Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Medicin ă ş i Farmacie Tâ rgu Mureş Disciplina de Biofizic ă şi Biotehnic ă Medical ă

Biofizic ă

­ Tematica de examen ­ sesiune: ianuarie­februarie 2009

1. Obiectul şi metodele Biofizicii. Originea şi evoluţ ia Biofizicii. Realizări şi perspective î n Biofizică. Tehnici actuale î n Biofizică.

2. Funcţ ii de stare termodinamică. Fluxurile de energie liber ă î n sistemele biologice. Problemele bioenergeticii celulare. Sistemele biologice ca structuri disipative.

3. Elemente de termodinamică biologică. Primul principiu al termodinamicii. Legea lui Hess. Bilanţ ul energetic al organismului.

4. Entropie şi ordine. Principiul II al termodinamicii. Ireversibilitatea proceselor biologice. St ări staţ ionare şi procese cuplate.

5. Modele ale structurii moleculare a apei. Proprietăţ ile fizice ale apei. Repartiţ ia şi rolul apei î n organism. Apa grea.

6. Membrane biologice. Structură. Modele. Rolul membranelor î n organisme.

7. Potenţ ialul de repaus al celulelor. Distribuţ ia ionilor la nivel celular. Măsurarea şi calculul potenţ ialului de repaus. Descrierea membranelor prin circuite echivalente.

8. Potenţ ialul de acţ iune. Explicare, interpretare.

9. Transportul pasiv prin membrane. Mecanisme (difuzie, osmoză, echilibru de membrană Donnan). Legi (Fick, van't Hoff).

10.Transportul activ prin membrane. Metodă de evidenţ iere: tehnica lui Ussing şi Zerahn, a curentului de scurt circuit. 11.Transportul prin membrane. Difuzie facilitată. Criterii de identificare. Acţ iunea medicamentelor asupra proceselor de transport. 12.Sisteme contractile. Conversia chemo­mecanică de energie. Mecanica muscular ă şi energetică. Mecanismul scurtării. Interpretarea cibernetică. 13.Biofizica circulaţ iei sângelui. Legi care guvernează sistemul circulator. Mecanismul biofizic al contracţ iei cardiace. Elasticitatea vaselor. Pulsul. Interpretarea cibernetică.

14.Biofizica respiraţ iei. Legile care stau la baza procesului respirator (Dalton, Henry, Fick). Interpretarea cibernetică. 15.Biofizica sistemului vizual. Sensibilitatea spectrală. Defectele ochiului şi corectarea lor. Interpretarea cibernetică. 16.Sunetul şi calităţ ile lui. Legile care stau la baza biofizicii auzului (legea pragului, legea Weber­Fechner). Unităţ i de m ăsur ă ale intensităţ ii sunetului. Biofizica sistemului auditiv – structur ă, potenţ ialele electrice ale urechii interne, geneza influxului nervos î n receptorul auditiv. Interpretarea cibernetică. 17.No ţ iuni de biocibernetică. Informaţ ia. Definiţ ie, unitate de măsur ă. Entropie informaţ ional ă. Redundan ţă. Leg ătura inversă şi sistemele biologice. 18.Rolul ionilor metalici î n sistemele biologice. Rolul temperaturii, al câmpului magnetic şi al curenţ ilor electrici. 19.Radiaţ ii nucleare: definiţ ie, clasificare. Surse de radiaţ ii nucleare. 20.Mărimi caracteristice fasciculelor de radiaţ ii şi surselor radioactive. 21.Interacţ iunea radiaţ iilor gamma cu substanţ a. 22.Interacţ iunea particulelor î ncărcate ( α, β ) cu substanţ a. 23.Interacţ iunea neutronilor cu substanţ a. 24.Atenuarea radiaţ iilor nucleare (α, β , γ , neutroni). Legi. Grafice. 25.Radiosensibilitatea celulelor şi a ţ esuturilor – efectele biologice ale radiaţ iilor nucleare (somatice, genetice). Efectivitatea biologică. Măsurarea efectelor radiaţ iilor nucleare ­ sisteme şi unităţ i de m ăsur ă. 26.Sursele de iradiere a organismului. Principiile normelor actuale ale radioprotecţ iei. 27.Izotopi radioactivi şi stabili. Utilizarea lor î n medicină şi biologie. 28.Radiaţ ii neionizante. Legi (Legea lui Grotthus, legea lui Bunsen, legea lui Einstein). Acţ iunea biologică a radiaţ iilor neionizante (a radiaţ iilor luminoase, ultraviolete, infraroşii şi microundelor). 29.Metode şi tehnici fizice utilizate în medicină: radiaţ ii X (Rö ntgen), ultrasunete, laseri. Tomografia Rö ntgen computerizată. Tomografia RMN. Principii de utilizare.

Tâ rgu Mure ş 16 ianuarie 2009

şef de disciplin ă prof. univ. dr. Nicolaescu Ioan