Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Coordonarea şi subordonarea

1) Exprimă-ţi oral opinia cu privire la cele două enunţuri date mai jos:
a. Călătorului îi şade bine cu drumul.
b. Călătorului îi şade bine să călătorească.
2) Precizează, într-o diagramă Venn, asemănările şi deosebirile dintre ele, având în vedere: numărul
predicatelor din fiecare enunţ, subiectul, părţile secundare de propoziţie, precum şi elementele de
legătură.

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde corect cerinţelor formulate:
Mâna lui Anton Lupan începu să tremure, obrazul îi păli, ochii i se măriră, picioarele îi slăbiră şi el
se rezemă de parapet, sinţind că alunecă. (Radu Tudoran-Toate pânzele sus)
3) O eroare de computer a amestecat enunţurile care completau fragmentul extras din romanul lui Radu
Tudoran. Reconstruieşte textul, scriind enunţurile de mai jos într+o ordine logică a desfăşurării
evenimentelor:
a. Care aşteptau pe punte, încemeniţi, neputând încă
b. Îl văzură pe căpitan urcând scările, mai liniştit într-un fel, în altul mai tulburat
c. Să creadă
d. După câteva minute, oamenii
e. „Speranţa” rămânea cu prova în vânt
f. Că hârtia aceea venea într+adevăr de la Pierre Vaillant
g. Curentul continua să o împingă încet spre ocean
4) Aplică noţiunile de sintaxă învăţate şi subliniază cu altă culoare toate predicatele existente în textul citat.
Precizează numărul propoziţiilor.
5) Compară primele două propoziţii din secvenţa îngroşată, stabilind tipul acestora după înţeles (principală,
secundară) şi după relaţia dintre ele (regentă, subordonată).
6) Asociază primei propoziţii alte două propoziţii selectate din fragmentul citat şi aflate în raport de
coordonare cu aceasta. Precizează prin ce se realizează coordonarea.
7) Argumentează caracterul de frază al întregului enunţ, alcătuind schema acestuia, prin stabilirea
raporturilor care se stabilesc între propoziţiile ce-l alcătuiesc.
8) Dovedeşte că ţi-ai însuşit cunoştinţele cu privire la sintaxa frazei şi la raporturile de la nivelul acesteia.
Analizează, pe o foaie A4, toate propoziţiile din fragmentul citat din romanul lui Radu Tudoran, inclusiv
cele aranjate în ordine logică, respectând următorii paşi:
a. Subliniază predicatele;
b. Încercuieşte elementele de relaţie;
c. Delimitează propoziţiile şi stabileşte tipul acestora, precizând raporturile care se stabilesc între ele.
BIBLIOGRAFIE: Adrian Nicolae Romonţi (coord.), Limba şi literatura română. Auxiliar pentru
clasa a VI-a, ed. Delfin, Bucureşti, 2015, pag.282-283.