Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 37

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)


I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect: (10p.)
1. Conform matricei B C G, produsele intitulate “dileme” sunt produse:
a. mari generatoare de cheltuieli
b. aflate în faza de maturitate
c. rentabile pe termen scurt
d. dificile i costisitoare
2. Ansamblul de activit i prin intermediul c rora se asigur culegerea, analiza i utilizarea
datelor în vederea adopt rii deciziei de marketing formeaz :
a. cercetarea de pia ;
b. strategia de pia ;
c. compartimentul de marketing;
d. m surarea i scalarea;
3. Aducerea produsului turistic pe pia , adic ”na terea ”lui, se realizeaz în:
a. faza de maturitate;
b. faza de lansare;
c. faza de cre tere;
d. faza de declin;
4. Crearea unei imagini favorabile unui produs/serviciu pentru a împinge cump r torul
poten ial c tre produs se realizeaz prin:
a. politica de distribu ie;
b. politica de produs;
c. politica de pre ;
d. politica de promovare;
5. Cele mai întâlnite criterii de segmentare a pie ei sunt:
a. geografice; economice, demografice; comportamentale; psihosociale;
b. func ionale; de produc ie; de pia ; geografice;
c. naturale; juridice; economice; fiscale;
d. politice; financiare; zonale; de mediu;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (12p.)
a. Canalul de distribu ie scurt folose te touroperatori.
b. Cererea de servicii turistice se identific total cu consumul turistic.
c. Rigiditatea ofertei se refer la imposibilitatea stoc rii, imobilitatea i lipsa de
adaptabilitate în varia iile sezoniere.
d. Scala reprezint instrumentul cu ajutorul c ruia se realizeaz m surarea.
e. Reducerile de pre reprezint o form de realizare a publicit ii produselor
turistice .
f. Diferen iala semantic este o metod de scalare.

1
Prob scris la Marketing Varianta 37
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. . În coloana A sunt indicate st rile prin care poate trece cererea turistic , iar în coloana
B descrierea acestor st ri. Scrie i asocierile corecte dintre cele dou coloane:
(8p.)
A. B.
1. cerere negativ ; a. este cauzat de lipsa informa iilor despre produsul
2. cerere absent ; respectiv sau de pre uri prea mari pentru consumator;
3. cerere latent ; b. apare când dorin a de cump rare exist dar produsul nu
4. cerere efectiv ; este pe m sura preten iilor turistice;
5. cerere deplin ; c. se manifest printr-o adversitate exprimat de o anumit
categorie de consumatori fa de produsul oferit pe pia ;
d.este starea cea mai des întâlnit , îmbr când diverse
forme;

Subiectul II (30 de puncte)


1. Enumera i trei dintre principalele c i de ac iune ale întreprinderii în cazul promov rii
vânz rilor.
(6p.)
2. Prezenta i patru caracteristici ale produselor turistice tip”eveniment”.
(8p.)
3. Prezenta i trei tipuri de canale de distribu ie clasificate dup structura lor.
(6p.)

4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu segmentarea dup forma de relief.:
(10p.)
a.
Dup relief, delimitm
urm toarele segmente

b. …………..(1) ………(2)…………turistice se exprim prin intermediul coeficien ilor de


elasticitate.

Subiectul III (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema „Strategii i politici de preuri în turism – componente ale politicii
de preuri”.La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele:
- enumerarea a opt forme de prezentare a pre urilor utilizate în turism;
- enumerarea strategiilor de pre uri în func ie de cerere-ofert , concuren , poten ialul
economic al clientelei
- prezentarea a dou strategii de pre uri din fiecare categorie (în func ie de cerere-
ofert , concuren , poten ialul economic al clientelei) ;

2
Prob scris la Marketing Varianta 37
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public