Sunteți pe pagina 1din 231

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL

nr.21
Misiunea de ţinere a contabilităţii,
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
- Ghid de aplicare -

Ediţia a Il-a, revizuită şi adăugită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2007


NOTĂ
:
In cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni
semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă
şi conturi anuale = situaţii financiare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
(Bucureşti)
Standardul profesional nr. 21: misiunea de ţinere a
contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: ghid
de aplicare / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2007
ISBN 978-973-8478-86-2
657
CUPRINS

I. Standardul profesional nr. 21:


Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea
şi prezentarea situaţiilor financiare..................,

II. Ghid pentru aplicarea


Standardului profesional nr. 21:
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea
şi prezentarea situaţiilor financiare.................................39

III. Norme generale de bază


aplicabile tuturor misiunilor
expertului contabil..........................................................199
L STANDARDUL PROFESIONAL
nr. 21:
Misiunea de ţinere a contabilităţii,
întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare
SUMAR

211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL......8


2112 Competenţa...............................................................8

212 NORME DE LUCRU........................................................9


2120 Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului.......9
2121 Programarea lucrărilor............................................ 10
2122 Contractarea lucrărilor............................................11
2123 Delegarea şi supravegherea lucrărilor...................... 12
2124 Organizarea contabilităţii clientului........................ 13
2125 Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii .... 14
2126 închiderea conturilor............................................... 15
2127 Analiza critică a situaţiilor financiare...................... 17
2128 Utilizarea lucrărilor altor profesionişti.................... 18
2129 Documentarea lucrărilor... . 19

2130 NORMA DE RAPORTARE..........................................21

'
.
211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL

privind:

2111 - Independenţa
2112 - Competenţa
2113 - Calitatea lucrărilor
2114 - Secretul profesional şi confidenţialitatea
2115 - Acceptarea şi menţinerea misiunilor

Normele aplicabile sunt normele generale de bază, cu următorul


comentariu pentru norma:

2112 COMPETENŢA

Toţi colaboratorii cabinetului/societăţii de expertiză contabilă,


având atribuţii privind înregistrările contabile, trebuie să aibă un nivel
de formare contabilă corespunzător acestor lucrări.
Dacă lucrările sunt parţial sau total asigurate de client, direct
sau prin personal salariat sau angajat cu convenţie civilă, liber-profe-
sionistul contabil va aprecia nivelul de calificare al personalului clien-
tului şi va propune acestuia măsurile de formare, dacă consideră nece-
sar.
212 NORME DE LUCRU privind:

CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR
ÎNTREPRINDERII CLIENTULUI

NORMA

Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere


globală a întreprinderii, a evoluţiei sale recente şi a mediului
său înconjurător, în scopul asigurării că conturile anuale
dau o informaţie coerentă şi credibilă.
(august 2000)

COMENTARII

Profesionistul contabil colectează informaţii privind:


identificarea întreprinderii: activităţi, statut juridic, fiscal şi
social, structură etc.;
organizarea administrativă şi contabilă: sistem şi personal
contabil, participanţi familiali;
specificităţile contabile, fiscale, sociale etc.;
- caracteristicile sectorului de activitate;
- cerinţele clientului în materie de gestiune.
Această procedură permite:
- definirea caracteristicilor misiunii: natura, volumul, nivelul
lucrărilor necesare;
stabilirea bugetului necesar - timp şi bani;
redactarea contractului de prestări de servicii, în plus, în fiecare
an, în vederea stabilirii situaţiilor financiare, profesionistul contabil
trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale
exerciţiului financiar, evoluţia activităţii întreprinderii, investiţiile
realizate, dificultăţile de recuperare a creanţelor clienţilor, litigiile
etc.
9
2121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR

NORMA

Norma aplicabilă este norma generală


(august 2000)

COMENTARII

Derularea unei misiunii de ţinere a contabilităţii, de întocmire


şi prezentare a situaţiilor financiare trebuie efectuată cu grija de a
răspunde necesităţilor clientului, dar şi obligaţiilor legale şi/sau fiscale.
Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o orga-
nizare internă adaptată atât specificului cabinetului său, dar şi al clien-
tului său, în vederea asigurării bunei executări a acestei misiuni.
în funcţie de structura cabinetului/societăţii, programarea lucră-
rilor este organizată:
fie pe dosare - dosar cu dosar;
fie pe echipa de lucru sau pe responsabilul dosarelor.
In plus, buna desfăşurare a misiunii depinde de transmiterea
datelor convenite şi a informaţiilor necesare de către client. Este de
dorit stabilirea unor modalităţi de transmitere a datelor în cursul anului
si cu ocazia închiderii anuale.

10
2122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR

NORMA

Norma aplicabilă este norma generală


(august 2000)

COMENTARII

Potrivit legii de organizare a profesiei, contractul încheiat cu


clientul este un contract de prestări de servicii. Acesta cuprinde în
mod special:
- denumirea precisă a misiunii de ţinere a contabilităţii, întoc-
mirea şi prezentarea conturilor anuale; - indicarea
principalelor diligente tehnice ale misiunii; repartizarea
lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului,
precum şi indicarea răspunderilor care decurg din aceasta;
formula de atestare care va fi predată la încheierea misiunii.

Liber-profesionistul contabil poate personaliza contractul de


prestări de servicii, completându-1 şi cu alte prestări de servicii con-
venite cu clientul a-i fi efectuate acestuia.
Contractul de prestări de servicii poate fi încheiat utilizând mo-
delul de contract (model a) anexat prezentelor norme.

11
DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA
LUCRĂRILOR

NORMA

Norma aplicabilă este norma generală


(august 2000)

COMENTARII

Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea


conturilor anuale va fi în general desfăşurată în cadrul întreprinderilor
mici.
Pentru aceasta, responsabilitatea misiunii poate fi încredinţată
unui colaborator, confirmat din cadrul cabinetului/societăţii de exper-
tiză contabilă.
Liber-profesionistul contabil de rang superior, din cadrul ace-
luiaşi cabinet/societate de expertiză contabilă, va proceda la suprave-
gherea lucrărilor executate de colaborator, va efectua examinarea fi-
nală a dosarului, va viza notele de sinteză şi va semna raportul. Acestui
liber-profesionist contabil de rang superior îi revine în întregime
responsabilitatea conţinutului raportului.

12
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
CLIENTULUI

NORMA

Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri


de organizare a contabilităţii, conform legislaţiei în vigoare,
adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.
(august 2000)

COMENTARII

Liber-profesionistul contabil, de acord cu clientul, elaborează


un plan de conturi adaptat necesităţilor acestuia, în conformitate cu
planul general de conturi. El va reaminti, în cadrul procedurilor scrise
de aplicare a acestui plan de conturi adaptat, elementele de organizare
administrativ-contabilă: crearea şi circulaţia în interiorul activităţii a
documentelor justificative, arhivarea-clasarea acestora, autorizarea
efectuării plăţilor, măsurile de protejare-conservare a valorilor patri-
moniale active etc.
Pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă aferentă persoa-
nelor fizice care realizează venituri din comerţ sau profesii libere,
profesionistul contabil, aplicând normele metodologice privind orga-
nizarea si ţinerea acestei contabilităţi, va acorda o atenţie deosebită
aplicării procedurilor de ordonare şi înregistrare a documentelor justi-
ficative în fisa operaţiilor diverse, pentru a putea inventaria creanţele
şi datoriile la sfârşitul exerciţiului.

13
CONTROLUL REGULARITĂŢII
ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII

NORMA

Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistră-


rilor contabile şi de existenţa registrelor legale.
(august 2000)

COMENTARII

Regularitatea contabilităţii constă în conformitatea regulilor con-


tabile la principiile contabile corespunzătoare referenţialului contabil
identificat.
Sinceritatea contabilităţii constă în aplicarea cu bună-credinţă
a regulilor şi principiilor contabile.
Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă
cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat si completate,
astfel încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul ope-
raţiilor patrimoniale efectuate.
Profesionistul contabil ţine la zi registrele legale sau se asigură
că acestea sunt ţinute la zi.
în cazul când înregistrările contabile sunt efectuate de către
client, liber-profesionistul contabil controlează calitatea acestora prin
sondaj. Controalele se referă la:
existenţa documentelor justificative;
corecta înregistrare în conturi si în perioada aferentă etc.
Atunci când înregistrările contabile sunt asigurate de către ca-
binet/societate de expertiză nu mai este necesară efectuarea controlului
ulterior.

14
2126 ÎNCHIDEREA CONTURILOR

NORMA

Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile


necesare închiderii exerciţiului financiar:
> pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative
furnizate de client;
> recurgând eventual Ia o simplificare a înregistrării
rezultatelor inventarierii;
> punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.
El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asi
gură că ele sunt corect contabilizate de către client.
(august 2000)

COMENTARII

Profesionistul contabil inventariază şi colectează toate datele şi


informaţiile referitoare la:
- cotele de amortizare practicate;
inventarierea de către client sau angajator a întregului patri-
moniu;
documentaţia lucrărilor efectuate în regie proprie (devize de
lucrări, procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune);
documentaţia privind creanţele incerte (lista acestora, ve-
chimea, somaţiile la plată făcută, aprecierea procentuală a
şanselor de încasare).
Aceste date şi informaţii vor fi apreciate cu ocazia examinării
critice, conform normei 2127.
Profesionistul contabil îşi va baza lucrările de închidere a exerci-
ţiului financiar pe balanţa sintetică de verificare a conturilor, a elemen-
telor şi a rezultatului inventarierii patrimoniului.

15
El propune întreprinderii cliente (sau efectuează el însuşi) înre-
gistrările contabile privind închiderea exerciţiului financiar: înregistrări
relative la conturile asimilate, a celor de regularizare, de amortizare
sau de provizioane etc.
El ia în considerare pertinenţa datelor şi informaţiilor, apreciind
caracterul semnificativ al acestora, care pot duce la simplificarea anu-
mitor operaţii de inventariere: cele necontabilizate la închiderea exer-
ciţiului financiar, pentru cheltuielile repetabile, fără variaţii, semnifi-
cative de la un exerciţiu la altul (asigurări, chirie, leasing, contracte
de întreţinere şi reparaţii, abonamente, telefon etc.).
Profesionistul contabil pune în aplicare tehnici de control asupra
conturilor de bilanţ şi asupra anumitor poziţii din contul de rezultate
(eventual prin documentarea conturilor terţilor): justificarea compo-
nenţei soldurilor, compararea cu documente justificative externe, ve-
rificarea cu documente justificative interne. Efectuarea acestor con-
troale se face de profesionistul contabil, ţinând seama de caracterul
semnificativ al elementelor supuse analizei.
Aceste controale pot fi facilitate atunci când contabilitatea este
ţinută de cabinet/societate de expertiză.

16
ANALIZA CRITICĂ A SITUAŢIILOR
FINANCIARE

NORMA
Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibili-
tatea situaţiilor financiare, în raport cu cunoaşterea sa des-
pre activităţile întreprinderii, a documentelor justificative
şi a informaţiilor primite de la client.
(august 2000)

COMENTARII

Profesionistul contabil va analiza situaţiile financiare pentru a


se asigura că:
nu prezintă nicio anomalie evidentă, de prezentare; nu sunt
rezultatul niciunei greşeli matematice; dau o informaţie coerentă şi
credibilă, în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii
clientului şi a mediului în care aceasta acţionează, precum şi în
raport cu documentele justificative şi informaţiile primite de la
client. El verifică coerenţa diferitelor elemente ale conturilor
anuale, în plus, profesionistul contabil compară datele bilanţului şi
a contului de profit şi pierdere cu elementele identice ale
exerciţiului precedent si analizează variaţiile pe care le consideră
semnificative, precum si pe cele care au avut o contribuţie
determinantă la formarea rezultatului, ţinând seama de cunoaşterea
sa despre activităţile întreprinderii cliente şi de evenimentele
importante ale exerciţiului financiar.
El face referiri, dacă e cazul, la întreprinderi similare sau la
studii-statistici sectoriale.
Această analiză critică se finalizează printr-o întrevedere cu
clientul, pentru a confirma toate elementele semnificative constatate.

17
2128 UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR
PROFESIONIŞTI

NORMA

Norma aplicabilă este norma generală


(august 2000)

COMENTARII

Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea


conturilor anuale îl conduce pe profesionistul contabil la realizarea
diligentelor sale profesionale pe baza documentelor justificative şi a
informaţiilor comunicate de întreprinderea clientă.
în acest cadru contractual, el are dreptul să ceară toate documen-
tele privind viaţa întreprinderii sau lucrările altor profesionişti.
Profesionistul contabil va stabili dacă aceste documente sau
lucrările altor profesionişti-specialişti sunt coerente şi credibile şi pot
fi utilizate pentru realizarea obiectivelor misiunii sale.
Profesionistul contabil nu se poate considera degrevat, total sau
parţial, de propriile sale responsabilităţi, ca urmare a preluării conclu-
ziilor altor profesionişti-specialişti în cadrul lucrărilor sale.

18
2129 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR

NORM
A

Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta con-


troalele efectuate şi pentru a susţine raportul profesionistului
contabil.
(august 2000)

COMENTARII

în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi pre-


zentare a situaţiilor financiare, profesionistul contabil întocmeşte şi
actualizează pentru fiecare dintre clienţii săi:
un dosar permanent, care cuprinde toate informaţiile necesare
asupra întreprinderii cliente, care se referă atât la misiunile
în curs, cât şi la cele următoare;
- un dosar anual, care centralizează toate documentele de lucru
ce se referă la conturile anuale ale exerciţiului financiar res-
pectiv.

Cu titlu informativ, un dosar permanent, de obicei, conţine:


un exemplar al contractului de prestări de servicii;
documentele legale, în extras, care atestă existenţa între-
prinderii cliente (actele de constituire, înregistrarea fir-
mei etc.);
contracte importante, în extras, cu durata de mai mulţi ani
(contracte de asigurări, leasing, licenţe, brevete, închirieri,
finanţări pe termen mediu si lung etc.); descrierea
întreprinderii cliente (sedii, subunităţi) şi a activităţilor sale;
descrierea sistemului contabil.
19
Dosarul anual conţine, în general:
un program tip-standard de control, sau un chestionar de auto-
control;
balanţa de verificare si fisele de cont din cartea mare, dacă
au fost utilizate ca foi de lucru în controalele efectuate;
foile de lucru referitoare la închiderea situaţiilor financiare;
• foile de lucru referitoare la analiza critică efectuată;
nota sintezei generale;
• situaţiile financiare şi raportul.

20
2130 NORMA DE RAPORT

NORMA

Profesionistul contabil declară în raportul său că a înde-


plinit diligentele prevăzute de normele profesionale privind
misiunea de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare
a situaţiilor financiare. De asemenea, atestă în raportul său
că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau
Ia îndoială coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.
Conturile anuale sunt anexate raportului de atestare.
Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori obser-
vaţii) sau se refuză atestarea, profesionistul contabil trebuie
să expună clar motivele respective. Profesionistul contabil,
pentru redactarea raportului său, se va folosi de modelele
anexate prezentei norme.
(august 2000)

COMENTARII

în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi pre-


zentare a situaţiilor financiare, profesionistul contabil întocmeşte un
raport scris, în care menţionează îndeplinirea misiunii şi precizează
natura atestării furnizată de el.
Profesionistul contabil semnează atestarea-raportul său în ultima
zi a misiunii.
Atestarea-raportul cuprinde trei părţi:
una relativă la prezentarea misiunii şi la respectarea normelor
profesionale;
a doua se referă la formularea raportului; ultima, necesară
identificării situaţiilor financiare ale întreprinderii cliente.

21
Această ultimă parte va fi completată de o menţiune pusă pe
fiecare pagină a conturilor anuale, amintind natura misiunii încredin-
ţată profesionistului contabil şi existenţa atestării-raportului.
Un raport-atestare fără observaţie (observaţii) este furnizat de
profesionistul contabil atunci când în cursul misiunii:
a putut pune în aplicare, fără restricţie, toate obiectivele unei
misiuni de prezentare a situaţiilor financiare; nu a constatat
elemente care să pună în discuţie coerenţa şi credibilitatea
situaţiilor financiare. Dacă profesionistul contabil:
a evidenţiat una sau mai multe incertitudini care afectează
situaţiile financiare (litigii al căror final este incert etc.) sau
este în dezacord cu clientul asupra uneia sau mai multor op-
ţiuni ale acestuia din urmă;
a întâmpinat limitări ale diligentelor sale în cursul efectuării
misiunii (de pildă, nu a putut să se asigure de regularitatea
contabilităţii etc.), el întocmeşte:
• un raport cu observaţie (observaţii), dacă apreciază că a-
ceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a refuza
atestare, dar care totuşi merită a fi aduse la cunoştinţa
utilizatorilor situaţiilor financiare; un refuz de atestare,
în cazul în care repercusiunile asupra situaţiilor
financiare sunt de aşa manieră că nu poate să obţină un
nivel de asigurare suficient.

CAZ PARTICULAR
în societăţile comerciale obligate să aibă auditori statutari sau
cenzori, profesionistul contabil nu va trebui să elibereze o „atestare"
a conturilor anuale, ştiind că auditorii statutari vor elibera, la încheierea
exerciţiului financiar, o „certificare" a conturilor anuale, superioară
atestării sale. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care
nu va conţine nicio „atestare".

22
Modele de rapoarte de atestare a misiunilor
de tinere a contabilităţii, de întocmire
si prezentare a situaţiilor financiare

Ml. Raport fără observaţie(ii).............................................24


M2. Raport cu observaţie(ii)
(dezacord sau incertitudine).........................................25
M3. Raport cu observaţie(ii) (limitări)................................26
M4. Raport cu refuz de atestare
(dezacord sau incertitudine)........................................27
M5. Raport cu refuz de atestare (limitări)..........................28
M6. Raport privind ţinerea contabilităţii,
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
(pentru societăţile care sunt obligate să aibă
auditori statutari sau cenzori)......................................29

23
Ml RAPORT FĂRĂ OBSERVAŢIE(II)

ATESTARE

în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la ...................la......................... şi în
conformitate cu contractul de prestări de servicii din data de
................................am efectuat diligentele prevăzute de normele
aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autori-
zaţi din România privind realizarea acestei misiuni.
La terminarea lucrărilor noastre care nu reprezintă un audit,
nu am găsit elemente care să pună în discuţie (sau sub semnul
îndoielii) coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare.
Situaţia situaţiilor financiare alăturate, care conţine ......
pagini, se caracterizează prin datele următoare:
^ 1U
'l 1 •

- total bilanţ....................................lei;
• r i r ' i •

- cifra de afacen.............................lei;
- rezultatul net contabil . ..lei.

întocmit la
Data .

Semnătura (semnăturile, în cazul


societăţilor de expertiză contabilă)

24
RAPORT CU OBSERVATIE(II)
(DEZACORD SAU INCERTITUDINE)

ATESTARE

In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la.........la.............şi în conformitate cu
contractul de prestări de servicii din data de........................am
efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pri-
vind realizarea acestei misiuni.
Nu am constatat elemente susceptibile să afecteze în mod
semnificativ situaţiile financiare, cu excepţia următoarei (urmă-
toarelor) observaţii, pe care o aducem la cunoştinţa dvs.:
(descrierea elementelor evidenţiate)
'
La data efectuării lucrărilor care nu au constituit un audit, cu
excepţia elementelor menţionate mai sus, nu am constatat
existenta unor elemente care să afecteze coerenta si credibilitatea
situaţiilor financiare.
Situaţia situaţiilor financiare alăturate, care conţin..........pa
gini, se caracterizează prin următoarele date:
- total bilanţ....................................lei;
- cifra de afaceri...............................lei;
- rezultatul net contabil......................lei.

întocmit la....................
Data.............................

Semnătura (semnăturile, în cazul


societăţilor de expertiză contabilă)
M3 RAPORT CU OBSERVATIE(II) (LIMITĂRI)

ATESTARE

In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la..............până la..................şi în con
formitate cu contractul de prestări de servicii din data de.............
am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pri-
vind realizarea acestei misiuni, constatând următoarele limitări
ale diligentelor noastre:
(descrierea limitării diligentelor)
La data finalizării lucrărilor noastre care nu au constituit un
audit, cu excepţia incidenţei eventuale a limitării mai sus arătate,
nu am constatat elemente care să afecteze coerenta si credibili-
tatea situaţiilor financiare.
Situaţiile financiare alăturate, care conţin..........pagini, se
caracterizează prin următoarele date:

- total bilanţ...............................................lei;
- total cifra de afaceri................................lei;
- rezultatul net contabil.............................lei.

întocmit la....................
Data.............................

Semnătura (semnăturile, în cazul


societăţilor de expertiză contabilă)

26
RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE
(DEZACORD SAU INCERTITUDINE)

ATESTARE

în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la............până la.............şi în confor
mitate cu contractul de prestări de servicii din . am
efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul
Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România pri-
vind realizarea acestei misiuni.
în cadrul acestei misiuni, am constatat următoarele:
(descrierea elementelor constatate)
La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit,
ţinând cont de importanta incidenţei punctului (punctelor) evo-
catfe) mai sus, noi nu putem să exprimăm nicio asigurare asupra
coerentei si credibilităţii situaţiilor financiare.
Situaţiile financiare alăturate, care conţin..........pagini, se
caracterizează prin următoarele date:

- total bilanţ..............................................lei;
- total cifra de afaceri................................lei;
- rezultatul net contabil. .. lei.

întocmit la
Data .

Semnătura (semnăturile, în cazul


societăţilor de expertiză contabilă)

27
RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE
1VIS
(LIMITĂRI)

ATESTARE

în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la..............până la..................şi în con
formitate cu contractul de prestări de servicii din data de.............
am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu
excepţia celor ce urmează:
(descrierea limitărilor diligentelor)
La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit,
nu am constatat elemente care să pună în discuţie coerenţa şi
credibilitatea situaţiilor financiare.
Totodată, ţinând seama de incidenţa posibilă a limitării con-
troalelor noastre, noi nu putem să exprimăm nicio asigurare
privind coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.
Situaţiile financiare alăturate, care conţin..........pagini, se
caracterizează prin următoarele date:
-total bilanţ...............................................lei;
- total cifra de afaceri.................................lei;
- rezultatul net contabil. ..lei.

întocmit la
Data .

Semnătura
(semnăturile, în cazul societăţilor de expertiză contabilă)

28
RAPORT PRIVIND ŢINEREA CONTABILITĂŢII,
ÎNTOCMIREA ŞI M6 PREZENTAREA
SITUAŢIILOR FINANCIARE (PENTRU
SOCIETĂŢILE CARE SUNT OBLIGATE SĂ AIBĂ
AUDITORI STATUTARI SAU CENZORI)

Raport

în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii, de întocmire si


prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X, pentru
exerciţiul financiar de la..............până la..................şi conform
prevederilor contractului de prestări de servicii din data de.........
am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pri-
vind realizarea acestei misiuni.
Situaţiile financiare alăturate, compuse din .....pagini, se
caracterizează prin următoarele date:

-total bilanţ...............................................lei;
- total cifra de afaceri.................................lei;
- rezultatul net contabil. .. lei.

întocmit la
Data.

Semnătura
(semnăturile, în cazul societăţilor de expertiză contabilă)

29
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
privind
ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare

în temeiul prevederilor Legii contabilităţii şi a Regulamen-


tului său de aplicare, privind răspunderea pentru organizarea şi
ţinerea contabilităţii ce revine celor care au obligaţia gestionării
patrimoniului (art. 11/4) persoanelor fizice sau juridice care au
calitatea de comercianţi (art. 1), a intervenit prezentul contract
între:

CLIENTUL...........cod fiscal............cu sediul în................


str.................nr.........reprezentat de.............având funcţia de
...................având ca principal obiect de activitate........................
realizând în anul precedent, data încheierii prezentului contract,
un volum de:
.............facturi clienţi, cu o cifră de afaceri de.............mii lei
.............facturi furnizori
.............fişă fiscală (FF1 şi FF2)

EXECUTANTUL-PRESTATOR: dl/dna ........... contabil


autorizat/expert contabil, cu domiciliul în...........str..............
nr.............cod fiscal.............carnet membru CECCAR nr. ...
din anul...........vizat pe anul în curs, sau Societatea de expertiză
contabilă...........cu sediul în.................str..............nr..............
cod fiscal............reprezentată de dl/dna.....................contabil
autorizat/expert contabil, carnet membru CECCAR nr..............
din anul............vizat pe anul în curs.

30
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Executantul-prestator se obligă să tină contabilitatea clien-


tului, să întocmească situaţiile financiare, respectiv bilanţul con-
tabil, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea contabilităţii
(art. 11/3) şi de Regulamentul ei de aplicare şi sa le prezinte
clientului, la termenul prevăzut la punctul 2.4.2. al prezentului
contract.
Această misiune îi permite executantului să ateste, exceptând
unele dificultăţi speciale, că nu a constatat elemente care să
pună sub semnul îndoielii sau care să afecteze în mod semnifi-
cativ regularitatea si sinceritatea contabilităţii, precum şi
coerenţa si credibilitatea situaţiilor financiare rezultate, ţinând
seama de documentele justificative şi informaţiile furnizate de
client.
Această misiune nu este niciun audit financiar, nicio exami-
nare a situaţiilor financiare si nici nu are ca obiect cercetarea
sistematică a fraudelor şi a deturnărilor.
Această misiune este reglementată profesional de Normele
privind ţinerea contabilităţii, întocmirea si prezentarea situa-
ţiilor financiare, aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Con-
tabililor Autorizaţi din România.
în afara obligaţiilor îndeplinirii misiunii conform normelor
profesionale, executantul poate de asemenea asigura, suplimen-
tar, la cererea clientului:
a) asistentă pentru elaborarea procedurilor, privind:
• organizarea şi conducerea gestiunilor de imobilizări,
stocuri si disponibilităţi băneşti;
• stabilirea circuitului documentelor justificative, pe ba
za unor scheme sau grafice de circulaţie, în concor
danţă cu activităţile clientului;
• organizarea contabilităţii de gestiune;

31
• controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al proce-
durilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor
contabile furnizate (controlul tehnic-operativ, contro-
lul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune).
b) întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impo-
zitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impo
zitul pe salarii, contribuţiile la asigurările sociale, pre
cum si celelalte impozite, taxe şi vărsăminte la bugetul
de stat, la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile spe
ciale.
c) ţinerea jurnalului pentru vânzări şi a jurnalului pentru
cumpărări.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1. Clientul se obligă să predea, la sediul executantului, prin
delegatul său, dl/dna.........................................la terme
nele prevăzute mai jos, documentele justificative, actele şi
informaţiile necesare executantului pentru ţinerea contabili
tăţii, întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare, după
cum urmează:
2.1.1. - în prima zi a săptămânii, pentru săptămâna precedentă,
borderoul de predare a documentelor justificative, care va
sta la baza înregistrărilor în contabilitate, inclusiv exempla
rul nr. 2 al Registrului de casă şi extrasele de cont bancare,
însoţite de documentele aferente; borderoul de predare a
documentelor justificative va fi întocmit în ordinea cronolo
gică a documentelor;
2.1.2. - în ziua a cincea a lunii următoare celei de referinţă:
• statul de salarii:
• în cazul când sunt ţinute de client:
- jurnalul pentru vânzări;
- jurnalul pentru cumpărări:

32
2.1.3. - în ziua de ... a lunii următoare celei de referinţă, în cazul
când documentele respective sunt întocmite şi se depun de
client:
a) Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată la bugetul
de stat;
b) Declaraţia lunară privind taxa pe valoarea adăugată;
2.1.4. - în ziua de ... februarie a anului următor celui de referinţă,
dosarul inventarierii anuale a patrimoniului, care va cuprin
de:
a) deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inven
tariere;
b) listele de inventariere - întocmite de subcomisii pe lo
curile de depozitare a bunurilor;
c) extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de
punctaj pentru inventarierea creanţelor, a datoriilor si a
trezoreriei;
d) listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a co
misiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutili
zabile sau deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile,
comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru
creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu;
e) procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprin
zând conţinutul şi aprobarea;
f) registrul inventar pentru a fi înregistrate rezultatele in
ventarierii;
2.1.5. - în ziua de ... martie a anului următor celui de referinţă -
în cazul când documentele respective se întocmesc şi se
depun de client:
a) Declaraţia anuală privind impozitul pe profit;
b) Decontul anual privind accizele.

2.2. Clientul se angajează:


a) să realizeze lucrările ce-i revin conform prevederilor
prezentului contract;

33
b) să aducă la cunoştinţă executantului-prestator evenimen
tele importante sau excepţionale din activitatea sa, in
clusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele
sau situaţia patrimonială a clientului;
c) să confirme în scris, dacă executantul-prestator i-o cere,
că documentele justificative, informaţiile şi explicaţiile
acestuia sunt complete;
d) să ia toate măsurile necesare, potrivit legii contabilităţii,
pentru păstrarea documentelor justificative şi a tuturor
registrelor contabilităţii.

2.3. Clientului îi sunt interzise orice acţiuni putând aduce atin


gere independenţei liber-profesionistului contabil, executan
tului-prestator în cadrul prezentului contract, sau colaborato
rilor acestora, în mod deosebit, această interdicţie operează
în cazul ofertelor făcute colaboratorilor executantului-
prestator de a executa lucrări pentru client, sau de a deveni
salariaţii acestuia.
.
2.4. Executantul-prestator se obligă:
2.4.1. - să predea, până la data de ... a lunii următoare celei de
referinţă, la sediul său, delegatului clientului, pe baza
împuternicirii date:
a) documentele justificative care au stat la baza înregistră
rilor în contabilitate;
b) registrele contabile (jurnal si cartea-mare) cu înregistră
rile contabile ale lunii de referinţă, făcute pe baza docu
mentelor justificative primite;
c) balanţa de verificare;
2.4.2. - să predea, până la data de ... martie a anului următor
celui de referinţă, la sediul său, delegatului clientului:
un raport de atestare, care nu constituie un audit, prin
care executantul prestator, exceptând unele dificultăţi

34
speciale, declară că nu a constatat elemente care să pună
la îndoială:
• regularitatea şi sinceritatea contabilităţii;
• coerenţa situaţiilor financiare;
• credibilitatea datelor situaţiilor financiare.

2.5. Executantul-prestator. în calitatea sa de liber-profesionist


contabil, contractează cu clientul, în cadrul prezentului con
tract, o obligaţie de mijloace (adică obligaţia de a-şi folosi
toate capacităţile sale pentru îndeplinirea obiectului prezen
tului contract) şi nu o obligaţie de rezultat (adică obligaţia
primirii onorariului în funcţie de realizarea unei anumite
cifre de afaceri sau profit).

2.6. Executantul-prestator poate fi asistat de colaboratorii aleşi


de el, pentru realizarea misiunii prevăzute de prezentul con
tract.

2.7. Executantul-prestator, în calitatea sa de liber-profesionist


contabil, este ţinut răspunzător pentru păstrarea secretului
profesional, în condiţiile prevăzute de Normele generale
de bază.

2.8. Onorariile executantului-prestator:


2.8. l. Executantul-prestator primeşte de la client, pentru misiunea
si lucrările suplimentare convenite, onorariile cuvenite şi
stabilite în cadrul unei minute, care se vor actualiza periodic,
în funcţie de evoluţia conjuncturală internă.
2.8.2. Onorariile sunt exclusive şi incompatibile cu orice altă re-
munerare, chiar indirectă, cu excepţia cheltuielilor de depla-
sare (transport, diurnă, cazare) efectuate, cu consimţământul
clientului, în interesul executării lucrărilor contractate.

35
2.8.3. Onorariile nu pot nici să ia forma unui abonament, nici să
fie legate de rezultatele financiare ale clientului.
2.8.4. Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic.
2.8.5. Onorariile şi cheltuielile de deplasare cuvenite se decontează
clientului periodic, prin eliberarea de către executantul-
prestator a facturii legal întocmite.

2.9. Responsabilitatea executantului-prestator.


2.9.1. Executantul-prestator, în calitatea sa de liber-profesionist
contabil, îşi asumă în toate cazurile responsabilitatea lucră
rilor sale.
2.9.2. Responsabilitatea civilă a executantului-prestator, care poa
te rezulta din exercitarea misiunii sale contabile, face obiec
tul unei asigurări obligatorii, potrivit legii.
2.9.3. Orice cerere de daune-interese nu va putea fi făcută decât
în timpul perioadei de prescripţie legală. Cererea va trebui
introdusă în cele trei luni următoare datei de la care clientul
a luat cunoştinţă că a fost păgubit.
2.9.4. Executantul-prestator nu poate fi considerat răspunzător nici
de consecinţele păgubitoare ale greşelilor comise de terţi
în raporturile lor cu clientul său, nici de întârzierile execu
tării lucrărilor atunci când acestea rezultă dintr-o comuni
care tardivă a documentelor de către client.

3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract s-a încheiat pentru o perioadă de un an,


adică de la............la................şi intră în vigoare la data semnă
rii sale.
El este reînnoibil în fiecare an următor, printr-o scrisoare
din partea clientului, în acest sens, transmisă cu cel puţin 15 zile
înaintea încheierii exerciţiului financiar.

36
Părţile convin ca orice modificare importantă să facă obiectul
unui act adiţional prezentului contract.

d TTTTfiTTTF

Litigiile, care eventual pot apărea între executantul-prestator


şi clientul său, înaintea oricăror acţiuni judiciare, vor trebui pre-
zentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care aparţine execu-
tantul-prestator al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, competent pentru conciliere, conform
prevederilor Codului de procedură civilă.
în caz de acţiune în anularea hotărârii arbitrale, competenţa
jurisdicţională depinde de instanţa de care aparţine sediul exe-
cutantului prestator.

5. DIVERSE

în afara unor greşeli grave comise de executantul-prestator,


clientul nu poate întrerupe executarea prezentului contract decât
dupăîncunoştinţarea executantului-prestator, cu cel puţin o lună
înaintea întreruperii, printr-o scrisoare recomandată, cu confir-
mare de primire şi sub rezerva de a plăti onorariile datorate
pentru lucrările deja efectuate şi, în plus, o indemnizaţie de 25%
din onorariile cuvenite pentru exerciţiul în curs.

Atunci când executarea prezentului contract este suspendată


din cauze de forţă majoră, termenele de remitere a lucrărilor
vor fi prelungite cu o durată egală cu cea a suspendării. Dacă
forţa majoră se prelungeşte cu mai mult de 60 zile, oricare dintre
părţi se poate retrage din contract fără despăgubiri.

37
în cazul în care clientul este supus procedurii de reorganizare
judiciară sau faliment, contractul se reziliază de deplin drept,
cu anunţarea de către client a executantului-prestator, cu cel
mult 5 zile de la începerea procedurii.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

încheiat la
Data

CLIENT, EXECUTANT-PRESTATOR,

38
H. GHID PENTRU APLICAREA
Standardului profesional
nr. 21:
Misiunea de ţinere a contabilităţii,
întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare
SUMAR

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR


PROFESIONIŞTILOR CONTABILI...................................45

2. DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE ŢINERE


A CONTABILITĂŢII, ÎNTOCMIREA ŞI
PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE................46
21. Destinatarul acestei misiuni...........................................46
22. Finalitatea misiunii........................................................47
23. Demersul metodologic şi etapele misiunii.....................48
24. Suporturile operaţionale - formularele............................52

3. SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII............................54


31. Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente
şi contractarea lucrărilor................................................55
311. Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente şi
a mediului său înconjurător...................................56
3111 Demersul.....................................................56
3112 Tehnici de cunoaştere a întreprinderii..........57
312. Identificarea riscurilor...........................................57
313. Definirea necesităţilor întreprinderii în materie
contabilă...............................................................58
314. Posibilitatea realizării misiunii..............................59
315. Definirea misiunii.................................................59
316. Conţinutul contractului..........................................60
317. Scrisoarea către un coleg, atunci când urmează
a îl înlocui pe acesta..............................................60
318. Prima consultanţă şi sugestii.................................60
319. Documentarea dosarului permanent........................61

41
32. Organizarea şi programarea misiunii..............................62
321. Planificarea misiunii.............................................64
322. întocmirea programului de lucru...........................64
323. Organizarea misiunii.............................................65
33. Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii.......66
331. Planul de conturi adoptat......................................66
332. Organizarea sau aprecierea compartimentelor
administrative şi/sau contabile ale clientului..........67
3321. Modalitatea organizării administrării
întreprinderii...............................................67
3322. Modalitatea organizării administrative
şi/sau contabile............................................68
333. Organizarea relaţiei client/cabinet.........................69
334. Formarea/instruirea personalului............................69
335. Eventuala participare la informatizarea
întreprinderii.........................................................70
3351. Modalitatea de participare...........................70
3352. Analiza critică a programului informatic.
Softul contabil existent................................71
34. Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii............73
341. Respectarea succesiunii etapelor misiunii..............74
342. Efectuarea unor lucrări de control în timpul
exerciţiului financiar.............................................75
3421. Controlul regularităţii şi sincerităţii
înregistrărilor contabile...............................75
3422. Aprecierea constatărilor si comunicarea
către client a observaţiilor necesare..............78
343. Pregătirea lucrărilor pentru închiderea
exerciţiului financiar.............................................79
35. Lucrări de control ale închiderii exerciţiului financiar.... 80
351. Primirea dosarului inventarierii anuale..................81
352. Colectarea faptelor şi a evenimentelor
importante.............................................................82
353. Efectuarea controlului conturilor...........................82

42
3531. Analiza conturilor.......................................83
3532. Concordanţa cu documentele justificative ... 83
3533. Controlul coerenţei şi credibilităţii...............85
354. Documentarea controalelor efectuate....................85
355. Pregătirea declaraţiilor fiscale...............................86
36. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar.................88
361. întocmirea listei punctelor în suspensie.................89
362. Examinarea critică a situaţiilor financiare..............89
3621. Demersul.....................................................89
3622. Tehnica examinării critice...........................90
363. Supravegherea lucrărilor.......................................91
364. Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul ..91
365. întocmirea situaţiilor financiare definitive..............92

(
366. închiderea dosarului anual....................................................92
37. Eliberarea atestării..................................................................94
371. Condiţiile eliberării atestării..................................95

ANEXE
Modele de scrisori către colegi - reamintire..............................99
Modelele (A la I)..................................................................... 100

© Program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi


sincerităţii situaţiilor financiare.......................................... 106
© Controale specifice aplicabile întreprinderilor care îşi
efectuează direct înregistrările contabile.............................. 116
© Controale specifice aplicabile întreprinderilor care ţin o
contabilitate de angajament în cursul exerciţiului financiar .... 117

Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc


dosarele permanent şi anual..................................................... 118

43
!

-•

'

.'

44
1. CADRUL DE REFERINŢA AL MISIUNILOR
PROFESIONIŞTILOR CONTABILI

Informaţia contabilă este în mod esenţial destinată utilizării ex-


terne întreprinderii, ea trebuind să folosească un limbaj comun tuturor
utilizatorilor.

Pentru aceasta, contabilitatea şi profesia contabilă este nor-


malizată, constituind astfel pentru toţi destinatarii ei o credibilitate
deosebită prin fidelitatea informaţiilor furnizate şi prin cvasi certitu-
dinea că aceeaşi operaţie este dinainte analizată şi prelucrată în acelaşi &
mod de către toţi furnizorii de informaţii contabile.
li.
Acţiunea de normalizare cunoaşte două direcţii principale: '
B.

© prima, destinată contabilităţii propriu zise, prin existenţa nor- ° s


melor tehnice contabile emise de un organism profesional S9•8 L
abilitat sau a reglementărilor contabile emise de autoritatea
administrativă desemnată de lege (în România, conform legii o
contabilităţii actuale, Ministerul Finanţelor Publice);

a doua, destinată profesioniştilor contabili, prin existenţa


normelor profesionale emise de autoritatea profesională
desemnată prin lege (Corpul Experţilor Contabili şi Conta-
bililor Autorizaţi din România) care reprezintă ansamblul
regulilor de urmat de către toţi profesioniştii membri ai Cor-
pului, indiferent de modalitatea de practicare a profesiei, ca
liberi profesionişti contabili sau ca profesionişti contabili
salariaţi în industrie, comerţ, sectorul public sau învăţământ.

45
2. DEMERSUL GENERAL
AL MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII,
ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA
SITUAŢIILOR FINANCIARE

21. DESTINATARUL ACESTEI MISIUNI

Cu precădere, misiunea de ţinere a contabilităţii,


întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este destinată
întreprinderilor mici.
Definirea întreprinderilor în mici, mijlocii şi mari utilizează,
de cele mai multe ori, criterii ţinând seama de dimensiunea lor
comensurabilă în: cifra de afaceri, valoarea activelor, numărul de
.2=5 salariaţi etc.
.23 2 în sensul aplicării acestei misiuni, întreprinderile mici pot
fi identificate după diferite criterii/caracteristici ca:
!8 {g
•Se
i- O
4) U © ACTIVITATEA: activitate simplă, obişnuită
§ es
ec v (permiţând compararea până la identificare cu
"3 S monografiile sau exemplificările din normele tehnice) cu
fluxuri relativ limitate;
S -
" © STRUCTURA: foarte lejeră - puţine sau absente
proceduri scrise sau de separare a funcţiilor - rolul
preponderent al şefului întreprinderii sau al celui care
gestionează patrimoniul;

© DIFUZAREA EXTERNĂ A INFORMAŢIEI


FINANCIARE: limitată (de regulă, în scopuri fiscale);

C RISC DE NEÎNREGISTRARE a informaţiilor, ţinând


seama de caracteristicile organizării interne a
întreprinderii.

Această misiune este încredinţată, de regulă, de către cel ce


gestionează patrimoniul întreprinderii profesionistului contabil,
pentru a ţine întrutotul sau în parte contabilitatea sa.

46
Ca atare, destinatarul acestei misiuni este cel care gestionează
patrimoniul întreprinderii, căruia în final i se prezintă situaţiile finan-
ciare, urmând ca acesta să valorifice informaţiile financiare respective
în interiorul sau în exteriorul întreprinderii.

22. FINALITATEA MISIUNIIMisiunea are, în principal, ca obiectiv posibilitatea de a îi permite
profesionistului contabil să ateste că „nu s-au evidenţiat elemente
care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa sau credibilitatea
situaţiilor financiare" (Norma 2130 - august 2000) sau să ateste
contrariul.

In sensul normei amintite (nr. 2130), se înţelege prin:
€> COERENŢĂ:
•n
*• - pe de o parte, concordanţa diferitelor elemente ale situa- »
g
ţiilor financiare (între ele; între ele şi informaţiile furnizate
O -I
a ^

de client);
- pe de altă parte, concordanţa dintre situaţiile financiare şi a ş i 35°
documentele fiscale; '£

C CREDIBILITATE: calitatea situaţiilor financiare de a fi vero-


simile atunci când nu conţin erori semnificative şi sunt im-
parţiale.

Controlul coerenţei se realizează prin compararea concordanţei


documentelor şi a informaţiilor între ele, integrându-se direct în pro-
cesul întocmirii conturilor anuale, putând fi si informatizat.
Credibilitatea se realizează asupra calităţii informaţiilor obţinute,
în raport cu cunoaşterea întreprinderii si a mediului său înconjurător,
de către profesionistul contabil şi, de asemenea, în raport cu informa-
ţiile şi documentele primite de la client.
47
Controlul credibilităţii se realizează asupra situaţiilor financiare
propriu-zise, în funcţie de raţionamentul profesional, de aprecierea
profesionistului contabil şi de experienţa sa profesională.

Punctele-cheie ale misiunii constau în conţinutul atestării aceste-


ia bazate pe:
^t> cunoaşterea de către profesionistul contabil a sectorului sau
a sectoarelor de activitate;
^ cunoaşterea activităţilor întreprinderii: condiţiile specifice
de exploatare;
contabilitatea informaţiilor primite de la client;
punerea în aplicare de către profesionistul contabil a tehni
cilor necesare pentru aprecierea coerenţei şi credibilităţii si-
.3 a. tuatiilor financiare.
i ia
31
ll 23. DEMERSUL METODOLOGIC ŞI ETAPELE
v O!
MISIUNII
M
O

v Prezentul ghid are ca obiectiv propunerea unui demers meto-
dologic, de la „cunoaşterea întreprinderii" până la emiterea
„raportului de atestare".

Demersul propus cuprinde 7 etape:

1. - Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului şi contrac-


tarea lucrărilor;
2. - Organizarea şi programarea misiunii;
3. - Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clien-
tului;
4. - Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii;
5. - Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar;

48
6. - Lucrările de închidere ale exerciţiului financiar;
7. - Eliberarea atestării.

Scopul acestui demers este de a oferi posibilitatea profesionis-


tului contabil să aplice normele profesionale, care sunt baza demer-
sului, acesta sprijinindu-se pe suporturile operaţionale - formularele
- care-i permit aplicarea.

Unele din aceste etape se realizează în timpul mai multor exer-


ciţii financiare şi reprezintă un proces permanent, de pildă: cunoaşterea
activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor; organizarea
şi programarea misiunii; organizarea sau aprecierea organizării conta-
bilităţii clientului.

Altele sunt legate de un exerciţiu determinat, de pildă: controlul •a a 2


regularităţii şi sincerităţii contabilităţii; lucrările de control ale închide- nrt>oreS.
rii exerciţiului financiar; lucrările de închidere a exerciţiului financiar; » g
eliberarea atestării. I I
IE
Demersul general şi concordanţa sa cu normele profesionale, i S.
»i ce
pe de o parte, şi cu procedurile de lucru, pe de altă parte, sunt sintetizate 's: £' E:
în tabloul următor:

49
Demersul general al misiunii
de ţinere a contabilităţii

ETAPA DEMERSULUI NORMA TEHNICI ŞI PROCEDURI

Cunoaşterea 115 - Acceptarea şi menţinerea Vizitarea întreprinderii


activităţilor misiunilor Interviuri
întreprinderii clientului 122 - Contractarea lucrărilor Colectarea documentelor
şi contractarea 2120 - Cunoaşterea activităţilor
lucrărilor _______întreprinderii clientului

2. Organizarea şi 121 - Programarea lucrărilor 123 Organizarea internă a


programarea misiunii - Delegarea şi supravegherea cabinetului
lucrărilor Planificarea şi
125 - Documentarea lucrărilor programarea
2129 - Documentarea lucrărilor

3. Organizarea sau 2124 - Organizarea contabilităţii Interviuri


aprecierea organizării clientului Asistenţă şi consultanţă
contabilităţii clientului

4. Controlul regularităţii şi 121 - Programarea lucrărilor • Interviuri


sincerităţii contabilităţii 2125 - Controlul regularităţii şi • Justificarea înregistrărilor
sincerităţii contabilităţii contabile
• Concordanţa înregistrărilor cu
documentele justificative
5. Lucrările de control ale 2125 - Controlul regularităţii şi Concordanţa înregistrărilor cu
închiderii exerciţiului sincerităţii contabilităţii documentele justificative
financiar 2126 - închiderea conturilor Justificarea înregistrărilor
contabile Controlul coerentei

6. Lucrările de închidere a 123 - Delegarea şi supravegherea Supravegherea lucrărilor


exerciţiului financiar lucrărilor Examinarea analitică
2127 - Analiza critică a conturilor Interviuri
anuale

7. Eliberarea atestării 130 - Norma de raport


2130 - Norma de raport
B 3J3UIJ i»p
nunisiui JB J1U3U38 jns.i3ui3(|
24. SUPORTURILE OPERAŢIONALE -
FORMULARELE -

Cabinetele au toată libertatea de a aprecia mijloacele necesare


a fi puse în aplicare pentru a fi în conformitate cu referenţialul normelor
profesionale ale CECCAR şi cu dosarele de lucru stabilite de organiza-
rea internă a cabinetului.

Prezentul ghid, în anexa sa, cuprinde:


modele de scrisori către colegi (când misiunea se preia de la
alt coleg);
un exemplu de program de lucru indicativ privind controlul
regularităţii şi sincerităţii contabilităţii cu descrierea a 12
s-s.
JA >C8
£• •*•
„2 imobilizări; personal; decontări cu bugetul statului şi cu orga-
CS {g

"2 §
O) U

OJD V

"3 2

cicluri de operaţii (trezorerie/finanţare; cumpărări/furnizori;


cheltuieli externe; vânzări/clienţi; stocuri şi lucrări în curs;

nismele sociale şi de solidaritate; capital şi provizioane; alte


conturi; examinarea critică a conturilor anuale; anexele);
- exemplificarea controalelor specifice la clienţii care îşi asi
* gură direct înregistrările contabile, privind regularitatea şi
s - sinceritatea contabilităţii şi descrierea controalelor privind
4 cicluri de operaţii (cumpărări/furnizori; cheltuieli externe;
vânzări/clienţi; imobilizări);
descrierea dosarelor de lucru elaborate de Consiliul Superior
al CECCAR.

Modelele dosarelor elaborate de Consiliul Superior au fost, în


mod voit, întocmite într-o modalitate maximă, în acest sens ele re-
grupând un număr important de suporturi susceptibile să corespundă
unui mare număr de situaţii. Aceste suporturi operaţionale sunt pro-
puneri concepute astfel încât profesioniştii contabili să le poată adapta
în funcţie de propria lor organizare internă şi în funcţie de nevoile
clienţilor lor.
52
Ele pot fi, de asemenea, susceptibile: de a fi înlocuite cu alte
suporturi, de a le fi modificată forma sau de a fi redactate informatizat.

Dosarul de lucru indicativ

Cuprinde foile de lucru specializate pentru dosarul anual şi dosa-


rul permanent. Dosarul anual cuprinde pentru fiecare ciclu controalele
de efectuat, suporturile operaţionale de utilizat, concluziile şi propu-
nerile necesare. Aceste documente sunt utilizate clasându-le pe ciclu-
rile de operaţii în bibliografie sau dosare distincte (permanente, anuale)
pentru fiecare client în parte.
t r

o
o-i
£.1
ln £
o re
BS g
r
t r
t
O "»9 P

IE
sg.
651 yi

B S'

53
3. SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII

31. - Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi


contractarea lucrărilor.
32. - Organizarea şi programarea misiunii.
33. - Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii
clientului.
34. - Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii.
35. - Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar.
36. - Lucrările de închidere a exerciţiului financiar.
37. - Eliberarea atestării.

Ş
.
l
os

i
u
u
t/D

54
31. CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR
ÎNTREPRINDERII CLIENTE ŞI
CONTRACTAREA LUCRĂRILOR

REAMINTIREA NORMELOR

NORME GENERALE DE BAZĂ

Acceptarea şi menţinerea misiunilor


Profesionistul contabil, înainte de a accepta o misiune, tre-
buie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini, ţinând seama de
regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de
regulile de independenţă şi incompatibilitate. Pentru misiunile
repetabile se va verifica periodic dacă permit sau nu menţinerea
lor.
NORMA 115

Contractarea lucrărilor
Relaţiile liber-profesionistilor contabili cu clienţii lor se sta-
bilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele
părţi.
NORMA 122

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE

Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului.


Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere
globală a întreprinderii, a evoluţiei sale recente şi a mediului
său înconjurător, în scopul asigurării că situaţiile financiare dau
o informaţie coerentă şi credibilă.
NORMA 2120

55
OBIECTIVE

Cunoaşterea globală a întreprinderii clientului şi a mediului


său
înconjurător;
Identificarea riscurilor;
Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă;
Aprecierea posibilităţii realizării misiunii în cadrul cabine
tului
şi acceptarea misiunii;
Respectarea regulilor deontologi
ce în cazul preluării m
-i
siunii de la un coleg;
Determinarea naturii şi întinderii misiunii şi stabilirea unui
proiect de buget şi contract de prestări de servicii;
•|. .•= Stabilirea primelor elem ente de consultanţă necesare între-
•"? '2 prinderii.
Mt
C Q Q JO )
U

311. Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente


şi a mediului său înconjurător
•^ u
la
§c

a
3111. Demersul
înainte de a se accepta misiunea şi în vederea definirii naturii
acesteia, profesionistul contabil este necesar să stabilească anumiţi
parametri ai întreprinderii pentru a o putea înţelege.
Această cunoaştere globală a întreprinderii, a activităţilor sale
şi a mediului său înconjurător este importantă în cadrul misiunii de
ţinere a contabilităţii, întocmirii şi prezentării conturilor anuale, în-
trucât ea constituie unul din elementele care permit profesionistului
contabil efectuarea raţionamentului său profesional asupra coerenţei
şi credibilităţii situaţiilor financiare.

56
3112. Tehnici de cunoaştere a întreprinderii
Vizitarea întreprinderii este un element esenţial al cunoaşterii
întreprinderii.
Ea permite profesionistului contabil:
întâlnirea cu conducătorul întreprinderii şi aprecierea „cli-
matului" general al întreprinderii;
- de a vedea activitatea întreprinderii: mono sau pluri-activitate,
starea bunurilor/mijloacelor (localuri, utilaje etc.); aprecierea
calităţii organizării contabilităţii: sisteme contabile, sisteme
informatice, sisteme de conservare/arhivare etc.; modalitatea
colectării documentelor justificative necesare.

Interviuri. Profesionistul contabil se întâlneşte cu conducătorul


o
întreprinderii, cu alte persoane care lucrează în întreprindere şi bine- Oo
S3
înţeles cu persoanele împuternicite cu anumite atribuţii administrative
n<-»•i fn -
s? si contabile. Obiectivul acestor întâlniri este intervievarea acestora 8 5 -i
în vederea obţinerii maximului de informaţii din partea lor, pentru »
a cunoaşte mai bine întreprinderea şi nevoile ei. S

Colectarea documentelor justificative. Profesionistul contabil


va face cunoscut conducătorului întreprinderii documentele justifi-
cative indispensabile misiunii sale, care vor trebui înscrise în contractul
de prestări de servicii cu termenele aferente de predare.

312. Identificarea riscurilor

Misiunea ţinerii contabilităţii, întocmirii şi prezentării conturilor


anuale este în mod deosebit destinată micilor întreprinderi care sunt
cel mai adesea caracterizate prin:
inexistenţa, în formă scrisă, a regulilor lor de organizare internă;
o absenţă a separaţiei între anumite funcţii;

57
riscul de neexhaustivitate (neînregistrarea sau neînlocuirea
în totalitate) a informaţiilor din cauza caracteristicilor de or-
ganizare internă a întreprinderii.
Aceste caracteristici sunt cele care îl determină pe profesionistul
contabil să propună conducătorului întreprinderii o misiune de ţinere
a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, în locul
unei misiuni de examinare a contabilităţii, întocmire şi prezentare a
situaţiilor financiare.
Pot exista, pentru anumite întreprinderi, factori de risc specifici.
Cu titlu indicativ, se pot cita, de pildă:
activitatea întreprinderii: sector în dificultate, piaţă tradi-
ţională etc.;
situaţia actuală a întreprinderii: finanţe dezechilibrate, pro-
duse învechite, piaţă restrânsă, calitatea personalului contabil;
'S-t, anumite practici ale întreprinderii care merită un control
'«"E aprofundat: neplata furnizorilor etc.;
• antecedentele întreprinderii: constatări negative ale organelor
,„ fiscale, conflicte sociale etc.
cs v

I
I
Aceste aprecieri conduc profesionistul contabil să fie în mod
deosebit vigilent asupra riscurilor constatate, să recomande remedierile
r O -B
§ § care i se par realizabile şi în extrem, să aprecieze necesitatea
a de a refuza misiunea.

313. Definirea necesităţilor întreprinderii în


materie contabilă

Pentru definirea cât mai aproape de nevoile întreprinderii în


materie contabilă şi deci a preciza dimensiunea misiunii, profesionistul
contabil ia cunoştinţă:
de natura şi calitatea lucrărilor contabile cerute întreprinderii
de reglementările în vigoare şi de cererea formulată de con-
ducătorul întreprinderii privind contabilitatea financiară şi
de gestiune;
58
caracteristicile contabile şi fiscale ale întreprinderii privind
cel mai adesea activitatea sa;
- cantitatea de lucru în caz de ţinere parţială sau completă a
contabilităţii;
prestaţiile complementare misiunii contabile dorite de către
client: supravegherea îndeplinirii obligaţiilor sociale, juridice
etc.

314. Posibilitatea realizării misiunii

Profesionistul contabil apreciază dacă poate accepta misiunea


respectând normele profesionale şi în mod deosebit norma privind
calitatea lucrărilor şi norma independenţei.

De asemenea, va aprecia gradul independenţei pe care îl va avea


în raport cu clientul: interese personale, importanţa onorariilor în raport
cu cifra de afaceri a cabinetului etc.

în sfârşit, profesionistul contabil se va asigura de respectarea & =:


regulilor de etică în cazul preluării unei misiuni de la un coleg. "*"*

315. Definirea misiuniiElementele astfel colectate permit profesionistului contabil să
decidă dacă poate să accepte misiunea, definind tipul misiunii (ţinerea
contabilităţii sau examinarea contabilităţii), precizând cantitatea şi
natura lucrărilor, în număr de ore, în periodicitatea intervenţiilor şi în
nivelul acestor intervenţii.
Aceste elemente permit profesionistului contabil să îşi stabi-
lească un buget si să întocmească propunerea contractului de prestări
de servicii.

59

o
p
oe
3.
1
M
P -K
??"
S ^
p

g
316. Conţinutul contractului

Contractul de prestări de servicii privind ţinerea contabilităţii,


întocmirea şi prezentarea conturilor anuale este necesar să aibă con-
ţinutul prevăzut de „modelul a" anexat Standardului profesional
nr. 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare.
Bineînţeles conţinutul contractului va fi adaptat caracteristicilor
întreprinderii şi celor convenite cu clientul.
O atenţie deosebită se va acorda prevederilor punctului 2 obli-
gaţiile părţilor urmărind respectarea cu claritate a conţinutului şi
termenelor obligaţiilor reciproce pentru a se evita astfel eventualele
litigii.
5B- fc,

Sa
S, « 317. Scrisoarea către un coleg, atunci când
U JS
88
urmează a îl înlocui pe acesta
a no >
^ IN

sa Această procedură este prevăzută de Codul etic naţional al


•<-> U profesioniştilor contabili din România. Membrul Corpului care a
£• « fost solicitat trebuie să îndeplinească obligaţia profesională cu
s ««
O -w acceptul clientului de a cere, de regulă în scris, membrului Corpului
aflat în funcţiune, informaţiile necesare indicând natura generală
a cererii sale.

Modelele de scrisori (scrisoare şi răspuns) privind această


situaţie sunt anexate prezentului ghid.

318. Prima consultanţă şi sugestii


Cunoaşterea activităţii întreprinderii, respectiv cunoaşterea glo-
bală a acesteia, este etapa privilegiată care îi permite profesionistului
contabil să examineze cu un „ochi nou", funcţionarea întreprinderii
şi să facă primul diagnostic.
60
Acest diagnostic se va axa în mod deosebit pe organizarea con-
tabilă (existentă sau de organizat în viitor), ca şi pe componentele
fiscale (descoperirea unei aplicări eronate de TVA, de pildă) sau asupra
modalităţilor juridice (activităţile întreprinderii corespund formei şi
obiectului prevăzut în actul constitutiv?; sunt luate măsuri juridice
asigurătorii în raport cu clienţii şi furnizorii?).
Diagnosticul astfel stabilit trebuie să conducă profesionistul
contabil să facă celui care gestionează patrimoniul sugestiile necesare
şi eventual propunerea şi a unor misiuni complementare.

319. Documentarea dosarului permanent

La sfârşitul acestei etape, profesionistul contabil dispune de primele


elemente ale informaţiei permanente asupra întreprinderii care o e vor fi
ordonate în „dosarul permanent".
.
O rt-

Dosarul permanent va continua să se îmbogăţească în cadrul


procesului permanent de cunoaştere a întreprinderii şi de realizare a
misiunii. El va fi, de asemenea, pus la zi cu ocazia închiderii fiecărui S!'

exerciţiu financiar.

El va fi utilizat de profesionistul contabil ca un mijloc de control


al conturilor, îndeosebi al conturilor: capitaluri proprii; imobilizări;
împrumuturi.

După etapa cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului si


contractarea lucrărilor angajate cu ocazia acceptării unui nou client,
profesionistul contabil:
examinează periodic dacă evenimentele sau schimbările in-
tervenite în întreprinderea clientă mai permit menţinerea con-
tractului încheiat; pune la zi în fiecare an „dosarul
permanent" al clientului.

61
32. ORGANIZAREA ŞI PROGRAMAREA MISIUNII

REAMINTIREA NORMELOR NORME

GENERALE DE BAZĂ

Programarea lucrărilor.
Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea
misiunilor sale, încât acestea să fie realizate în mod eficient.
Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să
descrie felul, întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi
realizată; planul va fi suficient de detaliat pentru a permite e-
laborarea programului de lucru.
Prin programul de lucru se defineşte natura, calendarul şi
întinderea lucrărilor necesare, pentru punerea în aplicare a pla-
nului misiunii.
NORMA 121

Delegarea şi supravegherea lucrărilor.


Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita for-
marea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. El poate
delega acestora executarea unor lucrări, păstrându-şi răspunde-
rea finală a executării misiunii.
NORMA 123

Documentarea lucrărilor.
O bună organizare a misiunilor - responsabilităţilor
-include ţinerea dosarelor de lucru. Ele ajută înţelegerea şi
controlul lucrărilor. Permit, de asemenea, profesionistului
contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale
pentru fiecare misiune îndeplinită.
Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe
perioada prescripţiei legale, protejând confidenţialitatea acestora.
NORMA 125
62
NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND
SITUAŢIILE FINANCIARE

Documentarea lucrărilor.
Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controa-
lele efectuate si pentru a susţine raportul profesionistului con-
tabil.
NORMA 2129

OBIECTIVE:

Obiectivul general al acestei etape este să asigure calitatea şi


eficacitatea în derularea misiunii, ţinând seama de: cererile
clientului;
obligaţii externe: termene legale şi fiscale;
constrângeri legate de organizarea cabinetului;
Această etapă depinde strâns de informaţiile colectate în
timpul fazei cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului şi
contractarea lucrărilor şi, în special, în termenii:
definirii precise a misiunii: natura lucrărilor, volumelor,
periodicităţii intervenţiilor, nivelul participanţilor la inter-
venţii;
identificării riscurilor: înscrierea eventuală a punctelor
specifice în programul de lucru.
Ea conduce la:
planificarea misiunii;
întocmirea unui program de lucru specific, plecând de
la programul de lucru indicativ al acestui ghid.

63
321. Planificarea misiunii
Fiecare dosar este cadenţat şi alimentat cu documentele
necesare în funcţie de termenele de respectat: termene fiscale,
legale, sociale.
Pe de altă parte, repartizarea lucrărilor contabile între
client şi cabinet, prin contract, a permis determinarea frecvenţei
optime a intervenţiilor celor două părţi. Asupra acestui punct,
ţinând seama de respectarea termenelor, cabinetul poate ajunge
la definirea cu clientul a regulilor detaliate optimal privind
termenele de comunicare a documentelor contabile sau a
vizitelor de control.
Planificarea conduce la stabilirea unui plan pe fiecare
dosar şi la întocmirea, de exemplu, a:
CS planului intervenţiilor;
CB
planului controlului regularităţii şi sincerităţii contabilităţii;
CS
calendarului/scadenţarului declaraţiilor, în sfârşit, planul poate
l
O,
conduce la urmărirea timpilor consumaţi în raport cu prevederile
bugetului de timp.

CS M
322. întocmirea programului de lucru
în cadrul acestei misiuni, natura lucrărilor de control de
efectuat este oarecum obişnuită.
Un program de lucru indicativ există în anexa acestui ghid.
Controalele reprezentând lucrările de bază reprezintă garanţia
bunei executări a acestei misiuni.
Totodată, în anumite cazuri, poate fi necesară completarea acestui
program cu efectuarea prealabilă de lucrări specifice legate de:
natura activităţii - de pildă: modalitatea evaluării producţiei în
curs, la o întreprindere de construcţii; riscurile preidentificate -
de pildă: evaluarea avantajelor în natură ale întreprinzătorului
individual sau ale asociatului unic; slăbiciunile eventuale ale
organizării contabilităţii; volumul lucrărilor de efectuat.
64
323. Organizarea misiunii
Norma de delegare şi de supraveghere are clar stabilit principiul
lucrului în echipă şi al delegării, putând fi cu putinţă astfel o suprave-
ghere eficace.
în acest cadru general, este necesar să se stabilească nivelul
intervenţiilor şi să se fixeze partea pe care fiecare colaborator o are la
realizarea misiunii.
Repartizarea exactă a atribuţiilor depinde de natura clientului
şi de modul operativ de a acţiona al cabinetului.
Fiind vorba de o misiune efectuată în general pe lângă micile
întreprinderi, echipa se limitează cel mai adesea la un colaborator,
supravegheat de un profesionist contabil mai cu experienţă; o bună
parte a controalelor este delegată colaboratorului, profesionistul con-
tabil rezervându-si definirea misiunii, relaţiile cu conducătorul între- Ii
prinderii, revederea critică a conturilor anuale şi a foilor de lucru pregă- E.
N
N
85

tite de colaborator. S5<


3 n
1

-: »
n f
I
I

II
p*- O

65
33. ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZĂRII
CONTABILITĂŢII

REAMINTIREA NORMELOR

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUATELE FINANCIARE

Organizarea contabilităţii clientului


Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri
de organizare a contabilităţii, conform referenţialului contabil,
adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.
NORMA 2124

•g l OBIECTIVE
IN *^

Definirea unui plan contabil adoptat;


vi u
S :S • Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative
si/sau contabile ale clientului;
C Cd
SD 2? - Organizarea relaţiei client/cabinet;
Dacă este cazul, formarea/instruirea clientului şi/sau a per-
sonalului contabil;
Eventuala participare la informatizarea întreprinderii.

331. Planul de conturi adoptat

Profesionistul contabil veghează ca acest plan de conturi: să


fie conform cu obligaţiile legale şi să respecte planul de
conturi general;
să fie în concordanţă cu dispoziţiile fiscale (separarea venitu-
rilor de taxe de TVA, de pildă);
66
să răspundă nevoilor de informare a clientului: cunoaşterea
evoluţiilor semnificative ale activităţilor sale cu eventuala
desfăşurare în analitic pe activităţi, pe produse-servicii, pe
locuri geografice etc.; să răspundă nevoilor de control ale
profesionistului contabil.

Profesionistul contabil determină metoda contabilă cea mai


adecvată, în conformitate cu normele tehnice: contabilitatea de anga-
jament în partidă dublă sau simplă, pe care o recomandă clientului la
începutul misiunii.

332. Organizarea sau aprecierea


compartimentelor administrative şi/sau
contabile ale clientului

Compartimente administrative şi/sau contabile, de regulă, nu


există în cadrul întreprinderilor mici cărora le este destinată misiunea
de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale.
De aceea, este necesar să i se amintească clientului obligaţiile
legale în vigoare ce îi revin, privind: 5S
ss*
S. -s
3321. modalitatea organizării administrării
întreprinderii - în toate cazurile.
3322. modalitatea organizării administrative şi/sau
contabile - în cazul când obiectul asigură în totul
sau în parte înregistrările sale contabile.

3321. Modalitatea organizării administrării întreprinderii


Câteva reguli de bază pot fi reamintite clientului în ceea ce
priveşte stabilirea de proceduri proprii acestuia, de pildă:
1. întocmirea unor minime organigrame privind activităţile
întreprinderii;
67
2. întocmirea fişei postului pentru personalul care
W3 întocmeşte,
verifică, aprobă şi înregistrează documentele justificative
pri
I vind operaţii patrimoniale;
cs
ii
!- > «
3. asigurarea cu personal calificat de specialitate
03 N
(selectarea
.a 'S personalului de specialitate; instruirea personalului);
c «
CS ftt
4. stabilirea circuitului documentelor justificative şi

f* conta
bile pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie a
acestora
adaptate mărimii întreprinderii şi particularităţilor
acesteia
în temeiul organigramei, fişei postului etc.;
5. modalitatea ţinerii registrelor obligatorii
(administrative,
fiscale, contabile etc.);
6. întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal şi a
contribu
ţiilor de asigurări sociale;
7. organizarea contabilităţii patrimoniului (plan de
conturi
propriu, relaţia buget de venituri si cheltuieli şi
contabilitatea
de gestiune etc.);
8. modalitatea de inventariere a patrimoniului;
9. modalitatea de întocmire a situaţiilor financiare
(bilanţ
contabil, cont de profit şi pierdere, anexe);
10. păstrarea/arhivarea documentelor şi registrelor legale.

3322. Modalitatea organizării administrative


şi/sau contabile
Realizarea procedurilor proprii arătate la punctul 3321
conduce desigur, prin respectarea lor, la asigurarea îndeplinirii
reglementărilor legale privind buna administrare şi contabilizare a
operaţiilor patrimoniale ale clientului.
Când clientul asigură, în totul sau în parte, documentarea
operaţiilor patrimoniale, întocmirea unor declaraţii fiscale sau
ţinerea unor registre, aşa cum s-a convenit prin contractul de
prestări de servicii, atunci profesionistul contabil se asigură că
persoana sau persoanele
68 cărora li s-au stabilit aceste atribuţii de serviciu au
competenţa necesară.
Această apreciere face parte din etapa 31.-
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente si
contractarea lucrărilor, iar de rezultatul ei poate depinde o
orientare diferită a repartizării mai mult sau mai puţin
aprofundate a sarcinilor si a lucrărilor de control, în cursul
şi la sfârşitul exerciţiului financiar.
în plus, profesionistul contabil se asigură că aceste
lucrări sunt corect îndeplinite procedând la controalele
efectuate în cursul şi la sfârşitul exerciţiului financiar,
prin examinarea analitică a documentelor justificative şi a
înregistrărilor în registrele obligatorii.

333. Organizarea relaţiei client/cabinet CW

s
Derularea misiunii în cursul exerciţiului financiar 3: S
trebuie să fie organizată stabilind frecvenţa şi modalitatea o J»
intervenţiilor. § S
în cazul când cabinetul asigură înregistrările contabile este
I!
ir
important să se stabilească prin contractul de prestări de
servicii: modalitatea de transfer a documentelor; frecvenţa
înregistrărilor contabile; ta

organizarea înregistrărilor contabile în


interiorul cabinetului.
Modelul a de contract de prestări de servicii -
propus în anexa Standardului profesional nr. 21 la punctul
2 - obligaţiile părţilor - a avut în vedere satisfacerea
calendaristică a obligaţiilor rezultate din relaţia
client/cabinet.

334. Formarea/instruirea personalului

Insuficienţele constatate cu ocazia cunoaşterii


activităţilor întreprinderii asupra acestui punct pot să îl
determine pe profesionistul contabil să ceară
clientului/conducătorului întreprinderii asigurarea

69
unei formări/instruiri complementare a personalului său contabil
li
U *J
(sau a persoanei care are atribuţia înregistrărilor contabile).
Această formare poate fi realizată prin cabinetul
profesionistului contabil sau printr-o altă societate sau organism
de profil - filială CECCAR. Formarea personalului clientului prin
cabinet permite asigurarea unei mai bune şi corespunzătoare relaţii
între formarea primită şi metodologia cabinetului.
în plus, se va recomanda persoanei din întreprindere care
efectuează înregistrările contabile să ceară soluţii cabinetului ori
de câte ori apare o dificultate (de pildă, în cazul problemelor de
codificare, respectiv de aplicare a planului de conturi).
Formarea/instruirea personalului clientului poate fi oferită
şi de cabinet, în baza altui contract de prestări de servicii - pentru
restul personalului care efectuează operaţii patrimoniale sau în
legătură cu acestea; de pildă, mânuitorii de bunuri şi valori -
magazionerii si casierii; comisiile de inventariere a patrimoniului
etc.

es :s
335. Eventuala participare la
« informatizarea întreprinderii
SE?
o° 3351. Modalitatea de participare
Din ce în ce mai mult, întreprinderile mici si mijlocii doresc
informatizarea unora din funcţiile lor, de pildă, cea comercială
(gestiunea stocurilor, facturarea, clienţi/furnizori), cea de gestionare
a personalului (state salarii, evidenţa impozitelor şi a contribuţiilor,
declaraţiile acestora), cea contabilă.
Este de dorit ca profesionistul contabil să fie interesat de
această informatizare şi să participe activ atunci când se stabileşte
caietul de sarcini; prin cunoaşterea activităţilor întreprinderii el este
evident i contabil la informatizarea întreprin-
com-
petent 70
pentru
a
partici
pa
împreu
nă cu
conduc
ătorul
întrepri
nderii
la
identifi
carea
necesit
ăţilor
acestei
a.
P
a
rt
i
c
i
p
a
r
e
a
p
r
o
f
e
s
i
o
n
i
s
t
u
l
u
derii şi/sau a contabilităţii este o misiune specifică ce nu intră în cadrul
misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor
anuale; în cazul programelor informatice utilizate în domeniul finan-
ciar-contabil se va ţine seama de normele tehnice de resort.

3352. Analiza critică a programului informatic.


Softul contabil existent
Dacă întreprinderea clientului este deja informatizată în ceea
ce priveşte sistemul contabil, profesionistul contabil este necesar să
procedeze la o analiză critică a acestui Soft.
De regulă, două situaţii se pot întâlni:

* Softul utilizat de întreprindere nu este cunoscut de cabinet.


e ra t a
în afara verificării cerinţelor minimale menţionate mai înainte, §
controalele ce se vor efectua vor avea în vedere:
S.
- coerenţa generală în privinţa totalurilor sumelor dintre jur- - . N

nale, balanţele de verificare şi cartea-mare; &3< •"!

2. £
B
g
I
î
W .e a
M test asupra unei perioade (lună): coerenţa dintre înregistrările
din jurnale şi cartea-mare (mai ales între conturile centrali-
zate);
numerotarea cronologică a ediţiilor listărilor; imposibilitatea
modificării unei perioade închise; controlul fiabilităţii
transferurilor înregistrărilor din alte soft-uri asociate
(comercial, salarii etc.) şi testul asupra unei luni;
utilizarea corectă a manualului de proceduri informatice de
către personalul clientului;
- existenţa unui manual de proceduri informatice suficient şi a
unei asistenţe externe corespunzătoare;
existenţa şi respectarea procedurilor de salvare şi arhivare
corespunzătoare.
71
Profesionistul contabil apreciază insuficienţele constatate şi pro-
cedează la comunicarea către client a celor constatate, printr-un raport
intermediar.

* Softul utilizat este cunoscut de cabinet si fiabilitatea sa nu


poate fi pusă la îndoială.

Profesionistul contabil apreciază, în acest caz, numai utilizarea


procedurilor informatizate ale softului şi procedează, în scris,
printr-un raport intermediar, la comunicarea observaţiilor necesare.

•a.
•c
-g -
l
I
I

ii
S W

u;»
'3 3 -
34. CONTROLUL REGULARITĂŢII
ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII

REAMINTIREA NORMELOR

NORME GENERALE DE BAZĂ

Programarea lucrărilor
Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea
misiunilor sale, încât acestea să fie realizate în mod eficient.
Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să
descrie felul, întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi
realizată; planul va fi suficient de detaliat pentru a permite
elaborarea programului de lucru.
Prin programul de lucru se defineşte natura, calendarul şi
întinderea lucrărilor necesare, pentru punerea în aplicare a
planului misiunii.
NORMA 121

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE

Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii


Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor
contabile şi de existenţa registrelor legale.
__________________________________________ NORMA 2125

OBIECTIVE
Diversitatea clientelei determină profesionistul contabil
să-şi organizeze misiunile sale pe parcursul exerciţiului financiar

73
_ --B.
în aşa fel încât să corespundă cât mai bine necesităţilor
;|2 'C
clienţilor printr-un raport cost/calitate satisfăcător. De
l aceea, el poate efectua o parte din lucrările de control în
I
I cursul exerciţiului financiar, împărţind derularea misiunii în
l
f timp, în scopul asigurării:
£•= s respectării etapelor permanente ale misiunii;
8
S .B O
t« - efectuării unor lucrări de control în timpul exerciţiului
financiar şi îndeosebi:
^> controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor
contabile (în cazul când cabinetul asigură înregistrările
contabile ale clientului, aceste controale sunt
cuprinse în procedurile de ţinere a contabilităţii);
^ aprecierea constatărilor şi comunicarea către client a
observaţiilor necesare;
pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar.

341. Respectarea succesiunii etapelor misiunii

Este vorba, în primul rând, de asigurarea executării


succesiunii etapelor misiunii a căror realizare permite:
cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului;
- organizarea şi programarea lucrărilor;
- organizarea sau controlul organizării contabile a
întreprin
derii.
Structura unei mici întreprinderi este simplă şi va fi în
general apreciată în mod global, în cadrul primului exerciţiu
financiar.
în anii următori, este cazul să se asigure punerea la zi a
acestei cunoaşteri a activităţilor întreprinderii şi îmbunătăţirea
eventu ală a organizării fie a misiunii, fie a întreprinderii cliente.

74
342. Efectuarea unor lucrări de control în timpul
exerciţiului financiar

3421. Controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor


contabile
Normele tehnice prevăd că, pentru a se asigura o imagine fidelă
a situaţiei financiare si a performanţelor obţinute de întreprindere,
trebuie respectate cu bună-credinţă regulile privind evaluarea şi ce-
lelalte norme si principii contabile, cum sunt:
© principiul prudenţei, care presupune o apreciere rezonabilă
a faptelor în scopul evitării riscului de a transfera în viitor
incertitudini prezente susceptibile de a greva patrimoniul şi
rezultatele financiare ale întreprinderii, în acest scop, valoarea
oricărui element trebuie să fie determinată având în vedere O
p
următoarele aspecte:
a. se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute AB.
| J
(evidenţiate) până la data încheierii exerciţiului finan
8*
ciar;
b. se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi de pier
derile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului a
financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior,
chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data
încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului;
c. se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate
deprecierilor constatate, pe baza inventarierii patrimoniu
lui, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este
profit sau pierdere.
principiul permanenţei metodelor, care conduce la conti-
nuitatea aplicării regulilor si normelor privind evaluarea, în-
registrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patri-
moniale şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp
a informaţiilor contabile;
75
© principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia se presu-
pune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţio-
narea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea
continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a
acesteia. Dacă clientul a luat cunoştinţă de unele elemente
de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce
la incapacitatea acestuia de a-şi continua activitatea, este ne-
cesar ca aceste elemente să fie aduse la cunoştinţa profesio-
nistului contabil;
© principiul independenţei exerciţiilor, care ia în conside-
rare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerci-
ţiului financiar pentru care se va face raportarea fără a se
ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţi-
şl lo r;
© principiul intangibilităţii, care cere ca bilanţul de deschidere
jţj CS

3 a al unui exerciţiu să corespundă cu bilanţul de închidere al


exerciţiului precedent;
-M OJ
© principiul necompensării, potrivit căruia elementele de
activ
g | şi de pasiv trebuie să fie evaluate şi înregistrate în contabilitate
u
* separat, nefiind admisă compensarea valorii lor între ele şi
nici între veniturile si cheltuielile din contul de rezultate; ©
principiul prevalentei fondului asupra formei (preluat în
reglementări financiare prevalente economicului asupra juri-
dicului), care cere ca informaţiile înregistrate în contabilitate să
reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tran-
zacţiilor, nu numai forma lor juridică; de pildă, în cazul
leasingului financiar, beneficiarul a dobândit numai posesia şi
utilizarea bunului, locatorul păstrându-şi dreptul de
dispoziţie asupra bunului; deci cu toate că nu este proprietar
deplin, beneficiarul bunului îl va înregistra în cadrul activelor
sale, iar obligaţia de plată către locator, corespunzător în pasiv;
76
© principiul importanţei semnificative consideră că este
semnificativă orice informaţie omisă sau eronat înregistrată
care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor,
luate pe baza situaţiilor financiare; de aceea, pragul de sem-
nificaţie este o limită valorică stabilită de profesionistul con-
tabil, după anumite reguli care îi permit acestuia să aprecieze
dacă nivelul de informare asigurat prin situaţiile financiare
este de natură a influenţa deciziile utilizatorilor acestora.

Regularitatea contabilităţii, aşa cum s-a arătat mai înainte,


presupune conformitatea contabilităţii cu reglementările în vigoare şi
cu normele tehnice aplicabile.
Sinceritatea contabilităţii presupune aplicarea cu bună
credinţă a regulilor şi procedurilor contabile în funcţie de cunoaşterea
pe care responsabilii înregistrării operaţiilor şi tranzacţiilor în conturi
5-2 l
trebuie să o aibă despre realitatea, importanţa operaţiilor şi a evenimen- l
telor ce au loc în întreprinderea clientului. a-i.
Atunci când înregistrările contabile sunt efectuate de client,
profesionistul contabil controlează ulterior, prin sondaj, calitatea:
IJ
existenţei documentelor justificative; modalităţii de respectare a ii
S ST
regularităţii şi sincerităţii acestor înregistrări.

Dacă înregistrările contabile sunt asigurate de cabinetul profe-


sionistului contabil, în general, nu va fi necesar să se procedeze la
controlul ulterior al acestora, întrucât respectarea regularităţii şi
sincerităţii contabilităţii este realizată prin aplicarea corectă a proce-
durilor cabinetului.

Totuşi profesionistul contabil se va asigura periodic că toţi


colaboratorii săi, care au în atribuţii lucrări de înregistrări contabile,
au competenţa necesară şi asigură îndeplinirea corectă a lucrărilor
lor. în acest sens, profesionistul contabil poate proceda la aplicarea
unor teste de control.
77
Două abordări sunt posibile pentru realizarea acestui control al
înregistrărilor contabile:
fie înaintea efectuării controlului printr-un test asupra unor
înregistrări contabile din zile diferite ale unei luni; fie în
timpul controlului prin analiza unor înregistrări contabile ale
anumitor operaţii selecţionate.
Profesionistul contabil verifică, de asemenea, aplicarea corectă
a obligaţiilor privind sarcinile sociale: îndeplinirea condiţiilor cerute
întocmirii statelor şi listelor de plată, cotele de asigurări sociale şi
de sănătate, cotele celorlalte contribuţii si, în general, respectarea
dispoziţiilor legale şi contractuale (individuale sau colective de mun-
că).

3422. Aprecierea constatărilor şi comunicarea către


client a observaţiilor necesare
Finalitatea misiunii este de a da o asigurare asupra coerenţei şi
credibilităţii situaţiilor financiare în raport cu cunoaşterea întreprin-
derii şi a mediului său înconjurător.

contabil a dobândit această cunoaştere la un moment dat.


Dar o întreprindere este într-o continuă mişcare şi este
esenţial pentru profesionistul contabil să obţină informaţiile
evoluţiilor semnificative care pot avea o influenţă asupra
situaţiilor financiare sau care trebuie să fie reflectate în acestea.
Contactele sistematice ale profesionistului contabil cu
clientul său îi permit să colecteze aceste informaţii şi este
important ca obţinerea lor să fie consemnată în scris - în foi de
lucru depuse apoi în dosarul exerciţiului - putând astfel să
aprecieze:
litigiile apărute în timpul exerciţiului financiar
necesitând,
poate, constituirea unui provizion;
investiţiile importante necesitând finanţări;
soldurile sau bonificaţiile practicate sau evoluţia politicii
pre-
ţurilor putând explica astfel evoluţia marjei
comerciale;
78
- evoluţia remuneraţiilor administratorului (şefului întreprin-
derii) justificând, eventual, un control al evoluţiei avantajelor
în natură.
Evident constatările privind controlul regularităţii contabilităţii
vor fi aduse la cunoştinţa clientului printr-un raport intermediar la
data constatării, sugerându-i acestuia modalităţile de remediere a defi-
cienţelor constatate.

343. Pregătirea lucrărilor pentru închiderea


exerciţiului financiar

Pregătirea acestor lucrări este strâns legată de caracteristicile


privind hotărârile ce urmează a fi luate în cadrul întocmirii situaţiilor
financiare.
în acest sens, anumite lucrări pot fi realizate în totalitate
sau pregătite în cursul exerciţiului, cum ar fi:
controlul conturilor terţilor, dacă sunt importanţi, putând fi
analizaţi la o dată apropiată de data închiderii exerciţiului, 3- §•
§• 2.
pentru a reduce sau chiar a suprima anumite lucrări de control
ale sfârşitului exerciţiului;
pregătirea anumitor situaţii privind: declaraţiile de TVA,
fişele fiscale ale angajaţilor, declaraţiile privind retribuţiile
anuale, impozitele şi contribuţiile aferente etc.

.
5g
a-
§.
-S

»< ' = :
35. LUCRĂRI DE CONTROL ALE ÎNCHIDERII
EXERCIŢIULUI FINANCIAR

REAMINTIREA NORMELOR

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE

Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii


Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor
contabile şi de existenţa registrelor legale.
NORMA 2125

închiderea conturilor
Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile
necesare închiderii exerciţiului financiar:
> pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative furni
zate de client;
> recurgând eventual la o simplificare a înregistrărilor re
zultatelor inventarierii;
> punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.
El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asigură
că ele sunt corect contabilizate de către client
NORMA 2126

OBIECTIVE

Primirea dosarului inventarierii anuale, conform clauzelor


contractului de prestări de servicii încheiat cu clientul;

80
Colectarea faptelor si evenimentelor importante ale exer-
ciţiului;
Efectuarea controlului conturilor;
Documentarea controalelor efectuate;
Pregătirea declaraţiilor fiscale.

351. Primirea dosarului inventarierii anuale

Atât Normele tehnice, cât şi Normele privind organizarea şi


efectuarea inventarierii patrimoniului, stabilesc această obligaţie în
sarcina celui care gestionează patrimoniul, respectiv clientul profe- o
sionistului contabil.
3,
Aceste obligaţii vor fi aduse la cunoştinţa clientului atunci când
se negociază clauzele contractului de prestări de servicii, aşa cum n <*
rezultă din modelul (a) de contract, anexat la Standardul profesional 3.8-
nr. 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi pre- II
zentarea situaţiilor financiare. 52
§ 65
Dacă s-a convenit cu clientul încheierea contractului potrivit D.™
modelului (a) sus menţionat, profesionistul contabil urmează să N 63

primească din partea acestuia dosarul inventarierii anuale, cuprin-


zând:
a. deciziile de numire a comisiei şi a subcomisiilor de inventa
riere;
b. listele de inventariere (cod 14.3.12.) întocmite de subcomisii
pe locurile de depozitare a bunurilor;
c. extrasele de cont confirmate sau procesele verbale de punctaj
pentru inventarierea creanţelor, a datoriilor şi a trezoreriei;
d. listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei
de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau
deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile, comenzi în curs,
81
abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obli-
gaţiile incerte sau în litigiu;
e. procesul verbal privind rezultatele inventarierii;
f. registrul inventar (cod 14. l .2.), pentru a fi înregistrate rezul
tatele inventarierii.

în caz de insuficienţă a datelor primite (incomplete, incorect


întocmite etc.) sau de depăşire a termenelor contractuale, profesionistul
contabil înştiinţează clientul, printr-un raport interimar, asupra acestor
deficienţe, făcându-şi rezervele necesare privind buna închidere şi
respectare a datelor lucrărilor sale de prezentare a situaţiilor finan-
ciare.
în această etapă a demersului său, profesionistul contabil preia
aceste informaţii în cadrul înregistrărilor contabile de închidere a
s§ exerciţiului financiar.
c3 352. Colectarea faptelor şi a evenimentelor
8 fi
•S "S importante
a> v

'2 = £ Aşa cum s-a arătat la punctul 342 „efectuarea unor lucrări de
control în timpul exerciţiului financiar", au fost făcute anumite con-
y «
statări privind controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor conta-
bile, comunicându-i-se clientului constatările stabilite, sugerân-
du-i-se totodată şi modalităţile de remediere a deficienţelor observate.
La sfârşitul exerciţiului este necesar ca aceste constatări şi
sugestii să fie însuşite sau nu de şeful întreprinderii (clientul profesio-
nistului contabil) şi să se verifice dacă nu există şi alte deficienţe,
urmând ca profesionistul contabil să se asigure că acestea au fost sau
nu corect înregistrate în conturile închiderii exerciţiului financiar.

353. Efectuarea controlului conturilor

Trei tipuri de tehnici pot fi puse în acţiune:


82
analiza conţinutului conturilor şi în mod special a soldurilor
lor;
concordanţa anumitor date cu documentele justificative
externe sau interne;
controlul coerenţei şi credibilităţii.

3531. Analiza conturilor


Analiza conturilor este o tehnică de control care constă în urmă-
toarele lucrări:
precizarea componenţei soldului prin defalcarea acestuia în
elementele lui corect identificabile;
verificarea corectei totalizări a componentelor soldului;
aprecierea componentelor soldului: data, suma totală, denu-
3:3.

PD n


- în anumite cazuri, verificarea în totalitate a operaţiilor compo- Ş-§
BS 3, 9
~
£3 »2

l "

S
mirea, scadenţa etc.;
analiza corectei contabilizări a componentelor soldului (înre-
gistrarea iniţială);

nenţei soldului; de pildă, numărul scadenţelor de plată sau


de încasare a unor conturi de creanţe sau obligaţii.

3532. Concordanţa cu documentele justificative


Această tehnică are drept scop asigurarea verificării coerenţei
diferitelor elemente ale situaţiilor financiare, ale contabilităţii si ale
documentelor fiscale: între ele;
între ele şi informaţiile primite de la client. Concordanţa datelor
contabile se face atât cu documentele justificative interne, cât şi
externe întreprinderii.
Această tehnică are o forţă mai mult sau mai puţin probantă,
după cum este cazul concordanţei cu un document justificativ intern

83
(de pildă, statul de plată) sau un document justificativ extern (de
pildă, factura furnizorului).

Când cabinetul asigură înregistrările contabile ale


documentelor justificative, unele din aceste verificări de
concordanţă sunt efectuate cu ocazia ţinerii/înregistrării în
registrele contabile.

Această tehnică a concordanţei datelor contabile cu


documentele justificative externe va fi necesar de efectuat la
sfârşitul exerciţiului financiar pentru următoarele posturi:

Imobilizări = facturi sau acte;


s*.

împrumuturi = contracte, acte şi situaţii de


wg rambursare
OG
(amortizarea lor);
C5
S -ă Datorii fiscale = registrele fiscale, recapitulaţiile
şi sociale statelor şi listelor de plată,
, reclamaţiile;
'C 8
Conturi financiare = extrasele de cont bancare.
-
S Tehnica concordanţei datelor contabile cu documentele
justificative interne permite controlul următoarelor posturi:

CAPITALURI PROPRII = procesul verbal al Adunării


generale,
documentele justificative primite
din partea şefului întreprinderii
(administratorului) pentru
mişcările afectând contul
întreprinzătorului individual
(pentru întreprinderile individu-
ale) sau conturile de capitaluri
ale asociaţilor (pentru societăţile
comerciale);

STOCURI ŞI PRODUCŢIE = situaţia centralizatoare a listelor


de ÎN CURS DE EXECUŢIE inventariere şi alte detalii
primite din
partea clientului;
84
PROVIZIOANE PENTRU = situaţia extraselor de cont confirmate
CREANŢE LITIGIOASE sau procesele verbale de punctaj pentru
inventarierea creanţelor şi motivarea scrisă pentru cauzele deterio-
rării creanţelor;

CONTUL DE PROFIT = situaţia vânzărilor cu declaraţiile de


ŞI PIERDERE TVA, situaţia salariilor plătite cu de-
claraţiile de impozite şi contribuţii
etc.

3533. Controlul coerenţei şi credibilităţii


Cele două tehnici de analiză a conţinutului conturilor şi de con- n
cordanţă a acestora cu documentele justificative asigură coerenţa şi
credibilitatea conturilor luate individual; de pildă, coerenţa şi credibili- f
tatea conturilor terţilor controlaţi.
s*
Al doilea nivel de control al coerenţei şi credibilităţii trebuie să
fie efectuat asupra situaţiilor financiare şi asupra declaraţiilor fiscale
I
I
controlate în mod global. | T
§ S"
Acest al doilea nivel de control este obiectul examinării critice
care se efectuează la sfârşitul misiunii asupra proiectului de situaţii
financiare şi de declaraţii fiscale.

354. Documentarea controalelor efectuate


Pentru efectuarea în bune condiţii a acestor controale, profesio-
nistul contabil se bazează pe:
• cartea-mare în copie, care, dacă are pe lângă codul contabil
şi un scurt comentariu, poate fi considerată ca o foaie de
lucru;

85
- un dosar de organizare a controlului (eventual pe suport infor-
matic).
Acesta este fie structurat pe cicluri de exploatare (trezorerie,
cumpărări, vânzări, stocuri, imobilizări etc., fie pe conturi sau grupe
de conturi.
Structura pe cicluri are avantajul de a fi:
logică, pentru colaboratorul profesionistului contabil care
controlează conturile de personal simultan cu conturile de
asigurări sociale, protecţie socială şi conturile asimilate, pre-
cum şi cu bugetul statului;
utilă, pentru profesionistul contabil, atunci când efectuează
supravegherea lucrărilor.
.2
'u

-
i
B S
II
"° ^
4)<u
"C <u

Dacă sistemul informatic permite, fiecare foaie sintetică poate


face să apară soldurile corespunzătoare exerciţiului N-l; foile astfel
prezentate sunt un instrument al examinării analitice prealabile con-
trolului (pe baza soldurilor existente înaintea controlului) şi la sfârşitul
misiunii (pe baza soldurilor controlate);
Atunci când dosarul este organizat pe cicluri, fiecare ciclu cu-
prinde:
• o ,foaie sintetică" ce reaminteşte, pe de o parte, suporturile
de consultat şi natura controalelor de realizat, iar pe de altă
parte, permite colaboratorilor profesionistului contabil să in-
dice concluziile şi propunerile lor.

355. Pregătirea declaraţiilor fiscale

Pregătirea declaraţiilor fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar


însoţeşte, în general, misiunea de ţinere contabilităţii, dacă s-a pre-
văzut aceasta în cuprinsul contractului de prestări de servicii.

86
Profesionistul contabil veghează la:
respectarea (sau controlarea, dacă întreprinderea respectă)
legislaţiei în vigoare;
îndeplinirea îndatoririlor de consultanţă fiscală (alegerea între
două opţiuni etc.).
r, /
Aceste operaţii conduc, în special, la controlul: bazei de
impozitare în raport cu datele contabile; buna aplicare a
reglementărilor legale: regimul fiscal, contribuţiile sociale,
taxele locale etc.;
respectarea reglementării şi sincerităţii contabilităţii şi a ter-
menelor de plată.
Declaraţiile fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar rezultă din o
situaţiile financiare (cel mai adesea ca un produs informatizat), fiind
completate cu alte elemente (informaţii complementare etc.) sau lucrări :3-
de conciliere între contabilitate şi fiscalitate.
Colaboratorii profesionistului contabil urmăresc colectarea in-
formaţiilor în timpul lucrărilor sfârşitului exerciţiului financiar.
Declaraţiile fiscale, la sfârşitul exerciţiului financiar, sunt pre- SOi- 3.1
gătite în acelaşi timp cu întocmirea situaţiilor financiare: l
utilizând informaţiile din situaţiile financiare pentru a com- o
S
pleta părţile declaraţiilor fiscale cuprinzând aceste date;
procedând la stabilirea calculului rezultatului fiscal.
Un control al coerenţei este asigurat între: elementele
declaraţiei fiscale între ele; • elementele declaraţiei fiscale
cu datele din situaţiile financiare.
Acest control al coerenţei formale a corelaţiilor lor poate fi foarte
bine informatizat.

87
36. LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI
FINANCIAR

REAMINTIREA NORMELOR

NORME GENERALE DE BAZĂ

Delegarea şi supravegherea lucrărilor


Misiunile liber-profesionistului contabil necesită formarea
unei echipe de asistenţi sau colaboratori. El poate delega acestora
executarea unor lucrări, păstrându-şi răspunderea finală a exe-
cutării misiunii.
NORMA 123

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE

Analiza critică a situaţiilor financiare


Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea
situaţiilor financiare, în raport cu cunoaşterea sa despre acti-
vităţile întreprinderii, a documentelor justificative şi a informa-
ţiilor primite de la client.
NORMA 2127

OBIECTIVE

întocmirea listei punctelor în suspensie rezultate;


Efectuarea examinării critice a situaţiilor financiare;
Asigurarea supravegherii lucrărilor; Pregătirea şi
realizarea interviului final cu clientul; întocmirea
situaţiilor financiare definitive; închiderea dosarului
anual.

88
^

361. întocmirea listei punctelor în suspensie

La sfârşitul lucrărilor de control, colaboratorul profesionistului


contabil însărcinat cu realizarea dosarului de control (sau profesionistul
contabil însuşi) întocmeşte un proiect de situaţii financiare bazat pe
constatările dosarului de control.
El întocmeşte, de asemenea, lista punctelor rămase eventual în
suspensie: întrebări de pus clientului, elemente lipsă etc.
Totodată sintetizează dificultăţile întâlnite în timpul efectuării
misiunii.
r
o
S.
3.
a
n

n
a
re
n
să pregătească examinarea critică a situaţiilor financiare;

In sfârşit, el notează punctele importante, care, eventual, necesită o


supraveghere deosebită şi un interviu cu clientul: de pildă, evoluţii =
inexplicabile ale unor evenimente sau conturi contabile.
Ansamblul acestor elemente poate fi sintetizat într-un docu-
ment numit „Lista punctelor în suspensie", al cărui subiect este tri-
plu:
să atragă atenţia asupra punctelor importante; să
pregătească examinarea critică a situaţiilor • să
pregătească chestionarul interviului cu clientul.

362. Examinarea critică a situaţiilor financiare


M
9
3621. Demersul
în fapt, examinarea critică este o „citire" a proiectului situaţiilor
financiare pentru a verifica atât coerenţa, cât şi credibilitatea acestora
în totalitatea lor.
Această „citire" (lectură) constă într-o:
verificare generală a coerenţei destinată să identifice ano-
maliile flagrante: erori materiale, anomalii de corelare între
diferitele elemente ale situaţiilor financiare şi declaraţiile fis-
cale. Această verificare generală poate fi în mare parte infor-
matizată;
89
verificare a credibilităţii de fond prin corelarea
cunoaşterii activităţilor întreprinderii de către
profesionistul contabil şi a mediului exterior acesteia.

Această ultimă „citire" se bazează pe tehnicile examinării ana-


litice care se aplică informaţiilor comparative a cel puţin două
exerciţii financiare şi în mod deosebit asupra: marjelor
comerciale;
ratelor semnificative (contabilitate, solvabilitate,
lichiditate); situaţiei fluxurilor de trezorerie;
- balanţei de verificare sintetică;
u
- proiectului situaţiilor financiare.
C
Analiza datelor comparate este necesar să ţină seama de condiţiile
e
'3
de exploatare proprii ale întreprinderii în timpul exerciţiului finan-
~s ciar de bază, faţă de cel anterior (N-l). Totodată, această analiză
permite:
validarea în planul credibilităţii a unor elemente
inventariate (elemente de stocuri, producţie în curs de
12 execuţie); facilitarea efectuării unor controale.
ÎS
u

Qy• O
3622. Tehnica examinării critice

u-3
Examinarea critică se bazează pe tehnica examinării
analitice, care permite identificarea fluxurilor financiare
semnificative, variaţiilor anormale şi tendinţelor.
Tehnica examinării analitice are totuşi limite care ţin de
factorii următori:
datele analizate trebuie să fie perfect comparabile;
importanţa semnificativă a diferitelor posturi din
situaţiile financiare trebuie să rămână limitată, aceasta
situându-se chiar prin cumulare sub limita pragului de
semnificaţie stabilit.
90
363. Supravegherea lucrărilor
Fazele precedente ale misiunii au putut fi delegate colaborato-
rilor profesionistului contabil, conform normei de delegare şi supra-
veghere (nr. 2123).
Aceste lucrări fac astfel obiectul unei supravegheri care poate
fi materializată mai ales:
printr-o notă de comentarii;
printr-un paragraf sau prin adnotări pe documente întocmite de
colaboratori sau pe orice alt document de lucru; printr-o notă
r
o
3, ~ Supravegherea se bazează în mare parte pe lista punctelor în

o
a.
n
personală a celui care supraveghează asupra punctelor pe care le-a
rezolvat el însuşi. Gradul de supraveghere este variabil în funcţie de
dosarul respectiv şi de echipa care va participa la misiune.
suspensie şi pe foile de lucru ale examinării critice care, dacă au fost
corect întocmite, trebuie să permită să se meargă la elementele esen-
ţiale ale misiunii.
re
364. Pregătirea şi realizarea interviului final cu x
CD

clientul
C
T
Interviul cu clientul la sfârşitul anului este o bună procedură
tehnică pentru a valida proiectul situaţiilor financiare. ta
Acest interviu, de regulă, bazat pe un chestionar dinainte pregătit n 5'
sub forma unor întrebări, are în vedere:
nota de sinteză a listei punctelor în suspensie, care cuprinde
eventual elementele de cerut clientului sau cele de adus la
cunoştinţa acestuia;
examinarea critică a situaţiilor financiare, care a scos în evi-
denţă anomaliile sau evoluţiile semnificative care trebuiesc
aduse la cunoştinţa clientului. Interviul constă în: • a prezenta
clientului proiectul situaţiilor financiare;
91
- a-1 comenta, pe baza chestionarului dinainte pregătit; a
rezolva punctele în suspensie; a lua deciziile necesare;
a stabili definitiv închiderea situaţiilor financiare.
Cele discutate cu clientul în timpul acestei ultime întrevederi
au scopul de a rezolva punctele cele mai importante, ca: chestiuni de
evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea principiilor contabili-
tăţii, obţinerea de explicaţii asupra unor evoluţii semnificative.
Este deci de dorit a se păstra răspunsurile primite la întrebările
interviului şi concluziile acestei întrevederi.

365. întocmirea situaţiilor financiare definitive


93

e
Interviul şi întrevederea cu clientul pot conduce la modificarea
proiectului situaţiilor financiare prezentate.
înregistrările complementare conduc la întocmirea situaţiilor
es financiare definitive.
i. în această fază finală, profesionistul contabil exercită un atent
S control al coerenţei situaţiilor financiare între ele şi cu dosarul de lucru.
u
Interviul şi întrevederea cu clientul pot să conducă la un diferend
între acesta şi profesionistul contabil cu privire la închiderea situaţiilor

financiare, în acest caz, profesionistul contabil închide situaţiile finan-
'CS
ciare după deciziile luate de client şi care pot da naştere unor puncte
litigioase eventuale, înscrise ca rezerve în cuprinsul atestării (a se
vedea etapa a-7-a).

366. închiderea dosarului anual


închiderea dosarului anual conduce:
la asigurarea că dosarul exerciţiului este complet; la a
înscrie sau a pune la zi anumite elemente ale dosarului
permanent. De pildă, copiile facturilor activelor imobilizate
cumpărate, acte-contracte de împrumuturi sau leasing ale
92
exerciţiului. Elementele dosarului exerciţiului, care au un
caracter permanent, sunt fotocopiate şi transferate în dosarul
permanent, ca de pildă, tabloul soldurilor intermediare de
gestiune şi situaţia fluxurilor de trezorerie; la arhivare.
Practica curentă este de a păstra „la vedere" dosarul
exerciţiului şi al celor două exerciţii precedente şi a le
arhiva pe celelalte. Gestionarea arhivelor face parte din func-
ţia de organizare a cabinetelor.

S
5?
n
g
n

93
37. ELIBERAREA ATESTĂRII

REAMINTIREA NORMELOR

NORME GENERALE DE BAZĂ

Norma de raport
Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport
scris. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de
misiune.
Raportul este realizat în scopul de a face cunoscut clien-
tului şi, dacă este cazul, terţelor persoane natura lucrărilor pro-
fesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucră-
rilor sale.
NORMA 130

NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND


SITUAŢIILE FINANCIARE

Norma de raport
Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit
diligentele prevăzute de normele profesionale privind misiunea
de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor
financiare. De asemenea, atestă în raportul său că nu s-au evi-
denţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa
şi credibilitatea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare sunt
anexate raportului de atestare.
Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori obser-
vaţii) sau se refuză atestarea, profesionistul contabil trebuie să
expună clar motivele respective.
Profesionistul contabil pentru redactarea raportului său se va
folosi de modelele anexate prezentei norme.
NORMA 2130

OBIECTIV

Cu ocazia efectuării misiunii, ansamblul lucrărilor permite


profesionistului contabil să elibereze atestarea misiunii, aşa cum
s-a angajat prin contractul de prestări de servicii.

371. Condiţiile eliberării atestării


w
O-

Atestarea este întocmită şi semnată în ziua terminării lucrărilor


misiunii. K 63

Atestarea se eliberează în condiţiile arătate de normă (nr. 2130)


*
B

si mai ales de comentariul ei.


Pe fiecare pagină a situaţiilor financiare se va f ace de profe-
sionistul contabil, sub semnătura proprie, o menţiune care să
amintească natura misiunii încredinţată şi existenţa atestării;
de pildă:

Prezentele situaţii financiare sunt rezultatul misiunii de ţi-


nere a contabilităţii, fiind însoţite de atestarea noastră eliberată
în condiţiile normelor profesionale ale CECCAR.
Profesionist contabil.................................
Carnet nr..
Profesionistul contabil formulează o observaţie sau un refuz
privind coerenţa şi credibilitatea conturilor anuale dacă a constatat
anomalii care nu au putut fi justificate sau explicate, în acest caz,
profesionistul contabil încheie situaţiile financiare după deciziile luate
de către client, dar va menţiona în atestarea sa punctele litigioase.

Dacă elementele constatate privind coerenţa şi credibilitatea


situaţiilor financiare au o explicaţie satisfăcătoare, profesionistul con-
tabil va nota acest punct forte în dosarul său de lucru putând astfel
elibera o atestare fără observaţii sau refuz.

în întreprinderile care au auditori statutari sau cenzori, profesio-


nistul contabil apreciază, faţă de situaţia dată şi la cererea întreprin-
derii, dacă este cazul, să elibereze sau nu o atestare, ştiind că auditorii
statutari sau cenzorii vor elibera, la încheierea exerciţiului financiar,
o „certificare" superioară atestării sale. Profesionistul contabil va eli-
bera un raport simplu care nu va conţine nicio atestare.

Modelele de rapoarte de atestare a misiunilor de ţinere a conta-


bilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare sunt anexate
normei profesionale nr. 2130.

96
Modele de scrisori către colegi - reamintire
Model A - prima scrisoare..............................100
B -- răspuns la prima scrisoare..............100
C - a doua scrisoare în cazul
neprimirii răspunsului la prima
scrisoare (A)..................................101
D -- prima scrisoare..............................101
E - răspuns la prima scrisoare (D).........102
F -- urmare la răspunsul primei
scrisori (D)....................................102
G -- prima scrisoare..............................103
H -- răspuns la prima scrisoare (G)........104
H bis - alt răspuns la prima scrisoare (G).....104
I -- urmare la răspunsul primei
scrisori (G)....................................105
© Program de lucru indicativ privind controlul
regularităţii şi sincerităţii situaţiilor financiare.................... 106
© Controale specifice aplicabile întreprinderilor
care îşi efectuează direct înregistrările contabile................. 116
© Controale specifice aplicabile întreprinderilor care
ţin o contabilitate de angajament în cursul
exerciţiului financiar.......................................................... 117
Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc
dosarele permanent şi anual..................................................... 118

98
MODELE DE SCRISORI CĂTRE COLEGI

REAMINTIRE
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România
înlocuirea unui coleg
Membrul Corpului chemat de un client să înlocuiască pe
un alt membru al Corpului nu trebuie să accepte executarea
lucrărilor decât:
după ce a obţinut din partea clientului autorizarea de a
contacta colegul predecesor şi a obţine de la acesta in-
formaţiile necesare privind activităţile clientului; după
ce s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de
considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda
efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesio-
nale, cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la
lumină adevărul, de a respecta şi de a cere respectarea
legilor şi reglementărilor în activităţile respective;
după ce a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor
datorate colegului predecesor, când acestea rezultă clar
dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea
efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de
client;
abţinându-se de la orice critică de ordin personal cu pri-
vire la colegul său predecesor; asigurând păstrarea
secretului informaţiilor primite din partea colegului
predecesor.
Membrul Corpului aflat în funcţiune trebuie să transmită
succesorului său, după ce acesta a încheiat contract cu clientul,
toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în
posesia sa, fără întârziere, avizându-1 pe client, în consecinţă;
toate acestea se consemnează într-un proces-verbal semnat de
predător şi primitor.

99
CAZ

GENERAL Model A (prima scrisoare)

Stimate coleg,

Am fost solicitaţi de dl....................................................


(administrator al societăţii............................sau întreprinzător
individual, liber profesionist etc.) pentru a asigura o misiune de
ţinere a contabilităţii, întocmirea si prezentarea situaţiilor finan
ciare, începând cu data de......................
în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profe
sioniştilor contabili din România, vă rugăm să binevoiţi a ne
face cunoscut dacă nimic nu este potrivnic contractării de către
_g noi a acestei misiuni.
Vă asigurăm, stimate coleg, de cele mai bune şi colegiale
o sentimente din partea noastră.
u
t/2

i
s
Model B (răspuns la prima scrisoare)

Stimate coleg,

Confirmăm primirea scrisorii dvs. din............................


Nu avem nicio obiecţie de formulat în ceea ce priveşte con-
tractarea de către dvs. a misiunii amintite.
Şi noi vă asigurăm, stimate coleg, de toată consideraţia şi
colegialele noastre sentimente.

100
CAZ GENERAL

Model C (a doua scrisoare în cazul neprimirii


răspunsului Ia prima scrisoare - A -)

Stimate coleg,

Prin scrisoarea noastră din.............................vă informam


că am fost solicitaţi de dl..........................................pentru a
asigura o misiune de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi pre-
zentarea situaţiilor financiare.
Neprimind un răspuns din partea dvs. până astăzi(a), consi-
derăm că nimic nu este potrivnic contractării de către noi a aces-
tei misiuni. s
Vă asigurăm, stimate coleg, în continuare, de cele mai bune (B

sentimente colegiale.

(a) în 15 zile după expedierea primei scrisori o


2
.
o
85'

CAZ PARTICULAR: f. CLIENTUL


NU CONTESTĂ ONORARIUL PREDECESORULUI, DAR
RĂMÂNE TOTUŞI DATOR
UN SOLD DIN ONORARIU

Model D (prima scrisoare)

Stimate coleg,

Am fost solicitaţi de dl....................................................


(administrator al societăţii............................sau întreprinzător

101
individual, liber profesionist etc.) pentru a asigura o misiune de
ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor finan
ciare, începând cu data de.....................
în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al pro-
fesioniştilor contabili din România, vă rugăm să binevoiţi a ne
face cunoscut, dacă nimic nu este potrivnic contractării de către
noi a acestei misiuni.
Vă asigurăm, stimate coleg, de cele mai bune şi colegiale
sentimente din partea noastră.

Model E (răspuns la prima scrisoare - D -)

Stimate coleg,

Confirmăm primirea scrisorii dvs. din............, privind con


tractarea de către dvs. a misiunii amintite.
Vă precizăm însă că nu am reglat soldul onorariului nostru
al cărui total nu a fost de altfel contestat de dl.............................
în consecinţă, vă mulţumim pentru bunăvoinţa dvs. de a
face rezervele uzuale necesare pe lângă dl.................................
Vă asigurăm, stimate coleg, de cele mai bune sentimente
colegiale.

Model F (urmare la
răspunsul primei scrisori - D -)

Domnule Preşedinte al Consiliului de


administraţie al S.C. Y,

Domnul ................................................ administrator al


S.C. Y. ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a conta-

102
bilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, începând
cu data de......................., urmând a-1 înlocui pe colegul nostru
dl.............................
Domnul..............................administrator, rămânând dator
cu plata onorariilor colegului nostru, suntem obligaţi să vă cerem
acceptarea contractării misiunii mai sus amintite.
Vă rugăm să credeţi, Domnule Preşedinte, în sentimentele
noastre cele mai bune.

CAZ PARTICULAR: CLIENTUL


CONTESTĂ ONORARIILE PREDECESORULUI, ACESTA
EXERCITÂNDU-ŞI > DREPTUL SĂU DE REŢINERE A
DOCUMENTELOR |
CLIENTULUI *
o5
o
Model G (prima scrisoare)

Stimate coleg,
re
CT9

Am fost solicitaţi de dl....................................................


(administrator al societăţii............................sau întreprinzător
individual, liber profesionist etc.) pentru a asigura o misiune de
ţinere a contabilităţii, întocmirea si prezentarea situaţiilor finan
ciare, începând cu data de.....................
în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al pro-
fesioniştilor contabili din România, vă rugăm să binevoiţi a ne
face cunoscut, dacă nimic nu este potrivnic contractării de către
noi a acestei misiuni.
Vă asigurăm, stimate coleg, de cele mai bune şi colegiale
sentimente din partea noastră.

103
Model H (răspuns la prima scrisoare - G -)

Stimate coleg,

Confirmăm primirea scrisorii dvs. din.................privind


contractarea de către dvs. a misiunii amintite.
Vă precizăm că nu am reglat soldul onorariului nostru al
cărui total nu a fost de altfel contestat de dl............................
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl...............
să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra
jului d-lui Preşedinte al filialei.................................
Vă asigurăm, stimate coleg, de cele mai bune sentimente
colegiale.

Model H bis (alt răspuns la prima scrisoare - G -)

Stimate coleg,

Am luat act de conţinutul scrisorii dvs. din data de.............,


prin care dl..................................(administratorul societăţii Y)
solicita asigurarea de către dvs. a unei misiuni de ţinere a conta-
bilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
Vă precizăm că nu am obţinut reglarea soldului onorariilor
noastre al cărui total este contestat de dl......................................
şi că, în această situaţie, ne exercităm dreptul nostru de reţinere.
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl.................
să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra
jului domnului Preşedinte al filialei............................şi even
tual consemnarea sumei litigioase în cont blocat la CECCAR -
filiala....................................(sau consemnarea la o bancă, aşa
cum va binevoi dl.............................administrator).

104
Această formalitate permite d-lui......................................
administrator de a intra în posesia documentelor justificative şi
registrelor sale aflate acum în situaţia de a fi reţinute de noi
până la rezolvarea litigiului.
Primiţi, stimate coleg, asigurarea celor mai bune sentimente
din partea noastră.

CAZ PARTICULAR - urmare -

Model I (urmare la
răspunsul primei scrisori - G -)
'• r--------------r •'

Domnule Preşedinte al
Consiliului de administraţie al S.C. Y, o •j
o

Domnul ............................................... administrator al B


n"
S.C. Y ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a conta- «B .
bilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, începând
cu data de........................urmând a-1 înlocui pe colegul nostru
dl..........................................
Domnul ................................... administrator rămânând
dator cu plata onorariilor colegului nostru, suntem obligaţi să
vă cerem acceptarea contractării misiunii mai sus amintite.
Vă rugăm să credeţi, Domnule Preşedinte, în sentimentele
noastre cele mai bune.

105
© PROGRAM DE LUCRU INDICATIV
•S PRIVIND CONTROLUL REGULARITĂŢII
g ŞI SINCERITĂŢII SITUAŢIILOR
BJD
2 FINANCIARE
o.
S Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi
i prezentarea situaţiilor financiare are ca obiectiv informarea
«d
utilizatorilor asupra coerenţei şi credibilităţii conturilor; este o
misiune în care profesionistul contabil aduce competenţa şi
tehnicitatea sa şi pune în acţiune raţionamentul său profesional
asupra documentelor justificative primite din partea
întreprinderii.

Definită ca o dorinţă de a optimiza raportul calitatea


conturilor/ costul prestaţiei contabile, misiunea de ţinere a
contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare se
realizează:
^ printr-un control global al credibilităţii care înlătură alte
verificări;
^ prin tehnici cunoscute care elimină procedurile
controlului realităţii operaţiilor (a observării fizice sau a
confirmării directe);
^ prin tehnici proprii care evită cunoaşterea operaţiilor
întreprinderii printr-un studiu/test al procedurilor
controlului intern.

Ţinând seama de cele mai înainte arătate, se propune un


program de lucru indicativ.

SA. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA


CONTABILITĂŢII

1. Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate dacă


sunt soldate.

106
2. Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor con
tabile (dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de ca
binet).
3. Teste asupra softurilor contabile (eventual actualizarea lor).
4. Controlul ţinerii registrelor legale.
5. La sfârşitul exerciţiului financiar, controlul operaţiilor
de închidere.
6. Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea-mare/
balanţele de verificare/soldurile jurnalelor (contabilitatea
generală/contabilitatea auxiliară/contabilitatea de ges
tiune).

S B. >
CICLUL TREZORERIE/FINANŢARE l
BĂNCI
g
1. Verificarea conturilor de viramente interne, dacă sunt
soldate.
c
2. Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont ban
care (situaţia comparativă). g-
3. Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/cumpărare
a valorilor mobiliare.
4. Compararea şi verificarea corelaţiilor conturilor de do
bânzi cu extrasele de cont bancare ale ultimului trimestru.
5. Verificarea documentelor justificative şi obţinerea expli
caţiilor pentru diferenţele rezultate din compararea su
melor din extrasele de cont bancare şi înregistrările con
tabile, cu o vechime mai mare de o lună.

CASA
6. Recomandarea păstrării în mod ordonat în arhiva între-
prinderii a benzilor caselor de marcat electronice fiscale.

107
•3
l. Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de casă/
2 contabilitate (identificarea soldului creditor sau peste pla-
l fonul zilnic în vigoare).
u

VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT


8. Compararea înregistrărilor cu documentele justificative.
9. Analiza fiscală a operaţiilor.

ÎMPRUMUTURI
10. Compararea soldului cu condiţiile de rambursare, con
form contractului.
11. Verificarea garanţiilor acordate odată cu contractul.
12. Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului si de
terminarea dobânzii aferente perioadei cuprinsă între data
ultimei plăţi de dobânzi şi data închiderii conturilor.

•a
SC. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI
S!

Verificarea prin sondaj a documentelor


S 1.
justificative.
2. Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu
materii prime, materiale şi mărfuri (grupate) cu
aceleaşi solduri ale anului precedent.
Compararea facturilor „furnizori cu facturi
nesosite" cu facturile primite în exerciţiul
4. următor. Verificarea coerenţei creditului primit
5. de la furnizori. Selectarea prin sondaj/eşantion a
conturilor furnizorilor înainte de a fi verificate.
6. Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii
privind plată nte sau anomaliile aparente; se va verifica modul de
termen depăşit pentru regularizare în exerciţiul următor.
ele de e/resta toate
108
7. Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare
ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi.
8. Compararea listei datoriilor cu operaţiile de trezo
rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu
facturile primite în cursul primelor luni ale exerci
ţiului următor.

S D. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII


EXECUTATE DE TERŢI

1. Compararea cu datele exerciţiului precedent.


2. Pentru sumele importante, obţinerea justificării ne
>
cesităţii şi compararea, prin sondaj, cu n
documentele
;z justificative.
3. Compararea cu contractul şi scadenţarul a 8!

cheltuielilor
privind leasingul, închirierile, asigurările. 8
Compararea prin sondaj a documentelor justificative
cu conturile: cheltuieli privind obiectele de inventar
(cu respectarea limitei de încadrare reglementată), o
85

cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi,


cheltuieli cu alte servicii executate de terţi.

SE. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI

1. Verificare prin sondaj cu documentele justificative.


2. Compararea soldurilor conturilor de venituri cu cele
ale
exerciţiului precedent.
3. Verificarea facturilor de întocmit cu facturile
exerciţiului
următor.
4. Compararea creanţelor incerte şi în litigiu cu situaţia pre
gătită de client si cu situaţia exerciţiului precedent.

109
•o 5. Determinarea procentului mediu de depreciere a
s crean
u ţelor incerte şi în litigiu comparativ cu exerciţiul
v T3 pre
cedent.
6. Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor.
7. Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de
a fi
verificate.
8. Privitor la conturile selecţionate, se vor obţine
explicaţii
asupra termenelor anormale/depăşite de încasare,
pre
cum şi pentru toate anomaliile aparente; se vor
verifica
modalităţile de regularizare/încasare în exerciţiul
urmă
tor.
9. Obţinerea motivărilor privind componenţa tuturor
sol
durilor creditoare şi a tuturor soldurilor
vechi/restante
având vechimi peste 30 de zile.
10. Compararea listei creanţelor cu operaţiile de
trezo
rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi
cu
facturile emise în cursul primelor luni ale
exerciţiului
următor.

ex £ OH

ai X
S F. L STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS DE
EXECUŢIE
CICLU

1. Obţinerea din partea clientului a unei situaţii recapitula-


tive semnate, în cazul când nu există o asemenea situaţie
în dosarul de inventariere primit conform clauzelor con-
tractuale.

MĂRFURI - MATERII PRIME - PRODUSE FINITE


2. Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra
metodelor de evaluare şi depreciere şi a permanenţei
aplicării acestora. Aprecierea metodelor practicate.
3. Calcularea rotaţiei stocurilor.

110
LUCRĂRI IN CURS
4. Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra
metodei de evaluare şi a permanenţei aplicării acesteia.
Aprecierea metodei practicate.
5. Controlul asupra coerenţei acestei evaluări.
6. Compararea sumei totale a producţiei în curs de execuţie
cu facturarea din prima lună a exerciţiului următor.

SG. CICLUL IMOBILIZĂRI


_
_
IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE
1. Compararea cu facturile şi documentele de achiziţie.
rt

2. Aprecierea duratelor de utilizare si verificarea amortis-


,,
mentelor.
3. Verificare, evaluare şi modalitate fiscală (TVA etc.) pri
vind investiţiile în curs efectuate în regie proprie sau în
antrepriză.
o

IMOBILIZĂRI FINANCIARE
4. împrumuturi; analiza şi justificarea mişcărilor; punerea §'
la zi a dosarului permanent.
5. Depozite şi cauţiuni; analiza si justificarea mişcărilor; pu
nerea la zi a dosarului permanent.
6. Alte imobilizări financiare:
61. Compararea cu extrasele de cont bancare;
62. Verificarea globală a deprecierilor;
63. Determinarea şi explicarea variaţiilor.

CESIUNI DE IMOBILIZĂRI
7. Calculul şi analiza plus şi minus valorii de cesiune şi
verificarea impozitării.
111
CICLUL PERSONAL

cs u
•e 1. Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu perso
nalul.
s
u 2. Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată
i şi cu declaraţiile de contribuţii sociale.
3. Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi
26J5
o directorilor cu deciziile AGO sau CA.
4. Asigurările sociale, protecţia socială şi conturi asimi
late: verificarea componenţei tuturor soldurilor şi a ve
chimii lor; compararea cu declaraţia ultimei luni sau
trimestru.
5. Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi evalua
rea penalităţilor de întârziere.
6. Calculul global sau detaliat al concediilor de odihnă ne
efectuate aferente exerciţiului încheiat.
7. Verificarea procentelor globale privind salariile sociale.
8. Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii apa
rente.

SI. DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI

1. Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere


şi modalităţile de recuperare a TVA.
2. Compararea cifrei de afaceri cu deconturile de TVA.
3. Controlul global al TVA de recuperat.
4. Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea
lor).
5. Compararea cu documentele justificative pentru: impozite
si taxe locale, taxe profesionale etc.
6. Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente.
112
7. întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la
informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei.
8. Determinarea rezultatului fiscal.
9. Calculul impozitului pe profit.
10. Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale.

S J. CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE

CAPITALURI PROPRII
1. Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul verbal al
adunării generale şi conformitatea cu statutul şi dispo
ziţiile legale. Actualizarea dosarului permanent.
2. Verificarea totalului capitalurilor proprii în raport cu 1/2
din capitalul social (art. 153 al Legii societăţilor comer
ciale), -u
Si

CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVUDUAL


3. Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale faţă
de contul său. s-
P.
4. Aprecierea globală asupra cheltuielilor.
5. Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în cazul
contului întreprinzătorului individual, debitor.

SUBVENŢII
6. Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de afec
tare a rezultatului.

PROVIZIOANE REGLEMENTATE
7. Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi, dacă
este cazul, verificarea constituirii şi reintegrării lor în re
zultat.

113
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
8. Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese.
9. Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a oportunităţii
constituirii de provizioane.
10. Tabloul variaţiilor.
11. Aprecierea deductibilităţii provizioanelor.

ASOCIAŢI CONTURI CURENTE


12. Obţinerea acordului asociatului asupra contului său.
13. Analiza mişcărilor.
14. Calculul dobânzilor.
jv
'•§ 15. Aprecierea deductibilităţii dobânzilor.
^

S K. ALTE CONTURI (46,481,67,77,...)

1. Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile de bilanţ


(46, 481 ...) si analizarea soldurilor.
a"
£ 2. Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost înregis-
trate.
3. Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a operaţiilor
în conturile 67, 77.
4. Analiza, evenimentele posterioare închiderii exerciţiului
financiar.

ŞL. EXAMINAREA CRITICĂ

l. Verificarea evoluţiilor normale ale diferitelor posturi ale


bilanţului şi a contului de rezultat si analiza formării rezul-
tatului.

114
2. Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnifica
tive (marja comercială, cheltuielile financiare, rotaţia sto
curilor, credit clienţi şi furnizori etc.).
3. Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale
întreprinderii, eventual cu statisticile disponibile ale sec
torului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din
acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale
cu cabinetul.
4. Analiza explicaţiilor.
5. Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii.
6. Interviuri cu clientul.

S M. ANEXE n>

l. Se vor inventaria informaţiile semnificative de inclus în


m
anexe. 3
ft
i
S
I
o

l
115
€> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE
ÎNTREPRINDERILOR CARE ÎŞI EFECTUEAZĂ
DIRECT ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE

SA. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA


ÎNREGISTRĂRILOR

1. Controale prin sondaj privind regularitatea înregistrărilor


contabile.
2. Teste asupra softurilor contabile ale clientului (eventuala
lor actualizare).

SC. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI

l 1. Verificare prin sondaj a înregistrărilor cu


documentele justificative.
§
U
S D. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII
EXECUTATE DE TERŢI

1. Pentru sumele importante, obţinerea justificării necesităţii


si compararea, prin sondaj, cu documentele justificative.
2. Compararea prin sondaj a cheltuielilor cu documentele
justificative pentru conturile: cheltuieli privind obiectele
de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglemen
tată); cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi;
cheltuieli cu alte servicii executate de terţi.

S D. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI

l. Verificarea prin sondaj a înregistrărilor cu documentele


justificative.

116
SG.
CICLUL IMOBILIZĂRI

l. Compararea înregistrărilor cu facturile sau alte documente


justificative de achiziţie.

€> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE


ÎNTREPRINDERILOR CARE ŢIN O
CONTABILITATE DE ANGAJAMENT ÎN
CURSUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SC.
CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI

1. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizorilor g

2.
înainte de a le verifica.
Asupra conturilor selecţionate se vor cere explicaţii pri i
vind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate
anomaliile aparente, se va verifica modul de regulariza
re în exerciţiul următor.
g
Motivarea tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor.
3.

SE. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI

1. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor clienţilor


înainte de a le verifica.
2. Asupra conturilor selectate, se vor obţine explicaţii pri
vind termenele anormale de încasare întârziate, precum
şi pentru toate anomaliile aparente; se vor verifica modali
tăţile de regularizare/încasare în exerciţiul următor.
3. Motivarea tuturor soldurilor creditoare si vechi.

117
DESCRIEREA SUPORTURILOR OPERAŢIONALE CARE
ALCĂTUIESC DOSARELE PERMANENT ŞI ANUAL
ALE MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII,
ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA
SITUAŢIILOR FINANCIARE (1)

< suport
Inde Conţinutul dosarului permanent ^raţional *&*
x

A Dosar Generalităţi S 124

Al Fişa de caracterizare a clientului ^ 125


A2 Adrese utile S 129
A3 Pregătirea contractului S 131
A4 Pregătirea bugetului —
A5 Contractul de prestări de servicii _
A6 Scrisori către colegi

A7 Urmărirea onorariilor
A8 Imprimate cu caracter general -
(hârtie de scrisori, tarife etc.)

B Dosar Contabilitate S 134

B l Situaţii financiare (3 ultime exerciţii)


(sau sinteze) B 2 Plan contabil
al întreprinderii

(1) - Semnul ^ semnifică faptul că respectivul dosar şi conţinut au anexate un


model al acestora; celelalte componente ale dosarelor vor fi completate
cu documentele menţionate sau descrierea făcută; de pildă, A5 - contractul
de prestări de servicii sau B5 - organizarea contabilităţii etc.

118
Suport
Index Conţinutul dosarului permanent operaţional Pagina
B3 Ghid contabil profesional
B4 Modalităţi de contabilizare —
B5 Organizarea contabilităţii
B6 Test asupra softului contabil S 135
B7 Tablou al imobilizărilor
B8 Foto copii de pe facturile imobilizărilor
sau după calculul/decontarea lucrărilor
făcute de întreprindere pentru ea însăşi.

C Dosar Juridic 137

PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE


CI înregistrarea de la Registrul comerţului şi
de atribuire a Codului fiscal Contract
C2 de închiriere
C3 împrumuturi Contracte de 13
C4 asigurare Contracte de 8
C5 leasing Depozite şi cauţiuni 13
C6 Brevete Alte contracte 9
C7 14
C8 PENTRU SOCIETĂŢI
C20 Extras din statute •/ 143
C21 Organele de direcţie şi de control S 144
şi lista asociaţilor/acţionarilor
/-"•II T3 l *' / 1 AC.
C22 Evoluţia capitalului si a rezervelor v 145
„„- E, t j. , , /
, *,- 146
C23 Extrase din procesele verbale *
146
ale consiliului de administraţie (CA)

119
Suport
Index Conţinutul dosarului permanent operaţional Pagina
C24 Extrase din procesele verbale S 147
ale adunărilor generale (AG)
C25 Extras al remuneraţiilor si al convenţiilor -S 148

D Dosar fiscal S
149

Dl Fotocopii de pe eventualele opţiuni D2


Contencioase D3 Controale fiscale D4
Fotocopii de pe declaraţiile de taxe
profesionale (TP).

Dosar social 150

El Contract colectiv de muncă E2


Contracte de adeziune
la organisme sociale
E3 Contencioase E4
Controale

F Dosar corespondenţă S 151

N Dosar general anual S 154


S 155
NI Puncte în suspensie
THV-, _ . . .,
N2 Rezumatele interviurilor s 156
XT* XT * J • „ /
157
N3 Nota de sinteza *

120
Suport
Index Conţinutul dosarului permanent operaţional Pagina
XT . „. ... -.
N4 Situaţiile financiare
_
XT T, , . . . / i e r »
N5 Program de intervenţii » 159
XT/: c- . i • *-v X i/:n
N6 Sinteza timpului utilizat \ 160

Dosar control anual 161

SA Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii ^ 162


SĂI Controlul înregistrărilor contabile ^ 163
SA2 Registrele legale V 164
SB Trezorerie finanţare S 165
SB l Situaţia comparativă bancară ^ 167
SB2 Casa S 168
SB3 împrumuturi/dobânzi ale împrumuturilor S 169
SC Ciclul cumpărări/furnizori S 170
SCI Lista datoriilor şi provizioanelor -S 172
constituite
SC2 Furnizori - facturi nesosite S 173
SD Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii S 174
executate de terţi
SE Ciclul vânzări/clienţi -S 176
ŞEI Lista clienţilor cerţi, incerţi, litigioşi S 178
şi provizioanele constituite
SE2 Clienţi - facturi de întocmit -S 179
SF Ciclul stocuri şi producţie în curs S 180
de execuţie
SF l Situaţia recapitulativă a stocurilor S 181
SF2 Situaţia recapitulativă a producţiei în curs S 182
SF3 Stocuri şi producţie în curs S 183
SG Imobilizări S 184
SH Personal S 185

121
Suport
Inde Conţinutul dosarului permanent operaţional Pagina
x
SI Decontări cu bugetul statului S 186
.
SJ Capitaluri si provizioane •* 187
i ." t • S
SJ1 Analiza contului întreprinzătorului • 189
. . . . . . . individual si a contului
asociaţi
- conturi curente
SJ2 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli S 190
SK Alte conturi (46, 481, 67, 77, . . .) </ 191
ŞL Examinarea critică •S 192
SM Anexe ,> v 193
SN Suporturi contabile neclasate în cicluri ^. 194
r

T Dosar juridic anual 195

Dosar fiscal anual


v
' 196

Dosar social anual y 1 9 7

122
DOSAR PERMANENT

CLIE
NT
ADR
ESĂ

TEL.: ______________ FAX:

DOSAR GENERALITĂŢI A

DOSAR CONTABILITATE B

DOSAR JURIDIC C

DOSAR FISCAL D

DOSAR SOCIAL E

DOSAR CORESPONDENŢĂ F

123
CLIENT

DOSAR GENERALITĂŢI A

/^ CONŢINUTUL ^ ^REFERINŢA f DATA


^ A
(1) (3) ACTUALIZĂRII
(2)
Fişa de caracterizare a clientului Al
Adrese utile Pregătirea A2
contractului Pregătirea bugetului A3
Contractul de prestări de servicii A4
Scrisori către colegi Urmărirea A5
onorariilor Imprimate cu caracter A6
general (hârtie de scrisori, tarife A7
etc.) A8
....................

. ......................

V
^
/

(1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii.


(2) înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate printr-
o propunere dintr-o foaie de lucru alăturată, altele sunt documente
interne către client, altele putând fi (ne)aplicabile (N/A).

124
COD Al
CLIENT______ FILA 1/4
ÎNTOCMITĂ DE__________DATA___________

F IŞ A D E C A R A C T E R IZ A R E A C L IE N T U L U I

• In fo rm a ţii g e n e ra le
N u m e, pren um e, denu m ire
sau d en um irea firm ei ............................................
F o rm a ju rid ică
în lo caţie d e g estiu n e Q Da Q Nu
A ctivitate ............................................
.......................................................
Sediul social ............................................
T el.................. F ax................
S ediul sau sed iile secu nd are .............................................
..................co d C A E................
N
T el................. F ax................
C etăţenie ................D ata în fiin ţării ..........
C od C A E N ............................................
N r. d in R egistru l com erţului ............................................
C o d fiscal ............................................
N r. în reg istrare fiscală p en tru lib er p ro fesio ............................
n işti
IN T E R L O C U T O(respo
R I nsab ili cu care sun tem în legătu ră):

A L Ţ I C O N S IL IE R I E X T E R IO R I:
..................................................................................................................
M ISIU N E A :
N atu ra m isiu nii
...................................................................................................................
. .. G r u p.........................C
a o lab o rato
........................................
r

125
CLIENT
COD Al
FILA 2/4

ÎNTOCMITĂ DE. DATA

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

• Informaţii fiscale
IMPOZITE DIRECTE
REGIMUL FISCAL Q Impozit pe profit
Q Impozit pe venit global - IVG -
Q IVG - forfetar
TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE............................................................

IMPOZITE INDIRECTE
TVA cote
Accize cote
ÎNTREPRINZĂTORUL INDIVIDUAL sau LIBERUL
PROFESIONIST
AVANTAJE ÎN NATURA (sume totale anuale) (1)
(1) Adăugaţi dacă este necesar o foaie cu explicarea modalităţii de evaluare
E x erciţiu l E x erciţiul E x erciţiul E x erciţiu l E x erciţiul
- chirie locuinţă
- utilizare privată a
unui autovehicul -
gratuităţi la bunuri
şi servicii - reduceri
de preturi
sau tarife la cump. de
bunuri - prestarea de
servicii

Regimul matrimonial Q căsătorit(ă) Q necăsătorit(ă)


Statutul soţiei (soţului) Q casnică Q liber profesionist(ă) Q salariat(ă)
126
COD Al
CLIENT FILA 3/4

ÎNTOCMITĂ DE DATA

FIŞA DE C A RA CTERIZAR E A C LIE NTULU I

• Inform aţii sociale


NU M Ă R DE SA LAR IA ŢI
PERM A N EN.........T
ŢI E M P O R A R. .I. .
SARCINI SO CIALE AN GAJATOR A N G AJA T
D enum irea şi cota cota

...........................................................................................................................
C O N TR IBU ŢII LA D IV ER SE
FO NDURI A N G AJA TO R A N G A JA T
D enum irea şi cota cota
.............
.......................................................................
• Inform aţii econom ice
însem naţi elem entele disponibile, printre care:
O Tabloul soldurilor interm ediare la gestiune
Q Situaţia fluxurilor de trezorerie
G Ratele sem nificative (rentabilitate, solvabilitate, lichiditate)
N otaţi punctele im portante privind:
S E C T O R U L D E A C T I V I T A(eTvEo lu ţia g lo b a lă a s e c to ru lu i -
caracter sezonier - litigii susceptibil să apară - existenţa de service după
v â n z a re ...)

E X P L O A T A R E (n
A r. fa m ilii p ro d u se sa u p u n cte d e v ân za re şi
repartiţia aproxim ativă a cifrei de afaceri - credit client obişnuit - credit
furnizor obişnuit - evoluţia întreprinderii...)

..........................................................................................................................
127
COD Al
CLIENT _ FILA 4/4

ÎNTOCMITĂ DE DATA

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

Indicatori-cheie (fişă de urmărit comparativ cu examinarea critică)

Exerciţiul Exerciţiu Exerciţiu ixerciţiu Exerciţiul


l l l
Cifra de afaceri (CA)
Marja Marja în %
Rezultatul net Efectiv
Rotaţia stocurilor (nr.
zile) Credit client (nr.
zile) Credit furnizor (nr.
zile) Cheltuieli
fmanciare/CA Investiţiile
exerciţiului împrumuturi
Trezorerie EBE
ÎNTREPRINZĂTORI
INDIVIDUALI Aporturi
Prelevări Impozit pe venit

SOCIETĂŢI
Impozit pe profit

ALŢI INDICATORI

128
CLIENT COD A2
FILA 1/2

ÎNTOCMITĂ DE__________DATA

ADRESE UTILE

Adresa personală a administratorului (întreprinzătorului individual)

............................................Tel..............................Fax.........................

Banca

Tel..............................Fax.....................

Banca

..............................................Tel..............................Fax

Avocat

.Tel..............................Fax

Notar

............................................Tel..............................Fax

Expert contabil consultant fiscal

............................................Tel..............................Fax

l Alţi consultanţi

..............................................Tel..............................Fax

129
CLIENT COD A2
FILA 2/2

ÎNTOCMITĂ DE__________DATA__________

A D R E S E U T IL E

a A D M IN IST R A Ţ IA F IN A N C IA R Ă
A d re s a :.

..........................T el...............................F ax ............


:

a CAM ERA DE M UNCĂ -


A dresa:
................................................................

. T el.. . F ax :.

a C A S A D E A S IG U R Ă R I S O C IA L E
A d r e s a :.

T e l.. . Fax

Q IN S P E C Ţ IA S A N IT A R A
A d re s a :.

T el..............................Fax
1 30
CLIENT COD A3
FILA 1/3

ÎNTOCMITA DE DATA

PREGĂTIREA CONTRACTULUI

1. CONTABILITATE
11. DESCRIEREA SUMARA A SISTEMULUI
(Computer - PC, Soft, alte sisteme)

12. CALIFICAREA ŞI CALITATEA PERSONALULUI


CONTABIL
(Efective, calificarea şi experienţa profesională)

13. VOLUME ŞI REPARTIZAREA SARCINILOR


SARCINI Nr. operaţii Repartizare O bservaţii
anuale Client Cabinet
CUMPĂRĂRI Ţinerea •
Jurnalului VÂNZĂRI a aa
Ţinerea Jurnalului BANCĂ a
Ţinerea Jurnalului CASA a i ;
-i
Ţinerea Jurnalului
a aa
IMOBILIZĂRI
înregistrarea operativă
Calculul amortizării 0
STOCURI Inventar a
Evaluare REGISTRE a
OBLIGAŢII Registru jurnal 0
Registru inventar State de 0
plată Altele a
a
a a
a
a
a
a
131
CLIENT
COD A3
FILA 2/3

ÎNTOCMITĂ DE DATA

PREGĂTIREA CONTRACTULUI

14. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE


(Evaluare. Taxe indirecte)

2. ALTE ASPECTE
21. ASPECTUL SOCIAL - CONTROALE SOCIALE
-PARTICULARITĂŢI SOCIALE
Numărul buletinelor de salarizare - „fluturaşi" - (precizaţi
repartiţia între diferite regimuri de salarizare)

Sistemul de plată în vigoare (manual, informatizat...)

Contractul colectiv de muncă . . . .


Datele ultimelor controale sociale
Sarcina Repartizarea Observaţii
Client Cabinet
întocmirea statelor de plată
Idem centralizatorul
a a
a a
Idem buletinele „fluturaşi" a LJ
Tinerea dosarelor individuale
întocmirea declaraţiilor sociale
a a
lunare
trimestriale
a a
anuale
a a
Altele (de precizat)
a a
a a

132
CLIENT
COD A3
FILA 3/3

ÎNTOCMITĂ DE DATA

PREGĂTIREA CONTRACTULUI

22. ASPECTE FISCALE - CONTROALE FISCALE


-PARTICULARITĂŢI FISCALE
Sarcina Repartizarea Observaţii
Client Cabinet
Declaraţii privind impozitele directe a a
Idem impozitele indirecte Idem a a
impozite şi taxe locale Declaraţii a a
privind contribuţiile sociale Idem Casa a a
Naţională de pensii Alte declaraţii (de a a
precizat) a a
Data ultimului control fiscal:
23. ASPECTE
Sarcina JURIDICE I lepartizar Observaţii
Client Cabinet
i Avocat
Redactarea proceselor verbale
ale CA şi AG a a a
Proiectele formalităţilor de convo-
care a AG şi publicarea deciziilor a a a
Ţinerea registrelor obligatorii
(registre de prezenţă, procese
verbale, registrul mişcărilor
acţiunilor - acţionarilor -) a a a
Altele (de precizat)
a a a
24. ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA
Q Tablou de bord ...............................
G Situaţii intermediare (precizaţi frecvenţa)
a Buget......................................................
a.

133
DOSAR CONTABILITATE B

CLIENT

CONŢINUTUL f~ S~ ~N
~~\ DATA
REFERINŢA ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
Conturi anuale (3 ultime Bl
exerciţii) (sau sinteze) Plan -
contabil al întreprinderii
B2
Ghid contabil profesional B3
Modalităţi de contabilizare B4
Organizarea contabilităţii B5
Test asupra softului contabil B6
Tablou al imobilizărilor B7
Fotocopii de pe facturile B8 •
imobilizărilor sau după
calculul lucrărilor făcute de
întreprindere pentru ea însăşi

(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.


^
(2) înscrieţi data în creion.
(3) Elementele referinţelor asupra sumarelor sunt indicative; unele sunt
materializate printr-o propunere din foaia de lucru alăturată, altele
sunt documente interne către client, altele nu pot fi aplicabile.

134
• COD B6

CLIENT FILA 1/2

ÎNTOCMITA DE DATA

TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL

Numele softului...............................................Nr. versiunii


Editorul.

1. CONTROLUL COERENŢEI GLOBALE IN MATERIE DE


CUMUL ÎNTRE:
JURNALE

ia AT Axrrc
BALANŢE |___________| |_______
,
CARTEA-MARE

CONCLUZIA: SATISFĂCĂTOARE NESATISFACATOARE


a a

2. TESTUL COERENŢEI ÎNREGISTRĂRILOR


ÎNTRE JURNALE ŞI CARTEA-MARE
- asupra căror înregistrări
- asupra centralizatorului sau rulajelor lunii

SATISFĂCĂTOR NESATISFACATOR
JURNAL DE CUMPĂRĂRI a a
JURNAL DE VÂNZĂRI a a
JURNAL DE BANCĂ a a
Banca 1 .................................. a
Banca 2 ........... Q •~
a
JURNAL DE CASĂ
JURNAL DE OPERAŢII
a
DIVERSE - OD
a a
-CONCLUZII a a
135
CLIENT COD B6
FILA 2/2

ÎNTOCMITĂ DE__________DATA

TE ST A SU PR A SO FT U L U I C O NT A B IL - urm are -

3. CONTROLUL DATĂRII ŞI NUMEROTĂRII CRONOLOGICE A


EDIŢIILOR
SATISFĂCĂTOR a NESATISFĂCĂTOR Q

4. IMPOSIBILITATEA MODIFICĂRII UNEI PERIOADE ÎNCHISE


DA a NU a
5. CONTROLUL FIABILITĂŢII TRANSFERULUI
ÎNREGISTRĂRILOR IMPORTATE - VIRATE - DIN SOFTURI -
PROGRAME - ASOCIATE
SATISFĂCĂTOR Q NESATISFĂCĂTOR a
PROGRAMUL
COMERCIAL - facturarea - Q Q
PROGRAMUL
SALARII-centralizator state- Q Q

6. EXISTENŢA UNEI DOCUMENTAŢII DA a Nua


(manual de utilizare a softului)

7. EXISTENŢA UNEI ASISTENŢE EXTERNE DA a NUQ

8. EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DA a NUQ


DE ARHIVARE
9. EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DA a Nua
DE SALVARE
CONCLUZII

RECOMANDĂRI

136
DOSAR JURIDIC C

CLIENT

f CONŢINUT ^ ' REFERINŢA DATA ^


0) (3) ACTUALIZĂRII
(2)

PENTRU TOATE
ÎNTREPRINDERILE
înregistrarea de la Registrul
comerţului şi de atribuire Cod

C2
C3
C4
C5
C6
C7
Co
SOCIETĂŢI
Statute
Organe de direcţie şi de
control şi lista acţionarilor C20
Capital social şi rezerve r">o
r")i
Extrase din procese verbale
ale CA (consiliul de
administraţie) C23
Extrase din procese verbale
ale adunărilor generale (AG) C24
Extras al remunera ţiilor şi
convenţiilor C25

(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.


(2) înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele fac obiectul unei propu
neri dintr-o foaie de lucru alăturată, altele pot fi neaplicabile si pot fi
materializate prin copii.

137
Descrierea Durata Data Valoarea Chiria anuală Modalitatea
P

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
bunului reînnoirii garanţiei de plată
R m
1-a Modalitatea (1) (2) (3)
per. de indexare
D
W

Ui
00

-
(1) A = anual; S = semestrial; T = trimestrial; L = lunar. (2)
Se = plătibil la scadenţă; Av = avans (plătibil în avans). (3)
TVA ; DA sau NU.

,. înscrieţi contractele de închiriere


io (K > :> i COD
CLIENT C3
FILA

ÎNTOCMITĂ DE. DATA

ÎMPRUMUTURI
*:-*
.

-Jfl>„*!r- .
«•BKfc .., «
» •,. „- -t,... - «.J!*!..!!.-** «, •«»».
Jj tş

|s y>'a r
n •-

-' - ............................... —

^ -;--

:
a
!•"*' ™- f

<* '
O;
s ; ...... -~' - ' --
O i

i -i

<u i cj .. • ^
§ i
*§ "-^

G
_! 1^
3 || 1
3
s l J3 "1
£ o c r
C! cS
13 "" •-
!
<D
_ >cs
ş s
;

'&-o
•S i 51 13 1)
Q o
'fi
vi
<D
'"S"
H
ra
?"§ - .§ 8
a fa -3 O
" 'ce
ts H -g
f
•is S• •
o •fi S - îs
o
. S
e 5 '
c iIM M

°
« « g ...
II ca & 0 ro

li
ca c | '3
• r-

| 8w ^
5 Cd ^
-•
. ...
---- S # - _..

II c^ «
g? 2 <Q M
" ^
- ."E
O& •— i CN CO

<s —- -

139
CLIENT COD
C4
FILA

ÎNTOCMITA DE DATA

CONTRACTE DE ASIGURARE
2 JJ '
H ca rt
|

E I; i
3
i

« î
O
3

o)
ţ -g
H g
Q
.._ -
J^ '. -i">
Periodi-


citatea

•v

":
r
_
_x
1u
e

'S s
a

,
a
5| .i' •s
2
o."o f
ca

.2 s ca
U
3 ca
<u i § ob
g S <s
B
£-a
l
rt 2
"

o '§
"!' S
.
o

li 00 CJ
13 U

140
Natura Numele şi Val. miji. fix Contract Periodi- Scadenţele Opţiunea
bunului adresa (fără TVA) citatea (fără TVA) dea
organismului cumpăra şi
proprietar data
Data Durata
* p
o w
° H
i
o
M

n
o
zH
0
g >

H
r
w
VI

2
o »5j D
înscrieţi condiţiile speciale
B O
> °
n
COD C6

CLIENT FILA

ÎNTOCMITA DE. DATA

DEPOZITE ŞI CAUŢIUNI

Data Numele depozitului Suma Data Observaţii


Natura depozitului iniţială rambursării
(1)

(1) Dacă rambursarea e progresivă, faceţi o fişă specială

Depozitele şi cauţiunile pot fi înscrise în gestiunea informa-


tizată a imobilizărilor la rubrica „elemente neamortizabile", în
acest caz, înscrieţi situaţia informatică. Dacă nu, întocmiţi
situaţia recapitulativă de deasupra.

142
COD C20

CLIENT FILA

ÎNTOCMITA DE DATA

EXTRAS DIN STATUTE

Statute în data de.....................................................................

înregistrat la...........................................................în data de


sub numărul.

Statute armonizate la data de

Numărul OBIECTUL ŞI CONTROLUL ARTICOLELOR, ÎN SPECIAL:


articolului Forma socială; Durata; Capitalul liberalizat; Forma titlurilor;
Administraţie; A.G. (acces, drept de vot, reprezentare, convocare etc.);
Exerciţiul social; Atribuirea reprezentării, convocare; Distribuirea
rezultatelor; Depozite în conturi curente etc. (1)

(1) Analizaţi punctele importante şi dispoziţiile speciale.

143
COD C21

CLIENT FILA

ÎNTOCMITĂ DE. DATA

ORGANELE DE DIRECŢIE SI DE CONTROL


ŞI LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR

ORGANELE DE DIRECŢIE ŞI DE CONTROL

DATAŞI DATA DATE DURATA OEÂPSTTTTT


NUME FUNCŢIE LOCUL NUMIRII AGO MANDA-
NAŞTERI1 ----------.------- MODIFICARE TULUI
AGO | CA |

LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR

NR. DE
xnnvrp AnwFSF TITLURI SUMA
POSEDATE TOTALĂ
______________(1) | (2) | (3)

(1) ÎN NUDĂ PROPRIETATE


(2) ÎN UZUFRUCT
(3) ÎN PLINĂ PROPRIETATE

Număr total de titluri........................Valoare unitară..........................


Capital social......................................

144
COD C22
CLIENT : FILA

ÎNTOCMITĂ DE. DATA

EVOLUŢIA CAPITALULUI ŞI A REZERVELOR

Capital social

OPERAŢIA VA RIAŢIA CAPITA LU LUI


Data N atura N r. de titluri Val. nom inal
ă Sum a total
ă

Rezerve

Data Rezult. Dividende Mărirea Rezerve Rezult.


repartizat capitalului Legale Statutare Altele reportat

145
COD C23

CLIENT FILA

ÎNTOCMITĂ DE. DATA

EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE


CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
-;

Data deliberării (1) Rezumat

(1) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul


anual.

146
COD C24
CLIENT FILA

ÎNTOCMITĂ DE DATA

EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE


ADUNĂRILOR GENERALE

Natura Data Rezumat


adunări adunării
i (2)
(D

(1) Precizaţi ORDINARA sau EXTRAORDINARĂ (AGO/AGE).


(2) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul
anual.

147
COD C25
CLIENT______ FILA

ÎNTOCMITĂ .DATA.
DE.

EXTRAS AL REMUNERAŢIILOR ŞI
AL CONVENŢIILOR
• Remuneraţii •-- — - — ---- •
------------------- —

Identitatea Data deciziei Durata Natura (sau


CA de la. . . referirea la o foaie
la... de lucru - FL -
detaliată)

Convenţii reglementate

Identitatea Data autorizării Data ratificării Natura (sau


CA AG referirea la o foaie
de lucru - FL -
detaliată)

............................ .......................
................... .........

148
DOSAR FISCAL D

CLIENT

CONŢINUT REFERINŢA DATA


(1)(3) ACTUALIZĂRII
(2)
Fotocopii după eventualele Dl i]
opţiuni
••
Contencioase D2 •
Controale fiscale D3 ••
Fotocopii de pe declaraţiile D4
de taxe profesionale (TP) •


(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.
(2) înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative, unele sunt materializate printr-
o propunere din foaia de lucru, altele sunt documente interne către
client, altele nu pot fi aplicabile.

149
DOSAR SOCIAL E

CLIENT

f r ( DATA
ACTUALIZĂRII
A (2)
"N REFERINŢA
CONŢINUT
Contract colectiv de munca (1)El(3)
Contracte de adeziune E2
la organisme sociale
Contencioase E3
Controale E4

V
(1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii.
(2) înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate dintr-
o propunere a unei foi de lucru alăturată, altele sunt documente interne
ale clientului, altele nu pot fi aplicabile.

150
DOSAR C :ORESPONDENŢĂ F

CLIENT

/^~
/ CON ŢINUT ~ ~\ x (~ REFERINŢĂ |

V ................................... V /

151
DOSAR ANUAL EXERCIŢIUL...

CLIENT
ADRESĂ

TEL.: FAX:

DOSAR GENERAL ANUAL N

DOSAR CONTROL ANUAL


S
DOSAR JURIDIC ANUAL
T
DOSAR FISCAL ANUAL
U
DOSAR SOCIAL ANUAL
V

DOSAR

152
DE REŢINUT

Dosarul anual, ca şi dosarul permanent, se vor înfiinţa pentru


fiecare client (contract) în parte.
Dosarul anual se compune, pentru fiecare din subdiviziunile
dosarului, din foi sintetice (cuprinzând suporturile operaţionale, natura
lucrărilor, concluzii şi propuneri) si din foi de lucru specializate.
în coloana „referinţă" a foilor sintetice se va menţiona N/A (ne)
aplicabil atunci când specificul activităţilor clientului nu necesită
efectuarea operaţiilor descrise de fisa sintetică, în aceeaşi coloană se
va nota F/L şi data pentru foile de lucru întocmite, atunci când
operaţiile descrise de fişa sintetică au fost efectuate. Modelul unei
FOI DE LUCRU este următorul:

CLIENT Dosar nr. CODUL DE


REFERINŢĂ

Iniţialele sau numele şi prenumele persoanei care a Data


întocmit foaia de lucru efectuării

VIZA profesionistului contabil

CUPRINS:
o descriere clară a obiectului operaţiei sau controlului efectuat
identificarea documentelor utilizate descrierea lucrărilor efectuate
- concluziile şi propunerile
- semnătura întocmitorului

153
DOSAR GENERAL ANUAL N

CLIENT__________________
'
EXERCIŢIU-----------------------------------------
:

CONŢINUT REFERINŢĂ
]
a Puncte în suspensie a NI
Rezumatele interviurilor a N
Nota de sinteză d Conturi 2
anuale N3
n n 4- 4.
N
Q Program de intervenţii 4
a Sinteza timpului utilizat N
O Dosarul inventarierii patrimoniului 5
d înregistrarea rezultatului inventarierii N
a........................ 6
a........................ N
a.................... 7
a.................... N
a.................... 8
a....................
a....................
a....................
a.

154
CLIENT COD NI

EXERCIŢIUL ÎNTOCMIT DE ,-,¥¥ .


FILA
PUNCTE ÎN SUSPENSIE

Observaţiile sau comentariile Deciziile sau răspunsurile

155
CLIENT COD N2

EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______________

REZUMATELE INTERVIURILOR

/ Date şi rezumat Studiu şi/sau "^x,^


al interviurilor cu
clientul
răspuns de făcut Data
executării
\
'
r
A

\ j

y/
V

v .......
(1) F/L = foaie de lucru.
............... }

Această foaie de lucru este independentă faţă de:


* Punctele în suspensie, document destinat să colecteze punctele
constatate în timpul lucrărilor care nu şi-au găsit rezolvarea imediată.
* Nota de sinteză care nu se referă decât la interviul anual cu clientul
privind închiderea conturilor.

156
CLIENT COD N3
EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA 1/2
DATA
____________

i] Viza profesionistului contabil


• data

NOTA DE SINTEZA

Observaţii sau comentarii Decizii sau răspunsuri


1. - Rezumatul faptelor remarcabile
(evoluţia situaţiei întreprinzătorului
individual, evoluţia activităţii întreprinderii,
evoluţia sectorului de activitate, altele)

2. - Observaţii asupra derulării misiunii

157
CLIENT COD N3

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA 2/2
DATA_______

Viza profesionistului contabil


data

NOTA DE SINTEZA - urmarea -

Observaţii sau comentarii Decizii sau răspunsuri


3. - Examenul critic

4. - Interviu cu clientul

5. - Puncte importante de urmărit în N+1

6. - Eliberarea atestării

158
CLIENT COD N5

EXERCIŢIUL, .ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

PROGRAM DE INTERVENŢII

Lucră ri de întocmit de Lucră ri de întocmit de


Data Data
efectuat Col. (1) Data efectuat Col. (1) Data
Ianuarie Iulie

Februarie August

M artie Septembrie

Aprilie Octombrie

Mai Noiembrie

Iunie Decembrie

159
CLIENT COD N6
EXERCF [TUL ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT

Lucrări Timpi reali Timpi bugetaţi


Participanţi Participanţi

TOTAL

OBSERVATE:

160
DOSAR CONTROL ANUAL S

CLIENT

EXERCIŢIU

/ ^"~~ CONŢINUT X r ~ REFERENTA


~~^^ \
SA
Q Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii SB
O Trezorerie /finanţare SC
Q Ciclul cumpărări /furnizori SD
Q Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii
executate de terţi SE
O Ciclul vânzări /clienţi SF
Q Ciclul stocuri şi producţie în curs de
execuţie SG
a Imobilizări cur
. ____ _ -«-. ori
d Personal SI
Q Decontări cu bugetul statului SJ
d Capitaluri şi provizioane SK
Q Alte conturi ŞL
O Examinarea critică SM
Q Anexe
a Suporturi contabile (ne)clasate în cicluri
(balanţe, jurnale - extrase OD (operaţii SN
diverse) etc.).
\ /

V
J
161
REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA CONTABILITĂŢII
CLIENT
COD SA
EXERCIŢIUL ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA

REFERINŢA
/ \
/ \
F/L sau N/A (1)
/ a SUPORTURI \
a NATURA LUCRĂRILOR
- Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate
dacă sunt soldate.
- Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor
contabile (2)
(dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de cabinet).
- Teste asupra softului contabil (eventual
actualizarea lui).
- Controlul ţinerii registrelor legale.
- La sfârşitul exerciţiului financiar, controlul
operaţiilor de închidere.
- Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea
mare, balanţele de verificare, soldurile jurnalelor
(contabilitatea generală/contabilitatea auxiliară de
gestiune)

a CONCLUZII
a PROPUNERI i

v ..............
(1) F/L = foaie de lucru; N/A = (ne)aplicabil.
(2) Acest control poate fi făcut cu ocazia controlului unui ciclu şi apoi
clasat/arhivat în această rubrică.

162
CLIENT COD SĂI

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE

Jurnal
Luna

o .H ^_, >« .JH

P" o
l' â 1
tificative o

u £
enţa docui

.g
ocument
c 'C e clasat
O J3
ca ®
. S " " C 1^
«^

Situaţia | c *^ w •g H OBSERVAŢII
anomaliilor o> ^ cti
ta tis
jioo Q g o^ 6
< •- P

(l) înregistrarea contabilă e incorectă ţinând seama de datele facturii, de pildă.

CONCLUZII:

ASUPRA CLASĂRII. CONTABILIZĂRII BUNĂ U MEDIE Ol SLABĂ O

ASUPRA SUPORTULUI CONTABIL ADAPTAT d INADAPTAT Q

ASUPRA TEHNICII CONTABILE BUNĂ d MEDIE d SLABĂ Q

ALTELE: ..

ACEASTĂ FOAIE DE LUCRU ESTE SPECIFICĂ ÎNTREPRINDERILOR


CARE NU ÎNCREDINŢEAZĂ CONTABILITATEA LOR UNUI CABINET

163
CLIENT COD SA2

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

REGISTRELE LEGALE

O) Existenţa Parafate Report cel Data ultimei


puţin lunar actualizări/înreg.
DA NU DA NU DA NU
Jurnal general n La / / de
Registru inventar a a a a a a La / ./... de .......
Statele de salarii n a a a a La ./ ./... de .......
Registru de pers qa a a a a a a La / / de
Registru PV-AG a a La / ./ . de .......
Registru PV-CA a a a a a a a La / ./... de .......
(2)
a a a a a a a La / / de .
(2) a a a a a a a La / ./... de .......
a a a a a a a
(1) Notaţi/bifaţi dacă registrele sunt ţinute de cabinet.
(2) Alte registre profesionale obligatorii.

ÎNCHIDEREA CĂRŢII-MARI

Data trimiterii Conform cărţii-mari


înregistrărilor de închidere cu conturile anuale DA O NU
din cartea-mare
__________________________

Data primirii înregistrărilor din cartea-mare_______

Explicarea anomaliilor şi urmarea dată:

DILIGENTE SPECIFICE:

164
CLIENT
EXERCIŢIUL, TREZORERIE/FINANŢARE
DATA________
COD SB
ITDE FILA

a SUPORTURI Referinţa^
F/L sau N/A
- EXTRASE DE CONT BANCARE
- Benzile caselor de marcat
- Tabloul împrumutului - rambursarea lui -
- Conturile din clasa 5 - trezorerie
a NATURA LUCRĂRILOR

BĂNCI
- Verificarea conturilor de viramente interne dacă
sunt soldate.
- Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont
bancare (situaţia comparativă bancară).
- Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/
cumpărare a valorilor mobiliare.
- Compararea conturilor de dobânzi cu extrasele de
cont bancare ale ultimului trimestru.
- Verificarea documentelor justificative şi obţinerea
explicaţiilor pentru diferenţele rezultate din
compararea sumelor din extrasele de cont bancare şi
înregistrările contabile cu o vechime mai mare de o
lună.

CASA
- Recomandaţi păstrarea benzilor caselor de
înregistrare (marcare) ordonat în arhiva întreprinderii.
- Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de
casă/contabilitate (identificarea soldului creditor
sau peste plafonul zilnic în vigoare).

165
VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT
- Compararea înregistrărilor cu documentele
justificative.
- Analiza fiscală a operaţiilor.

ÎMPRUMUTURI
- Compararea soldului cu condiţiile de rambursare
conform contractului.
- Verificarea garanţiilor acordate odată cu
contractul.
- Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului
şi determinarea dobânzii aferente perioadei
cuprinse între data ultimei plăţi de dobânzi şi data
închiderii conturilor.

a CONCLUZII

a RECOMANDĂRI

166
CLIENT COD SB1

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

SITUAŢIA COMPARATIVĂ BANCARĂ

Contabilitate Data Debit Credit Bancă Data Debit Credit


SOLDUL SOLDUL
CONTULUI EXTRASU-
LUI
Operaţii Operaţii
contabilizate necontabi-
prin bancă lizate prin
bancă

TOTAL TOTAL
SOLD LA SOLD LA

167
CLIENT COD SB2
EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

CASA

RESPECTAREA EGALITĂŢII
Sold la
Borderou de încasare/vânzare
sau benzile caselor de marcat
sau registru de casă
Jurnal (registru jurnal) sau contul Casa
Diferenţe
Observaţii, urmarea dată:

CONTROLUL COERENŢEI
Răspunsuri
Test asupra lipsei de: Anomalii
Solduri creditoare Solduri
anormal de ridicate (care
depăşesc plafonul zilnic
Mişcări ale căror totaluri sunt
anormale (încasări şi plăţi peste
plafonul zilnic)

OBSERVAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA CASEI


DA NU
Se utilizează o casă de marcat? a a
Sunt păstrate benzile înregistrate? a a
Soldul este controlat zilnic de administrator? Q fj
Se poate determina un sold progresiv al casei? Q d

168
CLIENT
____________ COD SB3
EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

ÎMPRUMUTURI/DOBÂNZI ALE ÎMPRUMUTURILOR

s
,3 + 1 3aranţii

1
"S
3
ca c 'o
"o "* ™ 0 §
<u d. v%
o+2
c

eDatorat
f es K*
J —
j l!
o
<u

«
QJ
X
cd U
< D3

'N
IM
O "^ "S
| 5 '.p w
|< 3B s" g
11 2 ~ Si
u
Fi
'
| -~ d
"ca O ^-J a> i> S
•a o g32
S
H g" g S
u ca -S
o
I-2!!
2 •g
O
g Q
S
Q £

60 ă o b ci-

"ca că
Q Q

169
CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI

CLIENT______ COD SC

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
_____________

Referinţa
a SUPORTURI F/L sau N/A
- Balanţa conturilor de cheltuieli cu materii prime,
materiale şi mărfuri (grupa 60) comparată în anul
N cu anul N-1.
- Jurnal pentru cumpărări (cod 14 -6-17/b).
- Situaţia achitării facturilor (cod 14-6-7).
- Lista facturilor de primit.
- Conturile din grupa 40 - furnizori.............

Q NATURA LUCRĂRILOR
^ Verificarea prin sondaj a documentelor
justificative.
- Compararea facturilor „furnizori cu facturi
nesosite" cu facturile exerciţiului următor.
- Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu
materii prime, materiale şi mărfuri (grupa 60) cu
aceleaşi solduri ale anului precedent.
- Verificarea coerenţei creditului primit de la
furnizori.
- Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor
furnizor înainte de a fi verificate.
- Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii
privind termenele de plată depăşite/restante sau
pentru toate anomaliile aparente; se va verifica
modul de regularizare în exerciţiul următor.
- Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor
debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor
vechi/restante.

170
L Compararea listei datoriilor cu operaţiile de
trezorerie din primele luni ale exerciţiului următor şi
cu facturile primite în cursul primelor luni ale
exerciţiului următor.

acoN C L uzn

aPROPUNERI

v_________*

*• Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când


cabinetul asigură aceste înregistrări.
L Lucrări specifice aplicabile micilor întreprinderi sau liberi profesio-
niştilor care ţin o contabilitate în partidă simplă.

171
CLIENT COD SCI

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

LISTA DATORIILOR ŞI PROVIZIOANELOR CONSTITUITE

Sold la 3 1 decembrie
Term. de plată Pena-
Nr. zile
curente/depăşite lizare Provizion
Cont Furniz. întârziere
Sub sau % constituit
Sub 1 Peste O)
Total 30 (2)
an 1 an
zile
3
1 2 4 5 6 7 8 9
(4+5+61

TOTAL X X

(1) Numărul zilelor de întârziere aferent col. 5 şi 6.


(2) Mărimea sau procentul penalizărilor stabilit conform contractului, sau
reglementărilor în vigoare sau art. 43 Cod comercial şi OG nr. 9 publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26/2000.

172
CLIENT COD SC2

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
_____________

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

Facturi nesosite pentru care recepţia sau prestarea a fost realizată


înainte de data închiderii conturilor.

Cont Furni/ori Felul VALOARE TVA VALOARE


livrării/prestaţiei TOTALĂ

TOTAL

173
CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII
EXECUTATE DE TERŢI

CLIENT COD SD

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

Referinţa
F/L sau N/A
a SUPORTURI
- Balanţa conturilor cu lucrări şi servicii executate de
terţi.
- Jurnal privind decontările cu furnizorii
(cod 14-6-6).
- Situaţia achitării facturilor (cod 14-6- 7).
- Contracte de leasing.
- Contracte de închiriere.
- Contracte de întreţinere.
- Contracte de asigurare.
- Conturile din grupa 61 - cheltuieli cu lucrările
executate de terţi.

NATURA LUCRĂRILOR
- Compararea cu datele exerciţiului precedent.
cf
' Pentru sumele importante, obţinerea justificării
necesităţii şi compararea prin sondaj cu
documentele justificative.
- Compararea cu contractul şi scadenţarul de cheltuieli
privind leasingul, închirierile, asigurările.
cs=
Compararea prin sondaj a documentelor justificative cu
conturile cheltuielilor privind obiectele de inventar (cu
respectarea limitei de încadrare reglementată),
cheltuielile cu lucrările executate de terţi, cheltuielile cu
serviciile executate de terţi.

174
Verificarea coerenţei creditului primit de la
furnizori.
Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor
furnizor înainte de a fi verificate.
Pentru conturile selecţionate cereţi explicaţii
privind termenele de plată depăşite/restante sau
pentru toate anomaliile aparente; verificaţi modul
de regularizare în exerciţiul următor.
Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor
debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor
vechi/restante.

a CONCLUZII
a PROPUNERI

Aceste controale sunt integrate în faza înregistrărilor contabile atunci


când cabinetul asigură aceste înregistrări.

175
CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI

CLIENT COD SE

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

Referinţa
F/L sau N/A

a SUPORTURI
- Balanţa conturilor de vânzări comparativ N/N -1.
- Jurnal pentru vânzări (cod 14-6-12 /a).
- Situaţia încasării facturilor (cod 14-6-7).
- Lista facturilor de întocmit.
- Lista clienţilor în termen incerţi şi litigioşi.
- Conturile din grupa 41 — clienţi.............

Q NATURA LUCRĂRILOR
c =
^ Verificarea prin sondaj a documentelor justificative.
- Compararea soldurilor de venituri cu cele ale
exerciţiului precedent.
- Verificarea facturilor de întocmit cu facturile
exerciţiului următor.
- Compararea creanţelor incerte şi în litigiu din
situaţia pregătită de client, cu situaţia exerciţiului
precedent.
- Determinarea procentului mediu de depreciere a
creanţelor incerte şi în litigiu comparativ cu
exerciţiul precedent.
- Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor.
- Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de
a fi verificate.
- Asupra conturilor selectate se vor obţine explicaţii
privind termenele anormale/depăşite de încasare,
întârziate precum şi pentru toate anomaliile aparente;
se vor verifica modalităţile de regularizare/încasare
în exerciţiul următor.

176
\
- Obţinerea motivărilor privind toate soldurile \
creditoare şi a tuturor soldurilor vechi / restante având
vechimi peste 30 de zile. L Compararea listei
creanţelor cu operaţiile de trezorerie din primele luni
ale exerciţiului următor şi cu facturile emise în cursul
primelor luni ale exerciţiului următor.
a CONCLUZII

a PROPUNERI

1 v
y J

<&* Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când
cabinetul asigură aceste înregistrări. L Lucrări specifice
aplicabile micilor întreprinderi sau liberilor
profesionişti care ţin o contabilitate în partidă simplă.

177
CLIENT COD ŞEI

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

LISTA CLIENŢILOR CERŢI, INCERŢI, LITIGIOŞI ŞI


PROVIZIOANELE CONSTITUITE

Sold la 3 1 decembrie Deprecierea


Termen de încasare
Cont Clienţi Cauză Procent Provizion
Sub 30 Sub 1 Peste 1
(1) (2) constituit
zile an an
1 2 3 4 5 6 7 8 (4/5x7)

TOTAL Procentul mediu de


depreciere
..................... /%

(1) Cauza deprecierii: A = incert (nesigur); B = rău platnic (nu plăteşte


sau plăteşte cu întârziere); C = litigiu (contestare judiciară); D = li
chidare voluntară sau judiciară/faliment.
(2) Conform motivării scrise a comisiei de inventariere.

178
CLIENT COD SE2

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

CLIENŢI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

Facturi de întocmit pentru livrări sau prestaţii efectuate înainte de


data închiderii exerciţiului financiar

Cont Clienţi Felul Valoare TVA Valoare


livrării/prestării totală

TOTAL

179
CICLUL STOCURI ŞI PRODUCŢIE
ÎN CURS DE EXECUŢIE

CLIENT COD SF

EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______________

' Referinţa >


F/L sau N/A

a SUPORTU RI
- Situaţia recapitulativă a stocurilor primită de la client.
- Situaţia recapitulativă a stocurilor N -1.
- Conturile din grupele de la 30 la 39.

Q NATURA LUCRĂRILOR
- Obţinerea situaţiilor recapitulative, după inventarierea
patrimoniului.
- Cu privire la materii prime, materiale, mărfuri şi produse
finite:
a - interviu cu şeful întreprinderii /administratorul
privind metodele de evaluare şi de determinare a
deprecierilor precum şi permanenţa aplicării lor;
b - compararea rubricilor cu situaţiile recapitulative ale
exerciţiului precedent.
- Cu privire la producţie în curs de execuţie:
a - interviu cu şeful întreprinderii/administratorul
privind metodele de evaluare şi permanenţa aplicării
lor;
b - controlul coerenţei acestei evaluări; c - compararea
totalului situaţiei recapitulative cu factura
din prima lună a exerciţiului următor şi cu avansul
încasat.

a CO NC LUZII

RECOMANDĂRI

180
CLIENT COD SF1

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A STOCURILOR

Metoda Repartizare
de % % %
Denumirea Total Depreciere
evaluare
(1)
Materii prime Materii
consumabile Obiecte
de inventar Produse
Mărfuri Ambalaje

TOTAL
(1) Indicaţi metoda de evaluare utilizată: CMP; FIFO; altele de precizat.
(2) Repartizaţi după caz: pe familii de produse sau pe % TVA.

Inventarul realizat de:


Comisia reprezentată de d.................... Semnătura clientului
La (locul)....................în (data)...............................................

RECOMANDARE IMPORTANTĂ PENTRU EFECTUAREA


INVENTARELOR
Inventarul patrimoniului este realizat pe răspunderea şefului întreprin-
derii (director, administrator, întreprinzător individual, liber profesionist).
El se realizează conform Normelor Ministerului Finanţelor, iar documentele
justificative (situaţii, liste, carnete, motivări tehnice etc.), formând dosarul
inventarierii, se predau conform clauzelor contractului de prestări de servicii
- profesionistului contabil, care după efectuarea înregistrărilor îl restituie
clientului. Dosarul inventarierii se păstrează la client 10 ani.
Prezenta situaţie este o recapitulaţie după documentele justificative
aflate la dosarul de inventariere; ea rămâne la dosarul exerciţiului al profesio-
nistului contabil.
181
CLIENT COD SF2

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A PRODUCŢIEI IN CURS

CARE ESTE METODA DE EVALUARE? DA NU

metoda costurilor de producţie a a


altă metodă (care? de nominalizat) a a

Lista Compararea cu
şantierelor/ Materiale Manopera Total avansurile
secţiilor (primite sau nu)

TOTAL

Inventarul realizat de:


Comisia reprezentată de d......................
La (locul)................................în (data)
Semnătura clientului

COEFICIENTUL CHELTUIELILOR INDIRECTE

182
CLIENT COD SF3

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS


Exerciţiu Exerciţiu
Variaţia
N N-l
Materii prime aprovizionate
Producţie în curs - de bunuri
Producţie în curs - de servicii
Produse semifabricate şi finite
Mărfuri

• SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ DA NU
PRIMITĂ DE LA CLIENT a a

• CONTROALE

Control aritmetic al situaţiei recapitulative (adunări) G G

Metoda de evaluare este conformă cu:

Regulamentul de aplicare al legii contabilităţii G G


reglementările fiscale G G

Metoda de evaluare declarată de client este identică


cu cea utilizată în exerciţiul N-l G G

Dacă nu:
analiza motivelor schimbării metodei
incidenţele asupra valorii patrimoniului şi a rezultatelor
menţiuni de făcut în anexă
menţiuni de făcut în declaraţiile fiscale

183
IMOBILIZĂRI

CLIENT COD SG

EXERCIŢIUL^ ÎNTOCMIT DE 1 FILA


DATA_______

Referinţa
F/L sau N/A

a SU PO R TU R I
- Situaţii inform atizate (sau m anuale).
- Copii de pe facturile de achiziţie.
- Situaţii privind scoaterea din funcţiune şi a casărilor,
prim ite de la client.
- Conturile din clasa 2 - im obilizări.

O NATURA LUCRĂRILOR
IM O B ILIZĂ R I CO RPO RA LE ŞI N EC O R PO R A LE
- Com pararea cu facturile de achiziţie şi actele anexe.
- A precierea duratelor de utilizare şi verificarea am ortiză
rilor.
- A naliza, evaluarea şi tratam entul fiscal (TV A etc.) privind
in v e stiţiile în c u rs e fe c tu a te în re g ie p ro p rie s a u în
antrepriză.
IM O B ILIZĂ R I FIN A N C IA RE
- îm prum u tu ri: analiza şi justificarea m işcărilor; actualiza
rea dosarului perm anent.
- D ep o z ite şi ca u ţiu n i: a n a liz a şi ju stifica re a m işc ă rilo r;
actualizarea dosarului perm anent.
- A lte im obilizări financiare: C om pararea cu docum entele
bancare - V erificarea globală a deprecierii - D eterm inarea
şi explicarea variaţiilor.
CESIU N E DE IM O BILIZĂR I
- C alcu lul şi a naliza p lu s şi m in u s va lo area d e cesiun e şi
verificarea im pozitării.
a CONCLUZII

PROPUNERI

184
PERSONAL

CLIENT COD SH

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
____________

Referinţa
a SUPORTU RI F/L sau N/A
- Declaraţia nominală pentru asigurări sociale.
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial de
asigurări sociale de sănătate.
- Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată
către bugetul asigurărilor sociale - cota de şomaj
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul fondului
special de solidaritate cu persoanele cu handicap.
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la constituirea
fondului special de susţinere a învăţământului de stat.
- Conturile din grupa 43 - asigurări sociale ...
Q NATURA LUCRĂRILOR
- Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu
personalul.
- Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată
şi declaraţiile de contribuţii sociale.
- Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi
directorilor cu deciziile AGO şi CA.
- Asigurările sociale, protecţia socială şi conturi asimilate:
verificarea componenţei soldurilor şi a vechimii lor;
compararea cu declaraţia ultimei luni sau trimestru.
- Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi
evaluarea penalităţilor de întârziere.
- Calculul global al concediilor de odihnă neefectuate,
aferente exerciţiului încheiat.
- Verificarea procentelor globale privind sarcinile sociale.
- Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii
aparente.
a CONCLUZII

PROPUNERI

185
DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI

CLIENT COD SI

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

Referinţa
a SU POR TU RI F/L sau N/A
- Deconturile de TVA.
- Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
şi
bugetele locale.
- Declaraţia de venit global (a liberilor

profesionişti).
,.
- Conturile dm grupa 44 - bugetul statului ...
,Q
NATURA LUCRĂRILOR
- Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere
şi modalităţile de recuperare a TVA.
- Compararea cifrei de afaceri cu deconturile şi declaraţiile de
TVA.
- Controlul global al TVA de recuperat.
- Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea lor).
- Compararea cu documentele justificative pentru: impozite
şi taxe locale, taxe profesionale etc.
- Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente.
- întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la
informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei.
- Determinarea rezultatului fiscal.
- Calculul impozitului pe profit.
- Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale.
a CONCLUZII

PROPUNERI

186
CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE

CLIENT COD SJ

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
_____________

Referinţa
a SUPORTURI F/L sau N/A
- Procese verbale ale AGO.
- Contul întreprinzătorului individual şi/sau conturile
clasei l - inclusiv asociaţi - conturi curente

a NATURA LUCRĂRILOR

CAPITALURI PROPRII
- Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul
verbal al AGO şi conformitatea cu statutul şi
dispoziţiile legale. Actualizarea dosarului
permanent.
- Verificarea totalului situaţiei (activului) nete în
raport cu 1/2 din capitalul social.

CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL


- Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale
faţă de contul său.
- Aprecierea globală asupra cheltuielilor.
- Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în
cazul contului întreprinzătorului individual, debitor.

SUBVENŢII
- Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de
afectare a rezultatului.

PROVIZIOANE REGLEMENTATE
- Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi,
dacă este cazul, verificarea constituirii şi reintegrării
lor în rezultat.

187
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
- Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese.
- Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a opor
tunităţii constituirii de provizioane.
- Tabloul variaţiilor.
- Aprecierea deductibilităţii provizioanelor.

ASOCIAŢI - CONTURI CURENTE


- Obţinerea acordului asociatului asupra contului său.
- Analiza mişcărilor.
- Calculul dobânzilor.
- Aprecierea deductibilităţii dobânzilor.

a CONCLUZII

q PROPUNERI

188
CLIENT COD SJ1

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

ANALIZA CONTULUI ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL


ŞI A CONTULUI ASOCIAŢI - CONTURI CURENTE

Debit Credit
Sold la începutul exerciţiului
înregistrarea rezultatului precedent

APORTURILE EXERCIŢIULUI
Numerar
Viramente bancare
împrumuturi /credite
Salarii/remuneraţii
Dobânzi /comisioane conturi curente
Altele

TOTAL APORT

RETRAGERILE EXERCIŢIULUI
Retrageri în numerar
Cheltuieli personale prin bancă
Impozite personale
Asigurări pe viată
Rambursarea împrumuturilor /creditelor
Regularizări (detalii anexate)
Altele

TOTAL RETRAGERI

SOLD LA FINELE EXERCIŢIULUI

Ref. F/L
Mişcările efectuate în cursul exerciţiului sunt credibile da Q nu LJ
Contul întreprinzătorului individual debitor: a se controla regulile deductibilităţii
Conturile asociaţi - conturi curente:
- verificaţi dacă sunt totdeauna creditoare;
-pentru conturile curente remunerate, calculaţi dobânda conform statutelor şi
deciziilor Adunării generale. Apreciaţi deductibilitatea lor.

189
CLIENT COD SJ2

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

Total la Total la
Natura Diminuări
începutul Constituiri sfârşitul
provizioanelor sau anulări
exerciţiului exerciţiului

TOTAL

• Modalităţile de constituire sau de diminuare/anulare

FAPTE CARE MOTIVEAZĂ CONSTITUIREA PROVIZIONULUI

PARTICULARITĂŢI FISCALE

METODA DE CALCUL

MODALITATEA DEFINITIVĂ

190
ALTE CONTURI (46,481,67,77,...)

CLIENT COD SK

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA_______

Referinţa
F/L sau N/A

a SUPORTURI
NATURA LUCRĂRILOR
- Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile
de bilanţ (46,481, ...) şi analizarea soldurilor.
- Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost
înregistrate.
- Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a
operaţiilor în conturile 67, 77.
- Analiza evenimentelor posterioare închiderii
exerciţiului financiar.

a CONCLUZII

a PROPUNERI

191
EXAMINAREA CRITICĂ

CLIENT COD ŞL

EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA
_____________

Referinţa
F/L sau N/A

a SUPO RTURI
DOSARUL EXERCIŢIULUI
- Balanţa sintetică N/N-1.
- Indicatori economici financiari.
DOSARUL PERMANENT
- Informaţii economice.
- Statistici profesionale.

O NATURA LUCRĂRILOR
- Verificarea evoluţiilor anormale ale diferitelor posturi ale
bilanţului şi contului de rezultat şi analiza formării
rezultatului.
- Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnificative
(marja comercială, cheltuielile financiare, rotaţia stocurilor,
credit clienţi şi furnizori).
- Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale
întreprinderii, eventual cu statisticile disponibile ale
sectorului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din
acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale cu
cabinetul.
- Analiza explicaţiilor.
- Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii.
- Interviuri cu clientul.

a CONCLUZII

PROPUNERI

192
ANEXE

CLIENT COD SM

EXERCIŢIUL, ÎNTOCMIT DE.


FILA
DATA
_____________

Referinţa
a SUPORTURI F/L sau N/A

NATURA LUCRĂRILOR
- Se vor inventaria informaţiile semnificative de
inclus în anexe.

a CONCLUZII

PROPUNERI

193
SUPORTURI CONTABILE NECLASATE IN CICLURI

CLIENT COD SN
EXERCIŢIUL. ÎNTOCMIT DE
FILA
DATA________

a SU PORTURI Referinţa

- Balanţe, jurnale - extrase - OD (operaţii diverse)


etc.

194
DOSAR JURIDIC ANUAL T

CLIENT

EXERCIŢIU.

CONŢINUT Referinţa

a a
a
a
a
a
a
a
LJ
a
a
a
a
a
a
a
LJ
a
a
a
a
a
Consult aţii juridice

195
DOSAR FISCAL ANUAL U

CLIENT

EXERCIŢIU.

a CONŢINUT Referinţa

a Deconturile de TVA.
Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul
a de stat şi bugetele locale.
Declaraţiile de venit global (ale liberilor
a profesionişti).
a Taxe profesionale.
Taxe de formare continuă.
a Alte taxe si impozite.
a
u

a
G
L
I
G
a
[
J
a
LJ
LJ
a

196
DOSAR SOCIAL ANUAL

CLIENT

EXERCIŢIU

CONŢINUT Referinţa

COPII DUPĂ DECLARAŢII

a Declaraţia nominală pentru asigurările


sociale. Declaraţia privind obligaţiile de
a plată la fondul iniţial de asigurări sociale
de sănătate. Declaraţia lunară privind
a obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor
sociale - cota de şomaj -Declaraţia privind
obligaţiile de plată la bugetul fondului
special de solidaritate cu persoanele cu
a handicap.
Declaraţia privind obligaţiile de plată
la constituirea fondului special de
a susţinere a învăţământului de stat.

a
a
a
a
a
a
a
a

197
m. NORME GENERALE
DE BAZĂ
aplicabile tuturor misiunilor
expertului contabil
SUMAR

11. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.... 202


111. Independenţa.........................................................202
112. Competenţa............................................................205
113. Calitatea lucrărilor.................................................207
114. Secretul profesional şi confidenţialitatea................209
115. Acceptarea si menţinerea misiunilor.......................212

12. NORME DE LUCRU....................................................215


121. Programarea lucrărilor...........................................215
122. Contractarea lucrărilor...........................................217
123. Delegarea şi supravegherea lucrărilor.....................219
124. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti....................222
125. Documentarea lucrărilor.........................................226

13. NORMA DE RAPORTARE... .229

201
11 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL

INDEPENDENŢA
111
TVT^™
^

NORMA

Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci


când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist, evitând orice
situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă.
Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care
să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate şi obiec-
tivitate, dar, de asemenea, trebuie să nu fie supus niciunei con-
strângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea.
Trebuie, de asemenea, să se asigure că şi colaboratorii săi
respectă regulile de independenţă.
(august 2000)

COMENTARII

Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită, ca obligaţie de


primă mărime, respectarea principiului independenţei, care este incom-
patibil cu:
implicarea financiară, directă sau indirectă, în activităţile unui
client, ca, de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare,
deţinerea de participării la capital, darea sau luarea cu îm-
prumut de bunuri, servicii sau bani, cu excepţia celor date
sau primite în condiţiile oferite terţilor, acordarea sau primirea
de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului
contabil;
implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client,
în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat,
sub controlul celui care gestionează patrimoniul;
202
acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului, asi-
gurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei, atunci
când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt,
prin natura lor, incompatibile sau în contradicţie cu exerci-
tarea liberală a profesiei contabile, sau care sunt incompati-
bile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă, inte-
gritate şi obiectivitate a profesionistului contabil; incidenţa
relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei;
condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un
procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri totală a
societăţii de expertiză sau a unui practician individual; aceasta
presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniş-tilor contabili să
nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate
patrimonială, respectiv societate comercială; acceptarea executării de
lucrări în baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat în
sumă absolută, prin contract. Lista incompatibilităţilor cu condiţia
de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun
membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de
natură a-i ştirbi independenţa, chiar dacă nu se află sub incidenţa
cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres
prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului.
In privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a
profesiei contabile, privind îndatoririle proprii ale societăţilor recu-
noscute de Corp, sunt de reamintit unele din prevederile normelor
emise de Corp:
trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să
fie experţi contabili sau contabili autorizaţi şi să deţină ma-
joritatea acţiunilor sau părţilor sociale; - consiliul de
administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în
majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi
contabili sau contabili autorizaţi; societăţile comerciale de
expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări
financiare în unităţi patrimoniale
203
industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurări,
şi nici în societăţi civile;
acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de
expertiză contabilă şi de contabilitate trebuie să fie nomina-
tive şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de
Adunarea generală.

Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie


care ar putea presupune o lipsă de independenţă. Trebuie, de asemenea,
să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.
în general, liber-profesionistul contabil trebuie să fie indepen-
dent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă, filialele şi
afiliaţii acestora.
In privinţa profesionistului contabil salariat, acesta datorează
fidelitate angajatorului, dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi princi-
piului de independenţă al acesteia, pe care este necesar să îl respecte
si să îl aplice, fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da
naştere la conflicte de interese.

204
112 COMPETENŢA

NORMA

Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi


de contabil autorizat sunt reglementate.
Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează per-
manent cunoştinţele.
Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care
au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea aces-
tora.
Ei veghează, de asemenea, la formarea lor continuă.

(august 2000)

COMENTARII

Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de com-


petenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale; el nu trebuie să
efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face
parte le poate realiza cu competenţă profesională.
Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de
formare (învăţământ individual, cursuri, seminarii şi alte forme, cu
testarea cunoştinţelor dobândite).
Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de
orientare cu caracter informativ, contribuind la promovarea acţiunilor
de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale.
Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a
competenţei profesionale a membrilor Corpului, în acest sens, membrii
Corpului trebuie:
a) să îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesională,
dar şi cunoştinţele de cultură generală, singurele capabile
să-i întărească discernământul;

205
b) să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia
si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală
înainte de a face propuneri;
c) să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa, chiar
ascunsă, a celui care îl consultă si să se pronunţe cu sinceri
tate, fără ocolişuri, exprimându-şi, dacă este nevoie, rezervele
necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;
d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu
putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus
îngrădirii îndatoririlor sale;
e) să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani
festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei,
cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor
stabilite de Corp.

Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii


de expertiză contabilă, menţinerea competenţei presupune:
- o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă si can-
titativă);
un plan de formare continuă (orientativ, de cel puţin 16 ore
pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti con-
tabili).
Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea
cabinetului/societăţii.
De asemenea, unui profesionist contabil salariat i se poate cere
să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă
pregătire sau experienţă, în aceste situaţii, profesionistul contabil sa-
lariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre ni-
velul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine, iar, dacă este cazul,
în mod onest, va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert.
Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie
Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor.

206
113 CALITATEA LUCRĂRILOR

NORMA

Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profe-


sia cu conştiinciozitate şi devotament.
Corectitudinea, imparţialitatea şi, în cadrul profesiei, dorinţa
de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor
contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executa-
rea lucrărilor.

(august 2000)

COMENTARII

Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a


normelor de competenţă, de delegare şi de supervizare, de planificare-
programare şi de documentare a lucrărilor executate.
Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite
aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor, ceea ce implică
necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaborato-
rilor.
De fiecare dată când o lucrare este repartizată, profesionistul
contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii
săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor în-
credinţate.
Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili şi colaboratori-
lor lor este necesară pentru asigurarea calităţii, permiţând garantarea
unei repartizări adecvate, lucrărilor colaboratorilor.
Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces per-
manent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi
la activitatea societăţii.
Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze, în folosul
clienţilor lor, în condiţiile respectării legalităţii, sincerităţii si corecti-
207
tudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe
şi impozite nedatorate.
Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea
profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor, în care scop aplică:
a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea
lucrărilor, trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces
tora prin documente corespunzătoare;
b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate
de doctrina contabilă.

Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului


sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite
este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili.
Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor, mai ales în cazul
existenţei mai multor colaboratori, cere cu necesitate prevederea exer-
citării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate.
Profesioniştii contabili salariaţi, evident, datorează fidelitate
angajatorului, prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele
stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea
şi realizarea lor. Dar respectarea normelor profesiei de către profe-
sionistul contabil salariat este obligatorie, chiar cu riscul apariţiei unor
situaţii conflictuale între el si angajator, întrucât unui salariat, în mod
legitim, nu i se poate cere:
să nu respecte legea; să încalce regulile şi normele
profesiei; să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin
tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca
auditori; să semneze sau să fie asociat la o raportare care
practic denaturează faptele.

208
SECRETUL PROFESIONAL ŞI
CONFIDENŢIALITATEA

NORMA

Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confi-


denţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor
sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii
către terţi, cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod
expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesio-
nală să facă această divulgare (de pildă, denunţarea unor in-
fracţiuni).
(august 2000)

COMENTARII

Profesioniştii contabili, împreună cu colaboratorii lor, răspund


de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei pro-
fesii exercitate independent, organizată şi responsabilă, situându-i pe
expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei,
precum avocaţii, medicii şi notarii.
Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă,
incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi, ci si pe cele de
care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate.
Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă, nici să con-
firme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său, chiar dacă
acestea sunt cunoscute de public.
Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare
este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană.
Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit
atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă.
209
Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul
unei controverse, iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii
celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autori-
zate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical, nu acelaşi
lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate
prin statut, profesie sau funcţie.
în practică există o regulă, aceea că numai colaboratorii dintr-un
anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai
aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profe-
sional.
Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor ge-
nerale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării
misiunii sale.
Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai
cu acordul clientului.
Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judi-
ciare:
nici în materie penală;
nici în materie civilă (obligaţia de a-si aduce concursul în
vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei).
Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului
sau a organelor de anchetă, din oficiu sau citat, nu poate divulga confi-
denţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut
acces.
în schimb, el trebuie - respectând întrutotul această regulă - să
răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile, finan-
ciare sau fiscale.
Organele de cercetare - Poliţie şi Parchet - si Tribunalul pot
cere informaţii de la specialişti - informaţii contabile specifice care
se referă la client - în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul
social (abuz de bunuri si bani publici, escrocherie), cazurilor de ban-
crută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau
infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă, acoperirea
exercitării ilegale a profesiei).
210
Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat, nici chiar
Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege, mai ales atunci
când le sunt intentate procese), ceea ce au aflat în timpul misiunii lor.
Acest lucru trebuie să li se ceară. Cu ocazia acestor mărturii, declara-
ţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului
mers al procesului. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor
întrebărilor privind tehnica financiară, contabilă sau fiscală, el rămâne
legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tri-
bunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încre-
dinţate de către clientul său. Este important a se avea în vedere că
informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi
nici al unei terţe persoane.

211
115 ACCEPTAREA ŞI MENŢINEREA MISIUNILOR

NORMA

Profesionistul contabil, înainte de a accepta o misiune, tre-


buie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini, ţinând seama de
regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de
regulile de independenţă şi incompatibilitate.
Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă eve-
nimentele permit sau nu menţinerea lor.

(august 2000)

COMENTARII

Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face


dificilă misiunea profesionistului contabil; el trebuie să se asigure că
propriile competenţe, ale personalului său salariat sau ale colaborato-
rilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii.
O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere
a unor noi clienţi, cât şi menţinerii celor vechi, apreciind şi evaluând
riscurile, prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare, în raport cu res-
pectarea principiilor independenţei şi competenţei.
în acest sens, prealabil acceptării şi încheierii contractului, se
va face:
o evaluare a riscurilor potenţiale şi posibile; - o verificare
privind respectarea principiului independenţei profesionale;
o apreciere a eficienţei executării lucrărilor, în raport în-
deosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului con-
tabil. Evident, decizia finală aparţine profesionistului
contabil.

212
în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un
client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu,
acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care:
a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul
predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind
activităţile clientului;
s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente
rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei res-
pectări stricte a îndatoririlor profesionale, cum ar fi insisten-
ţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul, de a respec-
ta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile
respective;
a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate cole-
gului predecesor, când acestea rezultă clar dintr-un contract
şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a
lucrărilor nu este contestată de client; se abţine de la orice
critică de ordin personal cu privire la colegul său
predecesor;
asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea
colegului predecesor.

Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită


succesorului său, după ce acesta a încheiat contractul cu clientul, toate
registrele si documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa,
fără întârziere, avizându-1 pe client în consecinţă, în afară de cazul în
care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le
păstra.
Sunt situaţii în care, potrivit reglementărilor în cauză, clientul
solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot
fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă, contractarea de
audit financiar de către regiile autonome sau locale).
în oferta depusă de liber-profesionistul contabil, în cazul în care
numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu,

213
acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesio-
nistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. Dacă oferta sa a fost
adjudecată, va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu.
Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposi-
bilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor
şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din
cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze, motivat,
contractul cu acest client.

214
12 NORME DE LUCRU

121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR

NORM
A

Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea


misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod efi-
cient.
Va trebui ca elaborarea si documentarea planului misiunii
să descrie felul, întinderea misiunii şi modul în care aceasta va
fi realizată; planul va fi suficient de detaliat pentru a permite
elaborarea programului de lucru.
Prin programul de lucru se definesc natura, calendarul şi în-
tinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planu-
lui misiunii.
- (august 2000)
COMENTARII

Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală a-


supra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este
salariat, care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea mi-
siunii şi depistarea domeniilor şi a sistemelor semnificative.
Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activită-
ţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca
obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semni-
ficativă asupra conturilor, condiţionând astfel programarea iniţială a
intervenţiilor, a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii.
Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie
de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul

215
contabil este salariat, de complexitatea misiunii, de metodologia si
tehnicile specifice care se vor aplica.
Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni
destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asi-
gurarea unei bune executări şi a unui bun control - autocontrol - al
lucrărilor.
Programul de lucru poate, de asemenea, să precizeze alături de
obiectivele misiunii si un buget de ore pe fiecare capitol - subdiviziune
-component(ă).
Planul misiunii şi programul de lucru trebuie, dacă se dovedeşte
necesar, să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor
sale.

216
122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR

NORMA

Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se sta-


bilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele
părţi.
(august 2000)

COMENTARII

Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-pro-


fesionistului contabil, precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi,
făcându-se referire, dacă este cazul, la normele profesionale.
Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului
şi la nevoile acestuia. Aceasta implică din partea profesionistului con-
tabil cunoaşterea entităţii clientului şi în special a modului de orga-
nizare, aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai
bine adaptat clientului, să determine un buget de ore şi să propună
nivelul onorariilor.
Contractul de prestări de servicii cuprinde, în general, urmă-
toarele elemente:
scopul misiunii şi descrierea sa;
referirea, dacă este cazul, la normele profesionale ale Cor-
pului;
obligaţiile fiecărei părţi;
termenele de execuţie;
condiţiile financiare;
durata misiunii;
menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul
unui act adiţional;

217
modalitatea de încetare a misiunii;
modalitatea de rezolvare a litigiilor.

Atunci când este necesar, contractul de prestări de servicii va


face obiectul unei actualizări periodice.
Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de exper-
tiză contabilă trebuie, periodic, să efectueze o evaluare a fiecărui client,
hotărând, dacă este cazul, continuarea executării contractului existent
ţinând seama atât de propria independenţă, cât şi de capacitatea sa de
a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client.

218
DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA
LUCRĂRILOR

NORMA
Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita forma-
rea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. El poate delega
acestora executarea unor lucrări, păstrându-şi răspunderea finală
a executării misiunii.
(august 2000)

COMENTARII

Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor


între membrii echipei. Orice delegare de atribuţii - responsabilităţi
-, respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efec-
tueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că
aceste lucrări vor fi executate de persoane independente, care posedă
aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lu-
crărilor cerute. Aceste persoane trebuie să posede:
- calităţi personale: respectarea principiilor de integritate, o-
biectivitate, independenţă şi secret profesional;
- aptitudini şi competente: cabinetul sau societatea de expertiză
contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit
şi îşi întreţine competenţa si aptitudinile necesare care să-i
permită îndeplinirea responsabilităţilor sale.
Organizarea echipei se realizează prin:
- repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul
de aptitudini, competenţe si calităţi personale ale fiecărui
asistent sau colaborator;
fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat.
Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru.

219
O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la
un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii.
Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a
executării misiunii este responsabil si cu supravegherea totală a înde-
plinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor, în care scop
asigură:
instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea
lucrărilor delegate;
transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului in-
dividual de realizat de către aceştia; revederea lucrărilor
efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie
personal, fie de un membru al cabinetului/ societăţii având
o competenţă egală sau superioară celui supravegheat.

Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil urmă-


toarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni, semnarea contrac-
tului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea
acestuia, analiza şi semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/
certificări cerute de client.
Delegarea implică, în schimb, un control al lucrărilor realizate.
Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii
deţinând un nivel de competenţă satisfăcător, adică o capacitate şi o
experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încre-
dinţate.
Această supraveghere se exercită, în principal, prin verificarea
dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform
programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor
colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie.
Supravegherea se concretizează, în special, prin:
o notă de comentarii - care se arhivează la dosarul lucrării;
adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau
orice alte documente de lucru; note personale ale liber-
profesionistului contabil.
220
Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de:
mărimea şi complexitatea lucrărilor; volumul lucrărilor de
executat şi termenele de realizare ale acestora.

Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o


parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal
răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final
al îndeplinirii misiunii.

221
UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR
PROFESIONIŞTI

NORMA

Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profe-


sionişti - specialişti, experţi - externi cabinetului/societăţii de
expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi
apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea
obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor. De regulă, se re-
curge la un specialist, tehnician, expert atunci când executarea
lucrărilor necesită o altă competenţă.
(august 2000)

COMENTARII

Termenul profesionist - specialist, tehnician, expert - desem-


nează o persoană, un cabinet sau o societate de profil care posedă
competenţele, cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu parti-
cular, altul decât contabilitatea, auditul sau specializările proprii pro-
fesionistului contabil, cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă
în cauză.
Profesionistul - specialist, tehnician, expert - poate fi: • angajat al
clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil
este salariat; angajat de client sau de unitatea patrimonială; angajat
de liber-profesionistul contabil; angajat al liber-profesionistului
contabil. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor
profesionişti, aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca
aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist,
tehnician, expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui
salariat al său.

222
în acest caz, profesionistul contabil va supune lucrările acestor
profesionişti procedurilor controlului de calitate.
în cursul efectuării misiunilor - responsabilităţilor - profesio-
niştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti, pre-
zentate sub formă de rapoarte, avize, evaluări şi declaraţii de expert
-specialist.
De pildă:
• evaluarea anumitor tipuri de active;
evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor;
• evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate;
evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ
selor în curs de fabricaţie;
avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor, statutelor,
contractelor specifice unui sector de activitate sau altor regle-
mentări. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze
lucrările
altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a
acestuia.
în acest scop, va ţine seama, de pildă, de:
calificările profesionale, diplome sau înscrierea profesionis-
tului pe lista - tabloul - profesioniştilor agreaţi de un orga-
nism profesional;
experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru
care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate.

Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este


mai mare în cazul când profesionistul:
este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care
face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucră-
rilor profesionistului;
este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patri-
monială menţionată în aliniatul precedent.

223
Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente
şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesio-
nistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite.
în acest sens, se vor examina instrucţiunile scrise date profesio-
nistului - specialist, tehnician, expert -, şi în mod deosebit:
obiectivele si întinderea lucrărilor profesionistului; descrierea
generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul
profesionistului;
- condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie
rele pertinente;
- clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist, client
sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul
contabil salariat;
- confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patri-
monială la care are acces profesionistul solicitat;
informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesio-
nistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate,
eventual, în exerciţiile precedente.

Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date


profesionistului solicitat, profesionistul contabil poate recurge la con-
tactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor
suficiente şi juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesio-
nistului solicitat.
Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului
solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: ipotezele şi
metodele folosite;
rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat, în lumina cu-
noştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre acti-
vitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta;
sursele de date utilizate.
Validitatea şi temeinicia ipotezelor şi metodelor utilizate, cât şi
aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat.
224
Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta, profesionistul contabil
nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profe-
sionistul solicitat. Dar, pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele
asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia, profe-
sionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par
rezonabile, cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi
revine în totalitate.

225
125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR

NORMA

O bună organizare a misiunilor - responsabilităţilor - in-


clude ţinerea dosarelor de lucru. Ele ajută la înţelegerea şi con-
trolul lucrărilor. Permit, de asemenea, profesionistului contabil
materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fie-
care misiune îndeplinită.
Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe pe-
rioada prescripţiei legale, protejând confidenţialitatea acestora.

(august 2000)

COMENTARII

Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau


obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale
misiunii respective.
Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie, pe microfilm sau pe
suport informatic.
Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe
profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi
executarea misiunii.
Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil:
• modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate si controlul
acestora;
• regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le
prezinte clientului sau angajatorului;
• mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii - unitatea patrimo
nială - clientului sau angajatorului;
• buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar
noi colaboratori pe parcursul executării acesteia;

226
• ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare, în măsura în
care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii, unităţii
patrimoniale, dificultăţile întâlnite ş.a.) permit completarea
sau realizarea programului de lucru;
• elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale,
ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns.
Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat
din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. Totuşi,
anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar
de lucru, asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte
amintite, şi anume:
• contractul de prestări de servicii, anexele, adiţionalele şi co
respondenţa legată de acesta;
• documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client
- angajator - pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor
necesare realizării misiunii;
• informaţiile şi datele - documentele - primite de la client şi
de la terţi;
• documentele elaborate de profesionistul contabil;
• elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul,
urmărirea bugetului de timp - a programelor individuale de
lucru ale colaboratorilor -, facturarea onorariilor).
Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale
realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine.
Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare in-
ternă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. O structură sau o
formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată. Totuşi,
este important, pentru a facilita accesul la dosare, ca profesionistul
contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite.
Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai
multe exerciţii financiare, dosarul de lucru poate fi împărţit în două:
• o parte permanentă - dosarul permanent -, care este consti
tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile

227
executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes
durabil;
• o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat - dosarul exer-
ciţiului -, care cuprinde documentele privind lucrările efec-
tuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză.
Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze
documente de lucru standardizate - tipizate - la nivelul cabinetului/
societăţii de expertiză contabilă.
Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil, care trebuie
să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata
prescrierii legale şi pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului
lor.
Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie
a profesionistului contabil, iar clientul trebuie considerat ca o terţă
persoană în ceea ce priveşte secretul profesional.
Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional
nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului con-
tabil.
Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din
toate documentele, piesele care nu aparţin clientului sau care nu au
fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu oca-
zia desfăşurării misiunii.

228
13 NORMA DE RAPORTARE

NORMA

Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport


scris. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de mi-
siune.
Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientu-
lui şi, dacă este cazul, terţelor persoane natura lucrărilor profe-
sionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor
sale.
(august 2000)

COMENTARII

Documentul - raportul - stabilit poate lua forme variate: scri-


soare, atestare sau notă de comentarii şi raport de audit financiar
-statutar sau contractual.
în cuprinsul documentelor - raportului - se face referire la nor-
mele profesionale care guvernează misiunea, atunci când ele există.
Documentul - raportul - este datat şi semnat de către profesio-
nistul contabil şi eventual de către un colaborator care 1-a asistat în
timpul misiunii.
în societăţile de expertiză contabilă, documentele - rapoartele
-realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus
misiunea şi de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială
(expert contabil / contabil autorizat, independent - liber-profesionist
-înscris ca atare în Tabloul Corpului).
Documentul - raportul - este adresat numai clientului, acesta
hotărând difuzarea lui.

229
Redactor: Alina BURLUŞEANU
www.ceccar.ro
Tiparul executat la TIPOGRAFIA EVEREST 2001 - Bucureşti
Tel.: 433.07.01; 433.07.02; 433.07.03
www.everest.ro