Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 26.09.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a I-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Biserica este casa lui Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre Biserică și prezentarea spațiului
sacru.
Tipul de lecţie: mixtă
Durata lecţiei: 45 de minute
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
 Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului.
 Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de
comunicare.

Competenţe specifice:
 Prezentarea spaţiului bisericii drept casă a lui Dumnezeu;
 Explicarea înţelesului unor termeni religioşi învăţaţi.
 Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăţaţi în enunţuri orale sau scrise.

Competenţe derivate:
 Definirea termenului ,,biserică" pe baza explicaţiilor primite de la profesor;
 Identificarea părţii celei mai importante a Bisericii, precizând cine are voie să intre acolo,
valorificând cunoştinţele dobândite în cadrul conversaţiei euristice şi conţinutului lecţiei;
 Enumerarea unor obiecte care se află în Biserică având la bază cunoştinţele anterioare
(observaţia personală) şi cele dobândite în cadrul lecţiei;
 Diferenţierea unei biserici de alte clădiri, precizând elementele ce o disting, având în vedere
cunoştinţele dobândite în cadrul conversaţiei euristice;
 Descrierea comportamentului unui bun creştin în Biserică pe baza propriei experienţe
dobândite la participarea la Sfintele Slujbe din Biserică

Strategia didactică:
- mijloace de învăţământ folosite la lecţie: - icoane, imagini cu Biserici şi Mănăstiri, manualul
- metode de învăţământ utilizate la lecţie: - povestirea, conversaţia, deprinderile morale, îndrumarea
teoretică şi practică, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul.
- forme de organizare: - frontal şi individual.

Bibliografia folosită la lecţie:


1. Muha, prof. Camelia - Manual ,,Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi’’, clasa a II-a, Ed.
,,Sf. Mina”, Iaşi, 2003,
2.. Şebu, Pr. Prof. Univ. Sebastian - Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.

1
Obiec
Etapele tive Metode
Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei operaţi şi mijloace
onale
- Salută elevii - Răspund la salut.
- Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. - Rostesc rugăciunea.
Momentul - Notează absenţii interesându-se de motivul - Spun absenţii şi motivul absenţelor.
organizato absenţelor - Se pregătesc pentru începerea lecţiei.
ric - Asigură un climat propriu pentru începerea orei de
religie

Verificare - Profesorul verifică lucrările realizate acasă. - Elevii îşi prezintă lucrările realizate acasă.
a -
cunoştinţe conversaţia
lor
Plecând de la reprezentarea Răstignirii Domnului de pe
desenele lor, profesorul va adresa următoarele - Elevii solicitaţi răspund la întrebări.
întrebări: - Oamenii răi...
- Cine L-a răstignit pe Domnul nostru Iisus Hristos pe - Deoarece Îl urau pentru că mulţi oameni Îl
Pregătire Cruce ? iubeau şi-L ascultau pe Iisus Hristos. -
pentru - De ce L-au răstignit ? - A fost bun cu ei, s-a rugat Tatălui Ceresc să-i conversaţia
lecţia nouă - Cum s-a comportat Iisus Hristos cu acei oameni răi ierte pentru tot răul pe care I L-au făcut. euristică
care L-au răstignit ? - Unii spun da, alţii nu...
- Iisus Hristos i-a iertat chiar pe cei care L-au omorât.
Dar voi iertaţi uşor pe cei ce vă fac câte un rău ? - Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute şi pe noi
- Ce ar trebui să facem să devenim şi noi mai iertători ? să fim mai iertători.
Anunţarea - Astăzi vom învăţa care este locul unde Îi place lui - Elevii ascultă atenţi. -
subiectului Dumnezeu să ne rugăm, vom învăţa despre Sfânta povestirea
lecţiei noi Biserică: „Biserica este casa lui Dumnezeu”.
şi Profesorul scrie la tablă titlul lecţiei. - Elevii notează în caiete titlul lecţiei.
prezentare
a
2
obiectivelo
r propuse
- Cum se numeşte clădirea în care merg creştinii - Clădirea mare şi frumoasă unde creştinii se
duminica şi sărbătorile, ca să se roage ? adună Duminica şi în zilele de sărbătoare să se O1
roage lui Dumnezeu se numeşte Sfânta Biserică. O2 -
- Care este partea cea mai importantă parte a Sfintei - Altarul. O3 prezentare
Biserici ? a
- Da. Sfântul Altar care este aşezat în partea de răsărit - Preotul care se roagă împreună cu credincioşii. O4 imaginilor
a Bisericii. Cine stă în Altar ?
- Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr- - Elevii ascultă atenţi şi în acelaşi timp notează în
Comunica
un perete numit catapeteasmă. Pe catapeteasmă se caiete ideile principale ale lecţiei - conversaţia
rea noilor
află pictate multe icoane.
cunoştinţe
- Ce obiecte aţi observat voi că se află în Sfânta - Cruci, icoane, policandre, sfeşnice, candele...
Biserică ? - explicaţia
- Cum deosebim Sfânta Biserică de alte clădiri ? - Biserica seamănă cu o casă foarte mare, dar are
- Da, iar deasupra Sfintei Biserici se află turla, în totuşi o formă deosebită.
interiorul căreia se află clopotul. În vârful turlei se află
crucea.
- Am aflat câteva lucruri despre cum arată Biserica,
numită şi Casa lui Dumnezeu.
Fixarea - Cum se numeşte clădirea în care merg creştinii - Clădirea mare şi frumoasă unde creştinii se -
noilor duminica şi sărbătorile, ca să se roage ? adună Duminica şi în zilele de sărbătoare să se conversaţia
cunoştinţe roage lui Dumnezeu se numeşte Sfânta Biserică. euristică
- Care este partea cea mai importantă parte a Sfintei - Sfântul Altar.
Biserici ?
- Da. Sfântul Altar care este aşezat în partea de răsărit - Preotul care se roagă împreună cu credincioşii.
a Bisericii. Cine stă în Altar ?
- Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr- - Catapeteasma, pe care se află pictate multe
un perete. Cum se numeşte acesta ? icoane.
- Ce obiecte aţi observat voi că se află în Sfânta - Cruci, icoane, policandre, sfeşnice, candele...
Biserică ? - Biserica seamănă cu o casă foarte mare, dar are
- Cum deosebim Sfânta Biserică de alte clădiri ? totuşi o formă deosebită.
3
- Ce se află deasupra Sfintei Biserici ? - Se află turla.
- Ce se află în interiorul turlei ? - Ce află clopotul.
- Dar în vârful turlei ce se află ? - Crucea
Apreciere - Am aflat câteva lucruri despre cum arată Biserica,
a, numită şi Casa lui Dumnezeu. - Trebuie să nu facem gălăgie, să ne închinăm la -
asocierea, - Cum trebuie să ne purtăm în Sfânta Biserică voi icoană şi să o sărutăm când intrăm în Sfânta O5 deprinderil
generaliza ştiţi ? Biserică, să fim îmbrăcaţi curat şi frumos, să ne e morale
rea rugăm împreună cu toţi credincioşii....etc.
- Profesorul evaluează răspunsurile elevilor (notându-i
Evaluarea
în caietul personal şi/sau în catalog, după caz).
- manualul
Activitate de religie
- Profesorul le dă elevilor ca și temă pentru acasă să
a -
deseneze pe o foaie de bloc de desen o Biserică - Elevii notează tema pe caiete.
supliment îndrumarea
urmând ceea ce s-a vorbit la oră.
ară teoretică şi
practică
- Să facem rugăciunea. - Rostesc rugăciunea.
Încheierea
- Profesorul salută şi iese din clasă. - Răspund la salut.

S-ar putea să vă placă și