Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Construcții de Mașini


Departamentul Ingineria Proiectării și Robotică

Tema de proiect la disciplina “Robotizarea Fabricației II”


- Specializarea de licență Robotică an IV -

1. Obiectiv proiect [Tema de proiect]

Proiectarea unui sistem de producție robotizat care să integreze activități de manipulare,


sortare, ambalare și paletizare pentru produsele ilustrate în anexele 1 și 2 .
Componența minimală a sistemului de producție robotizat:
▪ 3 alimentatoare - unul vibrațional cilindric, alimentaror de kit-uri/ blistere, respectiv
alimentator de paleți - pentru piesele componente ale produsului de asamblat;
▪ 3 conveioare de transfer a pieselor componente ale produsului de asamblat;
▪ 1 conveior gravitațional;
▪ 1 conveior de acumulare;
▪ 1 masă indexoare;
▪ 4 roboți industriali articulați sau paraleli;
▪ 1 mașină de format cutii;
▪ 1 mașină de înfoliat paleți;
▪ 1 stand de test care să integreze un robot colaborativ (testarea produsului finit);
▪ 3 senzori de proximitate fotoelectrici;
▪ 3 senzori de proximitate capacitivi;
▪ 3 senzori de proximitate ultrasonici;
▪ 1 sistem de inspecție video a produselor asamblate;
▪ Sistem de control distribuit în contextul IIoT (Industrial Internet of Things).

Toate echipamentele și dispozitivele vor fi integrate într-un singur sistem de producție


funcțional care să realizeze manipularea, sortarea, ambalarea și paletizarea produselor ilustrate în
anexele 1 și 2. De asemenea, sistemul de producție trebuie să fie capabil să identifice rebuturile și
să le elimine din sistem.

2. Logica de derulare a procesului de producție

a. Sub-Procesul de manipulare și sortare


Sub-procesul de manipulare și sortare începe prin acționarea alimentatoarelor și transferarea
pieselor componente ale produsului ilustrat în anexele 1 sau 2 pe conveioare. Fiecare etapă din
proces trebuie verificată automat. Tot al 20-lea produs ambalat va intra la o verificare completă
d.p.d.v. al completitudinii și al integrității fizice (se va folosi standul care integrează robotul
colaborativ). Selectarea produsului care urmează a fi verificat se va face automat, fiind direcționat
spre standul de verificare, dacă produsul trece testul trebuie reintrodus în proces în vederea
ambalării, iar dacă nu trece testul trebuie direcționat înspre zona de acumulare a rebuturilor.

b. Sub-procesul de ambalare și paletizare


Produsele ilustrate în anexele 1 sau 2 se vor ambala în cutii ca cea din figura 2, de mai jos:

1
Fig. 2. Produs ambalat (exemplificarea modalității de ambalare).

Formarea cutiilor se va face de către echipamente specializate în cadrul procesului de ambalare.


Produsele ambalate se vor așeza în cutii mari, fiecare a câte 10 produse. Paletizarea cutiilor se va
face folosind paleţi adaptați la nevoile procesului (ex. dimensiunile paleților - 1500x1100 [mm]),
înălțimea de încărcare a paletului va fi de max. 2 [m]. După formare (depozitarea cutiilor pe palet)
paleții vor fi transferați automat la mașina de înfoliat paleți, după care vor fi manipulați în vederea
depozitării.

3. Funcții obiectiv ale proiectului – la alegere

1. Cost scăzut al sistemului de producție automatizat (low-cost)


2. Costuri de producție reduse (low production costs)
3. Extrem de productiv (highly productive)
4. Eficient energetic (energy-efficient)
5. Layout compact (compact layout)
6. Nivel sporit de siguranță (increased safety level)
7. Extrem de ergonomic și intuitiv (timpul necesar pentru antrenare aproape de zero) (highly
ergonomic and intuitive (near-zero training time))
8. Flexibil (șah + piese de table) (flexible (chess + backgammon pieces))
9. Timp scurt de instalare (short installation time)
10. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (support for people with disabilities)
11. Costuri de întreținere reduse (Low maintenance costs)
12. Creșterea capabilității firmei de a lansa noi produse pe piață (increasing the capacity of the
company to launch new products on the market)

4. Cerințe în timpul semestrului [Metodologia de lucru]

Ședința de proiect 1: Prezentarea temei de proiect și a cerințelor proiectului.


Ședința de proiect 2: Analiza critică a produselor ilustrate în anexele 1 și 2 în vederea identificării
caracteristicilor tehnice, dimensionale și geometrice. Se evidențiază schița structurii produsului; se
evidențiază diagrama care arată interdependențele dintre piesele componente. Se va genera o listă
de puncte slabe care să evidențieze dificultățile de manipulare și sortare a respectivelor produse.
Ședința de proiect 3: Documentare privind sistemele de manipulare, sortare, ambalare și paletizare
automatizate/ robotizate. Identificarea echipamentelor, dispozitivelor de alimentat, transportat,
orientat etc., a senzorilor, a echipamentelor de control necesare procesului care urmează a fi
2
automatizat. Finalizarea acestei etape se va face cu o prezentare sintetică, în fața colegilor, a
soluțiilor identificate (= 10 slide-uri).
Concepția sistemului de producție automatizat/robotizat
Ședința de proiect 4: Se definesc nevoile procesului care urmează a fi automatizat. Se definesc
funcțiile obiectiv care se doresc a fi atinse prin automatizare și modalitățile concrete prin care se
dorește atingerea funcțiilor obiectiv.
Exemple de funcții obiectiv:
[1. Cost scăzut (low-cost); 2.Extrem de productiv (highly productive); 3. Eficient energetic
(energy efficient); 4. Layout compact (compact layout); 5. Nivel sporit de siguranță (increased safety
level); 6.Extrem de ergonomic și intuitiv (timpul necesar pentru antrenare aproape de zero) (highly
ergonomic and intuitive (near-zero training time)); 7. Flexibil (șah + piese de table) (flexible (chess +
backgammon pieces)); 8.Timp scurt de instalare (short installation time); 9. Sprijin pentru
persoanele cu dizabilități (support for people with disabilities); 10. Costuri de întreținere reduse
(Low maintenance costs); 11. Creșterea capabilității firmei de a lansa noi produse pe piață
(Increasing the capacity of the company to launch new products on the market)]
Ședințele de proiect 5, 6, 7, 8 și 9:
1. Identificarea funcțiilor sistemului de producție robotizat;
2. Elaborarea diagramei flux a întregului proces robotizat;
3. Realizarea harții proceselor/ sub-proceselor (ex. sortare, ambalare, paletizare, verificare)
4. Elaborarea schemei de amplasare a echipamentelor în cadrul spațiului avut la dispoziție și
ținând cont de funcționalitățile sistemului de producție robotizat - 2 – 3 soluții - studiu
diverselor soluții;
5. Generarea schemei de amplasare (layout-ul 3D) a echipamentelor care vor face parte din
sistemul de producție automatizat/ robotizat.
Soluția generată se evaluează în conformitate cu criteriile de performanță pentru astfel de sisteme
evidențiate la curs folosind matricea corelațiilor (MC).
Ședința de proiect 11: Identificarea tipurilor de efectori finali (grippere) pentru roboții integrați in
soluția dezvoltată.
Analiza de risc pentru sistemul de producție automatizat/robotizat generat
Ședințele de proiect 12 și 13: Realizarea analizei de risc pentru soluția generată în cadrul acestui
proiect (folosind ISO 12100:2010)
1. Determinarea limitelor echipamentelor și a sistemelor robotice integrate în cadrul soluției
generate,
2. Identificarea pericolelor potențiale din cadrul sistemului de producție robotizat (pericolele
pot apărea în zona mecanică, electrică, termică, zgomot, vibrații, radiații, materiale sau
ergonomice);
3. Estimarea riscului/riscurilor identificate.
Tipul de pericol potențial este dependent de procesul industrial și de interacțiunea dintre roboții
industriali pe tot parcursul etapelor de integrare, programare și testare, întreținere sau
producție de rutină. Instanțele de interacțiune, împreună cu tipurile de pericole, trebuie
evaluate în raport cu tipurile de protocoale de siguranță puse în aplicare în soluția generată
pentru a preveni rănirea sau vătămarea operatorilor.
Ședința de proiect 14: Realizarea simulării derulării a cel puțin un sub-proces (ex. manipulare și
sortare, ambalarea, paletizarea) din cadrul sistemului de producție robotizat.

3
5. Cerințe privind raportul tehnic [Cuprinsul proiectului]
Se predă un raport tehnic în format word sau pdf care să conțină capitolele evidențiate în template-
ul de mai jos.

6. Derularea orelor de proiect


Fiecare ședință va fi organizată astfel: a. cadrul didactic explică pașii din metodologie, utilizarea
metodelor etc. (30 min.); b. discuții individuale (60 min.); c. observații, comentarii (10 min.).

7. Evaluarea proiectului
20% Rezultatele din timpul semestrului (A); 20% Corectitudinea alegerii
echipamentelor/dispozitivelor/ senzorilor/ echipamentelor de control (B); 20% Fezabilitatea tehnică
a soluției propusă (C); 30% Analiza de risc pentru sistemul de producție automatizat/robotizat
generat (D); 10% Prezentarea orală (E).

Cum se cuantifică „rezultatele din timpul semestrului”:


Fiecare ședință de proiect se va finaliza cu o notă, de la 4 la 10, prin care se evaluează nivelul de
performanță a soluției parțiale propuse de către student. Puteți lipsi la maxim 2 ședințe de proiect
(conform regulamentului UTCN în vigoare). Ședințele de proiect la care nu ați participat (la care ați
fost absenți) NU vor fi notate.
Pentru a putea accede la etapa de evaluare finală a proiectului, de către cadrul didactic, aveți nevoie
de cel puțin 8 ședințe de proiect notate cu minim nota 5 – fără a satisface această condiție nu
puteți intra în evaluarea finală a proiectului și, implicit, în examen!
Obs.: Pe parcursul semestrului se pot recupera maxim două sedințe de proiect!

Obținerea notei finale a proiectului


Nota finală a proiectului se obține făcând media aritmetică dintre cele mai mari trei note obținute
pe parcursul semestrului și nota obținută la evaluarea finală a proiectului.
Condiție obligatorie pentru a obține nota finală 10 la proiect: trebuie ca pe parcursul semestrului
să obțineți de cel puțin trei ori nota 10 la ședințe de proiect diferite.

8. Bibliografie minimală
1. Suport de curs RF_II;
2. Andrew Glaser, Industrial Robotics: How to Implement the Right System for Your Plant, 2008;
3. Samuel Bouchard, Lean Robotics - A Guide to Making Robots Work in Your Factory, 2019.
4. Mocan Bogdan et all, Multidisciplinary Design of Industrial Robotic Automation Solutions -
Practical Guide for Students - UTPress 2018

Responsabil de disciplină și proiect,


Conf. Dr.-Ing. Bogdan MOCAN

4
ANEXA 1

Fig.1. Produsul 1

ANEXA 2

Fig.2. Produsul 2.

5
GHID privind STRUCTURA

RAPORTULUI TEHNIC AL PROIECTULUI

Înainte de a începe lucrul efectiv la proiect și de a completa acest raport tehnic este recomandat să
parcurgeți integral tema de proiect pentru a înțelege cerințele și etapele pe care trebuie să le
parcurgeți pentru a finaliza cu succes acest proiect.

Cum utilizăm acest document


Adaptați fiecare secțiune a acestui ghid la proiectul vostru. Textul rămas identic cu originalul (în proiectul
vostru final) va duce la depunctarea proiectului.
Puteți introduce secțiuni noi în document, dacă le considerați necesare. Nu puteți șterge secțiuni (cu excepția
acestei sub-secțiuni - "Cum utilizam acest document").

Coperta raportului tehnic


[Se va evidenția titlul proiectului, nume student, secție, grupă]

Cuprins
[Se vor numerota toate titlurile de secțiuni și subsecțiuni cu numerele de pagină]

Rezumat
[Un rezumat al întregului raport, incluzând caracteristici importante, rezultate și concluzii.]

Mulțumiri (Acknowledgements)
[Evidențiați persoanele care v-au ajutat să dezvoltați proiectul sau să pregătiți raportul, inclusiv persoanele
care au corectat raportul.]

1. Introducere
1.1. Obiectivul proiectului
[În această secțiune se va evidenția obiectivul proiectului: proiectarea unei linii robotizate de
manipulare/ sortare / ambalare / paletizare pentru produsul/produsele alocate de către cadrul
didactic.
Rezultatul demersului tehnic va fi prototipul virtual al liniei robotizate de manipulare/ sortare /
ambalare/ paletizare (dezvoltată într-o aplicație software la alegerea fiecărui student) împreună cu
documentația aferentă de analiză și design.]

1.2. Explicitarea funcției obiectiv a proiectului


[Se va prezenta modalitatea de transpunere în proiect a funcției obiectiv aleasă; cu alte cuvinte se va
evidenția cum anume va fi dezvoltat proiectul astfel încât să atingem funcția obiectiv.]

1.3. Descrierea problemei de rezolvat


[Se prezintă clar și concis problema care se dorește a fi abordată/ rezolvată în cadrul proiectului.
Problema trebuie să fie în acord cu obiectivul stabilit și cu funcția obiectiv aleasă.]

2. Analiza caracteristicilor produselor de realizat


[In această secțiune se realizează analiza produselor alocate de către cadrul didactic din punct de vedere a
caracteristicilor tehnice, dimensionale și geometrice. Se evidențiază schița structurii produsului; se
evidențiază diagrama care arată interdependențele dintre piesele componente. Se elaborează o listă cu

6
piesele componente și etapele în procesul de manipulare și sortare care sunt greu de gestionat într-un sistem
robotiza.]

3. Concepția sistemului automatizat/ robotizat de producție


▪ se definesc nevoile procesului care urmează a fi automatizat.
▪ se generează schema de amplasare a echipamentelor (layout-ul 3D) liniei de producție robotizat - în
2 – 3 vederi (studiu diverselor soluții);
▪ identificarea funcțiilor liniei robotizate;
▪ elaborarea matricei de structură a liniei de producție robotizate;
▪ elaborarea matricelor de cuplare a componentelor liniei robotizate.
▪ elaborarea diagramei flux a întregii linii robotizate.
▪ elaborarea ciclogramei de funcționare a liniei robotizate;
▪ identificarea ciclului de realizare a unui produs (timpii de sortare, de manipulare și de transfer în
cadrul liniei robotizate);
▪ generarea condițiilor de interblocare.

4. Analiza de risc pentru sistemul de producție automatizat/robotizat


[În această secțiune se realizează analiza de risc (bazându-ne pe ISO 12100) pentru soluția generată în cadrul
acestui proiect. Se vor determina limitele echipamentelor și a sistemelor robotice integrate în cadrul soluției
generate; Se vor identifica pericolele potențiale din cadrul sistemului de producție robotizat (pericolele pot
apărea în zona mecanică, electrică, termică, zgomot, vibrații, radiații, materiale sau ergonomice); Se va
estima riscul/riscurile identificate.]

Concluzii
[Evidențierea atingerii obiectivelor stabilite în proiect.]

Bibliografie
[Se va prezenta lista de lucrări care au stat la baza realizării proiectului, inclusiv adresele web.]

Anexe
[Orice material suplimentar care este esențial pentru înțelegerea deplină a proiectului dvs. (de exemplu,
diagrame, cod sursă, date brute, specificații etc.)]

S-ar putea să vă placă și