Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/Subsemnata........................................................................................, posesor
al CI cu seria............. și nr. ..................., în calitate de părinte al
elevului/elevei..........................................................................................din
clasa .................................., la Liceul Tehnologic Traian Vuia, Tăuții Măgherăuș, prin prezenta
mă oblig să nu difuzez în spațiul on line sau în orice alte contexte fotografiile sau înregistrările
video și/sau audio, efectuate în scop educațional de colectivul profesoral al
clasei....................................

În cazul propagării acestor imagini în diverse spații/medii, din culpa mea, mă oblig la
plata unor daune interese reprezentând prejudiciul adus imaginii cadrului didactic.

Prezentul acord se întemeiază în drept pe prevederile art. 73. alin. 1 și 2 din Codul Civil,
precum și pe art. 30. alin. 6 din Constituția României.

Data Semnătura

........................................ ......................................................

S-ar putea să vă placă și