Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. ......... din ...............................

Încheiat între:

1. ................................................................ cu sediul social în ............................................................................,


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. ..............., Cod fiscal .........................., atribut fiscal R,
reprezentată legal prin .............................. în calitate de ............................. denumită în continuare SPONSOR

și

2. .............................................................., CUI/CNP: ..............................., cu sediul social/domiciliul


în ..............................................................................., cont bancar ..........................................................,
deschis la .................................................., în calitate de BENEFICIAR

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

a) Obiectul contractului îl constituie sprijinul financiar acordat BENEFICIARULUI, de către


SPONSOR, în vederea desfășurării activităţilor desfășurate de Beneficiar. Activitatea este fără scop
lucrativ și respectă obiectivele BENEFICIARULUI.

II. DURATA CONTRACTULUI

a) Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării lui de către PĂRȚI și va înceta la data de
…………………………………...

III. VALOAREA CONTRACTULUI

a) Valoarea prezentului contract este de ...................., plătibili la data de ..... a fiecărei luni contractuale.
b) Valoarea prezentului contract este exprimată în bunuri/servicii precum:
.......................................
.......................................
.......................................
....................................... în valaore de ........................................

IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

4.1 SPONSORUL se obligă:


a) să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui sponsorului şi a faptului că
sponsorul este o societate ce activeaza în domeniul programelor informatice pentru instituțiile publice locale;
b) să aduca la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activi-
tatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică;
c) să urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului.

4.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul folosește mijloacele financiare sau materiale
primite în temeiul prezentului contract conform destinației stipulate în acesta și să solicite răspunderea
Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligațiilor asumate.

4.3. BENEFICIARUL se obligă:


a) să utilizeze mijloacele financiare sau materiale puse la dispoziție de Sponsor numai în scopul precizat în
prezentul contract
b) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activi-
tatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică;
c) să afişeze şi să distribuie materiale publicitare furnizate de sponsor în cadrul manifestărilor organizate.
4.4. BENEFICIARUL va putea să solicite mijloacele financiare sau materiale care fac obiectul sponsorizării
atunci când Sponsorul, din culpă, nu-și execută obligația asumată prin prezentul contract.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

a) În cazul neexecutării cu rea-credință a obligațiilor de către părți, contractul se consideră rezolvit de


drept, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități, fără intervenția instanței de
judecată.

VI. LITIGII

a) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor;
b) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

VII. CLAUZE FINALE

a) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante;
b) Prezentul contract reprezintă voinţa parţilor si înlătura orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui;
c) În cazul în care părţile își încalcă obligaţiile lor, neexercitarea din partea care suferă vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său;
d) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi ......................................................

SPONSOR BENEFICIAR