Sunteți pe pagina 1din 16

Şcoala: Grupul Şcolar Tehnic Nehoiu

Data : 24.01.2012

Obiectul: Limba şi literatura română

Profesor : Gîdiuţă Mariana

Clasa : a-XII-a C, profil: Real (3 ore/săpt.)

Unitatea de învăţare : Modernismul

Subiectul lecţiei : Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu

Tipul lecţiei : dobândire de noi cunoştinţe

Competenţe generale : 1. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a diferitelor

texte literare.

2. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text

literar.

Competenţe specifice  : 1. Redactarea unor compoziţii referitoare la textele poetice.

2. Identificarea expresivităţii în limbajul poetic şi limbajul comun.

3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie în textul poetic.

4. Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie.

Valori şi atitudini : - Stimularea gândirii autonome reflexive şi critice la elevi.

- Stimularea posibilităţilor de analiză şi investigaţie a unui text literar.

Resurse educaţionale : a) Textul literar : Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu

b) Capacităţile receptive normale ale elevilor.

c) Timp alocat : 50 min.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ
 Metode şi procedee : lectura de explorare şi descoperire, ciorchinele, conversaţia euristică, brainstorming,
analiza literară, tehnica ,, INTELIGENŢE MULTIPLE”, eseul de cinci minute.

 Forme de organizare : activitate frontală, pe grupe

 Mijloace de învaţămant : Limba şi literatura română, Editura Art, cl. a XII-a, fişe de evaluare sau
analiză literară, foi de desen, culori.

 Material bibliografic : Limba şi literatura română - Îndrumător pentru manualele alternative,


cl.aXII-a, Hadrian Soare şi Gheorghe Soare

Dicţionar de simboluri, autori :Jean Chevalier, Alain Gheerbrant

Atlas de Biologie.

 Evaluarea activităţii : observaţia sistematică, fişa de evaluare, tema pentru acasă.

SCENARIUL DIDACTIC

1. Organizarea clasei (1 minut)


Asigurarea cadrului necesar pentru începerea lecţiei, notarea absenţelor, pregătirea materialului
didactic.

2. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare (7 minute)


Se realizează prin completarea unui ciorchine prin care se reamintesc cunoştinţele esenţiale
legate de acest text.

2
visul
Măsura variabilă
(5 pînă la 9 silabe) transhumanţ Atracţia
a pt.soare
Volumul Joc secund

Ciclul baladic şi oriental

atracţia
Rima complexă
VERSIFICAŢIA Sudului
(monorimă

,încrucişată,
MOTIVE Sufletul-
îmbrăţişată) fîntînă

luminii şi
al
umbrei

Riga Crypto şi
PLANUL 1. strict NARATIV
lapona Enigel
PLANUL 2 - SIMBOLIC
(povestea craiului Crypto)

Baladă
TEMA-eminesciană INCIPITUL

Imposibilitatea iubirii Rol de prolog –


dintre două fiinţe care strofele 1-4
fac parte din lumi
diferite Structura
Povestirea în ramă
Riga Crypto
Luceafăr cu rolurile (ascuns) 27 de strofe
inversate – Nicolae
Lapona Enigel
Manolescu
(locuitoare din nordul
Europei.
TITLUL
Lat.angelus-înger
prezintă protagoniştiiî Căldură şi
delicateţe
Opusă lui Forţă,demnit
Un Vrea să în ANTITEZĂ sufletească
Crypto prin ate,frumuseţ
ales- se împli- (dialogul cu
statut şi e (conduce
bîrfit nească riga)
aspiraţii renii)
de prin
ceilalţi iubire 3
Profesorul anunţă tema pe care o vor discuta în ora de literatură :

Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu.

3. Formularea sarcinii de lucru, captarea atenţiei (2 minute)

Elevii sunt repartizaţi în 6 grupe corespunzătoare celor 6 tipuri de inteligenţă descoperite cu


ajutorul Testului de inteligenţe multiple realizat în ora anterioară.

4. Indicarea sarcinilor de lucru (3 minute)

După lectura şi discutarea textului, fiecare grupă a primit o sarcină de lucru.

Sarcinile de lucru pe grupe au fost indicate cu câteva zile înainte şi se regăsesc în tabelul de
mai jos :

Dimensiuni ale inteligenţei Competenţa

Prezentaţi sub forma de versuri o posibilă continuare a


Inteligenţa verbal-lingvistică poveştii, în care lapona Enigel, răspunzând chemărilor lui
Crypto, acceptă să treacă în lumea lui.

Număraţi de câte ori apar, în text, numele celor două


Inteligenţa logico-matematică
personaje, introducându-le apoi într-o formulă matematică

Exemplificaţi printr-un ritm, o melodie, conţinutul unor


Inteligenţa muzical-ritmică
secvenţe ale baladei.

Folosind desenul sau un poster, reprezentaţi portretele


Inteligenţa vizual-spaţială
personajelor sau anumite scene reprezentative.

Inteligenţa corporal- Folosind coduri nonverbale, mimaţi sub forma unui joc
kinestezică de rol, dialogurile personajelor.

Folosind cunoştintele din domeniul biologiei, găsiti


Inteligenţa naturalistă asemănări şi diferenţe între regnurile din care fac parte
personajele.

În această oră,fiecare grupă, corespunzătoare fiecărui tip de inteligenţă, va răspunde, pe

4
foile A3, la tema pe care au primit-o. (20 de minute).

5. Comunicarea (7 minute)

Se face prin intermediul unui raportor care face cunoscut modul în care au

fost rezolvate sarcinile printr-un poster sau prin activităţi specifice, argumentându-şi răspunsurile.

După încheierea timpului de lucru de 20 de minute, raportorii prezintă rezolvarea sarcinilor.

6. Feedback –ul activităţii. (5 minute.)

Într-un eseu de 5 minute, fiecare grupă îşi va consemna părerile în legătură cu activitatea
desfăşurată.

7. Concluzii (5 minute)

Reprezentantul fiecărei grupe va citi concluziile cuprinse în eseul de 5 minute.

POSIBILE RĂSPUNSURI:

Inteligenţa verbal-lingvistică:

Pornind de la modelul prozodic al lui Ion Barbu, elevii au compus versuri care s-au potrivit
cerinţei iniţiale:

Să toace totul mărunţel

Ca Enigel să fie lângă el,

Să facă scrum şi pulbere,

Ca ei doi să nu sufere.

Renii pe cer să se bucure

Iar stelele să circule,

Cum nimeni nu a mai văzut

5
O nuntă într-un alt ţinut.

Şi cerul să se-ntunece

Şi totul să alunece

Ca-n basmele cu Feţi-Frumoşi

Ce vor să fie logofeţi.

Aşa să fie: de poveste !

Cum o ciupercă fără veste

S-a-ndrăgostit pe neaşteptate

De-o inimă ce tare bate.

Lapona lui nu aştepta

Şi tot dorea iubirea sa.

Iar el aşa a hotărât,

Să o ia de la-nceput.

Pădurea s-a cutremurat

De vestea ce s-a aflat,

Lapona şi al ei iubit

Ca-ntr-o poveste s-au iubit.

Inteligenţa logico-matematică

Elevii au numărat de câte ori apare numele personajelor, observând ca numele lui Crypto apare de
8 ori, al lui Enigel, de 12 ori şi au realizat următoarea formulă matematică:

26 – [12+8+(3-1)+(4-2)] = 2

26 reprezintă nr. strofelor, 12 şi 8, numărul numelor, (3-1)şi(4-2) reprezintă tipul de rimă,


iar rezultatul, adică 2, o pereche sau numărul personajelor.

6
Inteligenţa muzical-ritmică a surprins în ritmuri ascendente şi descendente dialogurile
personajelor, elevii interpretând prima parte a poemului după ritmuri originale şi găsind melodii
care să se potrivească anumitor secvenţe.

În cazul acestei grupe, elevii au ales, explicând alegerea făcută, melodiile:

- Melodia 1. – Andre Rieu- Romantic Paradise

(http://www.youtube.com/watch?v=RXGo2Ic3xD4)

- Melodia 2. – Celine Dion – My heart will go on

(http://www.youtube.com/watch?v=zmbw8OycJrE)

Inteligenţa vizual - spaţială. Elevii au realizat schiţe de portret ale personajelor,


momente ale întâlnirilor, pe coli A3 şi A4, folosind carioci şi creioane colorate.

Inteligenţa corporal-kinestezică. Elevii au tradus în gesturi şi mişcări corporale


întâlnirea şi dialogul celor două personaje. Au folosit o ciupercă, pe care au desenat-o, dându-i
chip uman, şi o păpuşă, pentru reprezentarea personajului feminin.

Inteligenţa naturalistă. Elevii au prezentat caracteristicile biologice ale celor două regnuri din
care fac parte personajele, folosind cunoştinţele din domeniul biologiei şi un atlas botanic.

Punctele tari ale unui astfel de experiment sunt multiple, deoarece acesta răspunde
cerinţelor privind dezvoltarea învăţării active şi creative, dezvoltă atitudini activ-participative ale
elevului, oferă elevului posibilitatea de a munci motivat, munca în grup stârneşte dorinţa unei
atitudini comunicative.De asemenea, dezvoltă creativitatea, imaginaţia elevilor, permite abordări
originale ale textului literar în raport cu un suport critic minimal, care permite dezvoltarea
competenţei argumentative.

Punctele slabe: caracterul cronofag al unei astfel de activităţi, care nu se poate reduce la 50
de minute.

7
CHESTIONAR
pentru identificarea inteligenţelor multiple

Marchează propoziţiile care sunt adevărate pentru tine,încercuind cifra îndicată în paranteză:

1. Aud cuvintele în minte înainte de a le citi, rosti sau scrie. (1)


2. Oamenii vin la mine să ceară sfaturi, atât la locul de muncă cât şi acasă. (6)
3. Petrec timp în mod regulat meditând, reflectând şi gândindu-mă la problemele importante
ale vieţii. (7)
4. Îmi place să fiu înconjurat de plante. (8)
5. Când am o problemă caut ajutorul altcuiva mai degrabă decât să încerc s-o rezolv singur.
(6)
6. Prefer cărţile/publicaţiile cu ilustraţii multe. (3)
7. Am o voce plăcută. (5)
8. Prefer sporturile în echipă, celor care se practică individual. (6)
9. Trebuie să exersez pentru a-mi forma o deprindere; nu ajunge doar să citesc sau să
urmăresc o demonstraţie. (4)
10. Aud întotdeauna o notă falsă. (5)
11. Mă simt mai bine când lucrurile sunt măsurate, clasificate, analizate, cuantificate.(2)
12. Adesea mă joc cu animalele. (8)
13. Cred că am o coordonare motrice bună. (4)
14. Adesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învăţ ceva nou. (5)
15. Cărţile sunt foarte importante pentru mine. (1)
16. Am participat la sesiuni şi seminarii de consiliere şi dezvoltare personală ca să aflu mai
multe despre mine însumi. (7)
17. Când închid ochii văd adesea imagini clare. (3)
8
18. Am cel puţin trei prieteni apropiaţi. (6)
19. Reţin mai mult de la radio sau ascultând o casetă audio decât de la TV sau din filme.(1)
20. Îmi place să găsesc erori de logică în ceea ce spun sau fac ceilalţi. (2)
21. Ţin un jurnal în care consemnez evenimentele din viaţa mea interioară. (7)
22. Îmi plac jocurile ca Scrabble, anagramele, rebus, integramele etc. (1)
23. Ştiu multe melodii. (5)
24. Sunt patron sau cel puţin m-am gândit serios să încep o afacere proprie. (7)
25. Prefer să-mi petrec serile cu prietenii decât să stau acasă singur. (6)
26. Pot să-mi imaginez uşor cum ar arăta ceva văzut de sus. (3)
27. Dacă aud o melodie o dată sau de două ori, pot s-o reproduc cu acurateţe. (3)
28. Fac experimente cu plante şi animale. (8)
29. Fac sport/activităţi fizice în mod regulat. (4)
30. Îmi place să mă distrez, pe mine şi pe alţii, cu rime sau jocuri de cuvinte. (1)
31. Mă consider lider (sau alţii mi-au spus că sunt lider). (6)
32. Sunt sensibil la culori. (3)
33. Mi-e greu să stau nemişcat mult timp. (4)
34. Pot să socotesc în minte cu uşurinţă. (2)
35. Când lucrez îmi place să categorisesc lucrurile după importanţa lor. (8)
36. Consider că am voinţă puternică şi că sunt independent. (7)
37. Matematica şi ştiinţele au fost materiile mele preferate la şcoală. (2)
38. Pot să ţin ritmul cu un instrument de percuţie simplu când se cântă un cântec. (5)
39. Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o cameră video pentru a înregistra ceea ce
văd în jur. (3)
40. Ceilalţi îmi cer câteodată să explic sensul cuvintelor pe care le folosesc când scriu sau
vorbesc. (1)
41. Îmi place să port haine din materiale naturale. (8)
42. Sunt realist în privinţa punctelor mele tari şi slabe. (7)
43. Cele mai multe idei îmi vin când mă plimb, fac jogging sau desfăşor o altă activitate fizică.
(4)
44. Îmi place să joc puzzle, labirint şi alte jocuri vizuale. (3)
45. Prefer să joc Monopoly sau bridge decât să joc jocuri video de unul singur. (6)
46. Ascult frecvent muzică la radio, telefon etc. (5)
47. Visez mult noaptea. (3)

9
48. Ca elev, am învăţat mai uşor la engleză, ştiinţele sociale şi istorie decât la matematică şi
ştiinţe. (1)
49. Prefer să petrec un week-end singur la o cabană în pădure decât într-o staţiune modernă cu
multă lume în jur. (7)
50. Îmi place să cos, să ţes, să cioplesc, să fac tâmplărie sau alte activităţi manuale. (4)
51. Câteodată mă surprind pe stradă fredonând. (5)
52. Mă orientez uşor în locuri necunoscute. (3)
53. Când conduc pe autostradă sunt mai atent la ce scrie pe panouri decât la peisaj. (1)
54. Mă simt bine în pădure. (8)
55. Îmi place să joc jocuri care necesită gândire logică. (2)
56. Îmi place să-i învăţ pe alţii (indivizi sau grupuri) ceea ce ştiu eu să fac. (6)
57. Simt nevoia să ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele. (4)
58. Îmi place să desenez sau să mâzgălesc. (3)
59. Îmi place să mă implic în activităţi legate de munca mea, biserică sau comunitate, care
presupun prezenţa unui număr mare de oameni. (6)
60. Îmi place să fac mici experimente. (2)
61. Pot să răspund la atacuri cu argumente. (7)
62. Cânt la un instrument muzical. (5)
63. La şcoală, geometria mi s-a părut mai uşoară decât algebra. (3)
64. Mintea mea caută structuri, regularităţi, secvenţe logice în jur. (2)
65. Recent am scris ceva ce m-a făcut să mă simt mândru sau a fost apreciat de alţii. (1)
66. Week-end-ul ideal este o ieşire în natură. (8)
67. Mă simt bine în mijlocul mulţimii. (6)
68. Cred că aproape orice are o explicaţie raţională. (2)
69. Am un hobby pe care nu-l dezvălui altora. (7)
70. Prefer să-mi petrec timpul liber în natură. (4)
71. Mă interesează progresele din ştiinţă. (2)
72. Sunt foarte bun bucătar. (8)
73. Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal când vorbesc cu alţii. (4)
74. Viaţa mea ar fi mai săracă dacă nu ar fi muzica. (5)
75. Uneori gândesc în concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez în cuvinte sau imagini.
(2)
76. Conversaţia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit. (1)
77. Am câteva scopuri importante în viaţă, la care mă gândesc în mod regulat. (7)
10
78. În camera mea trebuie să fie o floare. (8)
79. Îmi place „Montagne russe” sau alte experienţe fizice asemănătoare. (4)
80. Am mulţi prieteni. (6)

În final, însumaţi de câte ori aveţi fiecare număr şi treceţi-l în dreptul cifrei
corespunzătoare:

1…..; 2…..; 3…..; 4….; 5…..; 6…..; 7…..; 8……

TIPURI DE INTELIGENŢĂ MULTIPLĂ

Scorurile cele mai ridicate indică inteligenţele dumneavoastră predominante.

Inteligenţele au fost numerotate astfel:

1. inteligenţa verbală/lingvistică
2. inteligenţa logico-matematică
3. inteligenţa vizuală/spaţială
4. inteligenţa corporală/kinestezică
5. inteligenţa muzicală/ritmică
6. inteligenţa socială, interpersonală
7. inteligenţa intrapersonală
8. inteligenţa naturalistă.

11
După interesele exprimate,am identificat în această clasă elevii care se încadrează în cele
8 tipuri de inteligenţă propuse de Howard Gardner:

1. Inteligenţa verbal–lingvistică sau inteligenţa cuvintelor.

2. Inteligenţa logico–matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii.

3. Inteligenţa vizual–spaţială sau inteligenţa imaginilor, desenului şi a picturii.

4. Inteligenţa muzical–ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului.

5. Inteligenţa corporal–kinestezică sau inteligenţa întregului corp.

6. Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale.

7. Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşterii.

8. Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor/regularităţilor şi a comportamentelor.

Cum se manifestă Cum gândeşte Ce-i place să Zone de Zone de Profil de


elevul? elevul? facă?
12
performanţă intervenţie învăţare

VERBAL/ LINGVISTIC

- are o bună memorie - în - să citească,să în povestire, cărţi, spunând,auz


pentru nume, locuri, cuvinte/sintag scrie descrieri,me- casete,jurnal, ind,citind,vă
date,etc. me tafore dialoguri, zând cuvinte
- să discuţii,dez-
- îi place să citească, - în povestească -în a-şi bateri
să scrie şi să spună propoziţii/fraze aminti: nume
poveşti; - să se joace cu de persoane,
-în metafore cuvintele nume de
- înţelege ordinea şi locuri,
înţelesul cuvintelor; - să participe
la jocuri date,amănun-
- explică uşor,are un lingvistice te/detalii, etc.
umor lingvistic
remarcabil;

- convinge uşor, este


persuasiv în vorbire
şi scriere;

- face analize
metalingvistice cu
uşurinţă.

LOGIC/ MATEMATIC

- îi place să rezolve -în - să lucreze cu -matematică, -materiale cu -


probleme, să lucreze raţionamente,în numere. logică,raţio- care să algoritmizân
cu cifre. formule şi namente,re- experiment- d, operând
algoritmi. - să formuleze zolvare de teze. cu structure
- raţionează inductiv întrebări. probleme abstracte,că-
şi deductive. -materiale utând relaţii
- să găsească ştiinţifice/ de
- are un bun explicaţii. logice.
laborator.
discernământ în ceea
ce priveşte relaţiile şi - să caute -excursii la
conexiunile. structuri şi Muzeul de
relaţii. ştiinţe, la
- realizează calcule Observatorul
complexe. - să
experimenteze. astronomic.
- are gândire
ştiinţifică. - să calculeze

- să rezolve
probleme de

13
logică.

VIZUAL/ SPAŢIAL

-are imaginaţie -în imagini. - să -a imagina imagini,dia- -


activă. deseneze,să lucruri. pozitive,fil- vizualizând,
-în forme. proiecteze, me,video,jo- folosind
- îşi formează săconstruiescă. -a sesiza curi ochii,lu-
imagini mentale. -în culori. schimbări. LEGO,pu- crând cu
- să viseze cu zzle, cărţi imagini/
-(vizualizează) ochii deschişi. -a citi
hărţi,grafice, ilustrate,labi- culori.
- se orientează uşor în - să folosească jocuri puzzle, rinturi,jocuri
spaţiu. imagini,desene labirinturi. de
,poze pentru a imaginaţie,
- recunoaşte relaţii şi
obiecte se exprima. vizite la
spaţiale,percepţii Muzeul de
corecte din diferite artă.
unghiuri.

- reprezintă uşor
grafic prin
pictură,desen,
sculptură.

MUZICAL/ RITMIC

- apreciază structura -prin ritmuri - să cânte. - a recunoaşte -timp de - prin


muzicii şi a ritmului. sunete. cântat. ritm,prin
-prin melodii - să fredoneze melodii.
- are „scheme“ sau melodii. - a invăţa -ore de
„cadre“pentru auzirea sunete/melo- muzică. - cu
muzicii. - să fluiere. dii. ajutorul,su-
-mers la netelor.
- este sensibil la - să asculte - a-şi aminti concerte.
sunete şi tipare muzică. melodii. - prin
vibraţionale. -instrumente muzică.
- să cânte la un - a ţine muzicale.
- recunoaşte,creează instrument ritmul.
şi reproduce musical.
sunte,ritmuri, - a sesiza
- să bată ritmul tonuri şi
muzică,tonuri şi
vibraţii. - să fie ritmuri.
punctual.
- apreciază calităţile
caracteristice ale
tonurilor şi

14
ritmurilor.

CORPORAL/ KINESTEZIC

- controlează în mod -prin senzaţii - să se mişte -activităţi -jocuri de


voluntar mişcările somatice. fizice rol.
corpului. - să (sporturi).
- prin gesturi şi gesticuleze. -mişcare,
-programează mişcări mişcări. - dans/actorie sport, jocuri.
ale corpului. - să atingă şi
să pipăie - activităţi -experienţe
- face uşor legătura obiecte. meşteşugă- tactile.
dintre corp şi minte. reşti.
- să folosească -ocazii de a
- are abilităţi limbajul construi.
mimetice şi funcţii trupului.
corporale -învăţare
îmbunătăţite. - să lucreze cu experienţială.
mâinile.

- să danseze.

NATURALIST

- are dezvoltat simţul - prin elemente - să observe - a îngriji - acces la -


de comuniune cu din natură. animale şi plante/ natură. clasificând.
natura. plante. animale.
- prin forme - ocazii de a - încadrând
- recunoaşteşi naturale. - să facă - a încadra în lucra cu în categorii.
clasifică uşor tipare şi experienţe, categorii. animale.
comportamente. - în categorii/ experimente. - observând
clasificări. - a observa - instrumente evoluţii.
- apreciază impactul - să clasifice. diferenţe. de
naturii asupra sinelui investigare a
şi a sinelui asupra - să se ocupe naturii (lupa,
naturii. de grădinărit. binoclu etc.).

INTERPERSONAL

- are capacitate de -în relaţiile cu - să lucreze - a mă - locuri - învăţând


concentrare şi propriile nevoi, singur. cunoaşte/ secrete. singur,prin
tendinţă de a reflecta sentimente/e- înţelege. proiecte
(natura umană, moţii şi - să-şi - singurătate. individuali-
realitatea scopuri. analizeze - a-mi urma zate,în
interesele. instinctul. - opţiuni.
înconjurătoare). ritmul
- să se - a-mi urmări - proiecte propriu.
- îşi dezvoltă uşor individuale.
abilităţile autoevalueze. interesele - având
metacognitive,sunt proprii. propriul
- să-şi
15
conştienţi de propriile planifice - a fi original. spaţiu.
sentimente. viitorul, viaţa.
- a mă axa pe
- are simţul - să reflecteze. propriile
transpersonal al visuri/
sinelui, abilităţi de sentimente.
gândire şi raţiune de
ordin superior.

16