Sunteți pe pagina 1din 1

ZÂMBET RĂSTIGNIT

Muzică și Versuri: Eugen Dan Drăgoi

Glasul Ve
PA
X1‘42222*22pM@2r2544222tD6w22222*2
1. Când ne-ai__ a tins cu mân_gâ_ieri di vi ___ ne, Cu ne_cre_din_ță, noi, Te-am a_lun__gat. Ne-am în________cu__iat în ca__se fă_
2. Ne-am în _ cu _ iat co _ pi_ii-n tur_nul șco _ lii Să-i creas că ci ne-o ști că doar plă_tim Le–am a _______ târ __nat în spa te por
3. Ne-am im _ plan _ tat în ochi te _ le _ vi zoa _ re Și-n loc să Te–as_cul_tăm Te-am re_pe _ zit. Ți–am pus ______ pe răni pe _ tre _ ceri și

‘œM@2r254V‘wwrXar†œ;4a422qM@a|†4;4
Ni PA

ră Ti_____ne Și Te-a_cu_zăm că ești me__reu ple__cat. Ne-am le___pă__dat____bă trâ nii în a___zi __ luri, Lă__sân_du-i pus__ ti_
to fo ____ lii Și ne-n_tre_băm: Când,Doam ne să–i iu _ bim?
_ Că tim _ pu-n_seam__nă bani și ba nii stri ___ gă: La lup _ tă da _ că
gră ta _ re Și-a_cum stri_găm: De ce ne-ai pă _ ră sit? A cum, când tea _ ma ne-a pă_truns în piep __ turi Ră pin __ du – ne __ pu
REFREN:

a142tD4|†œ;4a422qM@a|†4;–q141v‘#C2h
Ke
u
iți și în_tris_tați. Ui__tat - au și de a__ripi și de tri___luri Și ne mi__răm: Cât sun__tem de ui__tați! ______ Dar Tu
vrei să fii mai sus! Res _ pec_tul cu___ a _ ve _ re se câș __ ti _ gă Nu stand și as _ cul tând du-L pe Ii sus __________ Pur_tând
te _ rea de-a cân_ta, Te a _ cu zăm _ că ne-ai re dus din drep _ turi A_tunci când ne-ai _ ți __ nut în pal _ ma Ta. __________
PA
444444‘q;4@ar2qMa142tD1h444444‘q;4@ar2
Di PA Ke Di
u
ne-aș tepți me reu cu bu_nă__ta_____te
_ _
G
Să ne în__toar__cem, fi___ii ră tă ciți Lă_sând în ur_mă ori ce ră__u___ta____te Și să ne-m
Să pe
ne chi_puri
întoarcem, fiii rătăciți
ră_ni_le de mas _ că Ce zâm_be_tul __ne–a răs_tig__nit din greu Să fim iar toți o Ho_ră Ro__mâ_neas _ că Și să cân

NI PA
q;44 a 4MtX
bră___ ți__șăm iar fe____ri___ciți_____
tăm: _ „Cu noi e Dum _ ne__zeu!“

S-ar putea să vă placă și