Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEOLOGIC BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „CHRISTIAN TELL”

TÂRGU-JIU, GORJ TÂRGU-JIU, GORJ

NR................../......................... NR................../.........................

DIRECTORI, DIRECTOR,

PR. PROF. PĂUNESCU ANGHEL-NICOLAE BRATU OLIMPIA

PR. PROF. RAICA CRISTINEL

COORDONATOR DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE,


PROF. ALEXANDRESCU CLAUDIA MARIANA

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
ȘCOALA – BIBLIOTECĂ
„PRIETENII CĂRȚILOR”
COORDONATORI PROIECT:

Director: Pr. Prof. Păunescu Anghel- Nicolae

Director adjunct: Pr. Prof. Raica Cristinel

Prof. înv. primar: Brăiloiu Rodica Cornelia

Prof. înv. primar: Dobroiu Laura

PARTENER:

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „CHRISTIAN TELL” – TÂRGU-JIU, GORJ

ARGUMENT
„Cărţile sunt cărăuşii civiizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa
paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.”

Barbara Tuchman

În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu


deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor
și, nu în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în
îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în
cultivarea și îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat.

Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a


deprinderilor de studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator,
de a soluționa individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în
anii de școală.

Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate


incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul
înconjurător, despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului,
despre muncă și profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă.

SCOP:
Cultivarea sentimentelorde prețuire și dragoste pentru carte,creații literare,lectură cât și
pentru frumusețea și armonia limbii române.

OBIECTIVE:

- evidențierea importanței lecturii în dezvoltarea abilităților de comunicare la copii;


- cultivarea sensibilității artistice, dezvoltarea imaginației și a disponibilităților creatoare
ale copiilor,prin intermediul limbajului;
- dezvoltarea interesului și a grijii față de carte;
- respectarea normelor de comportare într-o bibliotecă:
- acordarea șanselor copilului de a se implica în proiect,de a-și îmbogăți cunoștințele și
înclinațiile pentru literatură,pentru a deveni un bun povestitor sau recitator;
- formarea deprinderii de studiu individual;
- realizarea unui real și eficient schimb de experiență între cadrele didactice, copii,
personalul bibliotecii,familie,comunitate.

DURATA PROIECTULUI:

An școlar 2017 – 2018

GRUP ȚINTĂ:

- beneficiari direcți: școlarii mici


- beneficiari indirecți: cadreledidactice îndrumătoare, partenerii proiectului, părinții.

RESURSE:

- umane: elevii,învățătoarele, personalul bibliotecii,părinții;


- materiale: spațiile de învățământ ale școlii șiubibliotecii cu dotările sălilor
respective,albume,cătți,reviste,imagini, aparat foto,calculator, CD-uri;
- de informare: căți,pliante.

ETAPELE PROIECTULUI:

1. Stabilirea unei schițe de proiect de către cadrele didactice inițiatoare;


2. Informarea părinților despre parteneriat
3. Înștiințarea conducerii unității de învățământ despre inițierea parteneriatului
4. Consultarea conducerii bibliotecii și a bibliotecarelor în vederea stabilirii calendarului
de activități
5. Avizarea protocolului de parteneriat de conducerile instituțiilor implicate
6. Desfășurarea calendarului de activități stabilit de proiect

ACTIVITĂȚI ( desfășurate)

- Vizitarea bibliotecii și a filialelor cu colective de elevi

- Expoziții tematice

- Ateliere de creație

REZULTATE AȘTEPTATE

- identificarea unor autori de literatură pentru copii pe baza unor date despre viața și opera lor

- realizarea unor expoziții tematice

- dezvoltarea unei atitudini pozitive față de carte și cultură

- îmbunătățirea aspectelor de comunicare,relaționare și comportament general

- sensibilizarea elevilor, a părinților, a cadrelor cu privire la artă

- dezvoltarea capacității critice și autocritice a grupului de inițiativă și a beneficiarilor

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

- Portofoliul proiectului,album cu fotografii,expozițiicu lucrările copiilor, materiale


informative despre proiect și activitățile desfășurate în cadrul său
- Analiza proiectului se va face în iunie 2018, stabilindu-se nivelul realizării obiectivelor
propuse, a impactului avut asupra partenerilor șipopularitatea de care s-a bucurat.

S-ar putea să vă placă și