Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI

ORDIN nr. 4.247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei  de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011.
ANEXA 1 (Anexa nr. 2 la metodologie)

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Numărul fișei postului: ..............................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ..................................................
Specialitatea: ...............................................................................................
Perioada evaluată: ......................................................................................
Calificativul acordat: .................................................................................

Punctaj acordat
Validare
Domenii ale Punctaj Evaluare
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare consiliul
evaluării maxim Consiliul de
evaluare comisie profesoral
administratie
1.1 Respectarea programei școlare, Planificarea (anuală, semestrială şi pe unităţi de învăţare) respectă
a normelor de elaborare a curriculum în vigoare şi este conformă cu reglementările legale 2
documentelor de proiectare, precum aprobate.
și adaptarea acesteia la Proiectarea didactică este corespunzătoare cerinţelor individuale şi
particularitățile grupei/clasei. de vârstă şi vizează adaptarea demersului educativ la specificul 2
dezvoltării personalităţii fiecărui beneficiar.
Proiectarea didactică este în acord cu stilurile de învăţare şi nevoile
exprimate de beneficiari; respectă numărul de săptămâni şi
2
alternanţa instruire teoretică – laborator tehnologic– instruire
practică.
1.2.Implicarea în activităţile de Elaborarea de programe şcolare pentru discipline din CDŞ/C.D.L.
proiectare a ofertei educaţionale la în concordanţă cu nevoile elevilor şi cu resursele instituţionale. 2
nivelul unităţii.
1. Proiectarea
1.3 Folosirea tehnologiei Redactarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale
activităţii 1
informaţiei şi comunicaţiilor – TIC folosind TIC, cu respectarea criteriilor de calitate.
în activitatea de proiectare Elaborarea altor documente de proiectare utilizand TIC.
1
didactică.
1.4. Proiectarea activităţilor-suport Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online
pentru învăţarea în mediul online şi adaptată la dotările cu dispozitive de comunicare ale elevilor și 1
a instrumentelor de evaluare respectând cerințele educaționale și de vârsta.
aplicabile online, din perspectiva Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online adaptată la
principiilor de proiectare didactică. dotările cu dispozitive de comunicare ale elevilor și respectând 1
cerințele educaționale și de vârsta.
1.5. Proiectarea unor activităţi Planificarea activităţilor extracurriculare după consulatarea
extracurriculare corelate cu cadrelor didactice, elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii. 1
obiectivele curriculare, nevoile si
Contribuţia la elaborarea planului de activităţi „Şcoala altfel”.
interesele educabililor, planul 2
managerial al unităţii.
15

1
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI
2.1.Utilizarea unor strategii Utilizarea în cadrul activităţilor de învăţare a cunoştinţelor şi
didactice care asigură caracterul competenţelor însuşite anterior fiind susţinut interesul elevilor 2
aplicativ al învăţării si formarea pentru noutate.
competenţelor specifice. Selectarea informatiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile
informaţionale cu particularităţile grupului instruit, gradul de 2
interes manifestat de elevi şi cu experienţa lor de viaţă.
Angajarea elevilor în activitatea de învăţare, concretă sau mentală,
2
stimularea motivaţiei, a capacităţilor cognitive şi creatoare.
2.2.Utilizarea eficientă a resurselor Existenţa listei manualelor, a auxiliarelor autorizate în mapa
materiale din unitatea de învățământ profesorului şi reflectarea utilizării lor în planificările pe unităţi de 2
în vederea optimizării activităţilor învăţare, planuri de lecţii, teste de evaluare, munca independentă.
didactice, inclusiv resurse TIC. Valorificarea dotărilor existente la nivelul unităţii (aparatură
sportivă, echipament IT, dotări de laborator) pe parcursul
1
activităţilor de învăţare, în funcţie de stilurile de învăţare şi nevoile
educabililor
2.3. Utilizarea de resurse Utilizarea platformelor educationale (ZOOM, G-suite) in
1
educaționale deschise, aplicații desfasurarea lectiilor on line conform orarului.
online, crearea și susținerea Folosirea suplimentară a grupurilor de lucru on-line existente
sesiunilor de învățare pe platforme (WhatsApp, Messenger etc.) și utilizarea resurselor educaționale 1
2.Realizarea educaționale. deschise.
activităţilor 2.4. Diseminarea, evaluarea si Efectuarea de comparaţii periodice între curriculum proiectat şi cel
didactice 2
valorizarea activităţilor realizate. realizat, parcurgerea ritmică şi eficientă a planificării
Realizarea obiectivelor curriculare pe parcursul activităţilor de
predare – învăţare, atingerea competenţelor specifice din 2
programele şcolare, verificabile prin inspecţii la ore
Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi,
2
după caz, a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat
2.5.Organizarea şi desfăşurarea Inițierea și planificarea activităților didactice, curriculare şi
1
activităților didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online.
extracurriculare în mediul şcolar, Antrenarea elevilor în activități didactice desfășurate în mediul
1
extraşcolar şi în mediul online. şcolar, extraşcolar şi în mediul online.
2.6.Formarea deprinderilor de Procesul de instruire este adaptat nevoilor identificate şi corelat cu
2
studiu individual şi în echipă în particularităţile educabililor.
vederea formării /dezvoltării Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în construirea procesului
competenţei de “a învăţa să înveţi”. instructiv educativ, astfel încât să fie valorificate la maxim toate 2
stilurile de învaţare şi toate nevoile de formare identificate
2.7. Organizarea şi desfăşurarea de Oferta de activităţi extracurriculare este adecvată la resursa umană
activităţi prin participare la acţiuni disponibilă şi potenţială şi este astfel concepută încât să contribuie 1
de voluntariat. la satisfacerea nevoilor de formare individual şi de grup.
Încheierea de parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi
private pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare 1

25
3.1. Asigurarea transparenţei Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu
3.Evaluarea criteriilor, a procedurilor de principiile docimologice. 2
rezultatelor evaluare şi a rezultatelor Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi
învăţării activităţilor de evaluare. părinţilor 1
Prezentarea rezultatelor evaluărilor către toţi beneficiarii, 1
2
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI
evidenţierea elevilor merituoşi, prezentarea consecinţelor
insuccesului şcolar.
3.2. Aplicarea testelor predictive, Proiectarea instrumentelor de evaluare continuă / sumativă în
interpretarea şi comunicarea vederea stabilirii nivelului de pregătire al elevilor, conform
2
rezultatelor. standardelor naţionale în vigoare (plan de evaluare) şi
particularizate în funcţie cu caracteristicile grupurilor de elevi
Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor / probelor de
evaluare şi notare ritmică, asigurând fiecărui elev şansa de a 2
demonstra competenţele dobândite
Ameliorarea rezultatelor nesatisfăcătoare ale evaluării (programe
2
de pregatire suplimentară, meditații)
3.3.Utilizarea diverselor Aplicarea unor metode şi instrumente activ-participative (inclusiv
instrumente de evaluare, inclusiv a cele online) corelate cu particularităţile elevilor şi în funcţie de 1
celor online. domeniul de specializare
Utilizarea evaluării prin intermediul unui instrument de evaluare
online, pe lângă evaluarea orală şi scrisă, cel putin o data pe 1
semestru
Utilizarea instrumentelor de evaluare sumativă (portofolii, proiecte
1
individuale si de grup) inclusiv cele online
3.4. Promovarea autoevaluării şi Utilizarea autoevaluării elevilor şi a feed-back-ului pentru
1
interevaluării. optimizarea procesului de învăţare.
3.5. Evaluarea satisfacţiei Evaluarea cel puţin o dată pe semestru a gradului de mulţumire cu
beneficiarilor educaţionali. referire la calitatea actului instructiv educativ, deschiderea cadrului
1
didactic pentru soluţionarea problemelor, relaţia cadru didactic-
elev.
3.6. Coordonarea elaborării Elaborarea unei structuri a portofoliului educaţional – particularizat
portofoliului educaţional ca element pe specializare – care să reflecte nivelul de însuşire a competenţelor 1
central al evaluării rezultatelor dobândite
învățării. Stabilirea criteriilor de evaluare a portofoliului 1
3.7. Realizarea și aplicarea unor Elaborarea de instrumente de evaluare a activității online și
1
instrumente de evaluare a activității comunicarea lor elevilor și părinților
online, valorizarea rezultatelor Aplicarea instrumentelor de evaluare a activității online în funcție
1
evaluării și oferirea de feedback de particularităţile elevilor
fiecărui elev. Realizarea evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev. 1
20
4. 4.1.Stabilirea unui cadru adecvat Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern şi a procedurilor
1
Managementul (reguli de conduită, atitudini, existente la nivel de şcoală
clasei de elevi ambient) pentru desfăşurarea Elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care predă sau
activităţilor în conformitate cu 1
este diriginte
particularităţile clasei de elevi. Comunicarea profesor – elev, urmărindu-se realizarea feed-
2
backului bidirecţional în comunicare
4.2.Monitorizarea Monitorizarea frecvenței elevilor și a comportamentului în cadrul
1
comportamentului elevilor și școlii
gestionarea situațiilor conflictuale. Diminuarea factorilor perturbatori prin explicarea şi analiza
1
regulilor sociale
Monitorizarea elevilor aflați în situație de risc (abuz asupra 1
copilului (fizic, psihic), neglijarea copilului, trafic de persoane,
exploatarea persoanei, separarea de părinți, tentativa de

3
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI
suicid/comportament suicidar)
Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament) şi
de a propune soluţii pertinente; Sesizarea de urgență a directorului
1
școlii și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului
4.3. Cunoașterea, consilierea si Organizarea a cel putin o ședință cu părinții pe semestru 1
tratarea diferenţiată a elevilor. Organizarea sau implicarea activă in cel puțin un lectorat cu
1
părinții pe școală
Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiente
1
(CES);
4.4. Motivarea elevilor prin Aprecierea exemplelor de bună practică şi stimularea celor cu
valorizarea exemplelor de buna rezultate bune la învățătură și a celor fără absenţe 1
practică.
12
5.1. Participarea la programele de Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la
formare continuă/perfecționare și activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională
valorificarea competențelor Ex:elaborarea de programe scolare, autor de manuale, auxiliare 1
științifice, didactice și metodice sau alte materiale educationale
dobândite.
5.2. Implicarea în organizarea Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei/comisiei în
1
activităților metodice la nivelul calitate de responsabil
comisiei/catedrei/responsabilului. Conducerea practicii pedagogice sau activităţi de mentorat. 1
5. Participare activă la toate activitățile metodice desfășurate la nivel
1
Managementul județean, local și la nivel de unitate.
carierei și al 5.3.Realizarea/Actualizarea Obiectivitatea în autoevaluare și identificarea necesarului de
1
dezvoltării portofoliului profesional și dosarul autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu
personale personal. Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel
1
naţional sau local
Participarea la alte programe de formare 1
5.4. Dezvoltarea capacității de Stabilirea unor relaţii armonioase între toţi participanţii la actul
comunicare și relaționare în educaţional (elevi, părinţi, personalul şcolii).
interiorul și în afara unității (cu
elevii, personalul școlii, echipa 1
managerială și cu beneficiarii din
cadrul comunității-familiile
elevilor).
8
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de parteneriate și Realizarea de parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel local sau
1
dezvoltarea proiecte educaționale în vederea județean
instituțională și dezvoltarii instituționale. Realizarea de parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel
1
la promovarea internaţional
imaginii unității 6.2. Promovarea ofertei Concepera materialelor promoționale și organizarea activităților 1
școlare educaționale. Participarea propriu-zisa la activitatea de promovare 1
6.3. Promovarea imaginii școlii în Pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiade, concursuri,
comunitate prin participarea și competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în 1
rezultatele elevilor la olimpiade, mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
concursuri, competiții, activități Obținerea de rezultate (premii, mențiuni, mențiuni speciale, 1
extracurriculare și extrașcolare evidențieri) la olimpiade, concursuri, competiții, activități

4
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI
realizate în mediul şcolar, extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar,
extraşcolar şi în mediul online. extrașcolar și în mediul online
6.4. Realizarea/Participarea la Realizarea de activități de prevenire şi combatere a violenţei si
1
programe /activități de prevenire și bullyingului în mediul școlar si/ sau în mediul online
combatere a violenței și Participarea la cel puţin un program sau activitate specifică acestui
bullyingului în mediul şcolar şi/sau domeniu. 1
în mediul online.
6.5.Respectarea normelor, Prelucrarea, însuşirea şi respectarea normelor privind igiena şi
procedurilor de sănătate și securitatea muncii, PSI si ISU . 1
securitate a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor şi de situaţii Implicarea şi participarea la cel puţin un program sau activitate
de urgenţă pentru toate tipurile de specifică acestui domeniu
activități desfășurate în cadrul 1
unității de învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare.
6.6.Implicarea activă în crearea Elaborarea de proceduri regulamente, specifice activității
2
unei culturi a calității la nivelul furnizorului de educatie.
organizației. Respectarea regulamentului intern şi a procedurilor elaborate pe
activităţi la nivelul instituţiei şcolare şi a sarcinilor conform fişei 1
postului
6.7. Promovarea de activităţi de Elaborarea, cu ajutorul tehnologiei, de instrumente necesare
1
învăţare interactive prin utilizarea învățării active
unor instrumente realizate cu Realizarea acțiunilor de promovare a activităților de învățarea
1
ajutorul tehnologiei. interactive (lecții deschise, interasistențe, cercuri pedagogice etc)
15
7.1. Manifestarea atitudinii morale Respectarea atitudinii morale şi civice prin ţinută, respect, limbaj
și civice (limbaj, ținută, respect, elevat. 2
7. Conduita comportament).
profesională 7.2. Respectarea și promovarea Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale prin
deontologiei didactice (normelor atitudine, comportament adecvat. 3
deontologice).
5
TOTAL 100

Data: Nume și prenume: Semnături:


…………………………..
 Cadru didactic evaluat: …………………………………………………….. ………………..
 Responsabil comisie: …………………………………………………….… ………………..
 Director: ……………………………………………………………………. ………………..
 Membrii consiliului de administratie: ………………………....................... ………………..
……………………………............... ………………..
.…………………………................... ………………..
…….………………………………... ………………..