Vehiculele-r
cunse. intr-un VW Touran construit in
2oozpe care le-am folosit pentru teste,
conectorul este pozitionat lange siguran-

intriin retea
te, sub un capac, in zona pentru picioare
a qoferului. Din pacate, capacul nu mai
poate fi inchis dupe conectarea adapto-
rului, aga ci l-am scos cu totul; fie il
elimini cu totul, pentru uz permanent,
sau folosegti un cablu de extensie gi am-
Masinile sunt computere pe ro[i. Dar numai cele de ultimd plasezi adaptorul in alta parte.
gener4ie oferl posibiJitatea schimbului de date cu lumea Dupe instalarea hardware-.ulul
externi. Doui solugii de upgrade pot aducein re(ea gi adaptorul este conectat la un cont
Vimcar creat in prealabil in app-ul de pe
maginile maivechi. smartphone, iar automobilul este inre-
gistrat cu numerul seu VIN (Vehicle
Identification Number) gi este specificat
nul acesta, automobilele recent module de networking upgradabile, cu kilometraj ul.
lansate invala cum se comunice ajutorul cerora chiar gi maginile mai Dupa aceea, adaptorul inregistreaze
cu mediul inconjurator. Funclia vechi pot deveni inteligente. Am testat fiecare miqcare a vehiculului prin GPS gi
pentru apeluri de urgenle ecall este im- doul module foarte diferite.
plementate prin module radio mobile,
care transfere si alte date - spre exemplu, Maqina de log-uri a goferului
pozilia exacte. Majoritatea producatori- Vimcar este un produs pentru vehiculele
lor folosesc aceste module si pentru alte folosite in scopuri comerciale, ca maSini
lucruri: conectare la internet, funclii de de serviciu sau matini din componenta
service precum update-uri automate sau unei flote auto. Hardware-ul este de
managementul flotei sunt posibile prin dimensiunile unei jumAGli de pachet de
comunicatii mobile. Astfel de funcgii
rrsurE
$gari $ este conectat Ia portul OBD2 Adaptorul Iui Vimcar are cPS in-house si
sunt interesante nu doar pentru maginile (vezi dreapta). in funcgie de producltor, un modul de Edio mobil si lucreaz,
autonoEL Pret: aprox. t9 €/4uni
noi - mulli furnizori lucreaza,.agadar, la aceste porturi OBD2 pot fi foarte bine as-

14 >
o? > 2oI8 ' CHIP
AUTOMOBILE iN RETEA < TREND

Adaptorul PaCt nu ftce


nimic fir{ un smartphon€
€onectat, Dar apoi iti ofere
informatii $ date de
sistem, in funeie de
nodelul maginii.

Conexiune de date
OBD2 vine de la On-board Diagnostics
Adaptoarele trebuie conectate la portul OBDz. in ac€st vW
Version 2. Legiuitorii au impus coneiunea
Touran, calEcul siguEntelor nu mai poate fi inchis dupa
standardizate din20ot pentru modelele pe
montarea adaptorului,
benzine si din 2oo4 pentru modelele diesel.
lnterfala a fost folosite pentru executarea

Logbook pentru Fofer cu un clic de teste simplificate de emisii, spre


exemplu, pentru a verifica dace au apdrut
Adaptorul Vimcar inregistreaLd miEcare - alie fiecare gy eroriin sistemul de control al motorului
sau'in procesarea gazelor de egapament.
bufferiiq-ului bateriei, trimite un mesai de avertizate dacd este
Cum este stipulat in protocolul fundamen-
iihtuiat. in felul acesta, colecteazd toate datele penttu fisc. LaL producitorii implementeaza extensii
specifice, care pot fi folosite pentru a
o raporteaza serverului Vimcar folosind dongle hardware nu este mult mai mare transmite date, cum ar fi temperatura
comunicalii mobile. App-ul igi ia datele decat conectorul $i include doar un mo- aerului la adrnisie, presiunea turbo sau
de acolo. Cu o apisare, utilizatorul poate dul radio Bluetooth gi un accelerometru. consumul de moment.
determina acum care c atorie a fost pri- Sistemul complet de informatii al lui Pa-
vata gi care a fost in scop de serviciu din ce este localizat in app, care gtie gi folo-
lsta celetoriilor recente $i poate stoca 9i se$te protocoalele OBD2 din mii de tipuri
informalii despre clientul pentru care a de magini.In Touran-ul nostru, spre
exemplu, evalueazi viteza 9i pozi(ia pe- probabil ci acest cdmp va indica ceva.
executat celetoria gi costurile combusti-
bilului pentru aceasta. App-ul de pe tele- dalei de acceleralie $i gtie temperatura Nu doar entuziaStii vor gesi intere-
fonul mobil exportd un logbook al gofe- aerului la admisie qi genereazi profiluri sante citirea codurilor de eroare recente:
rului pe baza datelor colectate, care este de $ofat ecologic. App-ul arate actuala Ii- Pace clasifica erorile in funclie de posibi-
compatibil cu cerintele fiscului qi poate fi mite de viteza $i viteza la care este con- Iitatea continuerii cildtoriei sau nevoia
importat in softul logbook al goferului dus vehiculul, pe care o calculeazl sem- de a apela un camion de service pentru
produs de Lexware. Managerii de flote nificativ mai precis decat indicatorul de remorcare. Defectele individuale (pre-
pot tine eviden(a tuturor vehiculelor viteze a[ ma$inii. Telefonul mobil devine cum senzorii de flux de aer sau senzorii
prin contul companiei. astfel un super tablou de bord configu- tambda) pot fi asignali de app direct - in
Vimcar ar putea ajuta giin cazul unui rabil. In Touran-ul nostru, campul pen- felul acesta, ii poii transmite atelierului

furt - dar vei vedea imediat LED-ul rogu tru consum instantaneu a rimas gol, in- auto de ce piese de schimb ai nevoie ina-
de operare in Touran. in caz ce hotul in- sa pentru mai multe modele de maqini inte de a ajunge acolo. in principiu, 9i Pa-
latura adaptorul cu alimentare interne, ce poate emite un logbook al goferului,
dar pentru asta trebuie sa foloseqti intot-
i magina trimite prompt o notificare pri- deauna acelaqi smartphone in respecti-
: mita de utitizator in doar cateva secunde
Dar vul vehicul, altfel trebuie se tot corectezi
,g sub forma unui e-mail de avertizare.
ci glsi kilometrajul Daca adaptorul mesoare
$ in acest caz, probabil vei doar
care a fost aruncat undeva. valori extreme ale acceler4iei, poate de-
f, adaptorul
dan$a automat un apel de urgente. Din
4. Eurnizor de date pentru entuziagti r. srlr El picate, nici Pace Link nu incape sub ca-
Link implementeaze acces Bluetooth pacul Touran-ului, dar pentru majorita-
E Pace Link, de la compania omonimd,
este Pace
pentru OBDz, iar sistemul inteligent este
destinat portului oBD2: dar IucreazS tea celorlalte modele de ma$ini ar trebui
| 9i et Iocalizat in app. Pre! apro). 12o €.
si fie destul de mic. r
E intr-o maniera complet diferita: acest

CHIP < 2ora < 07


. rE
TREND > CPU

Noile CPU-uri Ryzen:


AMDieseinfep
in duelul pentru cel mai bun cPU pentru pc-ul
de acasr, AMD a stabilit un standard.
A doua generatie de procesoare Ryzen convinge cu puterea sa de calcul si
Intel este lSsatdin urmi, pentru moment

nul trecut s-aintamplat ceva ce a marcatinceputul unei tiv cu Core i7 SzooK - acest procesor cu 6 nuclee este in prezent
noi ere. Producitorul de cipuri AMD a lansat pe piate flagship-ul lui Intel pentru computere personale. Este timpul
prima generalie de procesoare Ryzen, provocandu-l ast- ca Intel se apese un pic pe acceleralie, pentru ce gi al doilea cel
fel pe competitorul gigant Intel. $i a avut succes, intrucat AMD mai bun CPU din noua generalie de la AMD, Ryzen 5 26oox, es-
a propulsat numerul de nuclee Ia un maximum de opt,invreme te Ia egalitate cu i7 87ooK. Ryzen 5 are gi el6 nuclee, dar coste cu
ce Intel oferea doar patru. pozitionat pe locul Z Ryzen 7 rSoox circa roo € mai putin.
este in prezent cel mai puternic reprezentant al acestei genera-
lii in clasamentul nostru. Recent, a fost depefit de cel mai pu- De Ia t4 la tz nanometri:
ternic procesor din cea de-a doua generalie Ryzen, lansat pe tehnologie de produclie mai buni
piate in luna aprilie i Ryzen 7 2zoox- Moti!'ul principat pentru sporul de performanle este procesul de
ln timpul benchmark-Urilor din laboratorul de teste al produclie mai bun. Ca $i in cazul primei gener4ii, AMD ofere un
CHIP,2zoox a oblinut detagat.cele mai bune scoruri, compara- numar de 4,8 miliarde de tranzistori pentru noile procesoare i,

16 ' 07 > 2ora > CHIP


CPU < TREND

Ryzen, care incap pe un suport cu suprafata de a3 milimetri pd-


tr4i. Diferenla apare la numerul de nanometri. Asta inseamne o
eficienta energetice spodG, pe care AMD a convertit-o in frec-
Al doilea cel mai puternic procesor din
venle sporite: la 37 GHz, 27oox are o frecvenla sensibil mai mare generalia a doua
decat rSoox Ia 3,6 GHz, dar obline 435 GHz in modul turbo, fale de ln aprilie, AMDa lansat cele mai puternice procesoare din
doar zr GHz. AMD a redus, de asemenea gi timpii de respuns ([a- noua serie R1zen. Comparativ cu prima generalie, au crescut
tenlele) Ia accesarea cache-urilor inteme ale procesorului (L1' L2 frecventele li puterea maximi disipate (TDP).
gi L3). Adilional, noile Ryzen suporte un RAM la o frecventi mai
mare decdt cel suportat de pdma genemtie.

Overclockabil flexib pane la 4,3 GHz


ln testele de laborator, am overclock-at 27oox cu Ryzen Master
Tool pentru a afla pefformanla maximE de care este capabil
procesorul. in Windows se poate face asta ugor folosind acest
program. Precision Boost 2 asigura ajustarea flexibile a frec-
venlei in modul turbo. Algoritmul siu evalueaztr frecvenla in
functie de temperature, intre alti factori. Noua functie este ce
face asta per fir de execulie, astfelincat CPU-ul poate folosi mai
flexibil modul turbo.
in practicS, 27oox a rulat stabil la o frecvente de 4,3 GHz, AYZ=N ffiYZEN
dar CPU-ul nu a suportat intotdeauna mesuretori benchmark $$..rl
Ia 4,4 GHz. o comparalie a frecvenlelor in timp este $i ea intere-
sant* fard overclocking, acestea fluctueaze intre 3,8 $i 4,2 GHz.
in mod overclock-at, 27oox reugelte sa menline constant frec-
venta de 43 GHz, cu vdrfuri sporadice, ce pot merge chiar pane Putere de calcul: avantaj net
la 4,9 GHz. Cinebench mAsoarl put€rea puri de calcul. Rlzen 27oox
overclock-at s€ delimiteazi de predecesorul BooX.
Cele mai rapide procesoare PC comparate Cinebench Rrs Multi(ore (ln puncte)
Cinebench R15 Multi-core este un instrument bun pentru eva-
Iuarea puterii maxime de calcul a unui CPU. Overclocking-ul
AMD Rlzen ? z?oox La2:t
afecteaze destul de putemic acest tesL Ryzen 7 27oox, propul-
AMD nyzGlr rSoox r.618
sat Ia 43 GHz, este cu cinci procente maieficient decat unzToox ?
*overclock-at la a3 GHz
ne-optimizat. Predecesorul 18oox se aflein urm6, cu aproape 16
procente. Nici cel mai rapid CPU core i al lui Intel nu a avutweo
gansein testul Cinebench:87ooK a atins doar L377 de puncte,in Sarclni zilnice: Intel depigit
vreme ce un Ryzen overclock-at a mers pane la r.923 de puncte PCMark ro executA sarcini cotidiene solicitante pentru PC. Noul
Ryzen preia clar cuducerea lmpotritra celui mai bun proc'esor
- o diferenle de performanttr de aproape 30 de procente. PC- Intel pentru Pc-uri personde.
Mark 10 este mai apropiat de viala cotidiana, fi.ind un bench- puncte)
PCMark ro Scole Modem Office 0,n
mark care proceseaze sarcini Office solicitante fi sarcini de
procesare de imagine gi de video. Aici, overclocking-ul aduce AMD RIz.n 27oox'

doar beneficii marginale gi distanla fale de Core i 87ooK scade AMD Ryzen 7 27OOX 4.42

Ia maipulin de zece procente.ln cateva mesuretori,8TooK chiar Int€l Core i?-8?oox 37t z
*overclock-ar la
a preluat conducerea - spre exemplu, in cazul benchmark-ului 4,3 GHz

de compresie cu winMR. Aici, 87ooK a atins u8 Mbit/s, in vre-


me ce 27ooK a reugit doar 14,5. cu noul Rlzen vine ii cipsetul X47o, p€ntru
pHci de baza cum este Gaming M? de la MSI.
Cu toate astea, CPU-ul Intel, care costi la fel de mult' este
relativ mult in urme Ia performanli. Cei care igi asambleaze un
nou PC in acest moment, ar face bine dacd ar alege platforma
AMD. Alaturi de a doua generatie Ryzen, AMD a Iansat gi cipse-
tul X47o. Noile sale functii sunt inse [mitate in comparatie cu
X37o. in afari de ridicarea vitezei BAM suportata oficial de la
2.667 MHz Ia 2.933 MHz, are li StoreMI, o tehnologie care permi-
te combinarea a doud hard drive-uri diferite intre-o singure
memorie virtuale. Spre exemplu, un SSD NVMe, cu rate de
transfer in zona GB, poate fi combinat cu un mai mare dar mai
Iem hard disc magnetic, folosindu-se aceasta tehnologie. in
plus, cumparatorii primei generalii de Byzen igi pot pestra ple-
cile de baz* acestea au nevbie doar de un upgrade de firmware
pentru a folosi noile CPU-uri Ryzen. r

CHIP < 2018 < 07


.17
TREND > WINDOWS

07 > 2018 > CHIP


WINDOWS < TREND

indows 10 cunoagte doar doud anotimpuri: cu o pre-


cizie de ceasornic, Microsoft lanseaze cate un nou
,,feature update" in fiecare pdmevara gi in fiecare Un sistem de operare in cinci versiuni
toamni. De data aceasta, Microsoft nu a Iansat doar un singur Microsoft emite doar gradual uPdate'uri mari pentru windows.
feature update, ci doua. Dupe Redstone 3' care a aperut toamna Dupi cum arata curba lui vog, utilizatorii au aqteptat desh[
trecute, au urmat versiunile cu numele de cod Redstone 4 9i Re- similar, trecerea l,a r8o3 ar putea dura d€stul de mult.
dstone 5. Microsoft a vrut se hnseze Redstone 4 drept Spring
Creators Update sub numerul de versiune 1803 in luna aprilie $i
au reugit asta Ia limita (pe data de 3o), dupe ce a fost descoperi-
tEin ultimul moment o eroare care a trebui se fie corectate' ge-
nerAnd o intArziere. Cu o versiune preview de Redstone 5, com-
pania din Redmond ne permite sa aruncam o privire la viitorul
apropiat alluiwindows lo, care seva materializain cursul aces-
tei toamne.
Pentru inceput, vom trece in reviste 0iteralmente) modifi-
cerile din Redstone 4. Apoi vom arunca o privire la versiunea
preview a lui Redstone 5 9i la noile funclii ale acesteia. Desigur,
poli testa $i tu aceste lucruri, intrucat Redstone 4 probabil il ai
deja, iar pe 5 il poli instala conform unui tutorial de la pagina
20. iti vom povesti cum poti folosi instrumentul VirtualBox
pentru a testain siguranle Redstone 5. Este bine se te protejezi
pentru ce aceste versiuni preview au uneori erori ce pot duce
chiar $i la pierderi de date. in final, vom analiza un pic ce anu-
me pldnuieFte Microsoft pe termen Iung qi cum anume va mo-
2A27n22 zo 26
difica gigantut din Redmond sistemul de operare pentru diver- o.to;brie Noiembrie Decembrie lanuarie Februarie Martie
2017 201a 2t}ra 2oL8
se platforme hardware.

Ce ne-a adus update'ul


deprimivari
Ceea ce devine imediat evident in cazullui Redstone 4 este noul
Fluent Design pe care Microsoft [-a implementat pe alocuri.
Poli vedea efecte de transparente in meniul Start; elementele
din fundal sclipesc ugor prin structurile transparente. Asta ar
trebui sa creeze un efect de profunzime gi o ierarhie vizuale.
Placulele din meniul Start pulseaze cu un efect luminos cand
mouse-ul trece peste ele. Agadar, utilizatorii ar trebui se vada
cu ugurinle ce acliuni sunt disponibile. Noile funclii nu vor fi
inse prezente peste tot. Din cauza lipsei driverelor, Fluent De-
sign este dezactivat in VirtualBox, spre exemplu. Eluent Design in meniul Start d lui Redstone 4: Microsoft
genereaz e un efect de pmfunzirne folosind transParente
Timeline este undeva ;i efecte line de lumini.
intre vis gi cogmar
in legituri cu noua sa funclie Timeline' Microsoft promite Noul mod S sosegte in zorg
multe lucruri, Ar trebui sd sporeasci productivitatea. Pentru Microsoft promis multe de la
a dispozitive cu un mod S sunt
asta, colecteaza informalii despre activita$le utilizatorului 9i Windows ro S - este vorba de o asteptate incepand cu 2019. Cei
afi$eaze aceste informalii intr-o manieri organizate logic. versiune Iimitata a sistemului care vor windows S pot obtine
Timetine coleaztr chiar date din mai multe computere 9i le de operare, care ar trebui si cel mai recent figier ISO Pentru
proceseaza, ceea ce este un vis pentru lucratorii mobili 9i un ofere mai multe securitate. el cu Windows ro $i apoi pot
Economic,inse, nu a fost un selecta sistemul in timPul
co$mar pentru specialigtiiin proteclia datelor private.
succes. Cu toate astea, produce- procesului de setup.
Apase [windows] + [Tab] pentru a vedea Timeline. Acetsa torul refuze si renunte.
Iisteaze nu doar activitelile din ultimele cateva zile, ci ofera 9i o Microsoft plSnuieqte, astfel, si
opliune simpH de a lucra cu desktop-uri virtuale. Poli crea un integreze Wlndows S ca un nou
nou spaliu de lucru cu un clic pe simbolul ,'+" de sub mod S in windows to. Modul S
Desktop', peste care poti trage ugor aplicalii cu mouse-ul. va avea limitiri similare cu cele
"New
Sub "Start I Settings I Privacy I Activity history", timeline-ul ale versiunii Windows S, adici
poate fi configurat sau poate fi complet dezactivat. va permite doar executarea
Tot de aici poli $terge gi istoria afigattr pana in momentul aplica!iilor din magazinul
oficial windows Store. Primele
respectiv

CHTP.2018 < 07
. 19
TREND > WINDOWS

Elibereazi memorie Fi dezactiveazi startup-ul


Indiferent cat de mare este hard drive-ul teu. h un moment dat
tot vei ramane fartr spatiu de stocare. Microsoft a oferit mai
multe functii in update-ul de primevarA care se te ajute se elbe-
rezi spatiul de stocare ocupat inutil. Vei gisi noile optiuni sub
"Start I Settings I System I Storage I Free up space now". Aici,
poti gterge fi$ierele de log inutile Si fiFierele rimase de la insta-
ldri Windows anterioare, spre exemplu. Microsoft a revizuit gi
opliunile cu care poli face curelenie in programele care por-
nesc automat odate cu sistemul de operare. Mergi Ia
"Start I Se-
ttings I Apps I Startup" pentrudezactiva programele care por-
a
nesc automat $i de care nu mai ai nevoie, prin simpla folosire a
unui buton.

Cortana z,o - ciutare imbunlte$ta


WindouB ro coleqteaze in timeline informatii despre activitatea gi ajutoare pentru startup
utilizatorilor - chiar Fi p€ mai multe dispozitiv€.
Imediat dupe update, sistemul de operare ili prezinta o notifi
care in legeture cu integrarea intensificata a asistenlilor digi-
tali. Cortana 2.o se coordoneaze direct cu timeline $i poate indi-
ca activittrti stocate acolo. Microsoft ar vrea se extinda Cortana
la nivelul unui agent de ciutare cuprinzetor, care aminteqte de
Spotlight-ul lui Apple. 1n acest scop, in viitor ar trebui sd fie in-
tegrat un camp de ctrutare care se fie amplasat in mijlocul desk-
top-ului. De acolo, utilizatorul poate ceuta direct pe web sau Io-
cal in documente sau in tot Windows-ul. in versiunea de
preview anterioare, asta se putea activa cu un hack in Registry.
Insd, in versiunea testate de noi, opliunea nu mai fun4iona.
ln locul
Microsoft Store conline acum un nou app numit
ei,
,,Cortana Show Me ...". Acesta ajuta persoanele mai pulin familia-
rizate cu PC-ul se modifice setirile Windows. Pana acurL ofere
deja peste 50 de instrucliuni detaliate pentru intrebdri precum
Daci vrei. pogi experimenta noile firn4ii gi pogi instala adeugarea unui dispozitiv Bluetooth, sau personalizarea wallpa-
mai devreme o nersirme prwiew per-ului.

A fi sau a nu fi updatat?
Testeazi asta firi niciun risc
Cei care vor, pot participa oricind la progra- tr-un motiv bun: in felul acesta, producito- cel mai rapid update-urile. Confirmi si re-
mul Insider. penrru a testa in avans urm5- rul colecteazi si e[mina mai rapid date p - pornegte ma$ina virtuali. Apoi, selecteazi
toarele versiuni de Windows. In acest scop, vind erorile din versiunile preview. Imediat Windows update Si fe clic pe
"Look for upda-
instr, nu ar trebui si folosegti un sistem folo- ce ai noul cont, mergi Ia insider.windows. tes", Aceaste opuuni are mai ales rolul de a
sit cu regulafitate. Microsoft folosegre previ- com ti fE clic pe,.Become an Insider". Lo- comanda lui Windows se relaxeze setarile de
ew-u le pentru a testa noi functii, care pot gheaza-te cu datele contuluifi accepu con- inrimitate- intrucar esre doar o magine vir-
contine inc5 unele erorl mai mult sau mai diliile programului Insider. tuale de test, asta nu ar trebui si te afecteze
putin. Recomanddm testarea intr-un soft de negativ Wimo va incerca acum cel mai re-
viftualizare, cum este VinualBox descarci Instaleazi Windows virtual cent preview si se va updata. S-ar putea ca,
Windows ro ca figier ISO $i instaleazd siste- lnstaleaza Media Creation Tool si folosestei ir acest proces, mafina virtuale se fie repor-
mulintr-o magini virtuaH (VM). pentru a descerca cel mai recent fi$ier ISO nite de mai multe ori-
cu Windows 10. Instaleaze sistemul intFo
Seteazi un cont Windows Live noue ma$ini virtual; din VirtualBoxSi ru-
Pentru testarea noilor funclii, ai nevoie de leaze update-udle Windows de mai multe
un cont Windows Live, care este legat de ori succesiy pane cend toate au fost descir-
programul Insider. in principiul poti folosi cate 9i instalate. Acum, mergi la,,Start I Set-
un cont existent. Dar este mai bine s5 creezi tings I Update & Secu ty". Clic pe ,.Link an
un cont nouin acest scop,la signup.live. account" $i logheaze-te cu contul de test.
com, intrucat Microsoft, cu reglementtrrile Dupe login, selecteaze,,Active development Esds{
L.t ur bw lllEr td trr.k.l6F rar.*
sale relaxate in matede de protectie a date- ofWindows'€i,Fast" pentru a primi cele lrando{r 10 lfrnia P€is brird 1! tc{p
sri{Eaffi lx*rE $f ndffi .{)edde
lor pentru programul Insider, va trage cu mai recente versiuni preview. Aceasti opliu-
ochiul masiv Ia activite! e tale. 9i asta din- ne corespunde cu Fast Ring, care primegte

2l)> 07>zor8'cHIP
WINDOWS < TREND

Modificiri in protectia datelor


La fel ca dupd fiecare update mai mare, merite sa arunci o privi-
re $i la setarile de protectie a datelor personale dupa ce treci la
Redstone 4. Ca de obicei, aceste set5ri pot fi gesite sub,,Start I 6 Night liqht settrngs

Settings I pdvacy". Microsoft prezinte acum o lung5 liste de op- r(o(6i br. rLek {6r,oib4r!4{ q\ (err,da

liuni in aceaste sectiune, de la ,,General" 9i ,,Speech, inking and


typing",Ia,,Activity history" pentru timeline gi setlri individua-
App-ul
le pentru app-urile instalate. Noua structure necesita cateva "Cortana
Show Me.,."
clicuri in plus intrucat anumite set5ri sunt localizate in multi- ajuta incepitorii
plele sub-meniuri, ceea ce mai degrabl complici decAt simplifi ln ale PC-ului si
lucrurile. execute diverse
cA tl.] 1l sarcinl
,,Diagnosis data viewer" este un instrument interesant, ca-
re se ascunde sub "Diagnostics & feedbacK. Seteaza optiunea
"Diagnosis
dataviewer" pe,On'pentru a o activa, Apoi poti des-
circa Si instala instrumentul din windows Store. in felul aces-
ta, vei obline o privire de ansamblu asupra datelor colectate de
Microsoft in scopul eliminirii erorilor. Majoritatea utilizatori
ior nu vor inlelege mare lucru, insa, datele fiind prezentate fera
irtl@trwridn srr.r4.iir.T.l6E..
nicio alta explicalie suplimentarS. Un alt lucru nou este prezen-
Mi.EFltwinds 5lo..Aq.ntr.l.m...
tarea de multiple dialogud utilizatorului pentru setarea opliu-
nilor de proteclie a datelor, imediat dupe update.
softmFuPdaEliel.k6dl}l66l
tv' |'Rolsu{Fio;zxc/d.|.).r..",

Noi funclii in browserul in-house Edge Mk.ftwindoh5sbrcA{dtftr.me',

Microsoft refuz si renunle: avand in vedere cd doar putini utili-


zatori se dechraincantati de Edge, companiai-a adus doar cate-
va funclii noi. Softul poate astfel si elimine reclamele $i alte
Diagnosis Data Viewer este un instrument de profrl. Permite o
elemente perturbatoare Ia printare, dacd vrei asta: doar ele-
privirela ce infomatie trimite Windows cetre Microsoft.
mentele esenliale vor ajunge pe hArtie. Asta a funclionat destul
de bine in teste, unde am reugit si economisim mai bine de ju-
metate din hartia necesare pentru printarea continutului mul-
tor site-uri.
in afari de asta, Microsoft a venit gi cu suport pentru EPUB Edge ideture
qi PDE updatdnd 9i interfala in modul fullscreen, care poate fi acum, dactr
vrei, elementele
activate cu tasta [ED], aSa incat nu trebuie se iegi din fulscreen perturbatoare
daci vrei si accesezi bara de adrese sau se comuti pe un alt tab, la printare. AEta
spre exemplu. Acum este suficient sa muu cursorul mouse-ului economisegte
in partea de sus a ecranului. Existi 9i o nouA functie care poate hirtie-
dezactiva redarea audio pentru anumite taburi. insi alte brow-
sere ofereau de mult acestE funclionalitate.

Lucriri intrefinere, imbunitiilire gi amAnare


de
Mai mult, Microsoft a venit cu imbuniteliri gi in alte zone gi a
updatat si Eye Control, pe care I-a introdus toamna trecut6.
Instalarea lui Redstone 5
Curiosii pot obtine deja o zatod. Dar asta poate fi un
windows suport5 acum $i formatul de imagine HEIF (High
avanpremieri a viitorului Iucru bun. pentru cd atunci
Efficiency Image File Format), favoritul lui Apple. Acest format va fi oferit
update de toamne. Pentru cand Redstone 5
are de-a face cu un sistem special de containere care pot Sezdui pdn optiunea
asta, urmeaze instructiunile ,*A.ctive
imagini individuale sau intregi secvenle. in plus, compresia din box-ul de pe pa8ina prece- development of Windows",
HEIF este evident mai bune decat cea a depegitelor JPEG-uri. dentr. in loc se selectezi la cealalte optiune va fi
in viitor, proprietarii de sisteme cu multiple pleci video ar ,,Active development of disponibila urmetoarea
trebui sd poate alege ce placdvideo sd foloseasc5 cu fiecare app. Windows" la sfargit, selecteaza versiune avansati.
in fetul acesta, proprietarii de notebook-uri arputea, spre exem- ,,Skip ahead to the next
plu, sA decide se foloseasc5 varianta mai economicoasd a cipu- Windows release". in spatele sLip stabrlirinq oor up.omngreleas. and
acestei opliuni se ascunde
Iui grafic integrat in CPU, in locul placii video dedicate. O alte
Redstone 5. Dar optiunea nu
funclie noue ce poate fi activata este cea de partajare wireless a Shp Ah.ad is nowclored rryou telccl lhr!
poate fi vezute pentru fiecare yoe willhaveyolr windoBt lnsider Prog.zm
fi$ierelor intre doue computere dotate cu Bluetooth. In plus, cont Insider intrucat Microsoft Skip ohe.d lo lhe.€rl wi.dorlt rele.se
Microsoft are funclii noi gi pentru fanii realitelii virtuale: gra- nu o oferd permanent gi atunci
tie Mixed Reality, jocurile moderne pot fi experimentate nu cand o oferi face asta doar
What pace do you want to get new
doar optic gi acustic, ci gi haptic - dacd, desigur, ai gi hardwa- pentru un cerc limitat de utili-
re-ul corespunzdtor (vezi pagina urmetoare).

cHlP < 2018 < 07 .21


TREND > WINDOWS

Ca de obicei, inse, nu tot ce a pEnuit Microsoft se introduce


odate cu Redstone 4 este complet. Am mentionat deja ci box-ul
de ceutare pentru Cortana a fost din nou omis. in ptus, Micro-
soft nu aputut finaliza la timp toate funclia Sets deja anunla-
Ipnovo E aplorer ta. Ea va aperea acum in versiunea S a lui Redstone.
estc format din Utilizatorii interesali pot testa acest update de toamna -
dou{ Motion
Microsoft va oferi versiuni preview separate pentru asta. Reds-
Controllers fi o
casce VR cu care tone 5 va aparea in septembrie sau octombrie anul acesta Si
poti eroerimenta probab ce va avea num5rul de versiune 1809.
noua ML(ed
Reality a lui
Windows ro. Ce neagteapti de la toamni,
cu RedstoneS
Una dintre cele mai mari inovalii ale Redstone 5 va fi activarea
sus-menlionatelor Sets. Acestea ii vor permite lui Microsoft sa
implementeze taburi de la multiple programe: un astfel de set
este format intr-o fereastre in care pot fi incluse rnai multe pro-
t- " a {) ftnPC
grame sub formi de taburi. Utilizatorii pot condensa astfel un
rode
Y + ouic(.(*s s 171

intreg proiect intr-o singurd fereastri si igi pot organiza mult


r o.shoF . 3D ol,le-rs
mai eficient activitatea de pe desktop. Dar nu toate programele
. D*r.ads t
vor putea intra intr-un singur set. Ele trebuie se corespunde
. Pid.6 standardului UWP (Universal Windows Platform). Aplicalii
desktop clasice, cum ar fi Photoshop, vor fi agadar excluse.
*-"
,^oneD,rv. Midorft
* Potrivit anunlului Microsoft, utilizatorii vor putea comuta
, 6 Oi.oive Pssonal - D€vnes and.tnvs 14)
cu u$urintd intre taburile individuale dintr-unul sau mai multe
r r.IhisP( -, _
wiidoE lc:, seturi cu ajutorul mouse-ului. Binecunoscuta combinatie de
taste [Alt] + [Tab] artrebui se serveascepentru comutarea tabu-
Cu Redstone 5, aplicatiile UWP prccum Windows F!.I,lorEr pot
indude gi alte programe, cum ar fi OneNote, zub forma unui tab. rilor. Compania folose$te $ combinalii de taste cunoscute de la
alte programe pentru alte acliuni legate de taburi, cum ar fi
Ictrll + [T'] pentru deschiderea unui nou tab sau [Ctrl] + [Wl pen-
Sets tru inchiderea tab-ului curent. Mai mult, Microsoft plenuiegte
se integreze aceste taburi $i in structura de meniuri a lui Win-
Tabs in apps
dows Explorer, spre exemplu.
Go. in setirile
de sistem ale
Pressing Alt+Iab show! the most re(ently used Stocare intermediari
Redstone 5 pot
Windos and tabs fi
actiwate gi
in cloud pentru multiple dispozitive
configur:ate Cu Redstone 5, Microsoft vrea si implementeze, in sfargit, sto-
Apps added lo this list cao't be included in sers of tabs. noile taburi. carea intermediare in cloud pe care a anunlat-o anul trecut
pentru clipboard. Cu aceasta funclie, conlinutul copiat sau te-
+
Add an app iat in clipboard folosind [CtrU + [Cl sau [Ctrl] + [X] nu va mai ra-
mane local pe PC, ci va ajunge automat pe un server Microsoft
din cloud. De acolo, acest conlinut va fi disponibil pentru toate
computerele care sunt legate la acela$i cont live. Dar, intrucat
Gribegte-l pe Redstone 4 clipboard-ul ar putea contine date sensibile, functria va putea fi
Uneori poate dura septimani Iasi computerul sa caute noile dezactivati, daca vrei.
sau chiar luni pand ce Windows update-uri. in general va Windows ro a fost intotdeauna criticat pentru ce nu ur-
iti oferi un update major, cum descirca ,,Feature update to meazd un model uniform pentru setdrile sale de sistem esenti-
este Spring. Dar daciince nu Windows ro. Version r8o3" ale. Cu Redstone 5, Microsoft plenuie$te se enmine aceasta de-
I-ai pdmit, poti folosi un truc dupe un scurt timp siva ficiente sau mecar paru din ea. Urmdtorul update major ar
pentru a"l obtine mai repede. instala update-ul. De asemenea, trebui str indude un nou centru de control, care va fi localizat
Mai intai, inregistreazl-te in va trebui se ajustezi setirile
programul Windows insider
in partea dreaptejos, in system tray, $ se pare ce va inregistra
de protectie a datelor
(vezi cum la pagina zo) gi setdriel accesate frecvent, cum sunt cele de volum, Iuminozi-
ersonale, in caz ci vrei
Ieage-li contul de Windows p5rrsegti programul tate sau Wi-Fi.
se
de Windows Insider Selecteaze Windows Insider dupd ce De asemenea,in toamneva aperea gi o noue funclie de cA-
optiunea ,,Just fixes, apps and ai terminat, fE clic pe optiunea utare, care va fi suportatd de Cortana. Iar Eluent Design va fi
drivers", confirmi de doue o Si omonime din setdrile sistemu- prezent in mai multe locuri. Mai mult, a fost plenuite o func-
repolne$te computerul. Apoi, lui gi apoi clic pe optiune lie care poate fi folosite pentru
a citi gi afiga statutul bateriei
selecteaza Windows Update g'i ,,Stop Insider Preview builds". dispozitivelor Bluetooth. Incidentat, Redstone 5 va fi ultima
versiune preview cu acest nume de cod. Microsoft vainceta sa

22, 07 ' 2018 , CHIP


WINDOWS < TREND

foloseascd acest nume de la'inceputul lui 2019. Se pare ci oa-


menii din Redmond vor se foloseascl o scheme de denumiri
de genul 19H1, 19H2,20Ht, etc. Acest plan nu a fost inse confir-
Windows ro pe ARM
mat oficial.

Windows ro pe cipurile
telefoanelor mobile
Chiar inainte de Redstone 5, Microsoft va lansa o inovatie sub-
stanliati in aceasti toamn5. Mai precis, este vorba de o noue
varianta de Windows.lntr-o a doua tentativa, companiaincear-
ca seportezewindows to pe procesoare ARM, care sunt folosite
ln mod tipic de smartphone-uri de genul Samsung Galaxy s8. varianta pentru AxM a lui
Chiar gi Pc-urileAlways Connected, cum este Asus Novaco, au windows ro ruleaze pe
integrat un astfel de cip, Snapdragon 835. Pe aceste Pc-uri ru- Pc-uri Alwaf's On cum este
Ieaze o versiune de windows 10 care poate Iansa Ei programe Asus Novaco Qi Lenovo
normale desktop, cum este Photoshop. De fapt, pentru asta es- Miix 630
- Potrivit
producetorilor, timp
te necesar un procesor compatibil Intel. Eunctia trebuie maiin-
de pana h 24 de ore.
tai activatd de preoprietarul Pc-ului Always Connected. Pc-uri-
le sunt livrate cu windows 10 S, care permite doar app-uri din
Store. Ele sunt executate prin intermediul Universal Windows
Programe desktop in emulare software
Platform (UWP), iar UWP suporta 9i Intel gi hardware ARM - in windows ro pentru ARM, chiar gi instrumente precum
Photoshop pot rula pe un cip AxM, In acest scop, eEte emulat
UwP face parte din sistemul de operare incepAnd cu Windows codul lor x86, Comenzile sunt procesate de DLLuri speciale,
8. Pentru a executa programe desktop, utilizatorul trebuie sa combinate de abstraction lay€r fi codul este trimis apoi citre
face un upgrade gratuit Ia Windows Home sau Pro. kernel.

Programele desktop sunt emulate


Existe inse o problema. Cipul ARM nu poate executa codul pro-
gramelor obi$nuite de Windows, gen Photoshop sau PowerD-
VD. Din acest motiv Microsoft a extins fundalia Windows 10 la
componentele centrale, care translateazi codul pe cip, inainte
de execu{ie, prin emulare software (vezi dreapta). Este o etape
care utilizeazd intens CPU-ul, aga cd programele de pe PC-ul
Always Connected vor rula cu performante reduse -in funclie
de software-ul folosit, declinul de performanle nu este foarte
mare. Microsoft poate compensa, intr-o oarecare mesure, prin
folosirea unor biblioteci de sistem modificate: Dl-l-urile CHPE
(Compiled Hybrid portable Executable) ruleaze nativ Pe cipuri-
le ARM $i pot recepliona 9i executa simultan apelurile de sis-
tem ale programelor Windows. Astainseamne ca, de fiecare da-
te cand un instrument desktop transferi anumite sarcini- cum
ar fi afigarea unui cetre o componente a sistemului, nu
JPEG -
mai este necesara deturnarea via emulator Dar 9i aici e o pro-
blema. Microsoft emuleaza doar software pe 32 de bi!i, adica
programe x86. Versiunile pe 64 de bili, spre exemplu, vor fi ex-
cluse, intrucat sistemele pe 32 de bili limiteaze dimensiunea 'Complied Hybrid Portable Execuiable DLls, care tladuce comenzil€ x36 in cod ARM

memoriei de Iucru la doar 4 GB. Microsoft incearce se elimine


aceasta problema: Ia conferinla BUILD din Iuna mai, compania Compatibilitate limitate
din Redmond a lansat un Software Development Kit cu care windows to pentru ARM putea emula doar programe x86
programatorii pot converti app-urile UWP Ia 64 de biti cu doar pe 32 de biti. Un emulator Pentru programe pe e,4 de biti lipsea.
cateva clicuri. Dar, din mai, sistemul suporta mecar app'uli pe 64 de biti din
Iilindows Store.
24 de ore cu un plin de baterie
in pofida acestor limiteri, existe destule motive se cumperi un
computer Always On. Comparativ cu laptopurile normale, are
avantaje in termeni de mobilitate: producdtorii anuntl o auto-
nomie a bateriei de pane la 24 de ore, iar testele practice initiale
ating 16 ore. Asta este posibil gralie cipului ARM Snapdragon
835, care este economicos comparativ cu CPu-udte Intel. Odata
app u.i.ompilate pe Univesal windows Plaiform (UWP)
cu conceptul Always On vine gi integrarea unui card SIM: r

cHIP < 2018 < 07 .23


TREND > WINDOWS

Ca de obicei, insi, nu tot ce a plenuit Microsoft se introduce


odata cu Redstone 4 este complet. Am menlionat deja cd box-ul
de cdutare pentru Cortana a fost din nou omis. in plus, Micro-
soft nu a putut finaliza la timp toate funclia Sets deja anunla-
Lenovo E rplorer t5. Ea va aperea acum in versiunea 5 a lui Redstone.
esteformat din Utilizatorii interesati pot testa acest update de toamne -
doui Motion Microsoft va oferi versiuni preview separate pentru asta. Reds-
Controller€ fi o
casci VR cu care tone 5 va aperea in septembrie sau octombde anul acesta Si
poti experimenta probabil cd va avea numerul de versiune 1809.
noua Mixed
Reality a tui
Windows ro. Ge neagteapti de la toamni,
cu Redstone5
Una dintre cele mai mari inovalii a.[e Redstone 5 va fi activarea
sus-mentionatelor Sets. Acestea ii vor permite lui Microsoft se
implementeze taburi de la multiple programe: un astfel de set
este formatintr-o fereastre in care pot fi incluse mai multe pro-
<_ " a {,rhnP(
grame sub forme de taburi. Utilizatorii pot condensa astfel un
w + Ou.l a.!?$ intreg proiect intr-o singur5 fereastre gi iqi pot organiza mult
! o€sklop rD oble.tr

t mai eficient activitatea de pe desktop. Dar nu toate programele


vor putea intra intr-un singur set, EIe trebuie sa corespundi
Dowo.ds
I standardului UWP (Universal Windows Platform). Aplicalii
desktop clasice, cum ar fi Photoshop, vor fi agadar excluse.
i. OEO'iv. . Midosoli Po[ivit anuntului Microsoft, utilizatorii vor putea comuta
4on.D'ive Pd6onal , Dev.e! rid nri\rs i4l cu u$urinle intre taburile individuale dintr-unul sau mai multe
) trni! pa w ndoy6lC ) seturi cu ajutorul mouse-ului. Binecunoscuta combinalie de
taste [Altl + ITab]ar trebuisa serveasce pentru comutarea tabu-
Cu Redstone 5, alrlicatiile lllal? precum Windows Extr lorcr pot
rilor. Compania folosegte qi combinalii de taste cunoscute de la
indude 9i alte programe, cum ar 6 OneNote, sub forma unui tab.
alte programe pentru alte acliuni legate de taburi, cum ar fi
lctrll + [T] pentru deschiderea unui nou tab sau [Ctrl] + [W pen-
Sets tru inchiderea tab-ului curent. Mai mult, Microsoft planuie$te
se integreze aceste taburi $i in structura de meniuri a lui Win-
dows Explorer, spre exemplu.
Gon in setiril€
de siEtemde
Pressiog Alt+Tab sho$s the mosr recently used
pot Stocare intermediare
Redstone 5
Windows and tabs fi activate ?i in cloud pentru multiple dispozitive
configuEte Cu Redstone 5, Microsoft vrea se implementeze, in sfar$it, sto-
Apps added to this lirt can't b€ included in sers of tabs. noile taburi. carea intermediartr in cloud pe care a anuntat-o anul trecut
pentru clipboard. Cu aceaste functie, continutul copiat sau te-
iat in clipboard folosind [Ctrl] + [C] sau [Ctrl] * [X] nu va mai r5-
mAne local pe PC, ci va ajunge automat pe un server Microsoft
din cloud. De acolo, acest continut va fi disponibil pentru toate
computerele care sunt legate la acelagi cont live. Dar, intrucat
Gribegte-l pe Redstone 4 clipboard-ul ar putea conline date sensibile, funclia va putea fi
Uneori poate dura septemani lase computerd sa caute noile dezactivate, daca wei.
sau chiar luni pAni ce Windows update-uri. in general va Windows 10 a fost intotdeauna criticat pentru ctr nu ur-
iti ofera un update major, cum desc;rca ,,Feature update to meazd un model uniform pentru seterile sale de sistem esenli-
este Spring. Dar daclince nu Windows ro, Version [o3" ale. Cu Redstone 5, Microsoft plenuiegte si elimine aceasta de-
l-ai primit, poti folosi un truc dupa un scurt timp si va ficiente sau macar pe4i din ea. Urmetorul update major ar
pentru a-l obtine mai repede. instala update-ul. De asemenea, trebui se includa un nou centru de control, care va fi localizat
Mai intai, inregistreaze-te in va trebui se ajustezi setirile in partea dreaptijos, in system tray, gi se pare ci va inregistra
pro8ramul Windows Insider de protectie a datelor
(vezi cumla pagina 20)si
setdriel accesate frecvent, cum sunt cele de volum, luminozi-
ersonale. in caz cE vrei
tate sau Wi-Fi.
IeagA-U contul de Windows sa perasegti programul
de Windows Insider. Selecteaze Windows Insider dup5 ce De asemenea,in toamnd va apirea gi o noue funclie de ce-
optiunea ,,Just fixes, apps and ai terminat, fe clic pe opliunea utare, care va fi suportate de Cortana. Iar Fluent Design va fi
drivers", confirmi de doui ori $i omoniml din seterile sistemu- prezent in mai multe locuri. Mai mult, a fost plenuite o func-
repolneste computerul. Apoi, lui gi apoi clic pe optiune tie care poate fi folosita pentru a citi gi afiga statutul bateriei
selecteaze Windows Update ii ,,Stop Insider Preview builds". dispozitivelor Bluetooth. Incidental, Redstone 5 va fi uttima
versiune preview cu acest nume de cod. Microsoft va inceta sA

22> oz , 2or8 , CHiP


WINDOWS < TREND

foloseasce acest nume de Ia inceputul lui zol9. Se pare ci oa-


menii din Redmond vor si foloseasci o schemi de denumiri
de genul tgHL r9H2,
mat oficial.
2oHL etc. Acest plan nu a fost insi confir- Windows ro pe ARM

Windows to pe cipurile
telefoanelor mobile
Chiar inainte de Redstone 5, Microsoft va lansa o inovatie sub-
stantiala in aceasta toamne. Mai precis, este vorba de o noue
varianti de Windows. intr-o a doua tentative, companiaincear-
ce si porteze windows lo pe procesoareARM, care sunt folosite
in mod tipic de smartphone-uri de genul Samsung Galaxy 38. Varianta pentru AxM a lui
Chiar$i Pc-urile Always Connected, cum este Asus Novaco, au Windows ro ruleazi pe
integrat un astfel de cip, Snapdragon 835. Pe aceste Pc-uri ru- Pc-uri Always On cum este
Ieaze o versiune de windows ro care poate lansa $i programe Asu6 Novaco Si Lenovo
normale desktop, cum este Photoshop. De fapt, pentru asta es- Miix 630 - potrivit
producitorilor, timp
te necesar un procesor compatibil Intel. Funclia trebuie maiin- h
de pana 24 de ore.
tai activati de preopdetarul Pc-ului Always Connected. Pc-uri-
Ie sunt livrate cu windows to S, care permite doar app-uri din
Store. EIe sunt executate prin intermediul Universal Windows
Programe desktop in emulare software
Platform (UWP), iar UWP suporte gi Intel $i hardware ARM - in windowE ro pentru ARM, chiar fi instrumente Precum
Photoshop pot rula pe un cip ARM. in acest scop, este emutrat
UWP face parte din sistemul de operare incepand cu Windows
codul lor x86. comenzile sunt procesate de DLL'uri slnciale,
8. Pentru a executa programe desktop, utilizatorul trebuie si cornbinate de abstraction layer Ei codul este trimis apoi cttre
faca un upgrade gratuit la Windows Home sau Pro.

Programele desktop sunt emulate


Existe inse o problemS. CipulARM nu poate executa codul pro-
gramelor obignuite de Windows, gen Photoshop sau PowerD-
VD. Din acest motiv, Microsoft a extins fundatia Windows 10 la
componentele centrale, care translateaza codul pe cip, inainte
de executie, prin emulare software (vezi dreapta). Este o etape
care utilizeazi intens CPU-u[, aga ce programele de pe PC-ul
Always Connected vor rula cu performanle reduse - in funclie
de software-ul folosit, declinul de performanla nu este foarte
mare. Microsoft poate compensa, intr-o oarecare mesura, prin
folosirea unor biblioteci de sistem modificate: Dll-urile CHPE
(Compiled Hybrid Portable Executable) ruleazE nativ pe cipuri-
Ie ARM $i pot recepliona li executa simultan apelurile de sis-
tem ale programelor windows. Astainseamne d, de fiecare da-
ta cand uninstrument desktop transfere anumite sarcini - cum
ar fi afiSarea unui JPEG - cetre o componente a sistemului, nu
mai este necesare deturnarea via emulator. Dar qi aici e o pro-
bleme. Microsoft emuleazi doar software pe 32 de bi!i, adice
programe x86. Versiunile pe 64 de bi!i, spre exemplu, vor fi ex-
cluse, intrucat sistemele pe 32 de bili limiteazd dimensiunea *Complied Hybrid lortable Executable: DLll, care t.aduce comeMile x86ln cod ARM

memoriei de lucru la doar 4 GB. Microsoft incearce se elmine


aceasta problem* la conferinta BUILD din luna mai, compania Compatibilitate limitatd
din Redmond a lansat un Software Development Kit cu care windowE to pentru ARM putea emula doar programe xE6
programatorii pot converti app-urile UwP la 64 de bili cu doar pe 32 de biti. Un emulator pentru programe pe 64 de biti litB€a.
cateva clicuri. Dar, din mai, sistemul sutrrte micar app-uri pe 6a de biti din
windows Store.
24 de ore cu un plin de baterie Emulare Emulare CodARM CodAnM
x86 6a de biti 32 debiti 6ade biti
in pofida acestor limitEri, exista destule motive si cumperi un
Programe o o o
computer Always On. Comparativ cu laptopurile normale, are x86
avantaje in termeni de mobilitate: producetorii anunle o auto- Programe o o o
nomie a bateriei de pane Ia 24 de ore, iar testele practice initiale 64 de biti
ating 16 ore. Asta este posibil gralie cipului ARM Snapdragon Windovrs din luna mai
App6'
835, care este economicos co'mparativ cu CPu-urile Intel. Odata
lApp'un compilate pe Uni@$al windows Platform (uWP) ada
3 cu conceptul Always On vine gi integrarea unui card SIM: r

CHIP < 2or8 < o7 <23


WINDOWS < TREND

foloseasci acest nume de Ia inceputul lui 2019. Se pare ce oa-


menii din Redmond vor sa foloseasce o schemE de denumiri
de genul 19HL rgH2, 2oHr, etc. Acest plan nu a fost inse confir-
mat oficial.
Windows ro pe ARM

Windows ro pe cipurile
telefoanelor mobile
Chiar inainte de Redstone 5, Microsoft va lansa o inovatie sub-
stantiaH in aceaste bamna. Mai precis, este vorba de o noue
variantl de Windows. intr-o a doua tentativa, companiaincear-
cese porteze windows lo pe procesoareARM, care sunt folosite
in mod tipic de smartphone-uri de genul Samsung Galaxy 58. Varianta pentru ARM a lui
Chiar gi Pc-urile Always Connected, cum este Asus Novaco, au Windows ro ruleazi pe
integrat un astfel de cip, Snapdragon &5. Pe aceste Pc-uri ru- Pc-uri Always On cum este
Ieaze o versiune de windows 10 care poate Iansa $i programe Asus NowaGo 9i Lenovo
normale desktop, cum este Photoshop. De fapt, pentru asta es- Miix 630 - potrivit
producitorilor, timp
te necesar un procesor compatibil Intel. Funclia trebuie maiin- de pani h z. de ore.
tai activati de preoprietarul PC-ului Always Connected. PC-uri-
le sunt livrate cu windows ro S, care permite doar app-uri din
Store. Ele sunt executate prin intermediul Universal windows
Programe desktop in emulare software
Ptatform (UWP), iar UWP suporte 9i Intel Si hardware ARM - in Windows ro pentru ARM, chiar Si instrumente precum
Photoshop pot rula pe un cip ARM. In acest ssop, este elnulat
UWP face parte din sistemul de operare incepAnd cu Windows
codul lor x86. Comenzitre sunt procesate de DLL-ud specide,
8. Pentru a executa programe desktop, utilizatorul trebuie si combinate de abstraction layer gi codul este himis apoi dtre
face un upgrade gratuit la Windows Home sau Pro.

Programele desktop sunt emulate


Exista inse o probleme. Cipul ARM nu poate executa codul pro-
gramelor obignuite de Windows, gen Photoshop sau PowerD-
VD. Din acest motiv, Microsoft a extins fundalia Windows ro la
componentele centrale, care translateaza codul pe cip, inainte
de executie, prin emulare software (vezi dreapta). Este o etapa
care utilizeazi intens CPU-ul, a$a ce progmmele de pe PC-ul
Always Connected vor rula cu performante reduse - in functie
de software-ul folosit, declinul de performanle nu este foarte
mare. Microsoft poate compensa, intr-o oarecare mesure, prin
folosirea unor biblioteci de sistem modificate: Dll-urile CHPE
(Compiled Hybrid Portable Executable) ruleaze nativ pe cipuri-
te ARM Si pot recepliona qi executa simultan apelurile de sis-
tem ale programelor Windows. Astainseamni cd, de fiecare da-
te cand un instrument desktop transfere anumite sarcini- cum
ar fi afigarea unui JPEG - cetre o componente a sistemului, nu
mai este necesare deturnarea via emulator. Dar gi aici e o pro-
bleme. Microsoft emuleaza doar software pe 32 de biti, adic5
programe x86. Versiunile pe 64 de bi!i, spre exemplu, vor fi ex-
cluse, intrucat sistemele pe 32 de bili limiteazi dimensiunea 'Complied Hybrid Portable Execlrtablc DLLS, care tradue @menzile x86 ln cod ABM

memoriei de lucru Ia doar 4 GB. Microsoft incearce se elimine


aceasta problemi; la conferinla BUILD din luna mai, compania Compatibilitate limitatd
din Redmond a lansat un Software Development Kit cu care Windows to pentru ARM putea emula doar progame x86
programatorii pot converti app-urile UWP ta 64 de bili cu doar pe 32 de biti. Un emulator pentru programe pe 64 dc biti lipsea
cateva clicuri. Dar, din mai, sistemul suporei micar aPIFuri pe 64 de biti din
windows Storte.

24 de ore cu un plin de baterie


in pofida acestor limitEri, existe destule motive sa cumperi un
computer Always On. Comparativ cu laptopudle normale, are
avantaje in termeni de mobilitate producetorii anunte o auto-
nomie a bateriei de pane Ia 24 de ore, iar testele practice iniliale
3
ating 16 ore. Asta este posibil gralie cipului ARM Snapdragon

! 835, care este economicos co'mparativ cu CPu-urile Intel. Odate


a cu conceptul Always On vine $i integrarea unui card SIM: . *App'u.i compilate pe Universal Windom Platform (UWP)

cHIP < 2018 < 07


TREND > WINDOWS

Snapdragon include un modem care suporte cele mai noi teh-


nologii de relea LTE. t&r deja listeaz5 un contract de telefonie
mobila corespunzitor pentruAsus Novaco, in viitor, este de ag-
Duelul celor mai rapide cipuri ARM teptat suport din partea mai multor operatori de telefonie mo-
C€le mai recente Pc-uri Always Connected ruleazi bild pentru PC-urile Always Connected.
doar cu snapdragon 835. Abia la sftrgitul anului ar Performanla acestor computere este incA problematice, dar
trebui sa aparl dispozitive echipate cu cel mai
s-ar putea se numai fie in viitor. Spre deosebire de procesoarele
reent Si puternic cip mobil 8+5.
PC obisnuite ale Intel gi AMD, te poli astepta Ia salturi semnifi-
PCMark Android (ln puncte)
cative de performanle ale cipurilor ARM. Cel mai bun exemplu
Snapdragon 845 8.062 este Snapdragon 845, care este integrat in cele mai recente
Snapdragon &5 6.6t6 smartphone-uri flagship, cum este Sony Xperta 22. in testele
benchmark, procesorul indici un spor de performanla de 20 de
procente fate de Snapdragon 83S, a$a cd emularea ARM a pro-
Noile brevEte gramelor x86 ar trebui se ruleze mai fluid. primele pc-uri
pentru un s|Ilrart-
Always On cu noul cip 845 sunt agteptate la sfarFitul acestui an.
phone pliabil sunt
un motiv bun pentru
a prEsupune ci Marele plan al Microsoft
Microsoft va lansa,
probabil in curand, Dintr-un punct de vedere pur tehnic, Windows ro este intr-o fa-
, un telefon Surfac€. zide tranzilie. in fundal, Microsoft iFi reorganizeaztr sistemul
de operare astfel incat se poattr rula pe toate dispozitivele posi-
bile. ln acest context, eiste o preocupare intensi pentru ARM,
intrucat vechile platforme Windows formate din pc-ud AMD
sau Intel se diminueaze, incet dar sigur. proportia de dispoziti-
ve mobile cregte semnificativ iar ARM deline monopolul la
aceasta categorie. Cel mai bun exemplu sunt ochelarii Mixed
Reality in-house ai lui Microsoft, Hololens.
in pri a versiune Hololens, un Windows to modificat rula
pe un CPU Atom de la Intel. Prima dezveluire legate de a doua
versiune, care urmeaze se fie lansate in 2ou, a avut loc recent.
Hololens 2 ar fi, astfel, echipat cu un cip ARM $i cu hardware
special pentru Artificial Intelligence. Te poti agtepta $i la un
O noul versiune de ochelari Mixed Reality Hololens nou dispozitiv mobil de Ia Microsoft, in viitorul apropiat. Nu es-
tra aplrea in 2or9. Cu ea !a rula un Windows ro special, te clar dacl acesta va fi Surface Phone. Brevetele cumperate de
Microsoft aratd o tableta puabils care poate fi folosite $i pentru
apeluri (vezi stAnga). Un cip ARM este inclus giin acest caz.
Marea remodelare a lui Windows to
Planurile Micrcsoft previd ca un mic nucleu al sistemului Un nucleu de sistem pentru toate dispozitivele
sI ruleze pe orice hardware. Interfata €ste personalizatl Surface Phone ar putea fi primu dispozitiv cu sistem de operare
cu dernente atre Composable Shell patru astfel de proiecte Windows Core, ceea ce va marca urmetorul pas major in
sunt in prezent ln derulare,
evolutia lui Windows to. Microsoft nu a anunlat in mod explicit
un plan, dar dacd vei compila toate indiciile disponibile se va
contura urm5toarea imagine: Windows to ar trebui se fie
upgradat la un sistem de operare universal care ruleazi pe
dispozitive gi platforme hardware complet diferite. De aceea
sistemul de operare este reorganizat. Kernelul precum $i toate
functiile de sistem vor reprezenta nucleul sistemului de
operare in viitor. Acest sistem core poate fi implementat pe toa-
te dispozitivele posibile, indiferent dace este vorba de dis-
play-ul unei perechi de ochelari MR sau un televizor de 80 de
inchi.
Pentru reprezentarea diverselor interfele, Microsoft extin-
de Windows Shell. Shell-ul definegte cum va fi afigat Windows
Fi contine toate elementele de interfale, incepand cu structura
ferestrelor gi mergand pane la meniul Start. Extensia opereaze
sub terminologia de Composable Shell. proiecte multiple sunt
in derulare interne pentru personalizarea acestui Shell pentru
respectivele dispozitive de output (vezi stanga) , spre exemplu,
Andromeda pentru Surface Phone. ProgEmele desktop joaci
un rol subordonat in acest concept. Ele apar doar in proiectul

24, 07 , 2o1a , CHIP


WINDOWS < TREND

Polaris pentru for Pc-uri gilaptopuri. Dace lucrurile vor functi-


ona dupe cum vrea Microsoft, viitorul va apa4ine app-urilor
UWP, insd, intrucat codul lor este deja proiectat pentru rulare in viitor,
pe diverse platforme hardware. Windows ro
Settings va putea er(ecuta
sarcini IA" precum
N-ai cum si scapi de IA! Microsoft OneDrive identificar€a de
persoane, chiar gi
Suportul pentru hardware nou este esential $i pentru un alt show my cloud only content from oneDrive
offline.
proiect uriag: integrarea Inteligentei Artificiale (IA). Pana Ooff
acum, toate functiile IA rulauin cloud. Asta este valabil $i pen-
tru asistentulvocal Cortana dargi pentru identificarea de per- Viewing and editing
soane in imaginile stocate in OneDrive. Cu update-ul de pri-
mivari, Microsoft elibereaze lA de constrangerile online, ca Li"i"ao,uri."t*
principiu. ii]il;|;l .i.. i'r,. .': r,r.t'lli'. uti_ ^
G'. ,,.I ,.
" "

Cind computerele invali si vadi Peopte (D ott


Kam VedBrat este Group Program Manager al echipelor Win-
dows Al,responsabil cu implementarea Windows ML- ML vine
de Ia Machine Learning. La Developers' Day din luna martie, el
a explicat ca Windows ro cu Redstone 4 va suporta gi hardware
special, precum VPU-ul Intel Movidius (VPU: Visual Processing Integrarea IA in trei linii de cod
Unit). o relea neuralS ruleazd pe un VPU precum Myriad x de Microsoft oferi dezvoltatorilor interfata windows ML.
la Movidius (vezi dreaptajos), analizand date vizuale in functie Trei comenzi sunt suficiente pentru integrarea intr-un app.
de conlinut. Identificarea fizionomiilor, a obiectelor $i a persoa- // a.eate the rcdei
nelor - acestea sunt exerciliile pe care o IA Ie executa in timp ,!1 ::rr mdel = eu.it r.. :.- l . createPcbrrlodel (fi xe) i
real. O astfel de relea neurale cuplati cu un webcam ar putea, /,'(.eate the input
in teorie, sd citeasce Si emotii. Avantajul hardware-ului IA este !.. r.iil:n.-: irputs = new r:. ::..::-ir:O { date = vid€oF...e };
faptul cA acesta combina o putere de calcul mare cu un consum
/,'Elillat€ the iodEl
energetic redus. Spre exemplu, o retea neuraH realizeazaun mi- r:r.:il:L::J: output . a$ai.t model. Evs lu.!.Asy,tt ( i@ut3);
Iiard de operaliuni de computing intr-un cip Myriad x de di-
mensiunea unei unghii.
Windows ML funclioneaze drept interfala pentru executia
retelelor neurale direct in Windows ro. Aceasta sarcina poate fi "PlatformalA
iniliata de sistemul insugi sau de un app. Acesta nu este nici pe
departe un vis despre viitor: Adobe $i Corel au integrat retele
aWindows to
neurale in produsele lor cu ceva timp in urma, Avantajul lui permite integrarea
Windows ML este cd nu doar firmele mari de software pot ope-
ra aceasta tehnologie, cu resursele potrivite, ci, practic, orice
retelelor
b dezvoltator de software. Dezvoltatorul poate integm reteaua ndurale direct
! neuralA in codul seu cu doar trei comenzi
..
Refele neurale ca o oomponenti a Windows I<amVedBrqt
I
! Potrivit lui VedBrat, interfata ML pentru app-uri desktop $i GtolJp Program Monager
ol I^lindows ,A I
g LJ w ar trebui se fie disponibile in toate versiunile de Windows
P

> ro, in decurs de un an. Astfel, va deveni posibile importarea de L.


f; relele neurale pre-antrenate. Pentru transmisia datelor, Win-
! dows ML folose$te formatul Open Neural Network Exchange
! {ONNX), care este suportat de Microsoft, Facebook gi Amazon.
E Cu exceptia tui Google, toti
giganlii industriei sunt reprezentati
I ae owNx. Existe cel pulin un plug-in pentru Google Tensor-
f Flow. ointre producetorii de hardware, AMD ARM, Huawei,
! Iala, rntd gi qualcomm suporti, de asemenea, standardul.
i Multe dintre planurile Microsoft pentru Windows 10 hse
I in urmi o impresie ambigui, care oscileaza intre un sentiment
i de Big Brother ii unul de descoperire de noi posib iteli. Utitiza-
{ torii vechi s-ar putea sa considere dificili folosirea noilor func-
! 1ii gi poate vor vrea se se intoarce Ia XP. In acelagi timp, planur! Hardware special IA, precum cipul Mydad X al Intel Movidius,
i te Microsoft indicd o determidare suslinute de a duce windows suporti Windows ro incelEnd cu Redstone 4.
f; ro undeva in viitorul indepartat. I

cHIP < 2018 < 07 .25


TBEND ' TESTAT

Pivotabil
FliD Doate fi
foloiif vertical
dar si in format
landscape I
L
Wireless
Smartphone.urile
folos$c Flip &ept
€cran prin

Greioninloc
SmartView

Schemele finale
pot fi trimise
:orat pnn
imediat
e-mail
Drin de carioce
Samsung Elip conecteazi senzalia analogici
Erori de a flipchart-ului cu beneficiile digitale
orientare
Touchscrcen-ul ale unuitouchscreen.
aditional necesita o
paralaxl dintre
stylus Si €cran

Elexibil
In loc de stylus,
poti folosi orice alt
obiect de
o forma
asem:n:toare

Instant on
Senzorul de
mi$care treze$te FIip
atunci cand

Finalizare
simplt

r
Ilustmtiile
finalizate sunt
stocate rapid pe
un stick USB

Cu distanta lntr€ roli


de 95 de crr! Flip
trebuie tl€cut cu griid
prin usile cu dimerF
siuni obi$nuite.

Prea mici
Rotilele srmt un
pic prea mici
pentru ecanul
greu cand ruleaz e
pe mochete.
07 ' 2or8 ' CHIP
TESTAT € TREND

aptul ce re$i mai multe informatie


atunci cand lucreziin colaborare pe
o tabh sau un flipchart, compara-
tiv cu o prezentare PowerPoint este dez-
btrtut de multa vreme in selile de confe-
rinli contemporane. Media analogice
are inse $i dezavantajele ei: erorile pot fi
corectate destul de anevoios, iar arhiva-
rea $i distribulia lucrului colectiv nu este
prea practicd. $i sd nu mai vorbim ce poli ,* a:
remane fere hartie in cel mai nepotrivit \. :, ,.
moment sau te poli trezi ce ti s-a uscat \
carioca.
Astfel de dezavantaje nu apar dace
J
folosegti tehnologie digitala. Nu e de mi-
Daci nu ai [a lndemAna un stylus, poti O pagini fmalizatf poate fi salvati rapid
rare, agadaB ci existe o multime de table folosi gi sticks-uri sau grisire pentru a pe unstick USB, dar poate fi $ trimisi
interactive sau ecrane touchscreen mari. desena, D,egetele sunt detectate doar pe dhect prin e-mail.
Dar multe dintre aceste solutii sunt greu poEt de gume de fters.
de instalat, iar tablele digitale necesiti
proiectoare si computere aditionale - sau
PC-uri all-in-one supradimensionate, la
fel de scumpe. Sistem bine
Simplitate funcgionali
gdndit
Samsung s-a implicat acum gi pe piata
rrsrro E Samsung F lip, f dr d agl om er dri
prezentarilor. La un pret al strazii de circa
Semsurg Elip, un touchsoeen digitale, se limiteazd la
de 55 de inchi, este djsponibil
2.4oo € (atenlie - piciorul coste extra!), pliabil t
de Ia2.roo €, piciorul elementele esenliale.
coste inca 650 €.
Samsung Flip nu este tocmai ieftina, dar
te impresioneaze imediat cu conceptul
sau purist. Este un flipchart digital in- in loc - delicioasele sticks-uri s-au dove-
scriptibil $i nu un centru multimedia. in dit foarte bune pentru asta in teste. Pen-
acest scop, producdtorul coreean a oferit tru a comuta de pq modul stylus pe mo-
un ecran PVA de 55 de inchi, la rezolulie dul markel trebuie se te joci un pic cu
UHD cu un touchscreen in fate Si ia pus inclinarea. Flip interpreteazi degetele
$i un conector pivotabil in spate, cu ajuto- doar ca gume de gters. ProducEtorul pre-
rul ceruia Flip poate fi montat pe perete tinde ce lag-ul ecranului este de circa 42
sau pe un picior ajustabil. Acesta stand a ms. Dar acesta devine iritant de vizibil la
fost calcaiul lui Ahile pentru dispozitivul migceri foarte rapide ale stylus-ului.
testat de noi. Poate susiine o greutate de Paginile finalizate pot fi salvate in-
doar 30 de kg. Motiv pentru care produce- tern sau pot fi copiate pe un stick USB.
torul coreeanil oferd cu un suport de sus- Flip se poate conecta gi la retea prin LAN
tinere pe rotile cu o lilime de 95 de cm. Fi Wi-Fi, iar ilustraliile pot fi trimise. in
Din aceasta cauzi, este dificil de deplasat acest caz. prin e-mail tuturor participan- Din laborator
printr-o uge sau de bdgat intr-o cabine de tilor la conferinte sau pot fi stocate pe un configur4ie Panou PVA de 55 de inchi
lift mica.Iar rotilele sunt prea mici pentru NAS pentru arhivare. Printarea directe '
(3.840x2.160 pixeli), LAN, Wi-Fi, NFC, Smart
un covor sau moche6 mai groase gi pi este un pic mai complicattr, intrucat sof- View2x USB, USB Touchout HDMI-ir
cioarele pot prezenta unrisc deimpiedica- tware-ul de printare pentru Flip trebuie > Misuritori Valori mari ale contrastului

re, dace nu e$tiatent. instalat pe un computer din aceeagi re- maxim (3.ry:1); contrast tabli de $ah
Dar odatl ce FIip a fost transportat excelent (204:1); perspectiva cu 27" l
tea.
jumetate di contrastul maxim este siaba.
ti setat la locatia doritd pentru eveni- EIip poate fi folosit. de asemenea. qi
Luminozitate maximi de 22o cd/m', o
ment, nimic nu mai impiedici un lucru pe post de monitor mai mare. Se poate
valoare mediocr* acoperire oK de 98o/" din
extrem de relaxat gi chiar amuzant. Tot conecta foarte uqor la un telefon cu Ar- spaliul de culoare sRGB pentru un moni-
ce trebuie se faci este si iei creionul de droid, prin Smartscreen, sau la un laptop, tor office; nivel de iluminare al negrului
Iemn din Iocagul sdu 9i sd incepi sd dese- printr-un cablu HDMI. Smartphone-ul (26ol.) mediocru Ei al albului de 8.uo. in
nezi. Varful creionului serveqte la scriere/ poate fi operat prin Flip, intrucat acesta imaginea de test, iluminarea unilaterald
desenare,iar capetul celilalt Ia evidenlie- are senzori de atingere, dar trebuie co- Edge poate fi observat5in partea drteapte.
re. in caz ci ai pierdut creionul, orice alt nectat la portul Touchout prin USB, in
, obiect cu o forme similard poate fi folosit plus fald de HDMI. r

cHTP < 201a < 07 .27


&$#r

. t-
i ,:'
'(T;'"
i]

iffi

28, 07 > 2018 > i llP


40 dE ANi iN VIITOR

Dincol ul
toc 1990 - 1994
CHIP are +o de ani. Sirbitorim jubileul cu un serial grandios,in care
facem o retrospectivi a patru decenii de istorie a tehnologiei
gi arunc5m gi o privire in viitor!

entru prima oara dupe 1932, germanii


au mai ales un parlament comun pe
data de z decembrie 1990. Nu a fost ni-
cio indoiala in legeturi cu succesul lui Hel-
mut KohL car€ a devenit "Cancelarul unite-
6 tii". Ce era mai
putin clar era constituirea
unei coalilii de guvernare intre fo4ele politi-
t ce de Ia aceavreme. La aceasta intrebare in-
cercau se respunde institutele de sondaj in
septemanile dinaintea alegerilor gi in seara

c,! puterizate-
de dupe evident, folosind tehnologia com-
moderntr. CHIP s-a aflat in studio-
E ul electoral al ZDF (Second German Televisi
!
on. 32 de computere Atari 1o4o ST puteau fi
vezute acolo, urmand se fie a-limentate cu
rezultatele comunicate telefonic de statiile
de sondare din toate republica reunificate.
Aceste computere erau legate in retea cu un
g
computer mainframe din Mannheim via un
server central, care determina extrapoleri.le
,Epe baza rezultatelor individuale, pe care calculatorul grafic le in editia r2l89o, CHIP exptid modul in
"David" car€ au fost executate extrapouritre
! convertea apoi in diagrame gi rula rezultatele intr-o interfala PAL in
3 centrul de control al ZDF din Mainz. Cea mai mare ingrijorare: sd nu computerizate in timpul pr'unelor degeri
parlamentare de dupt reunificare.
cumva sd fie epuizatd puterea de calcul a computerelor.

Pirintele I^I]^IW PErintele PowerBook-uritror


in D89, Tim Bemers-Lee a avut Apple $i-a subtiat semnifrcativ
id€ea de a crea o letea bazata Mac-urile portabile si a dezl'oltat
hlTrertert pentru a se putea PowerBook care a fost lansat in
schimba informatii desple 19gL Seria de Iaptopuri avea si
descoperirile stjintifice. du€ze 15 ani

Perintele interfetei Ptrintele Linur


Windows ln vara lui r99L Linus
Windows 3.o avut un male
a Toryalds voia sI dezvolte
succes, dar a fost complicat "doar" un sistem de
gi vulnerabil Cu Windows 3.r, operaE pentru un PC
a renit un update care a inclus qi o privat. Astfel a aptuut
interfati $afi cE, la inceputul baza pentru Linux,
anului 1992.

cHlP < 2018 < 07 <29


4@
EIIIF
Tehnologie
cotidiani
inceputul anilor 90 a scos din ni,ge tehnologia compu-
terizattr. PC-urile nu mai sunt doar un hobby pentru
tocilari, ele domine viata cotidiana $i stimuleazi fan-
tezia oamenilor. Modul in care autorii CHIP au descris
ideea unei retele de acase h acel moment este foarte
asemenator cu descrielea Smart Home de azi: porni-
rea sistemului de incilzire, diminuarea lurninilor, por-
nirea muzicii - totul are loc automat, imediat ce ajungi
cu magina in fala casei. Numai o baie caldA nu puteai
inilia, biile erau inca analogice. Sub titlul perma-
"ln
nenta pe receptie', o ilustr4ie caricaturaltr se referl la
omniprezenla telefoanelormobile. Povestea asociata
este cea a expansiunii retelelor de telefonie celuhre
digitali in Germania $i avertizeaze in legatur5 cu pro-
blemele practice: Jlansmisiile fax posibile in reteaua
de computere vor fi inuti.le in trafic dace mesajele vor
fi afectate de pertubalii atmosferice".

Societatea high-tech
Scena computerelor devine din ce in ce mai gic. Miliardar ince din r98Z
Bill Gates vorbe$te despre computere ca ma$ini multimedia intr-un
interviu acordat CHIR de pe pozilia de superstar al industriei tehnologi-
ce. El laudatouchscrcen-urile cu inalta rezolutie, comenzile !"ocale gi
softurare-ul simplu, pentru folosirca c5ruia utilizatorii nu mai trebuie se
citeasce manua.le imense. Daca citegti azi cat de

ffi8ffi
6-E"lra -
precis a anticipat Gates smartphone-ul cu 28 de
ani in urme, nu poti se nu te intrebi de ce nu a
construit chiar Microsoft un smartphone?
Stephen Hawking care a devenit faimos mult

ffiffiffi. dincolo de cercul slu profesional gr4ie ce4ii


sale *4. Brief History of Time', la sfarsitul anilor
80, este protagonistul unui articol despre cum
ajute tehnologia persoanele cu dizabi[tili in
viala de zi cu zi prin input de la tastature sau
- dace ince egti capabil se faci asta - prin co-
z
I
- \IE menzi vocale.
-gr4

Plrintele telefonului Pirintele enciclopediei


mobil moderare
Primele relele celulare digitale calerii foto, videq audio
sunt lansate in Europe. Cu Micmsoft Encarta, cu supot

Enca rta
t€lefonul mobil GSM Nokia pe CD, devine in 1993 prima
lou, finlandezii isi incep enciclopedie multimedia
productia de mase"

1993

Pfuintele Pirintele cipurilor


smartphone-ului
Apple Newton este un asjstent
'-XnVlDlA. srarice
Compania Nvidia a fost

E
digital care recunoagte scrisul fondate in Santa Clara
de manS- Nu va deveni vreodati in D$, iar primul cip accelera-
un succes, dar anticipeaza tor 3D apare doi ani mai tarziu
smartphone-ul care avea se - succesul va veni mai terziu.
vina 15 ani mai tarziu.

30 , 07 ' 2018 ' CHIP


40 de Ani ilv vuron

,uglas
ge-lbart
nventatorul
mouse-ului
ariera de designer al viitorului gi de vizionar al tehnolo-
giei computerelor a lui Douglas Engelbart a inceput cu o
e
idee pe care doar un tocilar putea s-o aiba: inspirat de ,g

eseul lui Vannevar Bush ,"As we May Think', Engelbart a recu- E


noscut potentialul colaborativ a[ retelelor de computere: ome- t
nirea va putea se-gi rezolve cele mai mari probleme doar folo- I
sind date care sunt interconectate. Numai ce astfel de date nu
existau la acea vreme, nici computere, nici relele gi nici oameni jj
care sA creadd in aceste lucruri. Se poate spune ce el a fost cel
care a inventat toate acestea, a pus fundatia interactiunii mo-
derne dintre om gi magina, interfelelor grafice de utilizare,
hypertextului gi, natural, retelelor din care avea sA se nasci in-
Profil
ternetul. Cei care inteleg aceasti filosofie inleleg gi impresia re-
Iigioasi pe care o Iase "Mother ofall Demos" (versiune integrale "3o ianuarie t92s
pe YouTube): aici, computerul este prezentat drept salvarea - in Portland, Oregon, SUA
dacl cineva va putea si-l foloseasci. n iulie 2ot3
Este potrivit si reducem toate realzirile lui Engelbart la in Atherton, Colifornio, SUA
,,inventatorul mouse-ului"? Mouse-ul a fost doar un ajutor pen-
1942 Licenld inginefie electricd la Oregon State
tru el, destinat reduceri.i distantei dintre oameni $i computere.
UniYe$ity
Ca vorbim despre asta prima oari la cincizeci de ani dupa in-
venlie este din cauza faptului cd,in pofida avansurilor tehnolo- 1944 Inginer rador in Marina Militard a SUA
gice, este vorba doar de viate cotidiane. Chiar gi inventatorul se 1949 Cite$te eseul lui Vannevar Bush We May
"As
poate sA fi vazut Iucrurile la fel. Cei care se uittr atent la Mother Think" pe o insuld pustie
of all Demos $i la interviurile ulterioare din casa lui Engelbart
tgss Tezd de doctorat in inginerie electricd. focali-
vor vedea ceva ugor diferit in stanga tastaturii: o mice tastaturd
zatd pe computere (opt brevete)
cu fir cu care Engelbart introducea comenzile codificate. Aces-
ta a fost cealalta uria$e inventie a sa in materie de interfeie, ale- 195759 Cercetdtot, Sto.nf ord Research lnstitute
turi de mousq a folosit-o elinsugi,pe computerulsau privat, pa- tgsg-77 Director al Augmented Research Center:
ne in ultimul moment. Este relicva unui viitor care a fost Dezvoltareo sistemului oN-Line (NtS) fi inRinfa-
pierdut in cursul progresului. rea ARPANeI Netwo rk Informotion Center (NIC)

2t iunie 1967 Aplica pentu brevetul mouse-ului


9 decembrie 1968 ,,The mother of all Demos"
olulia digitald este mult
,,Rev 1977-1984 Om de $tiintd principal Ia Tymshore:
mai semnificativ d decdt anterior NLS, produ sul devine acum cunoscut
drept Augment
inventarea scrierii sau chiar Pandin 2oog Director ol Bootstrap lnstitute E
ceaatiparului" Bootstrdp Allionce (acum DEI), Menlo Park

CHIP<2or8<07 < 3r
4@

Ecrdn cu destindfid zborului


Etichetele pentru bagaje din
hArtie sunt de domeniul
trecutului. Este disponibiE
acum o variante complet
electronice.

s-/
/
/

Elysheet
Pentru ca bagajul tdu sd ajungd la destinatie,
companiile aeriene au inceput si foloseascd cipuri

I Jalizele $i gentile nu pot ajunge in compartimentul pentru baga-


V je corect al unui avion fEri o eticheta de bagaj. Aceste buceli de
hartie includ numerul zborului aeroportul de destinatie, numele
pasagerului Ei un cod de bare, care (daci ai noroc) ghideazi bagajul
la magina corecta printr-un sistem complex de benzi, intr-o zoni
nevizuta a aeroportului.
Dar acest proces poate functiona chiar gi firi folosirea hirtiei.
Lufthansa, in colaborare cu producatorul german de valize Ri-
mowa, au introdus deja o aga-numita etichete electronice anul tre-
cut. Aceastd etichete se bazeaze pe un modul de date ata$at ferm
valizei, care include un ecran cu cerneali electronicl gi baterii ce
pot fi inlocuite. Detaliile zborului pot fi transferate pe etichete pdn
Bluetooth, din app-ul companiei aeriene. Aga ce scapi de statul la
coade pentru depunerea bagajului Ia calE. Sistemul s-a dovedit oa-
recum greoi in testele ini(iale - nici transmiterea etichetei electro-
nice gi nici inregistrarea valizei nu au functionat din prima. intre
timp, sistemul este oferit $i de Swiss, Austrian $i Eva Air, aldturi de
Lufthansa. Eticheta electronice pentru bagaj este clar o caracteris-
tici pentru clasa intii: valizele cu acest sistem sunt disponibile la
preturi de peste 4oo €.

32, 07 > 2or8 > CHIP


40 de Ani irt vIIron

-,'

['
*.,t ir, '

Big.data gi IA:
:
semizeiinbytes
Medicina digitald promite solutii pentru fiecare problemS. Dar devotamentul
nostru fa(5 de tehnologie nu vine firi o dozi serioasd de disconfort:
centrul nu contine oameni, ci datele lor
z
3
t T , , fost deloc un an de na$tere rlu: nu doar CH IP a vI- toate gtiinlele, dar promisiunile despre fericirea pe care o va
I \ I zut lumina zilei in 1978. ci si Louise Joy Brown, mai bine aduce revolutia digitale par sd fie mai atregetoare cdnd vine
2 I \ cunoscutA rub d.rrrnir"" mai degrabe sterili de,Iest vorba de s5netate. Din cauza dezvoltarii exponenliale a tehno-
tube baby", fiind prima fiinle umana n5scuti dupe o fertilizare logiilor de procesare gi de stocare a informaliei qi a cantite$lor
"in vitro". Medicina computerul erau in universuri diferite Ia
qi de date ce pot procesate, astizi vedem imbunetrtiri substantia-
acea vreme. Cercetetodi proglesiqti din medicina acelor vre- le in rezolvarea multor probleme medicale.
Profesioniqtii din medicineigi pun mari sperante in Machi-
: muri se ocupau cu tentative de biochimie,in vreme ce circuitele
electrice apa4ineau tocilarilor gi lui Steve Jobs. ne Learning. in materie de tratament al cancerului, platforma
Astezi, chiar gi elevii de gcoale primare sunt nigte mici toci- lA a IBM, Watson, deja satisface multe aFtepteri. Big data qi In-
lari gi mulli cresc cu smartphone-uri gi social media. CAnd vine teligenta Artificiale (IA) transform5 Watson intr-un super om
? vorba de cercetare medicaE, abstinenta digitald este absolut de de Stiinte care inlelege tot, invate cu viteza fulgerului $i suge-
neconceput. Desigur, asta este valabil, esentialmente, pentru reazd solulii bine fundamentate. Sherlock Holmes poate ar fi +

CHIP < 2or8 < 07 .33


4S avut un nume mai bun pentru el, dar nu vorbim aici de acel
Watson, ci de un fost $ef IBM cu acest nume. Una dintre cele
mai puternice abiliteli ale lui Watson este capacitatea de a pro.
cesa orice fel de date. inlelegerea sa semantice este mai bune
decat cea a oricerui om. se descurcrinlelegator cu mormane de
data nestructurate, care nu urmeazi nicio ordine matematice
sau informalionaltr - limbi, texte, video, date audio, script-uri
sau chiar postdri din social media. Aceaste competent5in disci-
plina supremi big data este folosite de IBM alSturi de furnizo-
rul de servicii de laborator Quest Diagnostics pentru tratarea
pacientilor cu cancer folosind aplicalia watson Genomics.
Terapia pentru cancer depinde mult de combinalia corecte
a informaliei corecte. Spre exemplu, nu toti pacientii respund
la toate medicamentele dintr-o anumita dasl. O alta probleme:
majoritatea oncologilor sunt responsabili pentru pacienti cu
difedte tipud de cancer. Dar fiecare pacient este diferit Si nicio
mutalie provocate de cancer nu este Ia fel cu alta. Posibilitatea
ca un oncolog se $tie toate diagnosticele recente gi toate meto-
Cel mai faimos copil din lume face 40 de ani dele de tratament pentru fiecare caz individual este exdusa.
Pe 26 iulie 19?8, in sferFit s-a intAmplat primul ,,te8t tub€ Potrivit IBM, in fiecare an apar circa 160.000 de studii pe acest
baby", Iouise Brown, aici aliituri de mama ei gi de doctorii subiect. Probabilitatea ca un pacient cu cancer sA primeasce
Robert Edwards fi Patric& Steptoc, a vezut lumina zilel tratamentul optim, inclusiv medicatia cea mai potrivite este,
Inseminarea artificiah
"in
vitro" este as lzi o operatiune astfel, infinitezimal de mice.
de rutine in lumea medicauL

watson invati din modele detectate in date


Intra in scene Watson Genomics. Programul detecteazi corela-
liile din cantitaf masive de date gi este capabil se intercepteze
erori pe baza unor analize constante gi imbunete$rea propriei
munci. inainte de folosirea watson, genotipul tumorii este citit
in laboratorul Quest Diagnostics pe baza unei mostre de tesut.
Laboratorul trimite ADN secventializat cetre Watson. Magina
caute acum prin milioane de site-uri cu literaturtr specializate,
studii Si alte informalii relevante. Apoi, este emis un raport de
incredere. Acesta descrie modifictrrile din ADN $i opliunile te-
rapeutice care sunt potrivite pentru aceste mutalii ale tumorii.
Pe aceastebazl, oncologul poate dezvolta un plan de tratament
pentru pacienlii sei. Atat de mult contribuie big data$i IAlaim-
plementarea unei terapii individuale, Ia actualul nivel de cu-
noa$tere gtiinlifice.
Doctorul Watson invati pentru viata pacientilor sil Grafie Michael Burkhart, director al departamentului de sanatate
Machine Learnin8, platforma IA a IBM, Watson, poate trage
gi farmaceutici al firmei de consultante PwC, se agteap6 ca o
noi conduzii dintno cantitate uriafe de [temture specidizatl
pentru tratamentul canerului. bine structurate'big medicine data setransforme radical secto-
rul senetalii. ,,Sunt convins ci tehnologii precum Inteligenla

I
I I t at i
?
I
:ira I I -t t, d
t
ArtificiaE Fi big data vor revoluliona sectorul sdnite{ii", spune
el. Pacientul individual va fi cel careva profitain final,.Cred cA

l rT I !
I
I t ! i tr I t cele mai mari posib iteli ale IA $i big data - in afare de un dia-
gnostic precis - rezide in personalizarea medicinei, in forme de
terapie care pot fi personalizate Fi mult mai bine targetate'.

t I it
I I
Cercetarea medicale face incl primii pa$i in Machine Lear-
I
I
ning gi ince exisH probleme imense la constituirea datelor, Ia
conversia informaliei in formate de date cu care se poate lucra.

II I I I ta I I tt Ii
Chiar Fi mi$alia datelordin vechile sisteme cetre noile platfor-
tF ?

i
me pare se fie o activitate laborioase. Colectarea datelor digita-
tk
t
Ie Ia admiterea pacientului ince nu este un standard. De aceea,
;
I
rlt fluxul digital de informajie intre departamentele unui spital
I
Hurnan Genom€ Projecta fost prciectul secolului h materi€
este dificil. iar obstacolele in comunicarea dintre doud clinici
diferite sunt qi mai mari.
Chiar dace Blockchain Si Internet of Things nu vor aperea
de medicini digitali. Secv€ntierca ADN-ului uman a devenit
posibilll prin curaj, metode inovative qi o abordare big data. prea curAnd prin spitale, dinamica unei Iumi a datelor cu cre$-
tere exponenliaE in sectorul seneta$i nu ar trebui subestima-

?4, 07 ' 2018 > cHIP


40 de Ani iN vIIron
te. Cat de rapid poate deveni o idee aparent nebune un succes
al secolului a fost dovedit de Human Genome project. tn 1985,
biologul molecular Robert Sinsheimer din California a sugerat
maparea intregii informatii genetice a omului. Cinci ani mai
tarziu ainceput cel mai mare proiect din istoria gtiinlelor biolo-
gice. Grupuri de cercetatori din aproape 30 de teri au inceput se
identifice toate genele din lantul ADN ale celor 23 de cromo-
zomi, care contin aproape 3,2 miliarde de perechi de baze. Su- et
U
gestia pdrea exagerate la aceea vreme $i multi experli au prezis qPNoPnt
eFecul proiectului. Programul proiectului - care urma si fie fi- Abilify"iyu,re'
(aripiprazole tablets with sensor)
nalizat pani in 2oo5 - era considerat utopic chiar gi de partici-
panti.

Secventierea ADN: proiectul secolului in medicini


@
Proceduri inovatoare au hrdnit insi speranlele de oblinere ma-
L:J:iit**'
l0
car a unui succes partial. Pentru a putea descifra un genom,
sunt necesare trei etape esenliale: t5ierea, secvenlierea Fi asam-
blarea. Gratie noului ADN molecular, a devenit posibil pentru
geneticieni se dezasambleze lungi lanluri de ADN lntr-o manie-
re aranjate logic. Mai devreme, lungile lanturi ADN deveneau
PastilS informativd
atat deincurcate incdt deveneau inutilizabile. in pofida tuturor
La contactul cu acidul gaEtric, AbilifyMycite trimite un
metodelor revolutionare, pand in 1998 fusesera decodificate impuls citre un plasture radio. De acolo, impulsul ajunge la un
doar trei procente din genom. app, care apoi trimite datele in cloud- Doctorul, Google
ln acest punct, proiectul internalional de cercetare, care Ei serviciile secrete vor afla apoi cI ai luat pastila,
era finanlat de oficiatteu, a capetat un competitor privat.
Omul de Stiinta american Craig Venter a anuntat ce, impreuna
cu firma sa Celera, va decodifica genomul uman pane in 2ool
intr-o tentative soltard. Venter, care considere ADN-ul a fi sof- "Trebuie sdne
tware-ul vietii, lucra cu o procedurl mai pulin precisi, dar mai
rapidS, care era cunoscute drept ,,metoda shotgun'. in aceasti
intrebdmdacd
metoda, el combina puterea masivd de calcul a computerului tehnolooiile sunt
sdu cu maximum de automatizare gi cu fo4a bruti. Dezasam-
blarea nu cu foarfeci moleculare, ci cu ultrasunete, strica ADN-
dejasuficient de
ul. Asamblarea secventelor haotic fragmentate ale genomului mature"
urma sA fie preluattr de computere. Echipa lui Venter a renun- Michoel Butkhqtt
lat se lucreze Ia puzzle-ul laborios care era maparea ADN-ului. Di e dor al d epar ta m e ntul u i
O greleale,lntrucat 40 de procente din genomul uman este for- de sdndtate Fi fofinaceuticd,
mat din secvenle extrem de repetitive. Proiectul big data al lui MGermania
Venter era amenintat cu egecul intrucat computerele nu pu-
teau potrivi aceste secliuni repetitive.
Ambele pdrti au lucrat parlial impreunA. Celera s-a concen- Purtabile pentru sAnetate: cregtere... sdndtoasd
trat si pe vitezS, iar Human Genome Project pe meticulozitate. Tracker-ele de fitness, ceasurile sportive gi alli companioni
Cooperarea a dat roade mai ales pentru Venter, care a fost scu- digitali din sectorul sanititii umfle din ce in ce mai mult
tit de munca istovitoare de mapare si, in pofida acestui lucru, a conturile producetorilor lor.
Venituri mondiale in miliarde de dolari
putut accesa acest sistem de navigatie ADN.
La doi ani dupa venirea lui Venter, versiunea de lucru a ge-
nomului uman a fost anunlatd Fi prezentate pe 12 februarie
2oo1. Compania publicd Human Genome Project Ei compania
private Celera au determinat secventierea precise a 3,2 miliarde
de Iitere genetice. O proceduri care perea science fiction cu ze-
ce ani in urme a fost finalizate mai devreme decat prevedeau E20
cele mai optimiste estimlri. ,9
Proiectul genetic marcheaze o culme a istoriei gtiinJei. A ,E
deschis calea cetre o noue lume a cercetdrii medicale, de la sec- F
ventierea ADN pentru tratarea cancerului, la editarea genelor, ;10
disputata din punct de vedere etic manipulare a ADN-ului.
Fragmentarea genomului a adus cu sine o nouaintelegere a pla- z
nurilor de bazl ale naturii, cu destule surprize. S-a aflat, spre
exemplu, ca ADN-ul uman corltine mult mai putine gene decat ,io
se credea. Existe circa 2o.ooo, pand la 25.ooo de gene - doar de -

CHIP < 2or8 < oz


4@
EIIE doue ori mai multe decat cele ale unei mugte.
Pe de alte parte, proiectul mamut a dus gi Ia un moment
crucial al muncii de cercetare publice:in octombrie 2ooo (cu pa-
tru Iuni lnaintea anunlului oficial despre secvenlierea cu suc-
ces a genomului), compania lui Venter a aplicat pentru circa
6,500 de brevete. Asta i-a adus reputalia negative de a-gi fi atri
buit cu insensibilitate rezultatele unei cerceteri publice si pro-
babil gi o gremadd de bani, intrucat multe dintre aceste brevete
au rezultat in produse farmaceutice.
Proiectul genomului poate fi considerat un prototip pen-
tru noul sector al senltetii. Un mare grup de companii de date,
intre care $i compania-mami a lui Google, Alphabet, plus nenu-
merate startup-uri intervin in business-ul medical. Asta asigu-
rI o cercetare eficiente, hnsari mai rapide de produse gi mai
multtr privatizare.
Datele medicale sunt colectate peste tot, in clinici, in cabi
netele medicilor gi, cel mai important, in viala cotidiane a oa-
menilor, Un smartphone este suficient pentru a inregistra date-

ia pq
lTI t' 41%
Ie biometrice ale organismului cuiva. Medicina a devenit
digitaE la fel cum gi viata noastre a devenit digitaE. Expertul
PwC Burkhart crede cd noile tehnologii nu fac medicina doar
mai buna, ci $i mai ieftin5. Potrivit unui studiu PwC, san5tatea
gi costurile asociate ar putea fi diminuate in Europa cu pana Ia
dintre germani sunt deschigi la ideea de a avea incredere 2oo de miliarde de euro, pane in 2o2z
intr-un "doctor robot" cu Inteligenla Artificald in caz de boala. Noul ministru federal german al Senetelii, Jens Spahn, a
13%
vorbit deseori despre inapoierea digitale gi economici a secto-
cred chiar ci ar fi pentru asta. Pe de alte
"extrem de deschigi" rului medical din Germania. Un citat din 2016: Sceaste isterie a
parte, fiecare al doilea respondent a respins ideea.
datelor me enerveazd'. Despre big data, el a spus:
"Proteclia da-
telor este pentru indivizii sinitogi". in opinia sa, app-urile gi
43% startup-urile au slabe ganse din cauza mentaltelii germane
dintre germani ar fi gata se se lase despre phta in alte teri, oamenii considere normal ,sd pleteas-
pentru o ce cinci, zece, 15 euro pentru un seryiciu digital de ocrotire a str-
"mina' unui robot
pe
operaqie minord. netE$i". El crede ce mai multe competilie, mai multe auto-res-
c47a
-?,l'*ii: ,'
ponsabilitate gi mai multe flexibilitate sunt necesare.
lf, I
+ *,'il::l'lJl'"? tfif Auto-responsibilitatea Si tehnologiile de date
Sociologul Stefan Selke critice astfel de teo i: ,O mantra a
neo-liberalizerii este: toate lumea este autonome. Asta se armo-
30%
ar avea incredere intr-un ,doctor robot" chiar $i pentru nizeaza foarte bine cu noile tehnologii digitale, cum sunt big
o operatie majori. data gi auto-cuantificarea. Nivelul social este diminuat $i modi-
59 ficarea individului face obiectul unui outsourcing Nu condilii-
nu ar face asta. $i aici, berbatii ( 3?%) sunt semnificativ le sunt cele care trebuie modificate, ci conduita. Asta are doar o
mai deschigi ideii decat femeile (22%). urgenta [mitate, pentru cE suprasolicitl o secliune din popula-
!ie". Selke este profesor de sociologie gi schimbare sociald la
Universitatea din Furtwangen. Ca om de Stiinte, el a abordat
impactul datelor medicale personalizate.
Nescut in 1962 Selke crede cA big data Fi auto-cuantificarea
ar putea duce Ia un colaps al comunittrtii solidare. ins ensul
acesta, el a introdus termenul 'discriminare rationald: ,CaStige-
torii gi pierzetorii digitali sunt produgi pe baza unor metode de
cuantificare. Performerii de top sunt separ4i de lene$i, cei care
genereaze costuri de cei care economisesc costuri, cei sanetoEi
de cei bolnavi, persoanele utile de cele la care se poate renunla.
Se ajunge la o renagtere a invocatiilor pre-moderne de ,,respon-
sabilitate' in veqmantul modern al "autonomiei".
Discriminarea ralionali are incd o dimensiune, spune Selke:
,,Daci procesul de cuantificare estompeazi profilul individualal
cuiva, asta inseamne stabilirea unui concept unidimensional
Index digital al stntrtltii: cpmlnnia dacadoo execute scoruri de
sinitate pentru firme, companii de asigureri ei indivizi privati. despre fiinta umani. Cdnd oamenii igi pierd calitelih personale
9i sunt descrigi doar drept seturi de date sau scoruri, ei pot fi tra-

36' 07 ' 2018 > CHIP


40 dE ANi iN VIITOR
talicu foarte pu$ne consideratie $i multe indiferenta. De aceea,
devine mai ugoari comiterea de acte de violenttr impotriva Io!".
EI crede ce aceaste violenle s-ar putea manifesta sub forma
refuzului de recompense sau de resurse. Revocarea accesului Ia
educatie, securitate sau consum, precum $i excluderea sociale
sunt Ei ele posibile. Selke mentioneazi anihilarea fizicd drept un
caz extrem. Discriminarea rationale va modifica discret modul
ffillr
E
cum sunt tratati oamenii gi va crea probleme etice. ,,Pierderea
personalitSlii este argumentul original impotriva cuantificirii: o.
candoamenii devin numere corporale, se deschide calea folosirii -
D _o_
for!ei".
,,ilhI
Pastila informativii: spionaj pe cale bucali HO EO
Promisiunea medicinei digitalzate a fost intotdeauna: mai D6
multa eficienla. Ca regula, ameninlare saeste:maimulte supra-
veghere. Medicamentul AbilifyMycite este prima
"pastiH inte-
ligentd' care a fost aprobati de autoritetile medicale america-
Jl" 3E
;T
o-1
ne. Cu aceaste pastild, doctorul care a prescris-o poate
determina daca gi cAnd isi ia pacientul medicatia. Tableta func-
OmuI ca madni de date; potrivit anumitor informa(ii, dacadoo
tioneazi fare baterii gi este formati din cupru, magneziu qi sili- simplifice starea strnltttii unei persoane la un numir intre r si
ciu, precum Si din ingredientul medical activ. Cdnd pastila se r.odo. Coryul, staEa sinate$i fistilut de viale sunt integrate in
dezintegreazi sub aqiunea acidului gastric, emite un semnal acest acor.
electric. Acest semnal este inregistrat de un plasture radio lipit
pe pieptul pacientului $i trimis catre smartphone-ul acestuia. Turcii nu se tem de doctorul robot
De acolo, datele sunt transferate in cloud, de acolo putAnd fi ac- increderea intr-un doctor IA se coreleazi cu prote4ia sinitS$i
cesate de medic sau de terapeut. din mediile rurale.
Pilula radio prefigureaza aventurile medicinei pe internet.
Au lncredere intr-un doctor IA
Cercetetorii experimenteazi de cauva ani cu lanlurile ADN, pe
I Nu auincredere intr'un doctor lA
care Ie creeazi folosind programe de computer astfelincat se ia
anumite forme. Nanotuburile pot fi construite cu acest origami Tucia
ADN, care monitorizeaze sistemul imunitar al pacientului in Er
miliarde de copii $i are chiar gi o valoare terapeutica. in cartea
sa ,,Lifelogging", profesorul Selke a anticipat: ,Miniaturizarea
nanotehnologice $i biotehnologiile permit penetrarea fiziologi-
ca a corpului. Tehnologia va coloniza corpurile la fel cum s-a Eekia
mai intamplat inainte cu mediul de viatd'.
Pastila inteligenta AbilifuMyCite este un neuroleptic cu Norv€ia 50

ajutorul ceruia sunt tratate schizofrenia, depresia gi tulburarile


bipolare. Dacd pacientii care sunt afectati de conceptii paranoi 48

ce vor avea incredere in pastile care monitorizeazi devine o


chestiune secundare, atunci cand intre in scena banii. Potrivit
G€rmania
unui studiu al unui institut de cerceteri, nerespectarea trata-
mentului genereaze costuri de roo de miliarde de dolari pe an
Marea
numai in SUA. Britani.
Argumentul economic este invocat in legeture cu orice ino-
vatie. Realitatea deseori aratd inse diferit, crede Burkhart de la
PwC, iar IA nu este un panaceu:,.asta cauza avansului lent in te-
rapie pentru multe boli, care in acest moment este considerate
secundare fata de imbunetelrea diagnosticerii"
Sectorul senate$i nu implicd doar vindecarea, ci gi banii gi
increderea. Datele au devenit qi ele acum un factor extern adili-
onal. Dace asta ii ajute mai mult pe pacienti decat ii afecteaza
negativ ince nu a fost determinat. Michael Burkhart de Ia PwC
spune: ,Trebuie si ne intrebem dace noile tehnologii sunt deja
suficient de mature gi daca pacientii au incredere in ele, poate
prin protejarea suveraniteqi asupra datelor lor personale. Ved
un alt obstacol in sistemul de remunerare din sectorul german
al senatAlii, care remunereaze terapia, dar nu gi succesul - de
aceea, pledez pentru un nou sistem de remunerare, in care ale
un cuvant de spus gi pacientul".. r

CHIP . 2or8 < oz .37


TREND > MINERALE RARE

Materiiprime
isi rare
,
Smartphone-ul este ca un mic set de chimie, care este umplut mai ales in China. Materiile
prime necesare pentru producerea lui sunt deja considerate petrolulviitorului.

and Stergi ecranul smartphone-ului nu prea 1$ dai sea- in microfoane $i boxe. Institutul Federal pentru Geo$tiinte Si
ma ce telefonul teu este compus din mult mai mult decat Resurse Naturale precizeaztr c5, pana in anul 2035, necesarul
$ida, plastic $i doua-trei metale. Ca str fim mai precigi pentru metalele disproziu gi terbiu folosite la fabricarea mag-
sub ecranul dispozitivului tau se ascunde o intreaga cole4ie de netilor permanenli pentru maginile electrice gi turbinele eolie- ,!
t
pane h 60 de substanle. Doar 30 dintre ele sunt insa metale, ca- ne vor cre$te probabil la o valoare remarcabi.li de 3t3 procente !
re includ cupru, fier, aluminiu qi mici cantit5ti de argint fi aur. din produclia anului 2or3. Au inceput deja disculii referitoare la lt3
A$a-numitele minerale de piminturi rarejoaca un rol semnifi- importanta acestor minerale, care sunt deja denumite "petrolul
cativ aici. Aceste 'minerale sunt un grup de v metale precum viitorului".
tsU
Iantaniu, neodim sau or tantal. Fare aceste trei metale, spre
exemplu, smartphone-urile nu ar avea alarme cu vibralii, nici Existl pericolul de penurie la orizont?
TotuSi, aceste elemente nu sunt cu adeverat rare, chiar daci gE
{o
touchscreen qi nici culori pe ecran, Mineralele din pemanturi
rare sunt procesate in cantitdli mici gi sub formtr de iluminanti, sunt denumite astfel, EIe sunt uniform distribuite pe tot

38 , 07 ' 2or8 ' CHIP


MINERALE RARE < TREND

Pemantul qi doar mineritul lor este destul de dificil. Ele sunt Ie-
gate de aproximativ 2oo de minerale diferite si pot fi detagate
doar cu un efort imens. De aceea majoritatea metalelor din p6-
manturi rare sunt pe lista materiilor prime critice, care a fost
publicati de Comisia Europeani in 2orz Cele 27 de materiale Minerale din piminturi rare
mentionate acolo sunt de o ,,mare importante economicd'; dar Mineralele din pemanturi mre elementele stabile din ciasa
includ 17 metale, eiemente chi- mineralelor din pimanturi rare,
,,nu exist5 acces liberSicorect" laele.
mice din al3-lea grup din tabe- tuliul, este disponibil mai
Vom rimAne in viitor firE minerale din pEmanturi rare?
lul periodic: scandiu,ltriu gi frecvent decat aurul.
Avand in vedere rezervele care sunt respandite in mai multe le-
Iantan, precum Si alte 14 metale > Culoarea lor este argintie,
ri, asta este pulin probabil. Ce este mai problematic este actua- care urmeaze dupe lantan in sunt relativ moi gi foarte reacti-
lul cvasi-monopol al Chineiin materie de minerit. Cand cel mai tabelul periodic, adice asa-numi- ve. Calitelile lor chimice sunt
mare producetor de metale rare gi-a anunlat preturile de ex- tele lantanide. Ele includ, spre destul de similare, motiv pentru
port in 2oro, prelurile au explodat la proporlii astronomice gi, exemplu, ceriu, praseodim, care extragerea lor este compli
in 2ou, au fost, pentru o vreme, de tz ori mai mari decAt cele din neodim, europiu si yterbiu. cati $i scump5. Fiind folositein
2oo9. in vreme ce China este liderul global pentru majoritatea > Termenul este dublu inEelator. toate gadgetu ie tehnologice gi
metalelor din pemanturi rare, cobaltul sau coltanul sunt extra- Ar fi trebuit se fie ,,metale din existand o cerere in cregtere
se mai ales in Congo. Tantalul, material esential pentru telefoa- minerale din pemantud rare" pentru smartphone-uri gi table-
(metale din pimanturi rare) li te, maiini $i statii eoliene,
nele mobile, este oblinut din aceste metale. Similar cu cazul
niciunul nu este cu adevarat rar extraclia este totugi profitabilS
controversatelor diamante de sange, care sunt prospectate ile-
Chiar si cel mai mr dintre si deci economic viabilS.
gal pentru finantarea conflictelor, originea multor materii pri-
me rare este indoielnice. Congo este un prim exemplu al valorii
mineralelor de conflict extrase ca materii prime. Mult timp, ex-
tragerea coltanului a finantat rezboiul civil care avea loc acolo.
inuucat coltanul putea fi extras relativ ugor, seniorii rezboiului
de acol6 au cucerit mai multe mine pentru a vinde avantajos
mineralele extrase.

Standardele etice duc la condifii lipsite de etica


Producatorii de electronice din SUA au fost obligati se nu mai
foloseasce resurse provenite din conflicte dupi ce Congresul
american a adoptat a$a-numita Lege Dodd-Frank in 2oro.
Aceasta lege oblige toli producatorii activi din SUA sd docu-
menteze utilizarea metalelor gi mineralelor din pemantud rare
provenite din zonele de conflict din Africa. Asta ar fi trebuit se
restriclioneze comerlul cu materiale din aceste zone de conflict
sau chiar si-l opreasc5 cu totul.
in iunie zorz UE a venit $i ea cu reglementiri in materie de
minerale din zone de conflict. Acestea obliga importatorii de
metale precum aur, tantal, tungsten si staniu sa vedfice dace
nu cumva comertul lor finanteazi conflicte armate sau violeri Produclia mineralelor din pemdnturi rare
ale drepturilor omului. Mai mult, importatorii trebuie si se asi- Aceste materii prime folosite pentru producrr€a
gure ce importurile Ior au cele mai curate origini posibile qi tre- smartphone-urilor sunt dspandite in toate lumea;
€le sunt extrase in prezent mai ales ln China.
buie si dezviluie practicile prin care le ob1in.
Din pacate, intenliile bune au avut un rezultat contrar - re- Republica Rusia Japonia
glementerile de mediu din ce in ce mai stricte au facut produc- Democrati Congo
lia $i mai neprofitabila in !5rile occidentale. in prezent. nu mai Cobalt
existi exploateri semnificative de minerale din pemanturi rare Tantal

in America de Nord sau Europa. China profite de asta, acolo


avind Ioc rafinarea majoritetii acestor minerale. Dar este foar-
te dificil pentru producetorii de electronice si verifice informa-
tiile prezentate de producatorii chinezi in leg5tura cu originea
minereurilor lor. in2016, compani.i de electronice precumApple,
China
HP, Huawei, Samsung gi Sony giau unit fo{ele $i au format
Antimoniu
"Responsible Cobalt Initiative
(RCI). Ele vor sa obtine condilii Beriliu
mai bune de munciin mineritul cobaltului. Mai mult, Apple nu Fluorine
Geliu
mai cumpera cobalt de la anumite mine controversate. Fluodne
Grafit
Brazilia Ruanda Germaniu
Imaginea negativi de poluatori Niobiu Tantal Indiu
Magneziu
Progresul tehnic genereaz5 o presiune constantd din partea ce- Tantal Platin:
Wolfram
rerii, rezultatul fiind ce telefoanele mobile 9i dispozitivele -

CHIP < 2or8 < oz . 39


TREND > MINERALE RARE

similare ar putea deveni una dintre cauzele modificirilor cli-


matice, potrivit multor obseruatori. Un studiu al Universita$i
McMaster din Canada pretinde ce, anual, cota tehnologiilor in-
Din ce este construit un telefon mobil? formationale si comunicalionale din emisiile de CO2 la nivel
Nu doar stida, phstic Si un pic de cupru: sub ecran se ascund mondial va creFte de Ia circa un procent in anul2ooz la 3,5 pro-
pani h 60 de mat€riale. cente pani in 2o2o si Ia 14 procente panA in 2o4o. ,,Asta ar fiju-
metate din cota lntregului sector al transporturiloC', spune di-
E % Cupru
rectorul studiului, prof. Lotfi Belkhir. Cauza nu este operarea
3% Eier dispozitivelor ci producerea Ior giin special extractia de materii
AJuminiu
prime, care este extrem de energofagd. Aceasta se face mai ales
3%
cu folosirea de chimicale care sunt nocive pentru sanetate. Po-
% Nichel
trivit Greenpeace, productia de smartphone-uri a devorat 968
%Zln de terawali ora de electricitate, in toata lumea,in perioada 2oo7
% Alte mat€riale: - 2oy - asta este echivalentul intregului consum energetic anu-
pladne
'> Aut aryint si
Alte metale rare: cobalt. al al Indiei.
indiu, tantal Si paladiu Nu este numai scumpe, ci extraclia afecteaze gi imaginea,
, Minerale din pemanturi
rars neodim Nimeni nu vrea se intre pe pia!tr cu reputatia de poluator. De
aceea, producetorii de electronice incearca sa ia mesuri cores-
punzetoare. La inceputul lunii aprilie 2o8, Apple a anuntat ce
toate birourile sale, centrele de date Si fabricile in-house din in-
treaga lume vor fi complet operate folosind energie regenerabi-
,,Orientul Mijlociu 16. Mai mulli furnizori peteaza inse imaginea imaculate, ca sa

arcpetrol,China nu mai vorbim de extractia materiilor prime necesare.

arepdmAnturi Compartimentul de stocare al materiilor prime


rare Ciclul mediu de viata al telefoanelor mobile nu ajuta deloc situ-
a!ia, fiind de numai doi ani de utilizare. Rezultatul potrivit
De\xiq,oping asocialiei IT Bitkom, numai in Germania existe circa l25 de
Lider al partidulu i chinez, t 199? milioane de telefoane mobile vechi, care zac nefolosite pe raf-
turi sau prin sertare. Doar foarte pulini oameni sunt con$tienti
Piminturi rare, dar murdare ce existe un aqa-numit depozit de materii prime recuperabile
economic in spatele acestor telefoane. O investigatie a institu-
Mina chinezA Bayan Obo de minerale din pemanturi rare.
reprezinti un caz exceplional Companiile producetoare de
tului Oko (Institutul pentru Ecologie AplicatA)
sugereaztr ce un
pentru mineralele din piman- minerale din pimanturi mre smatphone obiqnuit conline 3oo de miligrame de argint gi 30
turi rare: este un depozit super din regiunea Baotou produc de miligrame de aur, in vreme ce bateria conline 6 grame de
abundent. Circa 6.000 de mined circa lo milioane de tone de ape cobalt. 25o de grame de aur sunt ascunse in fiecare toni de
extrag minereu de la o adanci- reziduale contaminate in toate smartphone-uri. Spre comparalie:in general, o tone de minereu
me de looo de met , care este felurile in fiecare an. aurifer contine cel mult 4 grame din metalul prelios.
procesat apoi in oragul indus- Laguna cu ape reziduale de 10 Din 2006, dispozitivele vechi nu mai pot fi aruncate odate
trial Baotou. situat la 15o de km?, aflate in spatele unui baraj cu deqeurile domestice, ci trebuie duse la puncte de colectare
kilometri mai la sud. de 30 de metdiniltime, se
sau la magazine. in procesele de reciclare care urmeaze, metale
Aici, mineralele din pemantud estimeaze cd ar contine peste precum cuprul, argintul, paladiul sau aurul sunt reciclate
rare sunt extrase din roci folo- 230 de milioane de metri cubi
aproape complet. Pe de alte parte, cantitatea de minerale din
sindu-se acizi sulfuric, ciorhi de ape reziduale otrivitoare.
d c gi nitric,intre altele. Acest Chimicalele si metalele grele
pemantu rare din vechile dispozitive este foarte mice, iar
proces laborios de extraclie s-au concentrat acolo de peste
extragerea prin minerit de adAncime sau de suprafala este mai
inghite vaste cantiteU de ape si 50 de ani, devenind un nrmol buni in acest caz. Numai in cele 1,3 miliarde de iPhone-uri
N
Iasa in urma circa 2.ooo de tone extrem de otrevitor vdndute de Apple pane azi, au fost folosite mai multe mii de F
de degeuri pentru fiecare tone tone de cobalt.

Telefoane: cumpirate rapid, aruncate mai rapid 2


Motivul pentru care telefoanele mobile sunt lnlocuite, in medie,
Ia fiecare doi ani este, nu in ultimul rand, Si durata de viata
E
scurte a unora dintre componente. ,,Mai lntai moare bateria,
b:
apoi ecranul", spune Manfred Santen de la Greenpeace. in plus,
producdtorii vin cu modele noi pe piali Ia intervale din ce in ce
6
mai scurte. Nu este de mirare ce asta afecteaze si calitatea
c
dispozitivelor, Dar, spre deosebire de acum ca$va ani, telefoa-
nele mobile Si chiar tabletele au devenit dificil de reparat. ;9
Dispozitivele din ce in ce mai subtiri nu mai sunt montate cu B
B
quruburi, ci sunt lipite. Dace bateriile sunt integrate, ele nu pot

4l}, 07 ,2018 > CHIP


MINERALE RARE < TREND

fi inlocuite.
O cale de ieSire din aceaste dilema ar putea fi smartpho-
ne-urile modulare, pe care utilizatorii le pot demonta chiar ei.
Cel mai binecunoscut model ar putea fi Fairphone, ale clrui Ruta mineralelor din pimAnturi rare,
componente pot fi inlocuite fere dificultau in caz ce se strice. spre exemplu, cobalt
Asamblarea smartphone-ului este un alt motiv. in 2o1z r Cobaltul din micile mine din Congo este c4)ortat cltre
Greenpeace a eliminat ingrijorerile legate de folosirea energii- china.2 Cobaltul procesat este furnizat prcducitorilor
Ior regenerabile gi a chimicalelor, precum gi de reciclarea mate- asiatici p€ntru produ4ia bateriilor.3 Bateriile sunt furnizaG
ri.i.[or prime. impreuni cu serviciul de reparalii iFiit, a fost producetorilor de electronice li de vehicule cu motor.
intreprinse o investigalie in legeture cu cat de uFor sunt de
reparat dispozitivele. in rezultatele generale, Fairphone s-a cla- suA Europa China Japonia
sat pe primul loc,inaintea luiApple. tr @ trE@ E@@
In pofida avantajelor de mediu de utilizare, conceptul @
modular nu a avut un prea mare succes comercial. Project Ara
al lui Google pentru un smadphone modular, care a inceput in
2ot4 cu surle gi trambile, a fost deja ingropat in 2016. Abordarea
IdudabiE inten$ona ca toate componentele, de la stocare la
ecran se poate fi inlocuite folosindu-se o conexiune simple, nu
doar in caz de defectare, ci si dace apare un modul mai perfor-
mant. Dupa LG 5, cu modelulsuccesor LG 6, gi Lenovo s-a grabit
Mici nine ln conso
si spuni adio ideii unui telefon mobil modular; produclia de E
!fl c""t.u a".o,o"'e
module clar e mai mici decit in planurile originale.
centru Efinare
E@@
Din punctul de vedere al Iui Manfred Santen, solutia ar E d€ Coreea
Congo de Sud
Producdtor de mnponente
putea fi inchiderea gi decelerarea buclei. Cu alte cuvinte, sa nu
mai apard aga de multe modele noi pe piate, ci sI fie lansate
E
@ Producitor de baterii 8trtr
modele care sunt mai ugor de reparat. I
Piald de bunuri de consum
El

CHIP<2018<07
MINERALE RARE < TREND

fi intocuite.
O cale de ie$ire din aceaste dilema ar putea fi smartpho-
ne-urile modulare, pe care utilizatorii le pot demonta chiar ei.
Cel mai binecunoscut model ar putea fi Eairphone, ale cdrui Ruta mineralelor din pemanturi rare,
componente pot fi inlocuite f?ira dificultali in caz ce se strice. spre exemplu, cobalt
Asamblarea smartphone-ului este un alt motiv. in zorz r Cobaltul dinmicile mine din Congo este €xportat cltr€
Greenpeace a eliminat ingrijorer e legate de folosirea energii china,2 Cobaltul proesat este firmizat producitorilor
lor regenerabile gi a chimicalelor, precum gi de reciclarea mate- asiatici pentru produ4ia bateriilor.3 Bateriile sunt ftrrnizate
riilor prime. Impreuni cu serviciul de reparalii iFixit, a fost producltorilor de electronie qi de vehicule cu motor.
intreprinsa o investigatie in legaturd cu cat de u$or sunt de
reparat dispozitivele. ln rezultatele generale, Fairphone s-a cla- STIA Eurolra Chtuta Japonia
sat pe primul loc, inaintea lui Apple. @ tr EIE@ E@tr
In pofida avantajelor de mediu de utilizare, conceptul @
modular nu a avut un prea mare succes comercial Project Ara
al lui Google pentru un smartphone modular, care a inceput in
2or4 cu surle fi trambile, a fost deja ingropat in 2016. Abordarea
Hudab a intenliona ca toate componentele, de la stocare Ia
ecran si poata fi inlocuite folosindu-se o conedune simple, nu
doar in caz de defectare, ci Si dace apare un modul mai perfor-
mant. Dupe LGs, cu modelul succesor LG 6, gi Lenovo s-a $ebit
lai"i ,nl"e t" co"go
se spune adio ideii unui telefon mobil modular: productia de I
IEil c.nr., omert
module clar e mai mice decat in planurile originale.
cenEu
de

rarinare
E@E
Coreea
Din punctul de vedere al lui Manfred Santen, solutia ar E de
Congo de Sud
Producetor de componente
putea fi inchiderea qi decelerarea buclei Cu alte cuvinte, sa nu E
mai apare a;a de multe modele noi pe piatd, ci se fie lansate @ Prcduc:tor de baterii EtrE
modele care sunt mai ugor de reparat. I @ Pi4a de bunuri de consum

CHIP. zor8 < 07 < 4l


TREND : AUTO

Maginlpentru $aptelocuricu
distantelungi motorhibrid

Masinaelectrici
potri+iti pentru tine
Masinile electrice sunt cool - atunci cAnd se potrivesc nevoilor tale. ili prezentem
o listi de intrebiri Ia care trebuie si rispunzi pentru a afla modelul potrivit
gi dac5 o magini electricd la second hand este recomandabili.

T nainte de a te decide se-!i iei o magine electrice, sunt cateva ele potrivite pentru soferii care parcurg distanle Iungi - dar
I lucruri de bazl care trebuie luate in considerare- Este o a do- sunt recomandabile doar daci sunt folosite des gi pe distanle
I ua masinb sau singurul vehicul al familiei? Profilul t5u de scurte. Cei care vor str acopere distanta parcursi zilnic (spre
utilizare$i functiile masinii se potrivesc? Spre exemplu, pentru exemplu, dacd fac naveta) cu o magine pur electrici ar trebui se
majoritatea gospoderiilor din Germania distanla medie condu- aleagd un vehicul al cerui producetor specifictr o autonomie de
se zihic este sub 60 de kilometri. Toate maginile electrice din cel putin doui ori mai mare decat distanla care trebuie parcur-
oferta recente si chiar 9i cele second hand (fere baterie defecte) se. Mai mulJi angajatoriincep se sprijine cumpirarea de magini
reutesc se acopere aceast5 distanti chiar $i la temperaturi sce- electrice si fac posibili incircarea maginilor electrice in parca-
zute. rea companiei. Asigure-te de asta inainte de achizilie -in cazul
Pe de alti parte, alegerea unei magini pur electrice pentru ideal, vei celetori spre casi cu bateria p[ne.
cineva care are de parcurs frecvent mai mult de 25o de kilome-
tri va fi rare. Tesla invariantele cu baterie mare (Model S siX cu Ruta zilnici decide
90 sau roo kwh) $i utilizarea gratuiti a statiilor de supraincer- Unele maFini hibride nu sunt potrivite in caz ca trebuie sa aco-
care sunt acum extrem de iopularein rAndul soferilor de curse peri doar rute extrem de scurte, de mai putin de zece kilometri.
lung5. in afari de acestea, ma$inile cu proputsie hibride sunt qi Modelele de la Kia gi Hyundai, precum Si prima generatie de

42> 07 ' 2or8 > CHIP


AUTO < TREND

Toyota Prius nu au sisteme auxiliare de incilzire electrice li


trebuie se porne$ti motorul pe combustie pentru a te incalzi.
Ideea conceptului hibrid de a parcurge distanle zilnice pur elec-
tric $i feri emisii gi sa te bazezi pe combustie doar pentru dis-
tanle mai lungi campicd. Mai mult, ADAC a m5suratin cazul lui Cele mai importante patru
Kia Optima cA emisiile e$apamentului cand folosegti motorul
cu combustie doar pentru inctrlzire sunt deosebit de mari.
intrebiri inainte de achizi{ia
Al5turi de aria de acoperire, sistemele de alimentare sunt unei masini
t
electrice:
un alt criteriu in luarea deciziei. Pentru modele cu baterii mari
gi conectori pentru incercare rapide, marketingul producetori- r. Ai Ioc de parcare cu conectare la priza?
lor promite un anumit grad de independenla fala de prize, z. A doua magini sau singura ma$ine din familie?
chestie improbabiltr pentru drumuri mai tungi de 4oo de kilo-
3. Conduci zilnic mai mult de +o de kilometri?
metri. Dar fere o prize a ta, unde sa poli lisa magina la incarcat
peste noapte, ma$ina electrica pierde unul dintre cele mai mari 4. Caletorii frecvente pe distanle lungi de peste 2oo
avantaje in materie de confort inceperea unei cilitorii cu bate- de kilometri?
ria complet incarcate.
Multe autorita{i locale iau in calcul crearea de facilite$ de
incarcare pe strezi rezidenliale, dar asta ar putea fi o capcani
pentru primii cumpdratori ai maqinilor electrice. Dace azi pro-
babil ce locurite de incercare sunt disponibile (dace nu sunt Confort in garaj
parcate masini normale pe respectivele locuri), situalia s-ar pu- Wallbox-urile simpl€ pentru
propriul garaj (de la aprox. 5oo
tea schimba in viitor, pe mesure ce apar din ce in ce mai multe
€) vor spori enorm gEdul de
masini elecrice pe strezi. Modelul de preturi al multor statii de confort. Ele te vor scalti de
incErcare dejacreeaze facturi bazate nu pe numarul de kilowati intinderea ii strangerEa
ore incercali, ci pe timpul petrecut in prize. Operatorii te moti- cablurilor de alimentare pini
veaze astfel se elberezi cat mai rapid posibil statiile de incerca- la mafina parcaui pe strade.
re. in practic, asta inseamne ca trebuie sa-$ muli magina in alt
loc de parcarein miez de noapte, daca nu vrei se plStegti facturi
foarte scumpe.

E-maqini pentru
incircarea in garajul propriu cazuri speciale
inainte de a cumpira o maqina electric5, chiar gi cei care au Io-
Pentru cei ce au doue magini in
curi de parcare proprii trebuie sd se asigure ce este posibile in- familie fi conduc maximum I5o km
stalarea unei prize Si ce respectiva conexiune este suficient de pe zi, un BMw i3 poate fi perfect.
durabile pentru maqina doritd. Maginile electrice gi hibridele de
la BMW spre exemplu, pot fi incercate chiar gi de Ia o prizd Sc-
huko, care ofertr un curent de Sase, pana la tz amperi. Dar pen-
tru o pre-incekire electrici iarna ai nevoie de o conexiune care
poate fumiza 16 amperi. in locul unei prize Schuko plug, este
necesar un simplu wallbox (care costi de la aproximativ 500 €).
Instalarea wallbox-ului qi a contorului electric necesar trebuie
aprobata de comunitatea proprietarilor imobilului. Un caz spe-
cial este cel al maqinilor care pot fi incercate cu circa Fapte ki-
lowali intr-o singurd faz* operarea unei singure faze cu peste
20 de amperi nu este permisi ce companiile electrice in conexi-
unile private, intrucat posibilitatea aga-numitei incerceri asi-
metrice a relelei poate deveni o probleme pentru furnizorii de
electricitate. in practicS, asta inseamnd ci wallbox-urile dispo-
! nibile pentru propriul garaj sunt Iimitate Ia 16 amperi gi 37 ki-
: lowali. Pentru o magina Ampera-e cu o capacitate de 60 de ki-
E lowali ord, incircarea complete ar dura astfel pana la 20 de ore.
€ La staliile de inctrrcare publice timpul de incircare s-ar reduce
6 la jumetate, adice Ia zece ore.
E Ma$inile care pot fi inc6rcate cu doua sau trei faze Fi astfel
g pot atinge capacitdli de incercare de peste gapte kilowati (ulti-
! ma generalie de e-Golf gi B, Benault zoe 9i maqinile Tesla) nece-
$ sita un conector trifazic in acest scop, comparabil cu cel pentru
! o sobi electricS. Cand instalezi cablurile, trebuie se fii atent se Din 2or9, Porsche Mission E tra fi prima maqini cate reincarcl la
T instalezi cabluri trifazice, chiar dacl magina poate fi incercata 4oo de km, de la stabi de incelcare de 35o kW in rs minute.
E doar monofazic gi la maximum 3,7 kilowali. Cablurile trifazice -)

CHIP<2or8<07 . 43
TREND ' AUTO

sunt substanlial mai groase decat cele monofazice - ele deseori


nu se potrivesc in paturile de cablu existente. intr-un astfel de
caz, cheltuielile individuale se vor decide imediat.

Sistemele fotovoltaice
completeazi ma$inile electrice
Combinatia dintre o magintr electricein garaj si un sistem foto-
voltaic pe acoperig este perfecte. Electdcitatea fotovoltaici cos-
ta mai putin de zece centi per kwH pentru facilitetile moderne,
adici doar circa o treime din costurile electricite i de Ia priza.
Chiar li cu o stocare intermediare, electricitatea auto-generati
este cea mai ieftine alternative pe perioade lungi. Constelalia
optime poate fi stab ite de un consultant fotovoltaic in functie
de nevoile de consum, geometria acoped$ului gi clima locali.
Un profesor cu un acoperi$ orientat cetre sud-vest care lucrea-
zi de acase dupe-amiezele va primi astfel un sistem mai econo-
micos decat angajatul care i$i parcheaze magina in garaj abia
Maqini electrice dupe ora r8:oo.
la second hand in funclie de aspectele economice, $i valoarea reziduale ca-
Durata de viate a phtite in ca$va ani ar trebui se aibe o pondere in de-
re trebuie
bateriilor a fost
incertl p€ntru cizia privind investilia intr-o matine electrice. in ultimii caliva
cmtrErdtorl Acum ani, aceasta valoare reziduala a devenit importante; durabilita-
se s.tie cI bateriile tea bateriei in folosire practica poate fi determinate doar dupa
sunt reparabile gi calva ani, iar preturile pentru bateriile de inlocuire nu au fost
costi mai putin decat specificate de producEtori, pentru ca toate ma$inile vandute
un motor de sddmb
pe benzini. inilial erau acoperite de garanlia producatorului.
Acest scenariu se schimbe in prezent. Pentru Leal magina
electrice de departe cel mai bine vAnduttr, Nissan a determinat
preturile pentru schimbarea bateriei, iar acestea iau uimit
chiar gi pe insideri. Cea mai mice varianti de baterie, cu o capa-
*f Tesla Tesla Modd s a5 Mielkautl
Eil Leasingftitrisl citate de z kwh, costa 2.3oo € ca piese de inlocuire reciclatS. Ca
piesd de schimb noua, cea mai mare baterie pentru LeafI, de 40
de kwh, care costi 6.000 €, nu este mai scumpe decat un motor
pe combustie.

Online Finanrerung n69lkh


Vechile baterii au o valoare reziduall mare
Prelurile neagteptat de ieftine au devenit posibile datorite fap-
Preturi second tului ce in bateriile presupus uzate, cu capaciteli reziduale mai
hand uimitoare 299.999 km mici de 70 de procente, doar cateva celule sunt in general res-
Bateriile mari ale ponsabile pentru pierderea de capacitate. La reprocesare, bate-
mod€lelor Tesla de riile sunt demontate, celulele sunt analizate individual gi com-
top rezistl cateva
sute de mii de
kilometri - a.sta
binate intr-o maniere potrivite in ,,noi" pachete, care ating din
nou capacitatea nominale originali Fi ar trebui sa reziste alli
1
explici pre;urile r5o.ooo de kilometri. Valorile reziduale deja mari ale unei Nis-
uimitor de mari ale san Leaf I uzate cresc gi mai mult. in afara de baterie, nu exista
Frcnf, SeireF uod reibG Atlbag5
maginilor cu mulli componente electrice scumpe care s5 fie supuse uzudi, Toate
kilometri deja la electronica de alimentare gi motorul electric pot merge firi
bord.
probleme pdste 5oo.ooo de kilometri. Maginile sunt agadar re-
comandabile gi in regim second hand - mai ales dacd incd mai /
este valabile garanlia producdtorului.
Tesla Model S se migcd in alte sfere: Looo de cicluri comple-
te de incercare,la care te poti agteptagi de la o baterie de laptop,
inseamne o distanla parcursd de circa 4oo.ooo de kilometri in
cazul modeluluiS 85. Maginile iniliale din SUA au depigit acum
Iimita de 5oo.ooo de kilometri. increderea tot mai mare in dura-
bilitatea bateriilor Tesla se reflecta, inctr odat6, pe piala de se-
cond hand: magini cu peste 25o.ooo de kilometri la bord se vind
la circa 45.ooo €. Pe de alte parte, maginile germane din clasa de
lux cu un pret original asemenetor se vand Ia second hand doar
cu o fractiune din pre!. r

44, 07 ,2018 r CHIP


TE ST & TECH, 2-BAY-NAS

Un start usor:
sistemeNASmici
prin dispozitive cu
Cea mai economicoasi intrare in lumea sistemelor NAS este
doar un singur hard drive. igi demonstr6m avantajele 9i dezavantijele difiritelor modele.

;/-1 bstacolul inilial esre realmente minimal cu un mic dis- de colo-colo ar fi destul de plictisitor. Aici, sistemele NAS cu
I I pozitiv de stocare in relea cu doar un singur drive: aga- un singur drive au o foarte importante contribulie de facut gi
V numitele sisteme NAS r-Bay nu sunt cu mult mai scum- permit o abordare cu totul diferitd a datelor personale acasa.
pe decat hard drive-urile externe pe USB convenlionale - asta Cu modelul TA5-168, Qnap a incercat modaliteli cu totul noi
face dispozitivele cu o conexiune [a relea foarte atractive pen- de a face asta. ln afare de proprietarul QTS, ofere gi Android
tru o uriaSA baze de clienli. O mu\ime de cumperetori nu sunt ca sistem de operare. Poli, spre exemplu, sd recurgi la oferta
probabil con$tienli ce au cumperat un dispozitiv mult mai pu- Google Play Store Si si execuli app-uri precum Netflix direct
ternic sub forma unui NAS, comparativ cu un simplu dispozitiv pe NAS. Cind conectezi direct monitorul, mouse-ul gi tastatu-
de stocare. ra la NAS, ai convertit sistemul TA5-168 intr-un computer des-
in acest context, beneficiile unui NAS sunt evidente: un ktop cu sistem de operare Android. Succesul se pare ce nu a
numer din cein ce mai mare de utilizatori conecteazein relele fost instr prea mare - Qnap nu mai urmeaza aceaste abordare.
mici doue sau trei computere. NAS este o modalitate simpE
de a oferi in permanenle date tuturor dispozitivelor, chiar da- Mai putini securitate a datelor fiiri RAID
ce nu toate computerele sunt in funcliune. Mai mult, oamenii Cei care se decid se-Si ia un NAS cu un singur drive, practic re-
vor se poate accesa filme,'muzici gi fotografii gi de pe telefo- nunla la opliunea de a opera mai multe hard drive-uri ln mod
nul mobil,tablete sau chiartelevizor Str tot copiezi aceste date BAID. Pentru a seta un astfel de sistem BAID este nevoie de cel

46 , oz > 2or8, CHIP


2.BAY-NAS<TEST&TECH

pulin doua hard drive-uri. Simplu spus, RAID-urile aduc urma-


toarele avantaje daca securitatea figierelor stocate in reteajoa-
ca un rol secundar pentru tine, poate pentru ce foloselti NAS-
ul exclusiv ca player multimedia, achizilia unui model r-Bay are
sens. in schimb, economiseFti bani pentru ce un astfel de sis- Ghidare opera!ionala
tem NAS este in general mai ieftin decat dispozitivele cu mai Un criteriu important selectarea siatemului NAS potrivit este
multe sloturi pentru hard dive-uri. cat de intuitivi este interfata de utilizar€.
O privire rapide asupra rezultatele testelor CHIP este su-
marizate in tabelul de Ia pagina 49 este suficientl pentru a ve- a 63 G} @ ei E Qnap
dea ce Qnap si synology domine piata sistemelor NAS ]-Bay. Un Interfata
motiv pentru asta este, fara indoiale, calitatea sistemelor de
operare. Synology igi echipeazd dispozitivele cu Diskstation
Oi,- ,q i, o ordonata
simplifici
folosirea,
Manager (DSM), cea mai recente versiune fiind 6.2 (beta); Qnap
folosegte QTS in versiunea 4.3.4. Ambele sisteme de operare 9:.:- _L,: t4 -@.
functiil€
adifionale pot
fi upgradate
sunt impresionante nu doar pentru cA sunt clar structurate, cu
interfete logice, care fac utitizarea zilnica o realS placere. Sub @ folosind app-uri,
aparenlele colorate sunt mai multe funclii care nu se limiteazd
doar la asigurarea cerinlelor utilizatorilor privali. De Ia servere
web, FTP qi de printare ta funclii de backup 9i streaming de Synology
conlinut multimedia - doar dispozitivele de la Qnap Fi Synolo-
Interfata
gy ofere toate aceste funclii. Aditional, domeniul functional prietenoasl cu
poate fi extins dupe necesiteli folosind app-uri care sunt oferi
te intr-un pachet proprietar administrabil. O alt5 bile alb* am-
bii producetori ofere app-uri mobile pentru Android gi iOS aga
ilfLrEI-. posibilitatea
instalirii de
oricate app-uri
aditionale este
ce poli accesa funcliile NAS-ului tdu gi cAnd egtiin migcare.
exempbra.
Interfala de utilizare a dispozitivului Buffalo este destul de {,
simple Fi reduse Ia elementele esenliale. Asta nu ar trebui sa fie
o probleme pentru utilizatolii care seteaze NAS-ul o date 9i nu-l
mai reconfigureaza dupe aceea, mai ales cI Buffalo Linkstati-
ons ofere gi toate serverele funcliile de streaming importante. B FB O
Dar Buffalo nu are un server web, la fel ca WD My Ctoud. insd Buffalo
WD folosegte asistenli care simplifice prima configurare. Unul Buffdo a
dintre principiile WD este de a nu suprasolicita clienlii in tim- mentinut
interfata de
pul configuririi. Odate realizate configurarea de prima date, 16
utilizare a
utilizatorii nu trebuie sa-$i mai faca griji pentru detalii.
ri
sistemelor NAS
stunpli;i dar
Cip mic, performanta decente structuratl.
in detatiile tabelului cu testele noastre (pagina 49), vei vedea ce
in loc de procesoare Intel sau AMD, ca Ia Pc-urile conventiona- 16

Ie, sisteme NAS mic folosesc mai mult cipuri integrate. CPu-uri-
le economicoase Marvell sau ARM satisfac cerintele stoclrii @.tr!.,,1
simple de date, dar nu sunt suficiente pentru aplicatii mai com-
WD
plexe qi virtualizare. Spre exemplu, cei care vor strearling in Conc€ptul dc
operare aWD
Full HD pe muttiple dispozitive sau vor un server web pe NAS, My Cloud este
ar trebui sa foloseasce un djspozitiv mai mare. proiectat astfel
tr
incd o recomandare legata de memoria de lucru: dace siste- hcat inceptrtorii '
multrebuie sasuporte multiple accesiriin paralele, este maibi- a' si nu fie ztrpiciti
2 inutil.
ne se optezi pentru dispozitive cu 1.024 MB de RAM. Marea ex-
ceplie din test este Qnap T4.5-168, care poate lucra cu 2 GB de
BAM. Mai mult, este important de notat ce dintre cele noua sis-
teme testate doar trei sunt echipate cu un hard drive pre-insta-
Iat. Pentru toate celelatte dispozitive trebuie sa le cumperi 9i se
Ie instalezi separat. in afara de asta, cAliva producetori ofere di-
verse variante de modele: spre exemplu, Qnap TAS-B]P este
disponibil cu sau fird un hard drive de la t Ia 1o TB. doar de Qnap TA5-168. Posib itelite de conectare pentru echi-
pamente USB gi eSATA sunt bune spre mediocre: doar modelele
de top din test au mai mult de un port rapid USB 3.o. eSATA nu
este suportat de niciun model. Daci ai inci un hard drive ex-
tern eSATA, ar trebui, a$adar, se optezi pentru un model NAS
2-Bay care are suficienli astfel de conectori. r

CHIP < 2018 < 07


TEST&TECII>HARDWARE

Multi stocare pentru pu{ini bani


Personal Cloud de Ia Seagate este vandut nal Cloud are peste 512 MB de memorie
doar cu stocare pre-instalate de 3,4 sau 5 delucru gi este echipat cu majoritatea co
TB. in plus, NAS-ul este disponibil gi cu nexiunilor necesare: un port pentru LAN,
doud hard drive-uri de 4,6 sau 8 TB. Com- unul pentru USB 2.o Si unul pentru USB
parativ cu celelalte dispozitive din test, 3.o. O mice problemi este zgomotul in
primeqti o multime de spaliu de stocare operare chiar si in modul Standby - pu-
in dispozitivul Seagate pentru mai pulini tea fi mai silenlios. Cu toate ce nu iese in
bani, 5 TB costand 23o €. Ar trebui sa pE- evidenlS printr-un aspect neplScut, nici
tegti cam la fel doar pentru un hard drive nu ar trebui s5-l instalezi neaperat in su-
NAS singur. Dispozitivul Personal Cloud fragerie sau in dormitor.
este a$adar un real chi]ipir. in test, dispo-
zitivul Seagate s-a comportat ca un NAS
pentru incepetori decent. Gralie hard dri-
ve-ului integrat, sistemul poate fi folosit
imediat. Performanla gi funclionafitelile P!
E
Raport pret performanti excelent,
consum mic, confrguralie sotidi
sunt la un bun nivel mediu, iar consumul
este plecut de scezut. Dispozitivul Perso-
II Relativ zEomotos, nu are HDMI. nu are
eSATA, h;rd drive instalat permanent

EtrtrEF5trrfi:r
Cigtigitorul testului, cu cel mai bun scor
Acesta este realul anunt: Synology DS 8 pozitive in materie de operare: sincroni-
a oblinut de doud ori un scor de roo de zarea bazelor de date cu Pc-uri, lapto-
puncte in clasamentul sistemelor NAS puri, smartphone-uri gi alte dispozitive
mici cu doar un drive, Este un dispozitiv din case poate fi setata destul de uSor gi
remarcabil in termeni de funclionalita- instalarea este simpli gi rapidi. in plus
te, dar si de performan[e. La un pre! de fata de asta, dispozitivul nu te irite cu
160 € fere hard drive, dispozitivul Syno- zgomote inutile ale ventilatoarelor de
logy este relativ ieftin. Gratie procesoa- rtrcire.
relor Realtek $i memoriei de lucru de un
GB, Synology DSr8 obtine cele mai bu-
ne rate de transfer, cu pana la o MB/s. Domeniu funcliona.l excelent, relativ
Astfel, aproape ce epuizeaze capabilite- EI ieftin. cel mai bun transfer, 8itenlios
Nu are ietire HDMI, nu are eSATA
tile interfelei LAN. Edsta multe lucruri E

EElrrsEfiil
Multi-talentat in toate domeniile
NAS-ul care s-a clasat pe locul at doileain dicata valoare. Mai multe funqi.i utile se
testul nostru, Qnap TS-B1B este o alegere ascund in spatele panoului frontal mo-
bund. Chiar dace nu obline cel mai bun dest al lui TS-BIP: dispozitivul oferS ser-
scor la nicio categorie, se afle h un nivel vere pentru HTTP, FTP multimedia, iTu-
ridicat la toate categoriile, ceea ce{ face
un dispozitiv generalist perfect. NAS-ul
are 1.024 MB de memorie de Iucru gi un
nes gi servicii de printare. Gralie
sistemului de operare QTS. toate app-uri-
le sunt disponibile, la fel ca la modelele
Lfl'
procesor dual-core ARM V7 Ia u GHz. Qnap "mari Qnap models - de la servicii tr
Are trei conexiuni USB 3.o: doue in par-
tea din spate giince una localizatl pe pa-
cloud, Ia o stalie de downtoad gi un sof-
tware antivirus. -Il EI
noul frontal. Performanla este ideal* cu
o rate de scriere de 1o8J MB/s gi una de ci-
tire de ro9 MB/s, modelul 13rp este al trei Rate de transfer mari, generalist
lea cel mai rapid NAS din test. Dar este ffi p€rfect, multc functii, conf€uratie
comparativ energofag. La'14,z wali, con- excelente
Nu aFo iesire HDMI, nu are eSATA,
sumul in operare came este.la cea mai ri- E consum mare

48 ' 07 ' 2018 ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

EE!!EESfr,l
NAS multimedia pentru sufugerie
Din picate, Qnap T4.5-168 este un model serviciile de streaming populare. In cate-
care nu se mai produce. Din mai multe goda configuratie, agadar, TA5-168 obline
motive, este deopotrive exceptional $i de- primul loc. $i in materie de consum dis-
osebit de interesant pentru cei care vor pozitivul Qnap se comporte foarte bine,
sa consume conlinut de la diverse servi- cu 8,3 wali in modul sleep. Performanta,
cii de streaming aleturi de propriile filme insi, nu poate tine
sau muzici stocate pe NAS. Spre exem- pasul. Asta ii scade
plu, este singurul sistem NAS din test ca- foarte mult pozitia
re are o conexiune HDMI;aFadar se poate in clasament. Cu
conecta direct la un televizor in afard de toate ci TA5-168
sistemul de operare clasic al Qnap, TAS- are 2.048 MB de
168 are gi o versiune speciali, personali- memorie, una din-
zattr, de Android. Interfala Android poate tre cele mai mari
fi accesati doar prin conexiunea HDMI. memorii de lucru,
Pentru asta este foarte utile telecomanda este cel mai lent
incluse, care permite navigarea facilS pe din test in termeni
ecranul televizorului. Poli obline acces Ia de vitezi de scrie-
aceaste interfate Android in magazinul re, atingand doar
in-house Qmarket al Qnap, dar poti in- 36,1 MB/s.
stala qi app-uri din Google App Store.
Astfel, ai posibilitatea s5 accesezi toate

E Fenomenal in configuratia sa Ei versatil,


ll Aod-id, t"l"co^an]da, donsurir economicos

E Eoarte lent la scriere fi citire

HARD DRIVE.URI NAS > 1 BAY


f, z
6- s s
s9
T
2 I .E

7
a a !
F
t: H
Z E :g s !
€ E ;g E E
g H
6 E E E t E

Bealrek RTD1296 z,5l


Synology DSrr8 953 tm ao loo 98 OHz Quad Core
r,a 1o65
ro5 35
I

q8 ABM VTrTGHz ro9,o/


Qnap TS-BrP 95.6 r80 99 9O 90 DualCore ro87

3 si.nology Ds116 roo 78 99 94


Marvell Armada 38s 109,2/ r2,8
2,s l
r.sGHzDualCore 3,5

ARMVTlJGHz ro2,5/
ro:l
Qnap TS-r28 907 BO 93 85 85
Dual Core ?3,6
3,5

9(,3
ARMvTu GHz
5 Qnap TA5-168 180 97 59 98 DualCore 36J
3,5

6 Stnology Dsrrsj 83,6 85 93 73 93 256 64,9


t2:t 3.5

Seagate Personal Marvell Armada 37o


7 Ooud 5TB (ST- 709 4a 70 5O 7t 94 a!2 t,2GHz
3,5
CR5ooozoo)

a
Bulfalo [nksteti 55,r ]50 37 99 256 3.OOO 3,5
on 2lo 3TB 3oo MHz

Westem Digital
My Cloud 2TB 256
76,r/
9 50,r 60 98 3,5
I^,DBCTL- 650 MHz Dual Core
55,8
oo2oHWT
E excelent (roo 9o,o) ! bun (sg,s 75,o) n satisfacitor (74,9_60,0) n mediocru 159,9_45,0) Ine.ecomandat (aag_o)
Toale evaluerile in puncte (mar roo) .
da o nu
CHIP < 2or8 < 07 .49
TESTATECH>HARDWARE

Are breton
Se pare ci eEte foarte greu si evifi
designul cu
"breton' aI ecranelor de
telefon in ziua de asttzi Dh fericire,
aI lui Zenfone 5 este relativ mic Ai
destul de discet.

Ergonomie excelenti
Senzorul de amprenta este amplasat
perf€ct pentru o deblocare ufoard a
t€lefonului. Excresenta camerei este
foarte mici, iar amplasam€ntul exclude
atingerea accidentali a obiectivului.

Smartphone superb
cu ecran excelent
ASUS Zenfone 5 continue tradilia oferte- re mai conservator $i peste o zi in utiliza-
Ior excelente ale companiei pentru seg- re normale. Interfa!i
mentul mediu spre superior al pietei, ofe- Interfata ZEN UI versiunea S.o este
ZEN 5.o
rind un mix bine gindit de caracteristici. minimalistd gi aerisite gi nu include ni-
minimaliste
Primul lucru care iese in evidenli este Interhta ZEN
ciun fel de bloatware, iar app-urile lui
IrI a evoluat,
ecranul IPS mare, de 6,2 inchi, care, gralie ASUS se integreazi foarte bine in An- ajungSnd la un
unei proporlii ecran/corp de 90% incape droid-ul 8.o Oreo rulat nativ de telefon. nivd foarte bun
intr-o carcasi h fel de mare ca a modele- Senzorul de amprente funclioneaza pre- de rafinament,
lor mai vechi de 5,S inchi. Este prezent gi cis gi rapid, dar telefonul oferi gi facilita- fara bloatware
enenrant.
"Bretonul" popularizat mai ales de Apple, tea debloclrii prin recunoagtere faciald,
care este, intr-adevar, o solulie optime de care funclioneazi destul de bine.
extindere a ecranului, adoptata de cam Camera duaE a lui Zenfone 5 focali-
toti producetorii. Designul nu este origi- seaze foarte rapid li realizeazi fotografii
nal, inse bretonul este suficient de mic gi foarte bune pe lumine naturale suficien-
discret pentru a nu deranja prea mult,
dacd alegi sd nu-l dezactivezi. Ecranul
foarte luminos si cu un contrast foarte
te, fiind asistata de un sistem AI. insd in
conditii de iluminare precara apare des-
tul zgomot de imagine. Camera frontale
G +:.',1'*i**"'
SPECIEICATII
Standardul radio mobil c€I LTE Cat 12
bun are o rezolulie de ro8o x 2246 pixeli Si de 8 MP permitea realizarea de selfies
redE culori bogate, bine echilibrate. De ld- foarte bune, iarASUS ofere Fi funclia Ze- Ecran (mirimet€zolulie) 5,2 imhi,/
Loao r 2.2.G Dirli
udat faptul ce Zenfon 5 nu a renunlat la niMoji, care suprapune caracterisiticile 33oo mAh
jack-ul pentru cegti. faciale ale utilizatorului pe unul diirtre Interfele wiEi ac, USB Tip C,
Cipsetul Snapdragon 636 asigure o cele trei personaje 3D amuzante. Stocare
(interd,/extensi€) 6a GB/microSD
rulare foarte fluide a tuturor app-urilor Zenfone 5 este un smartphone cu fi-
An&oid 8.o (Oro) cu
gi nu am avut nicio probleml cu vreunul, nisaje premium s.i o dotare hardware Sistem de operare
ASUS ZenUI 5.o
inclusiv cu jocurile mai solicitante din foarte bune, care rivalizeaze cu modele Dimensiuni/gr€utate r53 x 25,? x z9 mm/rss e
punct de vedere grafic, unde cipul grafic din gama de top, insd remane la un prel EVALUARE
90
Adreno 5o9 s-a descurcat onorabil. Per- fiind suficient de versatil pen-
accesibil, PerfolmanE/operare O5%) 95
formanla este sensibil sporiti compara- tru a acoperi o mu\ime de scenarii de Confisuratie (25%) too
tiv cu a modelelor Zenfone anterioare. utilizare. Batede (E%) 9{
Noul telefon a reu$it se-$i menline $i au- Ecran (15 %) 96
tonomia foarte buni cu care ne-a obiqnu- FI
lf Performant, ecran excelent, interfata Camera (ro%) 95

it seria Zenfone. Bateria reziste pane la zfft Ut optimizatl, husl inclusa Pre( (apro,()

aproape doud zile intr-un mod de utiliza-


|lI D€si8n copiat de la alti producetori, Evaluare CIIIP foarte bun
pozelu zg-omot pe luriniirt slabi
Clasa de top 0oo -9o.o) Clasrs;Derioare (89.9-?5.01 Clasa de mijloc (74,9-45,0) Ner€comandat (44,9-0)
Scorurile sunt€xprimatein puncte (max roo)
50 ' oz,2or8 > CHIP
I{ARDWARE<TEST&TECH

Cea mai bund performan[i


mai noul generalie de prooesoare
fi compon€ntele put€rnice il hc pe
Aero mai putemic intermeld de
p€rformarti decet toate laptopurile
recrnte din Top ro.

Gamerilor le plac culorile


Fidelpreferin(elorgameritor,Gigabyte
o&re o intrcagi paleti de variate de
culori l,entru A€ro $.

Laptop de eliti cu
peiformante puternici
Arma s'ecrete a noului Aero 15 al lui Gi- inaintea majorite$i competitorilor din Mai mult decit doar gaming
gabyte este procesorul Core i7 8?5oH. clasamentul nostru Top ro. ln acest con- conpatlblltetea Oftlce eate asiguratn de
Acesta este cel mai puternic CPU porta- text, pretul mare de 2.2oo € pare aproape otastatu$marcfistab n gi deunsubsti-
bil din generalia Coffee Lake. Gratie justificat.Ca model de 15,6 inchi Aero $ tut de mous€ care luceazl Gll precizie.
unei tehnologii de fabricalie imbuntrtti nu ar putea fi mai u$or decet cele 2,r kilo-
te (u nm++), este echipat cu 6 in loc de
obi$nuitele maximum 4 nuclee. Compa-
grame pe care le arr - excelent pentru o
configuratie de inalta performantl- Ecra- $ ntoo"."o""oo
SPECIE CAIII
rat cu cel mai bun CPU portabil din seria nul mare are rezolutie FUU HD, la fel ca
Pro.esor/m€mode de luou htel Core t?.8ffoHl
Kaby Lake, zzooHQ, ne-am a$teptat Ia majoritatea laptopurilor din Top to. Ecra- 16 GB
rvidie c.Eoltt Crx
un mare spor de performanti" Laptopul nul mare face densitatea pixelilor mai G.afid 106{'
Aero ne-a satisfecut aqtepter e in testele mare decat h modelele de B 9i r+ inchi cu Ecran (mirime/r€zolutie)
15.6 ilchi/ r.gm r r.o8o
DL.n
de laborator. A 7.260 de puncte ca
obtinut aceea$i rezolutie. Dar ecranul a primit ca- Had iltir,€ 3tz GB
Dri!'e tlxtDl
scor general in PCMark" cel mai bun scor Iitficativul "bun': luminozitatea (298 cdl
.:IrIiB3,o,
din Top ro iar un document de suport re- m') are o cditate demnade clasa de top, lnterie(e !fiiDilpliyFort,
IIDML LAN, ffi-EI ac,
leve ce gi celelate componente sunt po- iar contrastul (u6:r) este in zona medie. Blu.tooth, c.d l?.adlr
triuvite cu acest CPU din clasa high-end: Unghiurile intre 27 gi 39 de grade sunt su- Autonomie (Of fr cel video) ro3r/ 8Bo ora

t6 GB memorie de lucru, un SSD rapid qi o ficiente pentru un laptop. Dar configura- Dimensiunv8reutate 35,6r 25,O r 23 qr/
2"rk!
phce video dedicattr cu 6 GB de memorie lie este cam sarecioase avand in vedere EVALUARE'
video. GeForce GTX 1060 nu este tocmai pretul mare. scor qan€ral ,ts'
varful dezvoldrii de phci video. Per an- Ergonomia candidatului suferd ev- Mobilitate (25%)
Confieuratie (25%) &t
samblu, configuratia este una foarte po- dent din cauza zgomotelor deranjante pe
Ecran (2o %) EO
trivite pentru un sistem foarte perfor- care le scoate in sarcina maxime. Dar cor- Perbrmantt (rB%) .lor
mant de gaming. pul este stabil; tastatura este potrivite Erronomie 05%)
,i.r:,i
Rezultatele in benchmark-uri in mod pentru cei care scriu mult, in pofida cur- loc Top ro 6'din.,
Pr4 (apror) 2.2nOa
constant bune sunt ideale ln materie de sei, iar mousepad-ul rea4ioneaza precis.
s performanla grafici. ln Open Cinebench Evaluare CHIP bun
E
15, spre exemplu, am inregistrat uo ca- llE Performante d€ gaming, multe
e interfete, ccran bun . Evaluldle pozitionar€a se ba2eazl pe un loc
drep pe secunde. La acest cipitol qi la al- I Mohilitate sl,abi si d.nsitate micl 9i
povizoriu ln Top lo. Nu-l luam in pemanenF ln
tele, candidatul de la Gigabyte este mult I a pixelilor consideE$e pe Aero L5 din cauza pretului mar€.

CHIP < 2or8 . 07 .5r


TEST&TECH>HARDWARE

Grafici zgomotoasi
Minerii Bitcoin sunt de vind. ln pofida
pretului oribil de 98o €, iam acordat celei
mai recente pleci video PNY GeForce
GTX ro8o Ti Blower Edition 1r GBX un ca-
lificativ excelent pentru raportul pre!/
performante. Placa ascunde sub cooler

Router performant, multi putere: cu zo.066 de puncte in tes-


tul Fire Strike este doar un pic in urma li-

excelent pentru gaming derului de la MSI. Situalia este similare si


in alte benchmark-uri.
Cipul GeForce GPro2-35o-Kt-Al cu
Pentru a elimina din start orice confuzie, administrare, accesib a din orice brow- memorievideo de u cB GDDR5X formea-
nu uita de particula V+ din final, pentru a nu doar ca arate mult mai bine decat
ser,
ze baza acestei plAci - edi{ia Blower ii
putea g5si exact acest model de Archer precedentele interfete, ci este $i excelent
cam spulberi pe majoritatea competito-
C5 gi nu cel mai vechi, care nici micar nu organizate atat pentru incepetori (setare
ri.lor din sectorul consumer Din pacate,
arate aga. Altminteri, Archer C5 preia, dar in doar gase pasi), cat Si pentru utilizato- face asta $i acustic: am misurat 3.O sone
pe culoarea albi, designul vechiului C2, rii avansali. Noul Archer C5 este router in laborator Asta este mai mult decat ar
un router care a facut o carierd frumoase cu performanle gi funclii mult peste cla-
pe piala local5. insd C5 vine cu patru an-
fi fost de asteptat chiar 9i de la o placd
sa de pret din care face parte gi este sufi-
din aceaste clas5 de performantd. Mai
tene, doue pentru 2,4 GHz gi doue pentru cient de versatil pentru a acoperi orice mult, Iipsegte un port DVI, iar generarea
5 GHz gi cu o viteze sporite, care, cumu- exigente in materie de conectivitate pen-
de clldurh s-a dovedit a fi foarte severa
Iat, atinge valoarea teoretice de 1167 tru acase. (pana Ia 86 de grade). Dar acestea sunt
Mbps, dintre care 3oo in banda de 2,4 GHz
singurele neajunsui. Consumul este
si 867in banda de 5 GHz. Vitezele asiguri Design atractiv performanleexcclente,
comparativ moderat.
un streaming HD firi problerne, gi o co- acoperire buni, control parental
Nu are app pentru smartphone
nectivitate foarte bune pentru jocuri ll
online si alte task-uri.
Routerul este echipat cu porturi Gi-
\l2 BIH:L1Tf.,fi,"""',
SPECIF CATII
gabit, 1 port WAN looo Mbps si 4 porturi TP-Link Archer C5 V4 nvidia ceEorce cTX
Cipsevfrecvenli
rcao Ti/1,48 cIIz
LAN rooo Mbps, care asigure viteze de SPEC IF, ICATII Memorie (marime/tiD/f r€c-
WiFi rl GB/GDDRSVTT GHz
transfer ultra-rapide. Cele patru antene Tehnologie DuaI bard, Acr2oo venta)
8o2.u ac/n/a scHz Consum sistem de test (r€-
asigure o acoperire foarte buni, oferind StandardeWiFi paus/sarcina marirlle) 56/36e wati
fira probleme conectivitate optiml in- 300 + 467 MbDs Temperatud mar.ime 86 de erad. Celsius
tr-un apartament obignuit de bloc. in rxWAN,4xLl[N,rx R cire Ventilator
USB 2-o Z€omot mediu( mod ga-
plus, ai opliunea de control parental, po-
sibilitatea de a crea mai multe retele Wi- 2,4GHz,sGHz le$iri video
Fi distincte (pani la 8), precum 9i posibili Dimensiuni
EVALUARE
EVALUAR E
tatea de administrare de Ia distanli de Scor qen€rd 89,9
Scor ren€ral 9,1.2
cetre furnizorul de seryicii, gralie proto- Confisuratie (3o%)
Performanli (6s%) 94
93
Zgomot (t5%)
colului TR-o69. Archer C5 folosegte un Perfomanle Go%) 94
7S

procesor MediaTek MT7620A cu un sin- tunctionalitate (3o%)


Consum(D%) llt
9{ Contrsuratie Go%) E2
gur nucleu la 600 MHz, are 64 MB de Instalare si confie (lo %) 92
zd;\24
P.el(aprox.) r99lei
RAM si 8 MB ROM, iar switch-ul din spa- Prel (aprox.) 980 €
te este un Bealtek RTL8367S. Interfala de Evaluare CHIP Eoarte bun Evaluare CHIP bun
o)
C,asa de rop (roo - 90 ClJ5d suDerioara {89.9-/ror Clasa de mtloc (74,9-45,0) Ne.ecomandat (44,9-0)
Scorurile sunt expnmare rn puncte(mai.roo)
52, 07,2or8 > CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Tracker solid cu
designatractiv
in versiunea 3, Garmin a dezvoltat trac-
kerul siu de fitness Vivoactive, fecan-
dul-l atractiv vizual, de o calitate mai bu-
ne si securizat cu Gorilla Glass. operarea
se face printr-o noul zone cu senzori a
carcasei, cu care potiu face gesturi de gli-

La paritate cu cele mai sare pentru a parcurge meniurile. Navi-


galia pe ecranul clar de r,z inchi se face
fera erori pe touchscreen-ul cu rezolu{ie
bune smartphone-uri 24o x 24o pixeli. Poate fi citit uSor chiar si
in Iumina sohre puternic5.
in calitate de cel mai bun nou-venit din face poze bune pe lumini slabe. Dar Xz2
Functional, dispozitivul Garmin
Top ro alsmartphone-urilor, sony xperia este o alternativi mai ieftine Ia numerul puncteazi prin Move IQ. Tehnologia in-
XZ2 ocupe pozitia 4 si este aproape la pa- din Top ro - mai precis, mai ieftine cu cir-
dentificl natura mi$cerilor tale gi se prin-
ritate cu liderul clasamentului, Samsung ca 25o €. Poti economisi ince 2oo € daca
de ce sport practici, analizand datele co-
Galaxy 59, dar cu unele funclii oarecum egti OK cu ecranul de doar 5 inchi al Iui
repunzator. Activitelile mai rar intahite,
diferite, insi. Sony i.a dat utilizatorului Sony XZ2 Compact (600 €), de pe pozilia
precum golful, snowboarding-ul sau
un dispozitiv original Android, f5ri ni- ro din Top ro.
chiar inotul trebuie specificate insi ma-
ciun element de intedale personalizat nual. Totul funcgioneazd stabil, inclusiv
in-house. Telefonul pare mai putin puter-
Fl
lI
Performante puternice, autonomie
m31s, m3ngvlalil, design gic urmdrirea obiectivelor, care acum sunt
nic din cauza ecranului ceva mai mic de- II Nu arejack pentru ci$ti, timp de incir- sugerate pe baze activitalilor tale curen-
cat al tui 59. insa performanla nu are cu 6qrs lung, 6ang1i f,re stabilizator
te. Pu[ine dezavantaje includ autonomia
nimic de suferit din acest motiv: cel mai relativ mica de $apte zile gi prelul neobig-
nou gi extrem de puternic procesor mobil
de la Qualcomm, Snapdragon 8+5, asigu-
I sonvxneriaxzz
SPECIE CATII
nuit de mare de 27o €.

ra procesarea fluida in orice situalie. Te- Cat 12 {panl la 600


rlltimul standard LTE carmin Vivoactive a
Iefonul Sony incarca un PDF de test ma-
Ecran (marime/rezolu!je)
5,? inchi/ r.o8o x 2.160
Q
siv in Io secunde, cu doui secunde mai Dixet SPECIf T CATII
Ecran LCD (color)
m,ult decat Galaxy s9 PIus. Performanla
NesDecificat InterfaF Blutooth Smart
bateriei aduce un alt avantaj: Ir:o7 ore in Afltuoid/iOS/Wln
I nterfete
wi'Ei ac, micrrousB 3.r,
locul celor 933 ore de care este capabil 59. Blu€tooth <.o. NEC
da
Stocare
Dar 59 se incarce semnificativ mai rapid, ne GB/6lot nlcrosD Afifare distanJ, da
adica in z:o4 ore,in vreme ce Sony are ne- Ardroid I Stopwatch da
Masurare puls
voie de apoape o ora in plus pentru o in- Dimensiunvgreutate z3 x r5,3 x r.r cm/BE s
EVALUARE Pr€cizie (pasi) 9996
crcare complete. t3A
9a,6 Greutate
in afari de dimensiuni, ecranele ce- PerformanE/operare (35%) tn EVALUARE
Ior doue sunt la acelagi nivel, dar existe Confisuratie (25%) 9!r scor seneral 92
diferenle de detalii: Sony afi5eaza mai Bate.ie (r5%) a6 Configur4ie (40%) I
multd luminozitate, iar Samsung mai Ecran G5 %) 9? Precizie (3o%) 9l
Camera 0o %) 83 Ergonomie (30%) 9E
mult contrast. Dar cu camera de 19.2 me- Loc Top D 4 din 43
Loc Top Io 4 din 146
qapixeli fdre stabilizator de imagine Sony
.: 800€ PEt (aproL) Ttoa
pierde ni$te puncte faF de s9. In pofida foartebun
Evaluare CHIP foarte bun Evaluare CHIP
dotirilor tehnice bune, Sony.nu poateb

CHIP < 2or8 . 07


. 53
TEST&TECH>HARDWARE

Mouseambidextru
excelent
Un companion perfect pentru tastatura
din stinga a fost ASUS ROG Pugio, un
mouse ambidextru de o calitate excelen-
ti care incorporeazi butoane laterale
configurabile. Designul exclusiv al conec-
torilor pentru comutatoare permite
schimbarea rapide a acestora, ajustarea
rezistentei de apesare gi prelungirea
Tastaturi mecanici duratei de viate a mouse-ului. De aseme-
ena, mouse-ul dispune de iluminare
modulari pentru gaming ASUS Aura RGB gi suport pentru Aura
Sync. Comutatoarele Omron reziste, con-
Dace vrei o tastature mecanica de ga- Iluminarea poate fi personalizatd in sof- form producltorului,la 50 de milioane de
ming cu un design extrem de atractiv $i tul Armoury, unde ai Ia dispozilie 9 efecte apeseri. Are un senzor optic pentru jocu-
modular, in care poti alege in ce parte se gio seelclie facili a culorilor. in plus, dactr ri de TzooDPl, rsoIPS gi acceleralie 3og
montezi keypad-ul numeric sau poli ale- ai gi o placi de baze sau o placi video pentru pozitionare rapidtr 9i precisi a
ge chiar se o foloseFti in regim tenkeyless, compatibile cu sistemul Aura. poti sin- cursorului. Interfata ROG Armoury faci
atunci ASUS ROG Claymore are tot ce ti- croniza iluminarea cu ele. Per ansamblu, lteaze personalizarea butoanelor, cali
ai dorit. Este evident un echipament de ASUS ROG Claymore s-a dovedit o tasta- brarea in func(ie de suprafate, configura-
lu4 destinat gamerilor cu dare de manE, turS excelentl gi versatile, ale cerei per- rea iluminirii Aura RGB Si multe altele. in
avind in vedere prelul deloc mic, dar, din formanle completeaze in mod fericit un teste, mouse-ul a venit aleturi de mouse-
fericire, calitatea experienlei in jocuri gi design deosebit. pad-ul ASUS ROG Strix Edge, proiectat
nu numai in jocuri credem ce justifice pentru orientare verticali gi care are un
acest pret. Partea ,core'a tastaturii este, llE Design modular Si compact, switch-uri model orizontal al texturii special creat
esentialmente o tastatura tenkeyless gi Cherry MX Brot m, Aura Slmc pentru a asigura o deplasare fluide a
Pr4 foarte mar€, nu ar€ wristpad
poti decide dace $i pe ce parte vrei se E mouse-ului in sesiunile de gaming. in
montezi keypad-ul numeric, care include plus, aspectul este perfect compatibil cu
gi un rulou foarte cool pentru reglarea fa- celelalte periferice de gaming din seria
cilS a volumului, deci probabil ca vei vrea Il Asus RoG Claymore ROG.
se{ folose$ti Designul tastaturii este pur S PECIE CATII
Swit h-uri
li simplu superb Si la acesta se adaugl
sistemul de iluminare Aura RGB cu su-
Durati viata switch
CheEv MX Brown RGB
5o ndlioane aDiatui
{D Asus ROGPugio
Iluminare aGB p€r4astl
port Aura Sync. Switch-urile disponibile SP ECI EI CATII
9 Tehnoiosie con€ctar€ frr
sunt Cherry MX, in patru variante: Tehotogie N-k y
Senzor
Cu
Opttc
Fun4ji rcIlover (NKRO), roo%
brown, red, black gi blue. Varianta sosita anti-!ho!thr Suport OS Windows rc, a.r, ?
in teste a fost brown, care s-au dovedit Da Rezolutie zzoo dpi
foarte comode nu doarinjocuri, ci si pen- D. l2()x58x37mm
RezistentE la ape Nu Greutate fltf{ cablu
tru tastarea indelungattr de texte. Am
EVALUARE
ro3 c
Interfati USB
apreciat feedback-ul foarte bun qi cursa Scoa t€n€ral ![? EVALUARE
facile a hstelor, care au produs un zgo- Operare (50 %) 9:t ftor scner.l 943
mot relativ discret in utilizare gi au per- Ersonomie (?5 %) I Ope.are (50 %) ln
mis tastarea la vitezi mare gi firi erori. Ex nc(ii (r5 %) I Er8onomie (2.5 %) 9a
lluminare (Io%) 90 Functii (r5 %) 9l
$i in jocuri experienla a fost deosebit de Pret {apro)() 9oo l€i Pret (apro!) 25o lci
pozidve, tastatura rispuhzAnd foarte
prompt la comenzi. Evaluare CHIP foarte bun Evaluare CHIP foarte bun

54' 07,2or8 > CHIP


HARDWARE<TEST&TECII

TelevizorEullHD Smartwatchcu Mini-notebook


ieftin ergonomiebogati pe steroizi
Cel mai bun Iucru despre Samsung Am categorizat smartwatch-ul Connec- Asus VivoBook EIip 12 este cel mai bun
UE49M558o este prelul seu. Pentru 48o €, ted Falster de la Skagen drept deosebit nou-venit in clasamentul nostru Top to
televizorul de 49 de inchi oferd o calitate de prietenos cu utilizatorul, Ecranul de de notebook-uri economicoase luna
a imaginii porrivite pentru o sufragerie. aproximativ 1,2 inchi cu un OLED color aceasta. Configuratie bune este decisiva
Luminozitatea mesurati de 373 cd/m, es- poate fi citit excelem. Comunicalia prin pentu succesul dispozitivului, pe care il
te rezonabilE, iar contrastul (2to:1) este Fi Wi-Fi sau Bluetooth ruleaze foarte fluid. pot depegi doar cativa competitori cu
el de inalte das5. in testele vizuale, am Android Wear2 este un sistem de operare preturi sub 5oo €. Ne-a pltrcut in mod de-
evaluat calitatea imaginilor TV drept bu- deplin dezvoltat, iar Skagen, din fericire. osebit faptul ca VivoBook are un hard
n5, iar filmele pe Blu-ray, de asemenea, nu incearci sal suprasolicite cu funclii drive standard mare, chiar dace a omis
ne-au fecut o excclenti impresie. Experi- adilionale inutile. Mai mult, cureaua de instaalrea unui SSD. Notebook-ul mai in-
enta sonora nu a fost realmente specta- piele este confortabili gi poate fi inlocui- clude gi cateva componente extra, pre-
culoasS, dar a fost de o caliEte suficien- te uFor, la nevoie, cum o camerd web, un scaner de ampren-
te. Nu credem ce este neapirate nevoie Nu existe elemente extra gen difu- te gi un cititor de carduri. Calitatea
de un soundbar adilional. zoare, camere $i slot pentru card SIM. in ecranului de 1I inchi este acceptabile, cu
Configuralia contine toate compo- acest context, pretul de 260 € este uFor toate ca nu este tratat anti-reflexii gi are
nentele standard, inclusiv tunere de fie- excesiv dar Ia limite acceptabil. Facto- o rezolulie de numai 1366 x 768 pixeli -
care tip (DVB-T2, Sat, cablu). Televizorul prul cel mai relevant pentru activitatea OK la numai 35o €.
ii conlinut venit prin cele trei
poate reda cotidiani este autonomia scurte, de 16:12 Performanla este cel mai mare nea-
porturi HDMI; dace este necesar, un ore. Majoritatea competitorilor reziste juns. Procesorul Celeron este un entry Ie-
Smasrt TV extensibil poate afisa gi mai substanlial mai mult, chiar dublu pe alo- vel AEturi de alte componete gen memo-
mult divertisment, din surse LAN sau curi. Iar incircarea de 3:og ore este un ria de a GB de BAM. te poti agtepta cel
Wi-Fi. Formatele redate de media player rcord negativ Gralie incercerii inductive, mult Ia operaliuni Office Si navigare pe
sunt limitate inse (ferd MP3) Si Iipsegte o macar oper4iunea este comod5. internet. Sistemul nu are ventilator, fiind
iegire pentru ce$ti. astfel absolut silentios.

ffi t"*".roruE49M55'o
SPECIE CATII
; smartwatch
SPEC IFI CATII
E +i13,'^1r,i$"L;1'8"
SPECIEI CATII
49 inchv r,E2o x r.o8o r.2 irchi/ OLED/ Procesor/memorie de lucru Int l Cel.ron NsSo/
M)rime/rezolutie maimi pixeli (Eu[ HD)
Ecran
39oxx 39o pix€li 4GB
Grafice InteFata
x HDMI. LAN, WiEi. Interf€te Wi-Ei, Blu€tooth
3 u,6 itlchU
Interfele 2xusB 2.o Ecran (marime/rezolu!ie)
6:12 ore r.366 x 768 pix.li
Contrat marim (tabH de Drive Hard &ive 258
sah) GB(s5DI
Luminozitate mar.iml 373 cd/m' Stocare flash 4GB UliB 3.o. Wi-Ei ac,
Interftle glu.tooth 4.o,
Consum (standby/opeEr€) 0,3/55 wali microHDMI. card
Dime siuni ulx7lx30cm
DVB-C, DVB,S, DVB-T2
s3 r. Autonomie (Offrc€fu id€o) to:52l10:o! o!!
Miclofon, r€zistI la Dimensluni/greutate za,rrr95x r'? cm/r.o
Eala 3D. A+ apepadhrmetru, k!
EVALUARE inceftare inductivt EVALUARE
s.or leneral ?s,c EVALUARE 7.,?
Ecran (5o%) ar Scor glneral 80,6 Mobilitate (25%)
Confisuratie (25%) Conrieuratie {35%) ET Confisuratie (25%) EO
ErBonomje(E%) u Operare(3s%) c, Ecran {2o%) 77
Consum t5 %) 99 Baterie(30%) 6r Performanti (u%)
Ardio (5 %) 7E Ergonomie (r5%) 90
,3
Loc Top Io 2r din 30
Loc Top ro udinu
Lo. Top ro
I Prct (aprox.) 48l) G 2BO a Pret (apro)() 35() e

3 Evduare CHIP bun Evaluere CHIP bun Evaluare CHIP satisfiicetor


Clasadetop{roo 9oo) Clasasuperioa.e(89,9-75,0) Clasademijloc(?4,9-45,0) Ne.ecomaddat(44,9-0)
Scorurile sunt exprimate in punct€ (max. roo)
CHIP < 2or8 < 07 . 55
T EST & TECII , HARDWARE

Unmini-computer Hard drive masiv cu


aglomerat Performanfi puterni- potenfial gi scump
Zotac ZBOX MIs$ este un real talent in
materie de configuratie. Costand 5oo €,
cilacirca 2ooe La un pre! de 4oo €, Toshiba Surveillance
ro TB (MDo6ACAroTV) nu este tocmai un
Motorola motocss Plus a aterizat exact
cu toale ce aparline mini-PC-urilor mai in mijlocul Top ro de telefoane mobile. chilipir Dar oferta de hard ddve-ud de 10
ieftine din Top ro, are mai multe de oferit Nu e reu deloc pentru un model de 22o €. TB nu este prea extinsd, iar drive-urile
decat a4ii: un SsD de 256 GB, un card rea- in opinia noastri, bitele albe sunt frnisa- Toshiba de obicei scad destul de rapid
jul imp€cabil $ autonomiile foarte bune prelurile. Aga c5, discul Surveillance se
der pentru stocare aditionaE si pentru
de pani la to:53 ore. Timpul de incercare plaseaza in ftunte in termeni de rate de
schimb de date, s,ase porturi USB qi o iegi-
de r:33 ore este de top, iar calitatea imagi- transfer. Drive-ul SATA atinge in jur de
re video Thunderbolt aleturi de cele stan-
nii ecranului luminos de 5,5 inchi cu rezo- 2oo MB/s Ia citire gi Ia scriere. in testul de
dard, HDMI gi DisplayPort. Cum este citire, aproape am avut un record: 2037
lulie Full HD este exceplionala pentru
obignuit la modelele ZBOX, acest mini-Pc MB/s. Din Top ro, doar Seagate Ironwolf
aceastA clase de preturi. Am scdzut punc-
este compact (7r. x r8,5 x r8,5 centimetri). te, insa, din cazua camerei de 13 megapi- TB poate performa un pic mai bine.
1.2
Cu suportul a 8 GB de RAM, Cpu-ul Intel xeli. care face poze cel mult mediocre. Drive-ul Toshiba nu este fenomenal in
CPU i5 73ooHQ nuva sparge recorduri de Stocarea ofere un spatiu liber de numai materie de viteze h scdere, dar cu tate
performante, dar va fi suficient pentru 22,2 GB, iar telefonul nu este protejat de acestea remane un hard drive superb.
uz domestic. (Loc 4din 19: aprox.5oo €) ape qi praf. (Loc 12 dh 146: aprox. 22o €) (Loc 5 din 45: aprox. 4oo €)

EvaluareCHIP lbun EvaluareCHIP bun EvaluareCHIP lfoartebun

Printare rapida Monitorhigh-end


labiroulde acase pentrugpafici
Pentru un pret moderat de circa tgo €, Numai prelul de doar 1oo € este un motiv Circa 2.250 € pentru un monitor de 32 de
QNAP TS-228A ofere practic tot ce te suficient pentru a recomanda Epson Ex- inchi este un pret mai mult decat
poli agtepta d el aun sistem NAS. Doua pression Premium XP-6ooo pentru utili- piperat pentru noul nostru lider. Asus
hard drive-uri in format 2,5 sau 3,5 inchi zare in regim Home Office. Iar perfor- PA32UC-K poate cimpensa pargial prin
pot fi montate
cu ugurintS, putand servi manta pe care o aduce Ia aceqti bani nu e adiugarea calibrtrrii hardware Colorime-
ultedor drept cloud privat sau rea. Ne-a placut in special viteza: impri- ter x-Rite ir. Calitatea imaginii este im-
drive pentru divertisment Ia domiciliu. manta Epson scoate ll3 pagini de text in- presionant5: cu o luminozitate extrem de
Nu am intahit limiteri mari in materie de tr-un minut, iar o fotografie necesiti putemice lazr cd/m'), un contrast exce-
performanle sau funclionalitate. Doar r23 minute - o vitezi record in Top to al lent gi acoperire loo % a spaliului de cu-
capabilitalile de conectare sunt cam imprimantelor inkjet multi-functionale. loare, acest monitor este practic imposi-
precare (doar un singur port LAN gi unul Calitatea printerii nu este tocmai super- bil de depegit. Monitorul Asus ofere
USB 3.o) gi este disponibili doar varianta bE, dar este suficient de bune pentru aca- graficienilor tot ce gi-ar putea dori pen-
I a opliunilor BAID. Dar asta este se. Un alt minus este costul de printare tru viala profesionale cotidiane. Gralie
suficient dac5, in principal, intenlionezi realmente mare (4,6 centi ep pagina de multelor interfete (4 x HDMI) Fi a functi-
sel folsoefti pentru backup-uri de date. text; dar acesta este de o importanle se- ei de pivot, Fi Ia capitolul configuratie
(Loc 22 din 40: aprox. r9o €). cundartr acase, unde volumele de printa- acest monitor ste excelent.
re sunt, in general, mici. (Loc 16 din 20: (Loc r din 14: apmx.2.250€).
aprox. Ioo €).

EvduareCHIP bun EqaluarectlP lfoartebun

56 07 > 2or8 > CHIP


'
TEST & TECH > CONFIGURARE PC

-'l-

PG-uri generaliste
CUCPUAMD
Noile cipuri Raven Ridge ale AMD Iivreazi performanle inalte Ia preluri mici
in special in materie de graficS. Am asamblat trei sisteme, pentru incepdtori,
generalist gi pentru gameri, Ia pre(uriinjur de 5o0 €.

oua arhitecture AMD Raven Ridge combini CPU-ul cu nein plus cu Wi-Fi, doue interfete HDMI, un conector USB Type
o surprinzetor de puternic unitate graficd, intr-un cip C $i o carcase care poate fi amplasatain sufragerie.
convenabil ca prel. Ieftinele dar puternicele PC-ud pe Pentru 575 €, am asamblat un tower PC potrivit pentru ga-
care le-am construit injurul noilor cipuri Ryzen 3 22ooc $i Ry- ming, care ruleazi fluid o mullime dejocud la rezolulie Full HD
zen 5 24ooc au avut preturi intre 42o gi 575 € - inclusiv Win- - fdri si aibd o place video dedicata. in plus, computerul este
dows to Home. echipat cu un SSD super-rapid M2 $i trei porturi USB 3.t Gen2.
Cea mai ieftini versiune vine intr-o mini carcasi $i ofere Gralie iegirilor DisplayPort qi HDMI, poti opera pe PC chiar gi
suficienta putere pentru navigare gi streaming. in pofida pre- doui monitoare +K.
tului sau mic, ofere funclii la zi, precum USB 3.r (Gem) Si un Toate cele trei Pc-uri sunt pregitite pentru viitor: chiar 9i
SSD. Pe de alte parte, configuratia generaliste (aprox. 53o €) vi- cel mai ieftin PC pentru incepitori poate fi upgradat cu cel mai

58 ' oz,2or8 > CtIIP


CONFIGURARE PC < TEST & TECH

puternic procesor Ryzen ? o placE video puternice $i un SSD


NVMe ultra-rapid.
Compara[ie procesoare AMD
Noile procesoare Ryzen pentru desktop: Ambele A?U-uri naven Ridge oferi aceleagi fun4ii, dar Ryren 5
este tactat mai sus ii oferi mai multe performantA grafic5-
totul pe un cip
Noile procesoare Ryzen cu unitate grafice integrate pot fi recu-
noscute dupe particula ,,G' ata$ate numelui. Modele disponibile Mgdel AMD Ryzen 3 22ooc AMD &zen 5 24ooc
in prezent sunt Byzen 3 22ooc (aprox. 90 €) $i Ryzen 5 24ooc Frecventl / Turbo 3.513x OHz 3.6/3s cHz
(aprorc 13o €). Speciale la ele sunt cipurile grafice integrate: Ve- Nuclee / Eire exec.
ga 8 in Ryzen 3 gi Vega r in Ryzen 5. Combinalia dintre un CPU, Cache L2lL3 2l4MB zt4MB
GPU gi controlere aditionale este cunoscute sub denumirea de Tip memorie (mail DDR4 29$ (Single Rank) DDR4 2933 Ginsle Rank)

APU (Accelerated Processing Units). EIe integreaze, de aseme- Soclu AM4 AM4
nea, controlere de memorie, ecran gi motoare multimedia, au- Wraith Stealth 0na$me Wraith Steelth (inlltime
Ventilator
dio HD Si un controler I/O, care preia comunicatiile cu placa de Graficl Veea 8 Vega r1
baze. Toate componentele sunt conectate pdn interfata ,,lnfi- Shader 512
nity Fabric', a cerei vitezd depinde de frecvenla RAM-ului Erecv. GPU (max., rrco MHz r.25O MHz
Comparativ cu Ryzen-ur e feri grafici, numdrul de benzi TDP 65 wati 65 wati
PCI Express a fost redus de ta 24 Ia 16. lntre altele, ele opereaz6 PCMark 8 3.263 puncte 3,310 puncte
portut PCIe, care a fost proiectat pentru placa grafice (PEG). in 3DMalk Cloud Gate IO.249 puncte 12.!128 punde
plus, APu-urile suporte patru interfele USB 3.r Gen2, precum gi Metro Last Light ,] fps 63s fDs
rapidele SSD-ud NVMe. Pr€t 90€ 130 €
intrucat noile Ryzen-uri folosesc soclulAM4,la fel ca proce-
soarele AMD Summit gi Bristol Ridge, ele se potrivesc in ace- x,

tea6iplacide baza. inse, pentru ca este suportati doar o interfa-


te PEG, utilizarea a doua plici video nu este posibili - dar
acesta este un dezavantaj purteoreticin aceaste clas de preturi.

APu-urile Ryzen au patru nuclee Si opt sau patru fire de execu-


!ie. Ryzen 3 22ooc ruleaze h 3,5 GHz (Turbo: 37 GHz), Rfzen 5 Pldci de bazd pentru orice scop
uooc la 3,6 GHz (3,9 GHz). in evaluarea performanlelor din Pentru confrguratiile noastre, am selectat pliici de bazi
CHIP Top ro, Ryzen 5 s-a comportat al fel de bine ca de doud ori
mai scumpul Intel Core iz 6z00. Ryzen 3 este pozilionat impotri
va celui mai puternic i3 qi a celor mai slabe modele i5.
Dar uniteule grafice fac cea mai mare diferenle. In vreme
ce Vega 8 este tactat la maximum r.roo MHz pentru Ryzen 3 gi
introduce 5l2 de unitau shader, vega 1r din Ryzen 5 vine cu un
maximum de r.25o MHz si are zo4 uniteti shader. APu-urile
sunt astfel perfect capabile si rulezejocuri. Acest concept, desi-
gur, depinde foarte mult dejoc gi de rezolulie. in Eull HD gi cu
seteri grafice moderate, ambele cipuri reugesc o fluide valoare
de so de cadre pe secunda gi chiar mai mult in multejocuri. Ve- xr6
r x PCIe 3.o
1x PCIe2.o xr
rx PCIe 3.o xr6
ga ll are un avantaj de 5 - 10 cadre pe secundi, in medie, compa-
rativ cu vega 8. in ptus, cipurile Vega pot opela trei monitoare
simultan. Prin DisptayPort gi HDMI2.o, pot fi operate chiar si
doue ecrane 4K cu pana h 60 Hz.
Pentru configuratiile noastre de test, am folosit de doue ori
ieftinul Ryzen 3 z2ooc, pentru PC-ul de buget Si cel generalist, o lsl2
iar Rfzen 5 24ooc, cu grafica puternice Vega 1l a fost folosit
pentru PC-ul de gaming.

Pllcile de bazi necesite cel mai recent BIOS


in principiu, toate plac e de baze AM4 cu cipuri A32o, B35o qi
X37o se potrivesc cu noile APU-uri. Dar Rfzen-urile ,G' ruleaze
doar cu cea mai recent5versiune de BIOS. Practic toti produce-
torii livreaze noile plSci cu update-urile potrivite. Aceste mode-
le sunt apoi etichetate cu ablibilduri relevante qi instructiuni
("AMD Ryzen Desktop 2ooo Ready'). Dar cei care iau o placi de
e
bazi de Ia un distribuitor unile a stat pe raft ceva vreme, vor
r
trebui se instaleze chiar ei update-ul - asta este posibil doar cu

CHIP .2018 < oz .59


TEST & TECH > CONFIGURARE PC

un deja suportat CPU Ryzen mai vechi. Cei care nu au unul, pot
primiunultrimis deAMD Support.Asusface update-ulplicilor
sale de baze foarte simplu: aici, noul software poate fi importat
printr-un stick USB (EAT 32), care merge gi fara CPU sau RAM
RAM: Crucial pentru performante
instalat.
in special cipurile grafice Vega ale Raven Ridge beneficiaz t de pe
uma m€moriei rapide, dar trebuie si f,aci compromisuri pentru APu-urile Raven Ridge sunt livrate gi cu cooler adilional
a construi cel mai ieftin computer po6ibil. AMD wraith Stealthin pachetele ,,box' care sunt de obicei van-
dute. Spre deosebire de multe alte coolere incluse, cel al lui Ry-
zen face o treabd foarte bune. Menline APU-ul suficient de rece
chiar giin sarcini maxime gi este destul de silentios. Poate fi fo-
Iosit giin carcase compacte firi nicio problema pentru ca wra-
ith Stealth are o inillime de doar 53 cm cu ventilator gi heat
sink cu tot. Cei ce nu vor si-gi overclock-eze APU-ul vor trebui
cea mai ieftini cpnfiguEti€ trebuie si se descur€ cu un se cumpere un ventilator separat.
stick d€ 4 GB DDRA z.oo.
Plici de bazi: mix bun de funcfii, merime Si pret
Toate plecile de baze selectate de noi vin cu soclu AM4, dar al-
tfel sunt extrem de diferite. Pentru cea mai ieftine variantA am
Generalistul ii selectat, spre exemplu, Asus Prime A32oM-K (aprox.55 €)in for-
computerul de mat uATX, pe care am montat-o intr-o carcase de mici dimensi-
gaming primesc
uni. in pofida lungimii de numai zz de centimetri, placa ofere
unkit2x4GB
de la Patriot dou, sloturi PCI express, patru SATA Fi un conector M2, pre-
(DDR4 3ooo). cum Si un total de gase porturi USB. Dou: dintre ele sunt USB
3.l Genl rapide.
Pentru combinalia noastre de generalist qi media centre,
am folosit placa de baze ASRock AB35o gaming ITX/ac. La un
pre! de ro €, se afle in gama medie de preturi, dar are integrate
WiEi/Bluetooth Eiun port USBTip C. Asta face se merite costul
suplimentar, pentru ce placa vine intr-un format super mic
mini ITX (17x 17 cm) $i poate fi montatefoarte ulorintr-o carca-
str foarte compacta. O bili albd suplimentara sunt ambele por-
turi HDMI, cu care pogi opera doud monitoare +K. Oficial, iegi
SSD-uri comparate rea este limitata h 30 Hz, dar unele teste au aretat ca sistemele
Raven Ridge deseori afiSeaze 4K Ia 60 Hz.
Toate cele trei computere se bazeaze pe o memorie SSD potrivite.
Am tratat PC-ul degamingcu o placE de bazi mareATX, cu
Dar numai PC-ul de gaming obline un SSD NVMe foarte rapid
pentru interfata M2 de pe placa de baza" din r4iuni de costuri. interfale PEG - Asus Prime X37o Pro. Asta permite un upgrade
ulterior la o place video mai puternici, dace simti nevoia. Mo-
Corsair MPsoo delul are sloturi PCIe aditionale, opt porturi SATA gi,intre alte-
Ie, doue portud actuale USB 3l Gen2 qi unul Tip C.
Corsair MP5oo este cea mai ieftini
Pe baza experienlei, producetorii selectati de noi au servicii
optiune cu care poti beneficia de
super rapida tehnologie NVMe.
desuportbune (spre exemplu, pe site-uri publici Iiste cuprinza-
Dezavantajut bugetul restrictiv toare de hardware compatibil, stocare etc.) gi update-uri regula-
permite doar 12o GB pentru sistem qi te de UEFI. Per ansamblu, in prezent existe pe piate peste 50 de
software. Un HDD aditional ofere mai modele de placi cu soclu AM4 cu preturi de la 50 la 35o €.
mult spaliu pentru date.
Ryzen profiti de o memorie de lucru rapidi
Adata Ultimate SUSoo La capitolul memorie, Raven Ridge suporte maximum DDR4
2933 (pentru module Single Rank) Si DDR4 2267 (Dual Rank). As-
SSD-ul SATA de Ia Adata ofera un
raport foarte bun pret/performanti
ta este valabil pentru folosirea de doue sloturi de memorie in
ln practice drive-ul SATA permite mod dual channel. Atenlie: cu patru sloturi folosite, viteza de
gi un boot rapid gi pomirea la fel de top oficiale este redusa Ia DDR4 2133 sau DDR4 1866. Dar se ve-
rapide a programelor. de clarin practice faptul ci Pc-urile Raven Ridge sunt de regule
stabile $i cu memorie mai rapidi.
Aceste valori sunt importante pentru ce viteza MM-ului se
SanDisk Z4oos
reflecte Ia Ryzen destut de clar in performangE. in special grafica
Nu putea fi mai ieftin: SSD-ul SATA
Vega beneficiaza de pe urma unei memorii rapide. Pentru multe
de uo GB ruleazi gi rapid. Dar cei zece jocuri, asta poate inseamna o diferenta de pane h ro cadre pe se-
euro irx plus pentru un SSD SATA de
cundi.
doua ori mai ma.re meriti
Din acest motiv am selectat doue stick-uri de 4 GB DDR4
3ooo pentru PC-ul de gaming gi cel generalist. intrucat am fost

60' oz'2018>CHIP
CONFIGURARE PC < TEST & TECH

atenti Ia pretul total, am recurs la kit-uri de Ia un brand ieftin (pa-


triot), de la 90 € in sus. Am pus mai pulin accent pe performanle
din cauza costurilor Cel mai ieftin pC al nostru nu trebuia se
Trei PC-uri Ryzen convenabile ca prel
coste mai mult de35o €, agacaiam instalat doar unstickde 4cB
Un PC de gaming pentru mai putin de 600 e. Un computer
DDR + zaoo de la Mushkin, chiar dacl asta este foarte pulin pen-
generalist bine echipat la $O € gi o versiune pentru incepetori
tru software mai complex sau deschiderea simultane a mai mul- care- costi circa 42o €. Noile procesoare desktop Rlzen fac asta
tor aplicatii. Sfat browserele cu multe taburi deschise sunt unul posibil.
dintre cei mai mari mdncitori de memorie_
Performanli gi gaming Recomandare de
HDMI Si DisplayPort, SSD M2, carcasa ATX upgrade: o memorie de
cu port frontal USB 3.0 (oplional place video date cu o capacitate mai
$ loca$ p€ntru HDD-uri aditionale)
mare Si rG cB de RAM,
Componente Pr4 mai tarziu, o phce
Placl d. gafictr dcdicate.
In pofida presiunii costurilor, toate cele trei configuralii au be- bazit ASUSPnmex3To-Pro BO€
neficiat de stocare SSD rapide. pentru pC-ul de gaming, am se- CPU: Rf2erl 5 24ooc B0€
lectat chiar o variante NVMe pentru slotul M2, Corsair Mp5oo RAM:
cu o capacitate de rzo GB lucreaze de pdni la cinci ori mai rapid B$i?:"'jy,1f..", 90€

decat SsD-urile normale gi este in prezent unul dintre cele mai ssD: g."tHffit"
ieftine SSD-uri NVMe, la circa 65 €. pentru un cost aditional de Sursa: Themaltake TB2
45€
40 €, capacitatea de stocare poate fi dublate la 24o GB.
PC-ulgeneralist contine un SSD de la Adata cu o capacitate
Carcas* Sharkoon VG4-V 35€
SO: Windows ro Home 90€
de 256 GB, in vreme ce sistemul ieftin a oblinut un SanDisk de
Total: 585 €
128 GB. $i in acest caz, capacitatea poate fi sporite in functie de
nevoi qi de bugetul disponibil.

Carcase gi surse upgradabile


Am pus PC-ul de gaming intr-o carcase tower de la Sharkoon.
Modelul VG4-V (aprox. 35 €) este simplu gi ofera mult spatiu Recomandare de
pentru viitoare extinderi. Permite un management bun al ca- upgrade SSD cu Media/Off ice/Uz general
blurilor gi ofere porturi frontale pentru USB gi microfon sau capacitete mai mare Fi 2XHDMI,WiFi,256 GB SSD
carcase mini ITX
ce9ti. Am folosit ca surstr un Thermaltake TR2 de 5oo de wali mai multl memoric
(aprox. 45 €). Configuralia ar fi mers de lucru- Componente Pret
li cu mai pulini wati, dar Phce de ASRockAB35o
sistemul era deja echipat pentru un upgrade de hard disk-uri, baz* Gamins-ITX/.. u0€
SSD-uri sau place video. CPU: Ryzen 3 22ooG 90€
PC-ul generalist sau pentru sufragerie a fost montat intFo RAM: B,J$:l"r",y#,t"t 90€
carcase Fic minidesktop, proiectata pentru formatul mini ITX
al pEcii de bazaASRock Thermaltake Core Vl costi injur de 45
ssD: $$i.#YI.jEi " 70€

€ $i este disponibiE pe alb gi pe negru. Sursa de 3oo de wali be H surs* be quiet System,
35€
quiet 88, alaturi de ventilatorul sileniios AMD rezulte intr-un Carca* Thermaltake Core Vr
45€
sistem compact care se potrive$te foarte bine giin sufragerie. in
afarl de porturile frontale ugor accesibil pentru USB gi audio/
;{rr SO:
Total:
Windows 10 Home 90€
gro €
microfon, mici cutie are fi spaliu pentru posibile upgrade-uri.
Configuratia pentru incepatori folosefte Jonsbo Ca (aprox.
50 €) intr-o carcase compacte. Cu dimensiuni de circa 21 x 35 x
29 cm, computerul este clar mai mic decat, se zicem, tower-ul de
gaming (2o x 43 x 45 cm), dar ofera spatiu suficient pentru up-
grade-uri. $i aici am folosit sursa de 3oo de wali de la be quiet.
Recomandare de
Sfat in cazul unei carcase foarte mici se poate intempla se ai Modern 9i ieftin upgrade dubl,area
nevoie de cabluri SATA in unghi. Normal, ele vin cu carcasa, dar Cu USB 3.1 si Tip C, HDMI$i SSD carcase
mice, UATX memoriei la 8 GB
nu te baza pe asta gi verifice. (2x 4 GBl.
Componente Pret

Optiuni adilionale de upgrade pentru pC-uri i*::'" Asus prime A32oM-K 55€
Prima misuri de upgrade a fost dublarea memoriei de lucru la CPU: Ryzen 3 22ooc 90€
8 gi 16 GB, ceea ce devine scump din cauza prelurilor actual- nAM: MlshkinilMM 4 cB 40€
mente ridicate ale memoriei. SSD: SanDisk Z4oos 128 cB 60€
Dace grafica Vega r1 din PC-ul de gaming ifi atinge limitele, SurB:: !equiet System
35€
instalarea unei pldci video dedicate de IaAMD sau nvidia ar fi o
Carcari: Jonsbo Ca 50€
achizilie bune. Sulsa de 5oo de wali a fost deja gandite pentru SO: Windows ro Home 90€
ata ceva. In prezent,9i plicile video sunt extraordinar de scum- Totel: 4?n e
pe din cauza boom-ului din cr!'ptomining - dar situatia s-ar pu-
tea ameliora intr-un an sau doi..l

CHIP<2018<07 < 6r
TEST & TECH > SECURITATE SMARTPHONE

Cum si-ti securizezi


smartphone-ul
Companiile gi criminalii cibernetici fac milioane de pe urma
datelor tale. Dar, cu trucurile gi setirile corecte,
po[i ob[ine o protectle optimd a datelor impotriva curiogilor gi a hackerilor.

candalul datelor de pe Eacebook afecteaze 87 de milioane torii de smartphone-uri. Si nu doar aceaste companie, ci aproa-
de oameni din intreaga lume. Controversata companie pe toate companii de internet majore colecteazi astfel de
Cambridge Analytica a obtinut datele prin intermediul informalii, de obicei in fundal. lnsi, cu seterile corecte de inti
app-ului jThis Is Your Digital Life", pe care multi utilizatori Lau mitate pe smartphone-ul teu,ili poli securiza cu ugurinta date-
instalat voluntar, in schimbul mai multor informatii despre le impotriva acesrei manii a colectirii. in acest articol, te vom
identitatea lor digitalS. DaY asta nu este tot Facebook stochea- informa despre seterile precise de care este nevoie in Android
zi de ani de zile protocoalele de telefonie gi SMS pentru utiliza- gi iOS. i1i vom exptica gi cum poli preveni enervantele apeluri

52, 07,2018, CHlP


SECURITATE SMARTPHONE < TEST & TECII

spam gi cum sa-U setezi propria relea VpN. Cireaga de pe tort:


cu aceste sfaturi nu numai cd te protejezi de vanatorii de date,
ci Si de hackerii care ar vrea se-ti acceseze smartphone-ul.

Securizarea Securitate Android: g minciuni


> Ptay Store este sigur in pofi- bresa de securitate remane.
dispozitivelor Android da noii iniliative de securitate a intrucat vechile dispozitive nu
Intrucat arhitectura deschisi a sistemului Android suporti Google de a proteja PIay Store, sunt updatate, este extrem de
multe opliuni de personalizare a sistemului de catre utilizator, exista un raport recent de la important sA instalezi cea mai
permite, in acela$i timp, qi spyware-ului ESET care dovedegte ce malwa- recente protectie antivirus (vezi
Si app-urilor legitime
care colecteazl date o infiltrare perfecttr in sistem. re-ul este prezent cu siiguran;i instrumente profes!
"Folose$te
in Play Store. De aceea, este onale de securitate').
Eolosegte instrumente profesionale de securitate recomandabil si verifi ci ,Daci ai gters app-ul, matwa-
Este relativ dificil sd detectezi dace cineva ti-a accesat deja dis- app-urile dubioase cu ajutorul re-ul disparc pentru totdeauna
pozitivul Android, dace nu folosegti o protectie antivirus efici- Pc-ului teu desktop (vezi Multe programe malware se
ente. App-urile profesionale de securitate detecteaz e inletura "Verifici app-ud necunoscute') instaleaze pe telefon odate cu
$i >SO poate fi sigur cu setirile alte app-uri. DacA $tergi un app,
majoritatea instrumentelor spyvrare. Este recomandab se ca-
corecte Chiar dace ai totul setat malware-ul rimAne activ,in
uti unul dintre produsele de top in materie de secudtate. Dupe optim in Android, riscul ca sis- majoritatea cazudlor. Solutia e
aceea, vei avea dispozitivul protejat in timp real de un program temul sl fie penetrat pdntr-o revenirea la setirile din fabrici.
antivirus, Un astfel de scut protector este inclus, spre exemplu
in app-ul Sophos.

Verifici app-uri necunoscute pe pG-ul desktop


Potrivit BSI (Biroul federal pentru securitatea informaliei), una
dintrc cele mai comune rute pentru respAndirea bug-urilor in
Android este instalarea de app-uri malilioase. Cercetitorii de la
ESET au descoperit recent 35 de app-uri de pseudo-securitate Securitate
in magazinul oficial al lui Google, play Store. pentru a te proteja Android
de astfel de app-uri, ar trebui se testezi aplicatiile pe care le sus- Dace Irrcducitorii
pectezi ce nu ar fi roo % sigure, inainte de a le instala, folosind dispozitivului tAu nu
ofutd update-url
un PC desktop. Pentru a face asta, folose$te Remix OS. software, egte
In Remix OS, poli instala pro$amul pe care vrei se-l testezi rrcoman labilse
din Play Store. Dar unele programe ili vor solicita 6e aprobi in fioloaegti sisteurul de
mod explicit instalarea facAnd clic pe Unknown Sources in Set- opar e alt€rnativfi
tings I Security. Dupi instalare, verifici c6t de mult acces are sigur Lineageos.
programul verificAnd setlrile de proteclie a datelor (vezi ,Re-
strictioneaze accesul Ia app-uri"). inldtura toate permisiunile
inutile pentru app. Daca programul refuze se mai functioneze,
abtine-te de la a-l instala pe smartphone-ul tau.

Verifici link-urile inainG de executare


in plus fall de appurile care conlin bug-uri, instrumentele de
spionaj mai au o cale de acces la dispozitivele Android - prin
h!?erlink Acest hyperlink se poate ascunde in spatele uni cod
QR sau poate fi prezent pe un site modificat. Atacatorii il leage
de o tinte aparent inofensivl, cum este un website. ln majorita-
tea cazurilor, oricine face clic pe acest link aparent valid va sfar-
$i prin a instala un program nociv pentru a preveni asta, folo-
se$te verificatorul de link-uri de la VirusTotal (virustotaloomt
pentru link-uri a caror origine nu crezi cI este tocmai sigure.
Astfel, vei verifica tinta gi de virugi sau spyware.
!
: Instaleazl sisteme de operare alternative sigure
E Doar Lr % dintre toti utilizatorii de smartphone-uri cu sistemul
$ tui Google folosesc cea mai recente versiune de Android OS. De
E ce? Pentru ce producdtorii de hardware nu obignuiesc si ofere
t update-uri pentru dispozitivele mai vechi. Solulia este instala-
$ rea unui sistem de operare altemativ - the Lineageos. Sistemul App-uritre Android pot fi inatalate fi verificate pe computer,
! se bazeaztr pe
Android, oferd settrri extinse de securitate gi este
folosind programul Remix OS. Dar tr€buie s! aprobi in rrod
! singura cale prin care multe dispozitive pot primi update-uri de
explicit ac€st setup in Retrfx OS.
,E securitate.

CHIP<20t8<07 <63
TEST & TECH > SECURITATE SMARTPHONE

Pentru a instala sistemul de operare alternativ, trebuie se des-


carci un soft special Lineage -ROM. Acesta conline toate ddve-
rele necesare pentru telefonulteu. Pe site-ul https://download.
lineageos.org vei gisi toate modelele compatibile. in plus, vei
Hacking-ul profesional eludeazi protectia
obtine instrucliuni detaliate de instalare, dupd selectarea dis-
Compania GrayIGy poate ryarge actualele versiuni iOS folosind
brefe de securitate nccunoscute din sist€mul de operare. pozitivului. Este recomandabil se procedezi intocmai conform
indicaliilor, intrucat procedura poate avea caracteristici specia-
Ie in functie de versiune.

Protectia smartphone-urilor iOS


Oricine crede ce sistemul de operare at lui Apple este perfect
protejat de colectorii de date se ingaE. Prin intermediul unor
perfide manipuliri ale sistemului, companiile gi criminalii ci-
bernetici pot accesa cu uqudnta datele. ins5, spre deosebire de
Android, nu existe proteclie antivirus a9a ce pou folosi doar
aplicalii standard li seterile corecte.

Detecteazi intruziuni ilegale in sistem


inainte de a incepe securizarea dispozitivului teu iOS device,
verifici daci nu cumva a avut deja loc o penetrare a dispoziti-
vului de cetre colectori ilegati de date. in majoritatea cazurilor,
este evident ctr atacatorul a executat unjailbreak. Astfel, el poa-
te modifica seterile de securitate ale dispozitivului Si poate con-
trola intregul telefon, poate instala app-uri Si poate intercepta
date in fundal. Poti descoperi un jailbreak cu anumite instru-
mente de securitate gipoliinspecta dace sistemul a fost modifi
cat. lli recomandim app-ul de la Lookout, care verific6 simul-
tan dace ai instalat cea mai recenta versiune a sistemului de
operare gi daci a avut loc vreunjailbreak. Dace app-ul Lookout
dA alarma,trebuie s6 faci un pas radical: sa reinstalezi complet
smartphone-ul. Aceasta este singura modalitate de a fi sigur ca
softul de spionaj a disperut loo % din sistem. Este bine sa nu
faci niciun backup. singura exceplie: poli folosi un backup lo-
cal, pe care il ai pe computerul teu de acasi. De ce? Este criptat
gi astfel protejat de atacatorii care ar fi putut avea acces Ia
Apple ID-ul utilizatorului.
Pentru a gterge complet totul, mergi Ia ,,Settings I General I
Reset" Si selecteaztr "Reset", DupI repornire, intregul iPhone va
Pentru sist€mele Android, compania Cellebrite livreeze fi pe seterile implicite din fabrica. Selecteaza apoi "Configure
instrumcnt€le de cmckinS autorititilor, acestea avand iPhone as new". Pentru a crea viitoare backup-uri protejate, ar
op{iuni extinse de citire. trebui sd folose$ti computerul personal, cu iTunes instalat. Al-
ternati\4 poti folosi un drive USB securizat pentru iPhone, cum
este Xpand de Ia SanDisk (de Ia aprox. 30 €, vezi imaginea din
Securitate iOS: s mincrunr dreapta).
IOS este sigur. dace nu are loc este nevoie de asta, intrucat
' companii precum GrayKey pot
unjailbreak Chiar dace smart- Detecteaza colectiri dubioase de date
phone-ul tu nu a fost inci pene- citi actualele coduri PIN prin-
ln afard de jailbreak-uri, existe Si alte cai prin care companiile
trat de hackeri, sunt alte cai de tr-o metode Brute Force. Asta
dubioase pot accesa datele criptate de pe dispozitivele iOS. Pri
a face asta. Spreexemplu, cel va sparge criptarea. Mesura
ma optiune foloseqte aga-numitul profil de configurare pe care
mai des cdminalii cibemetici corective ar fi crearea unei pa-
folosesc profiluri de configura- role sigure (vezi ,,Protectia cu companiile il folosesc de obicei pentru a-9i echipa propriile dis-
re pentru a prelua controlul instrumentele standard") pozitive cu softul gi seter e lor. Drepturile pe care un astfel de
complet asupra dispozitivelor. > SoftuI b€ta nu este pentru profil le acorde administratorului sunt similare cu cele ale unui
Ca se fii sigur, ve fica profiluri- dispozitivele cotidiene in ver- jailbreak. Apple mai areincredere giin anumite certificate, pre-
Ieinstalate (vezi ,,Detecteazi siunile beta, Apple testeaza noi cum acela de instalare de software beta (vezi boxul din dreap-
colecteri dubioase de date"). reparalii de bug-uri pentru ta). invreme ce,in cazul unuijailbreak, este suficient se faci clic
iOS nu poate fr brelele de securitate. De Ia beta pe un link manipulat, instalarea unui profil de configurare ne-
'Criptarea
sparti Teoretic, asta este ade- 3, majoritatea bug-urilor de
cesita ajutorul activ al utilizatorului. De indate ce un program
verat, intrucat nicio compa+ie baze au dispirut Si poti instala
vrea se seteze un profil, utilizatorul trebuie sa introduce codul
nu a spartince un cod. Dar nu software-ul (vezi,,Beta sigure').
dispozitivului iOS qi sa accepte instalarea. Atacatorii incearci,

64 > oz > 2or8 > CHIP


SECURITATE SMARTPHONE < TEST A TECH

aladar, se-i convinge pe utilizatori. Asta se face de reguE prin


avertizarea utilizatorului in leglturd cu un suspect virus care
ar putea fi eliminat dace instalezi un anumit soft, de exemplu.
Pentru a afla dacl un astfel de profil este deja instalat, mer-
gi Ia ,,Settings I General"". Sub ,,profiles", vei gesi toate profiluri-
Beta sigure
le de configurare active in acel moment. Daci nu cunogti niciu- Apple ruleazi deseori teste
nul dintre profilurile de acolo, deschide-l Fi fe clic pe ,,More pentru update-uri de securitate
in versiuni beta, cu mult timp
details". in urmdtoarea fereastre, h ce anume are acces profilul.
inainte ca acestea se ajunga in
in caz de dubiu, este mai bine se gtergi tot profilul aptrsand pe
versiunea finali. Daca vrei si fii
,Delete Profile'din vederea de ansamblu a profilului. foarte sigur cand esti in misca-
re, merita sa instalezi versiunile
Protectia cu instrumentele standard pre-release de iOS.
Odate ce te-ai asigurat ce nimeni nu ti-a umblat la telefon, este ,Iati cumfunclioneazi
timpul sa securizezi smartphone-ul. Cea mai eficienta metode instalarea
pane acum este folosirea unui cod de acces. Acesta ar trebui se Nu folosi primele versiuni beta
fie cel pulin o parole complexe - nu este suficient orice cod. As- ale unei noi versiuni de softwa
ta este demonstrat gi de documentele care s-au scurs de la com- re. A$teapte cel pulin pani la
pania de securitate GrayKey. Specialigtii pot sparge actualele Beta 3. in felul acesta, majodta-
dispozitive iOS in doar cateva minute. Ei folosesc o breFa de se- tea problemelor initiale au iost
deja rezolvate. AItfel, dispoziti-
curitate necunoscuta, pentru a executa un atac de tip Brute
vul teu s-ar putea incetini sau
Force. Chiar gi un cod de Fase cifre este spart rapid in acest caz.
chiar bloca. Versiunile beta
Dar dace este o paroli complexS, lui GrayKey ii va lua ani sau
sunt instalate pdn beta.apple_ nu colecteazi date, ci doar
chiar decenii s-o sparga. com. Cu toate ca site-ul insta- inregistreazA dispozitivul in
Pentru a asigna o parole sigura, mergi Ia ,,Settings" gi fA clic leazi un profil de configurare, programul beta.
pe ,IouchID & Code'sau,,Face ID & Codd, in funclie de modelul
tiu de iPhone. in urmatoarea fereastre, selecteaze ,Change Co-
de' 9i apoi ,fode options". Activeaza opiiunea ,,Own alphanu-
meric code" aici. Apoi, trebuie sa asignezi o parola de circa zo de Cu stick-ul SanDisk Xpand,
caractere. Litere mici gi liniule sunt absolut suficiente. Nu-!i fa- poti crea in sigurantl bac-
ce griji cA parola e prea lunge pentru ce, in majoritatea cazuri- kup-uri locale direct din
lor, poli folosi Touch ID sau Face ID pentru confirmeri. portul Lightning al iPho-
ne-ului.

Oprirea comunicatiilor
Multe app-uri primesc drepturi de sistem care depe$esc cu
mult necesarul, pentru ca programele si poattr avea acces la mi-
crofon sau se monitorizeze comunicaliile de date. Dar gi folosi-
rea relelelor Wi-Fi deschise se dovedegte problematice.

Restri4ionarea accesului la app-uri


Pentru iOS, poli gasi drepturile app-urilor instatate sub ,,Set-
tings I Privacy". Acolo, po{i vedea app-urile active pentru anu-
mite resurse, precum ,,Microphone', adice toate app-urile care I chil;p.'*"d;
Cod sigur
au acces la microfonul incorporat. DacA vrei sa revoci permisi in setairile iOS, selecteazl
unea pentru un anumit app, muti comutatorul corespunze- I "Code Options" pentru a
tor. Pentru a vedea toate opliunile de acces pentru un anumit introduce o paroli complexl
app, mergi in jos in ecranul Settings pane vezi numele app- 2 . in fetul acesta, dispoziti.
ului pe care il vrei gi apoi fe cIc pe el. in fereastra care apare vul nu poate fi inf trat cu
acum, vei vedea optiunile de acces. actualele hack-uri aflate la
Pe Android, poti afla permisiunile app-urilor sub
dispozi{ia serviciilor de
"settings I
sccuritate.
Apps". Fa c[c pe un app de acolo gi apoi selecteazl ,,permissi
ons". O privire de ansamblu sortati pe functii poti vedea la,,Se-
ttings I Security I Privacy".

Stabilirea unei conexiuni web sigure


Pentru a preveni un atac al unui hacker asupra datelor tale, ar
trebuim sd navighezi intotdeauna pe internet in forme criptata.
in special daci folose9ti retele WlFi publice, o conexiune VpN
1

4
ffit
,?. "9"
Custom A phanumeric Code

Custom Nurnenc Code

este cruciale. Vom exemplifica prin stabilirea unei astfel de co- 7 89 { Drgit Numor c Code

nexiuni pe FritzBox. Asta are'avantajul folosirii unei conexiuni


VPN gratuite, care este gi siguri si rapidi. Dace nu ai un. €

CHIP<2018<oz . 65
TEST & TECH > SECURITATE SMARTPHONE

FritzBox, folosegte un serviciu VPN gratuit, precum


ProtonVPN (protonwn.com). Serviciile gratuite nu
functioneaze eficient. Spre exemplu, ProtonVPN oferi viteze
mai bune incepdnd de ta 8 €/luna. Utilizatorii de EritzBox le
Securitatea re{elei: 3 minciuni oblin gratuit. Pentru a instala VPN-ul FritzBo! seteaze un cont
Eiecare VPN este sigur. in func- suport care Iucreazi pentru MyFritz mai intai. Acesta inregistreaz5 routerul la serviciul
tie de provider, poti accesa re- operatorul de telefonie sau DynDNS al producdtorului AVM. Asta este important pentru a
teauain formi criptate folosind pentru producitorul telefonu-
evita erorile de conexiune VPN cand se schimbe IP-urile.
un VPN, dar, cu toate anonimi- Iui mobil. Apelanliiii conving
Pentru a face asta, mergi in interfala FritzBox cu un browser,
tatea, serviciile gratuite deseod apoi pe utilizatorii naivi se in-
nu functioneaz; eficient. Afa ci staleze software malitios pe
tastand "fritz.box' in campul pentru URL. La meniul
for
unele companii stocheazl date- telefon, care, chipurile, este "Internet I MyEritz Account', activeaze op$unea "MyEritz
le de conectare, degi oficial necesar pentru buna functiona- this Eritzbox active'. Apoi urmeaze instrucliunile pentru a por-
spun altceva. Poli naviga sigur re a dispozitivului (vezi,,Bloca- ni serviciul.
doar cu un provider cu buni rea apelurilor spam'). Dupe aceea, va trebui sa creezi un utilizator VPN. Clic pe
reputalie sau pe propriul servi- , Eacebook nu spioneazi pe butonul ,,System I Fritzbox users" $i apoi clic pe ,Add user". In-
ciu VPN (vezi ,,Stabilirea unei nimeni In realitate, app-ul de trodu un nume de utilizator gi o parola gi activeaze op$unea
conexiuni web sigure-'). mesagerie Messenger mite t ,yPN", Dace selectezi ,,OK", va apirea o fereastrd cu parametrii
' Apelurile spam sunt ener- date de telefonie $i SMS cetre de setare pentru Android ti ios. Pe iOS, vei gtrsi configurarea
vante, dar rareori periculoase Facebook pe multe dispozitive
VPN la,,Settings I General lVPN". Pe Android, mergi Ia "Settings
Criminalii cibernetici pretind Android (vezi,,Optimizarea
I More I VPN".
deseo ce sunt personal de intimitetii Messenger").
Poti obline asistenle aditionale cand folosegti un serviciu
DNS anonim gi sigur. Providerul Cloudflare ofere in prezent
unul dintre cele mai rapide servere DNS, care este gi complet
I
l App permissions Permisiuni anonim - datele sunt qterse a fiecare z de ore. Pentru a{ folosl
verifici ce drepturi introdu IP-ul ,J.r.1.f in setar e Wi-Fi ale iOS gi sub ,,DNS server"
+
.^ Google Play services
de acces individuale
au appuritre in rela-
pentru Android. $i gata!

tie c1r dacle tale. In


Blocarea apelurilor spam
ri Eody Sensors a cazul lui Android
inplus fald de conexiunile de date securizate, este important se
I , gisegti lista la
evili gi apeludle dubioase. Spre exemplu, apelantii ar putea in-
LJ calendar a "Settings
in cazul lui ios
I Apps".
cerca se afle date despre tine folosind tehnici de inginerie soci-
2, ea se afle Ia ala. Pentru Android gi iOS, exista mai multi provideri care te
o Camera a -Settings I Privacy". pot ajuta se blochezi apelurile spam. Unul dintre cel mai mult
folosili este TrueCaller din Suedia. App-ul caute automat nu-
Ei merul de telefon intr-o baze de date, cand primegti un apel. Da-
ce acesta este marcat cu un comentadu de spam, vei fi notifi-
I cat. Pentru a folosi app-ul, trebuie se te inregistrezi in prealabil
in serviciu.
Dupa instalare, seteaze op$unile corecte de proteclie a da-
telor: mergi Ia .,Settings' $i selecteaze ,,Privacy". Apoi dezacti-
veaza functiile ,Avaitability" gi ,Flash messages'. in final, fd clic
pe JWho can see my Truecaller profile' la ,,Requests
Ive confirmed".

Optimizarea intimitetii Messenger


La inceputul lunii martie, s-a anuntat cd Facebook colecteazl
log-uri ale apelurilor telefonice Fi SMs-urilor utilizatorilor de
Android care folosesc Facebook Messenger Dactr egti sau nu
afectat poli afla doar incercand o copie a tuturor datelor tale
App-ul din Facebook. Pentru a face asta, dupa logare fa dic pe ,Settings
ltuecaller te
I Download a copy of your Facebook dati. Pentru a opri colec-
lasi si blochezi
direct apelurile tarea datelor, deschide messenger-ul $i fe clic pe poza ta de pro-
spam pe care lie fil. Apoi ftr clic pe ,,People I Sync contacts". in fereastra care apa- ftT
primeiti. re poli dezactiva sincronizarea.
LL
ProgEmul este Cu aceste de pe smartphone-ul teu ar trebui
sfaturi datele T
i-
disponibil pentru avedea dace vreunul dintre
sefiein siguranle. Apropos:
pentru iOS ti prietenii t5i de pe Eacebook au fost afectati de scandalul
An&oid.
Cambridge Analytica, mergr la facebook.com/
help/r8736653r2923476?helpr€f =search&sr= l&query=
Cambridge. r

66 07 ! 2018 > cHlP


'
TEST & TECH > DISPOZITIVE CONECTATE

Schimb de datein
refeaua de acasi
Releaua ta de acasi igi va servi scopul abia atunci cind toate dispozitivele
pot schimba date intre eIe. Iatd cum func[ioneazi lucrurile intr-o re[ea
cu computere Windows, smartphone-uri gi televizoare

eleaua de acasa merge bine pentru o mullime de utiliza- neaSteptate.


tori dace fiecare dispozitiv are receptie Wi-Fi suficient i1i vom ardta cum se muti foarte u$or figiereleintre Pc-uri lega-
de buna, pentru a putea naviga pe internet $i a face stre- te in relea, cum sA sincronizezi directoare intre telefoanele mo-
amingvideo de pe YouTube. Am descris cum poli realiza asta in bile gi computere gi, nu in ultimul rand, cum poti face strea-
articolele noastre anterioare dedicate retelisticii pentru acasa. ming cu orice figiere media din PC pe un Smart TV sau pe o
Eunctia originale a retelei - aceea de schimb de date intre toate tablete-
computerele - nu este intotdeauna realizata, in special date fi-
ind varietatea de dispozitive conectate as6zi la retelele de do-
miciliu. Este greu de gtiut cum se procedezi ca sd vezi filmele Cumfunclioneazi
din vacanti stocate pe PC pe un Smart TV sau cum se salvezi refeaua de acasi
poze din telefonul mobil be PC Si chiar Oi simplele transferuri Mai muti pasi intermediari sunt necesariintre software-ul apli-
de figiere dintre doua PC-uri Windows pot ridica probleme caliilor gi mediul fizic de transmisie, astfel incat comunicarea

68 ' 07 > 2018 5 CHIP


DISPOZITIVE CONECTATE < TEST & TECH

dintre diversele dispozitive care sunt conectate la reteaua de


acase prin LAN, Wi-Fi sau Powerline se funclioneze. in tehnolo-
gia de retea, acestea sunt descrise drept straturi (layers). Anu- Diverse straturi ale relelei iti ofere
mite protocoale se suprapun intre ele in aceste straturi, asigu-
rezultatul dorit
in reteaua de acastr, protocoalele reglementeaze coordonarea
rand in cele din urme transportul datelor. in modelul TCP/IP,
hardware ii software, ac€stea fiind organizate in mai multe
(vezi tabelul din dreapta sus), cablul LAN sau undele radio Wi-
straturi. Articolul descrie ce ai nevoie in straturile 2, panl h 4
Fi sunt primul strat, care inilial stabilegte conexiunea doar din- pentru ca diE ozitivde 6e se glseasce intre ele gi si comunice
tre dispozitivul final $i routerul retelei de acase. O retea devine fluid-
disponibiH abia in stratul al doilea, unde routerul asigneazl o
adrese de IP fiecarui dispozitiv final, fdcandu-l astfel adresabil.
Reteaua de case este formati de dispozitivele care sunt in ace-
eagi game de adrese de IP - primele doud cifre ale acestor adre-
se sunt, de reguh, ,,192.168", a treia cifre determind gama de
Transporta pachetele prin canalul de date
adrese ("r78" pentru FritzBox, altfel, in general, mai ales,J1, iar a
para cifra numeroteaza dispozitivele, de Ia r Ia 254. Creeaz I pachete cu datele aplicatiilor
Al treilea strat de Jransport' face exact asta: transporta
date intre adresele de IP - la fel ca un operator pogtal care
transporta diverse tipuri de colete $i scrisori. Formatul pachete- Schimbul de figiere Windows simplificat
Ior din retea este TCP si este folosit pentru transferud de fi$ie- Sistemul de operare aI Micr.osoft permite un schinb uqor de
re Qi trafic de internet, fiind echivalentul unei scrisori recoman- fiSiere in rcteaua de acasi. In plu6, poti partaja un folder pe
date cu confirmare de primire. Dace este necesar, aceste un computer, care poate fi accesat de alte computerc.
pachete de date sunt trimise o cat de des, pAni ce ajung la des-
tinalie fare niciun defect. Pe de alta parte, pachetele UDP (UDP
= User Datagram Protocol) permit o latime de bandi mai efici
ente, fiind vorba de o expedilie simph $i directe, in absenta
controlului de receplie gi integritate.
Aceste pachete ale protocoalelor de retea reprezinte al pa-
trulea strat, fiind impachetate gi apoi despachetate la destina-
!ie, devenind stratul de aplicalii. Aici, protocolul HTTP regle-
menteaz5 comunicalia dintre browser gi severul web sau
protocoale cum este cel de transfere de fiFiere FTP, spre exem- Clic dreapta pe folderul partajat fi apoi selecteaza
plu. Pentru computerele windows, poli accesa fiqierele din re- I Share I Share".
"Properties
tea prin intermediul protocoalelor SMB, ca gi cum acestea ar fi
stocate pe propriul tdu computer.

Choose peoPle ro sha..wilh


Windows: partajare de foldere
Cerinla pentru partajarea de figiere este ca toate computerele
sd fie localizate in aceeagi relea. O chestie destul de confuzi es-
te ce windows ofere douS dialoguri de partajare diferite (nor-
mal Si extins) ii inci o funqie homegroup. Vom descrie calea
pentru o partajare normale, care este cea mai consistente intre
diversele versiuni de sistem de operare. Protocolul Ia nivel de
aplicalie folose$te Server Message Block (SMB), care, Ia rAndul
in urmatorul didog,.Network Ac€ess",
seu, este construit pe conexiuni TCP stabile giinftastructure IP
d€termine permisiunile de actes.

Creeazi un share
Pentru a putea folosi coleclia de muzicd de pe PC-ul tau gi pe al-
te computere, navigheazd pdnd la folderul respectiv in Win-
dows Explorer qi apoi procedeazi conform descrierii din partea
i Aay w$ vrc media pray.r
dreaptd a paginii. In al doilea pas. "proprietarul" folderului este
deja inregistrat. Odate ce ai apesat pe ,,Share", trebuie se intro-
duci numele de utilizator Si parola proprietarului contului, pen-
!A.tru a avea acces extern. Accesuleste mai ugor din alte compute-
f re dacE selectezi .,Everyone", faci clic pe *Add' gi selectezi
g "Permission Level: Read". Cea mai bune opliune pentru majori-
! tatea folderelor este accesul exclusiv read-only, altminteri exis-
E ta riscul gtergerii sau suprascrierii accidentale a figierelor par- Pe celllalt computer, folderul partajat poate fi vezut
: tajate de catre un utilizator at altui computer din relea. Pentru sub
"Network. fi
poate fi integrat ca dlive de r4ea.
E a putea autoriza toate figierele pe toate computerele din relea, -

CHIP<2018<oz . 69
TEST & TECH > DISPOZITIVE CONECTATE

creeaze un nou folder


"Inbox' sau ceva similar pe fiecare PC Si
partajeaza-l cu ,,Everyone' cu ,Permission level Read/Write'.
I Dupi copiere, poli muta fi$ierele [a localia doritl pe respecti-
l! conecrar€_dnv€_zcmd El I
vul computer.
-,a""a
: r:t use"* z: \ \Hc{.1E\Wa1}papers
echo Orice tasti pornelte Fartajarea Partajarea accesului
.l start z: Pentru a accesa elemente partajate ale unui computer ("serveC)
ttauaa >atrl de pe un alt computer din releaua de acasa (,,client"), deschide
:r.t use z: / del-ete
_ echo Ori€e tasta !.!chide feleastra Windows Explorer gi fe cUc pe "NetworlC. Numele serverului ar
pause >EuI trebui se apara in scurt timp. Daca nu apare, introdu doua ca-
ractere backlash gi numele computerului in bara de adrese a
Explorer-ului, spre exemplu "\\NUME COMPUTEE|. ln funqie
de configuralie, ar putea str fie necesar acum se introduci nu-
Un mic script poate automatiza integrarea fi sepanr€a
drive-urilor r4ea, Ctea ce simplifrci baclup-urile
de mele $i parola contului de utilizator de pe server, sau elemente-
notebook-urilor cpnestate doar temporar, spre eNemplu. le partajate devin vizibile imediat gi trebuie - in functie de au-
torizatiile de acces - s introduci datele de login. De asemenea,
aici poli bifa sI fie salvate datele de acces. Pentru a accesa par-
tajarile mai rapid in viitor, poti trage un shortcut pe desktop
sau in zona ,,Quick Access" a Explorer-ului.

I
Un mic script poat€ automatiza integrarca gi separarea
drive-urilor de rctea, crea cc simplificl backutrl-urile
notebook urilor cpnectate doar temporar, spre exempht.

Sincronizeazd fiQierele automat


Integreazi un drive de retea
Poti include ugor un folder extern partajat ca drive local cu lite-
ri, pentru a putea, spre exemplu, se setezi permanent in playe-
rul muzical acest drive drept sursi media. Pentru a face asta, de
un clic dreapta pe folderul partajat in Explorer gi selecteaze
"Map network drive...". Opliunea ,,Re-connect at sign-id este
practica daca serverul ruleaze majoritatea timpului. DacE ai ne-
voie de partajdri in repetate randuri dar numai temporar (spre
exemplu, pentru a face backup-uri de pe un notebook din cand
in cand), poti crea un mic script cu un editor de text (vezi stan-
ga), poti salva scriptul ca fi$ier batch, cu extensia.cmd, si apoi il

Syncthing sincrcnizeaze foHere lntrc diverse dispozitive poti rula cu un dublu-clic ori de cdte ori ani nevoie. Exemplul
fi poate stoca, de exemplu, fotografri de pe telefonul mobil nostru leage [tera de drive ,z:" cu partajarea ,Wallpapers" de pe
pe PC automat. serverul "HOME" gi deschide o fereastra de Explorer cu acest
drive. O apesare de taste aleatorie in fereastra batch va deco-
i!. -.. o.. .. necta din nou drive-ul de retea (ceea cevatrebui se confirmi cu
tasta [Y]), iar o alte apasare va inchide fereastra batch.
Syncthing poate
fi operatl ufor pc Pentru a afiga toate partajerile existente in computerul
un PC windows teu, porneste ,Computer Management" din meniul Start (clic
prin interfata dreapta) 9i acolo fe ctc pe "Shared Fotders I Shares". Partajerile
SyncTrefmr. de care nu mai ai nevoie trebuie gterse sau dezactivate, din mo-
Aici, poti seta ce
folderr vrei st tive de securitate.
sincronizezi
Telefonulmobil:
sincronizarea datelor
Poti accesa partajeri Windows de pe PC-uri chiar Si dintr-un
smartphone cu Android sau o tableti, spre exemplu folosind
managerul de fisiere Ghost Commander si plugin-ul Samba
asociat cu el (ambele sunt in Google Play Store li F-Droid.org).
Totuqi asta nu a functionat intotdeauna in teste, iar operarea
este destul de greoaie. Sincronizarea dintre telefonul mobil Si
PC este mai utile, astfel incat noile poze din telefon sunt auto-
mat copiate pe computer, iar vice versa, spre exemplu, noile figi-
I ere muzicale sunt copiate pe telefon, imediat ce amandoue
/ sl{ateren J ar. a10,'F .nr.e. J

O sunt pornite Si conectate la Wi-Ei. Asta se poate face foarte usor


folosind instrumentul open source Syncthing, al cerui protocol
I in-house Block Exchange Protocol conecteaza multiple dispozi-
,} tiveintre ele indiferent de retelele Windows, folosind transport
de date TCP

7lJ, oz'2018>CHIP
DISPOZITIVE CONECTATE < TEST & TECH

Seteazi instrumentul de sincronizare


Instaleaze app-ul Syncthing pe telefonul Android din Google
Play Store $i aplicatia SyncTrayzor pe PC. in SyncTrayzor de pe Streaming media cdtre TV si tabletd
PC, fa cfic pe ,.A.ctions I Show ID". in app-ul Android, apase pe Dispozitivele de redare trebuie si ruleze Frlme, muzici gi poze,
tab-ul ,Devices", apoi pe simbolul,,+" din dreapta sus si apoi pe in loc str le stocheze. Instrumentul Windows Universal Media
simbolul codului QR de lange ,,Devices ID". Scaneaze codul eR Server, car€ converteqte media pentru dislrozitivul final,
afiSat de PC gi introdu numele PC-ului Ia ,,Namd. Cu o mici in- te ajuta in acest scop.
tarziere (<60 secunde), solicitarea daci sd adaugi telefonul pe
care l-ai aprobat apare in SyncTrayzor pe PC. in caseta de dia-
,'{{v4.6iw@hE rffid{edB p.o tu
log care urmeaze, bifeaze ,S.utomatic Approval" 9i fi clic pe bu-
tonul ,,Save".
Acum poti adauga foldere in tab-ul ,,Folders" din app-ul a--"r-.*j
SyncthinB pe care ai vrea sd Ie sincronizezi cu PC-ul - in plus
fata de folderul de imagine, sunt recomandabile folderele in ca- ubEdrE,r*
DH$saj6@idffi4rn
re se afle stocate backup-urile de la app-urite importante. Vice trb*!6iqjtuir. !*@rr,€nff.
versa, pentru a sincroniza muzica de pe PC cu smartphone-ul, E&r*rrq.ffi.drM

fe dic pe
"Add folders" in SyncTrayzor, asigneazi un nume su-
gestiv folderului, selecteazi folderul cu muzicA din PC in ,Fol-
der Path'Si fa clic pe smartphone-ul teu la ,,Share with this de-
vice". Din nou, apare cuintarziere o notificare furdroid ce pc-ul SDo6,rdoqeBmbrdm
vrea se partajeze folderul,pe care o confirmi $i selectezi sau cre-
h,1Yb.k:LlGry
ezi un folder de destinalie pe telefon.
D&w..@.dad6?s@.k) trsbft ees.n,nls iob

Smart TV: folosegte streaming-ul =*"*'-'"*'"* !&


Smart TV-ul nu este o localie potrivite pentru stocarea de figie- Strrd foldeft
re media, ci doar pentru redarea lor - darin timp real.Adilional,
continutul ar trebui se fie afigat cat se poate de clar gi ar trebui
I lX - r *,,,*-*
se fie accesibil prin telecomande. Acesta este exact scopui pen- Djredory -)
tru care a fost dezvoltat streaming-ul multimedia UPNP; aces-
ta este suportat implicit de toate Smart Tv-urile gi de multe
aplicatii media player. Standardul este foarte simplu pentru
utilizatori, dar foloselte o varietate de protocoale ca parte a in-
terfetei.
Instaleaze Universal Media pe computer (ai nevoie gi de Ja-
va Runtime Environment) pentru a reda figiere video/audio qi
poze de pe PC-ul teu pe Smart TV in tipul setarii iniliale, alege
cel mai lent tip de relea prin care sunt conectati posibilii clienli
(de obicei ,,wireless'). Poli deschide interfala cu un clic dreapta
pe iconila din Tray. in general este suficient dace selectezi fol-
dere coninand video, muzicd gi poze in tab-ul ,Navigation/ Instaleaze Universal Media Serv€r pe PC.uI Windows r . Sub
2
Sharing Settings I Shared Folders", pe care apoi Ie poli reda pe "Navigation/Shar€ Settings" , adaugi folderele cu fiaierele
media care trebuie redate. Smart TV-uriIe si alte dispozitive
televizor. Ar putea dura ceva timp pentru serverul si indexeze
3 ruleazi apoi figierele.
folderele mai mari.

B,owse
Rede stream-uri pe TV
Deschide selectorul sursei (adici meniul in care comuli intre
TV intrdrile HDMI sau sursele USB) pe Smart TV-ul teu, care @ ""n",,,,.'
trebuie se fie conectat Ia aceeaFi relea ca serverul media, iar
Universal Media Server ar trebui se apara acum. Selecteazal gi
apoi poti naviga prin conlinut gi reda toate figierele media dori
l, ,"...." Streaming audio
Sistemele Hi-Ei ctonectate
te din folderele specificate anterior. Dace redarea este sacadate permit streaming flexibil
sau daci formatul de figier media original nu este suportat de din diverse surse pe di-
verse boxe. Totul este
Smart TV-ul teu, comute la [sta media din sub-folderul ,,Tran- controlat prin interme-
scode / File name'gi acolo apasi pe numele fisierului. in felul diul unui app central
acesta, Universal Media Server converteste fisierul la un bitrate (aici, un screenshot aI
mai mic inainte de al transfera relelei si intr-un format supor- E controlerrdui Sonos).
tat de televizor. in funclie de matedalul surse, ai nevoie de un
computer eficient, inse redarEa este executatd de client. r I o. rnis ceu,ce

cHIP<2018<07
'7r
TEST&TECH>LEXICON

Gummerge
pentru SSD-uri orice manipulare, folosind sume
control.

Elexibilitate in operare
Urilizatorii deseori intrl
de

pentru prima
Cu noul Apple File System (APFS), Apple extinde sistemul
oare in contact direct cu sistemul de fi$i-
de figiere Ia toate dispozitivele, de Ia Apple Watch Ia Mac ere atunci cand reman fare spaliu de sto-
Pro. Tehnic, este de top;in practicd, sunt Gnci) probleme care. Sistemele de fi$iere clasice sunt
deseori vulnerabile la erori atunci cend
reduc, miresc sau muta partitii Si egti ne-
u totul se mi$ca rapid in Iumea bili, ceea ce permite volume mai mari, voit se salvezi fi$ierele in prealabil pen-
computerelor. Sistemele de figie- mai multe figiere stocabile;i dimensiuni tru cd o modificare de partitie se poate
re, odata stabilite, s-ar putea sd mai mici ale blocurilor. lisa cu pierderi de date. Pentru APFS nu
dureze 3o de ani sau chiar mai mult, cum Criptare incorporate Apple poate rula in functioneaza asa. Volumele pot fi reduse
a fost HFS+, care este folosit de Apple de trei moduri, in funclie de configuratia sau mirite fere repartitionare. Spre
foarte mult timp. Radacinile sale tehnice hardware. Cel mai pulin sigur dezacti- exemplu, daci doue volume sunt locali-
merg inapoi pane h Hierachical File Sys- veaze cdptarea. Urmdtorul nivel pentru zate pe un SSD de un TB, ele partajeaze
tem, care a fost lansat in 1985, o er6 in ca- criptarea single-kev, in care un coutainer de t TB in-
re nimeni nu benuia ce vor exista SSD- totul este ciiptat folosin- VOlUmele APES tre ele. in acest container,
uri, smartwatch-uri gi baze de date cu du-se aceeagi cheie. Cel mai CfgSC fiecare volum poate ocu-
dimensiuni de TB in reteaua de acas5. sigur mod este cel de crip- gi scad in mod dinomic, pa tot spaliul liber. Daca
Astfel, sistemul de figiere este o compo- tare multi-key. In acest fdrd a apdrea nevoia volumul A ocupa loo GB
nente centrale a fieclrui computer. Aces- proces, fiecare figier este unei noi pattiliondri gi volumul B2ooGB,am-
ta asigure organizarea stocarii de filiere criptat cu propria sa cheie bele au 7oo GB de spaliu
fi este responsabil pentru salvarea, citi- gi chiar fi metadatele sunt protejate cu liber disponibil. Nu este necesare o divi-
rea, scrierea gi gtergerea datelor. Sistemul chei proprii. zare fixe predeterminate. Apple numeS-
de figiere ofera o structurd Iizib e utiliza- te aceasta functie Space Sharing pentru
torilor, dar gi programelor gi mapeazd da- Prote4ie impotriva ce volumele partajeaza spaliul Fi pot
tele stocate la adrese fizice. Asta se face pierderilor de date cre$te sau scedea dinamic acolo.
cu ajutorul unor blocuri numerotate, pis- Un sistem de figiere folosit profesional APFS este lipsit gi de alte bug-uri
te $i campuri. trebuie sa aibe mecanisme impotriva enervante ale altor sisteme de fiqiere.
in martie 2016, Apple a inceput ope- pierderilor de date, care sa actioneze, Deseori, dureaze o vegnicie pane ce siste-
rarea nou dezvoltatului APFS (Apple File spre exemplu, daci are loc o pane de cu- mul de figiere afigeaza dimensiunea co-
System), care includea trecerea automati rent. Un sistem de fi$iere cum este NTFS recte a unei structuri de folder complexe.
a iPhone-urilor Ei iPad-urilor Ia iOS ver- din Windows foloseqte unjurnal pentru Gralie Fast Directory Sizing, APES poate
siunea ro3. in septembrie 2ot7 Mac-urile asta.Imagineaza-U un soi de catalogpen- furniza imediat informalii despre gradul
au primit update-ul macos ro.r3. intru- tru fiFiere in care fiecare modificare este de utilizare al memoriei, pentru ce siste-
cat majoritatea tranzitiei a avut loc lin, jurnalizatS.ln cazul unui blocaj, sistemul mul calculeaza permanent in fundal.
utilizatorii normali au observat foarte de figiere porne$te apoiin modul de repa-
putine sau chiar nimic in legeture cu ea. rare si proceseazd intrar e din jurnal Probleme practice
P5cat, pentru ce, din punct de vedere teh- pentru a se repune in funcliune cum tre- Apple a realizat cu succes trecerea la
nic, APFS este o delicatesa: buie. in final, vei obline un sistem funcli AFPS pe milioane de dispozitive. Totugi,
Optimizat pentru SSD-uri Spre deosebi- onal, dar metoda este greoaie gi necesite existe probleme persistente, specifice co-
re de NTES in Windows, APES ia in consi- inregistrarea adilionah a tuturor modifi- pildriei. APFS ruleaze doar cu drive-uri
derare ciudileniile memoriilor flash: dis- cdrilor de sistem SSD pe Mac-uri. APFS nu su-
tribuie procesele de scriere blocurilor APFS face lucrurile intr-o maniere porte a$a-numitele fusion drives, adice
existente cat mai uniform posibil, pentru diferite $i folosegte un mecanism numit amestecul de SSD-uri Ei hard disk-uri.
a solicita cat mai putin SSD-ul. Suportul copy-on-write (copiere in timpul scrie- Chiar qi programul de backup in-house
TRIM este instalat, APFS are latente mici rii). Blocurile modificate sunt mai intai Time Machine are probleme cu APFS:
gi are un overhead extrem de redus al copiate cu totul intr-o noui localie. Abia volumele APES pot primi un backup' dar
memoriei. atunci sunt actualizate referinlele la numai pe HFS *. Dace folose$ti tot APFS
Sistem de fisiere pe 64 de biti Astezi, 64 acest bloc in metadate. in felul acesta, pentru stocarea backup-ului, acestea vor
de biti este standardul pentru hardware poli fii sigur ce o modificarea fost com- fi compromise. Apple pEnuiegte se im-
$i arhitecturi ale sistemului de operare. plet executata sau ce nu a fost executata buneteleasce APFS cu update-ul Ia
APFS folose$te qi el adresarea pe 64 de deloc. APES proteieaza metadatele de macos ro.r4,in toamna lui 2018. r

72, 07 ,2018 > CHIP


LEXICON<TEST&TECH

Un sistem de figiere pentru


toate dispozitivele
APFS este un sistem de fisiere care poate fi folosit flexibil pe
dispozitive care merg de la Apple Watch pani h Mac Pro. Este
deosebit de economicos. EiSierele nu ocupe stocare aditionall $i
sunt d.isponibile imediat;backup-urile sunt gi ele ugor de realizat.

Pentru a crea o copie a unui figier pentru o pedoade de timp definite,


APFS nu are nevoie si-l scrie a doua oarl pe SSD. in loc de asta, genereazi
doar un folder nou, care nu ocupe aproape nicio memorie adilionalS.

Original Origind (modificat)


Orig.inalul ocupa doua blocuri Un nou bloc este format daca o parte
de memode pe SSD a originalului €ste modifrcata

Figier copie F\ier c.opie


Clona este un nou folder cale face referinF la Cbna ramane intacta. Tot face
blocu le de memorie exrstente. referinta la blocurile originale.

Un instantaneu (snapshot) este o optiune elegante pentru un backup de sistem


cu APFS. Aici, este salvate o stare a sistemului ca un fel de ,,clond'la un anumit
moment in timp. Sistemul poate re-instala acest snapshot oricand.

sunt scrise doar in blocuri noi

Snapshot Snapshot
snapshot-urile conlrn infterjle folder ale tuturor APES poate restaura rapid o stare anterioara a sistemului
Iisierelor la un anumit moment prin snapshot-urile care au fost deate

Sisteme de fiqiere importante dintr-o privire Sistemul automat APFS


APES sta bine in comparalie cu predecesorul HFS. si sistemele de fisiere windows Conversia [a APFS are loc automat pentru
NTFS $i ReFS (pentru windows ro Enterprise). Numai ci APES este proiectat din Mac-uri cu SSD incorporat Prin update"ul
start pentru SSD-uri Si are proteclie mai bune la avarie, cu copy-on-write. la macos ro.B lligh Sierra.

Sirtene de fiFiere APES I{ES+ NTFS ReES

Dbponibil din 2Or7 r998 1992 2012


macos, ios, tvOS, macOS,
Sist€me suportate watchos ios
SSD/memorie Had disk- Had disk- Hard disk-
Optimizate pentru flash externe uri uri
Partijie boot / partitie date
E
e
t
Prot€ctie la avarie . (Copy-on-Write) . (Jurnal) . (Jumal) o (Jurnal)

Criptare lncorporatii / compresie


g
Drepturi a.ces/RAID/TRIM
jj Hard link-uri/link-ud simbolice

CHIP < 2or8 < 07 .73


TEST & TECH , CLOUD LOCAL
at rl r=

Ft flr
sh:red
E
File Serv1.
,GA
ll\el'
.t-
Group
IE
Dorr-iarn/LDAF

o(Da
Con nectivity

.4.
QuickcofJrect Exter nal A<aess Netri]or{
@
DHCP Serv-.r
a +

@ systenr tteaNth
System

o $
l{lfo Center T:reir're
o
Regronil
tr e o Noirfrcai
server ltanl€
f.?1,L.,,o,",,,,

a:s_915FiL r!
*",0,,,n *"u

Applications Bord 1 ' 1!2.1rjs.1.lai

Ar
E H
1C i.+ 1i -.6
a
r t
Shared Fold,"r- Ter,rloal @] Resource l,,lonitor
Sync s Nt'lp
CPU
RAM I
Bond 1 - a 1 KE, s

.t -<t
20c
151'
1CC

Alternative locale
la serviciile cloud
Serviciile cloud fac fotografiile, muzica, conlinutul video gi documentele
disponibile oriunde, insi utilizatorii obtin acest confortin detrimentul controlului.
Stocarea in servicii de cloud local oferi insi ambele.

perarea simple este principalul motiv pentru succesul nu se poate,


serviciilor cloud de genul Dropbox, Microsoft OneDrive Dar cloud-ul vine gi cu propriul set de dezavantaje tangibi
sau Google Photos. Clientii se logheaze cu un nume de le. Cea maiamare problemi este ci, Ia upload, cedezi controlul
utilizator gi o paroli gi fac upload de fis,iere pe serverul provi- asupra datelor tale companiilor furnizoare ale serviciului, EIe
derului cu un clic de mouse sau apesare de buton. Datele sunt se laudi cu centrele Ior de date cu un ina.lt nivel de securizare ,
disponibile instantaneu pe orice dispozitiv inregistrat gi pot fi darin ultimul nostru test de stocare in cloud din toamna trecu-
partajate cu alti utilizatori foarte repede. Mai simplu decat atat te am descoperit cA este ince destul de mult loc de imbundte$ri

74, 07 ' 2or8 > CHIP


CLOUD LOCAL < TEST & TECH

in termeni de securitate. Criptarea end-to-end nu existi la ma-


rii provideri gi chiar si mesuri comune, precum autentificarea
cu doi factori nu sunt ince un standard. CHIP ili prezinti in
acest articol trei cloud-uri alternative si i1i va explica scopurile
pentru care acestea sunt cele mai potrivite Traficul cloud creste enorm
in 2o2o, Cisco se agteapte h r4,r zettahytes de tr?frc
cloud - aproape de patru ori mai mult decat in 2or5.
Partajare de figiere in Windows in zettabytes
Cei care folosesc Windows de multe vreme probab ce au auzit r6
de file sha ng. Nu trebuie sd cumperi hardware adilional pen-
tru a-ti partaja datele, trebuie doar str aplici seterile Windows
colecte. Pentru ca asta sI functioneze, in general, trebuie sa \2
deschizi,,Network and Sha ng Center" din sectiunea ,,Network lo
and Internet' din Control Panel gi si faci clic pe ,Change advan-
ced sharing settings" din partea stange. Selecteaze ,Turn on ne- 8

twork discovery" gi activeaze partajarea fi$ierelor gi a impri- 6


mantelor, precum gi partajarea protejati prin paroE.
Pentru a partaja folderul ,,Pictures", fa clic dreapta pe el in ,9
Explorer gi selecteaze ,,Properties" din meniul contextual. Fe 2

clic pe tabul ,,Sharing" si ,,Advanced Share". Activeaztr ,,Share e


o
this folder" si asigneazi-i un nume. Printr-un clic pe .,OK" ai ter-
minat aceaste etape - Windows va seta apoi accesul Ia citire
pentru tine. Pentru a seta mai multe drepturi de acces, fA clic pe
,,Permissions". Poli verifica imediat in Explorer dace partajarea
E.-"'" o
a funclionat. Pentru a face asta, tasteazi ,,\\localhost" 9i folde-
rul ,,Pictures" ar trebui se fie afiFat. U Share this fold6

Acces anevoios la figierele partajate


Folderele partajate sunt disponibile imediat in WiFiul local. in
Windows sau macos, ele pot fi accesate prin Explorer sau Fin-
der. Ambele managere de figiere numesc punctul din meniu co-
respunztrtor ,,Network'. Pe smartphone, accesul poate avea loc \
cu ajutorul app-ului potrivit. Recomanddm app-ul FileBrowser
pentru iPhone; chiar dace este un pic cam scump, Ia 6,99 €, i$i
meriti banii. Utilizatorii de Android pot folosi app-ul gratuit ES
File Explorer Pdni acum, accesarea figierelor partajate s-a fecut Partajirile de fifierr sunt metode clasice de a oferi date
doar printr-o retea obiFnuiti. Cei carevor si-Fi acceseze fiEierele in r4elele locale; asta fur4ioneazt foarte bine gi astizi.
de oriunde trebuie sA seteze o forme de acces secu zat. O opliu-
ne ar fi un server VPN, pe care il poti seta sub Windows. Inclusiv
port forwarding-ul gi excepliile din firewall, aceasta este o vari Sfaturi de securitate pt. cloud
anta destul de scumpi. in acest caz, accesul de la distanle este Dace ai neapi.ate nevoie de un dar majoritatea utilizato lor se
mai ugor cu app-uri gen TeamViewer serviciu cloud. urmeazi aceste cam fac ce plouain legeture cu
Partajarea clasicd a figierelor poate fi setate uqor, dar do- doui slaturi de securitate. aceaste protectrie aditionale.
meniul seu primar de utilizare remane releaua locala. Accesul
din exterior este posibil via VPN, dar asta comptce abordarea. > Protejeaze accesul Accesul la > Criptarea Doar ce criptezi
Mai mult, partajarea coniinutului pentru terli este posibile datele tale este protejat doar de Iocal este realmente sigur'in
doar cu mult efort. Adeveratul substitut de cloud este urmetoa- o paroli, in majoritatea cazud- cloud. Dar majoritatea servicii,
rea solulie. 1or. Din acest motiv foloseste o lor populare de stocare in cloud
parolS securizate, care este nu ofere criptare end to end.
creati de un manager de parole Poti fie sA alegi un serviciu care
EritzBox poate deveni mediu de ii pentru sto-
este folosite doar oferd asi ceva, cum este
stocare in retea carea in cloud. Dace ai opliu- Tresorit sau Hornetdrive, sau se
In prezent, un router WiFi face deja parte din echipamentul de nea, activeaze si autentificarea te ocupi personal de problemi.
baza al unei gospodirii. Unete modele pot functriona si pe post cu doi factori. in plus fate de Un software de cdptare
de mediu de stocare in retea. ili vom arita ce este posibil folo- paroli, va fi solicitat un alt cod precum Boxcryptor te poate
sind un exemplu cu un FritzBox. Ideea este si iei un hard drive unic pentau ]ogin, care este asigura cd datele taie ajungin
extern si sel conectezi Ia portul USB al routerului- Tot continu- generat de in app sau este tri- stocarea cloud gen Dropbox sau
tul la care vrei se ai acces de oriunde va fi pe acesta. Pentru sta- mis pe telefonul mobile prin OneDrive doar intr-o formi
re, mergi in interfata de administrare a routerului si fA clic pe SMS. Servicii precum Google criptate.
,Home Network', ,USB devices" Fi apoi pe tabul .,Remote con- Drive sau Dropbox oferd asta,
nection'. Dace acesta nu apare, activeaza mai intai ,,Extended +

CHIP < 2ot8 < 07 .75


TEST & TECH > CLOUD LOCAL

vied'. Este important sA nu fie pornite conexiunea USB de la


distanle. Dupa aceea, conecteazi hard disk-ul extern Ia router.
Acum treci la configurarea utilizatorilor sub ,,System' gi
Alerte ale browserelor "FRITZIBoX user". Introdu un nume de utilizator $i o
paroH cu
,Add user" gi activeaze ,,Access to NAS Contents". Se va deschi-
impotriva NAS-uIui Eritz de un cdmp adilional, undetrebuie se sebctezi,Add Directory".
Accesulla un NAS Fritz p n Poli adeuga certificatul la me- Dupe aceea, setarea corect este ,Select directory". Apoi navi-
intermediul unor browsere are mode locale. Asta se poate face gheazl pane h hard disk-ul conectat gi confirma cu Acce-
loc, ideal, prin HTTPS. Dar prin interfata FritzBox, dac; "OK'.
sul Ia citire gi scriere este configurat implicit pentru un utiliza-
Chrome, Firefox gi chiar gi Mi- mergi la ,,lnternet", ,,Shares" gi
tor nou, dar poti modifica permisiunile cumvrei.
crosoft Edge vor afiga un aver- ,,FritzBox seruices". Clic pe
tisment precum cel afisat ln O parole de login password este standard pentru interfala
,,Download certificate". Sub
cazul unui site nesigur. windows, potri merge ln Con- de configurare a EritzBox. lntrucat acum edsta multipli utili-
,Eaptele Eiecare FritzBox folo- trol Panel la,,Network and zatori, este posibil sa permili logeri individuale. Asta se pate fa-
seste un certificat individual, Internet ' qi ,,Internet Options" ce prin tabul "Log in to the home networlC Si optiunea
"Login
auto-generat, pentru acces la de acolo. Fe clc pe tabul ,Con- with FritzBox username and password". Accesul de Ia distanta
internet prin HTTPS. Dar sim- tents' si apoi pe ,,Certificates". funclioneaze doar dace FritzBox este protejat cu parole. Ee cnc
pla existente a unui certificat Selecteazi tabul.Trusted root pe,Home Network" Si apoi pe,Storage (NAS)". Activeaze,,Stora-
nu este suficiente inca pentru certification authorities" in ge (NAS) active'.
browsere. Ele au cdtedi stdcte. noua fereastre $i fd clic pe,lm-
Accesul local la reteaua ta se poate face prin Windows Ex-
Certificatul lui FritzBox nu este port" acolo. Acum poti selecta
plorer sau Mac Finder sub
compatibil cu niciun organism certificatul care tocmai s-a "Network . "FRITZ-NAS" apare apoi
de certificare, asa c; ai grija. incercat. Firefox oferi o memo- acolo gi te poli loga cu numele de utilizator gi cu parola stabilite
Accesul este sigur, inse. iar rie separati pentru certificate anterior. Este posibil gi accesul prin browser via "http: //fritz.
notificarea poate fi opritd. in seterile de secuitate. Mai nas". AVM oferi gi un app special numit MyFritzlApp, pentru
> Opreste mesajele de averti- intai, selecteaze ,,Show certifi- Android gi iOS, care este gratuit.
zare cates", apoi il poti importa.
Acceseaze datele cind egti in migcare
Accesul extern necesite mai mult efort cu FritzBox. AVM reali-
zeaza asta destul de cool cu ajutorul contului MyFritz, pe care il
poli crea via
"Internet" $i "Create a new MyPritz account". Tas-
teaza datele de acces definite Si selecteaze utilizatorul creat
pentru NAS Fi apoi fd clic pe ,Next". Cel mai bun lucru este cd
ff Dtese Yerbindung ist nicht slcher acum AVM creeaza o adrese web pentru FritzBox-ul tiu, care
Ds hh,k 6n oirawjj,hphj6 myftu m, ht die e&c nd, ri.hie bnr eu este tot timpul valide. Tot ce trebuie s faci este sd adaugi "/nas'
mir d€*kbsrE &fg.b t !m thre rnromromn 6 Deb36hrx {hi]6
la aceastl adresl pentru a-ti putea accesa datele de oriunde.
irz.Gi und srdr.de b.rwinEa w.sibr 2u h. r.,
Setarea accesului prin smartphone via app-ul MyFritz app
este simple. Pornegte app-ul in modul Wi-Fi gi logheaza-te cu
F-.* datele de acces pentru FritxBox. Cand egti in mi$care, app-ul va
obtine mai tarziu acces IP automat gi va trebui doar sI te lo-
ghezi cu numele de utilizator
Browserch te arrertizeazt impotriva crnexiunilor Cum FritzBox-ul deja execute multe sarcini in reteaua de
aEesul pdn HTTPS. Po(i obline acces aici prin
"E: acase, este rezonabil sa-i pui in carca $i memoria partajate. Ma-
nevrarea este ugoare dar in practica vei constata ce viteza de Iu-
cru a drive-ului NAS este destul de mice. Aga cE aceaste varian-
Drive de regea simplu
te este destinata doar utilizatorilor cu baze de date mici. Pentru
Un drive NAS cn doui hard disk-uri este o alterarative excElenta
la dou4 este Si foarte ufor de administEt dintFun brbwser.
profesionigti ar fi mai bine se foloseasca a treia alternative
cloud.

Drive in refea individual


Un drive individual NAS (Network Attached Storage), cunoscut
Si drept drive de r4ea, este solulia generaliste. Po$ gesi o listi
de dispozitive in box-ul din dreapta. Marele avantaj al dispoziti-
velor cu mai mult de un drive este posibilitatea folosirii in mod
BAID (Redundant Array of Independent Disks). Cu toate ca as-
ta sune ca o tehnice destul de complicata, furnizorii au facut se-
tarea destul de ugoara gi astfel poti configura un drive de refea
2-bay astfel incat sA poli continua lucrul fertr s5 pierzi date dace
unul dintre drive-uri pictr.
Instalarea unui NAS, spre exemplu unul de la Synology, nu
necesitl cunogtinle speciale de relelistica: instaleaztr drive-uri-

76 , 07 ' 2018 > cHIP


TEST & TECH > CLOUD LOCAL

vied'. Este important se nu fie pornite conexiunea USB de la


distantd. Dupe aceea, conecteaze hard disk-ul extern Ia router.
Acum treci la configurarea utilizatorilor sub ,,System' $i
Alerte ale browserelor "FRITZ|BoX user".
Introdu un nume de utilizator $i o parold cu
,Add user" Si activeaze ,,Access to NAS Contents". Se va deschi-
impotriva NAS-ului Eritz de un camp aditional, undetrebuie se selectezi "Add Directory'.
Accesul Ia un NAS Fritz pn Poti adduga certificatul la me- Dupa aceea, setarea corect este "Select directory". Apoi navi-
intermediul unor browsere are mode locale. Asta se poate face gheaztr pana h hard disk-ul conectat gi confirme cu Acce-
Ioc, ideal, pdn HTTPS. Dar pdn intefata EritzBox, dac; "OK".
sul Ia citire gi scriere este configurat implicit pentru un uti.liza-
Chrome, Firefox gi chiar gi Mi- mergi la ,.lnternet", ,,Shares" ;i tor nou, dar poti modifica permisiunile cumvrei.
crosoft Edge vor afisa un aver- ,,FritzBox seNices". Clic pe
tisment precum cel afiqat in O parole de login password este standard pentru interfala
,,Download certificate". Sub
cazul unui site nesigur. windows, potri merge in Con- de configurare a EritzBox. lntrucat acum existe multipli utili-
>Faptele Fiecare FritzBox folo- trol Panel Ia,,Network and zatori este posibil se permili logeri individuale. Asta se pate fa-
seste un certificat individual, Internet ' qi ,,Internet Options" ce prin tabul "Log in to the home networlC $i optiunea "Login
auto-generat, pentru acces la de acolo. Fi clic pe tabul ,.Con- with FritzBox username and password". Accesul de Ia distanta
internet prin HTTPS. Dar sim- tents' ii apoi pe ,Certificates". funclioneaze doar dace FritzBox este protejat cu parolS- Ee c[c
pla existenti a unui certificat Selecteazi tabul,Trusted root pe,Home Network'9i apoi pe,Storage (NAS)". ActiveazA ,,Stora-
nu este suficienta incd pentru certification authorities" in ge (NAS) active'.
browsere. EIe au criterii stricte. noua fereastra $i fd clic pe,.lm-
Accesul local la reteaua ta se poate face prin Windows Ex-
Certificatui lui FritzBox nu este port" acolo. Acum poti selecta
plorer sau Mac Einder sub apare apoi
compatibil cu niciun organism certificatul care tocmai s-a "Network". ,FRITZ-NAS"
de certificare, asa ci ai griji. incercat. Firefox oferi o memo- acolo gi te poli loga cu numele de utilizator Fi cu parola stabilite
Accesul este sigur, insi.Iar rie separati pentru certificate anterior. Este posibil gi accesul prin browser via "http: //fritz.
notificarea poate fi oprita. in setarile de secudtate. Mai nas'. AVM oferd qi un app special numit MyFritzlApp, pentru
> Opreste mesajele de averti- intei, selecteaze ,,Show cedifi- Android gi iOS, care este gratuit.
cates", apoiil poti importa.
Acceseaze datele cind egti in migcare
Accesul extern necesita mai mult efort cu FritzBox. AVM reali-
zeaz a asta destul de cool cu ajutorul contului MyFritz, pe care il
poli crea via "Internet" Si "Create a new MyFritz account". Tas-
teaza datele de acces definite $i selecteaza utilizatorul creat
pentru NAS $i apoi fe clc pe Cel mai bun lucru este ce
"Next".
ft Diese Verbindung ist nicht sicher acum AVM creeaza o adresa web pentru FritzBox-ul ttru, care
04 hhab{ rcn oir,Mit*nphjtuyricrer br dre wesire nidi ,i.hrs konneu este tot timpul valide. Tot ce trebuie s faci este sa adaugi "/nas'
mildi*lebsii..Ufg.b!ul'umfiEr
la aceaste adrese pentru a-ti putea accesa datele de oriunde.
Setarea accesului prin smartphone via app-ul MyEritz app
este simpH. Porneqte app-ul in modul WiEi $i logheaza-te cu
F*.* datele de acces pentru EritxBox. Cand e$ti in miScare, app-ul va
obtine mai taEiu acces IP automat gi va trebui doar sa te lo-

,-.*""r","
"*.Ur"*
*r*.1*
actesul prin HrIPS. Potiobtine accts"on"froir*
aiciprin
*ffi* ghezi cu numele de utilizator.
Cum FritzBox-ul deja executl multe sarcini in reteaua de
"Ext nded". acasa, este rezonabil sa-i pui in carce gi memoria partajate. Ma-
nevrarea este ugoare dar in practica vei constata ce viteza de Iu-
cru a drive-ului NAS este destul de mice. Aga ce aceaste varian-
Drive de retea simplu
ta este destinate doar utilizatorilor cu baze de date mici. Pentru
Un drive IIAS cu doui hard disl(-uri este o alternative excelenti
profesionigti ar fi mai bine sa foloseasce a treia alternativa
la cloud; este Si foarte ulor de administrat dintrun brows€r.
cloud.

Drive in retea individual


Un drive individual NAS (Network Attached Storage), cunoscut
gi drept drive de relea, este solutia generalistd. Po$ gesi o liste
de dispozitive in box-ul din dreapta. Marele avantaj al dispoziti-
velor cu mai mult de un drive este posibilitatea folosirii in mod
RAID (Redundant Array of Independent Disks). Cu toate ce as-
ta suni caotehnice destul de complicate, furnizorii au fecut se-
tarea destul de ugoarl gi astfel poti configura un drive de relea
2-bay astfel incat sa poli continua lucrul lere se pierzi date dacE
unul dintre drive-uri pici.
Instalarea unui NAS, spre exemplu unul de la Synology, nu
necesite cuno$tinte speciale de relelistic* instaleaze drive-uri-

76, oz>2018>cHlP
CLOUD LOCAL < TEST & TECH

le, conecteaze cutia Ia router cu un cablu LAN gi introdu cablul


de alimentare in prizd. Vei gisi drive-ul de reteaintr-un browser,
la adresa ,,find.synology.com" $i poti porni configurarea de baza
cu un clic pe ,,Connect", Apoi continue cu ,,Setup' qi "Install Vulnerabilita$ GPU in NAS
Now". Atenlie: in timpul setirii iniliale, toate datele de pe hard Vulnerabilite!ile CPU Spe.tre virus pe un drive NAS, chiar si
drive-urile instalate se vor pierde. gi Meltdown, care iac ravagii de cu prelul unei scederi de per-
la inceputul anului, afecteaza 9i formante. Pentru Synology,
Configurarea de bazi drive-urile NAS. Producetori spre exemplu, acesta Poate fi
Un restart este urmat de instalarea sistemului de operare, dupa precum Qnap sau Synology gisit prin Packet Center ln
care un asistent te va ajuta cu restul setdrilor Asigneazd un nu- mentin Iiste ale dispozitivelor sectiunea .,Security'. Cel mai
me pentru ddve-ul de retea pe careilveivedea maitarziuin Ex- vulnerabile pe site-urile lor si bine este si lnstalezi de la bun
plorer $i definegte o parole complicata, pe care se o folosegti nu- i$i informeazA utilizatorii. Din inceput,Antivirus Essential".
pdcate, nu existe ince upda- , Eirewall-ul este optional
mai pentru acest drive. Te sfetuim sA folosegti un manager de
parole precum KeePass, se nu imbatranegti tastand. Dace vrei
te-u de securitate, dar mecar Spectre si Meltdown sunt peri
existe sfaturi pentru protectie: culoase doar dace cineva stre-
se ai de-a face cat mai pulin posibil cu drive-ul de relea, porne$- coare cod malitios pe drive-ul
> Sursele app-urilor Utilizato-
te modul de update automat. Dar vei avea mai mult control da- rii ar trebui sa foloseasce doar de relea. Daca il foioseiti doar
ce accepli sd fii notificat despre update-urile disponibile. Un surse de incredere pentru in- pentru acase gi nu existe o
cont Quickconnect este un cont de utilizator pentru Synology, stalarea programelor adiliona- ameninlare din retea, nu ai
cu care te poli conectat ugor mai tarziu la NAS-ul teu. Poti crea le; cel mai bine este sA foloseEti nevoie se pornesti iirewall-ul.
contul imediat dupi instalare sau mai tarziu, din Control Panel app-urile producetorului. Situalia devine insa diferita
gi opliunea de meniu omonime. Apoi, poli crea Si volumele co- > Antiviru$i Este intotdeauna dace stocarea este la birou sau
respunzetoare, cu managerul de memorie. $i alte seteri mai o idee bune se instalezi un anti- intr-un imobil comun.
sunt recomandabile, in funclie de drive-ul NAS gi de hard disk-
ul echipat; o opliune bune pentru drive-uri multiple este .. ..,
=.-..,.
,RAIDs" sau ,,Synology Hybrid RAID".

Securitate de bazi importanti


Apoi, va trebui sa determini utilizatorii in Synology Control Pa-
nel. Este important ca utilizatorii "admin' 9i.,guest" si fie dezac-
tivali aici intrucat multe atacuri automate asupra drive-urilor
de relea folosesc ambele nume de utilizator, Poli seta autentifi-
carea cu doi factori via ,,Advanced" pentru utilizatorul pe care
l-ai creat Ia instalare. Sub ,,Eile services", fb clic pe,"Advanced se-
ttings" pentru,,SMB'Fi seteaz5,Minimum SMB protocol" Ia
,,SM82" 9i valoarea,,SM83" la,Madmum SMB protocol".
Pentru acces din internet, Quickconnect are avantajul ce
poti partaja datele cu toate lumea flre a avea de furce cu port
forwarding-ul pe routec daca asta nu este o ploblemi pentru Instalarea suplimentari de antiviruli este posibill cu un simplu
tine, poti seta accesul de Ia distan!6 prin ,External access", Pen- clic. Este o prote4ie csenliall pentru un drive NAS.
tru Quickconnect, asigneaze un ID pe care il poli retine u$or.
Ulterior, te poli conecta la drive-ul tau de relea sub ,,htt- Drive-uri de relea pentru orice necesita
p://<ID-ul teu>.Quickconnect.to'. Acum, mai este important sa Drive-urile NAS pot fi echipate cu unul (r Bay), doui (2 Bay) sau
selectezi opliunea,,Automatically redirect HTTP connections patru (4 Bayl hard disk-uri. CHIP listeazi un Top 3 in fiecare caz.
to HTTPS" sub,,Networli in tab-ul,,DSM Settings";de acumina-
inte accesul va fiintotdeauna criptat. DezavantajuL browserele g
vor produce acum avertismente in legaturi cu certificatele la a F
Eq x E
fiecare acces. la fel ca la FritzBox. Punctul ,Certificates" este z E E

disponibil sub ,,Security" in Control Panel-ul drive-ului de relea. E; e*


8
Acolo, vei gdsi diferite optiuni, pane la certificatele .,Let's En- d!
crypt". Cel mai usor este si adaugi o exceplie in browser pentru Synology DSff 95.8 100 80 r00 98

QnapTS-I3rP 95,6 180 99 qo 98 90


NAS-ul tau.
Acum poli incdrca NAS-ul cu app-udle potrivite. Poli face 3 Synology DSu6 r80 l(x, za 99 94

I too roo
asta selectand app-urile din Packet Center $i fecand clic pe ..ln- QnapTS2s3B-aG 95,3 510 98

94,4 83 gt
stalt". Cele mai bune sunt deja sub ,,Recommended", inclusiv 9O

loo qg
app-uri pentru muzici (Audio Station), poze (Photo Station) 9i 3 Qnap TS-253A 8G 9O 78

video (Video Station). I Qnap TS-45rr-8G 99,6 lq, 99 loo 99

99,1 99 loo sf 100


Chiar dace instalarea nu este la fel de ugoari ca Ia Dropbox
Netgear ReadyNAS 3r4 BN314oo 471 690 85 93 86 92
& Co., un NAS este o alternative realS la cloud gi este inclusl sub 3

configurarea de bazi. $i numai atunci vei avea control total trexcelent (roo-;b) E bun (8e,g-zs,o) E satisfacitor (24,e-6o,o)
Emediocru(59.9-4s,o) Enerecomandat (aa,g-o)
asupra propriilor tale date. r.

CHIP .2or8 < 07 . ?7


TEST & TECH > TOP Io

\l
I
1 CHIP
TESTCENTER
INDEPENDENT. COMPETENT.
Top ro
Ce1 mai bun hardware: CHIP Test Center testeazd peste
rooo de produse pe an. Aici gdsegti liste Top ro pentru ro
categorii, informatii despre produse noi testate gi mai
multe recomandiri de noi achizitii.

TABLETE 2 iN I
srsr euy E samsuEg caladf,B-gg_k u
E .c q E
g i
{E 'ei
a-ii[lY*il#f##f"
mare; dar usor zgornotos.
9 I E
,e* 5* E;
e

53 e
9- 0r
I g
>.9 ds ,He
$E E9 E;
511
EE
I Porsche Design Book One (PDl3zsD) 8,2 9o 98 loo Intel Cor€ i7-75ioou 13,3 3.200x1.800 512 ?51 489 l39ir 5:4
Microsoft Surfa.e P.o (FKH'oooo3) 90,4 86 9o 9I Intel Core i7-766ou 123 5!2 138t a:,;7 A:23
3 Microsoft Suface Book (CR7-oooro) EZO 2.510 88 79 8a 94 lnteiCore i7-6600U B5 5t2 722 129:1
Satnsung Galary Book u 46,5 t.5oo 89 a7 84 Intel Core iq-72oou 256 756 126:r
5 Microsoft Surfac€ Book 2 (HNN-oooo4) 86r 3,O50 96 86 T9 Intel Core i7-865ou 13,5 3.0oox2.ooo 7tt 4:30
6 Acer Swiich 5 SW5r2-5a-73 Y5 46,, r.3oo 91 83 96 75 InielCoreiz 75oou 12 512 920 w ItTt
7 HP PTo x2 612 G2 (L5H6oEA*ABD) 86,O 87 83 Intel Core G'7Y54 1.920 x 1-280 256 835 300 [6:r
a HP Elite )e ToD Gl LTE (L5H2oEA) asa 1,500 83 98 7A lntel Core m5-6Y54 r.920 x 1.280 6 828 330 6:37
9 Huawei MateBook E 85,r r.150 84 86 a7 Intel Cor€ i5-2Y54 256 632 I34:T 6.25
Microsoft Surface Book 2 15" (FUX-oooo4) 84'9 3,O50 too 80 76 Intel Core i7-865ou r5 512 8ro 398

SMARTPHONE-URI
Nou ll! Sony XIEria XZz: Performanla $i
eutonomie puternice, design trendy, a a
E *
comod, cameri bune; dar ftra
z, ! !!E.! 'I I
stabiliza!or optic de imagi ne. flre EP
!a -.! 9
jack penrru ce$d. E8 EE
g Ei, d!9 Eg H; $E 2
.c ait
Samsung Galaxy 59 Plus 9B,r r.o50 96 98 aa 93 roo 6,2 64 r85 )22 9:33
Sansun8 Galaxy Note 8 680 95 98 90 94 95 6,3 64 r95 )2,2
3 Samsung Galary Ss Duos 94,5 95 a6 9r 98 5,8 r59 \2,2 a:42
Sory Xperia )(z2 94,C 800 97 99 a6 97 83 5:7 198 192 tLoT
Huawei P2o Pro 943 900 95 loo 9l 87 6,r 128 r83 to,0 IIOS
6 Samsung Galaxy 58 Plus 93,8 94 98 92 9r 89 62 AndroidS 173 t2,2
Huawei Mate ro Prc 93,4 690 96 q9 88 85 6p Ardroid 8.0 v7 19:t
a HTC Url 93,6 q6 91 90 97 55
9 LG V3o 935 550 q5 91 94 9I 6,O i65 r63
to SonyXperiaXZ2 Compact 9:t,4 600 96 88 93 a2 5,o r68 192

MONITOARE > GAMING


nrsr Buy E viewsonic
Viewsonic XG2zOp-4K Calitate *

E excelente a a
E* E9
E
s
E
*! ;E
.EE-?
ic{ 'n .iH
al,l"il:[:':[i":#iifi:Jid:
DrsprayPort: clar tari port uvt.
E:: .8tr
$E e-o i" {a-E e
9
L E osI fi! 6E E.. E 5L
Eizo loris ls2ru 96,O r,050 96 lot 93 95 IPS lq3:1 307
2 Viewsonic Xc2?oo-4R 93,2 650 9I 83 83 4 iPs 3.840 x 2.160 r89ir 326 5
3 Samsung C49HG9o 90,2 980 92 8E a7 99 3840X1.080 o,3/57,6
AOC Agon AG271UG 849 660 q6 73 a7 89 27 IPS 3,&Ox2.160 r79:r 0,2/37,0 299
5 Samsung C24EGzo E6.3 o 94 48 loo 1.920 x 1.080 tq3:t . o,r/322 318
6 Asus BOG Swifr PG279Q 85,3 750 92 69 27 IPS 2.560 x1.440 177:1 o,3134,2 308 G-sync
Samsung C32HGzo 85,r ?5 96 9r 32 0,3/46a 433
8 AOC Agon AG2ZQX 44.3 ?a 96 86 TN 176:r ol/36.8 329
9 Viewsonic XG27o3-GS 44.3 aa 66 96 78 27 IPS r58r Gsync
to LG34UCSsGB 44,2 730 89 6r 9o 96 34 IPS 2560xr.o80 r93:r opha,3 309 5 Gsync

7s, 07 ' 2Or8 > cHIP


ToP ro < TEST & TECH

MONITOARE > GRAFICA


@"
rrlr_r UllD de 32 de inchi extrem de s .! 9^ t. s>a g
d E5
IH-*H luminos. calitate dereferinte a E .9 is{ a

4 9-
9 B.E 's
E;
llli?,n1,1r.'1fl iiitl,",itil" 'E.Y BE 3* Ee
g
6al ,t3 6t s;s
t 95t 2.250 92 68 32 IPS 3.840 x2'160 208:1 725r605 x230
2 Eizo Colo.Edge CG273o !t4.6 97 97 96 z7 r88:r 355

3 BenQ Swza !t2.9 1.250 9T 9l 96 69 IPS r89:I 242 615x620x2r.5


Eizo ColorEdge CGza-aK 9r.4 2.r50 99 9o 96 IPS 3.840 x 2.]60 178:1 o3l60x 535\S4o \245
Asus ProArt P&2eQ 89,t r.350 96 79 loo 5r 32 IPS 3.840 x 2.160 r84r o,5ho,L 338 735x6t5x24O
6 NEC Mullisync Ptuo2w_Svz 87,6 r.850 92 79 99 60 3O IPS 2,560xl.600 1ar:r < 0,1166,2 353 690x 615x300

7 Eizo ColorEdge CG277 47,5 r.8qo 89 92 IPS l63t 288 650 x 58ox28o
a BenQ Sw2zooPT 86,0 93 7L 96 Ips 183:1 329 653x567x323

9 Eizo CS242o a3:, 630 96 76 IPS t.920x r,200 1Z:I 299 5a4r55r\245
LG3TMU97Z-B 82,1 9O 6I 88 72 31 IPS 4.Oq6 X 2.160 16r1 od5o,6 226 735 x625 x 2AO

MONITOARE > OFFICE


t! Dell U2?l8Q: Ecran 4K de 27 de
inchi. ima8ine excelentd, consum
?
g s
a E 5
t,
g'4 8Fg
mdus,HDMI2.oa, DP $i miniDP E z i_6€.
9^
hub USB 3.0 cu Quickcharge 12,
taste mecanice; dar configuratie
I
:* Fi 9g 6+= {t-E PA
modeste. EE 6* 5;s .:3
Eizo Elexscan EV2785-BK 929 7a q6 86 IPS t7?:I 333 610x550x23O
Eizo flexscan EV278o 90:, 870 7i 96 98 n IPS 2560 ra 1.440 289 610x645x245
3 D€U u2a8Q a8,r 530 98 62 !t3 82 27 IPS 3.840 x 2160 1901 0,3/30.6 273 610x535x200
Asus PA328Q 86,4 88 93 too 32 IPS 3.840 x 2,160 166X o,2/9o,3 r54 ??ax 6ts x2aa

LG38UC99-W 66,6 1.150 96 83 76 70 38 IPS 18r1 o,z/553 307 895x575x230


6 LG 27UD58P-B a6,o 95 55 93 86 2T rPs 3.840 x 2.160 r88r . 0.r/3r,6 236 635x555x25o
Dell k.asharp U38I8DW 85,9 1.t50 94 75 a4 68 37,5 IPS 3,840 x 1.600 185X 294 a94 x,51+7 x226
7 U

8 LG 34UCss-W 855 880 qI 91 63 34 IPS 175:L o,315s,4 3rr 8r8x593x259


9 Eizo llexscan EV245o 85,2 280 88 63 93 IPS 1920 xr,o8o o,2113,3 u5
LG 27UD88-W 660 88 82 83 79 n IPS r54:r 615x535x223

NOTEBOOK-URI > PANA iN 50o EURO


woull Asus VivpBook Eli.p 12 TP2o3NAH- z
BPo73T: Raport foarte bun e a 5 44
pret/peformanta, conl€uratie g E i a
!? ? a
:EI
a 9a_
buna, ecran pesie medie, u$oridar
carcasd alunecoase, putere moderati.
$
a
g
5*
>s ,E!
FF "Ea
!l!1 lB B; Ii :e iHE
Acer Spin I SPI1-32N-P9VD (NX.GRMEVO03) E4,2 500 96 59 q6 80 95 Intel Pentium N42oo 0,r GHz) ]r,6 331

2 Treldtor Primebook P13 Sold (34683) 500 72 35 loo 98 roo Intel core m3-7Y3o {1.o GHz) 13,3 259 I3 128 5:5I/5.29

3 Asus VivoBook E]4 LAo3NA-fAotTIS (goNBoDTr-Moo24o) 74,5 380 93 51


gT 78 89 Intel Pentium Na2oo (u GHz) r5 13i38/s:43

Asu! VivoBook Elip u TP2o3NAH-BPo?37 713 350 8o 77 90 Intel C€Ieron N335o (IJ GHz) 11.6 227 r,3

5 Acer TravelMate Bry'M-P994 (NXVCGEGoTT) 7-29 94 53 68 60 EO Intel Pentium N3ao (16 GHz) u6 250 r,3 256 )2:$/9132

6 Chuwi Lapbook Air ur (8GB/128GB) 723 340 75 53 80 ?o 9:l Intel Celeron N3450 0,1GHz) u5 DA 7:591622

Intel Core b-6oo6u (2,o GHz) r78 256 a2416149


HP2SO G6 (2UB93ES'ABD) 15,6
9l 65 93 a2 2.O
7 72,2 500 53
68 86 Intel cel€rcn N335o (1.1GHz) 13,3 218 5:37/4143
8 Trekstor Primebook CB (38343) 7r,8 320 65 62 85

9 Aer Aspire 3 tuE-31-P72U (NX.GNTEG.oo7) 69'5 500 5q 78 66 85 6l lntel Pentium N42oo (u GHz) r5,6 232 13

HP x36o u-aboo4ns s.hwar" (1TR58EA*ABD) 64'7 7L 78 7A 35 7r lntel Pentium N371o {r,6 GHz) 11,6 203 r,5 500 713815155

ACUMULATORI > DE LA SOOO MAH


Brsr BUy El Anker Pouercore II2oooo
(Al25o): Timp de incercare
E
extrem de scurt, capacitate g
mare; dar deviaze puternic de la
specifi catiile producatorului, ,g$
doar o ieqire USB.
I &5
Arker Powercorer 26800 with USB C PD (A.I375)

Anker Powerco.e* 26800 & PowerPort r*


Intenso Powerbank HC2oooo 136x7Ix29
(A1260) L70,. 62r22
2oooo PD (Ar275)
TP-Link TL-PB2oroo
I Fpo.,"rcoruzoeoo(erzn)
EasyA( znd Gen. Power Bank PBEoooCS2
Intenso ST[0oo
I TP.LJnTTL.P8T5600 l50x6rx23

Clasa de lop Goo _ - 9o.o) Clasa superioare (89,9-?s,o) C lasa d e mi.jloc (?4,9-4s o) Nerecomandat (aaro)
saorudle sunt €xprimate m puncte (max. Ioo); oaa onu E Reconandare

CHIP<zor8<07 .79
TEST & TECH > TOP ro

TABLETE
BEsr BUY E Samaung Galaxy Tab 53
E

I,
9
E
E 4A '4 ta
.il5s
$ t8 E= E8
i'*lt.i",'iiffiiffiT".
Apple iPad ?ro ro5 LTE 5l2GB
i c
>s .EE E!!
(ro
t +i
: ts$ ic
96,4 roo 84 96 Apple AroX + Mro Motion iOS ro.3 512 122
Sa msun8 Galaxy Tab 53 LIE (SM-T825N) 93.4 590 91 92 99 EI Qualcomm Snapdraeon 82o AndroidTo 9:t 32 t2,8 486/}3r:r 9:O5
3 Appl€ iPad mini a LIE DsGB g1:f 630 90 88 84 Apple A8 + M8 Motion ios 9 79 306 8 5:58
Samsuna calaxy Tab 53 915 5rc 90 90 99 85 Qualcom Snapdraqon 82o 9;7 32 )2,8 476184:t 9:O8
Apple iPad Pro r2.9 LIE 5t2GB (2017) 89,8 1.350 98 !t3 g6 Apple AloX + Mlo Motion iOS 1r r t2,9 5r2 685 669/r15r 5:2t
6 Apple iPad LTE 128GB (MP2D2FDA) 89,6 610 98 82 a7 AppleAg + Ms Motion iOS ro.3 9:t 128 /n8 8 sro/rozr
f Apple iPad Air r28cB 4c EA,5 850 95 89 79 E iOSzo 9it 5 6:05
I HuauEi MediaPad M3 8.4 (BTV-Wo9) 86,2 290 86 89 89 76 Hisilicon Kirin 95o 32 ?21 8 439/t2t:t 5154
9 Samsung Galaata Tab Active2 T39s LTE 1t6,2 36 95 loo Samsunq Ewnos 78?o 8,O t6 47zho3:,r
Lenovo Yoga Book UBI-Xgof) 85S 560 86 80 00 8s Intel Atom l(5-28550 to,t 695 3aoh39:1 7:O8
Huaw€i MediaPad M3 Lite 10 LTE 83J 3ro 87 82 85 a2 oualcomm SnaDdraeon 435 to,o 32 459h26:r 7133
Asus ZenPad 3 8.o (Z58IKL) a5,o 300 84 81 93 8t Qualconm Snapdraeon 6so Android6.0 8,O 32 3lo 3so/r34r
HP Pro Slate 3 E2:t 380 81 90 86 Qualcomm Snapdraeon 8oo Android ?aa
5.1 7,9 7;/ 424L39:r 6:57
Asus ZenPad 35 ro {ZsooM) 81,3 a6 79 75 MediaTek MT8y6 97 373h29,r 5a6

TELEVIZOARE UHD PANA iN SS OE INCHI


uouE PhiliprssPosgoo2:Ecran
'
? .9
s a

h I 3
g E
a"S .9.i 'Eo
E€
ftiB"lit'fi{s"#;i':", Ea .gE 9
g E
5Ei P; A-e
$E
g!i B
E

Sony KD-55Ar *,2 2.34u too 94 97 lm 55 123x7rx33 3 569 254:.L 130


Philips55PoSgorE 946 2.100 gt 100 95 E8 5I \23x 82xU 3 aLz 255:r r50
3 Sony (D-55XE$o5 94,r r.650 g5 9!r 90 93 E 55 12!xm x28 3 1-666 79
Philips sEPOS9oo2 9a.o 1,800 96 s 95 92 55 1,3\77 \23 203:l l07
5 LG OLED55B7D 9,t, qt s u 55 14 x76x4 3 226]
6 SamsuryQE56Q8F git,2 r.650 98 95 91 122t79xza 3 1.o15 223,I lz7
7 Samsung QE4eQTF 9r.9 t550 97 95 I 58 49 ro9x7Ix30 3 t.295 48:r rzi
8 Loewe bild 5.56 OLED 9t9 3.500 97 90 gt 9E 52 55 rzx80x30 3 436 2:13i.! 116
I LG66SJSBOq 90,7 1.300 a1 loo 92 87 55 t23:i76X24 3 642 r84:r 84
10 Samsung QE55Q7F 90,5 r.550 a7 99 95 ql 55 r22x79 x3a 629 218:r \23
u Sony KD-56XF85os 89,5 1.500 9l c2 qo 55 112\78 x72 3 568 laa:r 94
t2 55PUS75o2 E9,2 980 92 83 9A a8 u 55 2 326 19rl
l3 KD-55XE9oo5 EE.5 1,150 88 96 90 63 55 123xT7 x26 5r3 r85r 127
TCL U55xsoo6 8,'6 r.650 u 79 l@ sl 90 55 3 2 54r 8r

PROGRAME ANTIVIRUS > WINDOWS


atsr ruy E Kaspersky Intetnet S€curiti'

-_9
nu est€ Locmai in frunte, dar o
lrcenle Dentnr rtn rnirunr<
t t3 ,83
:$ Bla
ffi* toarti bune 0 an / 3 dispozi- ? '5; ++8 96:
'ylf - dve) estedisoonibili la.irca $
e
g:f
.!+ .Et ;3
€* !3 !98
d'oc E
&!! <I] EE
;5t
.dEE
BitDefender Intemet Security ln5 29 too q1
2 Slmant€c Norton Security gtt I9 roo 93 s6 r!78 13,34

3 kgp€rskylnt€met Secudty 96,O 2t I loo 9S.79 7,5r fi.23


Trerd Micro Internet Se.urity 947 29 !t3 q6 E7 99,80 IOO,OO ru9 10sl
AVG Intemet Seorrity 8!),6 x EI 87 9o 99,90 99,q5 r439 r6,32
6 McAfee Internet Secu.ity 8!13 t3 83 93 98 99,56 9qsq 13:/6
F-Secue SAFE 889 37 q3 88 81 99,90 99,97 13,49 1695
a Avast Free Antivirus 88'7 Gratis 8s e7 90 9934 99,95 14,82 16,53
9 a5:' 2a 75 95 98 9952 99.91 I1,28
lo Bullcuard Intemet Security 7AA Ij 89 90 98,96 99,9? u,03 r553
Microwo.ld escan internet security suite 58 53 99 91 97:t8 qqs8 7,95 r0?43
G Data internet Security zA ao 88 9870 99,94 1672 a,z4
B Conodo Intemet Security Premim Gratis gt 90 99,44 22,45 38,91
ESET Internet Securiiy 56 96 98,80 99,88 3139 21,50
15 Microsoft Windows Defender , 49 85 98,56 99,84 14,88 r78r
K?Totalsecurity 5t|9 33 8I 89 9812 99,53 12,97 24,57

Clasa de top (1oo 9o.o)


Clasasuperioare (89,9-75,0) Clasa de mijloc {7as a5,o) Nerecomandat (a4,9-o)
Scorurile sunt exprimate in puncte (max roo): da o nu . E
80 ' 07 > 2ora r CHIP
TEST & TECH > GHID CPU

GhidGHIP:
CPU&GPU
Noul AMD Ryzen7 z7ooXeste in Top :.o Ia raportul
pre(/performanld. Primul procesor portabil
six-core al lui Intel igi depdsegte competitorii.

doua generatie de procesoare maxim de 4,35 GHz. Procesul de produqie demonstreaze superioritatea in special in
AMD Ryzen vizeaze acum jumeta- pe 12 nanometri trebuie ce a contribuit gi cazul benchmark-ului CPU Cinebench
tea se sus a clasamentului nostru. el la crefterea de performanla - ceea ce se fu5 CPU Score: cu I.r34 de puncte, Core i7
in vreme ce primul reprezentant al gene- reflecte in rezultatele tuturor celor trei 875oH este inaintea celui de-al doilea cla-
ratiei a 2-a, quad-core-ul Ryzen S ooc benchmark-uri. in contrast cu competi- sat, Core i7 zzooHQ, cu un avans enorm
ocupe locul2r gi Ryzen 3 22ooc locul24,in toarele pe 14 nanometri, procesoarele de de 4oo de puncte. Performanla cipului
special din cauza performanlei cipurilor t2 nanometri au gi o suprafale a cipului grafic integrat Intel UHD Graphics 630, pe
lor Vega integrate, nou-venitii AMD Ry- mai mici. Prelul lui absolut atractiv in de alte parte, este mult mai pulin specta-
z€Ir 7 27oox gi AMD Ryzen 5 26oox i$i topli in clasa superioari il face pe Ryzen culoase. La acest capitol, AMD Ryzen 7
adjudece locurile 6, respectiv 11 fere sa ai 7 27oox un sfat clar de achizilie. 27oou Si Ryzen 5 25oou stabilesc un stan-
bi o unitate grafici. Pe de alte parte, pro- in zona procesoarelor mobile avem dard inalt pe locurile Z respectiv 8. Am
cesorul cu opt nuclee 27oo x gi cel cu $ase de-a face cu un adevarat fulger; primul testat noul lider in notebook-ul de ga-
nuclee 26oox, cu numele de cod al arhi procesor cu sase nuclee Intel Core iz ming Gigabyte Aero 15, care este disponi
tecturil Pinnacle Bidge, sunt clock-ate 875OH intre in clasament Si igi surclasea- bil de la circa 2.2oo € (mai multe informa-
semnificativ mai sus decat omoloagele ze competitia. Cipul Coffee Lake poate lii gasegtiin secliunea de teste a revistei).
lor Raven Ridge (pane Ia 3,9 GHz) cu un atinge frecvenle de pantr la aJ GHz $i igi

PROCESOARE DESKTOP
g ;,!
3 .9-
5.
L € E - r.g & E
€s S.c
5
{dE €5 t {,E
j E8 E.E t -c.g
:U
E
rg elr iE IE
tE t:;
5S E! I
2 E
rE iE ,SE 'i trEA EE gE >t
e
z 3t F U{ UE I EH' 6 :E:>
I Intel Core i9-z94ox 1.250SMake-X 64,6 3,r B,n2 r65 2.916 989
AMDThreadripper r95ox 830 Threadripper 99.5 92,6 T84 16/32 3,4 32164 r80 3.olt 2392 1.126
Intel Core i9-7920X Skylake-x 90,5 59,r 2066 2,9 43 16.896 2,5i 3.437 856
oliDllura&ipper r92ox 550 Threadripp€r 84,5 EE,O TR4 Lzlza 3,5 32X68 r80 2430 3:t6r
5 Intel Core i7 z82ox Skylake X 765 797 2(}66 8^6 3,6 4,5 IL,2f4 3.942 696
6 l{D BI?€[ 7 z?oox 329 Pinnacl€ Rids( 753 loo AMI 8^6 3;t 8xql2 16.384 I2 r05 1.823 6U
7 AMD Rtl",.en z r6oox 290 Summit Ridee 691 !,o.7 AMr 8/r6 3,6 8x512 16.3& 95 r.618 3.$r 573
E AMD Threadripp€r rgoox 350 Threadripper 68.8 76,r TB4 3,8 r6.3& r80 r.706 3.825 m
I IDtel Cor€ i7 azoo 280 653 80,6 r$r 32 ]22Aa 65 483 60J Intel UHD GraDhics 610 rr,845 334
lo Intel Core iz-8zooK 320 Coftue LaIe 655 AI tr5l 6h2 3:t 6x256 L2288 95 443 59,9InrelUHD Grabhi.s 6?0 34;2

u AMD Rtzeo 5 26oox 229 Pinnacle Ridee


633 845 AM4 3,6 r6.384 95 L!75 465
AMD Rfzen z rzoo 250 Summit Ridse 622 7A,O AM4 8/16 35 3:t 8x512 16.384 65 1.406
!3 lntel Cor€ iz-78oox 330 SkylalG-x 613 59X 2066 6ln 35 8.448 13O2 31U
AMD Ryzen 5 rboox Summit Ridse 56.q 74,9 AM4 6ln 3,6 r6.3E4 g5 L2L8 3,629 42n
r5 Intel Core i7-zlooK 290 Kaby Lake 53,5 46,8 D5r 4,5 4x6 8.r92 9l 911 324 563 Intel HD GraDhics 610
IG I[tel Core i7-?z.ox 350 Kaby Lake-x ?"6 389 2046 418 4;i2!6 4.r92 tt2 923 3.495 333 ,9
v, Intel Core i5-84oo Coff€€ Lake 5rp 62,3 rr5r 6/6 2,8 9-216 65 942 290 495 Inrel UHD GraDhics 630 9,163 28,9
rE Intel Cor€ i5-?6ooK 19o Kaby Lale 38,6 r$1 3,8 9I 689 3JA7 222 529 lntel HD GraDhi.s 5?o 9.592 3t.I
r9 AMD &zen 5 Eoox Summit Ridse 41) 3,5 3;t 4x512 16.384 65 790 3.359
2n Intel Core i+764ox Kaby Late-X 43,O 34J ltz 686 222 6:
AMD Rvzen 5 zooc 130 AMr 3,6 4x5r2 4096 65 809 3.3rO loo AMD Radeon RX Vesa r 63,9
z2 Intel Core i5-760o Kabv Lake l15r 4X256 503 lntel HD Graphics 630
419 33,O 65 635 3.656 207 8.960 30s z
23 AMD Rlzen 5 r4oo Summit Bidge 3q,8 39,6 AMr 32 3.4 4x5r2 8.r92 65 690 33rA 6
AMD Rlzen 3 2zooc 9o 35.9 35A AMr 35 3:t 4,O96 65 55S vo 86'4 AMD Badeon RX Vesa 3 57,r
25 Intel Core i3-735oK 170 345 22,6 n5r 4,2 2x256 4.O96 457 )57 sox Intel HD GraDhics 630 9.372 29.6
2B AMD Rrzen 1 12oo 85 Summit Ridee 3r,r AMi 3,I 3,4 4Xs12 8.r92 65 473 r33
z7 Intel Pentiuin G62o ao Kabv Lake 303 24,5 n5r 3:7 3:t 3.O72 5r 393 3,O82 139 445 Itrtel HD GraDhi.s 6?0 7.556
2A Intel Core h-aoo Kabv take 302 n5r 3.q 3,9 2)<246 3_O72 5r 398 2.973 45,O Inte1 HD Graphics 630 7:to9
29 AMD Ar2-98oo Bristol Ridse 243 11,5 AM4 38 65 ra3 7.566 31,6
3O AMD A6-cqoo 45 Bristol RidEe 167 AM4 35 3,8 2A 65 r53 r.878 89 AMD Rad€on R< craDhics 5.034 22,3

82' 07 ! 2or8 > CHIP


GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE PORTABTLE
z fs gE
A
.Ei
IE
n tg E Ea iY .9 €c 3 a8
?
d€a
E.s E-s
3E E}
E-e
E.E E€
.l1E Bi i !.5 5 g3 4S TI iE {3 r,{ B !gE
io: I -ES
c
f 9ir IE 21
s
Intel
i
Core i7-8i6oH
z
Coffee Lal(e
EE
loo
E{
t! EE6'

45 1134
.EE 9

176 I8,3()0 ?OI Inrel ullD GraDhi.s 610 8.9A


8sE HdE
ar39
Hii
3q:3 36.85 50.to
XE

2 Intel core i7-zooHo Kabv Lake 69.r 23 3,8 45 TU r58 r9.499 755 Intel HD GraDhics 630 9.058 9596 ttzg\ 40,60 53p2
3 Intel Co.e i7-582oHK Skvlake 666 2:l 3,6 45 ?o8 153 r8.418 5E.r Inr.l l{D GraDhiG <1o 64r3 6.44 33:t4 2,90 45.r8
Intel Core iz-6zooHQ Skylake 63,7 2S 35 45 6,77 n.662 60,6 Intel HD GraDhics !3o 6.&9 6.85./ 30.57 29,O9 5036
5 otcl Carai?$51o-U Kabv Lake B 62-3 r3 15 632 r69 20?93 Inrel UHD Graohics 620 E3IE 9504 42S0 39,86 5t91
6 Intel Core r5-825ou Kabv Lak€ I 59.1 !6 3A I5 617 18.O51 Intel UHDGraphics620 85r8 9.621 43J5 4O59 5r,08
7 AMD Ryzen 7 27oou Zen 56,0 3.8 15 603 roE4 lto AMD Radeon BX Vesa to ro.948 L53U 63,01 7072 4929
6 Al{Dtvzer agcgu5 Zen 55X 2p 3,6 r5 598 ro,361 96S AMD Radeon RX Vesa 8 r0.985 v?24 6335 4784
9 Intel Core i+73ooHo 5t3 2,5 3,5 45 5r4 17236 62 Intel HD Graphics 630 3.497 3.43 1517 13,56 r832
to Intel Core i+63ooHo Skvlake 23 45 134 16.382 fi,4 Intel HD Graohics 53o 6.3r:l ?380 33,95 1O,t2 3&41

lntel Core i7-76oou Kabv Lak€ 2.4 3,9 r5 512 368 18.99r 66,0 Inrel HD GraDhics 620 6.636 8.638 39,O9 36,15 45:14

,:2Intel cor€ iz-75oou 27 15 5n 363 145 rs.765 675 Intel HD GraDhi.s 620 72n 9.40 4I16 30.16 42gt
13 Intel Core i5-6267U Skylake 38J z9 33 t4 28 5n 337 r38 19.07€ 9f,.9 Int€l Iris Graphics 55o a.zN r3.124 54,67 59,6? 652r
atz r26 18.fiz Intel HD GraDhics 620 6952 8.99r
r5 Kabv L: 36.5 2,5 3,1 r5 13() 16,613 5aA ltpl HD GraDhics 620 B.U7 7.o88 3034 30,80
16 Intel Core i?-656ou Skylal(e 365 22 32 r5 5t2 328 rq.484 8ar Int.l Iiis claDhics 6.0 7458 u.262 48,80 535r
t7 Inte] cor6 i7-6soou skylake 2S 3,I 15 512 321) \u 16.381 e2i Intel HD GraDhics 52o 636r 8.29t 36,65 35,0r .nS2
r8 Intel Core i5-626ou Skylake 33,9 13 r5 5L2 298 r23 r8-078 879 Intel lris GrapNcs 5ao 7oE4 una3 4785 5220 6334
r9 Intel Core i5-63oou Skylake 331 3,O u 512 305 II7 14.r96 $t Intel HD GraDhiG E2o s.497 7686 33.90 9,87 1A17
20 Intel Core i5-52oou Skvlake z3 23 u 5r2 249 1U 14:795 t+23 Intel HD GraDhicB 52o 4290 5.vt 23p9 2\23 3!lr
Intel Core b-z3ou 314 2:l 2;7 E 512 245 1t2 r4514 50.6 Intel HDGraphics620 5299 6.609 29,61 2792 35,O5

Intel Core i5{3oou Bmadwell 30,4 2,3 29 15 512 ztg )17 ro899 403 Intel HD Graphics 55oo 4.688 5.484 23,6? 24p3 25A6
2A hrilCole,rs;z.I,tr Kaby Lal(e 302 t,2 3,2 45 2 E7 t23 15671 52,O Intel HD GraDhics 615 5.Or4 6S13 31,80 2626 3790
Ar Intel Core b-6roou Skylake 2,3 2,3 15 st2 249 97 13.166 432 Intel HD Graphics 52o 4556 sx38 ?444 2so4
29 skylal(e 24l 2J 2,\ 15 5r2 A8 86 rr.303 :p-l lntel HD Gmphics 51o 15n 416o 18.85 1739
26 Intei Core b-solou Broadwell 231 2) 15 512 22D 88 8.6E4 472 Intel HD GraDhics 55oo 4351 6364 29)A 2634 31,t4
AMD Ra( :on Bz Gra- tt2)7
27 AMD AI2.97OOP lristol Ridg( D3 25 3,4 28 r5 214 76 sg2 I 5.o09 9g24 36,69 2366

28 Intel Cor€ m3-7Y3o A3 1,O 2,6 512 ln 90 13.558 39;t Intel HDGraphics615 5.509 25fi 2it8 axo
29 Intel Pentium N4mo t82 1,I 25 6 168 53 ro€9 295 Intel HD Graphics 5,o5 3,3S7 r839 r795 n2r
3O Intel Pentium N37oo Braswell 148 t,6 6 t42 39 7n7 lE6 lntel HD Graphics zm 2407 lo,lo ro,86 r2,86

PROCESOARE GRAEICE
! 6
e
a 't ,4 a t
_1 a sE' a,r
EI
gE {3 Et ql
5tE 4E
3 ? 3
E{r cE gE 5H BB
9aZ t'! .sE
rb gE t!, E i.Ffr Eo !I g
6 EEE &5 EE EE .E! E€ dE t: AI tJ

t [Vidra GeForce GTX roSo Ti r1264lGDDBsx 990 roo 60,5 r,480 r.5E4 352 3.584 16 r2.ooo 2,50 2A:,i,5 6.697 74r 104,56 7as2
ovidia Titan X 12288/GDDtlsx 977 1.531 1o.008 38a 3,584 16 12.ooo 250 20o9o 6_665 6875 ror35 7467
AMD RadeonRxve8a€,4wave 8.192/HBM2 8to 79.5 583 r.406 L,671 1.69(} 2.048 4.O96 u.ooo 295 r8.291 5.@2 53,10
nvidia GeEo(e GTX to8o 8r92lGDDBsx 540 7sX 70,8 ),.607 1:733 to.ooo 285 2.560 r6 7200 180 12194 4058 4938 78,06 55/l
aMD Badeon RX Vepa 54 atgzlHBMI 810 55,0 1.24t 1.546 r.89O 2,048 4.o96 )2.5OO z9a 17583 5236 48O6 m13 46A9
6 nvidia GeForce GTX 1o7o Ti 8]gy'GDDR5 550 rz6 79p t.607 1,683 8.0O8 256 2432 16 7.200 r8o r6.510 4789 4459 75,O7 51.73

7 AM D Radeon Rx Vesa so Ejgy'HBM2 780 66,6 5U r.l!6 zo4a 3.584 12'50() 2\O r5.63r 45t7 45.00 672{ 4359
8 nvidia GeEore GTX roTo 8.r92/GDDn5 570 635 66:/ r.506 r.683 8.O08 246 r9?,o 7,2OO 150 15.063 4!67 t&o3 6245 4568
9 AMD Radeon Re Eurv X 40e6/HBM 670 58S 52,3 ro5o roo0 4.O96 4,096 2A 8.900 n5 13:7o4 3.959 4q86 572L 1927
lo AMD Radeon R9 Eury 4.o96/HBM lo50 3lo 3.#4 22 8.900 n.633 3,630 38,60 52,44 36,95

lt AMD Badeon R9 Nano 4.o96/HBM 6oo 517 5r,6 4.O96 4'o96 2a 8.9OO 175 12.o3 3JE{ 3756 42 37p7
vt DRad.onlx58o 4.oq6/GDDRE 3,b 465 8ls t2s7 r.366 2# 2.3O4 5,70O r5o u.o!3 3.205 28,6t 2495
13 nvidia GeEorce GTX 1060 6.r44lGDDR5 380 46,r 72:7 r.506 r7o9 8.OOa r92 r280 16 )20 11.o08 3.OU 3o3r 44,97 32,43
AMD nadeon BX 58o 8j9rcDDR5 370 45,9 1.366 8.o00 256 2304 s:7oo I5O tl.077 3.U6 2914 45J4 8)4
r5 AMD Radeon Bs 390 8.r92lGDDR5 350 76,8 LOIO 6.000 5r2 2560 28 5,200 n5 1().638 2805 3354 43,63 3t38
t6 Lvidia GcloIcr.GT:a rolo 3o?2/GDDB5 260 43,4 &q 1.506 r7o9 r92 1.I52 16 rb r0495 L829 283r ,t2P2 30gt
tt AMD Badeon BX 57o 8.192/GDDtl5 350 ta2 73,9 r 164 r340 zooo 256 2,O48 5:too 15O 2.88r 2625 6pr
ra ovidia GeEorce GTX 97o 4o96/GDDRs 4r,6 56:7 1t52 t,304 7.O)2 256 r.6e!4 2a 52OO 145 r0.332 zn6 6,to 3925 29,9
19 AMD f,adeor,Bx-5,lo 4oc6/GDDR5 270 405 ,9"9 r.r68 r256 256 2A4a 5ro0 r50 ro350 2689 2623 2630
nvidia GeForce GTX lo5o Ti 4.o96/GDDR5 r.29O r392 zooS t28 768 3300 75 6,615 t:t17 r8,82 25,48 20.67

2r nvidia G€Eorce GTX 960 4.o96/GDD85 24,9 62,r Ltn r.ri8 DA 28 2.91t!) 120 6.369 r.633 r489 2,q 18J2

22 AMD Radeon R9 38o 2.048lGDDBS 190 ut 759 970 5.500 2.56 t:t92 28 5.0O0 190 7.459 r,r25 t2SO 29,fi t3a3
za nvidia Gelorce Gfi ro5o 2.048/GDDR5 480 46 28,r r.354 r.455 7008 u8 3.300 7B 5.950 1.149 r5,ro ?2Jr 18,11

AMD Radeon RX 5,60 4.o96/GDDR5 20,9 62,5 1.r75 rr96 r2a 1.o24 3,OOO 7S 5.445 r379 13J1 19,86 13,49

2E AMD Rad€on RX46o 4.o96/GDDR5 240 6S 5r,4 L250 t28 8q6 3.OOO 75 5333 t3n2 rz33 20p\ rit.65

26 nvidia GeEorce Gfi 95o zo48lcDDR5 20,6 28,6 rtgo 6-612 r28 768 2A 2;940 90 5.805 r.067 12-50 L992 r590
u AMD Badeon BX 5!lC) 4o96/GDDR5 BO 15.9 733 LOTl 6,OOO 2200 50 1.o19 r2,50 l33l 9it3
2A nvidia GeForce GTX 75o Ti 2o48lGDDRB 13A 333 r.o85 t28 28 ra70 4.BO 810 250 13,99 1o,82

29 nvidia GeEore GTX ?Bo 2o48lGDD85 ap 593 r.085 5.Otz 512 55 3.546 760 Alo ur4 u,o3
30 nvidia GeEorce GTx ro3o 2.oa8lcDDR5 85 [9 1468 64 r,800 3O 3273 382 t2,50 lIrq 8.53

cr*d de toD 000 eo o) crasa superioard ,,,s1,;"1" yfjr"da:ljl,#3;ll


",iyi,.;.i#",1::,1i.fi:i;h*
CHIP < 2or8 < 07 .83
TrPS & TRICKS > WlliloulS & oFEtcE

Windows & Office


i W iir ri3\rr,j i 3 Pune mici notile pe desktop
r 1jr ii L.r ,r ii .i ij -sterge comenzile de print
carre nu merg
:l !,'r{ r !! i Permite doat intr5ri text intr-o
coloani
ri (j!rti,,ni. ia]!ti Sincronizeazl contactele
cmail cu Microsoft Outlook
i i4li ralo.,, - r r Salveazi informalii
importante din sistem in figier text
E \' rri .'
Folosefte
Maps cand egti offline
hirtile aplicatiei Tips &
; rr.ru.l Converteqte documente Word in

Tricks
r

figiere PDE
E
-'rri:ri Intrcdu noi celule intr-un tabel
3 lry ir G.rv,r r r iJ Deschide promptul de
comandi din fiecare folder
!l1
dublu-clic
|.,,rert'!ir.: Porneqte prezentarea cu un
Accelereazd-[i sistemul gi fE-qi viala mai.comodd cu
il i,ti!r-i,--. ,',, ia:. Modifici functia de ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune trucuri
verificareortografici integrate pentru Office, hardware, internet Ei multe altele
r z i ti r:,:.)! $terge sarcinile depigite gi fi

curat in calendar
it lrriiir.:l:i ..i i'. Pornelte ,,depanatorul" dezactivezi formatul resPectiv
i{ ,^ril.:i Repete titlul coloanei pe fiacare
pagini Pune-ti la punct sisiemul I windows ro
\;,rr;la,a.,,:
l-J 1B Pune screensaver de op"erare si programele Office! $terge comenzile de Print
care nu merg
Hardware i[ windows ro Cdnd printezi ceva, uneori se intampla
i E iP h.r + Testeazi bateria cu o aplicatie Pune mici notite pe desktoP ca o comande si nu funclioneze, iar
gratuiti in Windows to, poli scrie mici notite pe imprimanta se blocheazi. in cazurile
t? ,tl]::r:ioi: I |t'r:r:r lmpiedica ascultarea care se le pui pe desktop. Astea sunt astea, poli Fterge comanda. Pentru asta,
neautorizati a asistentului destul de utile, atunci cand wei s5 scrii o deschide ,,Settings", mergi la ,,Devices" 9i
ri $il.ri iii dialogul enervant ce
3 Scape de liste de cumpSr5turi. Aplicatia de care ai apase pe ,,Printer & Scanner" din stanga.
apare la conectatea stick-ului USB nevoie este ,sticky Notes". in linia de lmprimantele disponibile sunt afi$ate in
c5utare din taskbar, scrie ,,Sticky Notes" 9i dreapta. Apasa pe imprimanta pe care ai
Web, aplicalia apare in lista de rezultate. Dace folosit-o mai devreme gi apoi clic pe
nu este deja instalate, o poli face rapid de ,,Open queue". Comanda de print care nu
Instrumente & Foto merge este afigattr in fereastra
pe Microsoft Store. CIic pe ea gi se des-
i€ Sir! eriFi'.: Administreazeintalnirile cu
aplicatia Catendar chide. urmetoare. Selecteaz-o, apasi pe tasta
:o aili.r 'r'riitirt Eundalul perfect Poli scrie nota Pe un mic Petrat "de lDell $i confirmi cu un ,yes" 9i aEa va fi
hartie' galbena- Daca vrei se mai scrii una gtearsa.
::r',ri.,)l|ti iii!,:: Ptotejeaza datele de
apasi pe,,+" din stdnga sus. Dace vrei altl insA, nu scapi mereu de Probleme
conf igunre impotriva modif icirilor
culoare, selecteaz5 din meniul ce apare daci gtergi comanda. in caz ci mai sunt
2? Iaai:liccrl :?it.if rrra.r_ Cripteazamesajele probleme, apase pe lWindows]*tRl 9i
pentru o convorbirr Secreti cand apeqi pe cele trei Puncte din
dreapta-sus. Aici sunt 9i atte opliuni. Cu scrie comanda,,net stop spooler". Aqa'
!j ?hrr..:ir.,ii Editeazi fifiere RAW cu serviciul de printare va fi complet inchis.
Adobe Camera Raw combinalia [Ctrl]+[B], bold-uielti textul,
. cu [Ctrll+[U], il subliniezi, iar cu [Ctrl]*[T], Apoi, scrie comanda,,o/owindiro/o\Sys-
?-r, f i.!-: !i:!'r',. r :i Convertegte filmele
facute cu camera video apare textul tiiat. Poli face o list5 cu [Ctr- tem32\Spool\PRlNTERS" ca se deschizi
Il+lshiftl+tll. Daci apeEi din nou una folderele relevante in Explorer. $terge
;1.: : l'lii',l1 ! Dezinstaleazi aplicatii de pe
iPhone dintre combinaliile de mai sus, toate figierele care sunt prezente in

07 > CHIP
84 , ' 2or8
WINDOI^/S & OFFICE < TIPS & TRICKS

NU uita si ,.ci aailtl


Printer Do.ument View

- Cur6tenie pe birou Doorment Name Stafus Owner


- Cartofi pr4iti Biltllllt'F;*" ''
I 1

l
Notite Restaft I
$terge.
pe Desktop I
comanda
Gnd de print
Mici notite pot fi i

Comenzile de print
I
flicut€ cu Properties
"Sticky l
JOI Notes" ( care nu merE pot
- sedint, bloca imprimanta
:anaels the selected doarments.

folderele astea. Apasd iar pe ,Allow" din ,,Settings" $ selecteaze de aici selecteaze "Contacts'. Clic pe "More" din
lwindowsl+[R] si scrie ,net start spooler" "User-defined". Apoi, apare un cAmp stanga Si selecteaze "Export". Apoi ti se
ca se porne$ti serviciul de print. Atentie: pentru introdus o formule. Scrie formula cere si treci [a vechea forme a Google
toate comenzile de printare vor fi gterse ,,=ISTWERT(A1I' aici Apoi mergi Ia Contacts. Dupe ce faci asta, clic pe ,More"
in procedura asta. meniul.,Error Message" gi de un titlu gi un din partea de sus gi apasE iar pe "Export".
text pentru mesajul de eroare, cum ar fi: Selecteaza ,"All Contacts" pentru a expor-
!t Excel ,,Only text allowed in this column!". ta toate datele, iar ca format, aleBe,,outlo-
Permite doar intrlri text Confirm5 asta cu un OK gi noua veri ok CSV format". dup5 care apasa pe
intr-o coloani ficare va fi atribuite zonei selectate. De "Export". Salveaze fi$ierul,,contacts.csv"
CAnd ai multe tablele. pot sA apare erori acum, mesajul de eroare pregatit de tine acolo unde il poli accesa cu u$urintA. cum
de intrare. De exemplu, daca un titlu de apare automat cand ape$i pe Enter dupe ar fi pe desktop.
coloani nefixar a disperut din zona vizi- ce ai scris cifre, qi apa ptii se ce trebuie Dupa asta, contactele sunt importate
bili cAnd derulezi tabelul, atunci apare corectat. Atenlie; combinagiile de litere gi in Outlook. Atentie; urmltoarele instruc-
imediat un numer de articol in coloana cifre sunt permise de acum inainte, de tiuni se referd Ia Outlook 2016. Pentru
,,Article Name'. Astfel de intrari incorecte exemplu ,Chipz49o". versiunile mai vechi, ghidul-meniu este
pot fi
captate cu o validare definiti de pulin diferit. Porne$te Outlook, clic pe
utilizator: daci utilizatorul pune altceva f outlook zoro "File' $i selecteaze "Open and Export",
intr-o celule in care este permis doar tex- Sincronizeazi contactele apoi apase pe ,Import/Export'.
tul, atunci primege automat o atentiona- Gmail cu Microsoft Outlook Se deschide o noue fereastre -
re. Chiar dace este inchisr, o verificare a Nu poli sincroniza direct cu Outlook "Import/Export Assistant". Selecteazi
valabilitelii standard nu ajute, deoarece contactele din Gmail, insa Ie poti exporta opliunea,,Import from other programs or
pot fi setate numai valorile numerice din Google Mail 9i apoi le poti adeuga in files" Si confirme cu un clic pe ,,Next".
exacte gi lungimea text acceptate pentru Outlook. Mai intai, exporte contactele Selecteaze "values separated by separa-
text. Pentru a seta o validare anume, Gmail ca fi$ier CSV pe care il poti impor- tor' ca tip de figier. Dupe asta, selecteaze
selecteaze zona doritd din tabel, apoi ta, apoi, in Outlook. Pentru a face asta, fiSierul pe care l-ai salvat anterior, apoi
mergi la meniul "Data' $i apase pe "Data autentific5-te gi mergi [a Google Contacts, selecteazi una dintre opliunile pentru
Checr din zona ,,Data Tools". in fereastra mai exact la adresa https://contacts,goo- import, cum ar fi "Do not allow duplica-
urmetoare, deschide lista cu optiuni gle.com/. sau deschide Gmail qi apoi tes" $i apasl pe ,,Nexf. Selecteaze

to What lf Forecan
s' r'-
Iext
-
lnatysis- sheet l*SLblolal
cotunns Expoai contacis
Dala lool, lore(dn Oulline

Dai' validarion Wilch contets do you snt to .rporf


-. Pi.kirorn a iiri oi u eE 1'r limitll]e .,rhe soup ltttonracts (83)
L r\re.,lcat.t,ratcrlbe€lrereo .
Opreste Importe
inputurile -- contacte
Foreldinp e you c p,oYrde i Lisl ()G@ole cSV fomal (or mpMinq llno a Google accouni)
ol vnluei, :k€ 1 2, and L or o,riy gresite O Odbor csv lomal (ior mpoftnq lnto outlook or ano$er Transferi rapid
illow numbe.s grenier t\ar 1000 as
Cu ajutorul verifrclrii a vcard lofinal (for rmponiig mlo App{e AddEss aook or contactele din in
viliC.ilrie! Outlook cu fifiere in
de datc, determin5ce
O rettme more intriri sunt permise format Outlook CSV
in tabel

CHIP < 2or8. 07 . 85


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEFICE

informatrii
desnre sistpm
tI
Navigare
offline
Informalii Descafti, nai intai
imlrortante despre harta nec€sari Fi
sistem pot fr vizute poli planifica o
$ salvate ca text cllltorie ftird cone-
xiune la Internet

,Contacts" ca folder-linte gi confirme Denumirea e aleatoare. Poli schimba gi nu vei avea acces la unele informalii cum
totul cu un clic pe "Next". cale pentru salvare, dace vrei Ecranul re- ar fi traficul.
Important: nu
apesa imediat pe mane gol. Figierul-text cu informaliile
"Finistf; mai intai apas5 pe .rqssign
user-defined fields'. Trage numele din
despre sistem este pe partitia ,,C:\". Daci !l word
scrii doar ,,systeminfd, informagiile vor fi ConverteSte documenteWord
Google cu Drag Drop, din coloana stanga afi$ate pe ecran. in figiere PDE
in ceapotrivite, de exemplu "First Name" Dace vrei se trimili documente Word sau
la
"Prenume"
(dac5 ai Outlookin romane). I windows ro se Ie pui pe Internet, ar trebui, mai intai,
Cu un clic pe pictograma Plus, apar diferi- Eoloseflte hi4ile aplicatiei str le convertegti in PDF. Aga, scapi de pro-
tele opliuni din fiecare categorie. Dupe ce Maps gi cind este offline blemele de compatibilitate, iar documen-
termini dic pe OK gi apoi pe,Finislf pentru Dace vrei se foloselti aplicalia Mai:s de tele nu vor fi infectate cu virugi. C6nd
a termina procesul, Contactele exportate pe telefon sau tablete cand conduci, poti deschizi un document in Word 2o1o, il
din Gmail vor fi importate afa fi in Outlook salva harta necesare pe dispozitiv, fere sa poti salva in diferite formate, printre care
mai ai nevoie de internet dupe asta. Por- qi PDF. Deschide documentul respectivin
[! windows ro ne$te aplicatia Maps Fi apase pe pictogra- Microsoft Word, clic pe gi selecteaze
"File'
Salveazl informalii importante ma cu trei puncte, din dreapta-sus. Mergi
"Save As". O noue fereastre de dialog se
din sistem intr-un figier text la meniul 9i apoi apasi pe deschide $ aici poti alege unde se sahezi
"Settings"
Dace vrei sfaturi de pe forumuri cind ai
"Offline Maps" din fereastra urmetoare. fiSierul, denumirea gi formatul. De la,,File
probleme cu PC-ul, adesea !i se cer detalii CIic pe pictograma Plus de la ,,Download IYpe', selecteaze ,,PDF" qi apasi pe
"Save".
despre configuralia sistemului cum ar fi Maps'. Selecteaza continentul, "Europe" Documentul va fi convertit gi salvat acolo
versiunea de Windows. inainte de a ctruta de exemplu, apoi !ara, cum ar fi unde ai ales. lncepind cu Word 2016, poti
"Boma-
iuformatii in seteri trebuie se gtii ce nia". Dupe asta, selecteaze o harte com- salva in alt mod documente in format
Windows afigeazi automat date impor- pleti (*All regions") sau a unei regiuni PDF. Deschide documentul, iar in bara de
tante despre sistem gi le pune intr-un fiqi cum este "Bayern". Dupi asta, harta este meniu mergi ta "File' gi selecteaze
er text. Clic-dreapta pe
pictograma descercate automat.
"Export". Clic pe butonul Sreate PDF/
Windows din taskbar, selecteaz A ..Com- Daca in caEtorie nu ai conexiune la XPS Document'. Se deschide o noue fe-
mand Prompt (Administrator)". Scrie co- Internet, planifica traseul pe harta des- reastre in care denumetti fbierul gi poli
manda s!,steminfo > c\systeminfos.txt". cercata. lnse fird conexiune la internet, alege unde sa-l salvezi. Si asigure-te ce

3 r=\'A-*-i:t:i
Export
L]] .r"0," ort rtt ,o.urnr',, fl
Salveazl docu- Noi celule
p Change File Type
mente ca PDF 't2
in tabele
DacI vrci si trimiti Poti introduc€
documente rt
cuiv"a rapid noi celule in
Word, ar trebui si tabele acolo unde
le ttEnsforzni in ai nevoie
PDE-uri

86 ' 07 ' 2or8 > CHIP


< TIPS & TRICKS

Qpcn Open

Open in new process Open in new process


Open in new window
Opgn in ne\ri $/indow
Pin to Quick access
Pin to Our(k accels
. , Add to VIC media playeis Playlist
, , Add to VLC media piayer's Playlisl
Browse with lrfanView
Brovse r,rith lrf anview
Open command window here
. , Play with VtC media player . , Playwrth vLC media player Dactr ai nevoie deseori
Open Po!^iershell window here Open Porvershell window here de promptu.l de
comandi, poti pune
1-Ztp 7-Zip
comanda in meniu

,,PDF" este formatul. Clic pe "Publish" pen- Explorer apesand [shift] cand faci melui de utilizator este in.,C:\User".
tru a salva noul PDE clic-dreapta pe folder. Acum, in ultimele inapoi Ia regigtri, vei gesi, in dreapta,
versiuni de Windows ro, poate fi deschis intrarea "HideBasedonvelocityld'. CIic-
doar PowerShell. Pentru a ajunge iar Ia dreapta pe ea li selecteaze "Rename' gi in-
Introdu mai multe rinduri promptul de comandd, trebuie se faci trodu o cratime, de exemplu, la inceputul
intr-un tabel modificiri in regi$tri. numelui. inchide regigtri. Apoi, comanda
Ai nevoie de mai mult spatiu intr-un ta- Apasi pe lwindows]*lRl qi scrie ,Open command prompt here" apare
bel? Selecteazi un rand inainte si intro- ,,regedit". Deschide calea,,HKEY_ dupi ce dai un clic-dreapta pe folder, in
duci mai multe cu un clic pe cifra din fate. CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd". timp ce Iii, in acelagi timp, apAsat pe tasta
Tine apesat butonul stang al mouse-ului Clic-dreapta pe ,,cmd" gi selecteaze ,,Per- tshiftl.
gi selecteaze cate randuri vrei se intro- missions". in fereastra urmitoare, clic pe
duci. RAndurile selectate apar colorate. ,Administrators" Si bifeaze ,,Full Control"
Apoi, clic-dreapta in aria selectate 9i, din din,,Allow". CIic pe,.Apply" 9i apoi pe,,OK". Pornegte rapid prezentarea
meniul ce apare, alege,lnsert". Celulele Dace apare un mesaj de eroare care cu un dublu-clic
selectate vor fi atagate in partea de sus. spune ci autorizarea nu poate fi modifi- Dace o prezentare PowerPoint este salva-
Atenlie: in loc si faci clic-dreapta dupi ce cat5, atunci mai trebuie fecut ceva. tE, cand o deschizi, de fapt intri in modul
ai selectat, folosegte combinatia de taste Clic-dreapta iar pe ,,cmd" ti selecteaza editare. Dace vrei sa pornegti prezentarea
lCtrll+[+1. ,,Permissions". in fereastri, deschide alta dupS ce ai deschis-o, e nevoie de mai mul-
cu ,,Advanced". Clic pe ,,Change' din par- te clicuri. Ca prezentarea si porneascE
tea superioara a ferestrei. Apoi, scrie nu- automat dupa un dublu-clic pe figier,
Deschide promptul mele teu de utilizatorin campul de intrdri salveazl figierul pe desktop ca prezenta-
de comandi din orice folder si apasi pe ,,Check names". Daca numele re, cu extensia figierului ".ppsx" (ori ,,.pps",
Daci apelezi des la promptul de comanda se potrive$te, atunci ai permisiunea Win- Ia versiuni mai vechi ale PowerPoint).
gi, de asemenea, treci frecvent gi in alte dows. Confirmi cu OK si mergi inapoi in
foldere. trebuie introdusi comanda ,,CD" care poli obtine acces complet. Selectea-
gi. de multe ori, ciri de acces lungi. in pri- ze, de data asta, optiunea,User" gi activea- Modifici funclia de verificare
mele versiuni de Windows ro, puteai sa zd accesul complet cu clic pe ,,Apply" gi ortografice integrate
selectezi promptul de comanda in apoi pe,OK". Sfat: denumirea exacte a nu- Windows 10 include o verificare ortogra-

lhr!€

i Users Dan AppData Ro.mi

sqnatur€s ^ d"t"ut,u.
spee.h ldefault.dlc
Spe ling defaultexc

Deschide-{i rapid err-Us Cuvintele incorecte


prezentarea cu un ro-RO salvate din gregeali
dublu"clic daci ai pot fi cprectate in
salvat figierul in dicfionarul
formatul mrect SystemCertifitates Windol,ls

CHIP < 2018 < 07 .87


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OPFICE

9+q',
Ci.l|g. \'is
i3
Day ;;;
-- ll! i
Wek Mordr khedule -
;i

lq _l I FI curat Elimind
Caldndar kevi.w in calendar problem
Cel mai ufor ftergi din Windows
!a,c (!rcni view Ar a tlewview sarcinile depafit€ Cu cat€va dicuri,
I m.i din Calendar cand poti depana
AoDi9 Cui€nt V e* ro Olh( Car€ndar ioideE,
pui vizudizarea ca Windows ro
fste

fici la nivel de sistem, fiind folosita in Apoi, deschide optiunea din stanga-sus, ar fi unul pentru adrese, care se intinde
aplicatii ca Mail, Contacts gi chiar gi in "Change View" $ apasa
pe ,,List". Toate pe mai mult de o pagine, logic este ca ti-
Edge. Este activatd impticit gi poli verifi- sarcinile sunt afiFate individual, pe ran- tlul fiecirei coloane se apara pe fiecare
ca asta la ,,Settings I Devices I Input". Da- duri Selecteaze-le pe cele de care nu mai dintre ele. Afa, totul este mai clar. Pentru
ca aphcatia detecteaza cuvinte necunos- ai nevoie 9i gterge{e. asta, selecteaza randul pe care este titlul
cute, poti si le incluzi in dictionarul gi deschide meniul cu un clic-dreapta pe
intern din Windows cu un dublu-clic pe P windows ro el. Selecteaze ,,Table Properties" $i mergi
ele. Daca sakezi accidental un cuvant Pornegte auto-depanarea Ia meniul ,,Ror,[. Activeaz5 opliunea
gre$it, il poli $terge, de asemenea. Pentru Cdnd apar probleme care impiedica incer- ,,Repeat as header row at the top of each
asta, deschide figierul ,,Default.dic" pe ca- carea Windows-ului $i uneori nu apare fe- pagd $i confirma cu OK.
re il gese*i in folderul "C:\Users\Your reastra de autentificare, atunci e bine sI
Username\AppDataRoaming\Microsoft\ porne$ti depanatorul (troubleshooting) p windows ro
Spelling\ro-RO". Pentru a deschide figie- din Windows to. Dacd ai instalat Win- Pune un screensaver pe ecrrn
rul esta, folose$te numai editorul din dows ca sistem de operare autonom, Unele functii populare ale Windows-ului
Windows ro. Cand gesegti intrarea gre$i atunci nu este afi$at managerul de bo- nu pot fi descoperite ugor. Screensaver-ul
te, corecteaz-o sau $terge-oin Editor. Sal- ot-are, care str ofere acces rapid la remedi- integrat este una dintre ele. Deschide
veaza fi$ierul Siinchide editorul. Atenlie: erea problemelor. inse este accesibil gi fa- ,Settings", selecteaze aici "Personalizati-
nu trebuie sd modifici sau se Stergi pri re Boot Manager: pome$te Windows ro qi on" $i apastr pe ,Lock screerf din stanga.
mul rand in niciun caz! a$teapte panl cand apare fereastra de au- Ca alternative, clic-dreapta pe desktop,
tentificare. Tine apdsat pe lshiftl $i apase intr-o zone fibere, selecteaza "Personali-
P outlook pe butonul de oprire. Apoi, tinand apesat ze" Fi apoi
"Lock screen". ln fereastra din
Ordoneazl calendarul in continuare pe [Shift], clic pe ,,Restart". dreapta, coboara pane la,,Screen saver se-
gi gterge vechile sarcini Poti incepe ulterior depanarea sistemului ttings' $i clic pe el. Aici apar ferestrele pe
Nu doar mail-ul este supraincercat, dar Fi de operare cu un clic pe care Ie gtii din versiunile mai vechi de
"Select Option".
calendarul ajunge la fel, plin de intdlniri, Windows, de unde poti alege un screensa-
lune de lune, cu noi sarcini. Multe dintre S Word ver din liste. Pana Ia activarea sa, poti seta
aceste deja au fost depegite gi pot fi gter- Repeti titlul coloanelor gi daca este necesara autentificarea la
se. Pentru a curela calendarul, accesea- pe fiecare pagine Windows. Pentru asta, bifeaze opliunea
ze-l din Outlook fi mergila meniul,View". Dace ai creat un tabel lung in Word, cum ,On resume, display logon screen'.

I]
Iabl{ Eo* collrmi cll 4rr.,t

E:p*,tr t'.lctr, o*, : pnrte!9N6 *rqri

M {h! in, h-.r ,r^<


Tabele mai clare Screensaver
'^ ".^*
Efuijl.95!"!!ryrs!rq!Er-"1@ in cazul unui tabet Chiar decl c€le
care se lntinde pe rnai noi ecrane
^ eroiou3 Ro, v letl RQ
mai multe pagini, nu au nevoie de
poli pune pe fiecare Mrsot - s.tt^ca PEri Screetrsaver, parci
titlul coloanelor, r: erati mai bine cu
ca sI fie totul clar Urt mind6 a o^ Ie,@, dBpray to{o d*^

88 , 07'2or8'CHIP
HARDWARE<TIPS&TRICKS

|.] Ditcharllng... with 1.97 WEtt


t uodale:14:25'29 (slsmA)
Last a>1r,c. oo,ll{D -ar-s

Vottage 3967 mV EI
VerificH
Moc,el Amoerage 48J 11A
iphone 5 {rPhone5.2, bateria iPhone
space used 43% t5 4 GB/t2 5 GB)
Barery starus Cnarging Aplica(ia
Readu la viatd dispozitivele coconutBattery
gi foloseste-lb optim PO!Vf F AOAP-iER DFTiNLS ofertr multe infoF
charge 57.4% matii utile despr€
Batterv
oae or tz:ii";t Adapter 2 wart Adapter
bateria telefonului
^at
p ithone
Testeazi capacitatea bateriei
cu o aplicatie gratuiti
Una dintre principalele probleme ale
telefoanelor sau tabletelor este bateria. simplu: asistentul acorda permanent microfonului, aflat in partea de sus.
Se descarce gi igi pierde performantele atenlie cuvantului de activare setat. LED-ul va deveni rogu, ceea ce arate
prea repede, la fel 9i capacitatea ei Imediat cum il detecteaze, Alexa trimite dezactivarea microfonului. Nu exista
maxime. Pane acum, trebuia se apelezi Ia urmetoarea comanda vocale cetre buton pentru oprit Amazon Echo. Dacd
Genius Bar din Apple Store dace voiai sa serverele Amazon, care fac evaluarea. vrei se inchizi complet sistemul, trebuie
verifici starea bateriei din iphone ori Doar in acest fel, sistemul poate trimite se-l scoti din prizi. Mai simplu este
iPad. Acum, insi, existe o aplicalie respunsul potrivit gi poate executa acliu- dace ai un cablu de alimentare cu intre-
gratuite, coconutBattery pentru Mac OS nile dorite. rupetor.
care poate face asta mai rapid gi mai Datele transferate pot fi gasite prin
simplu, Aplicatia era excelenti pentru intermediul aplicaliei Alexa: in aplicagie, p usr-sticks
MacOS, dar acum accepte gi dispozitivele deschizi meniul $i selectezi Scapl de dialogul enervant
cu iOS.
"Settings I History". Vei vedea aici toate ce apare Ia conectarea
Aplicatia ofere o imagine de ansam- comenzile vocale identificate gi le po$ stick-ului USB
blu asupra stadiilor de incercare, a fterge dacee nevoie. Cand conectezi un stick USB, fie apare
capacitaui $i starii bateriei. Afigeaza si O privire la Amazon Echo $i vei afla fereasua -Automatic Playback" sau, in
ciclurile anterioare de incarcare. A€a, poli dace Alexa este active gi trimite date: Windows ro, apare un mesaj din care poli
vedea motivele pentru problemele daci LED-ul este albastru, inseamne ca sd alegi ce urmeazi sI faci. Poli scepa de
aperute la baterie, cum ar fi descercarea Alexa asculte. Dace LED-ul clipegte, mesajele astea simplu: apasd pe
mai rapidA decat ar fi fost normal. inseamne ca trimite date. Dace LED_urile lwindowsl + IR1 Si scrie comanda
sunt oprite, atunci Alexa aFteapta panE ,,services.msc" in linia de comandi. Apoi,
pl Amazon Alexa cand receptioneaze cuvantul de activare. caute intrarea "Shell Hardware
impiedicl ascultarea neautorizata Pentru a face transferul vocal mai clar, Detection' in fereastra ,Services" gi
a asistentului poti activa sunetele necesare in aplicalia deschide serviciul asta cu un dublu-clic.
Alexa a devenit o parte integrate in tot Alexa: intra in meniu, mergi Ia Pune ,Startup type" la ,,Disabled" qi apasi
, mai multe gospodirii, insa mulli "Settings | lDevice name] | Sounds I Re- pe ,,Stop" din zona "Service status".
€ utilizatori nu doresc ca allii se asculte quest Sounds". Aici, selecteaza -Start the Confirme setarea asta cu un OK Fi inchi
disculiile din casa lor, mai ales ci Alexa
t funclioneaze request" gi
"End the request". Dace vrei se de fereastra. Iar cand conectezi un stick
? doar cand este active gi evili detectarea cuvantului de activare, USB la PC, nu mai apare mesajul ila
I conectate la internet. Motivul este apase butonul Echo pentru d€zactivarea sacaitor

$.lH']dw.€o.irde
Eviti si fii Conecteazd fdri
,,ascultat" atentionare
Alexa mereu Serviciul care te
ascultli. insi pogi avertizeazi cand
sclpa de asta cand concstezi un stick
e nevoie USB la PC, poate fi
inchis

CHIP < 2ol8 . 07 <89


TIPS & TRICKS '

,t
+/'

Administreaze
intilnirile cu
aplicatia Calendar
Nu ai neapdratd nevoie de Outlook. Cu , poti programa
toate intAlnirile tale personale sau profesionale
o1i planifica intalnirile in Windows to fere Outlook? vor fi evenimentele din sport, programe TV dar gi altele.
Sigur sistemul de operare are propria sa aplicalie, Curand, aplicalia va putea recomanda s,i restaurante pentru
Calenda! care te poate ajuta la fel de bine. $i nu doar atat intalniri de afaceri programate. Informaliile pentru asta vor fi
- cand \rrei, Cortana - "secretara personald, va adiuga progra- furnizate de motorul de cautare Bing
mirile tale in Calendar fale sa fie nevoie si scrii, ci dupe
dictare. insa, pentru asta e necesar se ai un microfon conectat
la dispozitiv - chiar gi Ia camera web - iar fun4ia Cortana sa fie
activatS. Porneqte Calendarul pentru prima oari
Dace trebuie sa gasegti rapid o programare, vei pierde ceva Deschide aplicatia Calendar din Windows 10 fie apisdnd pe
timp ca se o geseSti. ASa ca, Microsoft a pus mai multe culori in pictograme, fie prin .,Start I All apps I Calendar" din meniul
cea mai recente versiune a aplicatiei Calenda( astfel incat Start. Foarte util Dace ai confiSurat deja contul Windows Mail,
intrerile sd poati fi clasificate mai rapid. Aia ca, poli se pui atunci va fi incorporat automat in Calendar. $
intahirile din familie cu albastru, pe cele de afaceri cu rogu, iar E
iegirile cu prietenii, cu verde, de exemplu. Multi utilizatori o vor Deschide Cdendarul f
aprecia, deoarece funclia asta a fost cea mai solicitata, conform Po$ sA faci primele planificlri imediat ce p"
in "pare
din ".."tt $
celor de la Microsoft. calendarul cu afiqarea lunari. meniurile dreapta-sus, {
Sunt versiuni in care erlenimentele speciale (nalionale, mai mergi ta ,Day View", ,lVeeK, "Month" ori ,year". Poli sE faci o i
exact) nu sunt generate automat de Calendar Pe langtr astea, noua programare cu un clic pe o anumite zi. 3

90 07,2or8 ' CHIP


'
SFAT EXPERT < TIPS & TRIC(S

+ -; iunie 2018

a. , Lrne20l8 i: ,- ii,, e.. j ! Always download full message and lnternet irnages

Sync contacts and calerdars

eYery 2 hours

Do$mload email from

Send your messages using this name


.al:d-:
'-,-,E Dan Serbanescu

dr s.""
".J.r".. S or* sr,o* * r,'7
E ! El o noui programare
Selecteaz e o denumire pentru noua progEmare Si seteaze data
Details
gi ora. Apoi, clic pe ,More details". ln fereastra urmetoare, poli
scrie deta-tii sau pofl utiliza opliunile pentru configurarea intal-
(, . bed inta de'edactie nirilor. La "Show as", poli decide cum va selecta aplicatia
Calendar programdrile, de exemplu ,,Booked" ori ,Not at home".

f Adaugi mai multe conturi


Vrei se adaugi mai multe conturi in Calendar? Solulia e roata
dinFte din partea din dreapta jos a coloanei din stanga, care
"Settings" dupi ce apegi pe ea. Folosegte
deschide fereastra
comenzile "Manage Accounts I Add account" pentru unul
pre-configurat sau pentru unul nou prin Sdvanced Setup".
. iLr'r e :0i8
Ny'anage Accounts
Integreazi gi alte calendare
s.;;;il;h.* sel€.t a. o.coui 1. edr setti Toate conturile gi calendarele vor
fi afigate acum. Windows ro
1ln kiry transfere $i programar e din alte aplicaliicalendar. in cazul
I Add )ccoLnL
Google Calendar, merge doar dace ai un cont Outlookcom. poli
schimba culorile cu un clic-dreapta pe calendarul respectiv.
Efu

{. *""" fl Actualizeazi automat calendarele


"Synchronisation Settings" poate fi customizata cu un clic pe
$ aa*noc,a,p I "Manage accounts" din "Settings" gi contul respective.
poli
kI solicita Windows ro sA actualizeze contactele gi calendarele la
fiecare doul ore sau se descarce mesajele 1n totalitate, impreu-
na cu imaginile atas.ate.

cHIP < 2018 < 07


'9l
TIPS & TRICKS >

Eundalperfect
Un subiect, multe posibiliti(i interesante: poti crea rapid imagini abstracte
folosind

T a prima vedere. nimeni nu stie care este subieclul lologra- studio. Un trepied nu este obligatoriu, dar este foarte util
I ii"i, inr" locmai misterul o lace si ma- inreresanta. 5i ce e pentru calitatea fotografiei.
Llce rra' bine: nu trebu'e sa fii pro[es'onist pentru o asrfe.
de imagine ce amintegte de science-fiction. O veioze cu fibre Aranjeazi fundalul
optici este un subiect util daca vrei sa experimentezi pu(in gl Ai nevoie de o foaie neagrd, un prosop sau un carton destul de
si Iaqi creativitatea Iiberi. mare incat sa fie suficient pentru imaginea dorite. Plaseaze
Cele mai mici variatii fecute cand aranjezi subiectul sau astfellncat sd se formeze aga-numitul fileu. Ca gi intr-un studio
cand gestionezi perspectiva fotografiei pot aduce rezultate profesional, nu ar trebui sd fie margini dure. Culoarea neagra
dilerite. Nu [e concentra doar pe o singura zona a imagini-. absoarbe Iumina Si asigure un fundal foarte neutru, precum gi
selecteazd perspective diferite, joace-te cu diferite adancimi ale o calitate mai buna pentru culorile fibrei optice.
imaginii sau ale fibrelor de sticla. Astfel, vei obline o imagine
diferit5 de fiecare dat5. Pozilionarea camerei
Pentru astfel de fotografii, ai nevoie de cateva accesorii. Cel Pune lampa pe fundalul negru 9i amplaseazd trepiedul astfel
mai important este lampa cu fibri opticd - o gaseqti ugor in incat obiectivul sa fie deasupra lempii. Activeaz5 modul de
magazine online sau offline. Ai nevoie gi de o coald neagra sau vizualizare live si aranjeaze sectiunea foto. Nu trebuie sa apari
de un carton negru, cu care poti imita condiliile dintr-un pa-ti a e trepiedului sau alle elc-nente c.re sa strice imaginea.

92, 07 > 2018 >


SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

Daca wei sa Ui camera in mane, atunci pe cat posibil, ar trebui


se folosesti vizorul.

I Alegerea obiectivului
Selecteaze un obiectiv cu o diafragmd cu deschidere foarte
mare gi o distanta de focalizare mici. Este important5 $i focali-
zarea manuald, deoarece in modul esta poti determina tu
efectul fotografiei, feri se te concentrezi pe sursa de lumini cu
pulin inainte de capture.

f Versiuni gi varialii
Poti obtine rezultate diferite $i uimitoarein functie de perspec-
tivele alese. De exemplu, leage fibre separat sau fotografiaze
din Iateral in loc de deasupra, deplaseazd focalizarea sau rotirea
Iempii astfel incat sE apare alte culoriin unele zone.

[l Ajusteazi camera
SelecteazA modul manual (,,M") al camerei gi deschide diafrag-
ma la maxim. in timpul ilumin5rii, minimizeazi stralucirea
zonelor imaginii, astfel incat se poata fi identificati structura.
Poli verifica asta ti in modul Live View. in general, selecteazi
cea mai mica valoare ISO care este, la majodtatea camerelor,
,100".

fl Post-procesare
in convertorul RAW poti evidentia fiecare fibrl folosind
cursoarele pentru ,Depths" gi ,,Clarity". Asta face subiectul mai
interesant poti intuneca zonele prea str5lucitoare folosind
cursorul ,lt/hite'.

CHIP < 2018 < 07 . 93


TIPS & TRICRS > WEB & FOTOGRA]IiS

qtiour 56nq Sdsdnrq

O Nol(onfigurcd cmadt
O Entbr.d
a ovdo i

Protejeazd-te
rmpotrrva
modificdrilor
lmpiedici acresul
la seUirile de
Cele mai bune sfaturi pentru dezvoltator ale
navigare siguri si fotografiere Microsoft Edge

[[ Microsoft Edge ,,Microsoft Edge" pentru noua cheie. nare de convorbire criptate in partea de
Clic-dreapta pe "Microsoft Edge' Si jos. Dupd ce apegi pe micul ceas ce apare
Protejeazi confi guralia
selecteaze iar ,New I Key". Cheia asta va acolo, poli Fterge automat mesajul ti poti
impotriva modifi cirilor primi denumirea Acum, clic pe ajusta timpul dintre citire gi momentul
Multe seteri ale browserului Edge "Main'.
in dreapta noii ferestre, selectea- cAnd va fi gters mesajul. Intervalul de
browser pot fi modificate dace scrii "Main".
zd ,,New I DWOBD - value (32-Bit)" dupe timp variaz, intre cinci secunde pi z4 de
"about flags" in linia de adrese. Modifictr- care clic-dreapta pe ea" Scrie ,,Prevent ore.
rile nesigure din "Developer Settings" pot
AccessToAboutPlagslnMicrosoftEdge' ca
face browserul instabil. In general, se
gidenumire. Clic-dublu pe noua valoare gi
p Photoshop
poate prcveni accesul la ele.
scrie J". Confirma cu un clic pe OK li
Editeazl figiere RAW
ln versiunile Pro, Ultimate ori inchide registri. Astfel, accesul va fi
cu Adobe CameE Raw
Enterprise ale Windows ro, deschide fe- ln cazul editdrii foto, teierea este o etape
blocat. 9i pentru a revoca asta dace e
reastra de seteri cu combinalia nevoie, schimbd valoarea "t" in "o".
iniliali gi, prin urmare, trebuie facute in
[Windor,ys]+[R] 9i apoi scrie RAW. Pentru asta, deschide foto$afia
"gpedit.msd.
Din stanga alege ,Computer frEacebook Messenger RAW pe care vrei se o editezi. Activeaze
gi trage un cadru in jurul
Configuration I Administrative templates Mesaje criptate "Crop Tooll
I Windows components" gi apase pe pentru convorbiri secrete imaginii
,Microsoft Edgd. ln fereastra din dreapta, Securitatea este securitate: pe hnge Liniile inclinate orizontal pot fi iden-
cauta ,Prevent access to the about flags conversatiile normale, pogi avea qi o tificate ugor cu ajutorul unei grile de
page in Microsoft Edgd gi dubtu-clic pe conversatie criptate. Apase pe poza profi- orientare. Linia orizontale poate fi
ea. Selecteaza -Enabted" in fereastra Iului tau. Coboare pand la optiunea reghta mai precis cu "Straight Alignment
urmatoare fi confirme cu OK. ,,Secret Conversations" Si apasd pe ea. Tool". Un dublu-clic pe asta este suficient
Procedura asta nu este disponibiH in Activeazd cu cursorul $i mergi inapoi a pentru o aliniere automate. in caz
Windows ro Home. Aici trebuie sa editezi pagina de start. Apase pe pictograma contrar, pur $i simplu urmeregte pe o linie
regi$tri. Apase [Windows]+lRl Si scrie albastra a aplicaliei pentru a porni o noud orizontald. Clic-dreapta pe seqiune
"regedit". Deschide "HKEY_LOCAI._
conversalie. ln
dreapta-sus, activeaze pentru a deschide meniul din care poti
MACHINE\SOFTWARE\Policies\Micro- butonul de lange pictograma hcat. Scrie selecta diferite rapoarte de pagine. Duptr
soft'. Clicdreapta pe "Microsoft" fi selec- numele sau apasl pe poza persoanei cu asta, apasl butonul [X] pentru a trece
teaze ,New I Key". Atribuie numele care vrei sA vorbegti. Vei vedea o atentio- afiFarea din peisaj in portret gi invers.

t . ar' aai l -

Ir l.

I ? ..+
Mesaje
criptate

s , a -! .
Eacebook MesEenger
transmite

t
tr)oate
gi meeaje codate
| + 'r+

9t' o?>2or8'CHIP
'r,\,'EB & EOI'SGRAEIE < TIPS A TRICKS

i.lnnvei'regic,
fisierc.1i\\\i vi,lec
Cu Camera naw, f- lr x CUVLC Playea
pof teia foto$afii a) u@B.d tud' @
pogi converti ugor
Ii? :rFtlr?zEhrrrrilt!?r filele format MTS
RAWata cum
ficute
ai nevoie :a;H;."-.* ,* l
video
cu camera

Activeaze ftansform Tool" pentru a in- denumirea figierului. Apase pe "Start" probabil li se va cere si configurezi un
troduce mai mult spaliu gol injurul foto- pentru a incepe conversia. VLC Player iti cod de limitare. Este format din patru
grafiei. Apoi, mutd cursorul de Ia ,,Scale" arati progresul procesului. cifre alese de tine. Pentru ca rar il
pulin mai [a dreapta. folosegti, pune unul simplu.
ffi rl'!:.i.tire
lnapoi la "Settings", mute cursorul
ffi Vt.,u itiala :.1.,-r Dezinstaleazl aplicalii pentru ,,Delete Apps" la
Converte9te filmele flcute de pe iPhone "o". Poli acum se
Stergi aplicalii dup5 cum am descris mai
cu camera video Dezinstalarea unei aplicalii pe care n-o
inainte. Programele vor fi gterse de pe
Dace ai inregistrat un scurt film in vacan- mai folosegti este ufoare. Apase pe
iPhone prin dezinstalare, dar rimAn in
te cu camera digitala, va fi gesit, in pictograma aplicaliei de pe ecran. Tine
contul teu in iTunes $i Appstore, astfel
generat, ca figier MTS. Daci vrei si-l pui aptrsat pe ea pane ce telefonul vibreaze.
pe Eacebook, trebuie se-l convertegti in incat poli reinctrrca aplicalia dace mai ai
Apare un mic J" in col[ul pictogamei
nevoie de ea.
alt format, cum ar fi MPa. in cazul aplicatiei li dace apegi pe el dezinstalezi
De la iOS ro, aplicaliile preinstalate
versiunilor anterioare ale playerului VLC, apticalia li gtergi pictograma de pe ecran.
pot fi fterse prin metoda descrisi la
exista o opliune pentru convertirea Asta se va sincroniza gi in iTunes,
inceput. Calendar, Mail, Notes $i Contacts
filmelor MTS, inse calitatea hsa de dorit Posesorii de iPhone X pot merge la
pot fi complet dezinstalate, in timp ce
de multe ori, iar sunetul mai gi disperea. iPhone memod din
"General I "Settings". aplicalii mesaje, Phone gi Safari rtrman
Cu noul VLC Player 3.o este disponibild Coboari gi acolo este o lista a aplicatiilor
componente fixe ale iOS gi nu pot fi
conversia de mare calitate. Pornegte VLC instalate. Apase pe mica segeate de langtr
Player 9i mergi la ,,Media I Convert/Save'. pictograma aplicaliei gi apoi pe ,,Delete Fterse. in iOS u, poti Sterge multe dintre
aplicatiile integrate, cum ar fi Calculator,
in fereastra urmdtoare, clic pe ,Add" gi app'. ln cele din urmtr, confirmd selecgia
Calendar, Compass, Contacts, FaceTime,
selecteazd fisierul MTS dorit. CIic pe facuttr apisdnd pe butonul,Delete app'.
Eiles, Search Friends, Home, iBooks,
strgeata de langi ,Convert/Save' nu se lterge prin
Dace aplicalia
iTunes Store, Mail, Maps, Music, News,
selecteazl ,Convert". modul cu vibralie descris Ia inceput,
Notes, Podcasts, Reminders, Files, Tips,
Se deschide o noud fereastre in care ai probabil este dezactivaH funclia de
o lista de opliuni. Aici, cea mai buni TV Videos. Voice Memos. Watch si
dezinstalare pe telefon. Pentru ao activa,
Weather-
optiune este Jy'ideo for MPEG a zop TV/ mergi in meniu Ia "Settings", apoi la
Device". La final, scrie unde vrei si salvezi ,,Genera[", iar aici la ,,Restrictions". Daca ai
figierul in campul "Target File" Ii apoi de-a face cu asta pentru prima date,

d.ns ? 1l:12 al a 37raa ,

< G.ncral Rest.icti.ns

Fr)ll)',r R,r!,t i t.,fl


Dezinstaleazl
apiic;riii ie Fe
iBhone
Poti scepa de aplica-
tiilede carc nu ai ne
voie gi elibcrczi mult
spatiu pe iPhone

cHIP < 2018. 07 . 95


I

Revista CHIP este o publicatie lunard a


Editura Enigma srl
sub licente CHIP Holding GmbH

ISSN r453-zoz9

REDACTOR-$EE
Dan 9erbanescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Rezvan Cr5ciun

ADRESA REDACTIEI
Bd. Decebal Nr. 25-29 Et.5,
Olympia Tower, Sector 3,
Cod 030964 Bucuregti

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult srl
$$.w.delf inaconsult.ro

PUBLICITATE
office@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda Bomania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedifuzare.ro

DIRECf,OR GENERAL
Felician Scorobete
f elix@mediaventure.ro

TIPAR
Tipirit la Radin Print, pdn reprezentantul
exclusiv pentru Bomania, 4 Colourc
www.4colouls.Io

Rtladin print @l coto u rs


Revista CHIP utilizeazi fotografii ale
CHIP HOLDING GULIVER (ISTOCK,AFP)

o Media Venture Publishing srl


All rights reseryed
rM CHIP is a registered tmdemark of
CHIP Holding GmbH (Germany),
a Hubert Burda Media company

Reproducerea oricerui material scris sau ilustrativ


aplruL in a.easre publica!ie, urilizarea $i difuzarea
de continut in mediul online sau pe Internet,
multiplicarca pe CD-Rom, DVD-Rom, exportui $i
difuzarea in strainatato sunt posiblle doar cu
acordul editorului.

96 ' o?,2or8 ' CHIP


www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpdrdturile dumneavoastri online.

Comanzi,online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care olera servicii de contirmare la electuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare EasyBost. livrarii, precum 9i un cod PIN- codul PIN primit anterior-