Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 35

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Subiectul I (30 de puncte)


I.1 Pentu fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10 puncte)
1. Aranjamentele de tipul “totul inclus” fac parte din strategia:
a. tarifelor ridicate;
b. tarifelor pau ale;
c. tarifului sc zut;
d. tarifelor diferen iate;
2.Strategia supravie uirii este o strategie de pre in func ie de:
a. cerere-ofert
b. costuri
c. poten ialul economic al consumatorului
d. concuren
3.Din formula: Ep= c/c: v/? lipse te termenul:
a. modificarea pre ului propriu
b. pre ul
c. modificarea venitului
d. venitul
4.Cercetarea calitativ face parte din categoria cercet rilor dup :
a. locul desf ur rii
b. frecven a desf ur rii
c. tipul informa iilor generate
d. obiectivul cercet rii
5.Schimbarea pozitiei relative a diferitelor produse sau servicii pe o anumit pia este un
scop al politicii:
a. de produs
b. de pre
c. de distribu ie
d. de promovare

I.2 Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a,b,c,d,e,f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals: (12 puncte)
a. O tehnic de marketing utilizat pentru a crea o imagine favorabil unui produs sau
serviciu i pentru a împinge cump ratorul poten ial c tre produs, se nume te mesaj
publicitar.
b. Canalul mediu apeleaz la tourorganizatori, care, dup constituirea produsului turistic îl
vând direct publicului (ca pachet sau ca elemente distincte).
c. Analiza datelor secundare (de birou) este o metod de cecetare de pia cantitativ .
d. Conform diferen ialei semantice, persoanei cercetate i se solicit s - i exprime opiniile
despre un anumit produs, serviciu, magazin supus investiga iei.
e. Strategia de dezvoltare a pie ei este o strategie care se aplic în cazul produselor
turistice existente.
f. Strategia penetr rii este o strategie de pre în func ie de costuri.

Marketing, proba E Varianta 35


Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 
1
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

I.3 În coloana A sunt indicate produsele aflate în cele patru categorii mari conform matricei
BCG, iar în coloana B caracteristici ale acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile
corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B.
(8 puncte)
A. Categorii de produse B. Caracteristici ale acestora
conform matricei BCG
1. vaci de muls a. sunt mari generatoare de cheltuieli
2. dileme b. reclam cheltuieli mici aducând venituri mari
3. puncte critice c. necesit a fi sus inute
4. vedete d. au anse pu ine de a- i reveni
e. se afl în faza proiect rii produsului

Subiectul II (30 de puncte)

II.1 Prezenta i formele pe care le îmbrac cererea efectiv . (12 puncte)


II.2 Scrie i, pe foaia de examen, informa ia corect care completeaz spa iile libere
a. Organizarea dup criterii geografice a compartimentului de marketing este specific
întreprinderii de turism care î i desf oar activitatea pe o pia ...(1)...
b. Metodologia de formare a pre urilor serviciilor turistice trebuie s porneasc
obligatoriu de la...(2)...
c. Canalele de distribu ie care vând atât singure cât i prin intermediari, se numesc
canale...(3)...
d. Ideea (setul de informa ii) ce se vrea transmis dinspre emi tor spre receptor i care
ia diferite forme în func ie de mediul suport, se nume te...(4)...
e. Metoda de scalare care se refer la evaluarea atitudinilor clien ilor fa de anumi i
stimuli, poart denumirea de........(5)........
(10 puncte)
II.3 Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (segmentarea pie ei dupa criterii demografice de vârst )
(8 puncte)

În raport cu vârsta
clientelei,firmele de
turism se împart în

Subiectul III (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema “Strategii privind produsele turistice noi”, respectând urm toarea
structur :
a) Defini i no iunea de produs nou
b) Enumera i etapele procesului de creare i lansare a produselor noi
c) Defini i: produsul cu totul nou i produsul perfec ionat
d) Eviden ia i i analiza i strategiile privind produsele turistice noi
e) Evidentia i i analiza i strategiile care iau în considerare amploarea înnoirii

Marketing, proba E Varianta 35


Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 
2
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

f) Evidentia i i analiza i strategiile care iau în considerare pozi ia fa de


concuren .

Marketing, proba E Varianta 35


Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 
3