Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 36

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)


I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect: (10p.)
1. Identifica i din enumerarea de mai jos care sunt criteriile semnificative de segmentare a
pie ei turistice:
a. economice, demosociale, geografice, comportamentale, psiho-sociale;
b. demosociale, geografice, comportamentale, naturale;
c. economice, geografice, comportamentale, naturale;
d. economice, geografice, comportamentale, de organizare;
2. Elasticitatea cererii turistice se exprima prin:
a. coeficientul de elasticitate;
b. cota de pia ;
c. indicele Laspayres;
d. cota relativa de pia ;
3. Informa iile ob inute prin cercetarea de pia sunt folosite în direc iile:
a. decizie, management, planificare, control;
b. decizie, dezvoltare, planificare, control;
c. decizie, management, planificare, dezvoltare;
d. management, dezvoltare, planificare, implementare;
4. Tehnica de marketing utilizat pentru a crea o imagine favorabil unui produs/serviciu
reprezint :
a. pre ul;
b. concursul;
c. publicitatea;
d. comunicarea;
5. Organizarea compartimentului de marketing dup criterii func ionale const în:
a. coordonarea firmei de c tre un manager de produse;
b. existen a unui vicepre edinte care coordoneaz activitatea managerilor de pia ;
c. actualizarea produselor ce trebuie oferite pie ei;
d. subordonarea câtorva speciali ti în diferite domenii de marketing unui
vicepre edinte;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (12p.)
a. Scala ordinal nu permite evaluarea distan elor dintre variante.
b. Principalele particularit i ale ofertei turistice sunt: rigiditatea, complexitatea i
substituirea.
c. Canalul scurt apeleaz la un singur tourorganizator, care, dup constituirea produsului
turistic, îl vinde direct publicului.
d. Publicitatea la locul vânz rii este o modalitate de promovare a vânz rilor.
e. Rigiditatea ofertei se refer la utilizarea ofertei în alte scopuri.
f. Dup durata ofertei, produsele turistice pot fi durabile i non-durabile.

1
Prob scris la Marketing Varianta 36
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. In coloana A sunt enumerate canalele de distribu ie structurate dup mai multe criterii,
iar în coloana B caracteristicile acestora. Scrie i pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B: (8p.)
A. CANALE DE DISTRIBU IE B. CARACTERISTICI ALE ACESTORA
1. canal na ional a. desf oar activit i în limitele grani elor unei ri
b. vinde în exclusivitate produse turistice proprii
2. canal lung
c. folose te tourorganizatori, care insereaz produsul
3. canal integrat în catalogul de produse vândute prin re eaua de
agen ii detailiste
4. canal restrictiv
d. accesibile numai agen ilor acredita i
e. deschise tuturor categoriilor de vânz tori

Subiectul II (30 de puncte)


1. Enumera i 4 din cele mai frecvent utilizate modalit i de promovare a vânz rilor.
(8p.)
2. Prezenta i pe scurt 4 avantaje i 2 dezavantaje în cazul distribu iei directe
(12 p.)
3. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele
goale cu r spunsul corect (tipuri de scale):
(6p.)
a.

TIPURI DE SCALE

b. Distribu ia fizic este compus dintr-un ……(1)…….de ………(2)…………aflate în


strâns dependen , toate contribuind la realizarea ………(3)……….de ………(4)…… (4p.)

Subiectul III (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Produsul turistic – elementul central în politica de produs”. La
realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele:
- definirea produsului turistic;
- enumerarea a cinci dintre elementele componente ale produsului turistic;
- descrierea celor cinci elemente enumerate mai sus;
- prezentarea clasific rii produselor turistice dup modul în care se deruleaz i dup
distan a pe care se deplaseaz turi tii.

2
Prob scris la Marketing Varianta 36
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public