Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Panait Georgescu Dobra


Profesor: Ungureanu Daniela
Data:
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Dincolo de ferestre ( Unitatea 3)
Subiectul lecţiei: Textul descriptiv literar în versuri (text suport: Iarna, de V. Alecsandri) ( U3 1-22)
Tipul lecţiei: predare- învăţare-evaluare
Tema generală: Eu şi lumea din jurul meu

COMPETENŢE GENERALE:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea


textului oral.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

Domenii de
Competenţe specifice Conţinuturi
conţinut
1.3. Adecvarea comunicării
nonverbale şi paraverbale la o situaţie -Textul descriptiv literar – în versuri
COMUNICARE
dată, evidenţiind ideile şi atitudinile, -Interese şi atitudini faţă de lectură
A ORALĂ
în situaţii de comunicare faţă-în-faţă
sau mediată
− Prezentarea textului: tabele corelate cu
3.2. redactarea, individual şi/sau în conţinutul textului
echipă, a unui text complex, cu integrarea REDACTARE -Tipare textuale de structurare a ideilor:
unor tabele descriptiv

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Pe parcursul orei, elevii vor fi capabili:

O1 să identifice două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situaţie (corelare cu A1; C.s
1.3; C.G.1);
O2 să analizeze un text în tabele (corelare cu A2; C.s 3.2; C.G.3);
O3 să alcătuiască, în echipă, texte, plecând de la cuvinte date (corelare cu A2; C.s 3.2.; C.G.3);

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
A1: exerciții de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situaţie (corelare
cu C.s 1.3; C.G.1);
A2: exerciţii de transpunere a unui text în tabele (corelare cu C.s 3.2; C.G.3);
A3: exerciții de scriere, în echipă, a unor texte, plecând de la cuvinte date (corelare cu C.s 3.2.; C.G.3);
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, conversaţia, explicaţia, expunerea, exercițiul, lucrul cu
textul, metoda cadranelor, acrostihul.
Forme de organizare ale activităţii: activitate frontală, pe grupe şi individuală.
Metode şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală, interevaluarea, chestionarea orală, acvariul
sentimentelor, harta poeziei, metoda-scaunul autorului.

Resurse:

a) Umane: elevii clasei a VI-a, cu ritmuri apropiate de învăţare;


b) Materiale/mijloace de învăţământ:tabla, planşe flipchart, markere, caietele elevilor, videoproiector,
laptop, foi A3, fişe de lucru, diplome.
c) Timp: 50 minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

1.Programa şcolară de Limba şi literatura română, Clasele V-VIII, Bucureşti, 2017


2.Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu- Roman, Horia Corcheş, Limba şi
literatura română. Manual pentru clasa a VI-a, ed. Art Klett, Bucureşti, 2019.
3.www.didactic.ro
4.www.youtube.com
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢ METODE/
ELE INSTRUME
INSTRUIR OB DETALIERE DE CONŢINUT STRATEGIA DIDACTICĂ NTE
II/ OP DE
DURATA EVALUARE

MIJLOACE FORME
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE/ DE DE
PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂ ORGANIZ
NT ARE
1. Moment Salutul. Se pregătesc pentru
organizator Prezentarea invitaţilor. începerea orei de limba
ic Notarea absenţelor în catalog. şi literatura română.
1’ Asigurarea unui climat adecvat
desfăşurării lecţiei.
2. Profesorul verifică tema, Elevii au avut o temă de Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri
Verificarea cantitativ şi calitativ.Solicită trei portofoliu din unitatea euristică elevilor frontală verbale
temei, elevi să citească tema. anterioară ( U2): Chestionarea
reactualiza Face aprecieri verbale. Să citească romanul Tabla orală a
rea, Băiatul cu pijamale în elevilor
sistematiza dungi de John Boyne.
rea şi Apoi, să vizioneze
esenţializar ecranizarea din 2008.
ea ( realizarea unui
cunoştinţel rezumat al romanului şi
or completarea unei
5` diagrame Venn cu
asemănări şi deosebiri
între carte şi film)
Profesorul solicită elevilor să Elevii ascultă şi Conversaţia Activitate Aprecieri
răspundă la întrebări legate de răspund la întrebări euristică frontală verbale
textul descriptiv, din anul anterior. Chestionarea
orală a
elevilor
3. Profesorul solicită elevilor să Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia Video Activitate Aprecierea
Captarea asculte melodia dată şi să şi răspund cerinţei date. euristică proiector, frontală verbală a
atenţiei şi precizeze sunetul ce reiese din laptop. răspunsurilor
asigurarea audierea melodiei.
climatului Profesorul le cere să redea alte
afectiv sunetele din câmpul lexical al
5’ iernii.
Profesorul solicită elevului cu Elevul ascultă și
CES să precizeze sunetul redat de răspunde cerinței date.
melodie.
Profesorul îi cere elevului să
redea un sunet din câmpul lexical
al iernii.
4. Profesorul anunţă şi scrie pe tablă Elevii ascultă şi notează Expunerea Caietele Activitate
Anunţarea titlul lecţiei: Textul descriptiv titlul lecţiei în caiete. elevilor frontală
subiectului literar în versuri (text suport: Tabla
lecţiei şi a Iarna, de V. Alecsandri) ( U3 1-
obiectivelor 22)
operaţional Se prezintă obiectivele
e operaţionale.
2’

Profesorul le cere elevilor să dea Elevii sunt atenți la Explicaţia Activitate Aprecieri
5. cel puţin cinci adjective pentru indicațiile profesorului frontală verbale
Prezentare cuvântul iarna. și rezolvă sarcinile Chestionare
a O1 propuse. Conversaţia a orală a
conţinutulu Profesorul cere elevului să dea cel Elevul rezolvă sarcina euristică elevilor
i şi puțin un cuvânt cu sens dată.
dirijarea asemănător (adjectiv)pentru
învăţării cuvântul iarna. Explicaţia Activitate Aprecieri
procesului A1 : exerciții de identificare a frontală verbale
de două elemente paraverbale Chestionare
recapitular utilizate de un participant într-o Elevii sunt atenți la Conversaţia a orală a
e şi situaţie. indicațiile profesorului euristică elevilor
sistematiza Profesorul le solicită elevilor să și rezolvă sarcina
re audieze poezia dată. propusă.
25’ Le cere ca fiecare grupă să îşi
aleagă câte un reprezentant. Explicaţia Activitate
Acesta va recita poezia în faţa frontală
clasei. Vor fi evaluaţi de colegi,
conform unor criterii. ( Anexa 1) Elevii sunt atenți şi
Elevul citește cu intonație poezia, notează.
fiind și el notat de colegi.
10’
Profesorulul le explică elevilor
cum este împărţită poezia, câte
O2 strofe are, din câte versuri este
alcătuită. Reciteşte poezia şi le
propune elevilor să închidă ochii
şi să îşi imagineze cele două
peisaje descrise.
Elevii rezolvă Fişe de lucru
Explicaţia Activitate
A2: Exerciţii de transpunere a exerciţiile. Creioane Aprecieri
O3 unui text în tabele. Câte un elev Metoda colorare de grup verbale
Lucrând pe grupe, profesorul le reprezentant al fiecărei cadranelor Chestionare
propune elevilor o fişă de lucru: grupei prezintă a orală a
metoda cadranelor ( Anexa 2) răspunsurile, după elevilor
10’ fiecare exerciţiu.

Elevii sunt atenți la


A3: Exerciții de scriere, în echipă, indicațiile profesorului Explicaţia Coală A4
a unor texte, plecând de la cuvinte și rezolvă sarcina examinatoare
date. propusă. Aprecieri
Profesorul le cere elevilor să Acrostihul verbale
alcătuiasca un text liric, având ca Activitate
text suport un cuvânt. ( Anexa 3) Conversaţia de grup
Elevul cu CES face parte dintr-o euristică
echipă și este implicat și solicitat
să ajute la crearea acrostihului
5’
La final, membrii echipei prezintă Scaunul
ce au făcut. autorului
6. Profesorul formulează aprecieri Elevii oferă feed-back Aprecierea
Obţinerea pe parcursul întregii lecţii în după fiecare activitate, verbală
performanţ legătură cu produsele activităţii dar şi alte aspecte
ei şi individuale şi de grup. precum expresivitatea,
asigurarea coerenţa.
feedback-
ului
7. Printr-o fişă de lucru( Anexa 4), Rezolvă sarcinile după Conversaţia Fişe de lucru Activitate Interevaluare
Integrarea profesorul urmăreşte verificarea indicaţiile profesorului. individuală
evaluării modalităţii de îndeplinire a Harta poeziei
de tip competenţelor comunicate la
formativ începutul orei. Proiectează
10’ conţinutul fişei şi explică elevilor
modul de rezolvare a sarcinilor.
Solicită elevilor să schimbe Se interevaluează.
lucrarea cu colegul de bancă
pentru interevaluare.
Elevul cu CES va fi evaluat de
către profesor printr-o fișă
diferențiată.

8. Oferă explicaţii legate de tema Notează tema în caiete Explicaţia Caietele Activitate
Intensificar pentru acasă, diferenţiată ( elevilor frontală
ea retenţiei Caietul elevului, ed. Art:
şi Tema 1:
transferulu Ex: 3,4, 5 de la pag.59
i
cunoştinţel Tema 2:
or Ex. 6, 9, 10,12 ; pag.59 şi 60
1’
Facultativ: Realizează o
compunere descriptivă, de 15-20
rânduri, cu titlul: Prima ninsoare.

9. Solicită elevilor, inclusiv elevului Elevii emit opinii Conversaţia Aprecieri


Evaluarea cu CES, să-şi exprime opiniile despre conţinul lecţiei euristica verbale
activităţii despre activitate, folosind metoda şi ascultă cu atenţie asupra
didactice acvariului.( Anexa 5) explicaţiile activităţii
1’ profesorului. elevilor.
Apreciază global şi individual
aportul elevilor la lecţie.
La final, toti elevii primesc
diplome..