Sunteți pe pagina 1din 96

Savureazi a

muzlca
firi deranj

ca _l
i r\-
1).
n?
'Ji I

Windows
BIOS & UEFI reparate

Asistent vocal
construct I&
o

Ce esteun
Blockchain? :9
-o
-<t
ED ITO RIAL

Doamnelor gi domnilor,
in aceasti edilie, vi propunem o excursie prin vecinitatea
lui Windows ro, in care aveli ocazia sa faceti cunogtinla cu
cAteva alternative foarte bune la omniprezentul sistem de
operare, care ruleazi, in cele mai multe cazuri" pe o fundalie
Linux, dar nu numai.

De asemenea, vi oferim o incursiune in lumea tehnologiei


Dan $erbinescu blockchain in care veti descoperi ce sunt gi ce gtiu sI facd
Redactor gefCHIP misterioasele lanturi de date.

Revenind la subiecte mai practice, v-am pregetit gi un


material cu toate sfaturile de care aveli nevoie pentru a
scipa de problemele de boot ale calculatorului.

Lecturd pEcute!

dan@mediaventuE.ro

:::P < 2019 < 04


SUMAR

UEFI & BIOS reparate


Sfaturi simple despre cum si rezolyi
toate problemele de boot fi de
actualizare.
66

Mai bune decAt Windows Conturile sparte devin istorie


Linux este o alternativi puterniclpentlu WindowE. Sistemul de operarc t) l, CfUf atestat zecemanager e*paroIe, 11 11
..l-t
gatuit B-a meturizat de mufte vrcme qide mult€ ori e6te la fet de utor de lff urmirind confortul dr bazl gi
fotrosit ca Window8 ro. siguanta-
-\
'i
i
!.

Ascultd muzici fErd zgomote


Asistent vocal in constructie Am testat pentru voi dftile, atat - F ,-f
Alternativa Mycroft: rntetisenr open source ii.e€hitabil Aesta e x"^ta.i. -rt
I Z ffi**Tffitr'* 5Z
in care frrnc(ioneazi controlul int€ligcnt al vocii

04 ' 2ar-o, :ilP


SUMAR

Trend
rz Uniunea Europeani gi America se dueleazl pe 58 Hardware latest
tema datelor Ne-am pregetit $i in aceaste lunl temele gi am
Date, date, nimic altceva decat date: autoritatile testat pentru voi noi gadgeturi: un laptop de
americane vor acces global Ia informalie. Dar o gaiming suplu, elegant Si performant, noul
multime de companii americane contraatactr" ln flagship Samsung o camerl DSLM de la Nikon,
sprijinul dien(ilor lor. doutr televizoare, smartphone-uri, doui plici
14 InteligentiGopilfueascl video, un SSD ieftin gi alte surprize pentru
pasionati.
Algoritmii self-learning ar trebui se ne scuteascl
de luarea deciziilor importante in viitor. in 66 Gase*e ?i rezolvl problemele UEEI
prezent, insa, ei se remarci mai mult pentru Cind ecranul devine rogu Ei UEFI impiedici
prostiile spectaculoase de care sunt capabili. pornirea computerului: nu intra in panicel
r8 Amnezie locall in aceastl situaqie de boot $i in altele, cateva
Timp de cinci ani, Google a gters rezultatele sfaturi simple te vor ajuta si rezolvi erorile.
ctruttrrilor la cerere. Totugi acest drept de a fi zo Accrleratorul de internet
uitat va remane, probabil, limitat la UE in viitor. Primitivul TCP formeazi coloana vertebraH a
20 Noua lume a automobilului internetului cu toate ce este prea lent $i nesigur
Confortabili, complet integrate in retea gi pentru folosire in ziua de azl Este bine ci avem
electrici. Astfel igi imagineazi viitorul apropiat Transport Protocol QUIC drept remediu.
producitorii de automobile. La CES, au fost 72 Hey Mycroft, cum este controlul vocal?
expuse atat ma$ini demonstrative, cAt gi modele Asistentul vocal open source Mycroft lucreaze
reale - pe cele mai bune vi le-am adus aici. transparent, in contrast cu Alexa, siri gi Google
24 Mai bune decat Winalows ro Home. De aceea" permite analize interesante ale
Destul de mu\i utilizatori nu sunt satisf:icuti de modului siu de func{ionare.
Windows. Aqa ci vI prezentim aici cele mai 78 CHIPTopro
bune altemative gi ve vom arata cum le puteti Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
incerca firi niciun risc. testeazl peste rooo de produse pe an. Aici gisegti
32 Dezlintuie puterea datelor! liste Top ro pentru r8 categorii, informalii despre
Blockchain-urile inlocuiesc increderea cu produse noi testate $i mai multe recomandiri de
matematica. in Internet of Things, asta are sens. noi achizigii.
Dar, in lumea umane, acest lucru poate duce la 82 GhidCHIPTCPU&GPU
un regim de control care nu uitd nicio gregeali. Pregurile in scidere ale CPU-urilor desktop fac
posibile afaceri foarte bune. AMD igi extinde
36 Mobilitatea in viitor va lua unnoo avant
Seria} Vine ai venit in viitor unde IA gi algoritmii gama de CPU-uri Ryzen pentru gameri.
ating toate aspectele vielii. Serialul nostru arata Tips & Tricks
cele mai excitante proiecte pentru viitor.
84 Concentrat de Know-how
Test & Tech Accelereazi-ti sistemul gi ft-ti viata mai comodi
44 Protectie perfui pentru parolele tale cu ajutorul acestor sfaturi! In plus: cele mai bune
Conturile tale pot fi protejate eficient numai cu trucuri pentru Office, hardware,
parole lungi gi complicate. Managere de parole internet Si multe altele.
pentru Windows, Android gi iOS sunt disponibile
pentru ca tu si nu trebuiasce se memorezi toate
aceste siruri de caractere ininteligibile.
48 Software & Apps l,a test
Inci o lunl de teste CHIP: Un soft pentru
protectia intimititii online gi offline, un
optimizator video, o Jruse de scule" utili, un app
pentru digitalizarea vechilor comori foto, un
player muzical cu funclii bogate, un editor
video slow motion $i multe alte buneta$.
Es2 Savureazi muzica f,iri vreun deranj
ts Muzica on, lumea exterioare off, relaxeaza-
I te! Clgtile Bluetooth cu anularea
zgomotului blocheazi zgomotele
ambientale. Am testat pentru tine cele mai
bune dispozitive.

CHIP.2or9. 04
NOUTATI

NVIDIA, Microsoft, Epic Games, Unity, Grytek gi dezvoltatori de top anunfi


Gamingul de noui generafie, la GDC zoLg
NVIDIA a anuntat o serie de noutali care gameri din intreaga lume. permite rulareajocudlor cu suport ray tra-
consolideaze pEcile grafice NVIDIA GeEor . Prezentarea NVIDIA Gameworks RTX cing pe zeci de mi.lloane de peci grafice, ac-
ce ca fiind principala platform5 prin care un set de instrumente comprehensive Si celerand dezvoltarea tehnologiei gi oferin-
dezvoltatori.i pot implementa ray tracingin tehnici de randare care ajuti dezvoltatorii du-le dezvoltatori.lor o baza de lucru uriaga.
timp real in jocuri. Anunlul, care a avut ca de jocuri sd implementeze ray tracing in Cu acest driver, plecile grafice GeForce GTX
subiect principal rolul central pe care jocuri vor proiecta efecte ray-traced pe nucleele
Microsoft Directx Ray tracing (DXR) iljoace . Noijocuri si noi experiente care benefi- shader. Performanta in joc va varia in func-
in lumea gaming-ului, include: ciaz5 de tehnologia ray tracing in timp real Iie de efectele ray-traced, numarul de raze
. Integlalea de ray tracing in timp real in cum ar fi Dragonhound, Quake II RTX gi proiectate in joc modelul plicii grafice qi
Unreal Engine si Unity cele mai populare altele. rezolulia jocului. Jocurile care beneficiaza
motoare de gaming din lume. Plecile grafice NVIDIA GeForce GTX cu de Microsoft DXR gi API-uri Vulkan vor
. NVIDIA ofeli suport pentru ray tra- arhitecture Pascal si Turing vor putea rula suporta $i ray tracillg,
cing pentru plec e grafice ceForce cTX jocuri cu ray tracing printr-un ddver care
oferind suport pentru zeci de milioane de va fi lansat in luna aprilie. Noul driver va

ELKO Romania anunti


Distribufia memoriilor de gaming G.SKItt
ELKO Romania ainceput distributia memoriilor G.SKILL destina- de sisteme de calcul podabile, mai ales ci Iaptopurile de gaming
te cu precidere pasionatilor de jocuri pe PC. G.SKILL este un im- s-au bucurat de un succes tot mai puternic in ultimii ani. Astfel,
portant producetor de module de memorie, recunoscut la nivel oferta G.SKILL contine module SO-DIMM pentru toate nevoile gi
mondial pentru produsele sale high-end, destinate in principal toate bugetele - de la solulii DDR3 $i DDR3L standard, pane la
utilizatorilor entuziagti gi iubitori.tor de jocuri. Mai mult decat avansatele Ripjaws DDR4 cu frecvente de pani Ia 32ooMHz.
atat, compania se bucurtr de o reputatie excelenti Si printre pasio-
natii de overclocking, care folosesc produsele sale de top pentru
doborarea de recorduri mondiale sau cagtigarea diverselor compe-
titii de profil. De altfel, chiar in ultimul trimestru al anului trecut,
renumitul overclocker Hocayu reugea dobordrea recordului mon-
dial de frecventE pentru memorii DDR4, prin supratactarea unui
kit G.Skill Trident Z RGB la5S66MHZ.
Trebuie precizat inse ce G.SKILL nu produce numai module
de memorie potrivite pentru competilii, ci are un portofoliu
extrem de complex pentru astfel de produse, conceput pentru a
viza toate tipurile de utilizatori care apreciaze performanla gi fia-
bilitatea. Astfel, gama pentru Pc-uri desktop este deschisi de seria
Value, caracterizate de raportul foarte avantajos performante/ 6
pret $i este incheiate de seria Trident Z Royal, considerate Ia ora
e
actuala intruchiparea designului pedect, cu frecvente de panl Ia
DDR4-48ooMHz. in acelagi timp, nu sunt neglijali nici utilizatorii 3

4> 04 ) 2::: > aJIP


NOUTATI < TREND

Epson lanseazi multifuncf ionalele

EcoTank compacte gi albe


Ia
Multifunclionalele medaliate EcoTank de nutul in lezervor, astfel ce realimentarea alimentat din recipiente de cemeaE ma-ri.
Epson vin intr-un format nou compact, devine simph gi fdra dificultili si (datorite Fiecare multifunctional este insotit la achi-
caracterizat de linii elegante (atat L316o, cat formelor unice ale picuretoalelor) se elimi- zilie de un set de recipiente inclus care ofe-
9i L3156) $i cu finisaj alb (doar in cazul ntr riscul reincercarii cu o culoare gre$it5. ri suficiente cerneale pentru pan5 Ia trei
modelului L3r56), care Ie fac sA se integreze Pentru a pestra aceeaSi autonomie ani de utilizarer. Rentabilitatea ridicattr le
optim ln spaliile amenajate in stil modern. generoasa pe care o au gi celelalte modele ofere consumatorilor posibilitatea de a face
Noile modele vor fi puse in vanzare ince- EcoTank economice din gami, aceste multi- economii de pAne h 90% Ia costurile pentru
pand din aprilie zoD. fun4ionale (L3r6o, L3EG) sunt echipate cu cernealiz. Noile recipiente cu cerneali
Toate noile multifun4ionale din gama cate un rezervor voluminos, care poate fi pentru realimentarea multifunctionalului
EcoTank (L3l6o, L3156) au au, de asemenea" preluri
un design actualizat, speci- accesibile.
al conceput se economi- Cu modelele EcoTank,
seasce spatiu. Rezervorul se poate imprima cu uqu-
de cerneali nu mai este rintl direct din telefoane
pozitionat lateral, ci se afle mobile, tablete 9i laptopuri.
integrat in carcasd gi este Optiunite Wi-Fi 9i Wi-Fi Di
orientat frontal. Pe Enge rect le permit utilizatorilor
reducerea spaliului ocupat, se t mite documente pen-
aceaste modificare le per- tru a fi printate de pe dispo-
mite utilizatorilor sd verifi- zitive inteligente, folosind
ce foarte simplu cantitatea aplicatia Epson iPrinB.
de cerneald disponibili. ln Multifunclionalul poate
plus, noile recipiente nu primi fiiiere de aproape
necesittr presare manuale oriunde din lume prin
pentru a elibem tot conti Epson Email tuint 3.

Pentru profesionipti:
Monitorul sustenabil Phitip s zilzBg
MMD, partenerul licentiat al monitoarelor Philips 25289 este un monitor sustenabil. monitorul are in componente 85olo mateda-
Philips, lanseaza monitorul LCD B{ine Phi- Senzorul sdu unic Powersensor poate de- le plastice reciclate gi roo% materiale de
Iips 25289. Monitorul firi rame, cu diagona- tecta p,Lez€nla umanl ut izand semnale ambalaj reciclabile pentru a reduce
la de 25 de inchi (63,4 cm), cu o rata de aspect infrarogii inofensive, pentru a reduce auto- urma de carbon.
de 16:10, dispune de caEcteristici de iraltd mat luminozitatea ecranului atunci cand
performanle pentru a spori productivita- utilizatorul este absent.
tea, de un design realizat pentru reducerea Rezultatul este
costurilor energiei, protejAnd in acelaqi o reducere a
timp mediul. Echipat cu tehnologia Power- consumului de
Sensor, switch-ul de zero wa!i, panou IPS, o energie de pA-
baze ajustab e SmartErgo gi o serie de ca. ntr la 8o%, pre-
racteristici de imbunatalre a confortului, cum ii o durate
Philips 252B9 este sotuliaideale pentru pro- de viali mai
fesioni$tii cale doresc ca zilele lucritoare str mare a monito-
fie cat mai productive gi mai confortabile in rului. in plus,
timp ce au grije ca impactul asupra mediu- Philips 25289
lui se fie cat mai mic. este echipat cu
Pentru a asigura o performantd vizuaE un switch de
optimA pentru toate utilizerile profesiona- zero $,/ati, care
le, Philips 25289 are o rata de aspect de 16:to intrerupe in to-
pentru spaliul vertical crescut al ecranului talitate moni-
gi este echipat cu un panou IPS care permi- torul de la sur-
te unghiuri de vizualizare de V8'lV8', cNar sa de curent,
Fi atunci cand pivoteaza la 9o'. Panoul IPS punand imedi-
furnizeazd, de asemenea, imagini luminoa- at capet consumului de energie atunci cand
se, clare Fi o precizie avansate a culori.lor pe monitorul nu este utilizat. ln conformitate
ca.re fotografii, arti$tii $afici, profesioni$tii cu standardele energetice precum Energy
in fikn. arhitectii 9i designeriile apreciaz5. Star 7o, EPEAT, WEEE qi BoHS,

CHIP < 2019 < 04


Designultiu pe Desktop OMEN X by HP!
Provocarea #H PModdingGontest
HP Inc. Romania ii provoace pe toli pasionalii de gaming din Roma- acest tip organizat de catre HP OMEN in Romania sunt urmetoarele:
nia - fie ei modderi designeri arhitecli sau artjsji - se isj imagineze . Premiul I - fansformarea prciectului in realitate + I x Laptop de
cea mai inovatoare carcasi de Desktop OMEN X by HP care ar putea Gaming OMEN by HP r7-amomq, , Intel Core i7-875oH pana la 4.rcHz,
fi construite OMEN by HP este brandul de gaming al companiei HB rB" FUI HD, uGB, HDD rTB + SSD 128cB, NVIDIA GeEorce cTX rc7o
iar desktopul OMEN X este varful acestei game fiind un produs 8GB, Windows 10 Home
ultraperformant cu un design rwolulionar. Provocar€a lansatd de . Premiul II - 1x Monitor de gaming OMEN by HP 27 Z4D33AA
HP Inc. Bomania este ca pasion4ii de modding sau designerii locali QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, USB 3.o, 165 Hz, r ms
si porneascd de la designul actual al acestui produs gi sa imagineze . Premiul III - 1 x kit periferice de gaming OMEN by HP fornat
un design inovator. o reinterpretare personaltr. din; tastatura mecanica gaming OMEN Sequenc€r cas3i OMEN
Modifrcirile qi noul design propus pentru carcasl modelului de Mindframe; mouse gaming OMEN Reactor
desktop OMEN X by HP pot fi inscrise sub forma de Cchi1e sau dese- Carcasa ca$tigetoare va fi realizaui in termen de maximum 30 de
ne tehnice h perioada 19 martie - 5 aprilie 2oD pe website-ul dedicat zile de Ia anunlarea c4tigtrtorilor cu sprijinul 1-A.B 5oL Aceasta va fi
campaniei, http/,vww.hp,ro/omenmodding. prezentate in cadrul unui eveniment tuturor participantilor gi pasic
Ca un plus de motiva{ie, premiile dedicate primului concurs de natilor de modding.

Nou monitor de gaming:


AOC GzseaPQU
AOC a anunlat un nou monitor de gaming cu diagonau de 28 de panou de generatie noui de tipul TN HDR-ready cu un timp de
inchi (7],rcm) cu rezotutie Ultra HD / 4K (3840 x 2160 pixeli): AOC respuns de r. ms. Monitorul dispune de tehnologia AMD Freesyng
62868PQU. Pentru a satisface nevoile gamerilor in clutarea unei ce elimini blocajele cadrelor $i deformarea imaginii cauzate de
imagini precise gi a unui gameptay fluent, display-ul aduce un diferenta cadrelor furnizate io joc de citre placa video cu cea a
monitorului. Toate aceste imbuneteiiri asigure o experiente 4K
fluide injocuri. Monitorul va fi disponibil in Europa incepand cu
Iuna aprilie 2019.
Ramele subtiri de lui G2868PQU, accentele rogii gi negre,
precum gi supotul ergonomic cu o inellime de 13o mm, reglabil in
iniuime, subliniaze construeia focalizati pentru segmentul de
gaming. Acest monitor este ecNpat cu un nou panou de tip TN de
28" care acopera lo2% din SRGB $i 82% din gama de culori Adobe
BGB, astfel ce utilizatorii nu vor vedea doar de 4 ori mai multe
detalii decat pe un ecran Full HD dar vor experimenta culori vii.
Imaginea monitorului este extrem de clari, datorite unei den-
sitltide 15rc5 ppi (pixel pe inci). Utilizatorii placilor video AMD se
pot bucura de o experienli fluid, a cadrelor gi o ratl de impros-
petare de pane h 6oHz datorite tehnologiei AMD Freesync.
AOC G2868PQU are un design minimalist, dar ofera o
game larga de personalizare, suportul elegant fiind
reglabil la iniltimea de Eo mm. Mediile luminoase
nu reprezinte o probleml pentru model, datorita
Iuminozitltii ridicate de 3oonits. Atunci cand I
este utilizat in conditii de lumine scezuta/
3
noapte, modul Low BIue Light este
g
menit sareducl obosea-la ochilor

6, 04'2or9>CHlP
NOUTATI < TREND

ASUS a lansat plicile grafice


TUE Gaming gi Phoenix GeEorce GTX 1660
ASUS completeazA liniile de produse TUF Gaming Si Phoenix cu
noile pleci grafice GeForce GTX 1660. Acestea sosesc pe piale
dupi modelele GTX 1660 Ti, oferindu-le jucetorilor mai multe
optiuni competitive. GeForce GTX 1660 GPU valorifice perfo!-
manlele impresionante ale arhitecturii Turing pentru a furniza
fundalia ideale pentrujocurile AAA ro8op sau pentru realizarea
unui upgrade rapid in cazul sistemelor imbetranite.
Trecand cu brio un set de teste de compatibilitate cu plecile
de baze TUF Gaming, precum qi un program de validare de r44 de
ore, ce imptce o varietate dejocuri Fi teste sintetice, TUF Gaming
GeForce GTX 1660 se adreseaze utilizatorilor care preferd un
ciclu de upgrade mai extins- Pentru a asigura durabilitatea pe
termen lung, fiecare phca este fabricate cu ajutorul tehnologiei
ASUS Auto-Extreme $i este ranforsatd cu o place metalica. Siste-
mul de racire este echipat cu doue ventilatoare de 80 mm cu
rulmenti cu bile, ce au o durabilitate de pini la doui ori mai lun-
ge decat designul cu lagere.
Phoenix GeForce GTX 1660 are un ventilator mare de loomm
ce este echipat cu un set complet de tehnologii pentru a creste
durabilitatea si performanga, in timp ce mentine o amprente
mica. DesignulASUS patentat cu pale-aripd incorporeazi varfud
modificate pentru a reduce rezistenla din partea aerului, in timp
ce carcasa IP5X rezistente la praf protejeaztr cele doue seturi de
rulmenti pentru a asigura o durata de viate mai mare. Plecile
Phoenix sunt, de asemenea, fabricate cu ajutorul tehnologiei
Auto-Extreme, un proces automat de productie ce utilizeaze
roboti pentru a imbuneteti fiabilitatea.

Milestone Integration Day Romania


Milestone Systems, lider global in dezvolta-
rea de sisteme de video management (VMS) \l
G
gi solutii de supraveghere, a organizat
Milestone Integration Day Romania - un
eveniment dedicat dezvoltirii de solulii
personalizate gi noilor concepte din dome-
niul supravegherii video gi siguranlei per-
soanelor gi bunurilor
La Milestone Integration Day Roma-
nia, au participat partened comerciali,
membri ai comunitetii gi utilizatori finali,
care au avut astfel ocazia de a se intahi Si
discuta, cu scopul explorerii aprofundate a
posibilitaulor practic nelimitate pe care le
ofer5 o platforme deschise, tocmai pentru a
dezvolta noi solulii personalizate. Eveni-
mentul a avut loc pe 13 martie la hotelul Caro din Bucuregti, fiind conceptul in fala publicului de specialitate reunit la Milestone
deschis prin prezentarea de aborderi verticale pentru orage, Integration Day Romania. EI a realizat un sistem automatizat de
servicii de transport, industrie gi infrastructure critica. Prezen- drone, care se poate fi folosit pentru monitorizarea de la distante
terile au avut in vedere inovaliile Milestone gi ultimele actuali- a unor obiective, cu administrare din Milestone XProtect.
zeri ale solutiilor de integrare, cu IBM Cloud, Advancis Solutions, Avantajul unei astfel de abordiri este ca permite asigurarea unui
SAIMOS C3 CORE Analytics for Milestone XProtect. nivel corespunzetor de proteclie pentru locatii unde interventia
Dupi ce Ia prima editie a Milestone Kickstarter o echipd din umane ar fi prea riscantd sau prea costisitoare. Solulia sa se
Romania a castigat competitia din Las Vegas, la edilia de anul adreseazi tuturor situatiilor in care .,ar fi fost bine dace ar fi
acesta, din nou lara noastri este reprezentate in finala competi- existat o cameri acolo".
tiei. Finalistut, pe numele se'u Vlad Creciunescu, $i-a prezentat

cHTP < 201q < 04


TREND ' NOUTATI

ASUS ROG anunti linia PNK LTD:


Tastature, maus, cigti gi maus pad
ASUS Republic ofGamers (ROG) a introdus switch-ud Cherry MX rosii, maro sau albas- Fusion3oo a fost inlocuit cu alb. La interior,
noua linie de periferice PNK LTD pentru in funclie de preferinte.
tre, avem difuzoare ASUS Essence de 50 mm $i
jocuri, cu o noue culoare, in editie limitate. ROG Gladius IIOrigin PNK LTD sunet surround virtual zr. Designul modifi
Schimbarea culorilor a permis ca ROG str urmeazd exemplul lui Flare, cu un mix colo- cat al camerei de rezonante este etang
evidenlieze vizual unele dintre cele mai ristic strategk ales. Textura inspirate de pentru a sigila aerul in interior si pentru a
bune facilitili ale fiec5rui produs. cu.ltura Maia" de pe laterale, Fi rotila de reduce pierderile audio, iar zona din jurul
O Iinie traverseaza BOG Strix Flare din scroll, capteaze atenlia. cladius II Origin difuzoarelor este mai mare, creand o ambi-
partea dreapteinspre marginea inferioare a PNK LTD se bazeazA pe acela$i senzor optic antd sonora mai largl.
tastaturii. Finisajul roz mat gi cel texturat, PixArt 3360, care poate ajunge la Dooo DPI. Maus pad-ulROG Sheath este suficient
aflat unul lange altul confere un efect in Swith-urile sunt Omron rezistente la 50 de de mare pentru a cuprinde toate echipa-
doul tonuri fluminarea RGB de pe fiecare rnilioane de clicuri. mentele, fiind fabricat dintr-un material
buton poate fi folosite pentru a selecta Cagtile ROX Strix Fusion 3oo au micro- tesut, pus deasupm unei suprafele antide-
totul roz sau se poate opta pentru culorile fon retractabil, complet ajustabil, care se rapante. Edilia PNK LfD menline aceeaSi
curcubeului, care pulseaz5 in diferite efecte. imbini in cadru pe cupa urechii drepte, iar amprentiuriase, de 89 x 43cm, ca originalul.
Editia limitatd PNK LTD ofere Ia alegere iluminatul cu accent rogu al o ginalelor

Moto Camerazupdate:
Eunc{ii noi pentru toate smartphone-urile Motorola
Cu ultimul update al aplicatiei Moto Came- sorii unui moto 23 play Moto pot beneficia ristica Spot Color. Aceasta se adaugi posibi-
ra 2, utilizatorii Motorola au acces la func[ii de stickere Augmented Reality, care permit litllii de a adeuga watermark pe foto$afii.
gi experienle noi. La fel ca gi utilizatorii noi- utilizatorilor si transfere obiecte 9i caracte- in plus, Moto Gss Plus dispune acum de
lor moto Gz Plus, G7 sau Gz Power gi pose- re virtuale irxtr-o lume reale. Aceaste func- modul Portret pe camera frontale.
tie se activeaz5 din Pentru cei pasionali de foto$afie,
aplicatia Google trebuie se amintim li cd, odate cu aceaste
Lens, care este actualizare, beneficiazi de precizia modului
direct inte$ate in manual gi de histogama generate de came-
softul camerei. Ie, ce poate fi utilizatE ca ghid pentru obti
Smartpho- nerea expunerii corecte a imaginii. Histo-
ne-urile moto 22 grama este o leprezentare grafice a pixelilor
Eorce, G5s Plus, expugi intr-o imagine, ce contine verfuri Si
moto x4, moto G6, depresiuni, care indici subexpunerea sau
moto G6 Plus, moto supraexpunerea imaginii. Prin analiza
23 Play $iMotorola histogramei, din gama tonurilor imaginii,
One beneficiazi puteti vedea dace aveti nevoie se modificati
acum pe camera expunerea, astfel incat sa realizati fotogra- jj
frontaE de caracte- fia perfecta.

8, 04 > 2or 9 > CHIP


NOUTATI < TREND

Televizoarele QIED Samsung


Au un nou mod Ambient
Samsung a anuntat ce gama de televizoare QLED
din 2org va oferi un nou mod Ambient, care va afiga
conlinut divers, inclusiv opere de artA de renume
mondial, chiar gi atunci cand televizorul este opdt.
Prin modul Ambient, pe ecranul televizorului pot fi
accesate o varietate de informatii, cum ar fi cele mai
importante gtiri, actualizerile meteo, fotografii sau
muzici. Mai mult decat atat, Samsung a colaborat
cu arti$ti de renume, precum Tali Lennox gi Schol
ten & Baijings, iar lucrerile acestora vor fi afi$ate pe
televizorul QLED cand este folosit modul Ambient.
Deja disponibil, noul mod Ambient a fost
gandit pentru a imbunetili viata de zi cu zi a utili-
,lfr zatorilor si pentru a le oferi experiente unice in ceea
ce priveste conqinutul la care pot avea acces in
momentul in care inchid televizorul.
Ca parte a lanslrii initiale a noului mod Ambi-
ent, Samsung a colaborat cu arti5ti talentati pentru
a ajuta utilizatorii sd-gi faca din casele lor un mediu
mai cald gi mai confortabil. Recunoscuti pentru
picturile sale abstracte in ulei, Tali Lennox, un
model Fi artist influent din industria modei, gi-a
unit fortele cu Samsung pentru modul Ambient. De
asemenea, compania olandeza Scholten & Baijings a
creat o coleclie de lucriri ce folosesc po{elan gi
tesituri cu tipare gi culori elegante.

Malware i+ slil_Ul p_ipugilor ruse$ti,


Pentru utilizatorii site-ului Pirate Bay
Cercetetorii Kaspersky Lab au detectat un nou malware, raspan- te de dspandire a malware-ului PirateMatryoshka. Cercetarea
dit prin intermediul Pirate Bay - unul dintre cele mai populare arate ca, pane acum, link-ul de phishing a fost accesat de aproxi-
site-uri de tip torrent. Malware-ul urmiregte infectarea Pc-urilor mativ ro-ooo de od.
utilizatorilor cu adware Si instrumente capabile sa instaleze alte
programe malware. Este multistratificat 9i, avand in vedere nenu-
How PirateMatryoshka matware infects users
meratele sale funclii ascunse in spatele altora, amenintarea a fost and is distributed on Pirate Bay
numita PirateMatryoshka. dupa celebra papuge ruseasce.

fl
Recent descoperitul malware PirateMatryoshka are un troian
downloader (un malware care descarce alt malware) deghizat
intr-o versiune piratata a unui software legitim, folosit in activita-
tea zilnici pe PC.
Malware-ul folose$te o metode complexe de auto-propagare.
in timp ce marea rnajodtate a codurilor malware descoperite pe
site-urile de tonent se rispAndesc, de obicei, prin intermediul con-
eoe,"#
turilor de utilizator nou instalate (,,seeders'), malware-ul Pirate- @
Matryoshka se rispande$te folosind nume cunoscute, fere istoric
cunoscut de activitate deunetoare. Procesul de distributie devine,
astfel, mai eficient datorite bunei reputalii a sursei: potentialele
victime nu au nici un motiv sa seindoiasca de faptul ce fiqierul pe
A
o
care vor sd il descarce este sigur
Odata ce un utilizator ddclickpe programul de instalare,ince- ,Ji
pe procesul de infectare cu PirateMatryoshka. in primul rind, A
l* t{e\ l{/nr
victimeiii este afigati o copie a paginii Pirate Bay care este de fapt
o pagini de phishing, cerandu-i se-gi introduce datele de autentifi-
ooo ! f1]1!1:i1 :
1::a.!r:::L
care pentru a putea continha instalarea. Ulterior, acest program
(a,PERtfln
malware utilizeazi datele introduse pentru a crea noi instrumen-

CHIP < 2ors < 04 .9


TREND > NOUTATI

Provocarea
ASUS: EIEAte
ASUS i-a invitat pe pasionalii de jocuri la un nou mara-
ton,,Join The Republic",in perioada u-24 martie,in plaza
Romania. Evenimentul a gezduit cele mai tari sisteme de
gaming li a avut concursuri cu premii interesante $i sesi-
uni de autografe.
Cei mai buni jucetori inscrigi la concursul ,,Cupa
Liceelor" au avut lansa de a vizita cel mai mare stadion
de fotbal din Europa: Camp Nou, sau de a castiga tele-
foane ASUS ZenFone gi multe alte premii surprize.
Cagtigetorul din ,.Cupa Liceelor" a disputat CUPA
ROGin data de 23 martie, iar cel mai bun a primit
pe langA trofeu gi marele premiu: excursia Ia
Barcelona. Toti jucetorii calificali in aceasti
etape au primit garantat un telefon ASUS Zen-
Fone.
Evenimentul a fost vizitat gi de celebriteli precum El Nino, video NVIDIA pane Ia GePorce RTX 2o8o, are procesor Intel Core
Owy cel mai bunjucltor roman de EIFA, sau Dorian popa, care a i7-875oH gipanela 24GB de RAM. De asemenea,ASUS ROG STRIX
fost gi el prezent,in ultima zi a evenimentului, pentru a face foto- SCAR II GL5o4 este echipat cu primul ecran ultra-sublire din
grafii cu fanii. lume, tactat lar44Hz cu 3ms timp de respuns de Ia gri la gri. SCAR
La eveniment, fanii au putut vedea si testa gi cele mai noi II are o tastaturiin stil desktop, cutimp de rispuns foarte scazut
laptopuri de gaming. ASUS ROG Zephyrus S, cu acceleratoare gi tehnologie Overstroke, care asigure control precis.

Samsung a lansat in Rominia

Gama Galaxy Sro


Samsung a lansat in Romania noua game Gahxy S1o, in cadrul unui instalalie digitali speciald, sub forma unui caleidoscop - #toYears
eveniment aniversar ce a marcat lo ani de Galaxy. Seria Galaxy S Ofcalaxy Wall. Fiecare model din seria Galaxy a avut un poster
a adus unele dintre primele inovagii din industrie, oferind utiliza- propdu, realizat de cate un artist diferit, cu numele modelului
torilor o experientA incredibih Si libertatea de a alege device-ul ilustrat. Dupe scanarea numelui cu apticalia dARe by Samsung,
potrivit pentru ei. Totodate, seria s-a diferenliat, de-a Iungul tim- invitatii au descoperit o ilustralie animate de artisti in realitate
pului, prin intregul sistem de functiona[teg oferit, dar si prin augmentate.
design-ul premium, gandit se fie cat mai usor de folosit, prin Galaxy Sro a fost proiectat pentru cei careiFi doresc un smart-
inovatie gi, nuin ultimul rand, prin putere. phone premium, cu performanle puternica, care pregetegte tere-
in cadrul evenimentului, invitalii au avut ocazia si rememo- nul pentru urmetoarea generatie de experienle mobile, in timp ce
reze intreaga gener4ie de device-uri din seria Galaxy S, printr-o Galaxy Sro+ puncteaze cu brio toate specificaliile tehnice, de la
display ]a cameri, performanla, iar calaxy Sroe a fost construit
pentru cei care igi doresc toate funcliona[tetile avansate intr-un
pachet compact, pe un ecran plat.
Galaxy Slo are cel mai bun ecran produs vreodate de
Samsung, primul ecran dinamic AMOLED din lume. Fiind primul
telefon smartphone certificat HDRIo+, ecranul oferi conlinut
digitatviu, o gama largi de culori pentru imagini dinamice cAt mai
realiste. Ecranul unic Infinity-O al Galaxy Sro imbine o serie de
senzori cu tehnologia camerei intr-un ecran de tip hole-in display
- pentru a maximiza proprietetile ecranului gi a ne line departe de
distrageri.
Ecranul dinamic AMOLED al calaxy Sro include si primul
scaner de amprente cu ultrasunete incorporat, care cite$te contu-
rurile 3D ale amprentei fizice-nu o imagine 2D a acestuia - pentru
o imbunetitire anti-spoofing. Cu p ma certificare FIDO Altiance
Biometric Component ain lume, aceaste autentificare biometrici
ofere securitate de ultima generalie, pentru a menline telefonul in jj
sigurante. 3

IO ' 04 > 2or9 > CHiP


BenQ, lider global pe piala de proiectoare cu tehnologie DLP, a GV1 asigure !'ersatilitate fi u$urinta in utilizare prin interme-
lansat modelul compact GVL Acesta ofera adeplilor ultimelor diut conectiviteui wi-Fi Fi Bluetooth, sau chiar prin intermediul
tendinle in materie de lifestyle o modalitate cu totul noue de a se unui hotspot wireless direct, atunci cand nu este disponibiE o
bucura de divertisment in format ,big-picture", in orice locatie. conexiune Wi-Fi. Pe lange acestea, BenQ GVI include un port
Compact gi u$or, noul videoproiector portabil vine alimentat USB-C capabil sd ruleze continut prin DisplayPort over USB (cu
de o baterie interntr $i este capabil se proiecteze filme sau orice alt aiutorul DisplayPort Altemate Mode) $i este gata se redea flgiere
tip de continut muttimedia. Pentru asta se folosegte de o conecti- media direct de pe un stick USB-C. Ca suport audio, GVr vine echi-
vitate ve$atiH, ce include un modul Wi-Fi $i Bluetooth, precum gi pat cu un difuzor de 5W inse cu o simple atingere de buton ofere Fi
un port USB-C DisplayPort. Bateria incluse este capab a se ofere o opiiunea de boxe portab e prin Bluetooth.
funqionare continue de pani [a 3 ore, garantand o durati de viate Utilzand un sistem de proieclie DLP, bazat pe tehnologia
de peste 2o.ooo de ore. ca$tigetoare a premiului Academy Award of Merit Oscar 2o$, folo-
Introducerea unui pivot in partea superioara a carcasei, site in 90% din cinematogmfele digitale din lume, BenQ GVr oferi
precum gi a unei funclii de corectie automata a simp- calitatea inconfundabitE DLB culori precise $i claritate, aleturi de
"trapezului",
lifictr instalarea, oferind un setup u$or 9i posibilitatea de inclina- o sursa de lumina LED care functiofleaze impecabil timp de 3o.ooo
rea a lentilei la un unghi de 15". Astfel proieqia poate fi plasati cu de ore.
uprinti Ia o inillime confortab e pentru privire.

Studiu Cisco: multe brese de securitate au costat


Peste Soo.ooo S in zorS in domeniul aparerii.
Profesionigtii din domeniul securite$i pun dispozitive Si aplicalii reprezinte, de ase- de securitate
un mai mare accent pe consolidarea la menea, o preocupare impodanta pentru . practicl sesiuni de congtientizare
39%
nivel de furnizori, pe colaborarea dintre CISO.. Pentru a rezolva aceste provociri gi in randul angajalilor in ceea ce privegte
departamente, precum gi pe programe de pentru a proteja mai bine organizatiile: securitatea.
constientizare a importantei securitafli, . 44 au sporit investiliile in tehnologii . 38.6 S-aU Concentrat asupra implemen-
potrivit celui de-al cincilea raport anual terii tehnicilor de reducere a riscurilor.
Cisco CISO Benchmark Study 2019. Studiul Respondenlii au remalcat, de aseme-
este realizat Ia nivel global, fiind intervie- nea, impactul financiar ddicat al bregelor
vali peste 3.ooo de lideri in domeniul secu- de securitate. 45% dintre respondenti au
rite$i din FrL
18 raportat faptu.t ca impactul financiar al
Mediile organizalionale complexe, unei bre$e de securitate asupra organizaliei
alcetuite din solutii provenite de la 10 sau lor a fost mai mare de 5oo.ooo de dolari.
mai multi furnizori de securitate, pot Vestea buna este cA mai mult de 50% din-
ingridi vizibilitatea profesionigtilor din tre respondenli au reu$it se reduci costu-
domeniul securite{ii la nivel de organiza- rile bre$elor de securitate sub jumtrtate de
!ie. 65% dinue respondenti cred ce nu este milion de dolad. Remane insd un procent
o sarcine u$oard sA stabileasce scopul unui solid de 8% care continue se aibe costuri de
atac, sa il izoleze ti si previne alte atacu . peste 5 milioane de dotari per incident,
Ameninterile necunoscute' care existd in pentru cea mai mare bre$I inregistrati in
I
afara companiei, adice utilizatori, date, ultimul an.

CHIP<2or9<04 . ll
TREND , PROTECTIA DATELOR

Uniunea Europeani gi
America se dieleazi
pe tema datelor
Date, date, nimic altceva decAt date: autoritilile americane vor acces global la informa[ie.
Dar o mullime de companii americane contraataci,in sprijinul clienlilor lor.

olitica stricte "America First" a lui Donald Trump provoa- unei curti gi f6re ca vreun client sI fie informat despre asta. CU
ce o distanlare intre Europa gi SUA in Europe multe sec- GDPR, UE se concentreaztr pe proteclia datelor personale gi
toare - gdndilivi doar Ia relaliile comerciale sau Ia pro- ofere cUenlilor dreptul de a fi informali despre ce anume se in-
tectia climatului. Aproape simptomatic pentru aceastd tample cu datele lor. Combinalia acestor doue legi a provocat
dezvoltare este faptul ce, pe parcursul anului trecut, Iegi pri- destule dureri ce cap companiilor americane care opereaze in
vind proteclia datelor au intrat in vigoare atat in Statele Unite, teri din UE. in caz de urgentS, ele sunt obligate sa incalce una
cat i in Uniunea EuropeanE, care au agende fundamental in dintre legi gi, in acest caz, risce amenzi care pot ajunge la mili-
conflict. Mai precis, este vorba de legea americand CLOUD Act oane de dolari.
(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) gi legea europea-
ni GDPR (General Data Protection Regulation). CLOUD Act Ascunse in rapoartele de buget
obligi companiile americane si faci disponibile datele client! Pe 23 martie 2or8, Donald Trump a semnat CLOUD Act -tacit Si
lor stocate pe servere din stfiinetate atunci cand autoritilile secret - ca o anexa la aproximativ 2.2oo de pagin.i ale unui ra-
ame cane au nevoie de ele. Fera nici un mandat don partea port privild bugetul Fi fere niciun vot in Congresul SUA Legea

04 , 2oI9 , C HIP
PROTECTIA DATELOR < TREND

este Ia fel de controversate pe cat sugereazl felul in care a fost


semnate. CLOUD Act dateazA de pe vremea unei dispute intre
departamentul american al Justiliei gi Microsoft. In disputa Ie-
gala, care a durat ani de zile, autoritelile au solicitat datele unui
client al Microsoft, stocate pe un server irlandez.
Microsoft nu a vrut se furnizeze datele pentru a nu viola o
Iege locale. Pe baza CLOUD Act, Curtea Supreme a declarat c5
procedurile au fost finalizate gi a ordonat Microsoft str furnize-
ze datele.
Cu toate ce Microsoft oficial a pierdut cazul, toate povestea
s-a dovedit a fi una pozitive. $eful consilierilor legali Brad
Smith a scris pe btogul oficial al Microsoft ce intentia compani
ei din Redmond era oricum de a se ajunge la noi legi internatio-
nale privind proteclia datelor. De aceea, Microsoft a solicitat
mai multe principii care se fie incluse in CLOUD Act pentru a
spori proteclia datelor personale. Spre exemplu, aproberile din
partea judecetorilor ar trebui se fie obligatorii pentru solicita-
rea datelor gi clienlii trebuie informati despre ce anume se in- Trump semeaza CLOUD Ast ca o anexi la raportul pe buget -
fere vreun acord prealabil al Congresului.
tampla cu datele lor. Mai mult, Microsoft s-aangajat se respecte
legislalia europeana GDPR.
Dupe aceea, gigantul software a primit un feedback abso-
Iut pozitiv Amazon s-a aleturat Iui Microsoft ince din timpul
disputei legale si a sprijinit menlinerea secreti a datelor re- ,,CLOUD ACt
spective. in general, proteclia informaliilor clientilor este pri- esteunpas
ma p oritate pentru Amazon, spunea Bertram Dorn, Speciali-
sed Solutions Architect Ia Amazon Web Services, intr-un
important,dar
interviu acordat CHIP ,,Eiecare solicitare de dezveluire a date- trebuieurmat
lor personale va fi mai intai verificate, contestata 9i dezbtrtutd',
a asigurat Dorn. Pentru a rispleti increderea clienlilor, aceFtia
de mai multi
vor fi tinuli la curent in permanenle cu tot ce se intampla cu pa$t
datele lor Bmd Sdith
Avocat gef aI Microsoft
Tot mai multe companii ar trebui sa contraatace
Si organizalia non-guvernamentale Electronic Frontier Eoun-
dation (EEF) a respuns, dupe cum era de aqteptat, la aceasti si-
tualie. EFE a criticat CLOUD Act ca pe o uqi din dos pentru
FBI, NSA & Co., care face posibil un spionaj extins. Dar EFF a
,,Acesta este
ISudat principiile lui Microsoft gi faptul ci firma s-a angajat un atq.c asupto.
se respecte intimitatea clienlilor 1or. Potrivit EFE ar fi de dorit principiului
o legetur5 mai puternica cu drepturile fundamentale ale omu-
lui, precum Fi un angajament clar din partea altor companii
qsistentei
mari, precum Facebook, Apple sau Google. Google a comentat
deseori acest lucru prin intermediul unor scurte posteri pe .legale,
blog. La fet ca Microsoft, gigantul internetului s-a angajat se
rectproce
respecte GDPR Si solicita legiuitorilor sI adapteze legile inve- Jo,n Philipp Albrecht
chite Ia viata digitala moderne. Google promite se proceseze Verzii
; datele ,in stricte concordan!e cu instructiunile clientilor".
! Desigur, politicieni nu puteau rdmane tlcuIi. Jan Philipp
:- Albrecht, expert in protectia datelor al Verzilor, percepe
CIOUOect c" pe o ameninlare Ia adresa coopererji dintre !a- Microsoft
{} sprijinl
!! ri. Spre exemplu, indepartarea de principiul asistenlei legale prot€c!ia
i=l reciproce permite accesul neautorizat la date al autoritatilor datelor
€E din lari precum Chjna. Rusia sau Turcia si submineaza Saran- dienlilor sii 9i
fuI liile constitulionale. in prezent, doar acordurile bilaterale din- sugereazi noi
.!E tre Statele Unite si larile europene, aga-numitele Acorduri de principii care
se fie incluse in
i-f AsistenlS Legal5 Recjproca, par sa fie o solulie. Problema este
CLOUDAct.
i.! ci SUA nu vrea un acord cu intreaga UE, iar UE nu vrea ca !e-
{{ rile s5 negocieze individual cu SUA. Este inca un eYemplu gre-
*E itor al distanlei care se interca leaza d in ce in ce mai mulL intre
!f Europa si America. r

CHIP .2019 . 04
. 13
TREND > EROARE AI

Intelige4e
copilireasci
Algoritmii self{earning ar trebui si ne scuteasci de luarea deciziilor
importante in viitor. in prezent, insi, ei se remarci mai mult pentru
prostiile spectaculoase de care sunt capabili.

emeile candidate Ia unjob Ia Amazon au avut o experien- unui scor in intervalul de la una la cinci stele, destul de aseme-
te foarte neplecuta. De fapt, procesul de angajare pentru netor cu calificativele acordate de clienlii Amazon in recenziile
ar fi trebuit sa fie st ct neutru Si lipsit de vreun trata- produselor. De parce asta nu ar fi fost deja destul de complicat,
ment preferenlial. Pentru atingerea acestui nobil obiectiv, ma- un alt aspect s-a dovedit a fi mult mai problematic. IA nu agrea
gazinul online a folosit un algoritm incepand cu 2014. Algorit- femeile, preferind, in schimb, candidalii berbali. Motivul a fost
mul a primit toate datele despre candidalii acceptali in ultimii atat de evident ce programatorii l-au pierdut complet din vede-
zece ani. Din aceste date, IA ar fi trebuit se filtreze criteriile ca- re. Majoritatea CV-urilor candidalilor care au fost analizate de
re se stea la baza angajdrii depersonal in viitor in acest proces, algoritmii Amazon erau ale unor berbati, ceea ce reflectA, de
instrumentul de recrutare a categorizat candidatii potrivit fapt dominalia masculilor in intreaga industrie tech. De aici,

04'2019>CHIP
EROARE AI < TREND

algoritmii Amazon au tras concluzia ca un candidat mascul es-


te preferabil. Profilurile candida{ilor au fost evaluate intr-o
maniere care depuncta automat orice candidat care specificain
cererea de angajare ca este ,,femeie" sau de sex ,,feminin". Esecuri masive ale algoritmilor
Algoritmii antrenati inadecvat incrucisate in cantitad aproape
sau chiar incorect produc dese- incalculabile de date, care altfel
Odati birbat, intotdeauna birbat
ori rezultate infioretoare. in nu ar fi fost vreodatd observate
Cu toate ce programatorii au incercat sd neutralizeze aceasti
majoritatea cazurilor, nu exista de un observator uman, spre
gre$eaH, in final a rimas un sentiment de disconfort. Dace IA
o intenlie malefici, ci doar o exemplu in cazul recunoa$terii
prefere atat de masiv un anumitsex, ce alte grupuri favorizeazd de ima8ini. Unele dintre rezul-
baze de date insuficiente.
sau discrimineazi? Planul original de a ldsa procesul de seleclie Adilional, algoritmii recunosc tate oblinute variaze de la ddi-
exclusiv pe seama software-ului a fost abandonat. in final, al- contextul $i execute referinte col Ia Socant.
goritmul a avut doar un fel de funclie de consiliere. Proiectul a
fost eliminat complet la inceputul anului 2ofl Promiletorul IA Programatorul l&ky rivn od @j.Lln.0lpa.yvl.ro.r.idl5 tuw,
ca asistent atotFtiutor 9i-a dezamegit stepanii. Jack Alcin6 a n..4 s lrrcrr! /a,rurked!t t1, ! nll a q.r I r
'r.id
dedarat ci
app-ul foto al
CAnd oamenii sunt confundali cu animdele sor
Google a
Eaptul ce aEoritmii promildtori, care au fost atat de Hudati tat fotografli
prematur lainceputuri, au produs gregeli partial grotesti nu es- cu el Si cu prie-
te un caz izolat. in locul obiectivitetii aiteptate, rezultatele sis- tena lui intr-un
temelor artificiale de recunoagtere de modele au surprinsin re- album denu-
mit
petate randuri, in unele cazuri cu un incredibil nivel de rasism. "Gorillas".
Spre exemplu, app-ul foto al Google, care a fost publicat in mai
2015, a inclus o funclie pentru asignarea automate de etichete.
Dar algoritmul de recunoagtere pur 9i simplu a ignorat pelsoa-
nele cu piele intunecati. IA-ul foto a avut probleme in recu-
noaqterea oamenilor cu piele intunecate Fi ia categorizat sub
eticheta ,Gorilla'. Jack Alcin6, un african-american, afectat de
astaimpreune cu partenera sa de viale, a hnsat apoi o intreba-
re evidente pe Twitter - ce tip de egantion de imagine ar fi cel
Un neo-zeelandez de
mai probabil sa produce astfel de rezultate?
origine asiatici a avut
Portalul foto Flickr a avut probleme similare, Functia de re- *- probleme cu prelungirea
cunoagtere 9i etichetare de imagini, care a fost lansata in mai pagaportului. IA a respins
2or5, clar a e$uat inilial. Subieclii cu pieleintunecate au ajuns 9i fotografia sa pentru cA ar
flr avut ochii inchiqi.
aici in categoriite ,,maimutf' sau ,,animal", iar o fotografie a in-
tririi lagErului de concentrare de la Dachau a fost sortatd sub
termenii ,,sport", ,,grilaj' qi ,jungle gyn'. $iin turism lipsa de fia-
bilitate $i limitarite programelor folosite pot duce la probleme
incalculabile. Un sistem biometric de recunoagtere facialS folo-
sit de autoritetile din Noua Zeelande a refuzat se serveasca oa-
meni de origine asiatic5, respingand fotografiile din paqapoar-
tele lor drept inadmisibile, pentru ca... aveau ochii inchisi.
Un program de evaluare a riscurilor gi a probabititilii de re- O fotografie a
cidive pentru infractori a avut probleme mai serioase. in SUA. intrerii laSirului
tribunalele se bazeazi din ce in ce mai mult pe astfel de evalu- de concrntrare
eri de risc efectuate de computer pentru decizii Iegate de proba- de l,a Dachau a
fost sortate sub
liune. Unele dintre aceste programe au dat prognoze mai bune termenii -sport",
sau mai rele pentru delinuli pe baza culorii pielii. Femeile 9i ,,grilaj" fi ,jungle
_ barbalii cu piele intunecate au fost trimigi la inchisoare mai glm"'
! des, in vreme ce delicvenlii cu piele deschisi au fost eliberali
$ mai repede. intr-o ana[ze a peste 7.ooo de persoane arestate in
! Florida in 2013 gi 2014, software-ul fotosit in prezicerea crimelor 'Nu mai putem
'!a violente s-a dovedit remarcabil de imprecis: doar20 de procen-
in[elege cum
r1E te dintre prizonierii care au fost considerali potentiali recidi
!! visti chiar au maicomis o nou, infracliune. functioneazd
rla algortmu complec$t
€ B Rasism pe fati gi disimulat z.ynep n)fe4i
Ei. Unii oameni v5d rasism disimulat in datele produse la iucru. h of es or de So ciolo g ie, U niv e r s itate a
i{ Sociologut specializat pe tehnologie Zeynep TUfeL(i. care lu- Corclino de Notd lo Chnpel Hill
iE creazi in SUA, ofere exemplul unui alSoritm pentru selectia
ii candidalitor lA determine.ca nivelul de pregdtlre pentru o

CiIIP<2oi9.04 . r5
TREND > EROARE AI

schimbare dejob cregte odate cu distanla fate de locul de mun-


ca si de aceea a recomandat alegerea candidalilor care locuiesc
mai aproape de sediul companiei. Astfel, potrivit Iui Tiifekei,
Ce este un algoritm? persoanele de culoare ar fi discriminate, pentru ce, cel mai frec-
vent, acestea locuiesc in suburbii. Drept rezultat, algoritmul a
> Un algoritm este o metode Iearning' pentru lucrul inde-
pas-cu-pas de rezolvare a unei
filtrat persoanele de culoare fira nicio informalie despre apar-
pendent. Acesta este o sub-cate-
probleme. Opem!iunile sunt tenenta lor etnice.
gorie a,,machine learning", in
executate si anumite sarcini care relele neurale artificiale,
Algoritmii descopere relalii si legAturi incrucigate in mun-
sunt rezolvate pe baza unui set algoritmi care sunt inspirali de lii ii analizeazd, care probab ce nu ar fi fost vre-
de date pe care
detaliat de instructiuni. Sunt creierul uman,lnvall din uriase odate remarcate de vreun observator uman. Din acest punct de
folosili mai ales la procesarea cantitlti de date. Similar cu vedere, procesele analitice ajung in scurt timp se reprezinte o
de date, calcul, cAutare si sorta- modul in care oamenii dobdn- cutie neagri, maiales la programele care invald singure, chiar qi
re, precum $i Ia alte operaliuni desc cunoagtere din experienli, pentru dezvoltatorii acestora. Zeynep Tiifekgl ,,Nu mai inlele-
matematice si de calcul asema- algoritmii executein mod repe- gem cu adevirat cum anume funclioneazi exact acegti algo-
netoare. Computerul folosegte tat o sarcine, pe care o optimi- ritmi complecFi li cum anume realizeaza categorizerile. Algorit-
un algoritm spre exemplu pen- zeazi cate putin de fiecare date, mii sunt formati din uriage tabele matematice cu mii sau poate
tru a calcula salariul unui anga- pentru a imbunetili rezultate-
jat. Cu tolii Stim algoritmi din milioane de rdnduri gi coloane. Niciun programator sau oricine
Ie. Asta se numegte ,deep lear-
mediul non-tehnic al sarcinilor s-ar uita Ia ei nu pot intelege exact cum funclioneaze, chiar da-
ning'pentru ce relele neurale
zilnice. O relete cutnari sau ca toate datele sunt acolo'. Faptul ce Facebooh Google & Co. isi
au diverse straturi (adanci).
instructiunile de montare a Existi multe zone de aplicabili- pezesc algoritmii ca pe niste secrete de stat nu face deloc situa-
unei piese de mobilier nu sunt tate, de Ia sofat autonom Ia Iia mai transparente.
altceva decat algoritmi. recunoagtere faciale, diagnosti- Dar chiar gi algoritmii sofisticali nu pot dovedi cauzalitate
> Sistemele mai complicate ce medicale, programe de tradu- pentru un caz individual sau prezice ceva desple el cu absoluti
folosesc conceptul de ,deep cere si chatbots certitudine. Corelalia dintre distanla fala de case/loc de munce
qi nivelul de disponibilitate pentru o schimbare de job descrie
doar o probabilitate generaia. Dar nu permite o afirmalie certe
dacd o anumiti persoani isi va schimba sau nu locuinla sau lo-
cul de munce. Mai mult, eiste deja o prejudecata rasiale in ast-
fel de evalulri? Mai intai, conexiunea dintre distantele lungi
pane lajob si fluctualia personalului pare destul de plauzibile.
in cel mai bun caz, toati lumea vrea un drum cat mai scurt po-
sibil pAni la serviciu gi este mai tentati sd-gi schimbejobul da-
ciii line prea mult pe drumuri. Dar corelalia aditionale subur-
bii/culoarea pielii nu face conexiunea suburbii/job rasiste.
intrucat algoritmul nu sorteaze oamenii dupi culoarea pielii in
cazul respectiv ci dupe distanla la care locuiesc fali de tocul de
munce. Altminteri, ar fi rasist gi sA selectezi candidalii dupe no-
tele de la gcoale. Pentru ce se stie ci existA o corelalieintre note
gi originea etnici, nu doarin SUA. Algoritmii nu explici saujus-
Chiar fi o r€teti culinat{ nu este altc€va decat un algodtm.
tific5 astfel de fenomene, ci doar Ie prezinta.
Obiectivul folosirii datelor cat mai neutru posibil pentru
obtinerea de rezultate obiective, care nu sunt discriminatorii,
este dificil de atins pentru ce realitatea insagi nu este neutre,
iar datele cu certitudine reflecte aceaste realitate. Algoritmii nu
evalueaze. ci arati. De aceea, evaluarea nu ar trebui lesati vreo-
datein sarcina unui program de computer.
I
inlelepciunea vechilor programatori:
garbage in, garbage out
Ar fi util ca, din cand in cAnd, si ne amintim de inlelepciunea
programatorilor de gcoale veche, aia cu ,,bagi gunoi, iese gunoi",
in dezbaterea oportunitelii folosirii algo tmilor. De multe ori
uitem ca un computer va produce, foarte probabil, rezultate gre-
Site daca datele de rnput sunt incorecte. intrucAt un computer
nu poate face singur dlstinclia intre date corecte gi incorecte.
Google inci nu a rezolvat problema recunoagterii automate
a imaginilor in noiembrie 2or8, revista americane
"Wired" a rela-
in cazul analizelor secventiale, un algoritm poate recunoaste tat cE distinclia intre gorile 9i persoane cu pielea intunecate in-
analiza anumite modele comune care se repeti.
fi ce nu funclioneaze. Astfel, ambele categorii suntinci dezactiva-
te in Google Photos. r

16 ' 04 ' 2or9 > CHIP


TREND , PROTECTIA DATELOR

Amnezielocale
Timp de cinci ani, Google a gters rezultatele ceuterilor la cerere. Totugi, acest
drept de a fi uitat va rimAne, probabil, limitat la UE in viitor.

T\ reptul de a fi uitat, introdus in 2oE, cel mai probabil va teci asupra proprietelii sale, din cauza datoriilor prea multe.
! | rimdne limitat Ia Europa in viitor. in afara UE nu vor Mesura administrativd avusese loc in 1998, iar birbatul nu a
J/ exista mgloace de a qterge link-urile controversate. Asta vrut ca numele lui se fie asociat cu respectivul incident
in re-
este, esentialmente, opinia publicat5 de Avocatul General al zultatele ceutarilor de pe Google. ECJ afost de acord. De atunci,
Curtii Europene de Justilie (ECJ), Maciej Szpunar, pe ro ianua- cei afectati pot solicita Google se gtearge anumite tink-uri din
rie zor9. in cadrul cazurilor adusein atentia ECJ rolul Avocatu- rezultatele ceutlrilor. Potrivit Google Transparency Report, in-
lui General este de a oferijudecdtorilor consiliere pentru luarea cepand cu 29 mai 2014, un total de 763.728 de cereri de gtergere
deciziilor, pe baza experienlei sale in materie de tegislalie UE. au fost fdcute. in plus, a fost solicitate gtelgerea unui numer to- &
in majoritatea cazurilor, judecetorii lin cont de votul Avocatu- tal de 2,93 milioane de URL-uri din rezultatele ceutlrilor. Aproa-
.b
lui General cdnd decid un verdict. pe go de procente dintre cereri au venit de la ceteleni privali.
Actuala procedure se bazeazd pe un caz din2or4, candjude-
I
Erancezii au fost deosebit de entuziagti din acest punct de ve-
cetorii ECJ au proclamat, in premierd, dreptul de a fi uitat. La 3
dere, cu peste 160.000 de cereri de gtergere, urmali de nemli
E
acea vreme, un spaniol s-a phns in Iegeturd cu gtergerea unor (peste uo,ooo). Fiecare cerere individuaH a fost examinata in 'd

link-uri care duceau Ia un articol despre prescrierea unei ipo- detaliu;in 44,r o,6 dintre cazud, adresele web incriminate au fost

18 ' 04>2or9,CHIP
PROTECTIA DATELOR < TREND

inEturate din indexul ciutar or Aceste Stergeri sunt in general


fecute pentru intrlrile din respectiva Fre.

Consiliul de Stat va clarifica $tergeri de URL-uri din ceutarile Google


Acum, Conseil d'Etat (Consiliul de stat), cea maiinaltS curte ad- De la sentinta ECG din mai 2014, persoanele af€ctate pot crre
ministrative francezi, s-a adresat ECJ pentru o versiune mai proprietarilor motoarelor de ciutare precum Google Bi inllture
precise ajudece$i. Motivul pentru asta il reprezinte phngerile rezultatele ciutar or dupi numele unei persoane,
unor francezi care cer inleturarea anumitor link-uri din indexul
ceutaritor Google nu doar la nivel de lare, ci in general. intrucat Marea majoritate a cltit nilor privati vor gterAerea informalii-
Google pane acum a limitat astfel de $ergeri Ia tara din care au lor Derronale
^ rlq%
venit soliciter e, autoritatea franceze pentru prote4ia datelor Artii
(companr!
CNIL a acuzat Google gi a apelat Ia Conseil d'Etat. autodteti
celebritlti) _E85%
- Cetltsnipriv4i
SunI logic: legi UE doar in UE
Avocatul General Szpunar gi-a exprimat acum opinia ca legile
UE se aplici doar in interiorul granitelor Uniunii Europene Fi
de aceea nu sunt aplicabile in toate tumea. in consecinld, cdute- Aproape jumltate din solicitiri duc la ftergeri
rile pot fi inlSturate doar pentru lar e din UE. Dar ce se intam- Perioada de timp: 28.051014 - 14.0L2o19
pladace un internaut francez acceseazi versiunea americand gi
vede cd acolo indexul cautirilor nu a fost cur{at? ln astfel de clobal
cazuri, Szpunar pledeazd pentru folosirea geo-blocking-ului.
44,r 559 %
Toate lumea este familiartr cu aceaste tehnologie de blocare re- Numirul total de "- Nun$firl total de
gionale a continutului dintr-o relea de la bine-cunoscutele gi IJRJ.-uricare rau URL-ud care au fost
ftst stesa dln st€r€e din rezultateL
iritantele mesaje YouTube ,Ihis video is not available in your rezultatek clutfuilor.
country". Cum este asta relevant pentru ceuterile Google? Asta
inseamna ce cineva care cauttr din Franta in versiunea america-
na completa de la Google.com in loc de cea francezi de la Goo- G€rmania
gle.fr va vedea gi acolo versiunea curtrlate din UE. Cei care vor 48)% *5r3%
Numtrd total de Numlrul total d.
se vade inse versiunea originall, spre exemplu pentru ctr sunt URl.ud care nu au lrRL-uri care au M
jurnaligti care investigheaza, vor trebui se foloseasce un VPN. fo6t ster6e din steEc din Ezultatels
r€zultatcle cluttrilor. irutrrmr.
Cu acesta, o cerere poate fi trimisi de la o adresa de IP aparent
non-UE pentru a obtine o liste complete de rezultate.
Tintele link-udlor in litigiu
Paradox GDPR restrictioneaze dreptul de a fi uitat Perioade de timp: a.or2or6 - r4.or2or9
Paradoxal, faptul ce Szpunar nu vizeaza pur gisimplu gtergerea
d Altele
completl a link-urilor in litigiu are de-a face cu General Data 116 %

Protection Regulation (GDPR), care este in vigoare din mai 2018.


Social media --- -
Pe de-o parte, reglementerile conferl dreptul de a fi uitat pen-
-2,4
*ii*r
ry
t73%
Directoare
tru Iegislatia UE, dar, pe de alte parte, in Articolul rz restrictio-
neaze dreptul de anulare pentru date pe subiecte relevante r&7 %
pentru ,,exercitarea dreptului Ia libertatea de expresie gi a fi in- $tiri
format". Asta inseamna ce, in fiecare caz individual, trebuie
analizatd cu atenlie cererea cuiva de gtergere a intrarilor nedo-
rite in contextul dreptului publicului la liberi informare. Pe
aceastE baze, pentru a proteja lnteresul publig Avocatul Gene-
ral Ecc opineaze ce accesul Ia informalie impiedici obligativi
tatea $tergerii datelor Ia nivel global. Observatorii procedurilor
au conchis ce responsabilitatea ii va fi pasate lui Google. Asta
nu va pica prea bine pentru cei din Mountain View intrucat ce-
talenii UE, cum am vlzut, sunt deja foarte dispugi sa solcite
astfel de cereri.
Rimane de vezut daci ECJ va line cont de opinia Avocatu-
lui General Szpunar. Pentru ca, in 2ou, referitor Ia dreptul de a
fi uitat,judecetorii au deviat de la recomandarile fecute de Avo-
catul General de atunci. La acea vreme, el a argumentat ci mo-
torul de ceutare Google nu este responsabil de continutul spre Bucuria activigtilor pentru drepturile omului
care duc link-urile listate. Judecetorii au considerat, totuqi, ce Prietenii libertitii de informarc sunt multumiti de posibila
procesul de compilare a informaliei din link-uri poate fi folosit rcstriclionare a dr€ptului de ttelgere, sprc €xemplu, ONGUI
britanic Artide 19: *Autorite! e euopenc de llglementale nu
pentru realizarea unui profil personal individual. Din acest rrlo-
ar trebui se poati determina rezultateb cautlrilor 1rc care
ti14 Google este responsabilh gi pentru informalia colectate in utilizatorii de internet din intr€aga lume vor si le vadfl.
rezultatele cauterilor r

CHIP < 2019 < 04 < t9


TREND >

Noualume
aautomobilului
apropiat producdtorii de automobile. La CES, au fost expuse atAt magini demonstrative,
cAt gi modele reale - pe cele mai bune vi le-am adus aici.

T ndustria automobilului gi in special reprezentanlii ei din


IGermania sunt in permanenta linta comentatorilor Peter
I Altmaier a solicitat recent intr-un interviu ca producetorii
germani sd construiasce, in sfargit, o masinl care si fie mecar
pejumatate Ia fel de sexy ca o Tesla. Dupi o raite la CES-ul din
Las Vegas, este foarte ugor se remai cu impresia ci producitorii
se bazeazd acum exclusiv pe factorul sexy. Dar se intamplS des-
tul de multe si sub capoti. ln vreme ce senzorii gi specialigtii lA
incearce se ofere in sfargit conducerea autonomi a maginilor,
cel putin pe anumite sectiuni ale autostreziior, incepAnd cel
mai devreme din 2022, designerii de interioare 9i interfele Iu-
creaza Ia echiparea potrivite pentru astfel de magini. Trendul
generat compartimentul pentru pasageri devine o a doua su-
fragerie - confortabili Ei plini de tehnologie.

2.)> 04 > 2or9 ' aF lP


CES 2or.s < TREND

Audi: eomsol5 de joeuri


,Vorsprung durch TechniL (,Avantaj prin tehnologid) a
avut de suferit in criza Diesel. La CES,Audi a ardtat cum
aI puteacontinua.
Marele exponat aI Audi la standul de la CES se numeEte
,u{icon'. Ugile uria$e se deschidin directii opuse, nu exis-
tI un stalp B,iar interiorul este foarte spatios. Aicon nu
are prea multe in comun cu maginile din productia de
serie, dar arate clar o viziune:maginile autonome nu
mai suntinghesuite, ci, mai degrabi, ele tind si devind
la fel de confortabile ca un fotoliu din sufragerie.
Jocuri VR pentru locurile dh spate este una dintre
solutiile pentru ce anume ar putea se face pasa8erii ca
si omoare timpulin timpul unei cllitorii. Sistemul Ho-
loride asigurl coordonarea dintre filme saujocuri gi
m$cirile reale ale masinii. Surprinzitor, asta functio-
neazl bine, fera se provoace dureri de cap.
Parteneriatele cu industria de gaming gi film (de exem-
plu, cu Marvel) trebuie si asigure o deservire rapide a
clientilor Pentru Holoride, Audi a fondat o companie
separatl.

Tehmoiogi"e aserr-m se tm B&{Xnf


in colaborare cu Intel Ei Mobileye, BMW are un traseu
bine stabilit cetre conducerea autonomi.
Sufrag€ria pe roti a lui BMW se numegte ,yision iNext"
$i ar trebui sa aiba multe dintre elementele stilistice ale
urmetoa.rei ma$ini complet electrice din Miinchen - as-
ta nu include niciun buton vizibil, ci, mai degrabi, un
ambient confortabil gi mult spaliu.
injurul volanului, existe ecrane uriaFe Fi o proieclie pe
parbriz care se retmgein modul autonom, ca 9i pedalele.
intr-o prezentare VR, BMW arate cum s-ar putea desfa-
$ula o conferinld videoin magin5.
Elementele de operare ale Vision iNext nu sunt vizibile.
O suprafala sensibili Ia atin8ere se afli pe supotul
pentru brate construit din lemn, iaro alta este sub ma-
tedalul care acoperi scaunele din spate. Majoritatea
functiilor pot fi activate, desigur, si cu comenzivocale.

1l ? < 2019 < 04 <21


lrt:fl:nler9- rF -

rie ia tairn1':r,:
Merc€des CLA nu a fost dezvaluiti in
premiere Ia Detroit Motor ShoW ci o sap-
temane mai devreme,la CES, ceea ce ar
trebui sa arate importanla networ-
king-ului gi a interfeielor pentru maFinile
de azi.
Virtual Infotainment Cockpit este in-
clus. Ecranul urias din CLA este remar-
cabil pentru clasa compactd. Sistemul de
operare MBUX, care este cunoscut de Ia
A-Class. a fost rafinat gi acum poate fi
complet ajustat potrivit gusturilor utili
zatorului.
Uriag, comparativ cu CLA, este modelul
.yision Urbanetic". Daimler a ldsat mali-
na Sa meargi cu conducere autonoma in
format ,bus" pe bulevardele din Las Ve-
gas, unde altminteri vezi ruland multe
limuzine supradimensionate. Furnizori
de servicii precum Uber gi Lyft vor fi
pdmii clienti dace aceste malini vor intra
in productia de serie.

'-l -[ --r
EIEI
Cu varianta Plus a popularei Nissan Leaf, $i BMW ridici $tacheta cu pioniera electrice In-tTastructura de incircare creFte odate cu
cel maibine vanduti maqine electrice din b, acum disponibillin al treilea stadiu de bate ile din ma$ini. Pane h sfar$itul anului,
lume atinge noi niveluri de anduranti: bate- dezvoltare, pe care compania din Miinchen o sunt a$teptate primele statii de inctucare
ria cu capacitatea de 62 de kilowati-or5 ofe- doteazd cu amped ore. Potrivit masuretori- din Germania cu o putere deinc5rcare de
rA o autonomie de 385 de kilometri (potrivit lor standard. l2o Ah din noul modelinseam- 35o kilowati (in pozi: ABB), care, spre exem-
testelor WLTP);modelul de bize reuseste cu ne 42 de kilowaliore gi o autonomie de 3ro !-u. vorincerca noul Porsche Taycan Ia 80
roo km mai putin. kilometd. !e lrocente in doar 15 minute.

22, 04,2or9 > CF-;P


BTNE DE STIUT < TREND

Cuvintde Remuneragia de la Microsoft


pentru detectia acestei
brege de securitate
4iocuri

cod: hacker
I dn dbonament la Xbox live

Num5ru[ de conturi Playstqtion


orooo[o ouoooor oruoooo ouloloo o1100lol care au fost hack-uite in 2011
77 milioane
o[ouoo 01100101 00looooo olrolooo orroooor
olooou 011010[ o1100rol otlloolo olloloot Doune provocate de asta (2or1)
o[ouoo o11011u 01110010 * rz milioaneS

Anul primului hack simpiu Titlul hock-ului in care au fost


Procentajul de hockerifemei din
furate peste 47ooo de numere
care a avut loc la sediul intreaga lume
de securitate sociaE
Bell Telephone 76 procente
ale angajatilor Sony
1878
Hack of the Century
Procentajul de hackeri care i9i oleg
Denumirea unui hacker fintele sponton Recordui mondial pentru spargerea
carc detecteazd
,i repard 72 de procente
celor mai multe site-uriintr-o sesiune,
vulnerabilitdti
in sistemele IT detinut de TiGER-M@TE
Timpul mediuin care fiecare atac 700.ooo
White Hat Ho.cker sparge sistemele IT standard
70 de ore
Denumirea unui hacker care
Numirul tuturor atocurilor asupra
penetreazd malilios un sistem diverselor sectoare din intreaga
sparge sistemele cu lnalte securitate
lume in zotT
cu intenlii criminale 74? de ore
Retail
Black Hat Hdcker
723.996.914
Numirul de app-uri moliqioase care
Numerul de crime cibernetice sunt eliminate de Apple si Google din Gaming
din Germania inreg istrute de polilie magazine in fiecare zi 62.270,404
ir].zotT 24.OOO
85.960 Servicii financiare
Varstu primului qdol€sc€nt inchis 40,627.796
Daune provocate de criminalitotea pentru ce hack-uit releaua NASA gi a
cib€rn€ticd in Germaniain 2oV furat 17 milioane $ Pierderi estimote care vor fi
71,8 milio(lne e t5 qni generate de criminalitatea
ciberneticein 2o2r
Procentajul de hackeri din yarsto lui Kristoffer von Hassel cAnd a omiliqrde$
releaua Hackerone care detectat o brese de securitate
Fiau donat prado in contul Xbox live al parintilor sei Cregterea otacurilor osupro
24 de procente 5 qni dispozitivelor Intemet of Things din
2016 panain 2017
600 de ptocente

Informa!ie furatd in medie, are loc un hack la fiecare


Aici poti vedea cele mai mari 5 spargeri de conturi din istorie - au fost 39 d€ secunde
furate date de acces si detalii despre carduri de credit.
Surso atacurilor cibernetice din 2oV
China
20 de procente

SUA
tl procente
Rusia
6 ptocente

soomilioane soomi.lioane
4u lruroane o
360 milioare Piesa pe care hackerii ou ruiot-o
toatd noaptea in atacul unei
Yahoo Adult MySpace
uzine nucleare din Iran
2Ot4 F endEind€r 2016 in 2oP
20r6 ACIDC: Thund,erstruck

" Tradu.:::: r . :.aal bina!:Faptelehackerilor

. PlP < 2or9 . 04 .23


TREND > SISTEME DE OPERARE

Maibunedecat
Destul de multi utilizatori nu sunt satisfrculi de Windows.
A,qa ctr vtr prezentim aici cele mai bune alternative gi
vd vom arita cum le puteti incerca fEri niciun risc.

fr

24, 04>zor9>CHIP
SISTEME DE OPERARE < TREND

T n pofida tuturor eforturilor Microsofr. cota de piala a Win-


dows scade lent, dar constant. Numerogi utilizatori de
I
I Windows, chiar si cu vechime. cauti akernative, pentru ca
nu sunt satisfecuti de direclia spre care seindr€apte compania
din Redmond. Potrivit Statcounter, cota Windows in rdndul le{{i a,. a a) ,.! | -: f,E:nrr6 ri b. .J:iilLd.
sistemelor de operare pentru PC din Germania era de aproape
96 de procente acum zece ani. Pane la sfargitul lui 2018, ea sce- alri( 6 t-. ft.6 n !.r YEe neirln t i],rre lE i6' ie,ri.rer riil E 6_i!a-.d.

zuse la doar 76 de procente. in acelagi interval, cota Linux a


crescut de la circa l procent Ia 3,5 procente. Dar MacOS a profi- ..3d* ,?.1 , (:;.€ai 6.,1,-l

tat cel mai mult de aceaste situalie. Sistemul de operare al


Apple gia sporit cota de la trei procente acum zece ani la t..rji .itu're i-43€ m
nhri
aproape 13 procente azi. td Edt-,e. hrs:..l
c.bfo.rilJ s.*<r.d. ?lc
Dar nu orice utilizator de Windows care caute un alt fur- si{e9:9€ oi
nizor se poate imprieteni cu sistemul lui Apple. in plus fald de t' ri-rbfr*iiea 1!.,,

costurile mai mari, pentru utilizatorii de MacOS existe mai


putine programe disponibile decat in Windows. Linux este o
alternativA puternice pentru Windows. Sistemul de operare lmport Virtual Appliance
gratuit s-a maturizat de multe vreme gi de multe ori este Ia fel Sistem virtual
de u$or de folosit ca Windows ro. in afare de asta, pe lang5 ce Magina virtuali Ubun"
Applian(e ta ;nnport tu in trei pasl inEtalea-
este, in general, mai sigur decat Windows, Linux mai este Fi
zi VirtualBor r , im-
gratuit. $i suportul pentru drivere este foarte bun acum, dace ,'i.tE,Brx rulTellt/ :,rpprrts irrpo.ting appli3rcEs
porte mafha virtuale
nu cumva tii neaperat se folosegti hardware nou-nou!. Iar in 2. Sistemul tiu virtual
materie de update-uri, sistemul de operare gratuit este chiar Ubuntu 3 poate fi por-
superior fale de Windows. in majoritatea cazurilor, una sau nit apoi intr-o fereas-
doue comenzi in linia de comande sunt suficiente nu doar tri VirtualBox sub
pentru updatarea sistemului de operare, ci $i a tuturor progra- 2 Windows-
melor instalate. Un update pentru tot sistemul nu exista pe
Windows nici acum.
in acest articol, ili vom prezenta mai multe alternative la
Windows 10. Poti testa un sistem virtual Ubuntu, care este
foarte ugor de folosit $i poate fi la fel de ugor instalat intr-o
forml pre-configurate care se gesegte ugor cu o simple ciuta-
re pe web dupi.,Ubuntu virtual machine'. intregul sisrem ru-
leaze ca o aplicalie Windows pe softul de virtualizare Virtual-
Box Ei, daci vrei, il poli lterge simplu gi flrd reziduuri. in alte
sectiuni vom descrie gi alte alternative la Windows. intre aces-
tea, Linux Mint, care este orientat cetre incepdtorii in ale Li-
nux, nou-venitul Bunsenlabs Helium pentru hardware mai
slab, presupusul substitut de Windows ReactoS, Haiku OS, ca-
re se bazeazd pe sistemul de operare clasic BeOS, precum si
sistemul sic Elementary OS. Pentru toate aceste sisteme poli
gSsi fi$iere ISO de instalare pe web.
Comenzi rapide importante pentru VirtualBox
pentru tastaturl poti simplifica
Cu urmetoarele comenzi rapide
Ubuntu t8.ro sub Windows folosirea VirtualBox,
Timp de mai mulli ani, Ubuntu a fost una dintre cele mai po- Comandi rapid:i Rczultat
pulare distribulii Linux. Producetorul Canonical a moderni-
zat din nou interfala, odate cu versiunea r8.ro Si a dezvoltat gi ICtd dr.aptal Ie$i din fereastra VM

mai mult suportul hardware. lctddr€aptall IEI

Instaleazi VirtualBox Ictrl dreaptal + IRI Repome6ti VM

Pentru a testa Ubuntu intr-o fereastre sub sistemul tiu Win- lctrl dreaptal + IPI PaudVM
dows, vei avea nevoie, mai intii, de softul de virtualizare gra-
lctrl &eaptal + ISI Deschide setaril€ VM
tuit VirtualBox. De menlionat cain cea mai recente versiune
disponibili pe site, 6.0.4, nu am reugit se activem partajarea Ictrl dreaptal + IHI inchide inediaf VM

folderelor intre sistemul gazdi (Windows) 9i cel oaspere (Ub- Ictrl &eaptal + ID€ll Trimite ICtrI + IAltl + IDellla VM
untu 18.ro), aga ci recomandAm folosirea versiunii mai vechi
=
5.0.26 (https://goo.gvzwAkcH), care a mers perfecr. PorneEte Ictrl &eaptal + ITI Genereaze snapshot

instalarea lui VirtualBox gi urmaregte asistentul de instalare. -

CHIP<zor9<04 .25
TREND > SISTEME DE OPERARE

Pentru asta, fa cuc de trei ori pe ,,Next" Si apoi pe ,yes I Instatl".


in felul acesta, conexiunea la relea va fi intreruptA pentru
scurt timp, pentru cd VirtualBox instaleaza drivere aditionale
Alternative la Windows
pentru relea. Confirmi solicitarea din partea JJser Account
Nu doar Linux poate fi un substitut potrivit p€ntru WindowE, ci
po{i fotosi 9i sisteme mai exotict, gen Haiku Os sau Reactos. Control" din Windows cu Jes". in final,inchide procesul de in-
stalare cu ,,Einish".
Sl3t m Di6ponibil pe web ca Utilizare
Creeazii magina virtuaH Ubuntu
Bursenlabs Helium 4 frie.ISO PC-ud mai slabe
Linux DL Chromebo-
Mergi pe site-ul Ubuntu Si descarca un fi$ier ISO de instalare
Chrom€ os
de acolo pentru Ubuntu versiunea r8,ro. Apoi,lanseaza Virtual
denEntary (N 5.o fisier ISO Linux cu desim sic Box gi clic pe ,Machine I New". ln fereastra care se deschide
Ilaiku OS f,! f,isier ISO Replicd de BeOS poti denumi sugestiv noua ta ma$indvirtuaE $i poti seta loca-
IlnuaMl 19 fisier ISO Linux pL inc€petori
tia directoruluiin care o vei instala. Versiunea pe 64 de bili es-
MacOSX Computere Apple
te deja setata Si se potrive$te cu fitierul ISO descercat. Apoi,
ReactOS o.n.ro fi$ier ISO Replic5 de Windous
dupa un clic pe "Next", vei ajunge intr-o noua fereastra de un-
Ubuntu ra.ro fisier ISO Desktop Linux
de vei seta memoria disponibild pentru ma$ina virtual5" Va-
loarea acesteia nu trebuie se depas,eascajumatate din cantita-
Creeazl magina virtuall Ubuntu: pas cu pas tea de RAM instalate in sistemul tlu. Seteazd 4.096 daci ai 8
Eitierul ISO de pe site-ul Ubuntu €ste ufor de instalat. GB de RAM sau 8.192 daca ai instalati ro GB de memorie.
Urmeaze etapa creerii unui hard disk virtual, pe care, dace
nu vrei se te complici, o poli rezolva din trei clicuri pe
Name and operatinq rystem "Next" 9i
h.k Nd . rete. ft.r reN6 &iai.l* Ei e unul pe "Create". Asta va rezulta intr-un disc virtual de ro GB
*n* iiiidct( s. br., ra*6i aeq s Mr b
ra
rrtl6 ris *l $e u{ !.,et ttae}Bi \rx6f.r
11'. de tip VDI, cu alocare dinamicd, suficient pentru un sistem de
------ test. Dace intentionezi sd folose$ti pe termen lung sistemul,
'Ed,$r---.---
r&rrft.rre 0 v.r!\d poli crea un disc mai mare de ro GB, pentru a avea loc pentru
crceazi qi dmu- :iz programe $ifi$iere personale pe sistemul teu virtual. Apoi ma-
gina virtuaE va fi create. Va trebui sd o pornegti cu un clic pe
mette magina vitr.
tuali gi stabile ,ste butonul "Start' gi apoi se incarci fiFierul ISO de instalare din
folderul in care o directorul in care l-ai descarcat. Apoi, asistentul de instalare
vei ingtala. tr.,ua* @ a..*
Ubuntu va face tot, singurul tau input fiind numele compute-
rului, numele de utilizator Si, eventual, parola.

Ajusteazi setirile
Inainte de a porni noua ta ma$ina virtuale pentru prima oare,
Seteaze memoria mafi-
nii virtuale la nu mai ajusteaza-i configuralia pentru hardware-ul tEu. in fereastra
mult dejumltate din principaE a VirtualBox, selecteaze maFina virtuah $i apasa
memoria sistemuluitilu. butonul "Settings". Sub,,General I Basii, vei gesi optiuni de
Apoi urmeazA asistentul baza, cum ar fi numele ma$inii virtuale qi varianta sistemului
t)entru crearea unui de operare. Aceasta din urma nu trebuie modificate, pentru ce
hard disk virtud (trei
clicuri unul magina nu va mai porni.
,,.* 2 "Next" fi
-Crcatr"). Mergi la "System lMotherboard" gi ajusteaze memoria
principali. Asigurd-te ca indicatorul nu depdF*e zona verde,
toa*ave&rb6 altminteri computerul teu s-ar putea sa remana fare RAM.
Sub poti crefte Jy'ideo Memory" to maxi-
ei dr .*- , . ffi "Display I Screen',
mum. Lase celelalte seteri neatinse. Te potijuca cu ele mai tar-
ziu. Un avantaj al ma$inilor virtuale este acela ctr permit teste
j.lF bfi Enit{6
'rtuk)
re'tnd( 4F sigure. in final, inchide fereastra de configurare cu ,,OK.

Porneqte Ubuntu virtual


Acum poti porni ma$ina ta virtualtr Ubuntu. Selecteaztr magi-
na in fereastra principali a VirtualBox. Apoi apase butonul
,Start". Se va deschide apoi fereastra in care va rula ma$ina ta
virtuale, cu care ar trebui sE fii deja familiar din faza instaE-
3 rii. Dupa ce introduci datele de logare in sistem, vei intre in
sistemul de operare Linux. Inilial s-ar putea se !i se solicite sa
Fornegte magira virtuali, incarci imaginea IIIO din dircctorul in accepti unele update-uri. De asemenea, s-ar putea se vezi un
care ai d€6circat-o fi apoi asistentul de instalare lJbutrtu s€ m mesaj care te informeaz e ce "Guest Additions" care erau prein-
ocupa de r*tul.
stalate au fost updatate. Aceste suplimente oferl maginii vir-

26 ' 04 ' 2019


' CHIP
SISTEME DE OPERARE < TREND

tuale functii utile pe care le vom aborda ln urmatoarele para-


grafe.
Pentru a efectua update-ul, selecteaze ,Devices I Insert
Guest Additions CD image...". VirtualBox va monta apoi un
DVD virtual in magina virtuaH, unde se gesesc datele necesa-
re. Confirmi cu,Run" gi introdu parola ta de utilizator. Confir-
ma cu ,,Authenticate'. Asta va deschide o fereastre terminal,
Nu scrie nimic, ci agteaptE pane cand vezi -Press Return to clo- * Sr{a!# Appl{naicfi!,

se this Window ...". DupI aceea, apase tasta [Enter]. In final fA


clic dreapta pe iconita DVD-ului de pe desktop $i selecteaze
tc99e
"Eject".

Ajusteazisetirile lJbuntu
Datele privM utilizatorul, g€n nume fi paroli, pot fi foarte us, or
Dace vrei sa modifici parola ta de utilizator, poti face asta
modificate in Uhuntu.
foarte simplu. Ee clic pe triunghiul cu varful in jos din collul
din dreapta sus Fi apoi fe cUc pe pictograma cu instrumente
'rJn*lr;xrn, oat*rs:
pentru a deschide ,Settings" din Ubuntu. Duptr aceea, fi clic
pe
"Details I Users" gi reconfigureaze-li contul de utilizator. ted5(4e
Pofi modifica 9i numele gi parola dacd vrei. De asemenea, poli
modifica gi pictograma utilizatorului cu un clic pe imaginea
al5turate. Pentru a dezactiva logarea automatd la pornirea sis- 1656
"
a92lS51

temului (dace ai setat-o la instalare), mai intai fe clic pe buto-


nul "Unlock'de pe bara de titlu a fercstrei, introdu parola gi 2s6o x i60O{161101
apoi dezactiveaz e
"Automatic Login". ?irqlrt liigh!
r,9?o , r41o(4rJ}
Rezolulia ecranului Ubuntu poate fi modificatd in doud
moduri. Mai intAi, prin
"Settings" deja mentionate. Acolo, fa 18s6 x 1392 {4:t}
clic pe ,,Devices I Displays I Resolution" gi selecteaz5 rezolulia
dori6 din meniu. Alternativ, daci ai instalat corect ,Guest Ad- t792, 134414.31
ditions", poli modifica dimensiunile ferestrei Ia fel ca in orice L

alte apucalie din Windows, adicd trigind de margini sau col- 1920 x 11200{16rlq.

luri cu mausul. Wallpaper-ul poate fi schimbat din seterile Rezolutia maginii virtuale Irbuntu poate fi ajustatii din
Ubuntu din secliunea ,Background'. Aici poli selecta fie un J sau pdntro simplii tragere cu mausul.
"S€tting8",

Sistemul de operare pentru cloud: Google Chromebooks


Google ar€ mult succes in SUA cu fie la aceasti valoare. Sistemul de ope- bile negre, cum ar fi stransa integrare
Chromebooks. in special in sectorul rare Chrome OS este strans bgat de cu cloud-ul, pe carc multi utilizatori nu
educatiei. Potrivit informatiilor fumi- Iumea online a Google. Asta este evi- o doresc din ratiuni de proteclie a inti-
zate de compania britanice de cerceta- dent din faptul ce imediat dupe porn.i- miteui qi prelurile rclativ mari ale dis-
re a pielei Euturesource Consulting re E se cere parola WiFi. dupi care fie pozitivelor. In SUA" Chromebook-urile
sistemul de operare pentru notebo continue operarea normali intr-un sunt disponibile de la r5o $. in Europa,
ok-uri al lui Google avea o cotl de piali cont Google, sau va funcliona doar in majoritatea modelelor coste ci.rca 3oo €
de aproape 60 de procente,la sfargitul modul guest fera logarea intr-un cont. sau chiar mai mult. La prelul dsta" poti
anu.tui 2oV, in gcolile americane pane In cazu.t ista poli cel mult naviga pe obline un notebook rezonabil cu Win-
la clasa a u-a. in restul lumii cota de web. Un cont Google este necesar pen- dows lo.
piate era semnificativ mai scezutd,la tru a vedea ce poate face un Chrome-
doar 87 procente. ln Frile europene, gi- book. Astfel pogi avea acces la aplicalii- Dispozitive prrcum
gantul intemetului nu a putut replica le Office ale Google. Toate Chromebook 13 de
succesul avut in America de compute- documentele pe care le creezi sunt !a Acer se onftunte
rele sale mobile. Unul dintre motive a automat sincronizate cu cloud-ul Goo- cu probleme l,e van-
fost prctul relativ ridicat a[ Chromebo- gle, De asemenea" poli seta magazinul ziri, din cauza prc-
ok-uri.[or. Spre exemplu, Chromebook Android Google Play gi de acolo poli
prilor relativ mari.
I
B de la Acer coste in prezent circa 75o descerca gi instala app-uri care au fost
€. Ia banii igtia. clientul primegte un create, de fapt, pentru smartphone-uri
notebook cu Intel Core i5 82gou. 8 GB $i tablete. Alte beneficii a.te Ctiromebo-
de RAM, o unitate grafictr 620 tot de la ok-urilor sunt timpii foarte mici de
Intel 9i 64 de GB de memorie eMMC. pornire gi nivelul inalt de securitate $i
I
I
Capacitatea de stocare, care la prima protectia impotriva criminafitegi in-
I
vedere pare cam mic5, este gahdita si formatice ii a ma.lware-ului. Dat are gi

I
I CHIP<2or9<04 .27
t
TREND > SISTEME DE OPERARE

nou ,,Background', fie o imagine noue pentru ,,Lock screen'.


Aceasta este imaginea afigate de Ubuntu pe ecranul de login.
Notebook-uri Linux de la Apoi este util sE dai o raite gi prin celelalte seteri. Astfel, spre
producitori exemplu, poti configura ,Notifications", poti lega Ubuntu la
,,Online Accounts', poli ajusta setarile pentru "Privacy", iar Ia
in Germania, exist5 doi furni- do sunt mai scumpe. Tuxedo
zori majori care vand notebo- Book, cu un procesor i5 825oU, ,Details I Default applications" poli specifica ce aplicalii Linux
ok-uri preconfigurate cu Linux 8 GB de RAM, hard drive de 5oo sa fie programele tale implicite.
in loc de windows ca sistem de cB $i ecran de 133 inchi, costa
opemre: Dell gi Tuxedo Compu- aproape 8oo €. Pentru aceasti Software inclus
ters. Pentru Dell, preludle in- sumi, clientul primegte gi siste- Ubuntu 18.ro vine cu o mullime de instrumente utile. Firefox
cep Ia un pic peste 600 €. La mul de operare dezvoltat $i Thunderbird pot fi gesite in sectiunea ,Dock' din stanga.
banii e$tia, clientul pdme$te in-house Tuxedo Budgie 18.04 Link-urile inutile, gen scurtatura catre,Amazon", pot fi inletu-
un notebook cu Ubuntu 16.04, ca sistem de operare. Aceaste rate cu un clic dreapta gi ,Remove from Favorites". Poti gtrsi
un CPU i5 83ooH,8 GB de variante Linux se bazeaza pe
software adilional, precum aplicalii din Libreoffice (altele de-
RAM. un SSD NVMe de 256 GB Ubuntu, avand in plus functii
cat writer din Dock) sau un calculato! aplsand pe simbolul cu
Fi un ecran de 15,6 inchi. Tuxe- de power saving.
nou5 puncte din cotlul din stangajos, in dock.

Instdeaze software Linux


Notebook Dell Similar cu Windows 10, care acum are gi propriul Microsoft
Producitorul din Texas fece de Store, Ubuntu are gi el un magazin de app'uri, de unde poti
multi ani notebook-uri Linux ti descarca $i instala ugor aplicatii adilionale. Deschide-l aptr-
l€ vinde pe propriul site.
sand pe pictograma cu litera ,lf din dock-ul din stanga. Apoi
vei putea fie se navighezi prin diferitele categorii gi si selec-
tezi programe interesante sau poli introduce un termen in
campul de ceutare. Dar poti instala aplicatii noi gi din linia de
comandi, dacd nu le gese$ti aici, folosind comanda ,,apt-get".
Ubuntu va menline aplicatiile instalate Ia fel de updatate ca 9i
Laptop Tuxedo sistemul de operare.
Este un plc mai 6cump ca note-
book-urile DelL dar vine cu un Schimbii frgiere intre gazda gi oasPete
Linux adaptat gi autoromie De obicei, o maSine virtuale este o lume separata de PC-ul gaz-
marma!e.
de. Gralie deja instalatelor ,guest additions', vei putea insi
schimba cu ugurinti figiere intre cele doutr sisteme. in meniul

Seteazi-fi propria magina virtuali Linux cuVirtualBox


Internetul este plin de distributii Li- re, informalia despre ,Iypd 9i "Version virtuali gi apoi
"Select
a medium for
nux care vin sub forme de fi$iere ISO poate varia. Dace se intampE asta, nu Start", adica introdu calea catre figierul
ce pot fi instalate intr-o magine vfutua- schimba aceste intreri pentru ca ele ISO de instalare, cu un clic pe micul
lE" Metoda este aceeaqi ca piin cazul lui afecteazd configuratia de baze a magi simbol pentru folder. Figierul ISO va fi
Ubuntu. Mai intal pomegte VirtualBox nii vftuale. Asta nu se intAmpld la incorporat ca drive DVD vttual, de pe
apoi fa clic pe butonul ,New". Se va distributiile mai pulin populare. in carepoli instala sistemul de operare.
deschide un asistent de instalare. As- acest caz, selecteaza "Linux" qi,Other Dupe aceea, urmeazd asistentul de
signeaza un nume precum..Linux Linux (64 Bit)". Asta ar trebui sa funcli- instalare corespunzetor distdbutiei
Mint". Pentru distributiile mai popula- oneze in majoritatea cazurilor Confir- respective, pentru a seta parametrii
mi cu ,,Next" si configweaze sistemului dorit.
Create Vinual Machine memoria de lucru virtuala Imediat ce instalarea a fost finali-
Indicatorul nu ar trebui se zata gi a fost descercat sistemul cu
ptrfiseasce zona verde. in toate actualizerih necesare,inleture
Name and operating system umatorul dialog, "Creatd va fi$ierul ISO din drive-ul DVD virtual.
.
confirma crearea unui nou Pentru a face asta, fa clic pe "Settings'
Pha5c crloore a de5('Dsve o.me ahd de*oaon folder ror rE ner. in fereastra principal5 a virtualBox,
disc virtual pentru mas,ina ta.
\rt d ntactrne ard 3€led dre tlre of operarmg ?gtem vo1l riter{ lo
insdlcl iL The oanE y&! ctEose vr'! be {sed hrorrgroi, vl(udB4r: La,.Eile type', selecteazi "VDI". avAnd grijS str fie selectate ma$ina
io rblldy ttrs madm€. Duptr aceea, activeazi "D)'na- virtuah dorita li apoi fd clic pe.,Stora-
mically Allocated". Asta va ge-. in aceasti fereastrd, fe clic pe fi$ie-
lllxne: [;r$( ?m
face ca discul virtual se ocupe rulISO din,Controller: IDE . in partea
l,t dxre Folde* doar atat spatiu cate date dreaptS, fr clic pe simbolut DVD gi de
: .,o,Yl?_\ylo
Irpe: tr,. '-E conline, aga ci fii generos cu
.,size'. ln final conf[ma cu
acolo selecteazi optiunea de jos .,Re-
move Disk from Virtual Drive . Confir-
Yel"l:n: 6onhr (6*.lit) ,Create'. Pornegte maqina ma cu..uK .

28, 04,2019 > CHIP


SISTEME DE OPERARE < TREND

maginii tale virtuale, selecteazi ,,Devices I Shared Folder I Sha-


red Eolder Settings...". Asta deschide o fereastri in care va tre-
bui si faci clic pe folderul albastru cu semnul plus verde. Sub
,,Folder path", selecteaze un director Windows pe care vrei sd-l
folosegti drept folder partajat. CIic pe,,Other" 9i selecteaze fot-
derul dorit sau creeazd unul nou, spre exemplu
"D:\Keep/VM/
Transfer". Bifeazi,,Auto-mount" si "Make Permanent". Confir-
mi de doud ori cu ,,OK". i J 11
Apoi, in sistemul Ubuntu, deschide o fereastra terminal
cu [Ctrl] + IAIII + ITI gi tasteaza ,,sudo usermod -aG vboxsf

t
<User,". inlocuie$te ,<User>" cu numele teu de utilizator. Con-
firml cu parola si repornegte ma$ina virtuald. Dupi aceea, pe
desktop va apArea o noue pictograme ,,sf_Transfer" (sau ce nu- @
me ai dat folderului partajat din setArile maginii viftuale). Du-
blu-clic pe ea pentru a merge la folderul teu partajat. Sub Win- Noi aplic4ii Linux pot fi instdate cu ajutorul magazhului
online integrat,,Ubuntu Sofrtware".
dows, poli gesi folderul conform clii specificate anterior.

Clipboard partajat
Setarea unui clipboard partajat se poate face chiar mai rapid:
deschide ,,Devices I Shared Clipboard I Bidirectional" pentru a
o activa. DUpe aceea, vei putea, spre exemplu, sd copiezi un I 6un"r" sfiarcd Fold$s
URL in Windows cu lctrl] + [C] in clipboard $i sel [pesti cu I- Slste,l1
lctrll + [V] intr-o fereastri Eirefox din masina virtuali Ubun-
tu. I Disr,ar

Siorage
i FnrderP.thr 9rt"!^ft1j:I*l :
Alternative adif ionale rora"'riurn"' 'ilal*"i
*--
laWindows . _l
;aq Net,,ort n RPad'snl'r
in afare de Ubuntu, exist5 multe alte alternative la Windows.
Q .a:to.nmunt
Majoritatea se bazeazS. pe Linux gi deseori ofere funclional! '. Seria: loab
-
tilisimilare cu cele oferite de Ubuntu, dar exista Si sisteme de
operare mai exotice. O prime seleclie va vom prezenta in ur-
Seteaza o cale via ,,Shared Folders" pentru a schimba date intre
mltoarlee paragrafe. Pagina distrowatch,org listeaza zeci de + sistemul gazdi gi maginavirtuali Ubuntu.

Instalarea unei alternative la Windows


Maginile vttuale sunt o modalitate bs Helium. Seterile acestor sisteme configurare Ia partilionare. Daci alegi
excelentd de a face cunostinte cu alter- difer5 la nivel de detalii. Spre exemplu, un sistem multi-boot, fe curat in Win-
nativele Ia Windows. Dace vreunul in unele cazuri vei gisi o opliune de dows Si redu cat poti partitia sistemu-
dintre sistemele prezentate in acest instalare in primul meniu care apare Iui. Dace instalatorul de Linux nu oferd
articol ti-a placur, evident il poli insta- dupe bootarea de pe stick. Pentru Li- instrument de partitionare, poti face
la gi pe PC-ul teu $i il poli folosi fie in nux Mint, spre exemplu, trebuie pomit asta cu un sistem Linux bootabil Linux
regim dual-boot alituri de Windows-ul mai intai sistemullive siabia apoi lan- CParted Live. Apoi poli instala alterna-
existent, fie ca sistem de opemre unic. sate instalarea cu o pictogrami de pe tiva la Windows in spaliul eliberat.
Fi$ierele ISO de instalare pot fi scrise desktop. EJX
pe un stick USB foarte uFor cu ajutorul Pentru instalare ai doua opuuni
instlumentului UNetbootin. Apoi pou fie noul sistem inlocuieste complet pe i,l qtsrbrd. =: srr.d.n dii,ibuia =: t:=sele<l.!RrEUn..:= ,
porni computerul de pe acest stick 3.r.utr'd ,-ra '. l.oqnrl de ^$a.e!-.ere p'rbF,re rrt6e:
cel vechi" fie optezi pentru ovariante
USB $i apoi instala noul sistem de ope- multi-boot variant. Ai grije ci, in acest
1. sde.t ! o dr$6!!e r lersiuiea penv! . o dexae d n rtst de m.i m.r {i
ie +eafi6ll m.nual i{d€abt fi!?rt€ Gre sa rie ln.rrcdte,
rare. Ubuntu poate fi un inlocuitor din urma caz, Windows trebuie intot- 2. Sek q un !p de nstnlara n 6p5s! 01t petriru ! inepe n$lared.
complet de Windows ii in prezent poli deauna instalat p mul. Altminteri,
alege intre versiunea 18.o4.O1LIS, care setup-ul lui Windows va suprascrie
are un ciclu de suport pe termen lung, boot manager-u1si apoi calculatorul va
qi cea mai recente versiune, l8.to, la boota direct in Windows. Nu uita se
care ne-am referit pe parcursul acestui creezi gi un bac^Lp a figierelor impor-
articol si care are un ciclu de suport de tante inainte ce instalare. Spre deose- ia-) hiq ie de diq lso . ag ,r,*,
"t'isi*-,"i*" "orr,,ris
numai 9luni, pan5in iulie 2019. Linux bire de instalarea inofensive intr-o sp64 eo rJ p'.* 4 - e. o.rs 'ioooc .Jbur o.l. o :
Mint sau elementary OS sunt $i ele magine virtua:- -a setarea pe un har- Cu UNetbootin, poti crea un stick USB bootabil
substituLe porrivite, iar pentru un har- dware real pc: s -irveni pierderi de date, dintr-un fisier ISO, cu care poli instala sistemul
dware mai vechi poli folosi BuhsenLa- spre exempi: ::r cauza unor erori de dorit Irc rrc-ul tiu.

CHIP < 2or9 < 04 .29


TREND > SISTEME DE OPERARE

alte vadante bazate pe Linux 9i BSD (Unk).

Pentru fogtii utilizatori de Windows: Linux Mint


Guest Additions Linux Mint este unul dintre cei mai tari competitori ai Ubuntu.
Guest Additions din VirtualBox spre exemplu, faptui ce po1i Asta in parte gi pentru ci Linux Mint vine cu VLC player $i
sunt deosebit de utile in folosi scoate cursorul mausului din Gimp pre-instalate. De asemenea, interfala Cinnamon aminteg-
rea masinilor virtuale. De aceea, fereastra virtuale Ere sa mai te de Windows, cu un meniu start in partea stange 9i o zonA de
trebuie se le instalezi in fiecare trebuiasce se apeqi vreo tasta. notificiri localizata in dreaptajos, in vreme ce Ubuntu mimea-
magin5 virtuala in care poti. in afar5 de asta, poli modifica gi
ze mai degrabe MacOS. Un avantaj aditional al Linux Mint este
Pentru asta, porne$te magina rczolulia maginii virtuale chiar
gi Ia valori non-standard, tre-
ce sistemul necesite ceva mai puline resurse ca Ubuntu. Anul
virtuale qi apoi fe clic pe,,Devi-
ces I Insert Guest Additions CD gand cu mausui de marginile trecut, Mint a ajuns faimos pentru o securitate destul de laxa.
image..". in felul acestain siste- sau colturile ferestrei. Alte Dar, cu toate ca problemele majore au fost rezolvate, dezvolta-
mul oaspete va fi montat un functii, precum,shaled torii continud sa se concentreze pe funclionalitatea sistemului
DVD complet virtual pe care se Eolders' sau ciipboard-ul desktop, mai degraba decat pe maximum de securitate pentru
aflA toate datele pentru instala- bidireclional vor fi disponibile sistem.
rea Guest Additions. Cel mai doar dupi instalarea acestor
PoU gasi un fiFier ISO cu Linux Mint Cinnamon pe site-ul
util avantaj al aditiilor este, extensii.
producatorului. Poli instala fiqierut intr-o ma$intr virtuale ii il
ubutu lRoinintl . oa.E vM vitulr8ak poti testa liniqtit. Dar aloce-i sistemului cel putin 4 GB de RAM
gi un hard disk virtual ceva mai mare de cei 1o GB recomandali
opn.r 0i!*
Aq€io de VirtualBox. OdaG ce ai capatat suficiente experienle cu Li-
{ N!M,k nux Mint, poli instala figierul ISO pe un stick UsB, cu ajutorul
J U'E
i lhne t6E!, instrumentului UNetbootin, iar apoi poqi instala sistemul pe
: si'.i.c.LhDo.,! PC-ul tau.
J odq itc oop

Sistem de operare ugor: Bunsenlabs Helium


Bunsenlabs Helium a fost gandit pentru cei care au hardware
mai vechi gi mai slab - cum ar fi un vechi netbook. Ca cerinti
minime, dezvoltatorii au nevoie de numai 256 MB de BAM
pentru sistemul lor de operare. Dar recomanda 1GB de RAM $i
softul cuest Additions integr€azn virtuafBor< ca drive optic in 10 GB de spaliu de stocare liber. ln mod normal, Bunsenlabs
sistcmul oaspete, de pe care il poti instala. Helium include deja aplicatii precum Libreoffice Writer, Fire-
fox Qi VLC Media Player. La setare, un asistent de instalare a
setup wizard se va deschide, cu care apoi poli updata sistemul,
instala software gen Java sau configura settrrile de baze.
Cu un clic dreapta oriunde pe desktop, poli deschide un
meniu contextual, din care nu doar ca poti selecta aplicalii
pre-instalate, ci poli deschide qi scripturi de instalare pentru
alte programe. Ca interfala de utilizare, Bunsenlabs folosegte
managerul de ferestre rapid Openbox, care a fost un pic up-
gradat gi personalizat de dezvoltatori. Astfel, in partea dreap-
te a desktop-ului, spre exemplu, poti gesi informalii actualiza-
te in permanenle despre capacitatea de stocare. Taskbar-ul
oferi acces rapid la browsere, managere de figiere 9i alte apli
Linux Mint e6te potrivit mai ales pentru incetrEtorii in ale Linux, calii folosite frecvent.
alatoriti configuratiilor de bazt €xtinse fi aspectului famlliar.
Linux cu aspect de MacOS: elementary OS
Sistemul elementary OS se bazeaztr pe Ubuntu 18.04 LTS. Dez-
vottatorii au pus instr accentul pe design. Sistemul amintelte
clar de MacOS, avind un dock in partea dejos a ecranului $i o
bara in partea de sus. Software-ul inclus este limitat la aplica-
lii importante de uz cotidian. Programe adilionale pot fi des-
cercate din Appcenter Poli ignora prelurile care mai apar
uneori aici, intrucat tot software-ul este open source.
La instalare intr-o ma$ine virtuaE, selecteaza optiunea
(64-bit)" ca ,yersion'. De aseme-
"Linur' ca ,Type" ii "Ubuntu
nea, trebuie se setezi cel pulin 4 GB de RAM gi hard disk-ul vir-
Bunsenlabs Helium este o distribufie Linux potdvite mai ales
pentru utilizarea pe un hardware mai slab. tuat nu trebuie se fie prea mic. Per ansamblu, elementary OS
impresioneaza cu un design sofisticat 9i o structure chrd.

04 > 2or9 > CHIP


30 '
SISTEME DE OPERARE < TREND

Doar operarea va fi un pic cam neobignuite pentru fogti utili-


zatori de Windows.

Replici de Windows: ReactOS


ReactOS este in dezvoltare de peste 20 de ani. Scopul este rea-
Iizarea unei replici de Windows pe o bazi open source. La fie-
care aproximativ trei luni este publicate o noue versiune. Re-
actos suporte acum, deasemenea,gi aplicatii pentru Windows
1O.

Instalarea intr-o magine virtuale necesiti cdteva pregi-


tiri. Creeaze o maFine virtuale noua, asignedze-i un gi
"Name"
,Windows' Ia ,\pe' gi apoi selecteaza drept ,yersion' intrarea
2oo3 (32 Bit)". Seteaze dimensiunea memoriei virtu-
Prcducltorii elementari' OS se concentEazl mai ales pe a6pect.
"I/yindows Pentru asta, s-au inspirat rnasiv din MacOS X.
ale Ia 512 MB sau mai mult. Creeaze un hard disk virtual gi in-
chide asistenli.i. Fe clic pe ,Settings" Si la ,,System I Processor"
asigura-te ce maginii virtuale ii este asignat doar un singur
nucleu CPU. Mergi apoi la,,Network I Advanced" gi acolo selec-
E EQ X{
teazi,,PCnet-FAST III ..." ca J.dapter IVpe'. Confirma cu ,,OK"
gi apoi porneste ma$ina virtuali. Selecteaze drept mediu de 6''d."
boot fiFierul ISO cu ReactOS. Dupa instalare, poli instala con-
fortabil noi programe cu ajutorul ,,Application Manager" pe
care il vei gtrsi pe desktopul lui ReactOS.

Exotic din trecut: Haiku OS


Haiku OS se bazeaze pe exoticul sistem de operare BeOS. Cu
toate ce Haiku este inci in dezvoltare, ruleaza deja suficient
de stabil gi poate fi folosit pentru navigare pe intemet sau ReactOS este o replici de Windows open+ource in care poli
pentru e-mail. lntr-o magind virtuali, Haiku poate fi testat folosi direct mdte aplicatii Windows.
foarte u$or ca sistem live. Din lipsi de spaliu, paSii necesari
pentru instalare nu pot fi prezentati aici. Dar poli glsi infor-
matii detaliate la www.haiku.os.org/guide6/installing.
Pentru a testa Haiku ca sistem live, creeazl o masind vir-
tuale noue. Asigneazi-i un nume, selecteaza ,,Type: Other" $i
"Version:
Other/Unknown (64 Bit)". Dupe aceea, aloce-i 1.024
MB de BAM gi creeazd un disc virtual. Pornegte ma$ina virtua-
ld Haiku VM din figierul ISO. Selecteaze [mba preferatd Fi
apoi f{
clic pe "Start desktop'. Dupe un scurt timp, vei vedea
interfala lui Haiku. Duptr prima pornire, merita sd arunci un
ochi la documentul ,Welcome' de pe desktop, care conline o
multime de sfaturi pentru o utilizare faciE. r Replica Haiku OS se adres€aztr fanilor sistemului de operare
clasic B€OS, fiind disponibil lntr-un beta frrn4ional.

Alti alternativi Windows: MacOS X


Sistemul de operare dezvoltat de com- Iat complet cu elementary OS, fera dows reugesc cu destda dificultate str
pania din Cupertino nu trebuie omis, costuri suplimentare, ar putea fi dispu- se descurce in MacOS. $i, de multe ori,
desigur, intr-un articol despre alterna- si se cheltuie atat de mult. Computere- [miter e pe care Apple le impune utili-
tive Ia Windows. Spre deosebire de le Apple Ia m6na a doua sunt ceva mai zatorilor s5j por fi ciudate $i chiar stre-
sistemele gratuite prezentate pane ieftine decat cele noi iar comparfa sante pentru ei SGtemul este clar mai
acum, pentru MacOS X va trebui sa Apple insi$i Ie rccondilioneazi Fi apoi restrictiv decat Windows sub multe
pl5teqti. Daca vrei si folosegti un sis- Ie vinde. Dar nu te poti a$tepta Ia eco- aspecte; in schimb, MacOS necesite
tem Apple, ai nevoie gi de hardware-ul nomii mai mari de lo-2o de procente in mai putini mentenant,- Datorite har-
potrivit. In prezent, iMac-urile de la acest caz. Altemativ, poli ceuta qi alti dware-ului standard, problemele cu
Apple coste cel putininjurde l3oo €. distribuitori pe intemet. driverele, spre exemplu, nu sunt prea
iar dace este vorba de un MacBook Daci sistemul de operare al Apple des intahite. Diversitatea colomG a
portabil, atunci preludle vor incepe de este cu adevirat md u$o! de folosit, lumii Windows devine insi un deza-
lar.Soo€, iar pentru un MacBook Air aFa cum pretind mulgi discipoli ai vartaj dac5 o anumittr componenti
ele incep de la 1350 €. Nu toat5 lumea MacOS. este mai mult o chestiune de refuze sA funclioneze. Riscul infecttuii
care detine deja acase un computer opinie. Imediar dupi o eventuala tran- cu malware este mai mic in MacOS -
care poate fi, spre exemplu, reconfigu- zitie, mulli urilizatori vechi de Win- dar nu este complet zero.

CHIP < 2or9. 04 .31


TREND > BLOCKCHAIN

Dezlinfuie puterea
datelor!
Blockchain-urileinlocuiescincredereacumatematica. in Internet of Things,
asta are sens. Dar, in lumea umani, acest lucru poate duce la un regim
de control care nu uiti nicio gregeali.

?n cartea sa ,Blockchain 2.o", expertul in criptomonede Juti- toti membrii unei societel iar update-urile sunt ataqate infor-
I an Hosp oferd cititorilor sei un puzzle drlguq: explicatri ce maliilor existente la intervale de timp regulate astfel incat fie-
I este un blockchain in mai putin de 3o de secunde. $i de par- care participant se aibe toate informaliile 9i sa nu trebuiasca se
ce asta nu era destul de dificil deja, el a adAugat inca doua ele- se bazeze pe altii.

mente de dificultate: nu folosili expresiile "descentralizat" 9i Hosp descrie aceasta sarcina ca pe un test cu care ii place sa
confrunte auto-prodamalii experli. Dar, intrucat solulia lui cu
-bancl de datd! Hosp, desigur, oferi 9i rtrspunsul,Un blockcha-
in este un fi$ier digital in care aceeagi informatie este stocata de siguranla nu va lumina pe toate lumea, o descriere preliminari

12, 04'2019'CHIP
BLOCKCHAIN < TREND

ar fi: blockchain este o chestiune complexe $i fiecare expert $tie


doar propriul adevir Un lexicon de la gruenderszene.de de-
scrie blockchain drept,,o tehnologie de baze de date partajatein
care consumatorii gi furnizorii unei tranzaclii sunt direct legati
intre ei. Contractele digitale sunt un exemplu de folosire care
atrage atentia in prezent'. Aceaste definilie este caracterizate
de curajul de a lasa goluri, intrucat subiectul integritelii date-
r
:
*"
-s ,ffi,dH},.'
Ior, intre altele, nu este deloc abordat.

I
Definitii criptice ale unei tehnologii criptice
in acest moment intrd in sceni Eraunhofer Society. in stilul stru
obi$nuit academic, ea descrie blockchain ca avind abilitatea de
a ,stoca tranzaclii ireversibil gi de a delega suveranitatea unei
autoriteli de certificare cEtre un proces de consens distribuit".
Disecarea definiliilor altora este mai uSoare decat se te ,,U n blo
ckchain tr eb ui e
confrunli chiar tu cu critica. Agadar, cu toaste modestia, am fe-
cut gi noi o incercare: ,Un blockchain este o baze de date des-
folosit doar dacd rezolvd o
centralizate in care informalia este verificata gi, cu ajutorul
problemd mai bine decdt un
criptografiei, sumarizatein blocuri imposibil de modificat. Fie- sistem centralizat"
care participant Ia relea are o copie recentl a intregului bloc-
Julian Hosp
kchain. Datele din structura liniare de blocuriin continue creF-
Autorul cdrtii ,Blockchain 2.o"
teresunt disponibile publicai foarte sigure. Nu existd o instanld
centrale; reglementarea $i verificarea blockchain-ului este pre- Blockchain: subiect pt. fiecare al treilea startup
Iuati de intreaga relea printr-o decizie automatizate a majori- Asociatia industriei Bitkom a intrebat 3o2 fondatori: ce rol
tetii." Mizem pe indulgenla cititorilor, combinata cu dorinla de joaci tehnologia blockchain in companiile startup?
a participa la disculie cu propriile Ior propuneri.
f B}"roro"i
Blockchain nu este o magini miraculoasl 6410
Nu e6te discutat
O ceutare pe Google dupa
"blockchain' returneaze aproape 3oo
de milioane de rezultate. Dace termenul hype nu ar fi existat, el
ar fi trebuit inventat special pentru aceste lanluri de date. Cu Utilizarr
planificati
un Iimbaj elogios, vocile obifnuite din tumea relelisticii, a busi- sau diBcltati
ness consulting-ului 9i a futurologiei invocd paradisul social pe
E
care il promite blockchain. Probleme majore vor fi addugate !
permanent la acest lant: birocratie, furt, fraude, criminalitate ,s
economicd, picate impotriva mediului gi despotism-toate sunt
Nu itiu
acum istorie, relicve ale epocii de piatre digitale, dinainte de
lanlurile de date. Chiar gi internetul este folosit drept bench-
Cinci puncte forte
mark pentru aceaste revolulie. Blockchain, intre altele, era deja ale tehnologiei blockchain
adeveratul internet, noul internet sau chiar mai important de- Chiar dace uneori asteptdrile corect, odce parte interesati
cat internetul! din partea blockchain-ului poate crea cu uEurinti o cheie
Dar acum, dupi ce a trecut euforia initiala exagerate, au sunt exagemte, arhitectura sa private si poate adera Ia baza de
aperut gi criticile. Un blockchain nu este un panaceu, ci un in- ofera enorme avantaje ln anu- date.
strument pe care operatorul il poate modela potrivit interese- mite domenii. > Predictibilitate
>Imutabilitate Blockchain-ul funclioneazi pe
lor sale. Acest instrument ofere servicii valoroase pentru mIr-
Intririle dintr-un blockchain bazi de matematici Fi cripto-
furi pur digitale. Spre exemplu, daci este vorba de servicii sunt considerate practic irever- grafie. Asta asiguri claritatea
financiare, clientul pldte$te intotdeauna un intermediar, care
sibile, intrucat datele pot fi deciziilor Securitatea Ei fiabili-
mediaze sau documenteaze tranzactia pentru el. Cei care iau modificate doar cu consim!e- tatea tranzacliiior este asigura-
un imprumut platesc un comision bancherului. Cei care cum- mantul majoritetii participanli- te cu ajutorul algoritmilor
pere aqiuni pletesc tranzaclia Ia bursi qi costurile depozitului. lor > Redundanli
Putem continua: cei care cumpire o proprietate pldtesc ta-ye de >Transparenti Un blockchain public,in forma
brokeraj, taxe notariale, comisioane bancare Fi taxe de cadas- Pe un blockchain public cu sa cea mai purd, distribuie toate
tru. Toate procesele implice tranzaclii care trebuie pastrate si- drepturi distdbuite, toti partici- informatiile simultan cetre
gur sub formi de date. Organizarea acestor procese prin bloc- panlii pot fi informati despre toate nodurile retelei. Astain-
kchain-uri face intermediarii redundanti si astfel se pot continutul stocat, in odce mo- seamne ci toli participanlii la
ment. Asta face foarte dificile un blockchain au intotdeauna
economisi mu[1i bani $i timp.
frauda sau tentativele de mani- acela$i statut, in permanenle
- La prima vedere, beneficiile par tentante. Dat la o privire
pulare. actualizat. Din acest motiv
; mai atente, ies la iveale sEbiciunile acestor tranzacrii directe. > Egalitate manipulerile sau pierderile de
I Spre exemplu, o afacere blockchain inseamne mai multe res- Cu un blockchain configurat date sunt excluse.
j ponsabilitate pentru pe4ile contractante: nodurile ie relea

:HlP < 2or9 < 04 . 33


TREND ' BLOCKCHAIN
decid validitatea unei tranzaclii printr-un vot majoritar. Daca
un bloc a fost izolat cu o valoare hash gi legat de cel dinainte,
nimic nu ar funclionat. Nu existi o autoritate centrala h care
sa poli face apel, niciun serviciu de suport la care sA te plangi gi
Cinci puncte slabe nimeni pe care sd-l poli da in judecata.
Dar aceste probleme probabitvor remane teoretice. Pentru
ale tehnologiei blockchain ce, pane acum, nimic nu pare sE indice cd oameni.i ar vrea sE ata-
Blockchain-u le nu sunt o cure pe baze de consens gi sistemul
ce intermediarii. Blockchain-urile sunt considerate potentiale
miraculoase. Tehnologia are ar deveni coruptibil.
distrugetoare de joburi in industria bancara. Pentru benci,
dezavantaje care fac utilizarea , Responsabilitate
acesta nu este un argument impotrivA, ci mai degrabain favoa-
sa imposibilein multe zone. in blockchain nu existe autori
rea impunerii tehnologiei. Pentru a continua sa ob$na venituri,
> Efort tate centrala cu care se negoci-
Daca toate nodurile primesc ezi. Fiecare participant este de bincile schimbe, pur gi simplu, natura blockchain-ului. Ele pun
permanent update-uri de bloc- capul lui. capet perioadei naiv-romantice a drepturilor egale gi instituie o
kchain, sistemul va atinge, > Resurse osite ierarhie a drepturilor care combinl securitatea Fi precizia bloc-
eventual o limite a scalirii. Blo- Pentru consens. nodurile de kchain-ului cu puterea de design a unei autoriteli centrale.
ckchain-ul cregte gi astfel cregte relea trebuie se rezolve proble- Se poate argumenta, cu si8urante, in legeture cu ce anume
ii dimensiunea update-urilor me aritmetice. Consumul ener inseamni aceste a$a-numite blockchain-uri private. Pentru ce,
Iar sistemul trebuie sI fie orien- getic al acestor .Proof-of-Work- spre deosebire de alte baze de date, un blockchain, in pofida ca-
tat catre performanla celui mai Mi ng" este catastrofal de pacitaui sale foarte limitate, lucreazi foarte lent s,i irosegte re-
slab nod de retea. mare.
surse precum performanla gi curentul electric. Un exemplu: in
> Costuri > Stabilitate
prezent, o singure tranzactie in blockchain-ul Bitcoin consumi
Un blockchain nu este ieftin. Punctul poate fi Sesit $i Ia capi-
476 k\r h, care ar fi suficienli pentru alimentarea cu electricita-
Taxele de tranzactionare, elec- tolul forte. in sens negativ poa-
tricitatea puterea de calcul se te avea efectul ce nimeni nu te a 16 gospoderii americane timp de o zi. Cand pretul Bitcoin
Si
adune. DacI ar costa zero, ar fi poate corecta imediat o intrare era mai ridicat, aSa-numitul ,,mining' consuma 9i mai multe
mai uSor de contestat decizia nocive. energie, suficiente pentru alimentarea chiar a 30 de case.
9i este posibit ca blockchain-urile private se fie doar fraude,
Bitcoin: pionierul blockchain dupi cum sugereazi Nouriet Roubini. Profesorul de economie
american, care a devenit cunoscut pe vremea cand era consilier
Bitcoin a fiqut popular subiectul blockchain. Dar tehtplogia nu
poate face nimic pentru a stopa dedinul p!4ului criptomonedei. al pregedintelui Bill Clinton, a emis un raport devastator despre
blockchain-uri "Nicio entitate serioase nu ar permite vreodate
+ 4.OOO %
verificarea tranzacliilor lor de catre un grup anonim. De aceea,
nu este nicio surpdzi ctr blockchain-ul, cand este testat intr-un
mediu tradilional, fie ajunge la lada de gunoi sau este convertit
intr-o bazi de date private 9i restrictionate, care nu este nimic
+ 3.OOO %
mai mult decat o foaie de calcul Excel sau o baze de date cu un
nume inFehetor."
Maioritatea utilizatorilor nu vorvedea demontarea ideii re-
+ zooo % volutionare a blockchain-ului ca pe o pierdere, pentru ce diver-
sele reforme sociale i-au invitat ce mai multa responsabilitate
individuali inseamna mai pulina securitate 9i mai multe pro-
+ LOOO % bleme. $i este o diferenle, cel pulin din punct de vederepsiholo-
+ 762,3 % gic, dacl cinevaincheie o tranzactie cu potentialul de a-i schim-
ba viala singur, de la tastature, sau dace un distins domn de Ia o
reputate bance igi scoate stiloul pentru a semna un formular
o% Chiar daca distinsul domn nu este decat un ho! cu $taif.
ol2ora oV2or9

Date pentru eternitate: blockchain nu uiti nimic


$ansele ca blockchain-urile sE ne modifice radicat vietile Ia fet
ca alte tehnologii din trecut sunt destul de mici. Lanluri de date
"Blockchaineste cea create individual in toate zonele economice Ei administrative ar
putea aduce cu certitudine avantaje din punct de vedere al efi-
mai supraevaluatd cienlei; dar ele vor rulain fundal givor schimba sauinlocuipro-
giceamaipulin cese existente, dar nu si regulile de convietuire. Unele rea[zeri

utildtehnologie din din lumea anaLogice gi din cea digitali sunt intotdeauna, inevi-
tabil sortite e$ecului.
istoria omenirii" Spre exemplu, arnericanul Christopher David a creat o al-
l/ouri€l noubiri ternative la Uber cu motto-ul,,Disrupt the disruptor!" Ca anga-
econornie .ti fost consilier jat al serviciului, el era suparat de plata insuficiente 9i a dezvol-
01 preqedintelui amer icon Bill'Ciinton tat un proiect competitor. Arcade City. intrucat noul serviciu
ruleaze intreaga afacere. de la iniliere Ia plate, intr-un bloc-

?4, 04>2019>CHIP
BLOCKCHAIN < TREND

kchain, o platforme centralizati cum este Uber devine inutile. leasing. Acest contract inteligent este format din mici acorduri
$oferii se bucurl de o po4ie din plecinte. in acest caz concret, de plat6 lunare. Pentru acestea,lanlul de leasingva apela Ia lan-
nimeni, cu exceplia lui Uber, nu ar considera serviciul ca fiind tul contului bancar al $oferului. Dace nu pare suficient de sol-
unul prost, dar trebuie notat ca angajalii cu comisioane fixe au vabil pentru IS care verifice, Ieasingul nici mdcar nu ar putea
devenit antreprenori. Dace alli goferi din acelaqi blockchain avea Ioc. Dace merge inilial, dar goferul remane in urme cu o
sau un altul sporesc competitia, atunci fiecare qofer din bloc- plate, blockchain-ul de leasing va raporta asta blockchain-ului
kchain va trebui se poarte singur lupta impotriva scederii pre- vehiculului. Apoi magina nu se va mai descuia pentru client.
turilor. Faptul ce un nou model de business inlocuiegte unul Daci va putea $ofa mai tarziu, lanlul ma$inii se va conecta la
vechi este una dintre regulile economiei lanlulGPS. in caz de accident, bloc-
de piaF. Dar probabilitatea ca notarii, $efii
din coryoratii sau dictatorii sI stea [a coa-
,Orice bancher, de la kchain-ul companiei de asiguriri au-
to va examina comportamentul la
da Ia forlele de munce in viitor este aproa-
nivelul de management volan din trecut al Foferului gi va re-
pe zero, pentru ce tehnologia digitale sin- mediu?n sus, care nu fuza sa pltrteasc5 vreo compensatie

::f,'*1,:"""*J:i'".#,,'fi::f'li!l poote explicablockchain, i:lji};j?;:"1"i$[?:i:,lT:';':


pulin nu atata timp cat nu apare o super Af tfebUi Oiqfdd judecate
Sd-Si car gi va da in compania de
inteligenld artificiali. ..lrrih.!. ir*.nJint asigurdri. Blockchain-ul binci va
pentru
Pentru oameni, rie ca ceteleni.
oameni. fie clienti
ceteteni. clienli stujba imbciiat. :,t:tJtji';."t
stoca * .*
pierderea din cont gi brockcha-
si blockcha-
sau pacienli, asta nu trebuie sa fie o veste E o chestie debazd." in-ul asiguratorului va inregistra in-
rea. Blockchain inlocuie$te increderea cu fractiunile de trafic $i plAngerea
Frqr* Thelen
matematica. ln Internet of Things, asta goferului. Toate aceste procese vor fi
Investitot in tehnologie
ofera avantaje Iogice enorme. Dar oamenii stocate ireversibil in Ianturile de da-
pot percepe aceaste precizie Si incoruptibilitate ca pe o atitudi- te Fi vor fi accesibile. Orice noue tranzactie refuzat5 ulterior
ne rece gi nemiloasa a unei magini. $i asta in $i mai mare masu- din aceste cauze va ajunge gi ea intr-un blockchain Fi,in cele din
re dace interoperabilitatea diferitelor blockchain-uri se va im- urme, in marele inter-lan!. Cheia private de nuta de fiecare
bunetEti in viitor Un astfel de inter{ant, care se bazeazl pe participant la btockchain va deveni o forma de identificare
comunicarea dintre multiple blockchain-uri, ar putea fi echiva- non-manipulabild care dezviluie istoria de date a unei intregi
Ientul unor date extrem de sensibile permanent disponibile. vieti. Asta ar putea fi o solulie corecte gi ralionaH - pentru ro-
Pentru unii oameni, asta ar putea avea consecinte fatale, boti. Pentru oameni, insa, negocierea cu distinsul domn de Ia
intrucat intrerile din blockchain-uri nu pot fi schimbate pen- bance este ince recomandabiH, fiind un dezavantaj minor. De
tru eternitate. Spre exemplu, cei care iau o maginiin leasing ar aceea nu trebuie sA ai o incredere oarbein astfel de solutii, care,
confirma un contract inteligent in blockchain-ul companiei de la prima vedere, pot perea miraculoase. Mai uite-te o data!r

CHIP < 2or9 < 04 . 35


BUN VENIT IN VIITOR

.).
€1.,

:-
a
I
Mobilitatea in viitor
valuaunnouavant
i-lri,.;;:ll ltqt:i.ti'f -',', UndeIA$i
,.," r":..;,: iitorul mobilit5liieste in floare peste tot in Germania.
Fie ce este vorba de autostrizi sau de orage, de cei ferate
algoritmii ating toate aspectele vielii. si canale navigabile, drumuri Ei poteci, de cabluri de
Serialul nostru aratd cele mai excitante transport de date $i de legituri radio Si chiar in forme disimula-
proiecte pentru viitor. te, mobilitatea este mai prezenta decat ai crede. Dace egti atent
cand mergi pe strade in Germania, aproape ce poti vedea cum
se instaureazd viitorul. Semnele de circulatie au modele intere-
sante, bancuri cu senzori se arcuiesc peste gosele gi vehicule
straniu de simetrice in parcuri atrag o multime de curio$i. Viito-
rul se construieFte insa cu fiecare piste pentru bicicligti, cu fie-
care scooter electric si cu fiecare furnizor de servicii de car
sharing, cu fiecare nou app de mobilitate Ei concept de tehnolo-
il. i l3ll,l-11, ;rl gie moderni care insufle o noue viale metodelor tradilionale
Mobilitatea in viitor: proiecte pilot de transport.
germane cu un uria$ potential Mobilitatea este Ln p:cces. El derivi din interoperabilitatea
diverselor proiecte dez'. glrar:e si nu este rezultatul niciunui .

36 , 04 > 20rq > ( LlLl


BUN vENrT iru vrrron f?.
\_-/
Transport public
cu totul nou
Transport de la ufe h
uf i: autobuzele autono-
me ar putea inplcti ati-
tudinea prietenoasi cu
mediul cu eficienta
transportului public Fi
confortul unei mas, ini
private.

E-mobilitate
Standard verde: aeropor-
tul din Fran}furt igi con-
vertegte vehiculele teres-
tre cu e-drive. Dar avioa-
ne propulsate electric nu
vor fi disponibile mai de-
vreme de ro-15 ani,

Magini Ia magind
Telekom a testat comuni-
caliile car-to-car pe auto-
strada A9 din Bavaria, ca-
re este barcul de teste di-
gitale pentru autostrizi.
Cand mafina de test
(dreapta) incepe se schim-
be banda, un avertisment
apare pe ecranul celeilalte
maf ini: Atentie. maf tura
schimbi banda!

E
Teste pe autostrada Ag
O cilitorie in viitor: pfatul au-
Transport greu cu date tonom s,i conectat tra retea este
E taficul de marfi este nesfirEit. Cablurile testat pc autostrada A9 lncl
: de alimentar€ de pe autostrezi ar trebui si din 2016. Un aspect crucial:
electrifice motoarele camioanelor. Cu ajuto- cum pot comunica vehiculele
rul comuricatiilor car-to-car, mai multe ca- intre Gle pentru a forma coloa-
mioajre Irot forma coloare virtude gi astfel, ne gi pentru un sistem de aver-
merga[d impreuni, economisesc energie gi tizarc prudent.
condusul este mai sigur.

cHIP < 2019 < 04 .37


(l
\--l
suN vrrrr ir vrrroR
avans spectaculos. Se dezvolte lent, intrl in pauze Fi apoi recu-
pereazi din nou. $i intotdeauna in ritmul in care societatea o
permite sau are nevoie de asta. Nicio solutie de mobilitate nu
este singurS. Toate aceste solutii se impletesc in infrastructuri
tehnice gi sociale, in noi obignuinte, in restrangeri de nature
economici qi in cicluri ale modei. Nu ceea ce este tehnic fezabil
dicteaze viitorul mobittatii, ci ceeace se potdvegtein prezent gi
rdmane relevant. Asta face mobilitatea atat de excitante. Dace
privegti atent, poti vedea viitorul cum se desfigoari in fala
ochilor tei.

Experimente pe asfalt
Cei care vor se viziteze viitorul pot celatod de la Miinchen Ia
Berlin. Autostrada de test digitale incepe chiar ldngi Miinchen,
in partea bavareze a A9. Aici, statul gi companiile testeaza teh-
nologiile pentru Sofat automatizat Fi in retea pe o distanta de
peste uo de kilometri. Poate daca ai trecut cu magina pe acolo
ai remarcat indicatoarele stranii care reprezinta puncte de refe-
rinta pentru localizarea precise in teste care implicd radar, la-
Schimbarea benzii pentru camioane ser, LiDAR gi senzori pe camere, spre exemplu. Dar $i retele ra-
Camioanele electrice pot fi incercate de La cabluri in timpul mer- dio mobile rapide pentru comunicarea car-2-car sunt testate
sului, ca tramvaicle. Este singua modalitat€ de a f,ace sustenabi-
li propulsia electrici pentru transportul de merfuri.
tot aici, senzorii inregistrand toate evenimentele de gofat in
timp real, cu avertismente automate pentru intrarea pe contra-
sens $i un sistem automat de administrare a parcarilor pentru
camioane Iegate la retea. Multe dintre datele senzorilor $i ale
experiementelor au fost publicate in timp real pe Mobility Data
Marketplace (mdm-portal.de). Nori de puncte de la scanerele
laser, steri de control ale semnelor variabile de directionare,
gadul de ocupare al parcerilor penftu camioane gi mesaje de
trafic generate automat. Chiar Si un ,,popas al viitorului" a fost
construit langi Miinchen. Businessul este sustenabil aici, pen-
tru ce ai h dispozitie gaz gi energie electrice, pe lange benzini,
Ia benzinirie, in scopul realiz6rii unui proces de incarcare rapi-
da. Din mai 2018, inse, au fost observate gi teste privind Sofatul
in relea- intre Mtinchen qi Nuremberg poli vedea din cand in
cdnd camioanele care merg in convoaie dense. Primul vehicul
din convoi determine viteza Si directia. Al doilea il urmeazi Ia
mice distante gi a$a mai departe. Asta economisegte combusti-
bil Si este, aparent, Si mai sigur decat condusul traditional.

Drumul citre oragul modern


Dupe decenii de stagnare, transportul public Iocal (OPN\4 is fa-
ce din nou valuri. Noi forme qi combinalii de transport public
,De ce nu lucreazi nimeni aici?"
TH Karln gi Strabag AG experimenteaze cu magini autonom€ care
sunt testate in toati Germania. Asta este absolut esential pen-
construiesc drumurl 9i, totodatl, cu viitorul automobilieitii. tru dezvoltarea sustenabile a oragelorin care merite sa treiegti.
Obiectivul mai putine ma$ini, mai mult confort qi noi posibili-
teu. AEturi de asta,,,gofatul autonom intr-un mediu urban a
inceput se fie testat in cadrul unui proiect pilot din Miinchen
in octombrie 2or8. Numele proiectului: EasyRide. Planificatorii
urbani spera ca automatizarea le va permite sa combine avan-
tajele de confort ale transportului individual cu eficienta trans-
portului public. Spre exemplu, mici autobuze autonome ar pu-
tea fi folosite pentru a ajunge Ia destinatii individuale, care au
fost definitein prealabil, poate printr-un app, Ei ele ar putea du-
ce oamenii de Ia uga 1a u$d. Asta necesite date de inalti calitate
in timp real din partea oraEelor, care mai intai trebuie colectate
Fi prezentate . Un sistem automat de transport public este deja
testat, Ia o scare mai mice. in diverse localii din Germania. Ex-
perimente cu autobuze autonome au loc in prezent in Berlin,
Bad Birnbach, Frisia de Nord, Wusterhausen 9i Hamburg. in

38 , 04>2or9>CHIP
suNtvrrrr
- e iu riIIro*.
*
C
V. '
"
Nuremberg, Iiniile de metrou U2 gi U3 functioneaze fere con-
ductor de ani de zile. in viitor, Robo autobuze $i taxiuri, oferte
de rideshare gi transportul public clasic ar putea formaimpreu- Comportament schimbat al utilizatorilor
ne o retea gi ar putea produce un nou tip de transport public. Magina rimare cel mai important mijloc de transport, cu o cote
Pane atunci, inse, vor prevala mijloacele mai pragmatice: trans- de aproape 60 de procente (ioferi ii pasagcri). Bicicletele ii trans-
portul public care este mai spa;ios, mai confortabil, mai punc- portul public au cele ma mari l?te de creqtcre. Mersul pejos este
tot mai rar.
tual mai disponibil si mai bine coordonat. Mobilitatea nu se re-
Procentaj de rute Procentaj de pasageri-til6metri
fera doar la tehnologie. Abia acum unele ora$e prezinttr
concepte rezonabil de bune pentru ciclism, care implici dru-
muri separate pentru cicliqti, zone de sigurantl gi zone deintal-
nire cu traficul. Proiecte precum biletul de 365 € din Bonn intre
in aceeaSi categode: un abonament zilnic de r € i-ar putea incu-
raja pe locuitorii din Bonn se renunte la magini. Aleturi de
Bonn, guvernul federal mai suporte Essen, Herrenberg, Man-
nheim Si Reutlingen, cu un total de Bo de milioane de euro
pentru modernizarea transportului public. Reutlingen, spre
exemplu, va obline astfel zece linii de autobuz si peste 1oo de
noi stalii de autobuz.
ISolleri:iM * IPasaseriTlM
- I:ran(pofl Public
E iietoDi E Bjctclirri
Marf:i grea, date ugoare 'TIM = Transpo.t IndMdual Motorizat.

Peste 70 % din traficul de mirfuri din Germania este asigurat


de camioane, iar peste t8 procente de ceile ferate. in urmitorii
zece ani, cota de piata a trenurilor va cre$te cu 20 de procente.
Mobilitate partajata este mobilitate dublS
A$a ci tot mai multe bunuri vor fi transportate pe calea ferata. Car sharing-ul domini marile orafe, dar nu afa de mult zonele
rurale. Dar, chiar qi in orage, car sharing-ul este doar un aspect
Potrivit unui studiu al ministerului federal german al Trans- marginal aI mob ite$i.
porturilor, o cre$tere de capacitate de 20 de procente este posi
biti numai prin digitalizarea traficului feroviar. in septembrie
2or8, ministerul, asociatiile din sectorul feroviar $i Deutsche Ba-
hn au prezentat programul "$inele digitale in Germania'. Pane
in 2025, 17 miliarde de euro vor fi investiti in crearea noi.lor sis-
teme nationale de control ETCS Fi a tehnologiilor de siguranli
gi interconectarea digitaE a sistemelor Pasageriivor simti asta:
mai puline blocaje, mai putin personal qi trafic feroviar in Eu-
ropa care sfideazi granitele. La inceputul anilor 2o2o, ETCS va
fi extins pentru ca operarea automate sa devin5 viabile. Pane
atunci, pot fi admirate pdmele drone feroviare Ia gara UIm: din E iE ETE ET
g
=.r
d .9i
iunie 2018, roboti de curetare de Ia startup-ul din Ulm Adlatus
Robotics fac curelenie pe peroanele gerii.
E pEg"x.n o
;. 2-e

Curat: camioanele cu propulsie electricd ar putea pune ca-


pet funinginei $i poluerii sonore generat5 de motoarele diesel. Autobuzul autonom
Problema: ele sunt prea grele pentru propulsie electrice pe ba- Astfel de autobuz€ autonome Eunt testate in prezent in toati
E za debaterii. Solulia: alimentare continue cu energie. Cablurile Germania. Dar sunt lente Si necesitii supraveghere constanta.
iq aeriene de alimentare (ca la tramvaie) sunt pregetite pentru

testare pe autostrada A5,intre Zeppelinheim gi Weiterstadt, pe


j
8462 intre Gernsbach-Obertsrot Qi Kuppenheim $i pe Ar intre
E Reinfeld gi Kreuz Ltibeck. La inceputul acestui an au inceput

testele de conducere pe fu, cu un camion hibrid al companiei de


transport Reinfeld. Electrificarea maginilor pentru pasageri fa-
,! ce gi ea progrese constante. Spre exemplu, proiectul industrial
Fastcharge arate ca masinile electrice chiar pot fi incercate ra-
E pid. Din decembrie zor8, bateriile de la prima stalie deincercare
de 45o kW din Jettingen-Scheppach au putut fiincercate cu su-
E
ficineta ebnergie electrice pentru parcurgerea a roo de kilome-
: tri in doar trei minute. O incarcare completa dureaze doar E
minute, Dar propulsiile alternative au potential gi in alte zone;
g aeroportul din Frankfurt, spre exemplu, experimenteazd con-
vertirea tuturor vehiculelor terestre in vehicule cu propulsie
: electrice in cadrul proiectului ,,Green Clearance". Nu este clar
cAnd va fi posibild o propulsie,electrice Si pentru avioane, care
sunt cele mai nocive pentru mediu mijloace de transport.

CHIP < 2019 . 04 .39


e ruru vrrrr iu vrrroR
Potrivit expe{ilor de la Roland Berger,l3o de proiecte sunt deja
in dezvoltare in intreaga lume,incepand cu serviciul de taxi ae-
rian Lilium din WeBling in Bavaria gi pane Ia avionul electric
pentru pasageri. Potrivit expertilor, astfel de avioane ar putea
fi folosite pentru distante scurte in aproximativ 15 ani. Dar
acest viitor al automobilititii, care este poate unul dintre cele
mai importante progrese, se intampE disimulat. Algoritmii Si
inteligenla artificiali, schimburile de date si interfetele vor mo-
dela mobilitatea noastre in toate domeniile. Deja ainceput spre
exemplu, controlul traficului este testat cu ajutorul previziuni-
lor privind poluareain Kassel. in Dresda este calcuhte probabi
litatea producerii de accidente in aglomerarile germane. Iar in
Aceste eurobalize sunt transpondere care ajutii
Nuremberg gradul de utilizare al capacitAtii de transport a ca-
La localizarea
exacti a trenurilor, fiind baza sistemului ETCS si a ciilor ferate mioanelor este optimizate matematic. Pentru aceaste mobilita-
digitale. te moderne sunt necesare date in timp real de inalt5 calitate,
adice pentru sistemele inteligente de trafic (lTS) este vorba de
date de la sistemele de asistente pentru goferi, dela sistemele de
Cipitanul nu e 1a bord
comunicare intre magini gi alli participanti la trafic gi infras-
in U ani, primele nave autonome vor naviga in reteaua de rauri,
urmind ca navele madtime se vinl mai tarziu. Mai multe r€giuni tructuri care faciliteaza un transport public local individual.
doresc acum test€ pentru transporturile fluvial€. Tot mai multe oraFe ofere deja astfel de date, dar calea citre un
adeverat Smart City este ince lunge.

Marea retea
Poate ca viitorul mobilita$i implicl 9i telefoanele mobile:
aga-numitele app-uri de mobilitate sunt in prezent testate in
toata Germania. Ele sunt gandite pentru a simplifica sofatul
"multimodal" si stabilirea de conexiuni cu o varietate de siste-
me de transport public. Ele asigure conexiuni usila-u$e gi in-
clud gi cab sharing, carpooling siinchirierea de biciclete. in felul
acesta, ele adune intr-un singur loc potentialul digitizerii pen-
tru mobilitate: nu este vorba de reinventarea rnijloacelor de
transport, ci a posibiutaUlor de utilizare gi de delinere in pro-
prietate. App-ul ca hub doar mediazd gi permite un mod cu to-
tul nou de abordare a mobifteui. Acest trend cetre organzarea
digitale are un dezavantaj evident: sistemul de transport, care
deja are prea multe cerinte, este extins la o dimensiune deose-
bit de fragili gi vulnerabili. Asta nu doar sporeSte complexita-
tea sistemului gi face mai dificile controlarea acestuia, ci cre$te
li gansa de elecurisau de atacuri. Hackerii ar putea paraliza sis-
temele digitale de trafic sau le-ar putea manipula pand ce ajung
si funclioneze mai pulin eficient,in cel mai fericit caz. Ei ar pu-
tea intercepta date sau introduce date proprii, cu consecinte
imprevizibile.
La fel, o slabi igiend a datelor sau o Iipsa de responsabilita-
Cea mai mare retea de transport te ar putea duce la o sursi de date slabe, iar pe4i din sistemul
App-urile gi aplicatiile de mobilitate leage intre ele multe mijloa- de trafic s-ar putea baza pe date insuficiente sau incorecte. Da-
c€ de tr"nsport, permitand astfel transport in masi individual.
ce sunt implicate $i sisteme care invale singure, ar putea dura
mult pan5 ce un astfel de app de colectare de date se devina efi- E

cient. Viitorul mobilitdtii necesite gi o noud abordare a bazei di-


gitale a acestei lumi noi. Nu e de mirare ce $i al nivel guvema-
mental emiterea de norme etice pentru algoritmi este acum o
prioritate. Aceleagi cerinle de calitate valabile pentru magini si 3
drumuri, facilitdli de trafic $i sisteme de planificare, trebuie sa q

se aplice Si pentru computerele gi sistemele de software impli-


cate. Dar mai este ince mult pani acolo.
Mobilitatea si digitalizarea au multe in comun. De aceea es-
.:
te surprinzetor cat de mult dureaze fuzionarea lor Poate ci
aceste elemente comune au fost pierdute din vedere pana
acum. Odate inlelese. inse, se va deschide o lume cu totul qi cu
i,
totul noua pentru toli r 3

40 ' 04 > 20rs > cHIP


BUN vENIr iw vrItOn e
'

INTERVIU
,,Avem nevoie de un sistem de transport public
mai inovator"
Ceinseamna o mobilitate bune? Care este viitorul mas, inilor? in acest interviu, expertul in
mobilitate Robert Eollmer povestegte despre oportunite! e $ eFcurile Germaniei.

' in studiul dvs, ali ficut o descoperire caz nu o putem numi potrivitA, Eisti dez-
interesanti: pentru prima oari in decenii volteri bune in zonele metropolitane, spre
numfuul de c5lltorii zilnice scade de la o exemplu un trallc sporit de biciclete si
medie de 3,4 la 3,r. Ce se intampE? oferte pentru sisteme de sharing, care ara-
Nu s-au schimbat multe pentru toti oa- tA un potenlial bun. Asta poate schimba
meni cu varstd medie care lucreaza in peri- chiar qi peisajul perceptiei mobilitlll Dar
oada de varf a vietii 1or. Cifrele pdvind nici in orase si nici Ia taH aceste dezvolteri
mobilitatea Ior sunt Ia acelagi vechi nivel. nu vor suficiente pentru a satisface nevoi-
Copiji gi tinerii mai ales au devenit mai le noastle de mobilitate pe scara hrgA, cu
pulin activi. Observam acela$i trend gi in sustenabilitate ecologice. in afara oragelor,
Marea Britanie gi in SUA. Oare vor avea magina monopolizeaza tot.intr-un ritm in Robert Eollmer este $eful diviziei de mo-
aceaste atitudine 9i la maturitate? cregtere. Flota noastra de magini pentru bilitate ii cercetare regionali la infas. in
) Ce irseamni asta pentru viitor? pasageri cregtein fiecare an cu mai multe decembrie, sub egida ministerului Trans-
intrebarea este dace timpul eliberat gr4ie sute de mii. Politica in domeniul mob iteli porturilor, el a publicat ,,Mobilitatea in
cumpareturilor online Si social media poa- are o abordare mult prea simpliste, daca se Germania in 2ou", care este ,,cel mai ma-
te fi folosit poate pentru a merge mai des bazeazl doar pe car sharing sau pe cicliiti. re studiu national reprczentativ asupra
la un pub. Evaluarea mea este ce suntem Aceste elemente sunt importante, dar con- mob itelii zilnice a populatiei".
cu tolii fiinle sociale gi de aceeanu este tribuie cu prea putin.
bine pentru noi se ne petrecem vietile doar > Ce are nevoie un oraf pentru o mobilita-
te buni? in viitorul mobili-
in servicii electronice. ' Ce rol vajuca magina
: Avem nevoie de mai putinl infrastruc- Astfel de oraqe inleleg ca trebuie sa adap- ti!ii?
ture de transport? teze planificarea dezvoltarii lor Ia noile Asta inseamnd ce trebuie se iei mesuri
Aceaste disculie a avut loc giin trecut din conditii ale mobilitetii. Mai intai vine cone- corespunzetoare. Trebuie se devina mai
cauza stagneri.i cresterii populatiei. Dar a xiunea la releaua de metrou gi apoi dezvol- eficienta $i mult mai prietenoase cu me-
fost o conceptie gregite. Evalufuile fecute tarea. Apoi poate ce oamenii vor cumpera diul. Este o dezbatere pe care trebuie sa o
pe baza planificar or rutelor de trafic pur mai puline malini. Regiunea Hanovra in- purtSm mai onest 9i mai specific. in pre-
9i simplu nu au rezistat testului timpului. cearci ceva de genul esta. Acolo li in alte zent acesta este doar un sfat pe care il ddm
Trebuie se construiegti mai mulG in- pi4i se pune accent pe traficul de biciclete, in caz de urgenttr.
frastructure in zonele metropol.itane daci cum este cazul, spre exemplu, in Miinchen. > Este e-mobilitatea o solulie?

vezi o creFtere de poputalie. in plus, cu Dar niciied nu vad un progres clar. Avem Este dificil de spus. In fond, nu gtim sigur
toate profeliile sumbre, nivelul de prospe- oameni responsabiliin orage, care depun daci mecanismele de productie ale difed-
ritate este in cregtere. Asta inseamna mai eforturi pentru viata cotidiane. Unii dez- telor motoare electrice sunt mai ecoloBice.
multe celdtorii, in special pe distanle lungi. volta noi concepte pe scarl mice. Dar pana Dar este corect saimpulsionim e-mobilita-
in acest caz nuva funcliona un apel la o acum nu avem o solulie corectl li cuprin- tea dace existl posibilitatea de a crea o
viale mai moderate. 9i dace scumpegti zltoare pentru intreaga Germanie. infrastructure de incercare prietenoase cu
mobilitatea asta va acea un impact asupra > Ce le sfitui(i pe orage? mediul. Dar pentru aste sunt necesare
integrarii sociale. SA fii pe drumuri face in plus fali de noile opliuni de mobilitate, abord5ri mai inteligente decdt ce avem azi
parte din viala noastrb cotidiane. Banii nu avem nevoie de un sistem de transport gi trebuie sE rlmAnem deschigila orice
ar trebui sa dicteze nevoile de transport. public mai inovator gi mai confortabil mai alternative.
r Cu cat sunt mai scizute veniturile, cu ieftin, mai punctual gi un grad de fiabilita- Estc fofatul autonom un nou tip de
'
afiit mai putin mobili sunt oamenii. De ce? te sporit. Expedenla de a merge cu tramva- transport public?
Asta nu este o renunlare voluntara. Cred iul ar trebui sd fie plicuta!Asta include gi Ved un potenlial pentru un nou tip de tras-
ca pentru ei mobilitatea este din ce in ce statii curate dar Si bine izolate de rafalele port public, poate mai ieftin. Dar inca mai
mai putin fezabiH financiar. Daci nu-Ii de vant, Producetorii subestimeazi dmstic este mult pane acolo, din punct de vedere
poti permite o ma$ine, transportul public importanta aLesLora. Artrebuj s, lulm in tehnologic. in modulin care anticipEm
este de obicei singura optiune care ili r5- calcul gi un suport sporit gi mai multe for- viitorul, asta va fi posibil doar pe rute limi-
mere. Se poate dovedi benefic dace eititot me individuale de transport rural. Car tate, care sunt adaptate pentru astfel de
timpul pe drumuri, dar poate lua si o tur- sharing-ul ar trebui se fie subvenlionat vehicule.
nuri nefasti. Cercetarea noastri a revelat acolo, mai degrabe decat in centrele ora$e- > Ce intunece viitorul mob itetii?

in repetate randuri: unde sunt conduse lor.in oraSe poli progresa cel pulin la fel de Mai ales lipsa de oferte mai bune,in special
mai multe maEini, cregte gi mobilitatea mult cu exrinderea relelei de metrou. in in matelie de transport public. Dar este o
individuali Ei cresc gi distanlele parcurse. centrele urbane majore, traficul auto ar lipsd de viziune gi in zona politicilor. Nu
Un echipament local bun pentru mobilita- putea fi linut sub control destul de bine vorbim doar despre curajul de a inova in
te gi un portofel plin sporesc oportunit4ile prin sharing $i chiar prin servicii de trans- materie de design urbanistic fdre se impu-
gi $ansele de a te afla pe drum. port public mai confortabile si mai perso- nem restriclii cetelenilor, ci mai de$abe de
, credeti despre politica Bermane pri-
Ce nalizate. Automobilul privat nu va dispe- a crea oferte atractive gi convenabile ca
vind mobilitatea? rea pur s' pe piatein urm5torii pre! ti de a incerca, pur qi simplu,Iucruri
"implu de
Eforturile sale sunt oneste, darin niciun ro-15 ani. dimpotrive! noi.

CHl P .2019 . 04 < 4r


TREND EROr DTSCRETT

Evelyn
Berezin ['

Word I

processor I
Ca inventator si designer de computere, Evelyn Berezin a deve-
nit faimoasi in anii 70 - cu mult timp inainte de boom-ul dot- I
com Si hype-ul startup-urilor. Apoi s-a agternut linigtea peste
povestea acestei fiice a doi imigranli rugi. Ce gre$eal5! Chiar gi
I

h varsta de 90 de ani, Berezin emane un spirit modern de cu- Eiqa personald


noagtere a tehnologiei gi antreprenoriatului, excelenle intelec-
* t2 apfilie tg2sin New York City, SUA
tuale gi viziune tehnologica care au ficut ca intreaga scene
startup se se inspire din acest model. Berezin a dezvoltat com- t 8 decembrie 2o18in Manhatton, SUA
putere li magini de calcul. Cel mai mare succes al ei este inse lg4t Studii de business, Hunter CoIIege
Data Secretary, prima maqintr din lume pentru editare de text
1g4s Licentiotdin fizicd, New Yotk University
controhte de computer: masiva ma$nerie nu avea ecran gi
aveainellimea de un metru, avea tastature, sbturi pentru case- 1946 incepe studiile de absolvire, Nw
te, controale siimprimante. Data Secretary inregistra texte $i le r95o Pdrdsefte ufl iversitotea,inqinte de absolvire
putea modifica gi apoi printa. O versiune ulterioare a venit Fi cu
r95I Se cdsdtorefte cu Isroel Wilenitz
un ecran. Viola- editorul modern de tefie s-a nascut.
Dar Berezin nu a inventat Data Secretary dinintamphre.A 1957 Proiecteqzd computere pentru Electronic
fost rezultatul logic al unui proces de gindire creativ cu efecte C omputer Cotporation $i Teleregister
colaterale scante. Tehnologia semiconductorilor €ra pe atunci
1959 Primul sistem de rczeware pentru zboruri
atat de necunoscute incat Berezin a putut cumpara unele ci
puri de la Intel, dar a trebuit se dezvolte chiar ea intregi proce- 1968 O idee: tehnologia semiconductorilor pentru
Iucrul de birou
soare. Dispozitivul era delicat, iar procesorul principal avea doi
tripleli pentru cazuri de urgenle. Invenlia ei a avut consecinle 1969 F ondeqzd Redactron Corporation
surprinzltoare. ,$ase procente din populalia activd din SUA 7971Doto Secretary intrd pe piatd
sunt formate din secretare', spunea Berezin. Era o piale cu po-
7977,,Wor d Processing" dev ine expresia anului
tential foarte promitetor. Data Secretary trebuia sa faciliteze
munca monotone a secretarelor. in loc de asta. a dus Ia declinul 1972 Numdrul de dispozitive vandute / inchiriate
qtinge z7o
lor
Pe 8 decembrie 2or8, Evelyn Berezin a murit de cancer 1976 Crizd. vinde Redactron cdtre Burrcughs
Corp., Berezin este angajatd scurt timp ocolo

,,[D oltar e a primului meu


e zv r98o-87 Presedinte al componiei de investilii
Greenho us e Monag ement Compony
computerl a fost distractivd,, Ig85 Membru al consiliului de odministragie ol
Stony Brook Foundation
pdnd ce a deienitintimidantd" 20T6Retraoere

42, 04 > 2019 ' CHIP


TEST & TECH > MANAGER DE PAROLE

Protecfie perfecte
pentru parolele tale
Conturile tale pot fi protejate eficient numai cu parole lungi gi complicate. Managere de
parole pentru Windows, Android si iOS sunt disponibile pentru ca tu se nu trebuiasci
sd memorezi toate aceste siruri de caractere ininteligibile.

fl egulile pentru parole sigure sunt simple, cu toate astea de parole ruleazd pe Windows, dar gi pe Android gi iOS. Ele aju-
!{ cea mai populare parola din 2ot8 a fost, din nou,,,123456". ta la generarea de parole sigure gi la salvarea lor intr-o forme
I \C" n, funclioneazi aici? Uitd de toate amestece- criptata. in plus, te ajute Ia completarea cdmpurilor cu infor-
"nu-"
turile criptice de caractere speciale gi de schimbarea regulati a matii pentru o logare rapide. Tot ce trebuie se relii este aga-nu-
parolelor - gisirea unei parole sigure este mult mai simpla: cu mita parolS maste!, cu ajutorul cereia poli descuia managerul
cat este mai lungE, cu atat mai bine te va proteja. Timp de mulli de parole. Asta ar fi fost util pentru politicienii Fi celebritelile
anl o paroli de opt caractere era o culme a securitelii, dar este ale cdror conturi au fost afectate de recentele atacuri ale hac-
mult mai bine se ai una de 16, 24 sau chiar mai multe caractere. kerilor,in care au fost furate date personale, numere de conturi
intrucat atacurile hackerilor asupra parolelor folosesc in mod $i alte informatii confidenliale. CHIP a testat zece managere de
normal dictionare cuprinzetoare, artrebui se eviii termeni care parole, urmerind confo-tul de baze gi siguranla. E

se gasesc in di4ionare. $i, spre deosebire de managementul de-


qeurilor, reciclarea parolelor este o idee proastd. Orice acces ar Serviciu web sau software local
,9
trebui securizat de o parole separata. Dar tocmai asta este atat Managerele de parole sunt disponibile in doud forme: ca servi-
de complicat pentru multi utitizatori. Managerele de parole dis- ciu web sau ca software local. Diferenla rezid5 in conceptul de
pun de asistenli pentru sporirea securitelii paroletor. Seifurile securitate. Top 3 din ace$ test, LastPass, rPassword si Avira

44, 04>2or9>CHIP
MANAGER DE PAROLE < TEST & TECH

Password Manager Pro precum Si majoritatea celorlalte candi-


date din test aparlin categoriei serviciilor. Aici, baza de date cu
parole criptate este stocatA pe serverul providerului. Nu toate Managere de parole: servicii cloud vs. locale
serviciile de parole opereaze propriile servere, ci folosesc servi- Managerele de parole sunt disponibile ca servic in care bazele
de date cu parole ruleazi fie de pe aerverele providetilor, fre de
cii cloud, precum Microsoft Azure. Dar indiferent unde ajunge pe un hard disk local, din sistemul tau. CHIP iti arata avantajele
baza de date cu parole, aceasta este stocate cu criptare end-to-
fi dczavantajele ambelor conc.epte,
end, cu alte cuvinte, nicio parole nu este transmisA in text clar.
Manager d.
Avantajul acestui principiu: te poli loga, pur 9i simplu, la mana- Fun4ii scrviciu cloud parole local
gerul de parole de pe un nou dispozitiv $i ai acces la toate paro- Parole eigure utilizabile doar local a
lele pe care le folosesti. Darexista $i un risc rezidual spre exem-
Parole criptate pe o rnfrastnrcturl
plu, serverele serviciilor de parole ar putea fi sparte de un server exteml
hacker sau manipulate de un angajat. in cazul managerelor lo- Simple sincronizare a parolelor o
pentru multiple ahspozltive
cale de parole, care includ instrumentul gratuit KeePass, nu
a baz ei de date cu patole
edste un astfel de risc. Stocarea criptata a parolelor are loc Prot€ctie
in caz de defectaE a dispozitivului
a o
doar local, pe sistemul tau, asupra ceruia ai control total. Deza- a
Costuri abonament ecrviciu rlrrc o
vantajul acestui tip de manager de parole este sincronizarea
Tinte intereEante pentru hacleri a
complicate a datelor cu alte dispozitive. Archicrypt 9i Steganos
Management al bazei de dat€ cu o
demonstreaze cum se poate ajunge la tot ce este mai bun din parole printr-un hrowser web
a
ambele lumi. Ele funclioneaza, practic, ca solutii locale, iar sin- oda
cronizarea datelor prin Dropbox poate fi activatl ugor. Mai
mutt, Archicrypt ofere gi posibilitatea de sincronizare a parole-
lor local, fldrE a implicain vreun fel serviciile cloud. Paml,a master
Walcone lo F.Secu16 KEY
protejeazi sei-
Doar o parole master nu este suficienta S,;i.r rrof! Unrier Pn!,.r,,ord a,rd "!nke slre yo,r r?oa
'her frd cu parole. De
Pentru noi, siguranla managerelor de parole a fost, de departe, aceea, E-9ecure
For rou.5aEl, a torrcit, Lhsirr P;$,r'!oid caf 0n I le IGy solicite o
cel mai important criteriu al testului. In fond, ele conlin date r,i;iil+d \! ih, Fassr,ril R.$,r.r/ (lqd! paroltr siguri.
extrem de sensibile, care iti pot dezvelui intreaga identitate
digitale in caz ce ajung pe maini gregite. Cele mai inalte stan-
darde de securitate sunt, apadar, obligatorii. De asemenea, nu
avem nimic de criticat in materie de criptare, intrucat toli pro-
viderii folosesc AES pe 256 de bili, ceea ce inseamna proteclie
ultra-moderne. Dar o criptare robustd este doar un element al
ecualiei; celelalt este o parole master sigure.Iar aici incep pro-
blemele, pentru ce nu toate managerele de parole impun folo-
sirea de parole master puternice. in comparalie cu testul pre- to, ldnry .n.pplidrion md; to wit yer idatity

cedent, cagtigetorul acestui test LastPass a ridicat gtacheta gi


solicita minimum 12 caractere, litere mari gi mici, precum qi un
numir. $i Avira gi F-Secure solicite standarde minime inalte
din partea utilizatorului in materie de sigurante a parolei
master. Asta in vreme ce KeePass, ArchiCrypt, Bitwarden Si
Steganos pot fi satisfecute cu ,testtest" sau "123abc" ca parole
master. De asemenea important parolele master ar trebui sA Confortabil Qi sigu: doar trli candidati, indusiv rPasswotd'
se auto-protejeze cu mtrsuri de securitate adilionale, cum ar fi suportl logarea in serviciu biometric Windows Hello.
un al doilea factor de autentificare pentru descuierea seifului
cu parole. In afarl de Kaspersky gi F-Secure, toti candidatii
ofera aceaste opliune. rPassword, KeePass gi Dashlane pot fi Funclii de alarmd pentru parole sparte
Managerele de parole au diverse metode a afla informalii
descuiate sub Windows qi prin intermediul Windows Hello'
despr€ conturile sparte. Dashlane, sprE ercmplu scaneazt 9i
adictr prin scanarea amprentei sau recunoaFtere faciale. opti- Dark Web-ul in ceutare de date despre onturi sl,arte.
unea este sigure $i funclioneaze rapid.
e *-",..,.,
Avertizare in cazul spargerii parolelor 572
Un manager de parole trebuie sa face mai mult decat simpla
administrare a parolelor, altminteri poli folosi doar un tabel
Excel criptat, O verificare a parolelor este obligatorie, pentru a @
evidenlia codurile nesigure Fi a urmdri duplicatele. Archi-
Crypt, Bitwarden gi Steganos trebuie se se puna la punct mai
serios la acest capitol, in vreme ce managerele de parole din o-.'..,,,.,
Top 5 demonstreazi cum pot fi organizate securizat chiar 9i
multe parole, cu mai pulin efort. Ele funclioneaza pe baza -r

CHlP .2org . 04 .45


TEST A TECH } MANAGER DE PAROLE

unei monitoriziri centralizate, care ofera imediat informalii


despre parolele nesigure. Dashlane face asta cel mai bine
$i
duce utilizatorul de mane in tot procesul de schimbare a paro-
r ..,::l ":.
lelor slabe. Cu excep(ia lui Archicrypt, Kaspersky gi Steganos,
FqfuI toate managerele de parole informeazA utilizatorii dactr un
x""p^.. cont a devenit victima unui furt. lpassword, spre exemplu, a
!@-
(O r&P6s rDB colaborat cu bine-cunoscutul serviciu ,,Have I Been pwned,,,
Ox6€
11 r)
(2,)
Schimbarea
s xDBx
care adune de mulli ani informalii despre circa 5oo de milioa-
Ox&eE (DBx {2 34, ord Fma|) managerului
lk €pa$x L(2' i ne de conturi online sparte de hackeri. La cerere, Dashlane
Gencral
Cea mai simph cale dc
i a orporta baza d€ date poate scana chiar gi Dark Web-ul in ceutarea de informalii
CElo@ablo HIr4 Fr.
. Tr4fm u5q xst stri6+..1 cu ltarole este in format despre conturile sparte.
whdors FtuiLr ifordd lGo%s')
wndoE fa@.{o, {R@r DrcL,
l CWr.Apoi,importa
3rovse.
figierul ln noul mana-
Mod.B@lnEillsHlfit- ger de parole. 2 Prea multe erori Ia importarea parolelor
I in termeni de operare, aproape toti candidalii au oblinut un
scor excelent sau cel pulin bun. Ca$tigatorul testului Lastpass
s-a comportat cel mai bine, lSsdnd impresia ce totul a fost
l
foarte atent gandit, de la setare, Ia completarea automate a
cAmpurilor cu parole. Doar importul parolelor a fost proble-
matic in test si nici nu a reugit sa importe too 0/6 corect toate
datele noastre de test. Dar Lastpass nu este singurul. Dintre
celelalte managere, doar Avira, F-Secure gi Archicrypt au reu-
fit se importe impecabil toate parolele. Toate celelalte progra-

Managere
de parole
LastPass...

Locul
Lastlbss
I Locul2
rPassword
@m o
Locul3
Password
Locul4 Locul5
Dashlane Prr-
Prerniurn Manaser Pro KeePass.
mium
lcor general ll t2 IA IA
*Eurrale tt,g %t u
(3o %)
12 A I,O u
9pera"e t,o 13 23 I9
Eunqii (ro %)
u !,o 1"9 r,9 2A
VeEiune testat: 4.19.O 7.2*r l.lo.4.27t 6r 2,44 6.1848.0
Producltor LogMeIn AEile Bits Dominik Reichl Dashlane
rrq taPrcx., 2t€lan 32€len ,95€lar, emtis 35 €/an
SIGURANT,
Concept de siguranlUcriptare Service/AES256 Seryice/AE5256 Service/AES256 LocaVAES2a6 Service/AES256
Protectie llfipouiva Derolelor riraEt€r slab. a a o
Protecti€ aditionali pentru parolele master/
autentiflcare cu 2 factori
Verificate d€ securitate a parolelor/
urmlrirea Daroldo! duDliete
Avertizare in cazul spaa8erii (Entului a

Nec$itl instalare
S€tare/operare hfmdows foarte simplay'simpla medie/simple foart€ simpH/simpla rnedie/medie simpUy'medie
Setarc/oparare Andloid foarte simph/ foarte simph/ foarte simpE simpla/ foarte simple medie/medie foarte simplii,/ foarte
Setare/operare iOS foarte simpli/ foarte simpli/ foarte simpH simpH/ foarte simph medie/medie foart€ simph/ foarte
Logir via copy-paste/Autof iU
Sincrorizare cu alte disportive automate automate automala automata
EUNCTII:
Ilrultiple baze de date Pwstructurl folder
ImDort/€xport de parole
Eavorita/copierc intriri
Gclrerator de parola saiisfdtor bun satisfacetor
Numir de dbpozitive suDo(ate nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat
Stoc.re nune/us€tname/pamh/link a1./.1. al././.
Stocare not€/fliiere atagate
Integration Chrome/Eirefox
Clasa de top (r-r,5) Clasa superioara (t6-2s) Clasa de nijloc (2,6-3,, Nerecomandat (peste 4,6)
.
46, 04 ' 2ors ' CHIP
MANAGER DE PAROLE < TEST & TECH

me au necesitat rectificeri. intr-un test de import, lPassword


a avut cel mai resunetor eqec, completand parole in campul
Daci vrei un
,Username'. Din alte puncte de vedere, operarea a fost fere instrument
probleme; asta se apuce Pi pentru soluliile Windows gi pentru windows clasic, o
cele pe Android Si iOS. Toate managerele de parole oferi posi- alegere corecttr
bilitatea schimbarii parolelor pe toate platformele gi de a folo- este Archicri'pt.
Multiplele fun4ii
si copy-paste sau functia de Autofill. LastPass, rpassword 9i
de sin€r.onizare
Dashlane sunt intotdeauna in competilie pentru a oferi pri- au fost irnpresio-
mele cele mai noi funclii. EIe suporte funclia Autofill pentru o"" nante ilr test.
parole care este destul de noua in iOS 12. Dace ajungi Ia un
camp pentru parole in Safari sau intr-un app, managerele de
parole pot insera date de Iogare in astfel de campuri. Riscurile managerelor de parole
Pentru a face tate valului de , Vulnerabile la keylogger-e
Fun4ii cuprinzitoare
parole, un manager de parole Chiar daca unele managere de
Managerele de parole testate ofere o abundenle de funclii.
este o idee bune. Dar acestea au parole ofere proteclie speciald a
rPassword este in top aici gi suporte multiple baze de date cu
ii dezavantaje: stoc:rii si protec\ia anti-keYIog-
parole, Etie fotdere gi favorite gi impresioneaze cu o ciutare de
> Punct central de atac O stoca- ger, tot vine un moment cand
primi clasi. Per ansamblu, lPassword termina cursa foarte re centralizati a parolelor este parolele trebuie dec ptate.
aproape pe Iocul doi, dar este prima alegere pentru utilizatorii Keylogger-ele pot citi parolele
o linte populare si mai comode
care vor un program independent. La fel ca Avira, cagtigetorul pentru un atacator. cand se intampld asta. Pentru
testului LastPass ruleazd doar sub formd de extensie de brow- , Punct unic de egec Cei care parole sigure, este nevoie, a$a-
ser Poli testa serviciile cu plati prin versiuni deincercare gra- uiti parola masterigi vor pierde dar, de un windows si un
tuite. r toate parolele din baza de date. smartphone securizat.

Cel mai bun manager de parole

Locu[ 6
UI Locul ro
LastPass demonstr€azi cum trebuie si fie
un manager de parole. Serviciul puncteazi
excel€nt ta toate disciplinele.
gEtuite simplifica primul contact.
O versiune

Passwort
Safe z

Doar individual/ o

Securitate de top gratuita


Utilizatorii instrumentului open source Kee-
Pass trebuie si faci se oc1lpe ei de backup-ul
bazei de date cu parole. in sdrimb, au con-
trol total asupra datelor lor.

hrlb€ut€db3i.lplf€d5b6J!r
l€v rou(€t al'
i€ o' '0,. ol r. ioieit
.reo'g tow6 vou dr norb" $r€ @ oe€r

alo nu..lu ola

.l.l.l. .l.l.l.
.la .1.
'Kpehs DenBu Windolv\ MinjKa%s penru iOS. KePEss2An.lrc c >:' _ i'$droid
"Versiu;e poflabila ur il zdb.lapemu'tiple PC-ur'

CHIP < 2or9 < 04


.47
TEST&TECH>SOFTWARE
'1, Stegnnos Privn<y Suite

Safe Password Manager

Video Optimizer Pro de la Ashampoo es-


te destinat utilizatorilor care vor sA aju.s-
teze Fi sI tnbunaeiteasci clipurile video
ftiri complica(ii, dar nu vor si foloseasci
un progEm de editare complet echipat.
in quick mode, poli aplica diverse filtre gi
reparalii unui video, cu un clic de maus.

Protectia intimititii Daci vrei se controlezi editirile mai pre-


cis, ar trebui se treci pe modul avansat al

online si offline ' Optimizer. Darfuncliade ttriere a progra-


mului necesiti un pic de acomodare, in
t special pentru ca nu existi un timeline.
Managerul de parole s,i seiful de figiere de securitate printr-un app de smartpho- De la reducerea zgomotului de imagi-
sunt ince elementele cheie ale Steganos ne, cum este Authy. Evaluarea nivelului ne gi stabilizarea imaginii la coreclia cla-
Privacy Suite zo. in nouavemiune, mana- de securitate al parolelor utilizatorului ritelii si aplicarea de efecte simple, intru-
gementul parolelor, al conturilor bancare este ut e. O indicalie precum ,,poate fi mentul include tot ce ai nevoie pentru
$i al altor informalii de genul acesta a de- ugor ghicit{ poate se dea de gandit gi sd a-ti imbuneteti clipurile video. Acestea
venit mai ugor. in app-urile de parole duca la o parola mai complexi. Funcliile pot primi gi texte gi watermark-uri. Co-
pentru iOS Fi Android, utilizatorul poate data shredder, trace destructor rectiile de obiectiv sunt integrate pentru
$i
acum,in sfarsit, se creeze gi se editeze da- anonymiser completeaze suita, Dar dez- cele mai recente camere. Darnu vei bene-
te. Gratie sincronizirii in cloud, baze de voltatorii trebuie se munceasce mai mult ficia de o funclie de ajutor; nici in manual
date cu parole identice sunt intotdeauna Ia capitolul performante; uneori softwa- nu prea existi explicalii. pentru a explo-
Ia dispozilie si acase gi pe drum; ele sunt re-ul este foarte [ent. ra toate functiile va trebui si fii dispus s6
accesibile prin parola master sau prin experimentezi.
PicPass. Pentru cea din urmtr, utilizatorul t! Protectia datelor in cloud. autentifica-
re cu d6i factori, interfataprietenoasd
trebuie se face dic pe imagini in ordinea
corect5. App-uri nu suporte aceaste me- E l"x'":T1,1";,T#phone
nu suporta
Video
toda gi accepte doar parole. Pro
in test, setarea sincronizirii cloud a
funclionat perfect. Steganos suporte
!!
rE steganos
Sistem de operare
SPECIEICATII
Windows Z 8, B.r, ro
Privacy Suite 20 Import video
Dropboa Google Drive, Microsoft One- toat formatele uzuale
SPECIEICATII Import graficn JPG. PNG,TIEE
Drive, precum gi Telekom MagentaCloud, Wiftios Z 8. 8.r. ro
MP4, MOV lirlbM, cIE
Export video
adici pe cei mai importan$ provideri. Wl,fV,OGG, AVI
Export grEficA JPG. PNG
Aceste servicii pot fi folosite la fel ca un Distrus:tor de uIne
(cooki€s, flisiere si
hard disk sau un stick USB pentru depo- prorec a jntiinitatij istoria ciut,rii), F'l€
slu.dd.. .nonihi,r- rotati€, stlbilizarc,
zitarea in siguran!5 a conginutului sensi- tor si aldle text, tilt€hift si altelc
bil, prin intermediul unui seifde date. In- EVALU ARE EVALUARE
Scor Ecneral 2,O
strumentul stocheaze fisiere criptate, iar r,6

algoritmul de criptare folosit este consi-


Gane de fun4ii (40 %) r5 Game de rt
Perfornaqa eo %) 2,2 l9
derat foarte sigur. Dace utilizatorii vor s Operare (3o %) r3 2,O
acceseze figierele, atunci ei incorporeaze Pre! (aprox) 50€
(5 %)
(licenta 5 dtsDozitive) 5(,€
seiful virtual ca pe un driv3. Gratie au-
tentificerii cu 2 factori, existe.un alt nivel Evaluare CHIP Bun Evaluar€ CHIP Bun

44, 04 > 2or9 , CHIP


SOFTWARE<TEST&TECH

de locaH fera nicio dificultate.


Cu funclii speciale precum proteclia [a
zgAriere a supo$urilor de date arse sau
suport pentru sute de sisteme car radio
pentru crearea de discuri sau stick-uri
muzicale compatibile, Burning Studio 20
are functii practice gi este inaintea com-
petiliei care a mai remas. Util este gi ge-
neratorul prietenos de coperte gi broguri
pentru CD/DVD. Procesarea clipurilor +K
Trusi de scule utili
functioneaze, dar extrem de lent. Trusa de scule compileazd 20 de mici
programe de asistenltr ce pot fi deschis
Generalistinloc de cu un clic de maus sau cu un shortcut.
Un arhivator cu proteclie prin parola,
simpluburner un ceutitor de duplicate, un convertor
USB-urile ieftine gi stocarea in cloud, pre- video, un instrument pentru capturi de
cum qi serviciile de streaming de muzica ecran, un curltetor de drive-uri gi un in-
cuietor rapid de ecran sunt $i ele la bord.
$i video au provocat un declin accentuat
al CD-urilor gi DvD-urilor. De aceea, Windows poate executa $i singur unele
Ashampoo $i-a extins Burning Studio dintre sarcini, dar nu la fel de rapid pi
de-a lungul timpului l,a un pachet cu ufor. Alte funclii adilionale, precum
multiple talente, care are grijd de sarcini modul pentru prezentari, care curata
de acest gen chiar astezi. Aceste sarcini imediat desktopul Si inchide enervante-
includ gi backup-uri ale suporturilor de le notificeri, sau opliune de incercare a
date interne gi externe, cum sunt telefoa- clipurilor video din paginile web, s-au
nele mobile. in test, instrumentul a pro- dovedit fi ele utile.
tejat, spre exemplu, fotografiile Si clipuri-
(Pret: aprox. 20 €/anl
le video ale unui smartphone Samsung
EvaIuareCHIP lBun
conectat, fecandule backup pe o merno-

ln;QIF
T 7*qr"v
j,{.:lN !1.15],? i !*fJ1,,' .

"a
t
#
,a-

I
I
s

e

CHIP < 2019 < 04 .49


S OF TWARE < TEST & TECH

rie localdfdrl nicio dificultate.


Cu funclii speciale precum protectia Ia
zgdriere a suporturilor de date arse sau
suport pentru sute de sisteme car radio
pentru crearea de discuri sau stick-uri
muzicale compatibile. Burning Studio 20
are fun4ii practice gi este inaintea com-
petiliei care a mai remas. Util este Fi ge-
neratorul prietenos de coperte ii brosuri
pentru CD/DVD. Procesarea clipurilor 4K
Ttuside scule utili
funclioneaza, dar extrem de lent. Trusa de scule compileazi 20 de mici
programe de asistenla ce pot fi deschis
cu un clic de rnaus sau cu un shortcut.
Generalistin loc de Un arhivator cu proteclie prin paroE,
simpluburner un cautltor de duplicate, un convertor
USB-urile ieftine gi stocarea in cloud, pre- video, un instrument pentru capturi de
cum gi serviciile de streaming de muzice ecran. un curaletor de drive-uri qiunin-
si video au provocat un declin accentuat cuietor rapid de ecran sunt gi ele Ia bord.
al CD-urilor gi DvD-urilor. De aceea, Sut€ de car radlo, Windows poate executa gi singur unele
playrr€ MB sau CD
Ashampoo gi-a extins Burning Studio dintre sarcini, dar nu Ia fel de rapid gi
de-a lungul timpului tra un pachet cu u€or. AIte funclii aditionale, precum
multiple talente. care are grije de sarcini modul pentru prezenteri, care curela
de acest gen chiar astazi. Aceste sarcini imediat desktopul Si inchide enervante-
includ 9i backup-uri ale suporturilor de Ie notificeri, sau optiune de incarcare a
date interne gi externe, cum sunt telefoa- clipurilor video din paginile web, s-au
nele mobile. in test, instrumentul a pro- dovedit gi ele utile.
tejat. spre exemplu. fotografiile gi clipuri-
(Pre! aprox.20 €/an)
le video ale unui smartphone Samsung
EvaIuareCHIP Bun
conectat, facandu-le backup pe o memo-

,,lW
Y !Ft,"-v

9-

CHIP .2019 < 04 < 49


TEST&TECH>APPS
si;;; ", a 4, 17 %L)

Digitalizeazi Lomo
!r.b.k...4!q rahr ?l F.b.
il,tlr

vechile comori foto 't ta

Eotoscanner Plus digitalizeaztr vechile rezultat, pot obline pozele partajate ale
fotografii analogice gi le organizeazi altor utilizatod. Functiile principale ale
sub forme de albume pe noile memorii app-ului sunt gratuite. Ai nevoie de un
digitale. Mai mult, scanarea este relativ abonament pentru anumite funclii adi-
rapida, pentru ce app-ul poate analiza tionale, precum sincronizarea li acce-
simultan mai multe imagini analogice. sul prin web la fotografii. Asta te va
le poate separa in fotografii individuale costa aprox. l2 € la fiecare $ase luni. Cu
Si Ie poate salva ca imagini separate. Fotoscanner Plus, poli, de asemenea, se
Apoi, poti roti cum vrei pozele $i poli trimili imaginile analogice gi prin
rafina decupajul. Poli adiuga gi infor- WhatsApp.
matii contextuale, cum ar fi locatia sau Gratie imbunetetirilor privind lo-
timpul gi poli coloriza pozele alb-negru. catia Fi timpul, actualele app-uri foto
Informalii aditionale despre persoane- proceseaza imaginile vechi la fel ca pe
le din fotografii pot fi incluse in infor- un instantaneu creat digital. Spre
matiile meta. exemplu, daca adaugi anul credrii la o
Fotoscanner Plus creaza, de aseme- veche poze, Google Photos va inregistra
nea, home page-uri individuale la cere- anul respectiv gi va sorta corespunze-
r€ ti prezinte acolo imaginite digitale. tor fotografia.
lnctr o opliune de partajare a fotografii-
Ior cu allii este releaua sociale a app- .I
ului. Cu ajutorul acesteia, alti membri
Sist€n f loee rir - tl- Poz€le dorite pot fi oryanizate ;i comple-
tate c1,l inform4ii contextuale, in albume
pot cduta dupe cuvinte cheie gi, drept Evaluare CHIP Bun pe care le pofi defrni cum vrci

Greazi stickere Asistent pentru Playermuzicdcu


pentruWhatsApp jurnalul personal bogtgie defunctii
1

What I am gratefut tor?

an aw ill .1 rclrnnLlng
o
!!a qrcat l.alr,l tc have Todry s nly iorh da!,?th
iesPecl.tLy f.n ni-" bec.use C, dDrial .ni n..ted io
aLwiyl fc.qe: slriii. brt leL t rs noi $.lfi.ui1L

In pofida selec$ei imense, emoticonul Grid Diary faciliteazi montiner€a unui intre playerele muzicale pentru Android,
corect pentru un mesaj pe WhatsApp ca- jurnd cu ajutorul a diverse intreblri care Poweramp este unul dintre cele mai po-
re sa sugereze prin imagine o anumita te ghideazd prin tot ce ai facut intreaga pulare, de ani de zile. $i pe bune dreptate,
stare de spirit uneori, pur gi simplu, lip- zi. Subiectele intreberilor acopere chestii pentru ci playerul nu doar aratd bine, cu
se$te. Create Stickers pentru WhatsApp banale, precum vremea sau activitelle designul siu personalizat, ci oferl gi o
a glsit o solugie: poli folosi app-ul pen- sportive. dar poti primi si intreberi mari, uriagi tisti de funcgii. De Ia un egaliza-
trua crea propriile stickere, pe baza foto- gen "Ce am fecul azi pentru viitorul tor cu to benzi, cu multe presetari si func-
grafiilor din galeria ta pe care [e poti de- meu?". Depinde de tine la ce anume vrei 1ie crossfade, la vizualizdri pentru lock
cupa Si completa cu filtre, texte 9i si rispunzi din grila de intreblri. Poli sa- screen 5i widgeturi pentru ecran, Powe-
emoticoane. Chiar daca gama de efecte gi ti pui ti singur intreberi. Cu statisticile ili ramp poate face ulor ce face gi un pro-
scule de editare nu e prea mare, este sufi- poli analiza obiceiurile. O alarml iti poa- gram complet pentru PC. Dar va trebui
ciente pentru a personaliza pozele. Stic- te aminti, la cerere, ce nu ai scris ince in sI petreci ceva timp pentru a te descurca
kerele pot fi apoi importate li exportate jumalintr-o zi. prin multitudinea de functii.
cetre WhatsApp.

Slrtrm j- l goti, aa
aa- silt€n I gratis
'l- )a
at SiEt€m 3- *'- L
aa-
Evaluare CIIIP Eoarte bun Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP Foartebun

50 , 04 r 2or9 > CHIP


APPS<TEST&TECH

Erustrare in loc de Scaner care creeazl Pe scurt


slow-motion PDE-uri criptate
Kaspersky Security

railT.i"i"T:'J:HiliJ:::
Y 1s4is 3ngi-fvi po"," ri
"*,n
testate gratuit gi fare ob[gatii, inainte
de a decide dac5 vrei sA plftesti pretul
pentru versiunea completi.
(Android: gEtis)
Cei care au un telefon mobil fera furqie Cu Scanbot Pro, poli inregistra documen-
slow motion ar trebui se poate adeuga acest te de toate genurile, inclusiv coduri de ba- PocketBook Reader
efect cu Slow Motion Video Editor pentru re gi coduri QR, iaa daca este nevoie, Ie
Cea mai recente versiune pen-
clipurile existente. Suni destul de cool la in- poti partaja in forma criptata prin mail,
tru Android a instuumentului
c€put, da.r s-e dovedit o d€zanegire in test. fax sau app-uri. In plus, PDF-urile pot fi
e-book suporte formatul
Conversia dureaze mai multe minute chiar s-i adnotate cu app-ul. Scanbot are cone-
EPUB3. In plus, calitatea afigtuii poate
gi la dipuri scurte, de mai pulin de zece se- xiuni la servicii cloud precum Dropbox,
fi diminuate pentru un spor de per-
cunde. in plus, rezultatul nu este prea satis- Google Drive, Todoist sau Evernote. Daca
formanle. Utilizatorii iOS trebuie se
facetor. Appul doar intinde video.ul la o Iucrezi des cu documente confidentiale,
se multumeasctr doar cu mici reparalii
alumitd durati ceea ce nu creeaze un poli proteja accesul la app prin paroli de bug-uri. (Androi(Uios: gratis)
efect real de slow motion, ci doar un dip sau Touch ID. Pentru numai 8 €, obtii o
sacadat. Adilional vei avea de-a face cu to- solulie flexibili care, instr, ar putea fi mai Amazon Alexa App
ne de reclame de moda veche. prietenoastr cu utilizatorul.
Gra$e noului design, appul
3- tlta- 1Il- i! Alexa devenit mai dar gi
a
Sirtem O soti" Sbt€m 3 zsee l!-
afi$eaze activita$le din trecut
E\raluare CHIP Satisfecator Evaluare CHIP Bun
in Home Feed. (Android/los: $atb)

.g
2

E
I
I
fi
P

II

CHIP < 2or9 . 04 . 5r


TEST A TECH > CA$TI

- - :.."rrr.:rxrea

t|D,,

/l

Savureazimuzica
firivreun deranj
Muzica on, lumea exterioari off, relaxeazd-te! Cdgtile Bluetooth cu anularea zgomotului
blocheazr zgomotele ambientale. Am testat pentru tine cele mai bune dispozitive.

uzica este companionul cotidian numirul unu pentru torul se poate bucura de muzica sa fire se fie deranjat. Cegtile
multa lume. Cand te trezegti dimineala, pe drum spre care suportd anularea activa a zgomotului sunt disponibile in
serviciu, cdnd faci sport sau cand te relaxezi, artistii diverse versiuni de preluri si de design. Am testat pentru voi
tei favoriti sunt intotdeauna langd tine. Dar cei careigi accesea- nu doar modele premium scumpe, ci Si produse ieftine, din
ztr playlist-urile in migcare au de-a face cu multe medii zgomo- gama entry-level. Toate c5$tile pot fi folosite prin conexiune
toase, cum ar fi cafenelele sau metroul. Cand folosegti cegti Bluetooth.
normale, zgomotele ambientale ajungla urechile tale.
Solutia pentru aceaste problema se nume$te Active Noise CHIP testeazl in colaborare
Cancellation (ANC). Tehnologia creeazi un semnal cu poli cu expe4ii de top la nivel mondial
opu fale de zgomotele externe, care ajunge simultan Ia ure- Testut de cegti ANC a fost realizat in cooperare cu HEAD acous-
chile tale. Drept rezultat, zgomotele sunt suprimate iar ascultd- tics GmbH. Fondatein r986 gi avand sediul in Herzogenrath lan-

52, 04,2or9 > CHIP


CASTI<TESTATECH

ge Aachen, Germania, compania este specializate pe analiza $i


optimizarea vocii gi a catta$i audio gi a devenit unul dintre pio-
nierii globali in acest domeniu. HEAD acoustics a dezvoltat o
proceduri speciald de testare, care poate evalua obiectiv calita-
Active Noise Cancellation in everyday life
Noise canctllation mutes ambient noises in lour ears. Thanks to
tea cattilor cu anularea zgomotului. Mai intai, eficienta anultuii
ANC, you can enjoylour music quietly even in a noisy erwlron
zgomotelor este masurate pe baza unor cifre cheie, intr-o pro- ment
cedure standardizabil5 gi repetabiH. Procedura de test gi teste-
le din laboratorul CHIP sunt prezentate in detaliu la sfarsitul
acestul articol.

Urechi acoperite sau muzice plug-in?


inainte de a selecta ctrgtile, trebuie se iei o decizie de bazS: sI fie
ctrgti on/over-ear, care inconjoara sau acopere urechile? Sau
cegti intra-auriculare, care intr5 efectiv in ureche? Iar daca op-
tezi pentru celti in-ear, atunci ai de ales gi dispozitive Jrue wi-
reless", care vin fdrl cabluri. Fiecare dintre categoriile mentio-
nate face parte din test gi are avantaje $i dezavantaje ln funqie
de design.
Ce* € bune cu ANC pot suprima 20 de d€cibeu fl dliar mai
Cestile on/over-ear puncteazE mai ales cu autonomiile lor mult din 4omotul amblental. Cu cas, tigitorul testului Sony
mari. Cupele mari permit producatorilor insta.larea de baterii WH-roooXM3, sunetul de pe .lrum (circa 8o dB) I este la fel de
mai mari gi mai bune decat cele minuscule din ciFtile in-ear. puternic ca atmosfet? de labimuprin amortizare (60 dB) z .
Iarna, cagti.te mari sunt gi o proteclie aditionala impotriva fri-
gului. Vara, dimpotrivtr, se poate intamph ca pe ascultetori se-i
treacE toate apele.
Spre deosebire de ce$tile in-eaB surorile lor mai mari sunt
mai voluminoase, mai ales dace nu se pot plia. Cu designul lor
compact, ce*ile in-ear sunt potrivite pentru sala de sport sau
pentru o plimbare. Dar modelele true wireless sunt inferioare
in materie de autonomie. Cegtile on/over-ear, dace nu strang
prea tare, sunt recomandabile pentru ascultarea muzicii in se-
siuni de lunga durate, gralie izolatiei care se muleazi pe forma
capului.

in centrul nostru de testare gi in laboratorul de mesuretori al


HEAD acoustics, au fost testate intensiv 13 modele on/over-ear,
inclusiv modele ieftine, cum este TaoTronics TT-BH22 Ia aproa-
pe 80 €, dar si produse scumpe, precum cagtigetorul testului
Sony WH-roooXM3, care costl circa 38o €. Alte ce$ti din test ne-
au fost trimise de producetorii Bose, Sennheiser, Marshall, JBL,
Bowers&Wilkins, Beats, Plantronics $i Audio-Technica.
qE s
Specialigtii in sunet de l,a IIEAD acoustics au testat ciftitre pe un
cap de manedrin cart simuleazi audilia umani. A fost tuatii ln
Mai putine margini de profit in cazul costurilor calcul €i emisia de sunet prin guri.
pentru Active Noise Cancellation
Active Noise Cancellation este funclia care diferenliazi candi- atc .div goly wf+io@oB
.
datele din testul nostru de celiile obiinuite, asa ca am pus mai -
mult accent pe aceaste functie. Testele noastre au relevat ce -
la fel ca toate lucrurile bune din viale - 9i anularea zgomotului
este scump5. Sony WH-loooXM3 au avut cel mai mare scor la
acest capitol. Modelulimediat precedent XM2 este o alternative
g cu aproape la fel de mult ANC. Singura alternative low-cost ac-
ceptabile sunt cegtile JBL E65BTNC, a ceror anulare de zgomot
,u
a mascat conving5tor zgomotele de avion.

$ase dintre produsele din test ofere ascultdtorilor opliunea


de a seta intensitatea anulerii zgomotului. Acestea includ cegti-

i; le din seria Sony WH, Bose, Bowers & Wilkins gi Plantronics,


39 precum 9i Sennheiser PXC. Aceaste funclie face posibiJA izola-
rea pa4iaE de lumea exterioare, anuland doar zgomotele ener- Active Noise Canceltration poate afecta cditatea sunetului. in c€t
d8 vant de puternice, nu toate sunetele ambientale. Funqia, cu ex- mai bun caz, amb€le curbe de ftecventl sunt aproape ned$pfu
ceplia produsului Plantronics, este in mod normal rezervate J tite, cum6e vede aici la Sony WH.roooXM3.

CHIP < 2or9 < 04 .53


TEST & TECH , CASTI

ca$tilor premium.
O alte functie utile permite ascultatorului se hse sunetul
vocii umane se treace prin ANC, pentru a putea auzi atunci
cand cineva ii spune ceva. in funclie de producetori, fun4ie es-
te denumite TalkThrougL OpenMic sau Ambient Sound. Ce$ti
le scumpe de Ia Sony, Bowers & Wilkins Si Sennheiser, precum gi
mai ieftinele Plantronics suporte asta.
Produsele premium nu suporte toate funcliile legate de
anularea zgomotului. La cagtigatorul testului Sony WH-
10ooXM3, spre exemplu, anularea zgomotelor nu poate fi acti-
vata daca Bluetooth este oprit. Din tot testul, doar Sennheiser
PXC, Marshall MID si cel mai ieftin produs de la TaoTlonics au
putu face asta, adicA au putut fi folosite pe post de proteclie fo-
nice.

Sunet excelent de La telefon la ureche


BoEe Quietcornfort:*t II ofert o configuraiie qrcel€nt{. Sunt
controlate de butoane mecanice fi nu de senzori sensibili la Calitatea sunetului este $i ea un critedu, evident, important in
atingere, pe care ascultetorul ii poate apesa accidental. cadrul testului nostru, dar evaluarea acesteia este un subiect
dificil. Fiecare ascultetor aude in mod diferit gi aude diferite lu-
cruri: pentru fanii muzicii electronice, un sunet bun este asoci-
at cu un bas puternic, in vreme ce entuzialtii muzicii clasice
tind se prefere tonalitilile bine echilibrate. in pofida impresii-
lor subiective, am incercat sE evaluem sunetul cat mai neutru
posibilin termeni de calitate.
Din nou, produsele scumpe au iegit la rampi. Sony XM: ob-
tine iar un scor maxim, chiar daci basul este un pic cam puter-
nic, iar inaltele sunt un pic cam moi, Testerii noQtri au descris
sunetul lui XM3 drept minunat, cald gi plin de tona[teu vocale
naturale. Cagtile JBL sunt sfatul nostru de achizilie pentru cel
mai bun sunet. Chiar dace sunetul este un pic cam rece gi dur,
6
toate frecventele sunt emise echilibrat. Sony XM2, clasate pe lo- 3
cul al doilea, sunt generaliste $i, gralie evaluarilor bune in toate
zonele de frecventa, sunt recomandabile fanilor multor genuri
muzicale diferite.
t
e
?i
Eunctii utile pentru viata cotidiane .9
Ca$tigatorul testului de la Sony Unele cdFti au cateva funclii adilionale deosebit de utile. Cu E
cestile over-ear JBL, spre exemplu, poli forward-a muzica cetre
DOny wE-rooorlll3 oplure miu Drm prmcfa i itr teF
oet
meni de calitate a sunetu.lui anutrare a zgomot irf"i"i alte cSfti gi poti partaja muzica cu ajutorul ShareMe 2.o via Blu-
confort/configuralie. ' etooth. Beats Studio 3 pot fi incarcate prin FastEuel in zece mi-
i,

CAsTI ON/OVER.EAR
q.9
E .._e 'E r.r .9
lo -g
.9
t96 !;g ETE E.EE g.P '*t Ee
!12 EgE E' ts IE; E
Eg
5
E
<E .M 5 eEll ig e sag astr I flEE €E3r €EEg
I So[y lliH-rooqx!!3 l2 380 r,o 1,0 ),o 3A 20,88 22129

z Sony \^, H4oooXM2 2ao 13 lo 1,0 02149

3 Bos€ Quietcomfort 35 II l6 3oo t0 L5 LO 23 L5 t7:t6 20.37 o136


Sennheiser PxC 55o wireless !8 260 1,8 zo r2 4 4 2r3O r9:49 23109 02:46
5 Marshall MID ANc 18 t90 25 r5 V 12 1939 39:56 oo:5o
JBL E65BTNC 1.8 150 r,8 23 v r,o 33:Ot
7 Bowers & Wilkins PX zr 350 t:7 I3 3;t 1,7 L5 o15o
8 SennheGer HD 45o BTNC wireless' 2,1 2:l 4 29 1,6 IA 3o:o2 o2:.oo
Beats Studio 3 Wireless (MQ562Z-
9 22 290 2) at LO 1,6 586 23i45

lo ?.oTtmiFsfa-DII2a 2S 80 z6 23 22 l3 6,O 1305 2ro3 0230


Pl tmnic Ba.kBeat PRO 2 z6 r60 2,4 12 26:54 ox3s
1t Audioilechnica ATH-ANCTooBT 200 33 32 r9 1,8 5,Or 3r:2r o5:o3
13 Sony MDR-XB95oNr 3.5 2) 2p \:7 va 2717 35:05 o5:21

'506783 Clasa de-lgp G-rS) Glasa superioari


- 0,6 2,5) Clasa de mijloc (2,6-3,5) Nerecomandat (peste 4,6)
o da o nu E Recomandare
56, 04 , 2019 ' CHIP
CASTI<TEST&TECH

nute, suficient pentru aproximativ trei ore de redare. Sennhei-


ser PXC si Plantronics Back-Beat pornesc automat cand Ie pui
la urechi sau Ie depliezi Ei seinchid cand le iei de Ia urechi sau le
pliezi. Per ansamblu, insa, Sony WH-1oooXM3 ne-au impresio- Asculte muzice fdrl niciun fir
nat cel mai mult, cu scorurile cele mai bune Ia anularea zgomo- Cis-tile in-ear care nu folosesc niciun fir
sunt numite true wireless. Sony WI.toooX
tului, calitatea sunetului, confort gi configuralie. Dar trebuie sA
sunt singurele cafti de ac€st gen pe carc
iei in calcul doue aspecte. Mai intai, XM3 nu suporte bine vre- le-am testat.
mea rece gi dacd le expui la fluctualii extreme de temperature,
ca atunci cand iegi dintr-o camere incebite in temperaturile ne-
gative de afara, s-ar putea ca senzorii touch sa nu mai reaclio-
neze corect, ducAnd uneori la pauze, sirituri peste piese sau
fast-forward. Potrivit lui Sony, problema poate fi rezolvate, cel
putin pe termen scurt, oprindu-le $i pornindu-le din nou.
Ambele modele Sonysunt perfectibile la capitolul telefonie.
Sfatul nostru de achizitie, JBL E65BTNC, stlelucesc Ia aceaste
categorie. Au funclii de telefonie excelente, anulare de zgomot
foarte bune $i sunt confortabile.
Autonomia baterlei:
probleme la ceqtile true wireless
C5gti intra-auriculare vin la pachet cu aproape orice smartpho- Ciftile true wireless au autonomii conside-
rabil mai slabe din cauza designului lor.
ne, dar numai cateva au o inalte calitate $i nu sunt capabile de
Pentru inclrcare mobile, este inclusi gi o
anularea zgomotului. De aceea, meritA si alegi produse cu ANC, funqie de inclrcare sub forma uiui
chiar daci este vorba de cetti in-ear. Am testat cinci pelechi de aqumulator disimulat lntr-o casetutS-
ce$ti de la Bose, Audio-Technica, Cowin gi doui modele de la
Sony. in comparalie cu modelele mari over-ear, nu vei gEsi cdgti
in-ear cu ANC la preluri din numai doui cifre. in schimb, pro-
dusele testate de noi nici nu explodeaze la capitolul preI, pre-
,r,#XI I
9S
Audio-T.chnica
QuidPoint 4oBT

cum cigtile on/over-ear: cele mai scumpe din test, Bose Quiet-
Control30, sunt disponibile pe piali la un pre! de circa 260 €.

Sunet mai puternic de la ci;tile mici


Chiar dacd Ia o prime privire designut nu ar sugera aga ceva,
castile in-ear pot suprima zgomotele Ia fel de bine ca modelele
cu cupd. Bose Quietcontrol 30 obtine scorul maxim Ia aceasti
categorie -cu exceptia Cowin HE8D fiecare produs din test are
cel pulin un calificativ bun. in medie, cegtile in-ear au gi perfor-
manle mai bune ca modelele on/over-ear. Ambele produse de la
Sony oblin punctaj suplimentar in termeni de funclionalitate:
sunt singurele cEfti in-ear care ofertr ascultetorilor funclia de
sunet ambiental care lase si treacd vocea prin ANC.

EUIF Cdgtigdtorul testuiui in-ear:


Ce*igitor Bose QuietControi 3o
C4tile Bosc au o calitatc excelenti a sunetului fi a
anrderii zgomotelor. Doar t€lefonia eEte cam slabi,

TI IN.EAR
? 6 I EE 2 z
2 8"t E,E .9:
d
d I 2 g nrq
g-6-
.E
cl 5,t
Ed?
9.c g Ec
'Ea b E
6Ht
EE?$ 3
g
EX.r €!9 ?E
a TE 3E
=sl
dEE ad E:g 4-3 C

Eo6s QtliBtcqnget3! r3 260 to r,o 1,9 1,:t 2,1 2024 ro:54 10:36 or:50
2 SonyWI rooox 260 1S to to 1,8 10,65 r030 23:.52 ot22
3 ABdiqleqhnica Qdetloint a0Blt: 22 u 2,2 r2 2S LO 13,53 13:24 r6:oo or:3r
Sony 1{ E.rooox r50 r3 5,o 1,9 r3 16,19 or39 ol:29
5 Cowin HE8D 80 z6 3A 13,63 o3:o7
'ATH_ANC4oBT Ciasadelgp(1-I5) Clasasuperioa.a 0.6 2j) Clasa de mijloc (2,6-3,5) Nerecomandat (peste 4.6)
. da o nu Meconanddre

CHIP < 2or9 < 04 . 55


TEST A TECH ' CASTI

in termeni de calitate a sunetului, modelele in-ear nu sunt


cu nimic mai prejos de cele mari on/over ear. Aici, produsul Bo-
se obline din nou scorul maxim. Sunetul este clar gi vocea este
redate natural, fiind recomandabile pentru fanii tuturor genu-
rilor muzicale. Ambele cegti Sony sunt singurea reale alternati
ve cu un sunet foarte bun. Ele livreaza un sunet clar si puternic,
cu bagi un pic mai pronunlali decat cei redati de Bose.

Calitatea Bose este intotdeauna indisputabili


Bose Quietcontrol 30 cagtiga la categoria in-ear Bateria rezista
,9
suficient de mult pentru o zi de audilie. ANC gi calitatea sune-
tului sunt excelente, Ia fel qi confortul in purtare $i configura-
tia, precum gi mobilitatea sunt mai bune decdt la majoritatea
i, celorlalte modele. Singura probleme este prelul mare de circa
HEAD acoustics a setat boxe injurul unui cap de manechin, care 260 €. Cowin oferd o funclie aditional* HESD pot fi folosite
trimit
spre cis, ti zgomote ambientale similare cu cele dhtr-o pentru anularea zgomotului gi daci nu existe nicio conexiune
caienea- $i Bluetooth este oprit.
Audio-Technica QuietPoint 4oBT este recomandarera noas-
tra in materie de raport pre!/performanta. La uo €, vei obtine
un ANC bun gi un sunet la fel de bun, care se aude foarte clar,
chiar daci suni un pic subtire si ne-natural. Dar mobilitatea es-
te puternice, gratie unei excelente autonomii, Iarin termeni de
telefonie conduc clasamentul. Singurul compromis: nu existi
functie de ajustarea a intensitalii anultrrii zgomotului.

Calitatea anuErii zgomotului a fost testate Fi in laboratorul


CHIP si in cel al HEAD acoustics. Testerii nogtri au evaluat cat
de bine suprimi clgtile zgomotele de avion, care s-a auzit inju-
Cu ANC activat, Sony WII-roooXM3 suprime aproape ro, IEna h rul lor din boxe. HEAD acoustics a masurat anularea zgomote-
20 de decibeli de zgomot ambiental in mod constant. Aici poti Iorintr-o structure spaliale, cu opt boxe, iar pentru asta au pla-
vedea o reprezentare a zgomotului dintr-un avio[ sat cegtile pe capul unui manechin care a simulat auzul uman,
Ei au rulat coloana sonora a unei cafenele aglomerate si pe cea
Profil de zgomot pentru fiecare ca$ti a interiorului unui avion in zbor Dupa aceea, expetii audio au
HEAD acoustics a creat un profil pentru fiecare pereche de cisti repetat testele on/over-ear cu ochelari de soare atagali. intru-
- poti vedea aici profilul lui Sony XMa. Cu cat cr€sc mai mult cat ochelarii imping un pic cegtile de pe urechi, specialigtii au
valorile din grafic, cu atat mai buni este anularca zgomotului-
mesurat cum afecteaze asta anularea zgomotelor.
HEAD acoustics au examinat aditional functia TalkThrou-
gh/OpenMic/Ambient Sound, cu care vocile pot penetra protec-

x3
tia anti-zgomot. Aici, doul capete de manechin au fost puse
unul langi altul, pentru a simula o conversalie. Sunetul a fost
emis dintr-un difuzor montat chiarin gura manechinelor Unul
dintre capete avea cigtile puse pe urechi, specialigtii mesurand
valorile la acesta.
$i calitatea sunetului a fost examinate cu atentie in ambele
laboratoare. In centrul de testare CHIP, doi testeri au evaluat
calitatea sunetului subiectiv cu ajutorul muzicii de referinli. /
HEAD acoustics a mesurat diferenlele dintre redarea muzicii
cu funclia ANC pornite gi oprite, iuegistrand gi zgomotul gi
respunsul in frecvenle.
HEAD acoustics a examinat gi functiile de telefonie. Exper-
tii evaluat cat de puternice gi de curate acustic sunt micro-
au
foanele cestilor, dace apelantul aude un ecou gi cat de bune este
izolarea in medii zgomotoase.
Analiza lui MXg a aritat ANC (cafenea, avion, zgomot de fond, in cele din urm5, pentru fiecare pereche de cagti a fost cre-
vorbir€) este de top, telefonia (GMos, E-Mos) este perfectibilil at un profil (vezi stanga). Acest profil arate cati decibeli au fost
SLR (Sending Loudness Rati4g) Ei SER (Sending Frequenci,
blocali in anumite situalii specifice gi daci ascultetorul obtine
Responsel a.rati ci microfonul este mediocru spre burl.
bine-meritata sa relaxare- I

56' 04>2or9>CHIP
TEST & TECH , HARDWARE

Tastature iluminatl excelente


Tlstatura iluminati are un lalout nu doar
ergonomic ci Si foarte arltos. Anplasarea
ingenioasi a tastelor direcgionale 6cili-
teaze accesul la ele,

Laptop de gaming suplu,


elegant gi performant
Seria de laptopuri de gaming Strix Scar frame rate-uri superioare (>7o-8o).
a fost gandit5 de Asus pentru gamerii Zgomotul emis de laptop in sarcine ma-
pasionali de jocuri FPS. Editia a II-a se xima nu este deloc deranjant, desi este
remarce printr-un design compact gi o sesizabit gi sistemul de recire igi face
functionalitate bine gandite. Elemente- foarte bine treaba, menunand sistemul
le decorative arate foarte bine $i texturi Ia temperaturi nederanjante. Rdcire eficientd
le sunt remarcabile nu doar vizual ci gi ROG Strix Scar II este un laptop Eantele sistemului de rlcire sutrt integra-
tactil. In plus, iluminarea RGB este foarte bune, dar, in pofida RGB-ului care te armonios in designul general aI dispozi-
abundente qi nu doar in zona tastaturii. lipe gaming cat il !in... ventilatoarele, tivului, avind ;i o valenti estetici, dinco-
lo de cra strict fun4ionaltr.
Desigur, controlul iluminerii este asigu- laptopul se preteaztr foarte bine Si la ac-
rat de tehnologia Aura a lui Asus. Ne-ar tivitlli obignuite, de la activiteU office,
fi plecut se putem configura iluminarea
pentru fiecare tasti individual, dar este
la redare de multimedia. Este rapid, bine
construit fi are un ecran excelent, Ia fel I38Hlf3,'l"Tr
CATII SPECIP]
disponibiE doar personalizarea a patru ca boxele, tastatura si touchpad-ul. Gre- Int l Corc iz-8?5oH/4
zone RGB. utatea de 2,4 kg ti grosimea de 26,1 mm ii GB

GHfi.t Nvidia GeEorc€ GTX


Ecranul IPS are un finisaj mat, un conferi o mobilitate destul de bun:r, lo70
15,6 lnchvLg2o x r.oao
timp de rdspuns de 3 ms qi o rate de re- pentru un laptop de gaming. Nu este o (Diasona]E /rerrlutie) Dieli
improspdtare de u4 Hz. Panoul are rezo- maginarie butucanoase care este mai de- DriE-uri SSHD TTB
ssD 256 GB
lutia Full HD (r.92o x r.o8o pixeli) si este graba un inlocuitor de desktop, cum
3 x usB 3.t r xI'dini
foarte de vioi in redarea acliunilor rapi sunt atatea alte laptopuri de gaming. Interfele DisDlayPort, lx HDMr,
rx USB-C
de, care sunt redate fluid, fAre artefacte Per ansamblu, nu prea ai ce si-i repro- 3Gr x 262 x 26,r mm/2,4
Dimensiunv8reutate
sau tearing. Procesorul puternic sustine Sezi acestui laptop versatil, care te dis-
EVALUARE
o place video Nvidia GeForce GTX 1o7o treaze de minune, cand ai nevoie de asta,
r3
cu care pogi duce lejer in detalii maxime dar te poate ajuta fere probleme se gi lu- Mobilitate (25 %) lJ
toate jocurile, la rezolutie Full HD. Per crezi. lzs%)
ansamblu, performantele sistemului I,Z
Co.sum (r5 %) LT
sunt excelente gi trebuie mentionat gi
sistemul foarte eficient de ricire, care Fl
E
Design suplu Fi compact, ecran IPS de
lei
1,3

r44 Hz, performante foarte bune, a.roo


ajuta la mentinerea unor sesiuni de joc II Ilurninar€a RGB nu poate fr retl,atl Ev-aluare CHIP Foarte bun
foarte lungi. Jocurile ruleazd constant la pentru fiecare tasei individual, scump.

04 > 2019 , CHIP


58 '
HARDWARE<TEST&TECH

Camere inteligente
Siatemul de camere este controlat de IA,
care asiguti fotogafi€rea unor cadre de
inate ca[tate far{ se trebuiascl si setezi
tu manual caracteristicile avansate ale
camerelor.

ryglrlflagghip Samsung
rrdtca sertos gtacheta
Mult a$teptatul flagship al lui Samsung, grafia la calitate UHD sicamera dinspate
Galaxy Sro, nu si-a dezamegit deloc fanii, inregistreaze si in HDtuo+ . Sistemul de
venind cu o mullime de inovalii gi carac- camere este controlat de IA, ceea ce re-
teristici avansate. Dotat cu cel mai bun zultd in fotografii excelente, mai ales in
ecran produs vreodati de Samsung, Sro condilii deiluminare scezu6, ftre a fi ne-
oferi primul ecran dinamic AMOLED din voie se selectezi manual setirile avansate
lume, fiind primul smartphone certificat ale camerei. IA nu se limiteaze doar la ca-
HDtuo+. in plus, ecranul dinamic AMO- mere, optimizand automat Amprente ultrasonice
$i bateria,
LED al lui Galaxy Sro include gi primul CPU-ul, memoria RAM gi chiar tempera- Senzorul de amprente scaneazi conturu.
scaner de amprente cu ultrasunete incor- tura dispozitivului in functie de modulin rile 3D a]e amprentei fizice. De aceea,
porat, care cite$te contururile 3D ale am- care folosesti telefonul.
trebuie atins lntro manierl optimi, car€
prentei fizice, imbunetelind semnificativ nec€sita o perioade de acomodare,
Bateria de 3.4oo Ah a lui Galaxy S1o
securitatea dispozitivului. Dar va trebui asigure suficien6 energie pentru o zi de
s, aigrija Ia pozitia degetului cand ilisca- utilizare destul de intense, iar o incercare Samsung Galaxl' Sro
nezi amprenta $i si te obignuiegti cu mo- completidureazi doar 90 de minute. Tele- SPECIEICATII
dul in care trebuie atins senzorul, pentru fonul suportd incercare wireless, dar dis- pann b 2.ooo MbDs
ce erorile pot fi destul de frecvente Ia in- pune gi de noua funclie Wireless power- 6,r inchi/
Ecran (marime/rezolulje)
r.44o r 3.o4o Dixeli
Share, care il transforme intr-un Autonomie (online) rO:$ ore
Cel mai spectaculos element al ecra- incercetor pentru orice alt dispozitiv ca- Wi-El ax, USB-C.
Interfele
nului remane solulia ingenioase pentru re suportd incercare wireless Qi.
Bluetooth 6.0- NEc
Memorie (intem,
incorporarea camerei frontale intr-un Samsung Galaxy Sro este, cel pulin atensib e) r2E CB/microSD

decupaj. Solutia este mult mai eleganta pentru moment, cel mai bun telefon An- Sistern de operare Android 9.o (Piel
decat crestaturile si nu deranjeaza deloc droid pe care il poli cumpara, oferind un DimensiuDVgreutate 149,9 x 7O,4 x 73 mr/
15? E
la vizionarea de clipuri video full screen. pachet redutabil de funclii avansate $i EVALUARE
in premierd pentru seria S, Gataxy elemente hardware fira precedent.
Scor seneral IJ
Performanle (2o %) ,"r
S1oofere un obiectiv Ultra-Wide cu un
Configur4ie (20 %) IJ
cAmp vizual de r23 de grade, similar Baterie (2o %) 1,1
ochiului uman. De asemenea, Sro ofere Ecran (2o %) I,O
inregistrare video Super Steady cu teh- iPql Ectan si cameri suDcrbe, securitate Camere (2o %) IJ
nologie de stabilizare digitaH. Atat came-
!d av-ansata, performinle excelente Pret (ap.or) 43oo lei
rele din fat5, cat Si cele din spate pot foto-
II Butonul Bixbv este incl Drezent
Evaluare CHIP Eoarte bun
laar poate fi rep"ogr"m"i1,
:lasa detop ".u-p (16 2,5)
0-!5) Ctassuperioa.e Ctasa de mjjloc (2,6 3,5) Nerecomandat (peste 46)

CHIP < 2or9 . 04


.59
TEST&TECH>HARDWARE

Gaming in prim plan


Razer promoveaze Phone 2
ca un telcfon pentru gameri.
frecventa ecranului poate
fi 4ustati pentru o rulare
fiuidi. Camera presteazi bine
Canera lucraze cu o tehrologie doveditii
gi astfel ofer poze consistent bun€, cu un
contr€st decent fi o pahte de culori
echilibratl-

Ricire speciali Smartphone usor de manuit

mobilitate buni
Panourile laterale Late fac Phone z un
si
I
tdefon comparativ mare. Bor(ele
locdizate tot aici
surt

Razer Phone z nu intentioneazi se fie un este suportat de afa-numita recire cu ca-


telefon pentru oricine;el se concentreazi meri cu vapori. Asta impiedic{ smartp-
pe un anumit grup lintd: gamerii. i1i dai hone-ul sI se inctrlzeasce excesiv in jocu-
seama de asta cand il 1ii prima oari in rile solicitante, iar procesorul nu se
manS: ambele fagii de prindere pe laturi- incetinefte pentru a m€ntine temperatu-
le mici ale carcasei faciliteaze operatiuni- ra sub control. Experienta de gaming rd-
le de alergare sau Jump'n Run dinjocuri mane intotdeauna aceea$i.
- Si arata gi cool. in afari de asta, boxele Toate asta costa, desigur, a$a ci in-
stereo sunt localizate tot aici, acestea fi- treaga configuralie a lui Razer Phone 2
ind cele mai spectaculoase elemente ale rdmane sub ceea ce te-ai a$tepta de la un
sistcnrului. Putine telefoane redau un smartphone de 850 €. La ecran, Razer se
sunet atat de bogat, care este gi foarte po- Iimiteazd Ia o rezolutie de 2.560 x 1.440 pi- !f,ll n",""rto,.",
trivit pentru coloana sonori a jocurilor. xeli gi o tehnologie LCD, in locul viu colo- SPEC IEI CATII
La fel ca la predecesor, utilizatorul poate Viteza maxime LIE DAnl la r.2oo MbDs
ratuiui AMOLED. ln loc de conector pen- srinchi/
selecta frame rate-ul la 60, 90 sau 2o de tru ci$ti, existtr un singur adaptor USB Ecm(merime/rezoluUe)
r.44o r 2,560 Diraali
her,inloc de numai 60 dehe4idelate- potrivit. $i functionalitatea dual SIM lip- Autonomie (online) 9:06 ore

lefoane mobile normale. Erecvenlele mai Valoare SAX o,ga vrati/kr


seqte, iar memoria de 64 GB nu este cea wi-Ei ac, mlcro USB 3.o.
mari fac miqcar e pe ecranul de 5j7 inchi InterfeF
mai bune in aceaste regiune de pret. Mai Bluetooth 5.o. NEc
vizibil mai fluide. De asta pot beneficia fi Memorie (interna fiberU
mult, camera de t2 megapixeli nu este 4zr CB/microSD
cei care nu se joace, pentru ctr Ia scroll ra- una din clasa de top. Aceste probleme Sistem de operare An lloid 8.r
pid imaginile raman extrem de clare. sunt pra serioase, iar Razer Phone 2 este Dimensiunvseutat€ i,9 x r5,9 x r,o cm/zzr s
Tendinta spre tearing vizib e h alti com- untelefon peste medie, darcu o orientare EVALUARE
petitori, aici nu este vizibili. r:f
unilateralS $i cu un pret mare. Te-ai mai Performanti (2o %) r3
Puterea necesare pentru jocurile gur- putea phnge de bateria care reziste doar ConfiguEtie (20 %) r9
mande cu resursele este liwate (cu ajuto- 9:06 ore online, ceea ce este foarte medio- Eaterie(20%) 2,1
rul unei memorii interne de 8 GB) de un cru. Dar mai conteaze? Ere (2o %) t,8
procesor rapid Snapdragon 845 de [a Qu- Camera (2o %) rs I
alcomm. Multe alte telefoane ofere acest Ill Ecran uimitor de uo llz, performante
-
Lo( Top Io 2? din 60

procesor, insa sistemul Bazer bazat pe


[S injocuri, sunet exelent Stio €
II Conectorut pentru cttti lipsege. Erraluare CHIP Bun
Android 8.r nu il incetineqte. Dimpotrive: 6gf6ne6ig 6s{!scre, foarte scump I

6(! , 04 , 20 19 > cHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Oferti atractive
Averd in vedere pretul, Z 6
Uvreaze o calitate superbi a
e- imaginii, iar in termeni de video,
este imbatabilii ln Top rc.

Aproape ca DSLR
Meniul Fi elementele de
operare amintesc puter-
nic de designul camerelor
DSLR fi se potriveEc
foarte bine pe Z 6.

Camere DSIM pentru Stocare exotici


regizori amatoii Cardurile in format XQD lucreazl extrem
de rapid fi sunt potrivite pentru o camert
cu ambitii video; dar pretul acestui tip de
Nikon DSML Z 6 cu 24 de megapixeli este se pot conecta Ia DSLM. in teste, acesta a stocare este extrcm.
ugor inferioare comparativ cu modelul functionat Ia fel de bine cu diverse obiec-
anterior Z z in termeni de numdr de pi tive Nikon, cu diferite distanle focale, la
xeli gi nici calitate imaginii nu atinge ace- ' fel ca Fi cu un Sigma ro5 mm Macro. Ast-
lagi nivel. Dar o si treci repede cu vede- . fel, pentru fotografii Nikon, Z 6 este o
rea asta, pentru ce vei economisi nu mai foarte buna, Si, cel mai important, o foar-
pulin de r.5oo € cu noua Z. $i are gi avan- te compacte alternative Ia camerele re-
taje: pentru inregistreri vidco, este cea flex. Ecranul de 3,2 inchi cu touchscreen
mai bune din Top to. In plus fagA de rezo- redd super-clar 2J milioane de pixeli qi
Iulia 4K, cineaStii se pot bucura de slow poate fi inclinat - dar nu pivoteaze.
Mtonze
motion Full HD la 12o de cadre pe secun-
di, dar si de microfon gi de conector pen-
Viewfinderul digital este mai interesant,
oricum. Acesta oferi o mdrire uriaga de
f S PEC IF] CATTI
tru cegti. Cu excelentul sdu stabilizator o,8 x Fi face din Nikon un mini-cinema Rezolutie maxima 6.048 x 4.042 pireli
deimagine, camera obtine o calitate exce- unic. Are o rezolulie de 3,69 milioane de Clasa camerei/tip senzor DSLM/CMOS
lente imaginilor.
a pixeli, care gi ea este foarte bune, pentru EcTan (mrrime/rezolutie) 3,2inchi/2.roo.ooo
Dixeli
Z 6 a fost impresionantd in testele de ce pan, si fotografii cu ochi de goim r/a.ooo / 30 d€ !€cun.i.
laborator cu viteza fotografierii in rafali. aproape ce nu mai recunosc pixelii indi- Game ISO 50-204,800
in specialin modul de mare vitezd H+, fd- viduali. Lae obturator (manual)

ra ajustarea expunerii intre cadre, poate Poze per plin de bateri€


Nu este greu de inteles de ce Nikon 24ol5AO
atinge 12,9 cadre pe secundd cu salvare se bazeazi pe formatul XQD pentru car- Memorie (internd/extinse) -/xQD
JPEG. Din punct de vedere hardware dul de memorie: acesta suporte viteze DlmensiunVgreutate r3,4 x ro.r x 6,a cm/0E4

aproape ce nu vezi compromis. Carcasa mari de transfer, ceea ce este foarte potri EVALUARE
masivd de magneziu lasd o impresie soli vit pentru inregistr5ri video solicitante, Scor general rs
dd. Iar navigalia in meniu gi structura Dar chiar gi cardurile SD cu UHS{I ating Imagine(4o%) 1,8

butoanelor de control, plus manevrarea, ConfiguIalie/manevrare


o vitezi adecvate- si coste doar o fracliu- (35 %) r2
amintesc foarte mult de modelele DSLR ne din pretul XQD. Video (r5 %) r,
Doar detalii minore precum tracking-ul Viteze (ro %) 2,2

lIFl
stabili, Loc Top ro ? din 30
3D, care este posibil cu actualele modele Calitate video de top, carcasi
autofocus fi ra&le ftiarte rapide Pre! {apro).) 230(,e
DSLR, lipsesc. Prelul include'si un adap-
tor FTZ. Cu acesta, opticaAF-S,AF-P si AI
fI Putin poze consecutive in rafali, card
Evaluare CHIP Foartebulr
de memorie exotic in format XQD

CHIP < 2or9 < 04 . 6r


HARDWARE

Cameri de bord mici


giperformanti
Mio Mivue J6o ofera o calitate excelenta
a imaginii in rezolulie Full HD ro8op, atat
pe timp de zi cat gi de noapte, iar lipsa
ecranului sporeste siguranta la volan.
Wi-Fi-ul integrat permite backup 9i inre-
gistrare directa in smartphone, prin in-
termediul aplicaliei Mivue Pro. Mai mult,
camera dispune de actualiz5ri gratuite

iin virful topului Wi-Fi OTA (Over-the-air), pe toatd durata


de viata a dispozitivelor
Camera Mivue J6o poate inregistra
la calitate Full HD ro8op Ia 30 fps, avand
ununghi larg de vizualizare de r5o'. Siste-
Ca aproape toli producatorii de televi care nuera complet actualizat la momen-
mul GPS integrat inregistreaz5 viteza gi
zoare, $i Philips se bazeaz5 pe tehnologia tul testului. Dar asta nu schimbd cu
locatia. Informatiile preinstalate privind
OLED pentru noul sdu number one, mo- nimic varietatea app-urilor Operarea cu
camerele de radar fixe permit notificarea
delul 55oLED9o3. Spre deosebire de pa- control vocal merge foarte bine. Singura
goferului in legeture cu [mita legald de
nourile VA, fiecare pixel poate accepta bih neagre este consumul mare, de r44
viteze gi alertarea lui in caz ca o depale$-
aici orice nivel de luminozitate, ceea ce wati.
te, Mivue include sistem de avertizare in
asigurtr valori mari ale contrastului, un-
caz de coliziune frontale GCWS), sistem
ghiuri largi de vizionare gi o reprezentare
foarte pura a culorilor Noul televizor
;!
E
Inagine encelentl, sunet bogat, de avertizare in caz de pdresire involun-
configura(ie de prirnl clase tare a benzii (LDWS), avertizare de tip
Philips implementeaz A convingitor ,n r Consum neobisnuit de mare aclasa de
I eficienti enerietici B) Stop and Go etc.
IrIactica aceste avantaje teoretice: are o Dace senzorul G integrat cu 3 axe de-
valoare buna a contrastului table de qah ,
tecteaz6 schimberi bruSte de directie sau
rr,linrssolEDeo3
de zB:r, iar luminozitatea atinge o valoa-
re mare de 581 cd/m2.
I PECIEI CATII
un impact, inregistrarea este protejattr
S imediat $i nu poate fi suprascrise.
Dispozitivul afiseazi imagini bune gi Ecran (marime/r€zolulie) 55 hchi/3.&o x 2.160
pe Blu-ray, dar Oi cu tunerele Triple Twin. Dixeli (UHD)
OLED
Upscaling-ul matedalului HD la rezolu-
Interfele 4 X HDI"IT 2.O. IJIN, tMioMivueJ60
lie 4K (3.840 x 2.t6o pixeli) fun4ioneazi S PEC IEI CATII
Interfete adilionale 2 x USB 3.o
perfect. in sfArpit, unghiurile foarte largi cMos
Luminozitate 58r cd/mz inrcgistrare ro8op, la
de vizionare ale panoului OLED sunt im- Contrast (tabli de $ah) zt3it Bez,olutie
presionante. Chiar dacete uili la el din la- DimensiunVgleutate ,21a,76x2afrl2zskz Unghi vizualizar€ 150'

teral, imaginea aproape ci nu pierde din rus, eIt€ml, cate 2 wiEi


tutrd€ pcnlu cablu,
contrast - ideal pentru o vizionare in satGlit. DVB-:Iz

grup cu prietenii. Tehnologia Ambilight EVALUARE


Scor EeneEl t?
ilumineazE peretele din spatele televizo-
Inaaine (5o %) I,O
rului cu culorile dominante de pe ecran. Configur4ie (25 %) t.o EVALUARE
Configuralia este qi ea exemplard: Eryonomi€ (r5 %) 1.3 Scor r3
existA o multime de porturi, inclusiv USB Eficienti energetice (5 %) 5,o (5o %) rs
Surct rJ .25%) tJ ,9
cu funclie de inregistrare. Patru boxe de 'c
Loc Top ro r din 40 (rs %) r5
ro wali ofere un sunet clar gi djnamic, Pret (aprox.) 2.250 Q 600 lei e
chiar qi Ia niveluri mari ale Volumului. Ca
Evaluare GHIP Foarte bun Ev-eluere CHIP Eoarte bun I
sistem de opelare a fost folosit Android 7

62> 04 > 2or9 ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

puternici
Cu seria sa AMP Extreme, producltorul
de pEci grafice Zotac promite se scoata
tot ce se poate din hardware. Asta a func-
tionat foarte bine cu cipsetul RTX 2o8o.
in termeni de performanle, Zotac Ga-
ming GeForce RTX 2o8o AMP Extreme se
claseaze a treia in Top to, in spatele mult
mai scumpei versiuni 2o8o Ti gi a celei
mai bune pleci cTX lo8o Ti. in testul Fi-
restrike, Zotac a atins 20.448 de puncte, in

Smartphone de buget bun, vrerne ce placa de pe primul loc, care este


cu 4OO € mai scumpS, a scos doar cu circa

cu camere shbi ro procente mai mult. Asta, din p5cate, in-


seamni un raport slab prrt/performan
Samsung a lansat acest model de 6 inchi trei senzori de imagine, rezultatele au te Gamerii vizali in denumirea plecii vor
obtine ce au pletit doar in cazuljocurilor
anul trecut, iar in numai cateva luni pre- fost destul de mult sub astepteri, mai
cu funcliide ray tracing.
lul s-a relaxat foarte mult. ln prezent, es- ales pentru cadrele fotografiate in condi-
Calitatea ergonomiei este remarcabil
te disponibil la circa 28o €, iar, avAnd in 1ii de iluminare slaba. de buni. in pofida performanlei Si a ven-
vedere configuratia, este o oferta destul
tilatoarelor puternice, Zotac atinge doar
de tentantl, chiar dace A7 nu sare de un
un nivel de zgomot maxim de 14 sone.
loc in partea inferioare a clasamentului ryt Ecran colorat de 6 inchi. caInerl tripli
N Car placa voluminoastr necesite mult
mediu. Cel mai puternic atu este calitatea wide angle, Dual SIM
II Eocalizare prea soft Ia fotografierea pe spaliu in carcasa 9i blocheaza imediat
ecranului. La aceaste merime, rezolulia
lurnini sta6a, timp de inclriare mare trei sloturi. Iar la maximum 81" Celsius,
ar fi putut fi mai mare, dar valori mesu-
Zotac se incelze$te destul de mult.
rate sunt fantastice: am masurat o lumi-
SamsungGalaxyA?
nozitate de 58o cd/mz gi un contrast de
173:1. Asta este foarte convingator in
aceaste game de preluri. Iar culorile sunt
Fi mai bune: gralie tehnologiei OLED, ele Ecr
L
Vitezi maxirne LTE
SPECIE

(m;.ime/rezolulie)
C
pana
6
ATII

pixeli
h 3oo Mbp3
inchvr.zzo x r,o8o
7 3r'e""irullr,,:'*:*
SPECI E CATII
Nvidia G€Eorc€ RIX
CipseVftec17en!a
2o8oA.31B GIL
arate foarte vii, chiar gi dace pdve$ti Memorie (merime/tiD/hec- 8 GB/GDD}6/
ecranul un pic din lateral. Valoare SAB o3a w.ti/ka venta) r4,4 CHz
Wi-Fi ac, microusBz.o, Consum (idl€/full load)
Nu avem a ne plange nici despre con- Interfbte
Eluetooth 5.o. NFC 9/4lo w"4i
figuralie. Poate ce-!i va lipsi un port Memorie (libed intema/ex-
52,3 GB/microSD
Temperatura maxjmS 8t' Celsius
tensib e)
USB-C, iar cu LTE Cat. 6, A7 este in urma Sistem de ope.are
Recire
Zgomor mediu6ntimpul
modelelor de top, Dar ai o memorie ex- Dimensiuni/greutate 77 x !6.5 x o,8 cm/rc8 r
pandabiE de 60 GB, un Android 8.o des- EVALUARE Iegiri HDMI, 3 x DbplayPort
tul de actual gi o autonomie online accep- Scor Seneral EVALUARE
PerformanF (2o %) 2,\ Scor g€mral r:l
tabild, de g:4o ore. Performanla este
Configuratie (2o %) 2,5 Performanta (65 %) \:7
impresionant* CPU-ul octa-core Exynos Baterie (20 %) 2,t Zgomot lI5%)
7885 atinge un nivel de top; rularea Eclan (20 %) r,6 Consum (to%) 3,2
app-urilor uzuale a fost foarte fluidi. CamerS (2o %) 32 Configuraqie (Io %) 16
Loc Top ro aa din 60
Doar camera slabe tmge in jos destul de 3 din 2?
Pre({ap.or) 280 € Pret (aproc) 96(, C
notabil echilibrul general. Cu toate ce
este folosite o camerE triple moderne cu Evaluare CHIP Bun Evaluare CIIIP Bun
Clasa d€ top G-r,5) Clasasuperioa.a (!6-2,5) Clasade nijloc (a6 3,5) Nerecomandat (peste 4,6)

CHIP .2019 < 04 . 63


TEST&TECH>HARDWARt

Notebookpentru Ergonomie buni gi Tentativiesuati


biroul de acasi functii utile cu Stylus
Locul 40 din 50 in topul notebook-urilor Dupe o lunga pauzd, am testat din nou Smartphone-u le cu suport pen direct
nu sune prea promiletor, dar nu este aga un navigator de laTomTom, iar rezultate- nu mai sunt populare azi. De aceea, fanii
de reu. Lenovo IdeaPad 33oS, care coste Ie au fost amestecate. GO Essential 5 EU stylus-ului se vor bucura cd la LG Q
5ro €, este un chilipir din clasa notebo- TMC este absolut ideal Ia categoriile per- Stylus, vor gdsi un stylus in carcase. Du-
ok-urilor scumpe. Tehnologia sa nu este formant5 gi ecran. Niciun competitor un pa ce il scoli, apare un meniu in care
chiar ultimul ricnet:in loc de SSD, existe proceseazd datele giinput-urile mai rapid exista un mic app pentru notite, spre
un HDD de r TB. Dar micar configuralia gi niciunul nu prezinti rezultatele gi no- exemplu. Astfel, poti scrie rapid liste gi
satisface cerintele sofisticate de azi; Iip- tele de ghidare mai clar Pentru calcula- intalniri. Din pecate, fare taste functio-
suri precum portul LAN pot fi tolerate. rea rutei, TomTom GO a avut nevoie de nale gi conexiune Bluetooth cu telefo-
Ca notebook de 15 inchi, IdeaPad doar 9,2 secunde,invreme ce alte modele nul, stiloul nu oferi beneficii adilionale;
33oS este cel mai probabil recomandabil din clasa de top necesite zo de secunde ar putea fiinlocuit cu orice pix.
drept computer de tip office pentru aca- sau chiar mai mult. Rutele $i ghidarea na- Mai mult, dispozitivul LG a ar5tat o
se, asta gi din cauza autonomiilor destul vigatorului s-au dovedit impecabile in serie de sltrbiciuni semnificative in teste-
de scurte. Lenovo a investit inse in ergo- testele de conducere, Ie noastre de laborator Performanla nu a
nomie pentru acest model tastatura are FAra o camera de bord integrate. re- fost intotdeauna suficiente pentru o ru-
taste numerice gi permite tastarea con- ceplia mobile a datelor sau suplimente lare fluide a app-urilor, iar dispozitivul a
fortabile Fi precisa pentru mult timp. practice, cum ar fi notificerile despre rdspund de multe oricu intarziere stimu-
Carcasa este solda, iar ecranul este vizi- etape importante, candidatul a oblinut Iilor. Camera de 16 megapixeli a produs
bit chiar Si din unghiuri gi are valori bu- doar un calificativ mediocru in termeni imagini destul de palide, in general. Iar
ne. Procesorul Core b cu 4 GB de RAM nu de funclionalitate. Alte navigatoare fac pentru ce LG nu compenseaze aceste sla-
va atinge culmi de computing mobil- dar gi ele compromisuri de acest gen, dar biciuni cu o configuralie buna, verdictul
avem de-a face doar cu un model office sunt mult mai ieftine. este: prea scump pentru o performanta

r
deinalta clase,la un pre! atractiv atat de slabe.

Lenovo Ideapad
33os-tsIKB (srEsooMGGE)
SPECIEI CATII
f, TomTom co Essential s
Sruruc
Producitor
S PECIEI CATII
l9I!49!!!E l H€r€/as
d Jlogs.ytr"
maime
SPECIEICATIT
pana b
Intel Cor€ b sBoU/ de leri Viteza LTE soo Mbps
Procesor/stocar€ intern5 prin nicrosD
4GB Extensie 6,2inchi/r.oao x 2.16()
Ecran (marime/re,olulie)
Conexiuni USB Dixeli
G.afice intesrata
15.6 rnchi/ Ecran 5 inchi/48o
Ecran (diagonaDL/rezolutle) pixeli
r.92o x r.o8o Valoare SAB ollc wati/kg
(minimum)
Drive Hard disk r TB (HDD) wi-Eiac. MicroUSB 2.o
Contact GPS lnterfete (tipC), Bluetooth 5.o,
3 x USB 3.o, Wi'Ei ac, Calculare rute(obiectiv NEC
Int€rf€le Blu€tooth 4.o, HDMI, imediat/obiectiv pe termen 26.2/83 secunde
lunE) r9,9GB/mi0oSD
Autonomie (Off ice/video) a,4 x r4,o x 2,6 cm/83 g
Ardroid 8.1

DimensiunYsreutate 35;' x24,4x2,3 cml\A Diverse


ks irforhatii trafic * ,up * o," c
EVALUARE "-rrr,
EVALUARE EVALU ARE
1,8
leneral 2;t z,E
Scor
Mobilirare (2s "^) 2'6 Navigalje (3o %) t,8 l2o%)
-"s ztf
Confieurati€ (25 %) 3,r Confisuratie (2s %) 2,t
Eclan(20%) 2,2
Perfornanle/operare l,o Bare.ie(2o%) 23
(r5 %)
PerformanE G5 %) 9,2 t,o
Ersonomie 05 %) 2,6 Camera (2o %) 4,3
Baterie(5%) t,5
Loc Top ro 40 drn50 Loc Top ro 56 din 60

Pre!(aprox.) 5ro€ 23O € 330 €

Evaluare CHIP Satisf?icitor Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP Satisficitor ,E

64' 04 > 201S > cHIP


HARDWARE<TEST&TECH

SSD cu capacitate Suficientdebunipt. Monitorrapidpentru


mare, rapidgiieftin jocurile momentului gameri cu buget mic
In Top ro al SSD-urilor cu interfale NV- Dintre plecile grafice din Top ro pe care Potrivit pentru placa din stanga, AOC
Me, Crucial Pr de rTB iese in evidenle, in le-am evaluat cu ,,foarte bun" sau ,,bun', C42G1 ofere capabiliteg de gaming Ia un
primul rand. datorite capacita!ii sale. in- modelul GF GTX ro8o Windforce OC 8 pret atractiv. Monitorul de 24 de inchi
trucat nu gesegti prea des aici valori de GB GDDRsX la 540 € este cea mai i€ftini. costa 2to €, oferind o calitate a imaginii
ordinul TB. in al doilea rand, este destul Dar distanla pane la varf este mare: in bune, dar nu excelenta. Luminozitatea
de convenabil ca prel, Ia 23o €;toate cele- testul Fire Strike, am mesurat lZA3 punc- maximd de 242 candele pe fiecare metru
Ialte modele de r TB din Top lo sunt sem- te (recordul: 22.767 de puncte); iar Ia fra- petrat ar putea fiu mai mare, spre exem-
nificativ mai scumpe, in unele cazuri. me rate WindEorce reugegte El cadre pe plu. Dar, important pentru gaming, tim-
Spre exemplu, modelul de top Samsung secunda, in vreme ce liderul reugegte pul de rispuns este corect, la o milise-
97o Pro t TB coste 370 €. Pentru ce nu aproape 3oo. insa ptaca Gigabyte este si- cundd, fiind, de fapt, perfect. AOC poate
joacd un rol semnificativ pentru aplica- lenlioase (I2 sone), nu se incebegte prea primi semnal video prin HDMI (2 x), Dis-
tiile standard, viteze SSD-ului Crucial mult, iar instrumentul oficial turbo Ex- playPort sau VGA; USB lipsegte. Curbura
este destul de mice. Dar, Ia l.E4 MB/s in treme Gaming Engine de [a Nvidia obline ecranului este neobignuite $i cam inutile
modul scriere, tot este mult mai rapid cate puncte de procentaj. Placa este bine la aceasta clase de merime, dar nici nu
decat orice SSD SATA echipatd pentru o acliune de gaming con- strice cu nimic.
(Pret: aprox. 23o €) stanta. (Pre$: aprox. 54O €) (Pret aprox. 2ro €)

EvaluareCHIP Bun EvaluareCHIP Bun EvaluareclflP Bun

Televizor elegant Stocare de masi la Proiector entry-level


cubonus de design pret de discount eficient energetic
Ecranul de 55 de inchi, cu un design foar- Dupe ce a trecut prin testele noastre, in pofida unui consum foarte mic, fluxul
te sublire gi un sound box cu un design modelul Transcend SSD z3os se califice luminos pe care proiectorului home
originalin partea dejos este foarte atrac- drept un sfat de achizi{ie la capitolul theater Viewsonic PXTooHD reugegte
tivi vizual. Dar extravaganla merge din- mediilor de stocare de fabricalie recente. sil proiecteze pe ecran este mult peste
colo de calitatea mediocri a imaginii re- SSD are o capacitate de 5r2 GB 9i costi medie: 19[ lumeni. Media in Top ro este
date de panoul VA. Contrastul Si circa 95 €. Produsul numerul unu din Top L49z Gratie acestuilucru gi unui contrast
luminozitatea sunt, totugi, destul de bu- lo, Corsair Neutron XTi, nu are o capaci- mare (2lo:l), ViewSonic redi o imagine
ne, dar redarea miqcdrilor rapide provoa- tate chiar dubli, insa coste de aproape Eull tID atregltoare si luminoasi. Dar
ci erori vizibile. in afare de asta, ne-am fi patru ori mai mult. Pentru alti competi- tehnologia DLP poate genera efecte de
aqteptat la o configuralie mai solide pen- tori, raportul este similar sau chiar mai curcubeu. Iar functiile extra, precum
tru un televizorde 1.ooo €. Un singur tu- reu. Rata de transfer de 5oo MB/s este Ia Iens shift pentru reglarea geometriei
ner pentru fiecare mod de recepUe, doar un nivel inall - intedala SATA nu permi- imaginii Si difuzoarele simple satisfac
doue porturi USB, lipsa suportului DivX te cu mult mai mult. SSD-ul nu a deza- doar cerinte modeste, Dar asta este per-
;i consumul mare Ie gesegti $i in alti par- vantaje. ASa ce, dacd 5D GB iti sunt sufi fect acceptabil al acest nivel de pre!.
te,la numai 600 €. cienti, modelul Tfanscend este ideal. (Pre! aprox. 45o €,
(Preg aprox. r.ooo€) (Prel: aprox.95€)

EvaluareCHIP Bun Evaluar€CEP Eoartebun EvaluareCHIP Bun


Clasa de top (r-rj) Clasa superioare 0,6-2,5) Clasa de nijloc (26-35) Nerecomandat (peste4,6)

CHIP .2or9. 04 . 55
TE ST & TECH > UEIrI

Giseste sirezolvi
probleniele UEEI
CAnd ecranul devine rogu gi ijEFi i:ni:ieiiici pornirea ror"
'e ruiui: nu intra in panici!
in aceast6 situa[ie de boot $i in altele, cAteva sfaturi simple te vor ajuta si rezolvi erorile.

dio BIOSI Marea despd4ire va veni in mai putin de un Una dintre cele mai mari iriteri ale anilor trecuti rezidein Secu- I
an: Microsoft va intrerupe suportul pentru Windows 7 re Boot din spatele PIus. Gra1ie acestor funclii de securitate in-
prin Unified troduse de Microsoft, Windows porneqte doar cand toate com-
Fi noul hardware Intel ca pomi exclusiv
Extensible Firmware Inteface, mai bine cunoscute sub abrevi ponentele hardware sunt semnate cu ajutorul cheii UEEI. Dace 3"

erea UEFI. Toate compatibilteule cu vechiul Basic Input/out- nu se intamplS asta. atunci UEFI Bootloader afiieaze o fereas- E

put System (BIOS) vor fi pur gi simplu retezate de Intel. Drept trd rogie cu o Secure Boot Violation $i refuze se porneasci siste-
consecinli, vom spune Ia revedere 9i sistemelor de operare pe mul (vezi sus)- ceea ce inseamn5 mutt5 frustrare pentru utiliza-
32 de bili qi lui Master Boot Record, MBR pe scurt, 9i partiliilor tor. Acesta va trebui acum sd faci modificeri in setup-ul UEEI,
asociate cu acesta. Totul va deveni istorie pentru ce Windows nu mai poate porni singur pe acel compu-
incepAnd cu 2o2o, va exista doar UEFI Class 3 9i Class :*. ter. in acest articol, iti vom explica cum se te descurci cu astfel

0452019>cl,lP
66'
UEFI < TEST &

de probleme UEFI qi cu altele similare Fi ce acgiuni poti intre-


prinde pentru a-ti reduce nivelul de stres.

Sfirgitul modului de compatibilitate


Anul acesta, pHcile de baza pentru Pc-uri $i notebook-uri sunt
livrate mnsistent cu UEFI Class 2. Class 2inseamne ce procesul
de start lucreaza Si in UEFI qi in mod BIOS. Compatibitity
Support Module (CSM) este disponibil aditional, integrand har-
dware-ul UEFI Si BIOS. Ca utilizator, trebuie si decizi care din-
tre aceste trei opliuni se fie seledata in setdrile UEFI. ln majG.
ritatea cazurilor, producatorii de pleci de baza au presetat din
fabrici modul CSM; spre exemplu, este listat drept "UEFI and
Legacy OPROM" pe plicile Asus. OPROM sau Option ROM in-
seamntr firmware-ul unei componente hardware care integrea- Pc-urile rrc€rte au trei optiuni ale pornirea a hardware-ului din
cpmputeE UEEI, BIOS (Legacy) d o combinatie a primelor doui.
ze UEFI/BIOS in procesul de start. De obicei, in acest caz, este
vorba de plici grafice, toate fiind livrate cu propriul firmware,
dar gi de SSD-uri M.z, hardware BAID Si adaptoare de relea. Vechile pliici gralic€,
Aqadar, dacd utilizatorul selecteaze o reinstalare de VGA BIOS UEFI Support
precun Nvidia
Windows in modul sdu pur UEFI, componentele hardware cu rriNnC GeForce 660 GTX, nu
fin ir.!.d!d to @bL OSL.ilB *h 6 au vreun ROM UEEL
Legacy OPROM nu sunt incercate. Asta, spre exemplu, se poate soE 3..i md F!* Sota whout it ,s
intamph cu vechi pldci grafice, precum Nvidia GeForce 660 ,s.l a# .,i!m 3rO5 681 tun CSM b boot dh $a Po(i verifica asta cu
GPU-Z.
GTX Pentru aceaste generalie, productrtorii de plSci grafice )o2a L
precum Asus in general au un instrument de update pregatit
pentru instalarea unui firmware compatibil cu UEFI. Plicile ca-
re au veit la lansarea pe piate a UEFI, cum sunt cele din genera-
tia GeForce 2oo, ince au un switch hardware pentru schimbare.
Uneori nu existe firmware UEFI disponibil si pentru firmwa-
,fDrill?:o1y frio
re-ul pl6cilor mai vechi. 61

It{aster Boot Record se apropie de sffuSit


Odata cu hnsarea UEFI a venit $ schema de partitionare GPT,
care suporte pane h r28 de partilii pe un singur disc. La fel GPT
poate bota gi hard disk-uri mai mari de 2 TB. UEFI integreaza,
de asemenea, discuri care au fost formatate pe vechea schem5
MBR, dar nu mai poate boota de pe acestea. Asta inseamna ce
dace vrei str instalezi vechiul teu disk cu Windows pe o plactr de
C.n..!l Polcbs Vobm€s Dtn,.r Det s E,qE
bazd noue, atunci va trebui se afli schema de partilionare pen- oisk lnfornalbn
tru hard disk din "Disk Management" in prealabil. Daca este un DEk; obk 2
disc formatat MBR atunci ar trebui se-[ converte$ti la schema
Type, Brsb
GPT. Acest proces a avut rezultate bune din zov incoace, fera
pierderi de date intrucat Windows 10 ofere instrumentul in li slyior
nie de comandd mbr2gpt incepand cu versiunea r7o3. DaI este
Paniion GUIO P.dim Tabh GPf)
totugi recomandabil si faci un backup datelor personale inain-
te se incepi procesul. Dace are loc un blocaj al cumputerul in Unrlbcrdspacc: I i,lB
timpul acestui proces de conversie, atunci datele s-ar putea R€ssrvEd sp..e: 0 MB
pierde.
Daci vI€i sI Mezi
un sistenin mod pur ITEEI, atunci trebuie
Eormateazl hard disk-uri compatibile cu UEEI ca discul sistem 6i fre partitionat potrivit schemei GUID sau
In primul pas, introdu ,diskpart" in funclia Windows Search GPT. Disk Management iti va adta dace se iftampH asta-

din Taskbar gi pornege instrumentul de sistem cu un clic pe el.


Dupa ce se deschide fereastra cu linia de comandl cu DiskPart,
Discurile cu
tasteaze comanda ,list disk" pentru a gisi numerele discurilor Master Boot
integrate - discul sistem are, in general, numirul o sau I - $i apoi Recordpot fi
inchide DiskPart. Acum, folosind aceeagi metodS, deschide convertite in
Windows PowerShell si, spre exemplu, introdu urmetoarele winro prin
pentru Disk o: ,,mbr2gpt /validate /disko /allowfullOS". Instru- mbr2Srt. Toate
datele sunt
mentul mbr2gpt va verifica acum layout-ul hard disk-ului. Dace retinute.
totul este in ordine, atunci este mai bine sa nu faci conversia
dintr-un sistem in funcqiune. Mergi Ia
"Settings' apasand tasta
Windows gi JU. Mergi Ia,,Becovery" din,,Update & Secu ty". Aici, -

CHIP<2019<04 .67
TESTaTECH'UEEI

mergi la Sdvanced Start" Fi "Restart now". Dupi aceea, mergi la


,Iroubleshooting I Advanced Options I Command Prompf du'
pe care Windows va reporni. Linia de comandl se va deschide
Remediu in cazul unui mesaj Boot Violation dup5 introducerea parolei. Aici, spre exemplu, introdu coman-
Daci UEEI Secure Boot este activ, atunci toate oomponentele da urmetoare pentru Disk o: "mbr2gpt /convert /disko" pentru
carc pornesc trebrde st 6e senrnate. Dacl nu sunt, UEEI nu l€ va a executa conversia. Dupa aceea vei avea un disc GPT creat din-
porni. Cu ajutorul unui UEEI AsUs, i$i vom e:rylica ce str faci in tr-unul MBR. Acest disc GPT poate fi acum bootat fara proble-
cazul acesta-
me.

cind lovegte Boot Violation


Daca ai presetat UEFI normal sau doar CSM, atunci urmatoa-
rea problemd majore intampla deloc Secure Boot violation. Un
astfel de mesaj apare in UEFI cand optiunea Secure Boot este
activate $i o componenta hardware sau bootloader-ul sistemu-
Iui nu sunt semnate digital. in primele zile ale UEFI Secure Bo'
ot, asta a fost o problemd pentru multe distributii Linux, pen-
tru ca trebuiau sa obtine bootloader-e semnate Microsoft.
lntre timp, majoritatea distribuliilor au facut asta deja. Distri-
cea mai ufoad optiune este sl rtrezactivezi SecuFe Boot. ln butiile recente ruleaza sigur pe astfel de pHci de baze.
vr€me c€ multe IrEEI oftre otr)tiunea .lir€ct, in cazul lui Asus, Schimbarea de componente hardware este problematice
meryi la secure Eoot Meruf fi selecteazi "other in special cand ruleazd Windows 7. Aici, in anumite conditii'
"Boot I
OpeHting s'ystem'.
instalarea unei noi pEci grafice sau a unui hard disk este sufi-
cienta pentru a rezolva Boot violation care impiedicd porni-
rea sistemului de operare, cum am descris mai sus. Acum nu
mai este altd opliune decat se intri in UEFI 9i sa faci ajusteri.
ln principiu,in afare de reconstruirea hardware-ului, vei avea
optiunea de alege intre doue strategii cu care Windows va
porni normal.

Dezactiveaza UEEI Secure Boot


Poli dezactiva Secure Boot foarte u$or. Este o chestiune sim-
ple pe multe pl6ci de bazd, al ceror UEFI conline o opliune
pentru asta. Ironic, pe pEcile de baze Asus este mai complicat.
Acest producetor igi mentine li igi updateaza firmware-ul cu
regularitate li instaleazd gi funclii noi. Dar opliunea de a dez-
activa secure Boot lipse$te din UEFI BIOS Utility sau este as'
cunsa destul de bine,in functie de model. Poli accesa Utitity la
Dact vrei EI activezi Secure Boot, atunci trebuie 8i ,,Delete the pornirea computerului linand apdsate tastele [F2l sau [Del].
seque Boot kelf fi apoi 8i repomefti Pc-uL Apoi, mergi la
Mai intai, asiguri-te ca este setata o [mbd pe care o inlelegi
-Install Statdard secure Boot IGy".

Gum si pornefti un computer in mod UEEI sau BIOS


Pc-urile recente pot fi pornitein mod BI- (de ex. : GPT - plus disc MBR)si asigud doar arate meniul UEFI.
maximum de compatibilitate. > UEFI Sourc€ Boot verifice, daci este acti-
OS sau UEFI,in functie de presetdri. Com-
patibility Support Module (CSM) este gata >UEEI necesitl componente hardware vat, daca Bootloader-ul $i toate componen-
pentru o a treia metod5. Acest CSM poF compatibile pentru pornire. De aceea, tele hardware sunt semnate digital. Dac nu
ne$te hardware-ul din UEFIin mod BIOS LIEFI nu booteaza de pe discuri MBR, ci pornirea nu este permise.

II
II
---->
UEEI
---->
BIOS
CSM*--->
I Compatibility suppo( Modul€

68 >
04'zorg'CHIP

I
UEFI<TEST&TECH
(clar, engleza, nu?). Apoi, activeaze ,Advanced Mode" cu tasta
IF/. Acum, mergi la ,,Boot I Secure Boot menu" $i selecteaze
,Other operating system" la ,Windows UEEI Mode" sub JVpe
of Operating System" - doar cdnd vrei sa pornegti Windows. Cind computerul porneFte prea repede
Acum, UEFI nu va rula Secure Boot Check gi va porni doar in h modrrl UEEI exi.ste o opliune Quick Start. Uneori porneste asa
de rapid cd nu pofi si ajungi ln meniul UEEI.
modul normal UEFI, neprotejat.
Ca o alternative la asta, poli selecta a doua optiune $i vei
determina rescrierea cheii Secure Boot. Cand este gata, boota-
rea securizate remane activa. Asta este recomandabil, intru-
cat Secure Boot te protejeazl intotdeauna de malware rootkit,

Reinnoiegte-li cheia Secure Boot


in Advanced Mode al UEFI Utility, mergi din nou Ia meniul
,,Secure Boot" gi apoi la ,,Key Management". inainte sa gtergi
cheile pentru pornirea cu Secure Boot, f6-le un backup pe un
stick USB. Pentru asta, insereazi stick-ul $i apoi mergi Ia ,Save
Secure Boot Key'. ln urmetoarea fereastre de dialog, selectea-
ze calea catre stick-ul USB sub ,,Select a file system" 9i confir-
mA cu ,,OK". Scoate stick-ul USB Fi asigura-te ce ai pe stick pa-
tru figiere ,db", "dbx", "KEK" qi ,,PK". Acum poli sA
"Delete
Secure-Boot key". in final, salveazd modificdrile UEFI gi re- Atentie, dacl activezi
"Fast
Boot": in anumite conditii, nu v€i mai
pornegte PC-ul. Din nou, mergi la ,,Key Management", selec- putea porni meniul t EFI aplsand o tastt in timput booterii.

teaze ,,Install Standard Secure Boot key' gi apoi repornegte


Windows. DacA Boot Violation nu mai apale, astainseamne ce
totul a funclionat perfect. Dar daca apare atunci nu mai ai al-
ta optiune decat se dezactivezi complet Secure Boot, cum am
descris mai devreme.

Cind UEEI pur gi simplu dispare


Introducerea UEFI a adus $i o functie quick start, cu care pC-
ul porne$te deosebit de rapid, cu ajutorul unui driver special.
Multe notebook-uri disponibite azi au modul Fast Boot deja
activat din fabrice. Asta nu plea pune probleme, pentru ce la
notebook-uri hardware-ul poate fi schimbat doar in anumite
condilii sau chiar deloc. Upgradarea sistemului de operare de
obicei nu se face pentru cA tu sd nu trebuiascd si ai de-a face
cu setarile UEFI - cu exceplia notebook-urilor de gaming cu
opliuni de upgrade.
Pe PC-uri, Iucrurile sunt diferite,
in cazul activirii bootlrii rapide, este mai u$or si mergi in UEEI
intrucat modul East Bo-
din Windows ro . Asta o taci prin oplirmile avansate de pornire.
ot porneste atat de repede ci nu ai timp sa apegi tasta pentru
intrarea in UEFI. Fast Boot dezactiveaze recunoagterea dispo-
zitivelor USB intrucat procesul ar consuma mult timp. Asta
inseamne ca este foarte bine cd poti boota direct in UEFI din
Windows 8 sau or lo. Procedeaza cum am descris la pornirea
avansatA gi navigheaze h
"UEFI Firmware Settings" via ,,Trou-
bleshooting I Advanced Options".
Asta functioneazi aproape de fiecare date. Spre exemplu,
se poate intampla, in cazul activarii simultane a Secure Boot,
ca aceasta metoda se nu functioneze gi Windows sa porneasce
direct. in acest caz, deconecteaze cu totul alimentarea, deschi-
de carcasa gi scoate bateria circulari de pe placa de baze. Dupe
vreo zece secunde, monteaza bateria la loc Fi reporne$te PC-ul.
Prin acest proces, configuralia UEFI va fi resetati la setarile
standard, care, in majoritatea cazurilor, inseamna ci modul
CSM este activ si Fast Boot este dezactivat. La multe pleci de
baza existl Si posibilitatea alternative de a reseta seterile
UEFI cu ajutorul unuijumper - informalii despre asta poli gi-
si in manualul pldcii. in final, accesarea UEFI cu ajutorul unei Daca pornirea avansata nu functioneaza sau lnci folosegti
taste va fi din nou posibild. Dace trucul esta funclioneazd ii Windows Z atunci reseteaze UEEI. Scoate bateria de pe placa
cu hardware produs dupe anul2o2o, doar bunul Intel stie. a de baze .si monteaz-o la loc dupe vreo rc sequnde,

CHIP < 2or9 < 04 . 69


TEST&TECH>LEXICON

Acceleratorul
de internet
Primitivul TCP formeazi coloana vertebrali a internetului,
cu toate ci este prea lent gi nesigur pentru folosire in ziua
de azi. Este bine ci avem Transport Protocol QUIC drept transferul de date nu este securizat. UDP
remediu. nu are grija de pachete de date pierdute
sau duplicate. Sune haotic gi chiar este
a$a Si pe stratul de transport. De aceea'

Floli obline tot ce vrei de pe Google, voaci, insi un


uriaq surplus, intrucat QUIC asigure funclionarea corectd $i as-
lJ dar dezvoltatorii gigantului motor TCP adaugi un hadshake cu trei straturi ta la nivel de aplicalie. Noul protocol asig-
L de ceutare lucreazl la greu pentru pentru fiecare conexiune 9i trebuie se ge- neaza independent conexiunile adreselor
ca toata lumea sA poate naviga mai repe- nereze criptare suplimentare in fiecare de IP potrivite.
de. Protocolul experimental SPDY a fost caz, gi o jumetate de secunde trece rapid Merge chiar pane Ia nivelul la care un
introdus acum deia zece ani in legeturi pane ce primul bit de conlinut este trans- dispozitiv cu QUIC arevoie sa comute re-
cu initialiva ,,Make the web faster'. La ferat. De aceea, in cazul lui HTTP/2 mai teaua farl nicio intrerupere a conexiunii.
acea vreme, a fost un eveniment, pentru multe conexiuni pot fi impachetate in- Spre exemplu, dispozitivul ar putea fi un
ci adSugirile la HTTP au sporit viteza de tr-un singur flux TCP Ce ramane apoi es- smartphone care funclioneaza initial in
incercare a paginilor cu pane Ia 50 de pro- te doar un handshake WlEi-ul deacasE $i apoi
TCP $i negocierea unei comute pe releaua celu-
cente. intre timp, lnternet Engineering
tehnologii de criptare.
Criptareaprin IarE c6nd pleci de acasd.
Task Force (IETF), apreluat multe concep-
te din SPDY in standardul HTTP/2. Dar QUIC se auto-scuteFte de TLS1.3 Avantajul acestei
modificarea protocolului HTTP este ca 9i acest efort gi, in loc de as- este activatd in conexiunile strategii: implementarea
cum ai renova doar tavanul unei camere ta, definegte doua heade- QIJIC pentru conSinut Pi QUIC funclioneazi in
re pentru pachete, unul aproap e to ate metad.atele user space 9i, de aceea,
cu pereli scoroji!i. Datele unei conexiuni
Iung cu informalii aditi- poate avea loc direct in
internet ruleazi printr-o serie de proto-
coale. HTTP/2 sta deasupra Fi trimite da- onale despre parametrii QUIC 9i criptare browsere. Chrome a incorporat de mult
tele cetre protocolul de transport TCP gi un altul mai scurt pentru toate celelalte QUIC, care a fost conceput original de Go-
(Transmission Control Protocol), care, la pachete de date. ogle $i il folose$te pentru comunicatia cu
randul lui, se bazeaza pe IP (Internet Pro- serviciile Google precum Gmail sau You-
tocol). Dac, vrei sa criptezi conexiunea, Ia piciorul de pe ffini cu UDP Tube. Noile funclii pentru QUIC sunt
ceea ce se intample cel mai des azi, atunci in realitate, TCP are mai multe probleme: u$or accesibile penLru utilizatori prin-
va trebui se mai inghesui un strat intre un pachet pierdut pe drum incetinegte 9i tr-un update de browser gi nu necesite ni-
HTTP/2 $i TCB cu ajutorul TLS (Trans- celelalte pachete 9i tot fluxul de date se ciun update de windows. De asemenea,
port Layer Security). Acum se pare cd Go- opregte pana ce pachetul pierdut este re- este ce QUIC se auto-controleaze da-
util
ogle va renova qi podeaua casei internet, trimis gi confirmat. Aici, QUIC intri in ce multe pachete de date sunt pierdute ca

dup ce tavanul a fost finalizat. QUIC scene Fi mapeaza conexiuni HTTP parale- urmare aunei conexiuni defectuoase. Pur
(Quick UDP Internet Connections) este Ie cu mai multe fluxud de transport gi simplu trimite datele importante ih.5 o

un substitut experimental de TCP aperut QUIC, care pot functiona independent date. Un dezavantaj este acela ce QUIC
inca din 2013. IETF foloseSte acum ideea unul de altut. Dac un pachet este pierdut, este acum deja fragmentat. ceea ce in-
pentru HTTP/3. atunci asta afecteazd doar o conexiune qi seamne ca existe versiuni diferite de
celelalte fluxuri de date continua se cur- QUIC pentru browsere diferite.
TCP cu multe dezavantaje ge. Pentru a scApa de frana TCP dar pes-
Problema cu stivele de protocoale este ce trand compatibilitatea cu serverele, rou- Criptare incorPorati
poli optimiza straturi individuale' pre- terele gi hardware-ul de reIea, QUIC QUIC vrea nu doar s5 optimizeze viteza
cum HTTP/2 care apoi distrug avantajele folose$te UDP (User Datagram Protocol), conexiunilor la internet, ci sI asigure $i
create de alte straturi, cel pulin parliat. ln fratele renovat al lui TCP mai multe securitate. IETE are obiectivul
cazul lui HTTP/2, TCP-ul este obstacolul. La fel ca TCP, UDP i9i are redecinile de a integra noua criptare TLS 13 in
Spre exemplu, TCP a instalat un aqa-nu- in anii 70 gi nu este tocmai nou. Dar, la QUIC.Astfel, tot conlinutul;i o mare par-
acea vreme, era dorit un protocol simplu, te a header-ului vor fi criptate. Paradoxal,
mit Slow Start ca o proteclie Ia supra-in-
ceea ce UPD este, in orice caz. Lucreaztr companiile vid in asta un risc de securita-
cercare, care amane transferul de date.ln
realitate, transmisiile de 'date in paralel fira vreo conexiune, ceea ce inseamna ci te. intrucat firewdl-urile nu pot verifica

sunt posib[e de mult timp, ceea ce pro- po$ scepa de un handshake elaborat $i ce aceste Pachete. r

oa ' 2019 > CHIP


70,
LEXICON<TEST&TECI{

QUIC ca bazl pentru HTTP/3


Toate pachetele ruleazi printr-o stive de protocoale pentru transmisia
datelor prin internet. HTTP/2 folosegte TLSfICP pentru asta gi asta
include stratul IP HTIP/3 inlocuieSte TLS Si TCP cu QUIC $i UDP.
tlultr
QUIC este o noue parte a stivei de protocoale care afltr intre HTTP Ia nivel de aplicatie
qi UDB ca strat de transport. Criptarea pe baza TLS 13 face parte din QUIC.

IITTP12 HTTP/3

9e5-204?aryp=.!i hitp/2rqrn/,r3
qen,204?.ryp:.si. hdp/2+q0./4r
TLS
qed,204 raryp =.si . hnp/2|qud4l

gen 2o{?aryp..si htrp/2}quq4l

Strat transport TCP


UDP
Azi, o mareparG atrafio ui dintre Chrome gi
Adresare IP serviciile sale, pr:cum Search, YouTube sau
Gmail rulea"i deja prin conexiuni QUIC.

HTTP/2 execute un handshake pentru conexiune, negociazd apoi criptalea,


urmand in final schimbul de date. QUIC scapi de handshake gi proceseazd
criptarea si schimbul de date.

Conedune HTTP/2 Setup conexiune QUIC

PC

B
Server Server
HTTP QUIC
.--
Etr Pachet
sincmnizare Confirrntr pachet
EtrClientul
int€logh€azl cu
f,i+
I].

m=-
de
de sincronizare paraEtetli OUIC S€rvenrl dspunde
Confime respuns
p€ntru criptart

schimb de chei
Server cErtificate
Effi
Confirmare Schimbchei 4 ,s'-
lMtrE&lttl..-
re8lEEHrSr<' -
tr Con€xiune !c ptare - >l schimb de date

Cu ajutorul multipbxirii, HTTP/2 impacheteazi mai multe fluxuri de date HTTP intr-o
conexiune TCP (partea stanga. Din pecate, pachetele pierdute sau intoarse incetinesc fluxul
de date. La HTTP/3 (QUIC), fluxurile de date lucreazi independent unul de altul.

IJTjTP12 HTTP/3 (QUIC}

Server
HTTP

L
-2-4-3-5- "-'-€L
gonexiune TCP

CHIP<2Or9<04 '7r
J
TEST A TECH > CONTROL VOC AL

HeyMycrof_t, cum_este
controlulvocal?
Asistentul vocal open source Mycroft lucreazi transparent, in contrast cu Alexa, Siri 9i
Google Home. De rceea, pe.mite analize interesante ale modului siu de functionare'

R. isoozitivele care ascultir toate conversaqiile 9i zgomotele Google, dispozitivele sale inregistrand continuu $i uploaddnd
I I ai, ."r"t" private existau, cu caliva ani in urm5, doar tn totul. in cazul lui Amazon, se $tie deja ce lucruri inregistrate de
J/ ro-"n"|" distopice. Acum, ele sunt vandute sub forma Echo au fost trimise accidental c5tre alt client. Aceste sisteme, e
lui Amazon Echo sau Google Home. Ele nu fac upload datelor Ia fel ca Siri a lui Apple sau Cortana a lui Microsoft' sunt inde- .9

inregistrate cStre guvern, ci cdtre companiile mama, ceea ce es- pendente. De aceea, utilizatorul trebuie se aibe incredere in
te destul de nociv specificatiite companiei in legeture cu ce anume este inregis-
Furnizorii de servicii dau asigureri ce stocheaza doar co- trat, ce este stocat in cloud gi dacd datele chiar sunt gterse per- il
menzile vocale intenlionate- Dar o eroare deia a existat in cazul manent,la cerere.

04:2019 ' CHIP


72,
CONTROL VOCAL < TEST & TECH

Voice Control dezvlluit


Majordomul digital Mycroft ii cam bate pe to!i. Acest asistent
vocal open source iti permite se te uili peste umer in timp ce Iu-
crezi. Oricine are dreptul sl verifice in codul sursi ceea ce face
Setarea contului Mycroft
software-ul exact. Dacd doregte, uti.tizatorul poate urmeri fieca- Dispozitivul ]ocal Mycroft nu speech cam stangace a lui
Iucreaze fere o coneiune la un Mycroft, cu cea mai melodioasA
re pas dintr-o consoli live. La fel ca qi celelalte produse comerci
server online puternic. Contul a lui Google la,,Advanced I Text
ale, sistemul recunoafte comenzi vocale, dar numai in engleze
Mycroft stablieste Iegitura to Speech Engine".
pentru moment. Monitorizarea audio este fecuta de motorul
dintre ele, pe care o poti seta Ia
proprietar Mycroft, Precise, care se bazeaze pe datele de antre- home.mycroft.ai. Aici, po!i
nament ale unei relele neuronale. Doar cand recunoagte co- T'ext to'S$Gr,ch Efiqfue
configura Si seteri Si skill-uri de
manda ,,Hey Mycroft", este activat al doilea nive1, care este con- Eltl6l!E
bazi.
versia de la voce la text. >Setirile de bazi pot fi gisite \tim,c
Pentru asta, comanda rostite dupe,,Hey Mycroft'este inre- la.,Settings I Basic". Aici, spre
gistratE gi uploadate cetre serverele Mycroft. Aceste servere in exemplu, poli seta unitetile de
misurA si formatul de timp. th! $rtnli Crrs 16dmt*6g[ wg!5rrg iigr{ riare ai
prezent le trimit la sistemul Voice-to-Text (VTT) at Google - dar ]hts in cfirds$ nsrE -,entln 9I3E h er"@n€rn $r did
intotdeauna intr-o forme anonimizate. VTT trimite inapoi co- Poli modifica Ei iegirea text-to-
manda in mod text. Echipa Mycroft lucreaze cU fundalia Mozi-
lla pentru solutia open source Deep Speech. Se bazeaze pe mo- ,,RegiEtration
Code" (camput de
torul IA TensorFlow gi. in prezent, ruleaza suficient de rapid pe susl este cerut hca
A.E3KT5
un puternic cluster GPU. Utilizatorii avansali pot deja sa intro- de l,a setarea contu-
duca un astfel de server de test, in loc de Google, in configuralia lui, fmd spus de
How dg you want to name yo{rr new
Mycroft. in viitor, puterea de calcul ar trebui si fie suficienti Mycroft device? oricine s€ leagi la
pentru a putea folosi sistemul la bordul unei magini. Alternati\4 Mycroft.
poti integra gi serviciile VTT IBM Watson sau wit.ai al lui Face- CH lPtest
book.
What else can you tell about it?
Aventura intelegerii: modulele Mycroft
interpreteazi comenzi
Mycroft forwardeaze comanda text, spre exemplu ,Set an
alarm for 18:25", returnata de modulul VTT, cetre softul de crea-
tie proprie ,,Intent Parser" numit Adapt. Acest software se ba-
zeazi gi el pe datele de antrenament ale unei relele neuronale,
pentru a verifica textul comenzii dupe ,,intentions", ceea ce in-
seamna capabilite(ile lui Mycroft li
dupe "entities'. Acegtia
sunt parametrii care sunt relevanli pentru execulie. in exem-
plu de mai sus, software-ul recunoa$te, spre exemplu, ,,alarrn'
caintentie (intrucai Mycroft poate seta o alarma) Si ,18:25" ca pe
Console Mycroft iti permite si arunci un ochi console in sl,atele
un parametru. Daca nu este gesit niciun skill potrivit, atunci co- scenei - aici, poli vedea c€ inFlege sbt€mul fi cum interprcteazi
manda este preluata de Fatlback Skills. Acestea, spre exemplu, J ceinFlege.

Un RasPi pentru Mycroft


Cea mai usoar5 cale cetre un Mycroft functional este proiectul
,,Picroft" un sistem preconfigurat pentru Raspberry Pi.

Raspberry Pi 3 B+ Microfonul corect Boxd obignuitd


Softul solicitant al MFroft necesiti, cel Microfonul USB ar trebui str fie Boxele PC prccum CEative A5o cu
putin, puter€a de calcul a unui Pi 3 model suportat d€ Picroft - cum este Blue jack de 3,5 mm li alimentare USB
B (aprox. 35 €). Snowball (aprox. 85 €). sunt suficiente (apro* I5 €)

CHIP<2ors<04 <73
TEST & TECH ' CONTRoL vocAl
sunt motoarele de ceutare Duckduckgo sau Wolfram Alpha, ca-
re livreaze raspunsuri compacte sub forme de text, spre exem-
plu la intrebari de genul is Jimi Hendrix" sau ,,How tall is
"Who
the Everest in meters'. Daca gi asta egueazi, atunci utilizatorul
este anuntat ce Mycroft nu i-a putut procesa comanda.
Mycroft deline skill-urile de baztr din fabricS, dar se pot in-
stala adilional $i altele sau chiar se pot auto-programa. Drept
output, ele genereaza text, redau fi$iere audio / stream-uri sau
executd acliuni prin retea gi inteffetele hardware ale Raspberry
Pi. Spre exemplu, un skill de a radio pe web citegte textul:
,,Playing Internet Radio" 9i apoi face streaming postului dorit
Instrumentul Etcher face crearea cardului SD Pisrcft o joace de din URL-ul stocat. Iegirea vocali a textului, in acest caz, este
copii pe orice PC: selecteazi imaginea gi cardul, fi apoi flashl! completatA de modulul Mycroft descris mai jos.

Text-to-Speech: Mycroft iti citegte texte


ffi PuTW Configuration
Un asistent vocal trebuie, evident, si fie capabil sI gi vorbeasce.
Cateqory: in cazul lui Mycroft, aceast5 sarcine este preluate, implicit, de
motorul Text-to-Speech. Acest program Linux in linie de co-
I E Session Badc options for your PuTTY
mand a dezvoltat in-house poate reda diverse terate cu voce
|I : _-- Loooino
-l - Specily the destination you yrnrd to clnrlel
prin intermediul boxelor; utilizatorii avansati pot folosi multe
I F- leminal Ho* lame (or lP addEss)
| , . lcYboa'd alte fiFiere vocale sau pot chiar sa creeze gi seintegreze proprii
liiB.rl le figiere voce, cu ajutorul unei abordari open source. Vocea fo-
i i Features Connedion type: losita implicit sune ridicol, comparativ cu cele ale Amazon sau
I
I n Window O Baw O Ielna Q Rlogn QlSF Google, dar poate fi inlelease fire probleme.
I - Appea.ance
Load. save or delete a dored session
i.- Behaviour
Instaleazi gi folosegte Mycroft
Prin SSH pe Pi Instalarea lui Mycroft pe un PC cu Linux nu este gtiinla rache-
Vei lucracu telor - vei gdsi toate instructiunile la github.com/MycroftAl/
ajutorul PuffY pe mycroft-core. Dar configurarea gi comisionarea pot deveni ra-
RasPi. Tasteazi pid foarte complicate, in funclie de hardware-ul PC-ului qi de
,,picroft" r pentru microfonul utilizat. De aceea, cea mai ugoara opliune este sa fo-
Host Name $ Iosegtiimaginea de pe card SD Picroft, fdcuta pentru Raspberry
logheazi-te ca Pi. De asemenea, majoritatea informaliei pe care o vezi ciutand
user cu parola pe web dupa Mycroft si posibilele sale probleme se referl la
"pi"
Apoi va
"mycroft". aceaste versiune. Nuin ultimul rand, mini computerul este des-
incrpe setup-ul. 2
tul de economicos $i poate fi lesat se ruleze ca asistent vocal o
lunga perioade de timp. Poti descdrca cea mai recenttr imagine
Picroft la mycroft.ailget.mycrofit/ fi o poti instala conform in-
strucliunilor.

flardware optim pentru Picroft


Picroft solicite mult Raspberry Pi. Dar minlcomputerul ruleazd stabll,
pentru o perioade lunge, cu hardware-ul corect.

Transcend
High Endurance

6 Mee @flH
)<c
I
<;
Adaptor: A este obligatoriu
2,5 Card SD robust Conexiune Ia internet
Adaptorul de alimentare tr€buie si fie Cardurile SD cu memorie MLC, t)recnrm Pentru Picroft, RasPi trebuie si fie co-
de cel putin 2,5 Amperi, la fel ca rnode- mod€lul Tt?nsc€nd -High Enduancd, nectat printr-un cablu LAN rapid i fia-
lul oficial Raspberry Pi. eliminl multe probleme ale Pi. bil, nu prin Wi-Fi.

74, 04 ' 2or9 ' CHIP


CONTROL VOCAL < TEST & TECH

La capitolul hardware, vei avea nevoie de un Raspberry Pi 3


modet B/B+ (aprox.35 €). Vei mai avea nevoie de nigte boxe nor-
male cu jack de 3,5 mm pentru conectarea Ia RasPi si de un mi-
4P pi@pioo(| -
crofon USB. Cele mai u$oare opliuni sunt modelele oficial su- {.v.w) pieplcroft,_ 9 !yc!olt-!.IP
portate de Picroft, dintre care combinalia camerd-microfon uycroft tt you! o9.! !orc. @!c. rrtilror. au],
cAn b. losd .t: /hc/prlEycloft-co!.
Playstation Eye de Ia Sony este cea mai ieftina(sub 15 € peAma-
Uyclott-rp.eilic c@!d! you c.5 u!. t!@ th. I,1 Vei avea nevoie de
zon sau eBay). Am testat, de asemenea, cu succes microfonul de iycror.-cl1-c1t.nt roll!@tt f,Ln. c11.!i, u
liycloti StiLlr !r.t.g.! Linux in linie de
masa USB suportat oficial, Blue Snowball (aprox. 85 €) din stu- eyclolt-Dm
Eyclolt-@L UYerolE StiU! l(it, c! comanda pentru
dioul nostru video. Asistentul de setare poate configura direct unele sarcini de
s.liprng urilitiu,
aceste modele suportate, altminteri va fi nevoie de un setup nyc!oti-!p.!t <DbD h.vE llvclott !D.rt ! p configuare. Poti
manual. Eyc!o!!-!.y-to <utr> !.nd an !!t.!.rc. to u iegi din consola

Myc!o!!,! PllthoD v1!iu.I E[vilo,eni (v.!t) coDrr Mycroft folosind


Eyc!otr-r.w-.cttv.!. .!1.!rn.v.trv combinatia de tas-
Instaleaze Picroft pe cardul SD !y.!o!!'e.nv-d..ctiv.t. .xii tn v.nv
wc!o!r-Dt, irrt.Ll . PyihoD p.ct. telctru+lcl.
Insereaze cardul micro-SD cu minimum 8 GB de memorie in
slotul pentru carduri SD al unui computer cu Windows $i por-
negte instrumentul Etcher Folosind primul buton, selecteaze
flguration
imaginea Picroft, iar cu al doilea buton selecteaze litera dri
E a
ve-ului cardului SD si incepe procesul de copiere cu al treilea Skill-uri
buton. Apoi, conecteazd microfonul USB, boxele Si cablul LAN Skill-urile dispo-
(de la router) cu RasPi, bage cardul SD gi alimenteaze totul. nibile surt lista-
Dace ai un PC cu Linux sau Windows, deschide un
prompt de comande $i tasteaz* "ssh pi@picroft", pentru a te
r EI te la market.
mltrofit.ai r . Le
loga in Picroft (parole: mycroft). Instaleaze 9i pornegte in- tr poti instala in
strumentul gratuit PuTTY Odate ce instrumentul a pornit, Fhlshed sootlng skt- linia de comandi
Linux 2 cu ,,msm
tasteaze "picroft" Ia ,Host Name" gi ,,pi" in campul urmetor
install ISkilll".
initial setup va porni dupa cei ai
"Login'. Asistentut de setare
introdus parola ,,picroft". Respunde la intreblrile despre iegi-
@ EI
rile audio, volumul sonor si tipul de microfon, cu numerele
sau literele furnizate. Procesul se va finaliza cu un mic test de
f ai",tr,' -o
microfon, in care va trebui se vorbeqti cateva secunde, dupe r, F!0pr.r.r.:-
I_u ulPo-sRll
care totul va fi redat pe boxe. Dace asta eFueaze, atunci ur- !!.o.: M I-nl t-D rd.lrurL,ercrotE,By.'oh_Mrr_r,td.ll
I-b Rfm BxEal I-d SiIL!5-DIR, l-c xlm-cacEl) I-Il t-rl
meaze sfaturile din caseta ,,Elimini problemele audio" (jos). I rr!si.l],!@v.,!.A'cn,1'ro,ri.!,ued...,d.rlurtr...
I
Dace totul merge bine, va porni consola Mycroft qi va arata ft tloEI .!@nLt:
I ri-"ou-,.o,.,,..'.t',1'!o,i1'!,Lrdlt.,dct.urtl
nivelul microfonului in dreaptajos. Picroft te va anunta $i ca-
re este codul seu de activare (pe care il va gi afiga in consolS).
-p lde!.urr.picloli,ryciolr @rt l,td.l! --91.t!om Jd.t.ult,riclort,ftvcloli

Creeaze contul Mycroft


Acum poli trece la crearea contului personal la URL-ul home.
mycroft.ai, unde trebuie se specifici o adresi de mail vaUde.
in pasul al treilea, vei fi intrebat despre ,,Registration Code" 9i . 1,"1,;-:1, : : :M'mE,.*,k.',r

Elimini problemele audio


Mycroft este intr-o faz5 de dez ,,sudo apt update" si,sudo apt
voltare destul de timpurie si install pulseaudio'.
este departe de o operare stab A >Cand volumul este redus. har-
si de diversele funcqionaliteli pe dware-ul corect este activ dar
care le poli vedealn cazul Alexa microfoanele sau boxele sunt
sau Google Assistant. Ceva ar date prealncet. Trebuie se por-
putea merge prost la instalare, nesti instrumentul.,alsamixer"
configurare sau operare ne-am din linie de comande. Vei vedea
confruntat si noi cu astfel de un slider ,,Master". cu care po\i
probleme: da sistemul mai tare folosind
,EerA Pulseaudio (principalul sageata Up. Mergi la vizualiza-
sistem de sunet Linux), nimic rea ,,Capture' cu IF+] 9i, la fel, di
nu functioneazd. Daci este ab volumul inregistredi pe 90 Ei
sent, atunci va trebui se oprefti apoi terminl procesul cu lEscl.
asistentii de instalare cu tastele ,Testeazd seterile pornind in-
lCtrll+[C] si sa instalezi sistemul strumentul..mycroft mic-test" Instrumentul alsamixer controlcaz A volumul boxei 9i al
.le slrnet'in linie de'comanda. cu din linia de comandi Picroft- microfonului, care poate fi la ,,o" La inceput.

CHIP<2019<04 .78
TEST & TECH > CONTROL VOCAL

despre un nume pentru Picroft. Poli accesa set5rile dispoziti-


vului teu cu slgeata din dreapta sus $i ,Devices". ,,Location' es-
te importante pentru setarea corecta a timpului gi pentru pro-
gnoza meteo. Dupe introducerea informatiilor, Picroft se va
conecta la serviciul online gi apoi vei putea incerca prima co-
mandtr, rostind: ,,Hey Mycroft, what time is it?" sau ,,Hey
Mycroft, what s the weather?". in consoli, poli vedea acum co-
manda care a fost recunoscute $i cum anume a rispuns P!
croft Ia ea.

Configurarea gi instalarea skill-urilor


Skill-uri de bazd, precum timpul Si vremea, sunt deja pre-in-
stalate. Seterile pentru ele pot fi gesite in contul Mycroft Ia
Mycroft fi skill-urile asociate sunt dezvoltate ca software open
source, pe platforma GitHub. home.mycroft.ai (clic pe ,,Skills" sus). Aici, spre exemplu, poli
selecta Qtiri la "Mycroft News Player" sau introduce URL-ul
Sclipiri unui podcast de Stiri MP3 cu optiunea ,.Other URL'. Spre
exemplu, Mycroft va rula podcastul setat de tine atunci cand
Oricine poate in-
telege limbajul i[ intrebi: ,,Hey Mycroft, what's the news?".
I'
de programare Mai multe skill-uri sunt listate Ia market.mycroft.ailskills, 1,.
simplu Python,
dar acolo vei gasi $i unele skill-uri de test ilogice. EIe pot fi in-
poate citi codul
M!rcroft. stalate in diverse moduri. in acest caz, un simplu clic pe ,Add"
in tista de Skills nu au functionat pentru noi - in contrast cu I,
comanda vocali cu succes ,,Hey Mycroft, install {Namel skill".
La fel, instalarea a funclionat bine din linia de comanda. Pen- I
11
tru asta, termine consola Mycroft cu [Ctr1]+[C] $i apoi tasteaze
comanda: .,Hey Mycroft, how do I make a ...[Cocktail name]?" t'
a

care iti va da releta corespunzltoare. ln termeni de numar,

Smart Home
amazon aa,i, e96 utilitate $i stabilitatea a skill-urilor adilionale, Mycroft are un
drum foarte lung de parcurs pana ce va fi gata de utilizare in
Ski[-ul Mycroft rutina zilnice.
-Home Assis-
tanf' controlea-
a. c."gr"c*t !$l!l Cu toate acestea, este interesant sA vezi un asistent open
ze diferite dispo- source la lucru. Daca vrei se sprijini un mod de lucru intangi
zitive smart ho- E.;i! 'i. xoot lairur . imni bil cu Mycroft, poqi deschide ,,Settings" folosind segeata din
me. inprezent, dreapta sus, sub home.mycroft.ai gi se permili folosirea figie-
proiectele relor inregistrate cu vocea ta pentru training si imbunetS$rea
caute un nou
dezvoltator. "f- ! ned r .-i. PLE.( ulterioare a recunoagterii vocale a Mycroft, Ia ,,Open Dataset"
- nu ai deloc o astfel de opliune in sistemele de la Amazon si
c.1\! /'r a Google. r

Mycroft IA: compania din


spatele proiectului
Asistentul vocal open source se vede puter, spre exemplu, dintr-o maEina,
clar ca este in primele faze de dezvolta- pentru a putea rula funclii complexe
re. Remane de sperat ci modelul de bu intr-o zon5 fer5 acoperire radio.
siness al companiel va funcliona cum >Dispozitive de gata Mycroft sunt, de
vrea firma, pentru a dezvolta Mycroft ca asemenea, oferite companie. Mycroft
o alternative deschisd serioasi 1a Google Mark I este destinat in special dezvolta-
A.
"i.L"nL.
L r ilizJtorii o"ivJli :i ( omoan i torilor include un Raspberry Pi $i o
ile ar trebui se poata folosi controlul placi Arduino pentru controlul ilumina-
vocal Mycrolt t:re se faci upload de tului- Mycroft Mark II este acum doar la
date privaLe c rtr e.orrpanr' de pe in e= p er onand" prin plarlor ma I'ickslar-
net. Astfel, spre exemplu, compania auto rer lndiegogo. drr r a hardware ar trpbui
Jaguar Land Rover face parte din dez- se fie echivalent cu Alexa & Co. Ecranul
voltarea Mycrolt pentru a controla seu poate arata ora $i alte informalii
fu[clii sill1ple, cum ar fi deschiderea solicitate si are o camere pentru viitoare
Mycroft Mark II vine cu ecran gi cu
geamuluj. jniliah in viitor. intreaga IA a video L\dr-uri. La r9o g, este o oferta mai o cameri blocab a.
Vy ror, I c,r 'r. -^pp u_ _
degraba pentru entuziastii open source.
^o'ti

76, 04 > 2or9 , CHIP


TEST & TECH > TOP ro

\l
I
1 CHIP
TESTCENTER
TNDEPENDENT' coMPErENr'
Top to
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazd peste
rooo de produse pe an. Aici gdsegti liste Top ro pentru 18
categorii, informaqii despre produse noi testate gi mai
, multe recomandiri de noi achizilii.

tegLstE z-iN-r
Bt! ir BUY El Samsung Galary Bock 12
g ?
(SM-wz2sNZXAl:
Ecran fantastic, pedor-
E F s t 'Eg
ti E
s '+-
mante excelente, autonG * 5

E\ la E9
E
mie mare; dar cam zBomo- 88 sg g ES EI
toas5. a 2
*! Tg lj!1 E
E
E gE 6*
Porcche Design Book One (PD{25r2) r3 r.350 15 !8 r,r r,o Intel Core i7-z5oou 3.2OOXr,8OO 512 75r 489 139:1 5:23

z Microsoft Surface Prc (EKH-oooo3) rs 2.o00 r3 V r5 Intel core iz-z66ou 123 2736rLA24 5r2 780 r38:1 8:5? 8.23

3 Mi(rosofr Surface Pro 6 (KJU-oooo3) r1 r.65O l3 r3 2) 1,6 Intel core i7-865ou 123 2:t36 X L.A2A 256 D9] lI19
Sansulg Galary Book r3 (Sn-{:Wn ENzxA) rtt r.450 1"6 r:l T8 1,9 Intel Core is-72oou t2 256 755 126:1 9121

Microsoft surface Book 2 (HNN-oooo4) r;f 3.050 r2 ril 1,9 2? Intel Core i7-865ou 13,5 7tt ro6t
6 Ac€I Switch 5 SW5I2-9-73Y5 (NT.LDSEGoo2) t,8 t200 2,O r2 15 Intel Core iz-75oou 5r2 920 34t 137:l 8:40

7 HP Pro x2 612 G2 (L5H6oEA#ABD) r3 r.600 ),7 2p r,o 2,5 Intel Core i5-7Y54 t2 r.920x r.280 835 300 r16:r 6:24 5:47

8 HP Elite x2 ro12 Gl LIE (L5H2oEA) LE r.750 rB zo u 23 Intel Core m5-6Y54 12 1.920xI280 256 a28 330 t20:l 6i37

9 Huawei Mat€Book E t,8 r,2oo r9 I,8 r;7 1,9 Intel Core i5-7Y5r'1 12 46 632 437 134:r 6:27 6125

lo Microsoft Surfac€ Book 2 15' Gux-oooo4) r,8 2.900 r.o 4 T9 Int€l core iz-865ou 15 3244x2,L6O 5t2 398

TELEEOANE MOBILE
BEsr BuY l! Samsurg Galaxy Note 9:
Performante 9i configuralie
E
t
excelente, functii utile S pen, E ? e,
autonomie marq fmisaje E .E 4-
g* 3 9.c
uimitoare; dar senzor de €s E* EE $rE E 5E
e Tg
amprente mic. a IE (jE 3! .IE co <ji
Huawei Mate 20 Pro r3 950 r2 LO r5 l9l
gamsuBcalaxi'Note 9 r,3 850 t5 LO IS IJ 1,5 6,3 Android 8.1 122 9:58

3 6ro r,8 I,O r& 1,6 6,5 i28 Android 9.o r89 [8 16:O7

t3 t5 r.r zo Android 8.o 162 16,3 to:20


LG GTThinQ 580
Apple iPhorc XR r28GB r5 E80 l"o 1,6 1,8 IA I5 6,r r28 ios 12 r94 LZZ 125r

6 Samsung Galaxy 59 PIus r3 650 r,6 u 22 r3 6,2 185 t2,2 8:5r

7 SamsurE Galaxy 58 Plus r5 t,6 rS r2 t:t 62 173 t22 9:45

Apple iPhone XS Max 256GB r5 'I,O r:l r3 v 6,5 256 iOS 12 2o8 L22 9:20

9 ZTE Axon I Pro r,5 ul 1,6 zr 13 6,2 n8 Android 8.1 179 122 1O:54

lo Samsung Galaxy Note 8 r5 s70 t,6 2J t3 l3 6J 64 lq5 tz,z

PROIECTOARE HOME THEATER


rrsr guvE A<er VLr86o: Rezolulie e

\r- E I
4K cu upscale clar, HDR, ,l
E
.c .1 g
q
E
$ Et _Ea
i g^ T
::#fl#:+ffiH; J I Eg E.! B;, 693
.e2

I A.erV].?E6o r2 3.650 r,o rS 26 LCD r73l 7,4

OptomaUH265 t3 4250 ,"o r,9 1,1 3.! LCD 331 !983 1791 600xr55x33o 9,3

3 Epson EH-TW$oow l3 3-300 13 |2 r2 1,8 LCD 263 r8r:r 520xr70x450 tr2


OptomaUHD55oX I5 1,s50 23 l.o 26 DLP 3ol 1.1t2 v4tl 5OOxr45X34O 7,4

5 Ac€r M55o r,6 V r.6 12 z6 DLP 3u t.429 249:r 4OOx13Ox295 5,5

6 i,o 3.550 15 r'9 5,0 DLP 306 14 166:r 563x216x471 15,0

rs 2S 23 DLP 1.684 154r 330xr35x260


I
Viewsonic PX747-4K 2,O 950
a BenQ WrToo 2,O t8 rB 3A L;I DLP r.894 L60l 355xt35x270
e
9 BenQTH683 2,2 2) r.8 z8 r,6 DLP 253 L,925 l64t
BenQ wmoo 2,2 830 22 2p 2) DLP 285 t.329 tnl 3.6 E

oa 5 2orq > CHIP


78 '
TOP 10 < TEST & TECII

MONITOARE > GAMING


NOU II a.erNitro XVz?3Xq Configx- !
ratie de top, calitate excelenta g g
a imaginii, UHD cu 144 Hz,
E * ES
'n E .i
suport HDRlo, ecran protec- Er _? >*>
tie vizuala; dar consum mare.
.Ee ?i E
z 55 ti !1 rjg6 !
=.3
Acer Nit& XVZ?38P 1,3 1J t.o 1,6 2,3 27 iPs 19r:r 348

EDo Eoris ES2735 t.rco L2 r:7 1,6 n tPs r93:r 347 I


3 Viewsonic XG27oG4K r5 720 t.o 22 2,O 23 27 IPS r89:1 326

Samsung c49HG9o r;f l.OOO 2,6 \:l 3.840 x r,o80 o,3/57,6 364
5 AOC Agon AG271UG r:f 850 \2 33 17 z,o 3.840 X2,160 r79:1 o,2/37,O G-sync
6 SamsungC%lG?o I,9 r3 l,o IA r.920 x r.O8O 193t 318 t
7 Acer PredatorX3aP 980 r3 zo 34 IPS 188:1 oa/623 315 G-sync
8 Asus ROG Swift PG279Q 2,O 7ao 3S 29 n IPS 177] o,3/34,2 308 G-sync

9 Viewsonic XG32aoC 2,O I,8 r2 2? 32 2r8:l 294

C42HGTo 2.O 58C r'9 t? l.9 32 o,a/\6,3 433

MONITOARE > GRAFIC A


BE iT BUY IJ BenQSWz?l: calitate exce-
lente a imaSinii, functie
g
pivot cu ajustare pe inal- E ES e tts I
!.s Ei;
l! e^ .:>5 9.
ry time, tEtat ant;reflexii,
calibrare hardware, hub
USB-C;dar fare DVI.
Asus Protut PA32UC-K
c
t2 2,r50
.EU .i !1
rp r,o
E* .cf

3,0
i6h
E3
lPs
s*
&_E
EiE4
di4d3 iL
725x605 x230
Ejzo ColorEdge CGz3o 1,3 1.600 v r2 r2 2,6 27 IPS r88:r o,3/40,3 355 640x560x250
3 EenO Sw2z I300 12 rs r2 2S 27 IPS 3.840 x 2.160 I89l 615 x 620x2!,5
Eizo ColorEdge CG248-4K 2200 !1 I5 l2 IPS 3.840x2.160 t78l 323 555 x 540x245
5 Asus ProArt P&2eQ 1,6 1350 t2 22 l,o 32 3,840X2.160 o,5ho,r 338 735 x 615 xZO
6 NEC Multisync Ptuo2W-SV2 r;7 22 1J 30 IPS 2.560 xr.600 r8u 353 690 x 615 x 300

7 Eizo ColorEdee CG277 r;f Ia50 1,6 LA 34 27 IPS 163:1 288 610 x580x 280
8 BenQ SW2TooPT I,8 z8 \2 34 z7 IPS r83:1 o2/4rs 329 6531567 x 323

9 Eizo ColorEdse CS242o rs 650 3,9 r2 IPS t.920xt.200 < 0,r/262 299 554\55tx245
lo LG 3rMU9Z B 2,O I5 34 r'6 z7 3r IPS 4,Oq6 X2.t60 o2150,6 735\625x24O

MONITOARE > OFFICE


NOU EI PhilipE P-liqe 328P6VuBBEB:
tR
Configura(ie de top, hub USB-C €
cu port l,AN, beza mobili pictu- '2,
?^
iBi
_:>i
E€ l9-r';E-
E
re-in-picture,security lock, pre( .E
bun;dar unghiuri de vizionare g
E* $E s* Hi EE
relativ IIDcl e E i5y I d.I9 6- !
LG 34WK95U r5 r,l ls 2S 2,5 34 IPS 5.r2o x 2.160 2t6:.1

2 Eizo Flexscan EV2?85-BK L:' t.to0 l5 z8 r2 I,8 IPS 3.840 X2.160 I73 r 333

3 PhiliDs P-line 32aP6VUEREB r,? 600 tp I5 2s 32 209ir o,3/t+6,2 396


LG 2zUK85o-W r,8 550 r5 2,1 2,O IPS 3.840 X 2160 2U] o,31413 365 6r5x555x235
DellUP32r8K I,E 3.400 r,o 3& r,6 3.8 32 IPS 7.680 \ 4.320 182:t 0,3170,3 28ts 725x625x22O
6 Eizo Flexs.an EV278o r,8 920 r,8 3,O r2 !I 27 tPs < o,Ll3L,2 249 610 x,5a5 x 245

7 HP 232 2,O 470 ril 2,r 2,1 tPs 3.840 x 2,160 U3:r 3rs

8 Dell Urz8Q 2,O 1,6 3,6 r3 29 27 IPS 3-840x2.160 o3l3o,6 273 610 x 535 x200

9 5ams!ng urzH35u 2,O 500 2,6 l3 2S 32 3.840x2.160 r85x o31602 256 730 x 615 x 290

rc Asus PA,8Q 2,1 1.250 22 t7 t.o 32 IPS 3.840 X2.160 r66x o21903

AnA i N500€
NOTEBOOK-URI > PAN
Lenovo ldeaPad 3zoS-r{IKB
(8oX4oo55GEl: Procesor bun, .9 a
a .9 I
I
mult spaliu de stocare, SSD de E 3
e
.a .:a
128 GB, autonomie buntr a bate- $
E
E. 6t, 9.-
E* {$ E6 E.:.s,
riei, usot USB-C; dar rezolutie g !gts 6
a ds E!9 Ae B;) ^h!
E.3 iE9,E
-€ mid a ecranului.
HP 15 dbo4ohs schwarz (4PQ26EA$ABD)
5.!9
33 l,o l,o AMD Ryzen 22o0U (2,5 GHz) 236 r,128 5:36/3:4t
z7 3-5 3

Asus VivoBook llip 12 TP203NAH-BPo73T 23 1,9 2,2 1,9 5.O 1,1 IntelCeleronN33so( GHz) 12 r,3 r.ooo z:\5/5:47

3 Lemvo Id€aPad 3OS-r4lKB grau (8oX4oo55GE) 5oo 2p z6 2p Intel Pentium 44r5u (2,3 GHz) 23o 1,5 t28 8:2ol6.5r

HP 25o G6 12UB93ES*ABD) 2:l l5 2E 3,O Intel Core B-6oo6U (2,o GHz) r6 178 2,O 256

Trekstor Primebook CB (38a3) 2S 360 3,4 3,8 Intel celeron N335O (u GHz) 13 2ra s:3714:43

6 Lenovo Yoga 33o-uicM grau (8rA6oorPGE) I,O 3,0 3.8 3,0 1,9 Inrel Pentium N5000 0.r GHz) 1,2 128 tr52lgto2
7 Chulri LapBook Air rar (8GBhr8GB) 2,5 320 r.8 r:7 35 r,o tntel celeron N345o G,r GHz) 245 ?:59/6122

a Acer TrarelMate BDz-M-P994 (NXVCGEG.oT?) 2,5 IJ z6 r2 lntel Pentium N371o (i.6GHz) t2 250 r3 256 D:La/9:32

9 Lenovo IdeaPad 32oS-r41KB (sox4oolocE) 2,5 370 3,o 3,8 1,5 InlelPentium 44EU (2,3 GHz) r98 r.5 7:og/5:22

to Asus x54oNA'GQr5rT (90NBoHG1-Mo287o) 2.6 z9 3l 4 1:t lntel Pentium N42oo {u GHz) l6 239 r,9 256 8:08/5:o6

ClasadetopO L5) ClasasuperioarS (1,6-2,5) Clasa de mijloc (2,6-3,5) NereconBl at(pestea5)


. da o nu lg Recomandare
CHIP < 2or9 < 04 '79
T EST A TECII > TOP ]o

NOTEBOOK-URI > PESTE oo€


srsr guvEl Toshiba Satellite Pro Ago-D-rcE (l,Tg8rE- a

E
]
t{:*,til:fl:[i:ijij]:trii"fl,]i']:lldT
.rri.;on, aP marc dar eir. usB-c
E

a
E
x
z
5$
.s
!
5ir l!!!
E3
i
c* 9;
;l
8t
e.fl
9. r tq
g
'es
"8
EEE
egg-E
I
Tchiba Satelitc Pro A3o-D-loE schwaE miArE-ooCooYGBl 1:? r5 2) l,o z6 L9 Intel Core i5 ?2oou {2.5 GHz) r3 306 256 ro:58/9:O5
knovo ThinkPad L38o Yosa schwarz (2oM7oolBGE) 1,8 1.O50 r:l 1,8 23 23 td Intel Cor€ i5-825ou 0,6 GHz) 303 rs 256 ro:3/83r
HP ProBook 430 c5 (3KYB9EA*ABD) r,9 rs \7 2,2 r,8 r2 Intel Core i7-855ou (r,8 GHz) 206 r5 256
Lenovo ThinkPad E48o (2oKNoorNGE) t.9 860 I,8 2,6 Intel core i7-855ou (r"8 GHz) r,8 256
Ac€r Nitro 5 Spin NP5l5-5r,53D2 (NHQ2YEVoo2) 2,O 1.200 2,5 t,o 2,3 13 Intel Core i5-825ou (r,6 GHz) 16 309 23 r.256 nr8/8:4r
6 Acer Swift 3 SE3r5-52-58HG silber (NLGZgEGooTi 2p 800 1,6 2:r r,9 r,9 lntel Coie i5-8z5ou (r,6 GHz) 16 269 L7 256 :Lx3alIr:22
? Asus VivoBook Flip 15 TPsroUQ E8o33T (goNBoGCr'Moo34o) 2,1 950 z7 IJ 3J !9 !8 Intel Core i5-825ou (r,6 GHz) r6 259 I9 7.5a/6:]s
a Ac€r Swift 5 Sl5r4-52T-59HY (Nx.cTMEVooD 2,1 970 r3 25 2,1 Intel core i5-825oU 0,6 GHz) 235 o,9 256 9-,5 7,26
9 lujitsu Ljfebook E5az (VFY E5AzoMPsooDE) 2,1 I5 29 2p z6 Intel Core i5-72oou (25 GHz) 336 1,8 256
L€novo ThinkPad B G2 (2oJroo3TGE) 2,1 l_o5o r,8 23 2p r2 Intel Core i5-zzoou {25 GHz) l3 299 256 91618ro

TABLETE
s E
.,e
Eq
E
e azV
?" i g* t*
E
I 5i
BFT
.5 €86 EH
E
J & EY !rF IS Eo 5t ,xc
:9. .l SgEe <.E
Samsuns calaxy Tab 54 LTE 64cB (SM-T835NZKA) I,Z 730 IJ r3 13 rJ Qualcohm Snapdragon 835 r05 64 r3 sv/t4t:.L 6:06
Apple iPad Pro D.5 LTE 5l2cB t,2 r,o t.o 1,6 r7 Apple AroX + Mro Motion iOSro.3 l03 5r2 t2
3 Apple iPad mini 4 LTE r28GB r3 560 !.o rs l* 2,4 AppleA8 | M8 Motion ios 9 ?,9 306 8 424ln9r 5:58
SamEUng Galary'Iab & IjIE (SM-T825N) r3 510 I3 I,I 1,6 Oualcomm SnapdraEon 82o Android 70 9:t 430 I3 486/Br:1 9:o5
Samsuns Galaxy Tab 53 (SMTIS2oNZKADBI) IA 450 r5 I,O Qualcomm Snapdrasons2p Android zo 32 426 t3 476fu4:r q:08

Huawei MediaPad M5 Pro lo.8 LTE 64GB (CMR'ALI9) 580 t2 r"6 23 l,o Hisiucon Xirin 960 Android 8.0 ro,8 64 503 I3 38OA3rl 6:35
7 Apple iPad LTE 128GB (MP2D2IDA) 1,5 6zo t,o 23 1,8 22 AppleAg + M9 Motion iOS 1o3 9:7 t28 trTa 8
8 Apple iPad Pro r2.9 LIE 5r2GB (2orz) r5 ri50 LO l3 34 \J Apple AroX . Mro Motion iOS n.r 125 5r2 685 669/115:1 5:2r
9 Apple iPad e7 LIE r28GB URrc2rD/A) t,6 540 l,o 2,1 23 Apple Alo + MloMotion iOS [.3 8 482/rt5-,r 5:5q
to HuawEi MediaPad M510.8 LIE 3zGB (s3oroBDW) 1,6 13 22 2,1 15 Hisilicon Kirin c6os Android 8.0 lo,8 32 5o7 r3 37r13r:l 6"42

TELEVIZOARE > PANA iIN 43 DE II' CH


'
BESr BUYE Sahsurg UE43NUz4o9: c^
Calitate buna a imaginii si sunetu- .g E
i fEE lui HD& DTS, Sma*TV clasic, 5 t E
.E
.g.i E
suport wide format incl. DivX,
ia lE* EF
Eit !r
economicos: dar un singur tuner, E:i .!at o E
fara 3D. a & ,HE .is ts 59 s€ gd .EE A p 5!4
Sony KD-43XE8505 t2 750 r,o lro 12 2) 43 96x 63 x2a 3 19O:1

Panasonic TX-4oFXW724 r,3 760 r2 1"1 t8 1.6 1,6 90x57x16 3 3 561 58


3 Sony KD-43XE8005 r.3 690 r3 ui u 2a z9 43 96X62X24 3 3S? L72:l 67
Panasonic TX-aoEXW734 r't 810 ul L3 t"8 r.6 IA 90x s7 x 32 3 3 390 2021 55
5 Loewe bild 5.4o !,6 2,600 r"5 r5 2p !,o 3A 9rx60x25 3 253 2o8t1
6 Samsung UX43NU?409 r:l 530 zr I,O 2,O r,E 43 97x65x33 3 249 208:r a5
7 LG 43UJ635V r:f 490 2p 1'9 t4 43 98x63x24 3 2 327 19t1 60
8 Sony KD.43XEzoo5 r9 570 r.4 2S zS z2 43 97 x 62X 24 3 3 255 6o
9 Samsung UE4oMU6409 r9 780 22 4 LO 1'9 r:l 90x58x30 3 2 2O3:r 56
lo Samsung UE43M5649 2,O r:t 3J t2 1,6 t6 43 92:i60 ,i24 3 313 196:r 62

ArrlA iIN
TELEVIZOARE > PANA 5 DE INCH
Bxsr BUY l! Sony KD-554f9:
Panou OLED superb, g
sistem de sunet impresi- E ! E 59 ! E
E -9n
onang dar foarte scump, 9.-
consummare. EE E; 89 FS a q^ E
.l 3E ri!! e!. gd A
E E M
=E
I Phillps 55OLED903 t,2 2,250 r,o LO l3 l,l 5p 55 58r zr3:1
z Sory KD-55AI9 t,2 2,450 u 1J LO 3,6 55 t23\71v32 645
3 LG OLED 5gE8 r,3 u IA r,o 13 3,1 55 123]{78 X 22 595
Sony KD56Ar 1.3 2.450 t,o L5 rJ u 55 123\7rX33 669 255:t 130

5 SansunsGQ55Q9EN !,3 r.950 12 13 r,o !L5 55 r23x79x28 253:1 135

5 LG OLED 55C8 r,3 r,500 u t.o 23 L6 55 t12


7 Philips s5PO59or E r3 2.O1n t2 L2 r3 r,8 t23x,82x,24 $2 2551L r5o t
a Samsuns GQ55Q7!N r,3 I.2oO r2 r,o t5 D3x7Ax2a 223:.L B3
9 Philips s5POSsoo2 r2 r5 13 r.6 55 2
SamsungQEssQsF 2,200 r2 L3 r3 r,5 3,1 55 1.O15 r27

80 , 04r2orc>CHIP
TOP ro < TEST a TECH

TELEVIZOARE > PESTE 5O DE I {c} I


Noul! Sory lQ-652!9i Foarte lumi-
e

n
?
h .9
g
)9 E
6 E .g .l '6
I
flLs{H':H"i,ff#l,," I
:3 EE
P9 xs 6
E5 E!1
sansunsGQ65QsDN r3 12 B I,O 12 17 65 ra2r 4r:r 155

2 SamsungGQ6sQ3CN t,2 2350 13 13 l,o l,o 22 65 144x92x38 1.628 145

3 LGOLED 65B7D 13 l"r r5 l,o r,6 z7 65 uSxaa x22 u6


4 Sony KD-65AF8 r,3 2:t5o t,o r,6 13 1,1 65 ?2!L n5
Phjlips65OLED8R IA 2,350 1,1 15 r3 2) 3,O 65 146 x 90 x28 2 598 234.r r63

6 Sotry KD-652E9 L2 I5 l3 2p 23 65 r45x9rx3r 3 r7o8 233:.1 t62


7 PanasonicTr66DXWc04 4.O50 I,O \2 3.9 6E 146x89x33 3 950 220:l 220

a SonyKD-65XE9oos r,6 r.8oo I,8 I5 15 r23\77 Xn 3 1.U4 2i4r r59

9 Philips 55PU576ol rlf r.550 2,O r5 r5 r,o 66 r45 x 90x 26 3 625 19Ul r02

to Philips 65PUs652l 2,O 2.O50 2,1 r,9 r5 z6 \6 65 146 x 90x26 3 2AO 209:1

CAMERE DIGITALE > )SL R/ DS LM LA APSC CAMERE DIGITALE > )SLR / FULL FORMAT
B!sr BUYET Eujifjlm x-E3i Bxsr BsY l! Nikon z zi cali-
Imagini uimi- a tate superba a e .9 *
F 'eE^ imaginii nume- E .EE
toare. format E E
compact, autofo- t roase suplimente;
t?
cus rapid; flrl rEie
E; 3$ g E'5 E. dar un shgur 2
pad directional. 59 card de memorie. E 83 5 EEI
lujifilm X-T3 r2 1.550 !1 LA 12 26,O 280 SonvAlpha 78 IlI r3 3.O50 t? L2 l3
2 Panasonic LumixDC-Ca t,2 1.550 t2 t,o 320 Nikon D85o r3 3.650 1,6 !,o IJ r,6 2280
3 Fujifil'n X-Hr t? lqSo IJ l3 I,3 t:t 3 Nikon Z 7 3,900t5 13 13 2,O 250
Panasonic Lumix DC-GH5S r3 t:l r,o !I r3 10,2 350 SonyAlphaT III 2350 !6 r3 r3 rS 24p 430
Panasonic Lumix DMC-GHs 1,3 r.800 15 r2 t,o r,6 20,Z 300 5 SonyAlpha99lI 2.5OO 15 13 r,8 42,2 330

5 NikonD5oo 1,900 r'8 u 29 ll 230 6 Nikon D5 r5 2,O u r:7 I,t 20;t 5.930

7 Iujifilm X-E3 r,5 900 r2 18 2p 1,6 7 Nilon Z6 r5 2.300 I,8 12 l.o 22


8 Nikon Dzsoo 1.5 r.Eo 1,8 v 1,8 t,2 20J 260 8 Eujifilm GFX5oS rs 5.850 LO 3.o 5!r ,ao
9 Sony Aipha 6500 r,5 2,200 r:7 H r5 2EA 9 Canon EOS rDX Mark II rs 6,300 2,\ \2 I5 l,o 20,o

ro PanasonicLumixDC-GXg 1,6 r,5 1,8 r3 1,6 20,2 2to Canon EOS 5D Marh IV r,6 3,r50 2,O r2 r:l 30,1 r520

CAMERE COMPACTE > BRIDGE HARD DISK SATA> 3,5 II\ CHI DE LA T TB
BEsr BUYII Panasonic Lumix NOU l,tlestern Digital Bla.k 6fE
DMC-EZ3oo: zoom { i?" (WD6oo3EZBX): Cel mai s g.
-- Iuminos,mfale q * .9 E 8
mpid hard dlive pentru
rapide; dar detalii
I 9 IE 9
desktop, pret convenabil;
2 e EE g S
9U
scazute pe Iumind E EHE I dar Era capabilittrti de 9a E-a
slaba. & dEc ri,14. operare continua/NAs. .s 8n JH
Sony Cyber-shot DSC-RXIo IV t,t r.950 I3 l,o t,o 5,O 25,O wD Black 6T8 (WD6oo3EZBXl rp 260 LO I,O I 6

Sony CybeFshot DSC-RXrc III 1,3 1,200 1,1 ra z9 5.O 25,0 seagate Exos x x1o roTB (0086) l,o 380 r,o
3 Panasonic Lumix DMC-EZ2ooo 1,4 860 I3 5.0 3 wD Gold 12TB 0,^/D121KRYZ) I,O u t,o to 7200 L2

Panasonic Lumix DMC-FZrooo 1,4 620 1,3 t4 5.0 16,o Toshjba N300 8TB (EZSTA) !,t 270 t"1 r,r II 7200 8

5 Sony Cybershot DSC-RXIo lI 13 2,5 5,0 83 wD Red Pro 6T8 (wD6oorlFwx) l,l 300 IJ r3 \2 72OO 6

6 lallasonic Lumix DMC-EZ3oo r,6 1,8 !5 5,4 6 Seagate Enterp C. 6T8 (Moo24) l,l 3qo 1,1 v ?.200 6

7 Canon Powershot Gi X 2,O 1,6 4 5,O 25,O seagare honwolf DTB (vNooo?) l,t 12 u 12 7.200 )2'
I Sony Cyb€r-shot DSC-HY(ooV 2,2 2,O 2,O 5,o 50,o 8 Seagate Barracuda Pro r4TB rJ 570 r3 1,1 12 7.200

9 Panasonic Lumix DMC-1282 2,9 290 x7 t:7 5,I 60,r 9 HGST U, Helo ToTB (oF?6o4) rJ 12 t,o 1l 7200 IO

ro NlkonuoolpL\ Plooo 2S t,6 5,2 1253 lo S€agate Ironwolf roTB (vNooo4) IJ 330 1? LI 12 7,2OO IO

SSD-URI > SATA PANA i 256 GB


AIrIA iN SSD-URI > SATA PESTE 256 GB
sesr guyE Transcmd gSD23oS 256c8:
5- sr sr guv El Transcend ssD23os 5r2cB:
E4
r Memone3D NAND. Derfor- !' .tg6
- I[ Mernorie 3D NAND perfor, E
I
!a
I mante foarte buneiriclusiv la EE man(elo;uteDunernclusrvla e EE a5
I
jI
scriere, garanlie lunga, raport a2 qE scriere,qarantie lung5, raport
foart€bun pret/performanll. I au ):'; ! foarte bun pre!/pedormante.
a
E
8t EE
e.E

r Kineston Hyperx Savage zoGB (SHSS37A) I,t r50 1,1 l,o 533 I corsat Neurron xTi 96oGB (CSsD-N96oGBxTl) t,o yo t,o r2
2 Transc€rd SSD23oS 256G8 OS256CSSD23oS) \l 55 !,o )5 493 2 Samsuns 85o EVO 2TB (MZ-75E2To) I,l IJ IJ 95
3 samsuns 860 PRo 256GB (MZ-76P2568W) t,l IJ t,l 520 3 Samsunq 360 EVo 2TB (MZ 76E2ToBl,{) I,l u u ?4
Adara Ultim. su8oo 256cB (Asu8ooss-256crl 1,2 rJ 506 samsun8 85o PRO 5DGB (MZ-7KE5r2) LT u r,o 526
Adat, xpc sxgsou zoGB (Asx95oUSs-zoGT) t,2 65 r,r I samsung Bso EVo 4TB (MZ ?5E4ToB) l,t 1.2EO 1,1 u 523

6 Samsunq 85o PRo 256GB (MZ-7KE256) t,2 r30 t2 !2 513 6 Samsung360 PRO 2TB (MZ-76P2ToBW) l.l 680 IJ 12 520

7 Crucial Mxsoo 25oGB (CT25oMx5ooSSDr) \,2 55 1,1 2,1 7 samsung 85o PRO rTB (MZ-TKErTo) !,! 500 1J 1,1 522

8 Samsung 860 EVO 25oGB (Mz-76E25oBw) r3 1,I 2,t 8 (TS5r2G l,t 95 rJ 15 soe

9 KrgDian S2so 24oGB (S2so:SMI2256EN) r3 35 !I 22 samsung 860 PRo 5DGB (MZ-76P5DB\41) IJ l'r r2 52r
to samsung 85o EVo 25oGB (Mz ?5E25oB) L,2 35S Crucial MXSoo rTB (CTroooMXsooSSD0 t,l 150 rJ 1S

Clasadetop(1 1,5) Clasasuperioare (f-2,5) Clasa de nijloc (2,6 3,5) N€recomandat (Peste a 6)
o da o nu E Recohandare

CHIP < 2or9 < 04 .81


TEST & TECH ' GHID CPU

GhidGHIP:
CPU&GPU
Pre(urile in scidere ale CPU-urilor desktop fac posibile
afaceri foarte bune. AMD igi extinde gama de CPU-uri
Ryzen pentru gameri.

una aceasta am vizut ceva migcare soarelor, spre exemplu, Intel Core i7 37oou, care este succesorul lui Ryzen ?
in clasamentele noastre doar pe z8zox a trecu pe pozitia 9 de la 7oo la 560 2?oou de pe pozitia 8, este tactat la 23
partea de pretud. $i ne referim aici euro. Cu toate astea, remane comparativ GHz Gn mod turbo:4,o GHz) - ceea ce este
in special la CPu-urile desktop. Majorita- scump: procesorul doar un pic mai lent cu roo sau2oo MHz mai mult decAt prede-
tea procesoarelor sunt acum semnificativ AMD Riz€n ? 2?oox de pe pozitia 10 este cesorul (2,2 GHz, mod turbo: 3,8 GHz).
mai ieftine s.i foarte potrivite pentru o o alegere mai bun5. AMD vizeazi notebook-urile de gaming
achizitie, in unele cazuri. Pentru utilizato- AMD wea se continue sd igi accele- cu flagship-ul Ryzen z 3z5oH 9i cu Ryzen 5
rii cu pretenlii, cea mai bune afacere este reze CPU-urile mobile. La CES, competi- 355oH, ambele cu 35 de wati TDP Primele
AMD Threadripper r95ox de pe locul $a- torul lui Intel a prezentat familia Ryzen dispozitive echipate cu Ryzen 3ooo erau
se: prelul pentru CPU-ul de top care deja 3ooo, care cuprinde sapte modele: cinci a$teptate in centrul detestare al colegilor
era c€l mai ieftin a scezut de [a ?80 la 630 dintre ele vor fi variante U low-powet cu nogtri germani luna trecutS.
euro. Astfel,195ox este cu nu mai putin de 15 wati TDP. Este de a$teptat ca tranzitia in temeni de proces de produclie,
28o de euro mai ieftin decat succesorul de Ia procesul de produclie pe 14 nm la 12 Intel este deja cu un pas inaintea compe-
seu doar un pic mai rapid 295oX, de pe 1o- nm fi cre$terea frecvenlelor CPU Fi GPU tiliei. Compania a lansat un CPU mobil
cut patru. $i cipurile Intel au cunoscut o si duci la o cre$tere peste procesoarele produs pe 10 nm,Ice Lake SoC (System-on
scddere de pre1. in gama medie a proce- Ryzen 2ooo. Spre exemplu, Ryzen 7 -a-Chip).

PROCESOARE DESKTOP
? I l9^
EE a
€p
g.u
E.c
E
i ts a
dr ad iigtl+.
gE ix€
jrE
CH c 2E E T;I *g
g E6 3 >q
t 3 5U g,! g!c
t z EE !E F Bg 6E H
3
E"EE
E EAflff EE
I AMD Rizer Thr€adripper 299oW) r.850 Colfax too 433 TII4 3p t2 2SO L,Ozt
AMD Rvzen TlNadripper 297oW) 1,350 Colfd I 39E TR4 3p xSlz 250 43lt 3r6r keine Onboard-GPu
3 Intel Core ie-ze6ox r.450 Skylake-X t27 4 2/J66 16/32 2,8 n.528 r65 keineOnboard4Pu
AMD Bvzen TheadriDper 295ox 9ro Co]fax 13o ?5S Tfu 16/9, 3,5 t6 x 612 32764 12 $o keiDe Onboard-GPu
5 Skvlake-X L3o 3,69 2066 3l t4xL,OU t9:t12 165 989 keine Onboard-GPu
6 AMUEgzerrftrca&iDper.l95t 630 Threadripper rg lrx, Tfu t6h2 3,4 4,2 32164 r80 3,011 3:792 t.t2.6 keine Onboard-GPu
? AMD R\.zen Thr€adriDoer 2s2ox 670 colfax t34 TRa 3,5 32164 \2 r80 1,853 940
8 Intel Core i9-99ooK 550 236 285 lr51 8/16 3,6 5,o 8x256 16,384 95 4.r5?, 695 97 InteluHD 630 36rr
9 Intel Core i7-782ox 560 SkylakeX 3& 2066 8h6 36 11.264 E96 k€ine Onboard-GPu
to rign73?q0x Pinnade Ride( zdt I.o3 AM4 8/r6 3:7 4,35 4x412 r6,384 t2 105 t,821 keine Onboard-GPu

u Intel cor. i7-q7oo( Coffee Lake 29? 3A3 1r51 8/8 3,6 4,9 8x256 8,192 95 r.522 492 Intel uHD630 17,O

x, .8E€Ir78oax 250 Summit Rids€ 3.01 !l!t AM4 8l)A 3,6 16,384 95 1.618 3.931 873 keine Onboard-GPu
13 AMD Ryzen z zToo 300 Pinnacle Rjdq( :u2 AM4 8/$ 3,2 4x412 16,384 t2 65 keine Onboa.d-GPU
Intel CoE i7-8o86K Ltd. Edition 57o 32t rr5t 6h2 5,O 6x66 t2,288 95 t.42t 480 Intel UHD 630 38.5
rB Intel Cor€ iz-8'aoo 340 Coffee Lake 1A T7 5I 6h2 32 4,6 D2AA 65 443 Int€l UHD 630 33,4
ro AMD Rvzen 5 26oox z2a linnacl€ Ridst 33q 249 AM4 6lt2 3,6 r6384 12 95 t.y5 465 keine Onboard-GPu .9
yt AMD Ryzen z lToo 3r0 Summit Ridse 3n8 351 AM4 846 3,O 3:7 8xll2 r6.384 keine Onboard-GPu
rE Intel Core i7-78oox 340 Skylake-x 3,88 2.J66 6h2 3,5 6 x r,o24 keine Onboard-GPu
r9 AMD Rvzen 5 2600 17! linnacle Rids( 3.69 AM4 6h2 3,4 16.384 t2 65 428 E
294 Coffee Lake 3,85 42 rr5r 616 4,6 6x256 92r6 95 $a 3,56 lntel UHD 630 353 q
Intel Core i7-7'4ox 360 Kabv Lake-X 5,O3 2066 4X256 8.r92 923 333 keine Onboard-GPu
Int€l core i5-84oo 220 coff€e Lake 4.15 4:n u5r 2.8 9r16 65 294 lntel UHD 610 9.163 28,9 z
23 InrclCore itz64ox zto 465 563 2066 4\6 172 686 222 keine Onboard-GPu
2r1 AMD Rtzen 5 EooX uo Summit Ridee 466 4:t6 AM4 37 4x5r2 r6J& 65 790 3.359 kein€ onboard4Pu
23 AMD Ryzen 5 24ooc 160 Raven Ridse 6,6q AM4 3.6 3,9 4x5r2 4096 65 809 3.310 AMD RX Vesa 11 63,9 ;
N AMDRlzen322ooc llo Raven Bidse 5,ll 537 3,5 3;t 4.O96 65 55S 3,263 AMD RX Vesa 8
tt IntEl Pentium Gold G66oo 13o 539 D5I 3,9 3,9 2x286 4,OS6 s4 3.t03 r45 Intel UHD 630 8.342 '/l
32,9
2A Intel Pentium G462o r20 Kabv Lak€ 5.45 D5t 3:t 3:1 3.O72 51 393 13q 4-53 lntsl HD Graphi.s 630 7556
Intel Core b-noo r50 5,46 r15r 3,9 39 2x2:rS 3.O72 5l 398 2,9t3 y$ Intel HD GraDhics 630 7:t09
AMD A6-95OOE Bdstol Ridse 6 6 AM4 2/z 3.O 2A 35 r.523 55t IMD Eadon R4 Graohia r67 I

82> 04 > 2otq > CHIP


TEST & TECH > GHID CPU

GhidGHIP:
CPU&GPU
Preturile in scidere ale CPU-urilor desktop fac posibile
afaceri foarte bune. AMD isi extinde gama de CPU-uri
Ryzen pentru gameri.

T una aceasta am vezut ceva mifcare soarelor, spre exemplu, Intel Core i? 37oou, care este succesorul lui Ryzen ?
I in clasamentele noastre doar pe 782oX trecu pe pozilia 9 de Ia 7oo la 560
a 2zoou de pe pozitia 8, este tactat la 23
Lpartea de preluri. gi ne referim aici euro. Cu toate astea, remane comparativ GHz 0n mod turbo: 4,o GHz) - ceea ce este
in special Ia CPU-urile desktop. Majorita- scump: procesorul doar un pic mai lent cu roo sau 2oo MHz mai mult decat prede-
tea procesoarelor sunt acum semnificativ AMD Ryzen 7 2?ooK de pe pozitia 10 este cesorul (22 GHz, mod turbo: 3,8 GHz).
mai ieftine gi foarte potrivite pentru o o alegere mai bune. AMD vizeaze notebook-urile de gaming
achizitie, in unele cazuri. Pentru utilizato- AMD vrea se continue sd igi accele- cu flagship-ul Ryzen 7375oH gi cu Ryzen 5
rii cu pretentii, cea mai bunA afacere este reze CPu-urile mobile. La CES, competi- 355oH, ambele cu 35 de wati TDP. Primele
AMD Threadripper r95ox de pe locul ga- torul lui Intel a prezentat familia Ryzen dispozitive echipate cu Ryzen 3ooo erau
se: pretul pentru CPU-ul de top care deja 3ooo, care cuprinde gapte modele; cinci a$teptate in centrul detestare al colegilor
era cel mai ieftin a scezut de Ia 78o Ia 630 dintre ele vor fi variante U low-power, cu nogtri germani luna trecute.
euro. Astfel, rgsox este cu nu maipulin de 15 wati TDP Este de a$teptat ca tranzitia in temeni de proces de produclie,
28o de euro mai ieftin decat succesorul de Ia procesul de produclie pe u nm la D Intel este deja cu un pas inaintea compe-
slu doar un pic mai rapid 295ox, de pe lo- nm 9i cregterea frecvenlelor CPU $i GPU tiliei. Compania a lansat un CPU mobil
cul patru. $i cipurile Intel au cunoscut o si duci la o cregtere peste procesoarele produs pe 10 nm,Ice Lake SoC (System-on
scadere de preg ln gama medie a proce- Ryzen zooo. Spre exemplu, Ryzen 7 -a-Chip).

PROCESOARE DESKTOP
:-!
a a EIE . z a
? & E9
E 5t! t rtsl+.
g
te SE a
,$.$ A9
I s9E-i
;,1
TE;IEE
E8q
z ,!-
t 3 rE
E
E
tx T
c
ii b
69 gEE
& E.!. z .EE a IflgEE EAil!E
AMD Rvzen Thrca&iFDer 29eow) 1.85O r.oo 453 TR4 3,O 12 2BO
2 AMD Rrzen Threadrippe. 297ow) r350 Colfax 3,98 TR4 3.o 260 43tr 376r keine OnboardCPU
3 Skvlale-X \27 4 16/32 1a 22.524 r6E r.ooo
AMD Rwen Threadnpper 2950X 910 colfet t3o L19 TB4 \6132 3,5 16 x 5r2 3?-764 r2 180 keine Onboard-GPU
5 Intel Core i+7s4ox Skyla-ke-X 130 3,692066 3l r9:712 165 989 keine Onboard-GPu
6 AMTI nt,Dn TlrE erinDr 16<.I 630 Threadrippe. 1jt4 LOO TR4 tGl32 3,4 32768 r80 3,OD 3392 L126
? AMD k/zen Thr€adriDper 2920X 670 r,94 Tfu t2/24 3,5 4,3 12:768 t2 r80 1.853 940 keine Onboard-GPu
a Intel Core i9-99ooK 550 Coffee Lake 236 x85 115r E^6 3,6 5,O a x256 r6384 95 4152 695 3)7 lntel UHD 6io 36rr
9 Intel Core i7-7824x 560 Skvlake-x zga th 2066 846 3,6 4,5 rr,264 696
AMD Bvze[z azoox 3t+o Pinnacle Rids( 1L67 r,63 AM4 8h6 37 435 I x512 t6,384 t2 ro5 r.823 624 keine onboard-GPu

lr Intel Core i?-szooK Coffee Lake 297 343 ll51 818 3.6 8.r92 95 L522 492 Intel UHD 630 370
E AMD Rvzen? IEoox 250 Summit tudqe 3.Ot !t9 AM4 8^6 36 r€384 t.618 3.931 573
13 AMD Rvzen 7 ,oo 300 Pinnade Ridq( 3J2 AM4 32 8x5r2 16,384 t2 537 k€in€ Onboard-GPu
l4 Intel core iz-8o86K Ltd. Edition 570 Coffee Late u5r 6llz 5.O 95 1,42L 4ao IntelUHD6so 385
15 Intel Crre j7-8?oo Coffee Lake 321 u5r 6lt2 3,2 D.2aa 65 IntelUHD630
16 AMD REen < 26oox 220 PinnacleRjds( e09 AM4 6l12 3,6 r6384 \2 95 465 .9
f, AMD Rvzen ? rToo 310 Summit Ridee 3# 35r AM4 8^6 3,0 3:t 8x5r2 r6.384 keine Onboard'GPu
la lntel cor€ i7-z8oox 340 Skylake-X 3.52 338 2A66 6h2 3,5 4.444 keine Onboard-GPu
19 170 innacle Rids€ 3.69 2,22 AM4 3S 12 66 t.27E a8
Intel Core i+e6ooK 294 coffee Lake 3,85 rur 6/6 3:t 6 x256 9.2)6 t4 95 338 3,56 IntelUHD 630 35,3 6:

2l Intel Cor€ i7-n 4oX 160 Kaby Lake-X 5.O3 2066 43 45 8.t92 9U keine Onboard-GPu
a2 415 rEr 616 2,8 6x166 9.216 65 290 Intel UHD 610 9.t63 24,9

4 Intel Co.e i5-?64ox na Kabv Lake-X 4,65 563 2066 222 keine Onboard-GPu
,rt AMD Rvzen r rsoox r50 Summit Ridse 466 476 AM4 3S 3t 4x5r2 16,384 65 790 keine Onboard-GPu
2t AMD Ryzen 5 24ooc 160 Raven Ridee 469 AM4 3,6 3,9 4096 65 80q 274 639
AMD Rvzen ? 22ooc u0 5J1 537 AM4 3:t 40s6 65 55S 3.2@ t70 AMD EX Veea 8 57,1

Intel Pentium Gold GsEoo 130 Coffee Lake 539 u51 2 x256 4096 3,1o3 145 Intel UHD 630 4342 32,9
Int€l Pe imG462o n5r r39 u.2
a
L20 Kabv Lake 5,45 3;t 3.O72 5r 393 7.556
29 t50 Kabv LeI<e 5,46 lt5l 39 3,9 2x256 3.O72 51 398 2973 146 Intel HD GraDhics 6io
30 AMDA6-e5ooE 70 Bristol Ridge 6 AM4 3n 3,4 2a 35 1.128 55r \MD Raden R5 Gaphic 4,O16 16:t a

82, 04>2orqrCHIP
GHID CPU < TEST & TECII

PROCESOARE PORTABILE
2 €s eb I a9
€c 5g €>
BE c e9 Et i!
-3 s.t
:t8 3€ag n
3 I,S a6-
EO io HO: i.E
s3q !i*g
9 BB 5 Eri q c E
a? a t E> :E lgc
E
EE E{ EO RE 6{t1 a; H5t 6tI e8J oo
I Intel Cor€ i98s5oHK Coffee Lalc l.oo 2S 4,8 45 r,536 I.E4 190 3,850 2:74 Int l UHD GDbbi.s 5?o 9.26.7 9.U9 38S8 9337
Intel Core iz-8750H Coffee Lak€ LOI 6lL2 12 45 r.536 9.216 1.134 176 4,016 2,85 Intel UHD GraDhics 6qo 8.97r 8.739 3923 36,85 50,ro
3 rn 3,r 8.r92 843 177 4.335 t,(r(! AMD Radeon RX Veea M GH 25.536 58.298 25732 t52.lo
intel Core iz-87o5G Kabv Lake C 136 3,r 4.r92 n9 1m 4.293 l5l AMD Radeon RX Vesa M GL 19.138 34869 \52)7 r5IO5 r08,65
Intel core i7-7moHo Kaby Lake lxt 3,8 45 t.o24 i34 rE€ 3,670 20s Intel HD GraDhics 630 9.o58 9.596 429r s3p2
6 Intel Kaby Lale n \AA
Core i?-855ou r3 r5 L,OZ4 8,r92 632 r69 4J78 lntel UHDGraphics620 8.3r8 s.504 42SO 3S36 5191
7 Intel
Cor€ i5-825ou Kabv Lake X r53 rs 15 t,o24 617 zet Intel UHD GraDbic 620 85r8 9.62r 43,15 40,59 5r,08
E AldD'8rzet! ?2?oou Zen 155 2,2 3,8 15 2.O48 4.096 603 3.159 236 AMD Radeon BX Vesa m ro.94a 8.34 63,0r 7072 49,29
9 AMD Ryzen 5 25oou Z.n r,56 2,O 3,6 15 12.048 4,O96 598 L42 1,21L 2i8 AMD Badeon RX VeEa 8 ro.s85 t4728 63,35 tn.aa
lo htel Core i5-?3ooHo Kabv LalG !8r 3,5 45 514 r46 3,234 595 lnrel HD GraDhics 610 3.497 3293 15J7 1356 rE32

tl Intel Core i? ?600ll Kaby Lake 2,t4 2,8 3.9 15 512 4.O96 368 160 3.2o1 2.94 Intel HD CraDhics 6m 6.636 8.638 39,09 36,r5
t, Intel Core i?-zsoou 2,19 2:l 3,5 t5 512 4.096 363 3,r18 245 Intel HD GraEhics 620 9.230 4r,16 39.t6 419t
r:t Intel Core i5-73oou Kabv LalG 228 2S r5 5t2 3.On 34r 126 28 Intel HD GraDhics 6m 6.952 8.99r 39:t5 38,46 45p3
Intel Core i5 z2oou 2-ir 2,4 2184 Intel HD GraDhics 6m ?o88
Ili Rlzen 3 22oou Zen AMD Radeon RX VeEa ? 37,48 nsl
16 Intel Core b-n 3oU Kabv LaIe 2:l 2:l r5 512 3,O72 245 t12 2.5t3 352 Intel HD GraDhi.s 620 5.299 6.609 a,61 2792 3105
yl Irtd Cor".i5.^a54 Kabv Lake 2-1t l? 4S 512 4.O96 r23 2.461 35r Intel HD GraDhi.s 615 5.014 6.613 31,80 2626 3Z9o
r8 Int Pent. Silver Nsom 3emini Lak. z6g l,t 2:l 6 289 80 L,862 6 Intel UHD GraDhics 60g 3.o82 3.145 13a4 1392 16,70
t9 intel Core i7-7Y75 Kaby Lal<e 3Jr r3 3,6 45 512 4.927 3'E3 Intel HD GraDhics 615 4.612 6.O72 2754 2536 us5
Intel Core i1-7o2olj Kabv LaIe 335 23 2,3 15 512 ?.o72 239 95 2.31r 330 Intel HD GraDhics 620 5300 7t+25 33,03 3r57 3Zr6

2t Intel Pentium 44o5U Skvlale 2,1 2,r 15 5t2 2L8 86 l94r B.a7 Int€l HD GraDhics 5ro 3577 r8,85 t739 2222
22 Inrel Core m5-6Y52 Skylal(e 424 l,t 2,8 4S 512 4.o96 LA4 458 Intel HDGraDhi.scr< 4o7r 5.366 ,tso 227 26,66
2;t AMD AT2-9OoP Bristol Ridgr 4-50 25 28 l5 2t4 76 3J3 AMD Badeon R7 GraDhics 5,OOq 36,69 23,66
21 Intel Core rll-?Y?o 4,65 t,o 2,6 5t2 4.oq6 9O 2.129 Inicl HD Gh.hi.s 6r < 5.500 2526 22:t8
25 Irtel Cor€ M-sYrc Broadwell 4,66 0,8 2p 4S 5r2 4.o96 ra6 83 3261 5,45 Intel tlD GraDhics 4?oo 1.692 I842 20,68
26 AMD A1o-8zooP Cadzo t,8 3,2 28 35 r89 69 2.506 AMD Radeon R6 GraDhiG 4368 6.736 2635 3296 3l.r2
l.I 2,5 6 r6a 53 r.637 5,4 Intel HD GraDhi.s <o< 3.397 4,Va r839 L7,95 172\
28 AMD A8-74ro CarrizGL 5,16 22 2,5 25 \73 52 r.891 597 AMD Rad.on R4 Granhi.. 2.940 3.336 16,84
29 AMD A&zoo (averi 5AO r3 3p 28 57 r965 ss7 AMD Radeon R5 GraDhics 4.030 r736 r769 19,o8
30 Intel Pentium Nroo 558 1,6 3q 1.80O 6 Intel HD Graphics 2.t7i ro36 12,86

PROCESOARE GRAEICE
? !
a ,z
rg ,e
F.
E
EE g= tc 3g 55 -Ei 6
d! s.E t! .
t: !.9 $ g? !I
t at d-E 58.
Id E8 n6
Ef; EC ii.! Bg <,9
s
nvidia G€Eorce RTX 2o3o Ti [264lGDDRo r,oo 537 1.350 r.666 1E2 t282 t2 18.600 210 22:t6.7 8132 4716 ur,45
nvidia G€Eorce GTX loso Ti 1r264/GDDR5x 659 r73 358 1.584 352 3.584 EO 20.575 6.697 r4r t04,56 7652
3 nvidia G€Force RTX 2o3o 8.r92lGDDR6 470 r,8r 4^ql r.5r5 1860 256 12 13.600 A5 m-n8 6.t12 67,O7 rl1,87 76,19
nvidia Titan X (Pascal r2.288/GDDttSX ,.600 t.83 5,91 1,418 ts3l ro.oo8 384 3.584 t6 12ooo 250 20.090 6.665 68,75 rol35
nvidia GeForce RTX 2o7o 8,Ig,GDDR6 660 224 3.95 256 2,3O4 IE fi.65? ,747 60,11 92:t2 66l|6
6 AMD Radeon RX Vesa €,. Wavr atgz/HBM2 630 zsl 3,99 1.406 1.677 945 2.O48 4O96 295 18.291 5602 53.rO 5056
7 nvidia G€Force GTX loso 8.1e2lGDDREX 5,6o z?a 3;r2 1,607 r.733 256 z560 16 7200 180 17r94 5058 4938 78p6 55,4r
8 AM D Badeo n RX Veaa 64 8J92lHBM2 450 2&r ZB t.ztit r.546 945 2.048 4096 r2,500 295 I75E3 5.46 48,O6 7873 46,t+9

9 nvidia G€Eorce GTX roTo Ti 8 s,GDD85 254 1.683 8.O08 256 $ 16.5ro 4?Ag 48,59 7547 5rr3
lo AMD Radeon RX Vesa !6 a.192/HBM2 390 32r zst IE6 2.O48 3.584 12,500 r5.63r 45V 45,00 67 43,59

nvidia GeEorc€ GTX m?o 8jq2lcDDR6 430 335 317 r.506 t.681 8.0O8 256 1.920 16 ?.200 Lqo r5.o63 4.t6.7 t1O3 6245 45,68
AMD Radeon R9 Fury X 4096/HBM 3f.2 1.050 4,096 4096 28 8,900 t3:to4 a959 40,86 572r 3927
l3 AMD Radeon Rs Eurv 4096/HBM 450 387 338 4,O96 3.584 2A 8.900 u5 12,633 3.630 38,60 52,U 36€5
AMD Rad€on RX 59o 8j92lGDDR5 234 1.469 !560 8.400 256 2304 t2 5.700 1?5 13.565 3.694 31,90 50:t3 3r,67
rs AMD Radeon B9 Nano 40s6/HBM 500 4,O2 438 r,ooo l.ooo 4,Oq6 28 8.900 r75 r2,o3r 3184 3756 49.12 37,O7
r6 AMD Radeon RX 680 4o96/GDDR5 432 r56 r.257 1366 zo00 256 2-304 5.700 r50 n.o53 3.2o5 28,67 28.05
t7 to.GfJ. eq€spT:,*oEo 6.r44lGDDRS 224 433 u6 I5O6 1.709 8.oo8 t92 r6 347 3OBI 32,83
ra AlD.XadeoE.BL.S80 8.tg2lcDDtls 230 433 13t r.257 r.366 8.OOO 216 2.304 5700 IBO rrs7t 3.U6 AlB 28,\4
t9 AMDRadeonRs3so 8.192lGDDR5 320 1t 512 z560 2E ro638 2.8O5 33,54 43,63 3r38
nvidia GeEoE€ GTX 1060 3.o72lGDDRs 22D 450 1.506 r.709 8.OO8 r92 r.152 16 120 r0.495 2,BA 283r 30,97

A!@ Badeo4XxSzo 8J92/GDDB5 200 4-53 Ltx, rl68 256 ao4a 5XOO r50 2.88r 2625 fr,ot
22 nvidia GeForc€ GTX s7o 4o96/GDDR5 320 461 t.r52 1,304 7.O12 256 1,664 2A 5,mo 145 10,332 2J76 .10 3925 29,50
23 AMD Radeon RX57o 4.096/GDDR5 210 4,68 149 rr68 1,254 256 zo4a 5.700 150 10.350 2'669 2623 39,O4 26,30
nvidia GeEoEe GTX ro<o Ti 4oc6/GDDR5 r90 292 L.290 1392 7.OO8 128 768 3,300 75 6.615 L,W I8E2 AA 20,67
u AMDRadeonR93So 2.o48/GDDR5 EA sls 436 970 9m 5.500 r,792 28 5.000 19o 7.459 r.125 1250 2l,5 13,43
6 nvidia GeEorcE GTX loso 2.o48lcDDR5 5,89 233 1.354 1.455 7008 DA 3.300 75 5.950 r,r49 r5,ro 2111 r8,u
zt AMD Radeon RX <6r) 4.oc6/GDDRB t70 6 360 r.r75 u96 t28 75 Y11$ 1379 13,ll r9,86 13ll9
28 AMD Radeon fx55o Ao96/GDDR5 6 r.o7r 6.OOO 640 2.200 50 lo19 125O 13,81 9r3
29 nvidia Gelorce GTX ?5o Ti 2.o48/GDDRs 6 3,63 r.o85 t28 28 r.870 60 4BO 810 2,50 r3,99 ro,82
30 nvidia Gelorce GTX ro?o zo48lGDDri5 95 6 33q l.zzt r468 6.O08 64 384 r.8oo 30 3273 3U 1250 t\:t9 853
Clasad€top(r !5) Clasasup€.ioara {16-2,5) Clasa de nijloc (2.6-r.5) Ner€conEld at (pest€ 4,6)
o da o nu E nemhandare

CHIP<2orc<04 < 83
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFEICE

Windows & Office


r windows Descarrl versiunile de
Windows od Of6(E
z Windows ro Pune -This PC'ca pagine
de start pentm Erptrorer
Tips&
3 OfFrce Live Editeazl online Si gBtuit
figiere Offie
4 Outlook 2016 Creeazt grupuri de
destinatari din lista de contacte
5 Windows Mute rapid ferestrele ln
Tricks
desktop-uri cu tastelc cu stg4i Accelereazi-ti sistemul 9i fi-1ivia1a mai comodi
Windows ro nq)are problema la
6
instalare dilr Windows Store cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
7 Libre Office Utiliz€azl module tert
LibreOffice
in trucuri pentru Office, hardware, internet gi multe altele.
8 Windows Gcncreazl o paroll alcatoare
siSurdcar lina de comandt
,,Open File Explorer to" 9i apoi apase pe
9 Word Selecteazl text cu Eg
,"Apply". Dupi ce reporne$ti Explorer, va
ro Windows Pune scurttturi pe desktop Pune-ti softul in miscare cu
EId "Shorkut" ln denunire aceste'sfaturi fi afi$at Jhis PC".

u Windows Opre$e citir€a automatl a


IISB Office Live
rz Excel Gttloi diferite pentru numerrle I windows
Editeazi online
ncgatfirc ti pozitive, autonat Descarci versiunile
gi gratuit fiqiere Office
13 windows ro Adu calea in linia de de Windows ori Office
comandl and drop" Dace, de exemplu, vrei se deschizi un figi-
c1r
"dt?g De$i Microsoft ofere gratuit cele mai noi
14 Windows 10 indeperteazt directorul
pachete de actualizeri Windows prin Me-
er Excel pe PC, dar nu ai Office instalat,
objeste" din Explorcr poli instala un program alternative, cum
"3D dia Creation Tool, nu ai kiturile pentru
15 Windows Folog€qte funcfia zoom pe
este Libre Office. O alte posibilitate este
desktop toate versiunile. Poli gesi versiuni mai
16 windows ro Idetrtificl rapid noil€
aplicatia gratuittr online oferite gratis de
vechi $i mai noi de windows gi Office, ca
dislrozitive con€ctate la Wi-Ei-u.l tilu Microsoft. A,ga, poli folosi fun4iile princF
gi cele mai noi versiuni Insider Ei maEini
u Windows ro Extrage anumite pagini pale din Word, Excel & Co, gatuit. Tot ce
din PDF
virtuale complete prin serviciul Adguard
(https://tb.rg-adguard.net/). Aici, obtii ai nevoie este un cont online de Micro-
link-uri de descdrcare direct de pe serve- soft. Mergi la sectiunea de autentificare
Hardware rele Microsoft, simplu gi rapid. Doar ale-
de pe https://office.live.com/ Ei apasi pe
18 NAS S€teazl sineonizarea cu ge versiunea, editia gi limba dorita din ,,Log in'. La urmetorul pas, autentifice-te
Synofogy Ihive cu utilizatorul $i parola pe care le-ai se-
19 Mobil Eolo6eftc la maf,im portul USB
meniul afi$at. Apoi, selecteaza fiEierul
tat cand ai instalat Windows-ul in caz ci
de pe tableti sau telefon ISO corespunzetor cu "Select file" qi apa-
nu ai Microsoft ID, apase pe link-ut ,,No
20 Webcam Camer{ de supravegheE flrd sd pe iar imaginea aleasi in-
"Download', account? Create one!". Dupa autentifica-
alimentare exterioart cepe si se descarce.
Sfat expert: Online prin IjfE cu re, poli alege din toate aplicatiite Office
FRITZIBox El windows ro din Start Center Pentru a deschide un fi-
Pune ,,This PC" ca pagini gier Office, mergi Ia ,,OneDrive" din Start
Web, Tools & Photos de start pentru Explorer Center gi apoi apasa pe ,Upload" din par-
Sfat expert: El-ti un kit de Windows ro lncepAnd cu Windows ro, Explorer nu tea superioara a meniului. in fereastra ur-
p€ dis. mai porne$te de la PC", ci cu o pre- matoare, selecteaze documentul de pe
"This
23 HavelBeen?wned Afli daca datele
tale sunt l[blicate pe internet
zentare a celor mai recent folosite fi$iere hard. Duplincircare, un simplu clic pe fi
gi directoare gi cu folderele bibliotecilor. $ier este suficient pentru deschiderea lui
24 Android Tran8ferd cutactde pe noul
telefon Cei care vor sd vadd de la inceput unite- in aplicatia Office corespunzetoare. Reti-
25 AZ Screen Recorder inregietreazl lile Pc-ului trebuie sa meargi la Jhis ne: aplicaliile online nu au butonul pen-
imaginile de pe ecran PC" in fereastra de navigare. inse poate tru salvare, deoarece fiecare modificare
26 Google Chrome DEzactiveazi aut€nti- fi readusd Ia inceput vechea imagine de este salvata in timp real. Pentru a prelua
ficarea obligatodc la coogle Chrome la Windows 8. fiqierul online, mergi iar in dreapta-sus [a
2z Dictanote Dictcazl textul in loc d-l Pentru asta, deschide meniul ,View" pentru a deschide cloud-ul.
scrU "OneDrive'
din Windows Explorer fi aici apase pe Apoi, clic-dreapta pe fis,ier gi selecteaze
28 Microsoft ICE Creeazi fttografri
panoramice din fillne sau ale inragini "Options", iar in meniul ce se deschide, "Download".
Altfel, poli genera un link cu
29 Eacebook Crrcaze biblioteci fi apasa pe folder and search opti- opliunea ,,Share', prin care gi allii pot des-
"Change
bookmark-uri in Eac€book ons". Apoi, selecteazA Jhis PC" in linia chide figierul respectiv.

84' 04 , 2or9 > CHIP


WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRIC(S
ffierOpn_ofis
I
Gerled t6a sieath

CFen FileEdarsrlo: Ttttt PC

iO *iBd6r
Descarcd - -t Qe., eacn fouer in lhe sao€
Parti!ii
Windows :::::: i -^
r=
,i L&,efr ea(n roros rn lls ffir $rd€* la vedere
Serviciul Adguad Partitiil€ pot fi
ofere pentru descer _ af$ate de la
car€ imagini ISo Etrql+click lo op€n an {qr tpolnt lo s€ ln(lput.hcef?ci
N L r

pentru versiunile de 1:/. srrn nil" mici modifidri


^t iil. r i: ,tf- lrilr! rrl, rirr
Windows sau Office. . l in Start-

f outlook zore mesaj, apoi scrie denumirea listei in cam- I windows ro


Creeazi grupuri de destinatari pul de adrese, iar mesajul ajunge la toli Repari problema l,a instalare
din lista de contacte cei din lista fdcute de tine. din Windows Store
in caz ce trimili des mesaje unui anumit Windows Store repete, adesea, mesajul de
grup de persoane din Outlook, crearea I windows eroare ,,Installation not possible". in cazul
unei liste de destinatari e o idee bune de Muti rapid ferestrele esta, toate aplicatiile sunt gri Si nu pot fi
multe ori. Pentru asta deschide Outlook in desktop-uri cu tastele cu sigeti pornite. Pentru a sctrpa de problema asta,
si apasa pe Contacts din bara de meniuri, Pentru a muta o fereastre in alttr pozitie, verifica, mai intai, cu ajutorul scantrrii
in stanga-jos. Aici, selecteaza op$unea nu ai nevoie neaparat de maus. Doar apa- SFC, dace figierele sistem s-ar putea se fie
,New Contact Group' din ,,New" - asta a sA tasta Windows cu una dintre cele cu defecte. Apasd pe tasta [Windows] Si scrie
fost denumite, recent, de Microsoft ,,lista sAgeI. AFa, fereastra se muta la marginea (fere ghilimele). Clic-dreapta pe re-
"cmd"
de disculii de lunge durate". Se deschide o ecranului cdtre care este indreptate se- zultatul cu aceeagi denumire $i selecteaze
noue fereastra. in cAmpul ,,Name", denu- geata respective. Dace selectezi sageata Administrator" gi se deschideo fe-
"Run as
meste lista asta, ca de ex. ,,Prieteni" ori vertical-in sus, fereastra respective se va reastre neagri. Aici, scrie comanda "sfc /
"Colegi". Poti denumi
qi mai tarziu lista. maximiza, iar cu segeata-in jos, se va mi scannow'. Confirme cu tasta lEnterlFi aS-
Aici. treci Ia "Contacr group' $i apas5 pe nimiza. Functia asta este foarte ut e cand teapta pana ce verificarea este complete
,uqdd Members" din categoria ,.Members". ai mai multe monitoare. Fereastra curen- (poate dura cateva minute). Dace se iden-
Apoi, selecteazd fie ,From Outlook Con- te va trece automat pe cel mai apropiat tifice vreo problemi, Windows o reparl
tacts', "From Address Book" ori ,,New ecran la apisarea repetate a combinaliei automat.
E-mail Contact". Scrie numele sau adrese- respective. Practic, dace ape$i $i [Shift] Dace figierele sistem nu au probleme,
Ie de mail ale contactelor gi apoi apasd pe impreuna cu combinatia precizattr, fe- s-ar putea ca Windows Store se aibe alte
,,OK". Lista de destinatari va fi salvata sub reastra va sari pe urmetorul ecran, in ace- probleme. Acestea apar, adesea, din cauza
denumirea pusd de tine. Deschide un nou eagi pozilie. anti-virusului, care nu mai merge dupd o

Htrtrtr
File contad croup lnsel1 Fomat Ten Revi€w
T-rl r-i -- . ___- . a
;t u --J7 /t l!
S..€ & oerse to.ward ^
i,ldb6 Noi.r Add Remove
M.sbe6- M.mber

trHHtr Foloseste
Office bnline
C,ei care n-au Office
pot folosi aplica{iile
Creeazh listd
de destinatari
Cind trini$ des un

HE
mail citr€ ac€Ieati
gratuite, din persoane, e util sa
Microsoft cloud. faci un grup de
destinatari.

CHIP < 2or9 < 04 .85


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

n Di+l.yr6lhdd of n. !r,uggBtion Brlil.Vpi^E


N.!!

Repari Adeugare text


Windows Store cu un slmplu
DacI se blocheaze
buton
App Storc, adeEea Foloseste Autotext
este util st v€rifrci din LibE offic€
figierele sistem pentru a a&iuta
dinDOS. rapld tort.

de un IF3l. Sfat dace in textul selectat este apasd IFBI de doud ori pentru a-l selecta.
actualizare. Mai intai, re-starteaze PC-ul
gi verifice dace problema a disptrrut. Dace prezente gi o imagine, acesta va fi copiate DacI ape$i [F8] a treia oare, va fi selectat
in modulul text. inueaga propozilie, a patra oara, paragra-
tot nu poti instala din windows Store, Si de

dezinstaleaza, temporar, anti-virusul. De


ful iar a cincea oare intregul text. Tasta
asemenea, dezinstaleaze $i aplicatii pen- I windows asta poate fi folosite 9i h teiat text. Pune

tru tuning, cum este Ccleaner. Dup{ asta, Genereaz e o paroli aleatoare cursorul la inceputul textului dorit qi apa-
sigure cu lina de comandl sA [F8], apoi mutd cursorul Ia sfirgitul sec-
re-pornegte PC-uL Dupe asta, Windows
cea mai u$oard modalitate de a obtine o tiunii Si apasa iar [F8]. Aria
astfel marcati
Store ar trebui sa funqioneze normal.
parold pentru contul Windows este cu este seledate. Apoi, apase pe [Esc]9i selec-
El Libre office prompterul DOS. Pentru asta, apase pe fla fecuta e gtearsa.
Utilizeazl module text lwindowsl + lRt li scrie "cmd". Apoi' scrie
in Libre Offics comanda -net user Username /random". [Sl windows
Ca Si in Word, Libre Office writer ofere ln loc de "Username', pune numele de uti- Renun(a[i la denumirea icoanelor
de pe desktop cu "shortcut'
opliunea de a stoca fragmente de text uti' Iizator cu care e$ti autentificat. Ata, este
Cand faci o scurtatura catre un folder sau
lizate frecvent ca Autotext 9i de a Ie intro- generat un gir de caractere in linia de co'
cetre o aplica$e pe desktop, Windows
duce rapid, cAnd este nevoie, prin comen- mande. Atentie: Noua paroH este setate
adAugd mereu la denumirea acesteia
zile rapide de la tastaturl. Mai intai, ti folosite h
urmetoarea autentificare. E
marcheaza pasajul dorit fi apoi apase pe bine si notezi qirul de caractere, astfel in-
,shortcut" sau ,Shortcut witn-. 9i pentru
+ tF3l. Fereastra de dialog Autotext ce o scurteture este ugor de recunoscut
lctrI cat se te poli autentifica Ia urmetoarea
datorite simbolului sageate din pictogra-
apare. Atribuie o denumire adecvata pa- pornire a PC-ului.
In cam- m5, nu e nevoie neaparatd de aceaste ex'
sajului de text in campul "Name".
pul,Key combinatiorf 1i se recomandd un pl word tensie a denumirii. Pentru a o elimina,
poli tu o anumita Selecteaze text cu E8 deschide editorul de regigtri cu combina-
caracter, inse alege
combinalie de taste. Mergi Ia SutoText" O selectare obignuite de text in Word se lia Windowsl + [R], iar in linia de coman-
face apesand butonul stang al mausulul di scrie ,regedif. Aici' mergi Ia "HKEY-
$i selecteaze "New". Autotextul este,
a$a,
insera pasajul dodt, pu' Dar poli folosi $i tasta F8 pentru a selecta CURRENT-USER\Software\Microsoft\
complet. Pentru a
text, inse e pulin cunoscute funclia asta. Windows\Currentversion\Explorer" in
ne cursorul in tocul dorit din document 9i
Pune cursorul in fata cuvantului dorit 9i fereastra din dreapta, vei gesi o cheie bi
apoi apasi pe combinalia de taste urmata

.:a! ry.{dq,, "!!.i AaB

EI rdr u' mc.e bM dtu6,Fed(MqG Selectare


Parold lilsrh dr ffiEr@@ M fls&i, rld. d
aleatoare d
dintr-un buton
ih .r4Ei ah ,&rm
Tasta tESl oferf mai
Cr piompterul
de DOS, potlpune, multe optiuni de
rapid, oparoH
selectare text ln
pentru contt tlu word.
de windows.

04>2olgtCHIP
86>
I
WiNDOWS & OFEICE < TIPS & TRICKS

x& \lfr
. ; --E-G

Redenumeste
pictogramdle
:;ffiffi*" Fa---- t* * * Windows adauBtr
E lnnEt^ M IlrEtG El tt.6c{i'l El triiEk s fl I
SfEtem
mereu ,,Shortcut" simplifrci
la denumirea scurtitu- editarca rcgistrilor.
rilorde pe desktop - o[iD tr
dar poti sclpa de asta.

nar5 denumita ,,tnk'. Clic-dublu pe ea $i cerile [e salvezi apesand pe butonul ,Io i$ windows io
scrie valoarea "oo oo oo oo'. Pentru ca se save' Si vor deveni active dupa ce restar- Pune calea in linia de comandi
funclioneze, trebuie se restartezi PC-ul. tezi PC-ul. cu ,drag and drop'
in protocolul Powershell sau in clasicul
i[ tvindows S Excel
DOS, trebuie se navighezi adesea prin ar-
Opregte citirea automati a USB Coloreaze automat valorile
borele de figiere gi sa introduci o cale lun-
Mulli folosesc un mediu de stocare extern numerice negative Fi pozitive gtr in acest proces. Asta se poate simplifi
pentru backup, conectat permanent Ia PC De multe ori, e nevoie ca, automat, nume-
ca cu Windows Explorer. Deschide
in acest scop. La restartare, Windows rele negative sb fie afi$ate in Excel in ro-
directorut-Iinttr in Explorer gi simplu tra-
uneori se ,jmpiedicfl de acest mediu de gu, iar cele pozitive, in verde. Asta se poa-
ge calea Unand apesat pe butonul stang
stocare datorite citirii automate. Ai o se- te face rapid cu ajutorul formatului al mausului din bara de adrese a Explore-
tare in Windows care dezactiveaze func- definit de utilizator. Pentru asta, selectea-
ruluiin Powershell sau prompterul de co-
tia Autostart, inse asta blocheazd citirea ze toate valorile din coloana pe care le
menzi. Aga, calea poate fi inserate cu uSu-
tuturor mediilor de stocare externe, nu vrei colorate, apoi in meniu, mergi Ia ,,For-
rinte pe Shell.
doar pe cel pentru backup. Pentru a bloca mat I Format cells'. Aici, selecteaze optiu-
Autoplay-ul pentru unitatea de backup, nea,,Custom'in partea dejos. Aici, inlocu- [t Ia/indows ro
trebuie se modifici ceva in regigtri. Pen- ie$te "Standard" din cAmpul ,JYpe' cu indepirteazi directorul
tru ce e dificil de gesit cheia asta, poli fo- urmetoarea instrucliune de format ,3D objects" din Explorer
"[Gre-
tosi Registry System Wizard, care simpli enldRedl-#;" Mai nou, Windows Explorer afi$eaza un
fice semnificativ procesul ista, cu toate Asta e divizata in doue sectiuni utili- nou folder, JD Objects' in Jhis PC". Di
ce este in germand. Porne$te aplicalia ca zAnd semnul ,,punct gi virguld'. Toate in- rectorul esta include proiectele aplicalii
admin, iar in stanga-sus, selecteazi versi- structiunile de format din fata ;", vor fi Ior 3D Viewer Si 3D Builder Dar dace nu
unea de Windows instalati. pe compute- aplicate valorilor pozitive din campurile faci proiecte 3D cu programele astea, fol-
rul teu. Apoi, mergi la "Disk I Tum off au- selectate - vor fi atribuite culorii verde. derul e inutil. Din pacate, directorul dsta
tostart feature for specific drive letters Partea de dupi
"i, este atribuite numere- nu poate fi Sters - e nevoie de o interven-
only'. Apoi mergi la ,,Policy-HKLM" 9i bi lor negative gi vor fi afigate cu culoarea tie in regigtri. Pentru asta, scrie "regedit"
feaze atat gi litera alo- ro$u. Dupe ce apeqi pe "OK", vor primi cu- in campul de ceutare $i porne$te editorul
"Save settings" cat
cate unitalii USB pentru backup. Modifi loarea respective. de registri. Mergi Ia "HKEY_LOCAL_MA-

Ivp€:
Vaiori colorate AdaugI o cale
t,'
diierite mar u9cr
t""" Valorile din Excel Pofi adiiuga o cale
primesc culori I vd-, in Powershell ii
diftrite printFun clasicul DOS cu
"dragand drod
format definit de
utilizator

CHIP.2ol9. 04 .87
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEE]CE
!r R.9i{,/ rdilo,
Ek Edii $s Fdit r H.lo
cm.d.nxxEv-LOcALMACHIqSOFTW IiE i63dl1
' I rhh.fbld,D.rldop
. Hom.FoldetMo6'h
l:::i: H"prleNolfi*rid
::)t: rhtPiolpBid.r
l l , K"dr,6p
Zoom rapid
I - rrco.p,ta Ascunde 3D
ii1;it sftiupPnir
Objects Fonturile sau
:: ]::: +riup!.i$
pictogEmele pot
DdrrgPdh Daci nu ai prciectc
:
.
I
tLn.s@(.
pentru directorul fi mtr{te rapid in
i i ,m'.,e.n 1.^m ex-<&423.11,
poti multe prcgram€
3D Object6, tl
to0t/t{EF.rai9-40c6-Jo2cFr4lexllul fiut: scoate rapid din
folosind rotita
r:FF lF tFltt*1tu's mausului
i i, :, . lB74ga2*r12rF.,76'9161-]3(,A925E4n Explortr.

C H I FTWARE\M icro s o ft\Win-


N E\s O pentru desktop pot fi
personalizate cu autentificat prima $i ultima oare. Pentru
dows\Currentversion\Explorer\MyCom- ajutorul rotilei mausului. a fi informat despre o noue conectare la
puter\Namespace". Aici, clic-dreapta pe wlFi-ul teu, deschide ,,Options' din me-
D B zEo3 F- FC 29 -4 D C 6 - 9 o 2o'F F-
Sl windows ro niul principal gi bifeaze "Beep On New
"{o Identifici rapid noile dispozitive Device". Vei primi un semnal audio imedi-
4IB59E5BA $i selecteazd "Rename". Apoi,
dinWi-Ei at ce un dispozitiv nou intra in reteaua ta.
scrie o denumire 9i adauga un minus in
Pentru a identifica toli cei conectati la re-
fala ei. Atentie: daca ai windows 1o 64 Bit, ta Wi-EL routerele ofera o liste cu
trebuie sa faci aceleagi modificeri h
leaua
toate dispozitivele. pentru care trebuie se
I windows ro
FrcraSe anumite pagini dintrun PDE
"HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\ te conectezi la router prin interfala web,
Wow6432Node\Microsoft\Windows\ separarea unei pagini (sau a mai multor)
procedurE enervanta, uneori. Cu ajutorul
Currentversion\Explorer\MyComputer\ dintr-un document PDE nu se poate face
aplicatiei Wireless Network Watcher, poti
NameSpace'. Dupe asta, inchide Explo- cu cititorul $atuit de PDF-uri. Pentru
urmEri uqor releaua ta li poli fi informat
rer-ul, iar la repornire, directorul3d a dis' asta, ai nevoie de Adobe Acrobat, un pro-
rapid imediat ce un dispozitiv nou se co-
parut. gram foarte scump. in Windows ro, poli
necteaze Ia reteaua ta. Dupe ce pomeqti
programul, vei vedea adresele IP, numele folosi, instr, ceva mult mai simplu. Des-
p windows qi adresele MAC ale tuturor dispozitivelor
chide figierul PDF, eventual intr-un
browser dace nu vrei se instalezi altceva,
Eolosegte fun4ia Zoom pe desktoP conectate Ia WLAN-ul teu' De exemplu,
vei vedea numele routerului tiu sau ale iar apoi apasa combinalia de taste lctrtl
Pentru a meri sau reduce rapid dimensiu-
+ [P], care deschide fereastra de dialog
nile fonturitor in. apticalii, poli folosi dispozitivelor mobile in ,,Device lnforma-
pentru printare. La "Printer", mergi la
functia Zoom, ascunsa, din Windows. tiorf fi coloana ,Network Adapter comp'.
Pentru asta, line apdsat pe [Ctr! Si mi$ce Poli gesi informalii mai detaliate cu un ,Microsoft Print to PDE" Fi scrie nume-
dublu-clic pe intrer e de la "Properties'. rul paginilor pe care Ie vrei separate in
rotila mausutui. in cele mai multe brow-
Aici, in campul "Detection Count", vei ve- campul ,Pages". Aqa, va fi generat un figi-
sere, funqioneaze la fel ca in Word od Ex-
dea cat de des se logheaze in releaua ta fi- er PDF care va include doar paginile do-
cel. Cu un singur clic pe o suprafale [bere
ecare dispozitiv. Mai mult, afli $i cand s-a rite de tine.
a spaliului de lucru, chiar gi simbolurile

9 Yrrird.e4 N*1(d& wrlctin A, e : alDdr.filodlslaHlP


Oriri

[I
Filc Edil lfic{r

V
HdP

>rltrHl Ntt€Acr@,.o1ngl Prini


tr/lddr.3a dkon dn*ti
192.166.17S.1 ir.n ri HiCd€n
192.15S,179:0

1c?.166.1i6S1
y *$i/Adr.ft;rd
Ti4 6dlloo. On tl.ni 0€,i..
WLAN dintr-o
privire
E**" Scoate pagini
din PDF
Tra/ 8il1.an On DiiionncrteC 0rJi.t Po(i erdrage pagini
176.3C

166.1?8,10 ., t{.*rr6!rnd S.:n


Cuwheless I s.r.., PDI
dintr-un PDE
N€twork Watchers, ,,simulAnd'
poti afla rapid cr o printare din
"rnusafid"
aiin windows
I^rIJlN

04>2019'CHIP
88 ,
I
HARDWARE<TIPS&TRICKS

Backup in
trmp real
Cu aplicalia Cloud
Station Server,
AccelereazS-!i dispozitivele poji sincroniza
si tbioseste{e optim datele pe
DiskStation.

$l NAS storage
Seteazi sincronizarea
cu Syrology Drive
Pentru a avea in permanentd datele salva- iar schimbirile de pe PC nu vor fi ficute. Stick-urile USB, mai ales, pot fi conectate
te de doua ori, este recomandate folosirea Transferul de date incepe dupd ce ai ter- f6rd nicio problemd, mai ales ce nu cer
unui sistem NAS. Cu Synology Diskstati- minat complet setarea. Pe desktop, in sursi de alimentare separata. Tot cu ca-
on, administrezi directoarele feri multe dreapta-jos, vei avea un nou simbol, iar blul 6sta poti conecta o tastatura sau ma-
betaie de cap. Mai intai, deschide interfa- dactr apegi pe el, vezi progresul transferu- us externe prin hub-ul USB gi aga faci un
!a Synology Diskstation €i autentifice-te. lui. De Ia ,Main application", poti sincro- laptop din tablete sau smartphone. Tre-
Apoi, deschide meniul gi mergi la ,Cloud niza noile foldere sau poti schimba seteri buie se lii minte ce, din cauza dispozitive-
Station Server". Pornegte programul dupe Ie. lor USB externe, bateriavaline maipufin.
ce procesul este terminat. Aplicatia este, Cel mai bine este str folosegti cat mai pu-
astfel, instahte pe sistemul tdu NAS. Dar !p uotite lin astfel de conexiuni.
ai nevoie de aplicalia corespunzitoare Polosegte la maxim portul USB
pentru procesul de sincronizare. Pe pagi- de pe tableti sau telefon p webcam
na Cloud Station Server, gesegti un link Accesul Ia slotul pentru carduri micro SD GamerI de supraveghere ferl
pentru descercarea programului pe PC, devine din cein ce mai greu,in timp ce pe alimentare exterioari
Descarci-l ;i instaleaza-I. Apoi, deschide unele dispozitive nu mai e deloc. Cu un Poli sa-$ supraveghezi locuinla si depen-
programul de pe PC Fi apase pe autentifi cablu potrivit, inse, stickul USB sau alte dinlele folosind o camera web. insd, de
care. Aici, scrie ID-ul QuickConnect ID dispozitive externe, ca mausul sau tasta- multe ori, sursa de a.limentare a acesteia
sau adresa IP a NAS-ului, plus utilizatorul tura, pot fi conectate usor Ia smartphone nu este la indemdnd. inse sunt anumite
Si parola. Dupe asta, specifice directoare- ori tablete. La magazine gasegti un cablu produse, cu preturi careincep de la too de
le pe care le vrei sincronizate, Aici poli se- numit USB-OTG pentru asta (prel apro). euro, care nu au nevoie de alimentare ex-
lecta folderele Si tipurile figierelor, pre- 1o euro). OTG este prescurtarea ,USB On- teme (cum este Aryus Pro Reolink). Acu-
cum gi tipul sincronizdrii - ,I\,vo-way" the-Go', un standard care permite dispo- mulatorii acestor cameratin panab 20 de
inseamni cd datele vor trece de Ia NAS pe zitivelor externe se fi conectate la tablete luni, in funclie de gradul de utilizare.
PC Si invers. La celelalte opliuni, doar figi sau smartphone. Toate dispozitivele noi SEAT: Sunt disponibile gi astfel de dispo-
erele de pe Diskstation vor fi descarcate ar trebui sd suporte standardul esta. zitive care au alimentare solare.

USB to gc Webcam firl


Datorltl cablului aiimentare
on-the-go, dispoziti- Camere de suprave-
vul mobil suporti ghere cu baterii sau
hardware USB alimentare solard
clasic ca $ Pc-urile. pot fr instalate
aproape oriunde.

CHIP<2019<04 . 89

f
TIPS & TRICKS > SiJii Il:\'i'Ir'l

{.
1
Tr hJ * .* "r**r&,.{[. ;J ..r.

l{
e'
9t '

n
*
|',.

t
-'?"r

r.,'
ifr.
,
,?
j'. 1
.l
-r'

Intri online Prin tTE


cuEritzBox O.St gablu -si fibri opticS - ;'rr''t "
'

Internetul nu poate fi accesat doar nril ,


u l'r r, ,. i'':l '- '': i '" , '1-' ' :l I ifi arltim aici cum
r

u doar posesorii de smartphone se bucura de LTE' timp ce modelul precedent includea li functiile de apelare' era
tehnologia cu cel mai rapid transfer de date' PanA Ia compatibil dual-band suportd relea WiFi mesh Si poateprimi E
6820 LIE se b'
acces Ia internet prin standardul (V)DSL, FritzBox
urm5. "Long Term Evolution', forma lunge a denumi- pentru
Iimiteaze h esenliale. ln schimb, noul model este ideal E
rii acestei tehnologii nu este destinate doar celor care vor se
intre online cu viteza mare de transfer de date cu dispozitivul
caletorii. t
in- in contextul Ssta, este interesant faptul cd ambele modele !
mobil. $i cei care locuiesc in afara oraqelor 9i nu au acces Ia
profite de suporta UMTS $i cA FritzBox 6820 LTE este compatibil CSM Ii
ternet rapid prin cabtu, cat Si cei aflali in vacanlA
Condilia p".rtru a folosi modelele astea de FritzBox este sa ai i
tehnologia asta. Exact peaceiti utilizatori s-a concentrat AVM
LTE in zona in care e$ti. lar Sansele sunt ridicate ln
Romania' ""
cu doue routere, FritzBox.689o LTE 9i FritzBox 6820 LIE In

04 > 2019 > cHIP


90 '
SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

operatorii se laude ca acopertr 98%, iar mesuretorile realizate


de ANCOM arate ca sunt pe aproape. Poli verifica cu ugurinle
daca serviciile astea sunt disponibile in zona in care e$ti, pe si
te-urile operatorilor de telecomunicalii mobile.

Configureazi EritzBox 6890 LTE


FritzBox este gata, cardul SIM l-ai primit de la operator. Exce-
Ient! Egti gata si setezi accesul online prin LTE. in pagina ur-
metoare, iti aretam cum sa faci asta.
Nu ai nevoie de cunogtinle tehnice aprofundate gi nici de
mult timp Ia dispozilie pentru a obline acces la internet prin
FritzBox. Dupe ce faci configuralia de baza, urmetorul pas es-
te setarea retelei wireless gi actualizarea firmware-ului. Aten-
lie: pentru articol, este folosit un router FritzBox 6890 LTE, in-
se sfaturile se potrivesc gi la alt model. Numai modul de
introducere a cardului SIM diferi.
Please select yo!r language,

aitte wiihlen sle thre sp.ache.us,


I Introdu cardul SIM
ln primul pas, pune cardul mini-SIM in dispozitiv. Slotul este
OEnglish
amplasat pe partea din spate a dispozitivului, exact deasupra
qurubului antenei din dreapta. Pune cartela SIM in slot astfel
incat coltul teiat se fie in stanga, iar suprafata de contact sa
fie orientad injos. impinge cardul cu atenlie, pane se fixeaze
in slot. Apoi, conecteaza antenele gi alimenteaze routerul.

!l Conecteazi routerul la computer


Acum, trebuie se faci setarile routerului. Pentru asta, conec-
teaza routerul LTE cu un cablu (prin mufa albe)h computer,
deschide browserul, scrie ,ftitz.box" $i apasa [Enter]. Aici, se-
lecteaze limba in care va fi afigat meniul gi apasd pe ,OK". Au-
Bittewiihlen Sie ilberwelche Zugangsa.t Sie di€ FRtTZlBox mit dem tnremet
tentifice-te cu parola pe care o gesegti pe carcasa routerului.
O zuransiiber Mobilfunk

O Zugangnber DsL / WAN


I Configureazi conexiunea la Internet
in primul pas al seterilor asistentul pentru configurare por-
neite imediat conexiunea la Internet. Selecteaztr 1ara gi apoi
apase pe
"Next". Selecteaza "Access via wireless network' gi
confirmA cu ,,Next". Dupe asta, pune PIN-ul cardului SIM, clic
pe
"Next" Si selecteazd, "Internet provider" $i completeaze to-
tul cu ince un ,Next". Dace vrei sa configurezi gi conexiunea
(V)DSL in acelasi timp, scrie gi datele de acces. Daci nu, clic pe
Sbort I CloseAssistant" pentru a trece la meniul de configu-
rare. Daca vrei se schimbi accesul la Internet, mergi la ,,Inter-
net I Access data" din coloana din stanga.
u m b.*n 6sriche M o birruik!4binduisli :! !n tch.n, k6i n.n sie d ie Aus,ichthifi.
c d . anB 4l.r.n w.n6 m ijsti.hd ho.h !:id.
Optimizeazi transferul de date N.b.i da An,eig. hhr auf di.*r ob.diche wid d.r ahuelle Efrpr.n$p.s.l.u.h

Chiar dacd egti conectat la Internet LTE, nu inseamne ce ai $i


calitatea cea mai buni la conexiune 9i folosegti viteza maxime
de transfer Daci vrei se verifici calitatea receptiei gi se o opti-
mizezi, scrie ,fritz.box" pentru a deschide iar meniul de confi- @il
gurare qi aici selecteaze ,,Internet I LTE information" din me-
niu. Apasd pe ,,Reception' Si apoi pe butonul ,Start Level Herm.etr r v.,ruhd!n.z.r. iiii.rr-r* fi*:ri :
Setting". Nivelul semnalului va fi afigatin ferestrele
"Antenna
1" gi ,Antenna 2". Asta te ajuti se identifici cel mai bun loc pen-

tru amplasarea routerului. Qz.s"a.r.th..h,.u* I

CHIP<2019<04 < 9r
TTPS & TRICKS > SFAT EX?ERT

.5--

Ee-ti singur un kit


deWindowsro producitorilor
un kit de windows ro actualiaat poate fi util de rnulte ori. Majoritatea
de pC-uri nu igi dau un astfel de kit. ili aratdm cum si-!i
faci unul chiar tu.

ace vrei sa-!i iei un nou PC, nu vei primi neaperat 9i un Creation Tool de pe site-ul Microsoft. Deschide https://rvww'
kit de windows 10. Majoritatea au doar o partitie ,Reco- microsof t.com//roro/sof tware'download/windowsro 9i apa-
se pe,,Descercali instrumentul acum". Salveazi aplicalia li
apoi
very" ascunsd undeva pe hard disk. Un kit de instalare
pentru porneqte-o.
aduce o serie de avantaje. in afarl de asta, il poli folosi 9i
a repara PC-ul cand apar probleme sau pentru a crea o maqina
virtuaE cu Windows. ffi Descarci un filier ISO Windows ro
Eonfirma conailiile de licenle $i apoi selecteaze ,,Download in-
stallation media (USB stick' DVD or ISo files) for another PC"'
Apase pe ,,Next" 9i apoi pe "Iso file'. La final' setecteazA unde
in articotul asta, ili aritem cum str descarci figierele necesare vrei sd fie salvat fiqierul. E
g
pentru a-!i face un kit de Windows 9i cum po! afla ce versiune a
trebuie se instalezi, dac6 vrei sa foloseqti vechea licenta' ffi Dezarhiveazi figierul ISO g
pe
instaleaza aplicalia 7-Zip (e pe net) pe PC 9i apoi clic-dreapta i
Descarci Windows Media Creation Tool figierul ISO file. Seledeaze ',7-ZlP lU\zip fils'Si mergi la direc-
I torut "Setup-DVD". I
Mai intAi, descarcd ultima versiune a aplicaliei Windows Media

04 ' 2019 > CHIP


92>

1,,
SEAT EXPERT < TIPS & TRICKS

co$'
D-.r': si irsta ati \Ninclcrr,..s iil L:e Ff i t stt
Fentru a ixepa. ketr.lb ta mai Bt&ei E5 aye{i q
lki{rli Fer$u e in6tclr \fiE{Ei Hc. tB$\h{Am{rlg!*!e\
er$rita ii\itlrrrnentul .ls trEdts siapqn:{d Fentu rnai muhe ioiarrtatil
filr: I llr072{b*. }
tqr6{haXi iostru({lffe de maijq6.
LUbas\irrt\Dnl6lbr*\'t.$aE!aa\
sir{h-to

Confid€ntidn.t€

@ Utilizar"a instnrmentutui p€ntru n face upgrdde ta Windows 10 o(

,t. l{* I'Jod. hpd o:xlut lodr Bdp

lnfonrEtoh OprioB Lr|.l.


Ih€ i'lrdt R.$iaioG k 5l€O{
n1B-r((u\94,r-trrt !..di{r
li\6Aa(r-'!&&Foro$dhsidi M Md- rhk 6.d.u"
t$A!1( lrC!$.t!FOl{/EduF.s

h\BAa( lAlrlP.olldldr3\ truLrrD.rrc.r Noe(C!.toml


t$All( {A}ruFDlD\rutf ot, Ecdrnr.qe l]qt:q?q'!ci
tiSAE< UASATTOITD\b.oh
t Pr.d.m rq ry6

- Ik$(d 22&0B-{4.1106 Glreq


n h.$ qaer knomdicn r$1.
. r ,(r a
t,rdAod Lnrg.
ad.l Did. €l' llerl Fl
$,
l,r. !rrd r,i., rir r,iij i.ir: flj,

*-"r.lr)1f, L Editeaze figierul ISO


Adil t!r!.t Iear Copy u@ oddr l.,o Deschide Windows Explorer qi mergi la sub-directorul ,sour-
ces" din folderul cu figiere dezarhivate Clic-dreapta in directo-
rul esta Si selecteazd "New I Text document". Apoi, deschide.l cu
snn P.(hed $lf Morkfi&l
I l8!5819r rBl8o$a !0!$!106 042; editorul gi scrie aici conlinutul din imaginea 4 (stanga-jos) pen-
B 2:oJl9t$ ll069t0{; !9r$01-cg 0+t? tru a pregeti kitul de instalare de Windows ro Home. Salveaze
a {mg$i5 4o8gfe.'&u 201$0}-0112{8 filierul asta cu denumirea "ei.cfg". Ca alternativa, poli crea fi$i-
s tg{lt5 419840 2i1$01.C8 D42i
erul pentru a scrie cheia de licenld pentru Windows
tsl 118 : }l3 ZltlDl-t8 }.{r0l "PID.txt"
D {s0?4 409t00 t 1!-01 0804rc folosind formula IPIDI Value=) XXX-)fiXXX-XXXXX-XXXXX-
f,! 1{Xiea6 1454C60 t01S0t0E Oll01 x.)oqx
m H,l,{o &i 16& ;m}m-nB !4101

[l Personalizeazi ImgBurn
Pentru a scrie kit-ul, ai nevoie de ImgBurn (gmtis, pe imgburn.
'.' com). Instaleaze aplcatia pe PC. Poli lua de pe site gi fi$ierul
ci.dg - Not F.d ,romanianzip" pe care il dezarhivezi in sub-directorul ,Langua-
fi:. tdit F.rrrat Yirw H.lp ges" din ImgBurrL Porne$te ImgBurn.

Itartronrol
Core
lChannall
fl Creeazl un nou f\ier ISO
Clic pe ,,Create image file from Files/Folders". Cu rnausul, trage
R€tall toate fisierele folderele din directorul
lvrl "Setup-DVD ln campul
de sub ,,Source'. Mergi la din dreapta $i scrie,,SETUPD-
0 "Labels"
VD" atat pentru ,1509660", cat fi pentru JJDF". Apoi mergi la
Bootable Disc" 9i aici bifeazi image ready to
"Extended I "Make
starf. CIic pe simbolul folderului de tdngl Image' $i selec-
"Boot
teaza figierul din folderul ,,boot". Schimbavaloa-
"etfsboot.com"
rea de la "Sectors to be loaded" cu Cu simbolul "Build'din
"8".
stanga-jos, creezi noul fi$ier ISO. Acum il poti arde pe un disc
sau ll poti porni intr-o ma$ina-virtual5 (VM).

CHIP.2ors. 04 . 93
TIPS & TRICKS' WEB & FOTOGRATIE

Verificd datele
HaveIB€enPwned
fti arate imediat
dacl datele tale
peHonale au fost
Sfaturi destepte pentru publicate pe net.
telefonul mobil, internet si Poze

filHavelBeenPwned
Baza de date Pentru datele
de cont furate
Sony, Yahoo ori Adobe - o cantitate enor'
me de date de autentificare au fost furate
de la diferite servicii online in ultimii ani. pa ce transferul de contacte cetre Google !ia. Inregistrarea incepe dupa o numtue-
Contacts se incheie, mergiin setirile nou- toare inverse de la trei. Conlinutul unei
Cu ajutorul bazei de date de parole "Have
tui telefon gi selecteaze contul Google' aplicalii, afigat pe ecran, este inregistrat
I Been Pwned' (www.haveibeenpwned'
de AZ Screen. Pentru a opri inregistrarea,
nu'
com), poti afla daca e-mailurile tale se Aici, clic pe adresa ta de mail Google. In
ecranul urmator, poli alege ce servicii se trage in jos de Iatura de sus pane la htura
mfue printre cele sparte. Scrie adresa ta
fie sincronizate cu contul ttru Google. Aici, de jos. Ala, se activeaze bara de notificare
de mail in linia de ceutare de pe site $i
poli activa opliunea 'Contacts". Pentru iar aici ai butonul cu un simbol Stop. Inre'
apase pe butonul ,,pwned?". Dacd ai p6-
asta, clic pe cele trei puncte din dreap- gistrarea este salvata in memoria interne
trt-o, pe site apare mesajul "oh no -
pw-
selecteaztr "synchronise now" a mobilului in folderul SzRecorderFree"
ned!'. in cazul esta, schimbeparota imedi- ta-sus fi qi afigeazh o fereastrd de dialog cu mai
at. Cu ,Notifu me", Poli Primi de la pentru a transfera toate datele pe noul te-
tefon mobit. multe optiunl Doar apasa pe butonul de
serviciul trsta un mail imediat ce datele
partajare pentru a pune filmul pe Facebo-
tale apar disponibile Pe net. p AZ Screen Recorder ok ori WhatsApp. Mai mult, filmul poate
EE Android inregistreazi de Pe ecranul fi teiat. convertit intr'un GIF sau ii poti
Transferd contactele telefoanelor mobile adiuga diferite emoticoane folosind sim-
pe noul telefon AZ Screen Becorder este o aplicatie bolul baghete.
Android, cu care poli inregistra ce este pe
Cand liai cumparat un nou telefon, vrei
str transferi pe el contactele de pe cel ecranul telefonului gi cu care poti imper- [l Google Chrome
taFi filmele pe relelele sociale' Deschide Dezactiveazi autentif icarea
vechl Pentru ce eiti obligat sd folose$ti
Play Store pe telefon 9i scrie ,AZ Screen"' obligatorie la Google Chrome
contul de Google pe un telefon cu An'
Aplicatia ar trebui sl fie prima din rezul' Cei care se conecteaztr la Gmail, YouTube
droid, cel mai simplu este se o faci cu Goo'
tatete cauterii. Descarce apucalia 9i insta- sau alt serviciu Google pe noul Chrome,
gle Contacts. in cel vechi, deschide aplica-
leaz-o pe dispozitiv Dupe ce porne$ti apli declan$eaza automat un cont de conecta-
iia Contacts. Asta diferi in funclie de
calia, apare un meniu suprapus in stanga re la browserul esta. Chrome ia datele de
producetor. Dar procesul de sincronizare
ecranulul de unde poli selecta din difer! identificare pe care utilizatorul Ie are la
este identic. ln meniul aplicaliilor, selec-
tele funclii ale aplicaliei. Clic pe camera serviciul respectiv Auto-autentificarea
teaza fie Sccounts", fie ,Synchronisation"
ro$ie din meniu pentru a deschide aplica-
poate fi, totufi, oprita. Mai intai, Ioghea-
gi activeaze sincronizarea cu Google. Du'

@ rasi:yi.!,r.,f .,,,. 9;' O

@ xIflll ,,,,,,. c Transferi inregistreazA ima-


gini -de pe mobil
contacte
t
@ (] Contul Google este
AZ Scteen Recolder are
L rs: svrrL i,l L, I :l,rri' :l
optiuni car€ permit
cea mai simpli
inregistrarea imaginilor
ver€iune pentru
afifate pe ecr€nul
o Messenger ' exportul de contac'
te ln Android. mobilului.

04r2or9>CHIP
94 ,

.t
WEB & FOTOGRAF]E < TIPS & TRIC(S
q .-. . i.?'

Eif, c..Listanc, bd$een brolYslr lnd coolL Jar


,r,rir . - r f.ii: r :.:i !i!'r .: ;r t:.i!i

I
r,,l':. i'rar ir -
Dezactiveazi
logarea Chrome ff[BH;,lJ'*' Dictare online
Aplicatiaot ine
.:,- ,:-r(,r.;:!.i:llni:l Un simrrlu dic te snr 4iriss, M GrrBirle $pl Dictanote te ajute
i3:1. - ' i. a r.ir
ajute si folos€s, ti si scapi de ta8te gi
Chronre f;lrl si ai textul scrie
autentificare, rapid.

ze-te pe Chrome $i scrie in bara de adrese fun4ia Copy& Paste. dreapta pana cand se4iunea de imagine
"chrome://fl ags/#account-consistency". corespunde dorintei tale. Apoi, confirmi
Selecteaze ,,Disabled" $i apoi repornegte 4l Microsoft ICE seleclia f5cuttr cu ,Export". Pentru a sal-
Google Chrome. Dupe asta, cand intri pe Creeazi fotografi i panoramice va imaginea completa pe hard disk folo-
un service Google de pe Chrome, browse- din filme sau ale imagini
Cu ajutorul aplicatiei Microsoft ICE (gra-
segte butonul
"Export to Disk' din me-
rul nu mai copiazi datele tale de identifi- niul din dreapta.
care. tis, pe net), poti crea rapid imagini pano-
ramice. Aceasta funclioneaze atat cu in- p Facebook
@ Dictanote registriri video, cAt 9i cu imagini Creeazl biblioteci
Dicteazi textele Iungi suprapuse, care au fost preluate din ace- gi bookmark-uri in Pacebook
in loc si le scrii la$i punct. Aplicatia folose$te atat filme, De obicei, salvezi adresele site-urilor pe
Aplicatia Dictanote este un serviciu web cAt gi fotografii facute din acelagi loc. care vrei si Ie mai vizitezi in bookmark-ul
care converteste rapid dictarea ta prin mi- Optional, software-ul asociaze gi foto- browserului. $i cu Facebook poti selecta
crofon in text. Avantajul principal - func- grafiile individuale intr-o lucrare de arte fi salva articole interesante sau filme pe
tioneaze surprinzitor de bine, ftrrtr str fie de inalti rezolutie. Dupe ce porne$ti care vrei se Ie revezi, Apase pe cele trei
nevoie sd
"lucrezi" ca se-!i recunoasce vo- aplicatia, detecteaze fie ,New Panorama puncte din coltul dreapta-sus al articolu-
cea. insd, funclioneazi doar pe Chrome. from Images", fie ,New Panorama from lui Apare acolo un meniu. ln funclie de
Intri pe site, (www.dictanote.co), unde te Video" din bara de navigare din partea conlinut, poti salva fie cu articld,
"Save
poli autentifica cu ,,Get Started for free" superioari - depinde de ce tip de figier ,,Save video' sau cu ,Save linl{. Pentru a
folosind contul de Google sau pe cel de Fa- vei folosi ca surse. ln cazul videoctipuri- salva conlinutul salvat, clic pe marginea
cebook. Apoi selecteaze limba cu ajutorul Ior, se pot selecta doar acele imagini care din stanga a browserului sau pe ,Saved"
-Setup your Dictation Language". Confir- au acela$i fundal linand apesat pe lctrll din meniul de opliuni al dispozitivului
me totul cu 3ll Set". Apoi, creeaza o noul ii importandu-le cu "Open'. Apoi, clic pe mobil Probabit, trebuie se deschizi me-
nota apesand pe plusul din meniul din
"Stitch" pentru a incepe crearea unei niul drop-down din comanda ,Display
stanga- Apoi, apasE pe microfon pentru a panorama. Rezultatul apare rapid, insi Mord> Practic, poti chiar qi se distribui
incepe o dictare. in varianta gratuitS, nu mai trebuie sd tai din imagine cu coman- articole din lista salvat, de tine-
poti salva textul, inse poti transfera cu da "Crop". Trage cu mausul de collul din

o.mseo,
la)
E s.v.,lhx

gir a; snoo!. oesp.r ld 3!

Creeazd Boohmark
panorame f.!db.ci o.lhl! po.t
pe Facebook
,- Civ.
O aplicafie Microsoft MufFmitnfim4iei
pmtru PC nu doar de stocare, 1rc$i salva
prelucreazi fotogra- fi continut trla Eace-
fii, dar ti oeeaza book, pe care si-l
panorama din fitne. ciGqti mat tArziu-

CHIP.2or9 . cl .95
t l

T I I I I
I F
I
Revista CHIP este o publicalie lunara a
Editura Enigma srl
sub licenla CHIP Holding GmbH

ISSN ra$-7079

REDACTOR-$EP
Dan $erbenescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Razvan Craciun

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult srl
www.delf inaconsult.ro

PIJBIJCITATE
of f ice@mediaventure.ro

DIEUZAXE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedifuzare.ro

DIRECTOR GENER.AI
Eelician scorobete
felix@mediaventure.ro

Eax'. o2l:t94.22.67

TIPAR
Tiperit la Radin Print, prin reprezentantul
exclusiv Pentru Romania, 4 Colours
www.4colours.ro

Rtladin Print (LS cotours "t


Bevista CHIP utilizeaze fotografii ale
CHIP HOLDING, GULIVER (ISTOCK AFP)

@ Editura Enigma srl


All rights reserved
rM CHIP is a registered trademarkof
CHIP Holding GmbH (GermanY)'
a Hubert Burda Media comPany

ReDroducerea oricerui material sc s sau ilustrativ


aDirut in aceaste publicatie. utilizarea Si difuzalea
d; continut in medlul online sau pe Internet
multioli'carea De CD_Rom, DVD_Rom, exporlul $i
difuzirea in itrainsLate sunt posibile doar cu
acordul ealrtorului

> CHIP
04 ' 2oI9
96 ,

I
wwweasypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpdrdtu rile dumneavoastrd online.

Comanzi online Primesti SMS Ridici coletul


in magarnele cdre ofera servicii de confinnare la electuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost. livr5rii, precum Si un cod PIN. codul PIN primit anterior-