Sunteți pe pagina 1din 11

Bazele generale ale Reabilitării Medicale si Medicinii Fizice

1. Reabilitarea medicală şi medicina fizică. Definiţii date de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) şi Uniunea Europenană a Medicilor
Specialişti, secțiunea Medicina Fizică şi de Reabilitare. 
Definitie:
Utilizarea tuturor mijloacelor cu scopul de a reduce impactul condițiilor generatoare de dizabilități și de a permite persoanelor cu dizabilitaţi să
obțină o integrare socială optimală
2. Scopurile Medicinii Fizice şi de Reabilitare.
Creșterea globală a speranței de viață (îmbă trînirea populației).\

Principiile Medicinii Fizice şi de Reabilitare

3. Asistență de reabilitare în sistemul de sănătate. Structura serviciilor de reabilitare.


Reabilitare Funcţionare optimală CIF Capacitate și performanţă

4.
5. Competențele medicilor specialişti în reabilitarea medicală şi medicina fizică
6. Dizabilitate şi Funcționare. Definiții şi exemple.
Funcţionalitateaeste un termen general pentru definirea funcțiilor corpului, structurilor corporale, activită ților și participă rii.Aceasta denotă
aspectele pozitive ale interacțiunii dintre un individ și factorii contextuali ai acelui individ.

Dizabilitateaeste un termen pentru depreciere, limită ri de activitate și restricții de participare.

7. Clasificarea Inernațională a Funcţionării, Dizabilităţii, Sănătăţii (CIF). Modelul funcționării, dizabilității şi sănătății conform OMS. Exemplu de
aplicare a modelului CIF.
8. Boala—deficienta---dizabilitate ---handicap
Starea de sanatate-activitatea(pers igiena personala ),functi si structure a org (structurile anatomice si structura psihica), participre(petrecera timpului
liber,hobby,invatat),factori de mediu( factori sociali

9. Definiții şi exemple ale infirmităților (deficiențelor) structurale/funcționale.


Funcțiile organismului –funcții fiziologice ale sistemelor organismului (inclusiv funcțiile psihice).

•Deficiențele/afectările –probleme ale funcțiilor sau structurilor organismului, cum sunt pierderile sau devierile
10.
11. Definiții şi exemple ale limitărilor de activitate şi restricțiilor de participare.
 
Limitările activității –dificultăți pe care un individ le poate avea în a executa activități(Dizabilitate

Restricțiile de participare –probleme pe care un individ le poate întâmpina prin implicarea în situații de viață.

12. Factorii de mediu şi factorii personali în cadrul CIF. Definiții, exemple.


Factori contextuali:
Personali : Vâ rsta, atitudine față de boală.
13. De mediu: Poluarea aerului, clima , accesul la instutuțiimedicale specializate.
14.  Echipa multidisciplinară de reabilitare. Poziția şi rolul medicului reabilitolog.

medic MFR:
1. Evaluarea, diagnostic, prognostic, tratament simptomatic, prevenţie secundară

Asistenta medicală:
1. Nursingul specializat

Logoped:
1. vorbire, limbajul, deglutiţie
2. Kinetoterapeut: forţa musculară, rezistenţă la efort, echilibru, coordonare,mobililitate
Terapeut ocupaţional:
ADL, activită ţile casnice,
1. recreaţie, dispozitive asistive
Psiholog:
1. cogniţie, anxietate, depresie
2. Afecțiuni şi stări în Medicina Fizică şi de Reabilitare.
3. Planul de reabilitare, scopuri şi obiective de reabilitare. Principii de elaborare şi conținutul. Procesul de reabilitare 4 stadi
–evaluare-stabilirea scopului-interventi-evaluare
Obiective;
Tratamentulpatologiilorde bază; •Prevenireasitratareacomplicațiilor; •Reducereainfirmită țilorşi/saudizabilită ților;
•Ameliorareafuncționă riisiactivită ții;•Permitereaparticipării

Principiile;initierea precoce-continuitate-perioada –abordare multidisciplinare-accent pe pacient

4.
5. Activități clinice şi cadrul de desfăşurare a asistenței de reabilitare medicală. 
6. Scopul SMART=SPECIFIC,MASURABIL,ATINS,REALISTIC,TIMP UTIL
 
Selectarea pacienţilor care vor urma programul complex de reabilitare.

valuarea iniţială complexă .

Stabilirea scopului, obiectivelor şiprogramului de reabilitare.


Asigurarea unui program recuperator progresiv, adaptat fiecă rui stadiu al bolii.

idocumentarearezultatelor, monitorizarea pe termen lung

7.

Tema Metode

1. Fiziobalneoterapia – parte componentă a reabilitării medicale. Aplicarea factorilor fizici în reabilitare și


avantajele tratamentului nemedicamentos.
Factori fizici-naturali (apa sol soare) artificiali(curent electric , cimp magnetic)
Mecanismul /efectele de acţiune și efectele acțiunii factorilor fizici preformanţi şi naturali. Mecanismul:
Reacţiilere flectorii locale:
răspunsulînzonadeacţiuneafactorilorfizici
Reacţiile neuroreflectorii complexe:
aucaractersegmentardetipulreflexelorsomato-simpaticemodificărivasculareşimetabolice(trofice)
Reacțiile reflectorii generelizate:
Excitaţiile din zona de aplicare a factorilor fizici aferentează spre structurile superioarealeSNC-un raspuns general
Actiunea factorilor fizici;
Ameliorarea sindromul algic.
2. Normalizarea funcţiei secretorie şi motorie a organelor.
3. Diminuarea procesele inflamatorii.
4. Îmbunătăţirea troficii ţesuturilor şi organelor.
5. Stimularea procesele de regenerare

2. Clasificările factorilor fizici: după proveneță,după mecanismul predominant deacțiune curativă,dupămodul de


aplicare,după zona de acțiune a factorului fizioterapeutic.
Clasificare’
După modul de aplicare:
1. General
2. Local
•După zona de acţiune a factorului fizioterapeutic:

1.înveleşurile corpului (pielea,mucoasa,ţesutul celuloadipos subcutanat)


2. sistemul muscular şi osteo –articular
3. 3. organele interne
Principiile generale de aplicare a factorilor fizici. Indicațiile și contraindicațiile aplicării factorilor fizici.
Principiul etiologic,patogenetic şi symptomatic

•Principiul individualității

•Principiul optimizării

•Principiuletapizării

•Principiul universal de utilizare

•Principiulcomplexității
Contraindicati
Absolute
•Febra, stare de subfebrilitate

•Starea gravă (decompesată) a pacientului

•Hemoragii şi predispuneri la ele

•Incompatibilitate la factor fizic

Relative
•Maladii hematologice

•Hipertensiunea arterială gr.III

•Insuficienţă cardio-vasculară st. III-IV

•Maladii psihice
•Tumori maligne

•Afecțiuni cutanate
4. Hipertermia. Efectele terapeutice şi mecanismele de acţiune, indicaţii şi
contraindicaţii. Terapia cu parafină. Crioterapia – efecte terapeutice şi mecanisme de
acţiune, indicaţii şi contraindicaţii.
5. Factorii balneoterapeutici de bază, provenienţa şi clasificarea lor. Tehnica balneară
şi serviciul hidrologic la staţiunile balneare.
6. Proprietăţile fizice ale factorului hidric. Mecanismele de acţiune ale hidroterapiei
asupra sistemelor şi organelor. Efectele şi beneficiile hidroterapiei.
7. Climatologia medicală şi climatoterapia. Definiţii. Principalii factori metereologoci
şi acţiunea lor biologică asupra organismului. Tipuri de climatoterapie: aeroterapia,
helioterapia, talasoterapia, spelioterapia.
8. Helioterapia. Talasoterapia. Spelioterapia. Caracterizarea generală a factorilor
climatici şi zonelor naturale de bază din Moldova.
10. Mijloacele kinetoterapiei în reabilitare medicală.Criteriile de clasificare ale
kinetoterapiei.
Mijloacefundament aleale kinetoterapiei
•Însăși Kinetoterapia -Ştiinţa mişcării organismelor vii şi a structurilor care participă la aceste mişcări
utilizată cu scop terapeutic
2.Mijloaceadiacentekinetoterapiei
•Termoterapia
•Electroterapia
•Hidroterapia
•Terapiaocupaţională, ergoterapia
•Activităţi fiziceadaptate
•Masaj terapeutic
După obiectivele fiziopatologice:
•kinetoterapia de mobilitate articulară

•kinetoterapia de tonifiere musculară

•kinetoterapia de creşterea anduranţei musculare

•kinetoterapia de coordonare şi echilibru

•kinetoterapia de antrenare la efort

•kinetoterapia de relaxare

•kinetoterapia de posturare
După locul de activitate:
•kinetoterapia la sala de kineto

•kinetoterapia la domiciliul pacientului

•kinetoterapia la patul bolnavului

•kinetoterapia în aer liber

•kinetoterapia în piscină(hidrokinetoterapie
11.Formele și principiile de aplicare ale kinetoterapiei.Efectele terapeurice ale
kinetoterapiei.
Formele:
Imitaţii şi jocuri
•Gimnastică generală şi respiratorie
•Gimnastică medicală selectivă
•Reeducarea mersului
•Reeducarea prehensiunii

Hidro-kinetoterapia

•Sportul curativ

•Dansul curativ

•Terapia ocupaţională

•Ergoterapia

•Meloterapia activă

conştientizării

•individualizăriitratamentului

•precocităţiitratamentului

•gradăriiefortului

•continuităţiişisuccesivităţii
progresivităţii
•aplicaresistematică

•evaluareaeficacităţii

Kinetoterapieişirecuperăriifuncţionale

creşterea forţei şi anduranţei musculare

•ameliorarea mobilităţii articulare

•reeducarea coordonării şi echilibrului

•ameliorarea respiraţiei

•creşterea toleranţei la efort

12.Terapia ocupațională, definiție.Principiile de aplicare ale terapiei ocupaționale.

Esteforma detratament,care foloseșteactivitățișimetodespecificepentrua dezvolta,


ameliorasaurefacecapacitateade a desfasuraactivitatile
vitale aleindividului,de a compensadisfuncțiileșide a diminuadeficiențelefizice

Neurologie
1. Neuroreabilitaea: definiţie, deficiențe motorii după AVC
2. Indicatii pentru neuroreabilitare, deficite neurologice funcţionale posibile,
principalele limitări de activitate. Precauții/ Contraindicații
3. Neuroplasticitatea: definiţie, concept, mecanisme, manifestări
neuroimadistice.
4. Mecanisme şi principii de neurorecuperare
5. Principii generale de alcătuire a programelor fizio-funcţionale în patologii
neurologice
6. Principii de evaluare a pacientului neurologic, scale de evaluare
7. Principii cheie pentru organizarea serviiiclor de neuroreabilitare, rolul
medicului si pacientului în modelul de reabilitare.
8. Tipuri de reabilitarea, echipa multidisciplinară,
9. Scopul şi obiectivele neurorecuperării, etapizarea programului recuperator,
complicaţiile posibile in neuroreabilitare.
10. Procesul de reabilitare: conţinutul terapiei, durata si intensitatea
tratamentului recuperator
11. Kinetoterapie: posturări, evaluarea kinetică, obiective în fază acută şi
perioada tardivă
12. Terapia ocupațională. Logopedie. Recuperarea disfagiei
13. Recuperarea spasticitatii. Tulburari vezicale. Recuperare cognitivă.

Reabilitarea osteoarticulară

1. Particularitățile inspecției generale și analitice a sistemului musculo-


scheletic
2. Principii generale de efectuare a bilanțului articular
3. Reguli generale și metodologia evaluării musculare
4. Evaluarea funcțională a dereglărilor de postură și aleniament
5. Principii generale de alcătuire a programelor fizio-funcționale în patologii
musculo-scheletale
6. Caracteristica generală a metodelor și mijloacelor fizio-funcționale indicate
în patologii musculo-scheletale
7. Principiile generale ale tratamentului de reabilitare medicală în patologia
degenerativă articulară
8. Principiile generale ale tratamentului de reabilitare medicală în patologia
inflamatorie articulară
9. Principiile generale ale tratamentului de reabilitare medicală în leziuni
posttraumatice ale membrelor
10. Principiile generale ale tratamentului de reabilitare medicală în dereglări de
ținută.

Reabilitarea cardiorespiratorie

1. Evaluarea clinico-funcţională a aparatului respirator.


2. Cauzele deficitului respirator.
3. Aprecierea gradului de dispnee.
4. Scopul şi obiectivele reabilitării pulmonare.
5. Indicaţiile şi contraindicaţiile reabilitarii pulmonare.
6. Caracteristica generală a mijloacelor şi metodelor fizio-funcționale indicate
în reabilitarea patologiilor respiratorii.
7. Principii generale de alcătuire a programelor fizio-funcţionale în patologii
ale sistemului respirator.
8. Mecanizme obstricţiei bronşice în sindromul respirator obstructiv.
9. Principii generale ale tratamentului de reabilitare medicală în patologiile cu
sindrom respirator obstructiv.
10.Principii generale ale tratamentului de reabilitare medicală în patologiile cu
sindrom respirator restrictiv.
11.Reabilitarea cardiovasculară. Definiție. Obiectivele reabilitării
cardiovasculare. Indicații, contraindicații.
12.Evaluarea deficienților clinicofuncționale în patologia cardiovasculară.
Metodele de diagnostic functional.
13.Testarea cardiopulmonară. Definiție. Indicații pentru testare.
14.Fazele reabilitării cardiovasculare. Măsuri de profilaxie secundară în
recuperarea cardiovasculară.
15.Reabilitarea medicală a pacienților post infarct miocardic. Evaluarea
deficienților clinico-funcționale în raport cu fazele recuperării. Principii de
reabilitare fiziofuncțională.