Sunteți pe pagina 1din 33

Protectia muncii

 Servicii
 Legislatie
 Norme SSM
 Instructiuni SSM
 Inspector
 Contact
 0723598256
 » Norme de protectia muncii » NSSM 38

   

NSSM 38
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care
cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala, in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de protectie a muncii, general
valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii,
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile
generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala
indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea
prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea
unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a
muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex
structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza :
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,
dispozitive,unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza
in procesul de munca;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul
sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a
muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a
muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul
fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de
munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii
constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in
munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru
fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii" au fost elaborate tinand
seama de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati,
precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat,
pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element
component al procesului de munca.
Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune
logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de lucru.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste
continutul, dar si forma de prezentare si pentru a fi conforme cu alte acte legislative si
normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor
referitoare la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea
rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramica
bruta si fina pentru constructii, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale pe baza pericolelor specifice acestor activitati si cerintelor
desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare
Art. 2. - Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor procedeelor de fabricare a produselor
din ceramica bruta si fina pentru constructii, indiferent de forma de proprietate sau modul de
organizare a acestor activitati.
Art. 3. - Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii produselor din ceramica bruta si
fina pentru constructii se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.
In Anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa
caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare in vederea asigurarii
conditiilor de securitate a muncii.
Art. 4. - Prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor
din ceramica bruta si fina pentru constructii se aplica cumulativ cu Normele generale de
protectie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme


Art. 5. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din
ceramica bruta si fina pentru constructii se revad periodic si se modifica, ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a
schimbarilor intervenite in tehnologie si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi
reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru


constructii
2.1. Generalitati.Elemente comune

Incadrarea personalului
Art. 6. - Lucratorii care efectueaza activitati legate de fabricarea produselor din ceramica
bruta si fina pentru constructii trebuie sa aiba preagatirea profesionala corespunzatoare locului
de munca respectiv.
Art. 7. - Selectia si repartizarea lucratorilor pe locuri de munca din punctul de vedere al starii
de sanatate si al aptitudinilor se realizeaza prin examen medical si psihologic, conform
prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii.

Instruirea personalului
Art. 8. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul
securitatii muncii se realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie
a muncii.
Art. 9. - Conducerea agentilor economici va asigura ca lucratorii se fie informati
corespunzator asupra riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor tehnice,
organizatorice si de autoprotectie pentru prevenirea acestora.
Art. 10. - (1)Este obligatoriu ca persoanele juridice si fizice, pe langa prevederile prezentelor
norme, sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii valabile pentru conditiile
concrete de desfasurare a activitatilor.
(2)Este obligatoriu ca instructiunile proprii de securitate a muncii sa fie aduse la cunostinta
lucratorilor.
Art. 11. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se
realizeaza conform normelor PSI In vigoare.

Echipament individual de protectie a muncii


Art. 12. - Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor
se fac in conformitate cu prevederile "Normativului-cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie" aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei
Sociale nr. 225/21.07.1995, publicat in Monitorul Oficial nr. 189/21.08.1995.

Organizare loc de munca


Art. 13. - Este obligatorie organizarea locului de munca conform instructiunilor proprii de
securitate a muncii.
Art. 14. - Este obligatoriu ca lucratorii care deservesc echipamentele tehnice pentru fabricarea
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii sa fie calificati, instruiti si desemnati
pentru echipamentul tehnic respectiv.
Art. 15. - Este obligatoriu ca, inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, interventii si revizii,
persoana desemnata sa ia toate masurile de prevenire a accidentelor, imbolnavirilor
profesionale si incendiilor, asigurand buna organizare a locului de munca.
Art. 16. - Este obligatorie folosirea indicatoarelor de securitate in toate zonele de activitate in
care persista riscuri de imbolnavire profesionala sau accidente de munca.
Art. 17. - Este obligatorie mentinerea curateniei la locul de munca si transportarea
permanenta a deseurilor de fabricatie, colectate in locurile special amenajate pentru
recuperare.
Art. 18. - Este obligatoriu ca microclimatul la locurile de munca sa satisfaca parametrii
proiectati, respectand limitele admise, prevazute prin Normele generale de protectie a muncii.

Incarcare si descarcare de materiale


Art. 19. - Este obligatoriu ca activitatile de munca legate de incarcarea, descarcarea,
manipularea si depozitarea materiilor prime si produselor finite sa fie executate numai de
lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea conducatorului locului de munca
respectiv.
Art. 20. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a muncii
pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor", "Normei specifice de securitate a muncii pentru transportul intern", "Normei
specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda" si
prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare.
Art. 21. - Este interzis accesul la locul de incarcare- descarcare a materiilor prime sau a
produselor finite, persoanelor care nu au nici o atributie legata de aceste activitati.
Art. 22. - Este obligatorie respectarea prevederilor Normei generale de protectie a muncii
privind limitele sarcinilor maxime admise de purtat sau de ridicat, in raport cu grupele de
virsta si in functie de sex.
Art. 23. - Este obligatoriu ca activitatile de incarcare-descarcare a materiilor prime sau a
produselor finite sa inceapa si sa se desfasoare numai dupa ce au fost indeplinite toate
conditiile de securitate prevazute si prin instructiunile proprii de securitate a muncii.
Art. 24. - Este obligatoriu ca inaintea inceperii activitatilor de incarcare-descarcare a
materiilor prime sau produselor finite dintr-un mijloc de transport, acesta sa fie asigurat
impotriva deplasarii necontrolate.
Art. 25. - Este obligatoriu ca Inaintea inceperii activitatilor de incarcare-descarcare a
materiilor prime sau produselor finite persoana desemnata in acest scop sa verifice stabilitatea
incarcarii pe platforma mijlocului de transport.
Art. 26. - Este obligatoriu ca descarcarea pe rampa a materiilor prime sau a materialelor din
vagoane sa se faca numai dupa ce legatura dintre vagon si rampa a fost asigurata cu o
platforma special construita in acest scop.
Art. 27. - Este interzisa stationarea lucratorilor in fata materialelor ce se descarca.

Incarcare - descarcare materii prime in vrac


Art. 28. - Este obligatoriu ca la descarcarea acestor materii prime din mijloacele de transport,
lucratorii sa fie astfel amplasati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu
materialul care se descarca.
Art. 29. - Este interzisa descarcarea prin aruncare a materiilor prime caustice in vrac.
Art. 30. - Este interzis accesul lucratorilor pe grinda de rulare a podului rulant cu cupa si in
raza de lucru a acesteia.

Incarcare - descarcare materiale ambalate


Art. 31. - Este obligatorie manipularea numai prin impingere a carucioarelor cu materiale
ambalate (materii prime sau produse finite).
Art. 32. - Este interzis lucratorilor care incarca-descarca materii prime ambalate sau produse
finite in vagoane sa execute operatiunea de legare sau de dezlegare a vagoanelor daca nu sunt
autorizati pentru aceasta operatie.

Depozitare materii prime, materiale si produse finite


Art. 33. - Se interzice depozitarea dezordonata si imprastierea materiilor prime, materialelor
si produselor finite in depozite, in incinta unitatii sau pe caile de acces.
Art. 34. - Este obligatoriu ca materiile prime (caolin brut si spalat, argile refractare, bentonite,
nisipuri etc.) sa fie manipulate numai de lucratori sanatosi, fara afectiuni pulmonare.
Art. 35. - Este obligatoriu ca materiile prime, materialele si produsele finite sa fie depozitate
dupa ce au fost sortate pe tipuri si dimensiuni.
Art. 36. - Sunt interzise fumatul si focul deschis in depozitele de materii prime si produse
finite.
Art. 37. - Este obligatoriu ca la depozitarea materiilor prime, materialelor si produselor finite
ambalate in incaperi, greutatea stivelor sa nu depaseasca sarcina maxima admisibila a
planseului.
Art. 38. - Este obligatoriu ca la depozitarea materiilor prime, materialelor si produselor finite
ambalate in spatii deschise, stivele sa aiba peretii drepti si inaltimi variabile in functie de
natura acestora incat sa se asigure stabilitatea lor.
Art. 39. - Este obligatoriu ca intre stivele vecine din depozit sa existe, pe langa caile de acces
pentru circulatia vehiculelor, un spatiu de cel putin 1 m latime pentru circulatia lucratorilor.
Art. 40. - (1)Este obligatoriu ca depozitarea materialelor in vrac sa se faca in boxe, buncare,
silozuri etc.
(2)Este obligatoriu ca materialele de tipul nisipului, pietrisului, argilei etc., daca nu se pot
depozita in boxe, buncare, silozuri etc., sa fie asezate in gramezi de forma unui trunchi de
piramida cu inclinarea fetei laterale dupa unghiul taluzului natural.
(3)Este obligatoriu ca materialele prime sub forma de bulgari sa fie depozitate in forma de
prisma cu baza dreptunghiulara de 4m x 1m, asigurandu-se stabilitatea necesara.
Art. 41. - Este interzisa stivuirea materiilor prime, materialelor si produselor finite ambalate
daca ambalajul prezinta deteriorari.
Art. 42. - Este obligatorie etichetarea fiecarei materii prime, material sau produs finit la locul
de depozitare.
Art. 43. - (1)Este interzis ca inaltimea stivei stabile, cu randuri intretesute sa depaseasca de
1,5 ori latura mica a bazei, avandu-se in vedere si rezistenta admisibila a ambalajului.
(2)Este interzis ca inaltimea stivei sa fie mai mare de 1,5 m pentru materiile prime si
materialele ambalate in saci.
(3)Este obligatoriu ca pentru inaltimi ale stivei mai mari de 1 m sa se prevada rampe pentru
descarcare.
Art. 44. - (1)Este interzisa manipularea prin aruncare in vederea stivuirii caramizilor, tiglelor,
cahlelor de teracota etc.
(2)Este obligatoriu ca locul de stivuire a caramizilor, tiglelor, cahlelor de teracota etc. sa fie
nivelat si tasat.
(3)Este obligatoriu ca la asezarea caramizilor pe lat, inaltimea stivei sa fie de maximum 25
randuri, iar la asezarea pe muchie inaltimea stivei sa fie de maximum 15 randuri.
Art. 45. - Este obligatoriu ca la depozitarea caramizilor transportate in containere si paleti in
zonele de lucru ale macaralelor, acestea sa fie asezate intr-un singur rand, cu un interval de
minimum 0,50m intre containere sau paleti.
Art. 46. - Este obligatoriu ca piesele sau materialele de dimensiuni mici, avind forme
geometrice neregulate sa fie depozitate numai in lazi sau containere.
Art. 47. - Este interzisa folosirea containerelor carora le lipsesc partial sau total bandajele la
roti.
Art. 48. - Este obligatoriu ca toate materialele si piesele cu forme geometrice regulate sa fie
depozitate in stive stabile avand randuri intretesute.
Art. 49. - Este obligatoriu ca placile ceramice de acoperis si tigla sa fie depozitate pe muchie
in stive cu inaltimea de 1m.
Art. 50. - Este interzisa apropierea lucratorilor, la o distanta mai mica de 2 m, in raza de
actiune a echipamentului tehnic de ridicare a stivelor, paletilor sau containerelor cu produse
ceramice.
Art. 51. - Este interzis lucratorilor care deservesc depozitele de materii prime, materiale sau
produse finite sa doarma sau sa se odihneasca pe stive sau intre acestea.
Art. 52. - Este obligatoriu ca depozitarea materialelor inflamabile sa se execute in
conformitate cu reglementarile PSI in vigoare.
Art. 53. - Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile si toxice in depozitele generale de
materii prime si produse finite.
Art. 54. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normelor specifice de securitate a muncii
pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice" si a "Normelor
specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor
organice (exclusiv petrochimice) ".

Instalatii de ridicat
Art. 55. - Este obligatoriu ca lucratorii care deservesc instalatiile de ridicat sa fie special
instruiti si autorizati conform prevederilor normelor ISCIR in vigoare.
Art. 56. - Este interzisa functionarea mecanismelor si instalatiilor de ridicat fara indicatorul
de sarcina maxima corespunzator.
Art. 57. - Este interzis accesul lucratorilor in raza de actiune a instalatiei de ridicat.
Art. 58. - Este interzisa sustinerea incarcaturilor folosind mecanismul de ridicat, prin
extinderi oblice ale cablului sau prin rotire.
Art. 59. - Este obligatorie asezarea uniforma, fara noduri sau ochiuri a cablurilor de legare
sub incarcatura de ridicat.
Art. 60. - Este interzis operatorului instalatiei sa paraseasca locul de munca daca instalatia de
ridicat are greutatea suspendata.
Art. 61. - Este interzisa remedierea instalatiilor de ridicat in timpul functionarii sau cu sarcina
suspendata.
Art. 62. - Este obligatorie respectarea prevederilor "R1 - 87 - Prescriptii tehnice pentru
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de
ridicat si dispozitivelor auxiliare " ISCIR.

Instalatii electrice
Art. 63. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa utilajele vor fi in constructie
inchisa cu gradul de protectie de cel putin IP 55, iar atunci cand acestea sunt in constructie
deschisa se vor lua masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile unei atingeri
neintentionate.
Art. 64. - La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere
directa se utilizeaza mijloace de protectie verificate conform normelor energetice.
Art. 65. - La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere
indirecta toate echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie legate la pamant.
Art. 66. - Toate elementele conducatoare ale instalatiilor electrice care nu fac parte din
circuitele curentilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la
instalatiile de protectie prin legare la pamant.

Conveiere
Art. 67. - Este obligatoriu ca pornirea conveierului sa se faca numai dupa ce s-a verificat
spatiul de deplasare al platanelor si s-a primit semnalul de la punctul de descarcare.
Art. 68. - Este obligatoriu ca oprirea conveierului sa se realizeze numai dupa ce toate
produsele au fost descarcate de pe platane.
Art. 69. - Este obligatoriu ca la asezarea si descarcarea produselor de pe platanele
conveierului sa se tina seama de forma geometrica a acestora si de centrul de greutate al
platanului.
Art. 70. - Este interzisa asezarea pe platanul conveierului a produselor care depasesc
suprafata de asezare a platanului sau a produselor cu greutate mai mare decat cea stabilita.
Art. 71. - Este interzisa stationarea sau deplasarea lucratorilor intre sau sub platanele
conveierului.
Art. 72. - Este obligatoriu ca operatiile de reparare si intretinere a conveierului sa se execute
numai dupa ce au fost luate masuri sigure de evitare a pornirii accidentale, conform
instructiunilor proprii de securitate a muncii.

Instalatii de desprafuire
Art. 73. - Este obligatorie montarea, la toate punctele de lucru in care se degaja praf, a unor
dispozitive locale de aspiratie a aerului incarcat cu praf direct de la sursa de formare a
acestuia.
Art. 74. - Este interzisa evacuarea in atmosfera a aerului cu praf, filtrarea realizandu-se cu
instalatii speciale (cicloane, multicicloane, desprafuitoare cu saci etc.)
Art. 75. - Este obligatorie supravegherea fiecarei instalatii de desprafuire in vederea
mentinerii acestora in functiune, la parametrii proiectati.
Art. 76. - Este obligatoriu ca pentru exploatarea si intretinerea instalatiilor de desprafuire sa
fie desemnati lucratori special instruiti care cunosc modul de functionare, regulile de
exploatare si instructiunile proprii de securitate a muncii pentru fiecare tip de instalatie.

Verificare Inainte de punerea In functiune


Art. 77. - Inainte de pornirea oricarui echipament tehnic se face verificarea acestuia pe baza
instructiunilor proprii elaborate de catre agentul economic.
Art. 78. - Pentru diversele echipamente tehnice, aparatura de masura si control, se vor
respecta graficele de revizii si reparatii intocmite pe baza reglementarilor in vigoare.
Art. 79. - Este obligatorie protejarea impotriva patrunderilor de praf a tuturor tablourilor,
conexiunilor si dozelor electrice din halele de fabricatie a produselor din ceramica bruta si
fina pentru constructii.

Functionare echipamente tehnice


Art. 80. - Este obligatorie urmarirea in permanenta a parametrilor de functionare ai
echipamentelor tehnice pentru fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru
constructii, conform tehnologiei de fabricatie.
Art. 81. - Este interzisa pornirea si functionarea echipamentelor tehnice pentru fabricarea
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii fara sisteme de protectie.
Art. 82. - Sunt interzise in timpul functionarii echipamentelor tehnologice:
a) oprirea instalatiei de ventilatie;
b) orice fel de interventii;
c) nesupravegherea permanenta;
d) discutiile care nu au legatura cu procesul tehnologic.
Art. 83. - Este interzis lucratorilor, care deservesc echipamentele tehnice pentru fabricarea
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii, sa fumeze si sa manance la locul de
munca, acestea fiind permise numai in locurile special amenajate, dupa spalarea mainilor si a
fetei.
Art. 84. - Este interzis lucratorilor sa-si pastreze alimentele in halele de fabricare a produselor
din ceramica bruta si fina pentru constructii.

Avarie
Art. 85. - Este obligatoriu ca orice disfunctionalitate a echipamentelor tehnice sa fie imediat
anuntata persoanelor competente.

Oprire normala
Art. 86. - Este obligatoriu ca la oprirea normala a echipamentelor tehnice lucratorii sa
respecte si instructiunile proprii de securitate a muncii.

Reparatii, revizii
Art. 87. - Este obligatoriu ca orice fel de reparatie si revizie la echipamentele tehnice pentru
fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii sa fie executata numai de
catre lucratori calificati si instruiti in acest scop, iar executarea acestora sa se realizeze numai
pe baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate a muncii in vederea
prevenirii accidentelor si incendiilor.
Art. 88. - Lucrarile de revizii si reparatii nu se efectueaza decat dupa ce s-au luat masuri
pentru decuplarea alimentarii cu energie si blocarea mecanica. Daca blocarea mecanica nu
este posibila, trebuie pusa paza la dispozitivele de pornire si indicatoarele de avertizare cu
inscriptia "Nu cupla. Se lucreaza".
Art. 89. - Nici o lucrare de reparatie, interventie sau revizie planificata nu se considera
terminata daca nu s-a facut si receptia din punctul de vedere al securitatii muncii.

Preparare frita
Art. 90. - Este obligatoriu ca aprinderea cuptorului pentru frita (vana sau rotativ) sa se faca
numai in prezenta conducatorului locului de munca.
Art. 91. - Este obligatorie alimentarea mecanizata a cuptorului pentru frita (tip vana) .
Art. 92. - Este interzisa folosirea arzatoarelor necertificate.
Art. 93. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii.

Transport cu vagoneti
Art. 94. - Este interzisa incarcarea vagonetilor peste capacitatea prescrisa.
Art. 95. - Este obligatoriu ca manipularea vagonetilor sa se faca prin impingere, iar viteza de
deplasare sa nu depaseasca viteza unui om care merge la pas normal.
Art. 96. - Este obligatoriu ca la manipularea mai multor vagoneti pe aceeasi linie distanta
minima dintre acestia sa fie de 10 m.
Art. 97. - Este interzisa manipularea vagonetilor care prezinta defectiuni sau a caror
incarcatura nu prezinta stabilitate.
Art. 98. - Este obligatoriu ca viteza de trecere a vagonetilor peste placi turnante sau
schimbatoare de cale sa nu depaseasca 5 km/h.
Art. 99. - Este interzis lucratorilor sa urce sau sa fie transportati pe vagoneti.
Art. 100. - Este obligatoriu ca inainte de pornire si in timpul mersului lucratorii care
manipuleaza vagoneti sa supravegheze caile de rulare.
Art. 101. - Este obligatoriu ca, In timpul manevrarii pe placi turnante, vagonetii sa fie blocati
cu dispozitive speciale pentru evitarea deplasarilor intamplatoare.
Art. 102. - Este interzisa desprafuirea cu aer comprimat a vagonetilor si produselor asezate pe
vagoneti in halele de fabricatie.
2.2. Fabricarea blocurilor ceramice, tiglelor si cahlelor de teracota

Preparare masa si glazura


Art. 103. - Este interzisa functionarea concasoarelor care nu sunt prevazute cu dispozitive de
absorbtie.
Art. 104. - Inainte de pornirea concasoarelor se va face verificarea tehnica a acestora fiind
interzisa utilizarea lor fara dispozitivele de protectie.
Art. 105. - Se interzice functionarea nesupravegheata a concasoarelor.
Art. 106. - Sunt interzise in timpul functionarii concasoarelor orice fel de interventii.
Art. 107. - Este interzisa alimentarea concasorului inainte ca acesta sa intre in regim de lucru.
Art. 108. - Este obligatoriu ca punerea in functiune a concasorului sa se faca incepand cu
echipamentul tehnic aflat la inceputul liniei tehnologice de transport material de concasat.
Art. 109. - Este obligatoriu ca pornirea alimentatorului sa se faca numai dupa ce au fost
pornite echipamentele tehnice care urmeaza pe linia tehnologica.
Art. 110. - Este interzisa urcarea lucratorilor pe gratarul metalic, care acopera gura de
incarcare a alimentatorului, pentru a sparge bulgarii de material care nu trec prin ochiurile
gratarului.
Art. 111. - Este interzisa incarcarea alimentatorului inainte ca acesta sa fie pus in functiune.
Art. 112. - Este interzisa scoaterea corpurilor straine din alimentator in timpul functionarii
acestuia.
Art. 113. - Este interzisa reglarea sibarului de siguranta dintre buncar si alimentator in timpul
functionarii alimentatorului celular.
Art. 114. - Este obligatorie verificarea, inaintea punerii in functiune, a curatitorului, a gurii de
alimentare precum si a intregii linii tehnologice.
Art. 115. - Este interzisa orice reparatie sau ungere in timpul functionarii curatitorului.
Art. 116. - Este obligatoriu ca montarea sau demontarea sitelor sau a cosurilor sa se faca
numai dupa oprirea curatitorului.
Art. 117. - Este obligatorie supravegherea permanenta a curatitorului in timpul functionarii.
Art. 118. - Este interzisa indepartarea corpurilor metalice sau a obiectelor dure din curatitor in
timpul functionarii acestuia.
Art. 119. - Este obligatoriu ca dupa oprirea din functiune a curatitorului, indepartarea
corpurilor metalice sau a obiectelor dure care au patruns prin gura de alimentare, sa se faca
numai cu carlige speciale.
Art. 120. - Este interzisa oprirea din functiune a curatitorului inainte de evacuarearea intregii
cantitati de material din interiorul sau.
Art. 121. - Este obligatoriu ca la opririle de lunga durata ale curatitorului, interiorul acestuia
sa fie curatat in conformitate cu instructiunile proprii de securitate a muncii.
Art. 122. - Este interzisa impingerea materialului cu lopata prin gratarul gurii de alimentare a
malaxorului.
Art. 123. - Este interzisa stationarea lucratorului care deserveste malaxorul pe gratarul sau
capacul acestuia.
Art. 124. - Este interzisa executarea de reparatii sau curatarea organelor de lucru in timpul
functionarii malaxorului.
Art. 125. - Este interzisa luarea probelor de material pentru analize de laborator din cuva
malaxorului in timpul functionarii acestuia.
Art. 126. - Este obligatoriu ca probele de material pentru analizele de laborator sa se ia numai
de la punctul de iesire din malaxor.
Art. 127. - Este obligatoriu ca operatia de glazurare sa se execute conform tehnologiei de
lucru si instructiunilor proprii de securitate.

Presare
Art. 128. - Este interzisa blocarea platformei de lucru din jurul presei melc si a
echipamentelor tehnice auxiliare cu piese metalice, caramizi, rebuturi etc.
Art. 129. - Este interzisa aruncarea deseurilor de caramida cruda in presa.
Art. 130. - Este interzis, In timpul functionarii presei melc si a echipamentelor auxiliare
luarea probelor de material.
Art. 131. - Este obligatoriu ca pornirea meselor de taiat caramizi sa se execute inaintea
pornirii presei si a benzii de preluare a produselor.
Art. 132. - Sunt interzise orice fel de interventii si reparatii in timpul functionarii meselor de
taiat caramizi.
Art. 133. - Este interzisa ridicarea capacului presei mecanice pentru cahle inainte ca matrita
sa ajunga in pozitia orizontala.
Art. 134. - Este obligatorie amplasarea aparatorilor de protectie in spatiul in care se
manipuleaza capacul presei mecanice pentru cahle.
Art. 135. - Este interzisa curatarea si ungerea cu motorina a organelor de lucru ale presei
mecanice pentru cahle in timpul functionarii acesteia.
Transbordor electric si vagoneti Keller
Art. 136. - Este obligatorie verificarea starii tehnice a sistemului de alimentare cu energie
electrica inainte de pornire.
Art. 137. - Este interzisa punerea in functiune, daca echipamentul tehnic prezinta defectiuni la
sistemul de franare.
Art. 138. - Este interzisa folosirea transbordoarelor care nu sunt dotate cu sisteme de
semnalizare acustica si optica.
Art. 139. - Este interzisa circulatia transbordoarelor si vagonetilor Keller pe cai de rulare
defecte.
Art. 140. - Este obligatoriu ca lucratorul care deserveste transbordorul sa fie autorizat si
instruit in acest scop.
Art. 141. - Este obligatoriu ca viteza maxima de deplasare a transbordorului sa nu depaseasca
10 km/h, iar distanta dintre doua transbordoare sa fie de 10 m.
Art. 142. - Este interzisa urcarea si transportul lucratorilor cu vagonetii Keller.
Art. 143. - Este interzisa circulatia si stationarea lucratorilor pe calea de rulare a
transbordorului si a vagonetilor Keller.

Uscare
Art. 144. - Este obligatoriu, ca inaintea inceperii activitatii in uscatoriile naturale, sa se ia
urmatoarele masuri:
a) curatarea locului de munca si a liniilor decauville;
b) amenajarea podetelor de scanduri peste santurile de scurgere din jurul uscatoriei;
c) repararea ramelor si a uneltelor de lucru.
Art. 145. - Este interzis lucratorilor sa se urce pe riglele de lemn sau pe stive si sa foloseasca
unelte defecte.
Art. 146. - Este obligatoriu ca banchetarea si stanarea (stivuirea) produselor sa se execute in
randuri drepte si verticale.
Art. 147. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
activitatea din uscatoriile naturale.
Art. 148. - Este obligatoriu , ca inaintea inceperii activitatii in uscatoriile semiartificiale,
lucratorul uscator si fochistul sa verifice intreaga instalatie.
Art. 149. - Sunt interzise in uscatoriile semiartificiale urmatoarele:
a) circulatia prin zonele neiluminate;
b) folosirea flacarii deschise;
c) urcarea si coborarea lucratorilor prin alte metode decat folosind scarile de acces;
d) folosirea benzilor, lifturilor sau scarilor defecte;
e) mersul in fuga;
f) stationarea lucratorilor pe stelaje si pe banda transportoare;
g) aglomerarea (blocarea) coridoarelor de circulatie cu unelte sau materiale;
h) interventia lucratorilor fara atributii in activitati de remediere a diverselor defectiuni.
Art. 150. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
activitatea din uscatoriile semiartificiale.
Art. 151. - Este interzisa incarcarea produselor in uscatoriile artificiale cu camere daca se
constata un deranjament la camere sau la un element de constructie.
Art. 152. - Este obligatoriu ca sibarele canalelor de alimentare cu agent termic sa fie inchise
in timpul incarcarii si descarcarii camerelor.
Art. 153. - Este obligatorie sincronizarea inchiderii canalelor de alimentare cu agent termic cu
deschiderea uscatoriei.
Art. 154. - Este obligatoriu,ca in cazul in care incarcarea si descarcarea camerelor se face
manual, temperatura maxima admisa din acestea sa fie de 500 C.
Art. 155. - Este interzisa intrarea lucratorilor in focarele camerelor de combustie daca nu s-a
oprit complet focul, temperatura nu a scazut sub 500 C, iar acestia nu sunt supravegheati de
conducatorul locului de munca.
Art. 156. - Este interzis ca, in timpul lucrului, presiunea gazelor din uscatoria artificiala sa fie
mai mare decat presiunea atmosferica.
Art. 157. - Este interzisa folosirea dispozitivelor improvizate pentru manipularea clapetelor,
usilor si capacelor.
Art. 158. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
activitatea din uscatoriile artificiale.
Art. 159. - Este permis accesul si interventia lucratorilor special instruiti in uscatoriile
artificiale tunel in cazul prabusirii produselor:
a) cu asigurarea iluminarii cu lampi portative electrice;
b) cu sibarele canalelor de alimentare cu agent termic complet inchise;
c) la o temperatura de maximum 500 C;
d) cu ventilatorul pentru admisia gazelor calde oprit;
e) cu echipamentul de protectie adecvat;
f) cu asigurarea supravegherii din exterior.
Art. 160. - Este obligatoriu ca alimentarea cu combustibil, reglarea arderii in camera de
combustie, pornirea si oprirea motoarelor instalatiei uscatoriei tunel sa fie facuta numai de
catre persoana cu atributii in acest scop.
Art. 161. - Este obligatorie respectarea urmatoarelor masuri in cazul scoaterii vagonetilor cu
ajutorul troliului:
a) revizuirea periodica a troliilor si cablurilor;
b) manipularea troliului si cuplarea vagonetilor de cablu numai de catre lucratori special
instruiti.
Art. 162. - Este interzisa stationarea in apropierea cablului la iesirea din tunel.
Art. 163. - Este obligatorie respectarea urmatoarelor masuri in cazul scoaterii vagonetilor cu
ajutorul impingatorului:
a) utilizarea impingatoarelor care nu prezinta defectiuni la sistemul de antrenare;
b) manipularea impingatoarelor numai de catre lucratori special instruiti.
Art. 164. - Este interzisa folosirea sistemului de semnalizare a impingatorului in alte scopuri
decat cele productive.
Art. 165. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
activitatea din uscatoriile artificiale tunel.

Ardere
Art. 166. - Este interzis accesul persoanelor straine in sala camerelor de combustie.
Art. 167. - Este interzisa blocarea cu diferite materiale a cailor de acces.
Art. 168. - Este obligatorie dotarea cu lanterne a lucratorilor autorizati si special instruiti in
cazul in care in sala camerei de combustie nu este asigurat iluminatul de siguranta.
Art. 169. - Este obligatoriu ca aprinderea focului (injectoarelor) sa se faca numai cu facla cu
maner de cel putin 1 m si cu ventilatoarele pornite de 15 minute.
Art. 170. - Este interzisa stationarea lucratorilor in dreptul orificiilor de absorbtie a gazelor
sau a gurilor de aprindere a focului.
Art. 171. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor specifice de securitate a muncii
pentru activitatea din camerele de combustie.
Art. 172. - Este obligatorie, inaintea incarcarii cuptoarelor, verificarea tehnica a acestora si a
dispozitivelor de protectie.
Art. 173. - Sunt interzise:
a) depozitarea caramizilor pentru acoperisul incarcaturii, la cuptorul semistabil, pe zidul sau;
b) scoaterea din cuptor a topiturilor sau ridicarea capacelor bochinelor de alimentare cu mana
neprotejata de palmare, in cazul cuptoarelor circulare;
c) intrarea in cuptor in atmosfera viciata;
d) lucrul In interiorul cuptorului la temperaturi mai mari de 500 C;
e) stationarea sau circulatia pe sub lifturile care transporta produse;
f) intrarea lucratorilor in cuptorul tunel;
g) asezarea deasupra cuptorului a combustibilului sau a materialelor inflamabile.
Art. 174. - Este obligatoriu ca remedierea defectiunilor de la instalatiile ce deservesc
cuptoarele sa se faca numai de catre personal calificat.
Art. 175. - Este obligatoriu ca pornirea, supravegherea si oprirea instalatiilor de ardere de la
cuptoare sa fie facuta de lucratori instruiti in acest scop.
Art. 176. - Este obligatorie si respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
activitatea la cuptoare, in functie de tipul cuptorului (cuptoare discontinue, circulare Hoffman,
tunel etc.) .

Paletizare - pachetizare
Art. 177. - Este obligatorie manipularea cu atentie a platbandei pentru paletizare si a preselor
de tragere pentru evitarea producerii taieturilor la maini.
Art. 178. - Este obligatoriu ca operatiile de infoliere sa fie executate asupra paletilor rezistenti
care au incarcatura asezata in pozitie stabila.
Art. 179. - Este interzisa intrarea lucratorilor in cabinele sau cuptoarele de termocontractie
cand se face introducerea aerului cald sau cand nu sunt aerisite.
2.3. Fabricarea faiantei si obiectelor sanitare

Preparare faianta, paviment si obiecte sanitare


Art. 180. - Este obligatorie verificarea starii tehnice a morii cu bile si a tuturor dispozitivelor
de protectie inainte de pornirea acesteia.
Art. 181. - Este obligatoriu ca la incarcare, moara cu bile sa fie fixata si blocata cu gura in
sus.
Art. 182. - Este interzisa incarcarea morii peste sarcina admisa si folosirea scarilor sau
pasarelelor improvizate.
Art. 183. - Este inerzisa coborarea in corpul morii pentru dezafectarea capacului de la gura de
alimentare.
Art. 184. - Este obligatoriu ca la controlul in interiorul morii cu bile, iluminatul sa fie realizat
numai cu lampi portabile electrice .
Art. 185. - Este obligatoriu ca lucratorii care efectueaza controlul in interiorul morii sa fie
instruiti special in acest scop.
Art. 186. - Sunt interzise, in timpul functionarii agitatoarelor de materiale, degajarea peretilor
si reglarea parametrilor de lucru.
Art. 187. - Este interzisa aplecarea lucratorilor in gura de alimentare a bazinelor tampon
subterane.
Art. 188. - Este obligatoriu ca probele de material pentru analizele de laborator sa fie
colectate numai de la orificii special construite.
Art. 189. - Este interzisa utilizarea cantarului mobil in cazul in care prezinta defectiuni de
natura mecanica sau electrica.
Art. 190. - Este obligatorie verificarea caii de rulare inainte de manevrarea cantarului.
Art. 191. - Este obligatoriu ca manevrarea cantarului mobil dozator sa fie executata de
personal special instruit in acest scop.
Art. 192. - Este obligatorie respectarea urmatoarelor masuri in timpul manevrarii cantarului
mobil dozator:
a) conectarea in timpul alimentarii si golirii la tubulatura de ventilatie prin racorduri mobile;
b) inchiderea imediata a capacului gurii de alimentare din planseu dupa deplasarea cantarului;
c) actionarea sistemului de comanda pentru deplasarea pe calea de rulare se va face numai din
pozitie laterala.
Art. 193. - Este interzisa stationarea lucratorilor in raza de actiune a cantarului mobil dozator.
Art. 194. - Este interzisa pornirea atomizorului fara geamuri la vizoarele de control, cu usile
si vizoarele deschise, fara apa de filtrare a gazelor in instalatie sau cu neetanseitati la
legaturile conductelor de presiune a barbotinei.
Art. 195. - Este interzisa deschiderea usilor si a vizoarelor in timpul functionarii ventilatorului
de absorbtie a gazelor .
Art. 196. - Este interzisa efectuarea urmatoarelor operatii in timpul functionarii atomizorului:
a) manevrarea dispozitivului de pulverizare;
b) demontarea conductelor de presiune ale barbotinei;
c) curatarea duzelor.
Art. 197. - Este interzisa pornirea pompelor cu piston, cu membrana sau rotative daca
robinetele sunt inchise.
Art. 198. - Este interzisa functionarea presei filtru daca nu sunt respectati parametrii
tehnologici de lucru.
Art. 199. - Este obligatoriu ca dupa terminarea operatiilor de presare robinetele de admisie a
barbotinei in filtru sa fie inchise.

Presare biscuit faianta si paviment


Art. 200. - Este interzisa curatarea matritei, a impingatorului sau orice interventie la organele
presei in timpul functionarii acesteia.
Art. 201. - Este interzisa scoaterea matritei cu mana .
Art. 202. - Este obligatoriu ca spalarea si curatarea matritei sa se faca cu scule adecvate
numai dupa ce a fost oprit motorul presei si a fost fixata cu distantiere traversa mobila.
Art. 203. - Este interzisa preluarea placilor de pe curelele trapezoidale inainte de stivuire.

Incarcare pe vagonet
Art. 204. - Este obligatoriu ca asezarea produselor pe vagoneti sa se faca in mod simetric,
conform fisei tehnice de incarcare si instructiunilor proprii de securitate a muncii.
Art. 205. - Este interzisa folosirea suportilor pe care se aseaza produsele daca acestia sunt
sparti sau fisurati.
Art. 206. - Este interzisa curatarea cu mana a vagonetilor in vederea incarcarii.

Uscare biscuit
Art. 207. - Este obligatoriu ca inaintea introducerii fiecarui vagonet in uscatorul tunel sa se
verifice:
a) inaltimea, latimea si stabilitatea incarcaturii;
b) stabilitatea si calitatea suportilor si a placilor de samota;
c) starea tehnica a vagonetului.
Art. 208. - Este interzisa introducerea in uscator a vagonetilor care nu sunt in perfecta stare,
atat din punct de vedere tehnic cat si al incarcaturii.
Art. 209. - Este obligatorie respectarea prevederilor articolului 157.

Sortare biscuit
Art. 210. - Este obligatoriu ca sortarea sa fie executata pe mese special amenajate, stabile si
solide, iar pachetele cu placi sa fie usor si sigur manevrabile.
Art. 211. - Este interzis ca stivele de pe mesele de sortare sa depaseasca 70 - 80 cm.

Glazurare biscuit
Art. 212. - Este obligatoriu ca operatia de glazurare a produselor biscuitate sau crude sa se
faca sub nise de absortie.
Art. 213. - Este interzisa pornirea agitatorului inainte de fixarea completa a capacului.
Art. 214. - Este interzisa colectarea materialului pentru probe din carucioarele cu glazura in
timpul functionarii agitatorului.
Art. 215. - Nu este permisa interventia lucratorilor pentru remedierea deficientelor sau pentru
inlaturarea blocajelor sau aparatorilor de protectie in timpul functionarii instalatiei de glazura.
Art. 216. - Este interzisa pornirea sau oprirea instalatiei de glazura prin intermediul diferitelor
obiecte (bete, cutite, etc.) .

Ardere biscuit
Art. 217. - Este obligatoriu ca intreg sistemul de ventilatie al cuptorului tunel, precum si
motoarele ventilatoarelor de rezerva sa fie in perfecta stare de functionare.
Art. 218. - Este interzisa folosirea rangilor pentru impingerea vagonetilor in cuptorul tunel.
Art. 219. - Este obligatoriu ca introducerea si scoaterea vagonetilor din cuptorul tunel sa se
faca numai cu impingatorul cu care este dotat cuptorul.
Art. 220. - Este obligatoriu ca disfunctionalitatile din cuptorul tunel (deraieri de vagoneti,
prabusiri de produse etc.) sa se remedieze prin interventii, de catre lucratori special instruiti,
respectandu-se urmatoarele:
a) purtarea costumului de protectie din azbest cu gluga si vizor si cizme de azbest;
b) utilizarea lampilor portabile electrice;
c) supravegherea lucratorilor de catre persoanele competente.
Art. 221. - Este obligatorie respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de
securitate a muncii pentru remedierea disfunctionalitatilor din cuptorul tunel.
Art. 222. - Este obligatoriu ca orice lucrator care sesizeaza scapari de gaz metan sa anunte
imediat personalul competent pentru remediere.

Sortare produse
Art. 223. - Este obligatoriu ca asezarea placilor pe mesele de sortare sa se faca in stive stabile
care sa nu depaseasca 1m.
Art. 224. - Este obligatoriu ca lucratorii de la sortare sa poarte ochelari de protectie.
Art. 225. - Este obligatoriu ca desprinderea placilor lipite sa se faca numai cu dalta si
ciocanul de plastic sau cauciuc.
Art. 226. - Este interzisa aruncarea placilor de la distanta in containerele de colectare sau de
la masina de sortare inainte de stivuire.
Art. 227. - Este obligatoriu ca la masinile de sortat fiecare lucrator sa lucreze conform
tehnologiei de lucru.

Confectionare modele de ipsos pentru obiecte sanitare


Art. 228. - Este interzis transportul sacilor cu ipsos in alt mod decat cu vagoneti, carucioare si
ascensor.
Art. 229. - Este interzisa sitarea ipsosului in atelierele de modelaj si de turnatorie.
Art. 230. - Este obligatoriu ca personalul care deserveste sita vibratoare sa poarte masca de
praf.
Art. 231. - Este obligatoriu ca manevrarea recipientului cu ipsos cu ajutorul electropalanului
sa fie facuta numai de lucratori special instruiti in acest scop.
Art. 232. - Este interzisa introducerea mainii in vasul de preparare a pastei de ipsos in timpul
functionarii agitatorului.
Art. 233. - Este obligatorie curatarea paletelor agitatorului de amestecat ipsos inainte de
pornirea acestuia.
Art. 234. - Este interzis transportul manual al formelor de turnare, acestea fiind transportate
numai cu carucioare.

Confectionare modele din rasini epoxidice


Art. 235. - Este obligatoriu ca lucratorii care confectioneaza modele din rasini epoxidice sa isi
unga bine mainile cu creme de protectie adecvate.
Art. 236. - Este interzis lucrul cu rasini epoxidice persoanelor predispuse la boli de piele sau
alergii.
Art. 237. - Este obligatorie pornirea instalatiei de ventilatie mecanica cu 15 minute inainte de
inceperea lucrului si oprirea acesteia dupa 15 minute de la incetarea activitatii.
Art. 238. - Este obligatoriu ca pastrarea rasinilor sa se faca in incaperi separate, izolate, dotate
cu instalatie de ventilatie, iar materialele sa fie ridicate numai in cantitatea necesara unui
schimb de lucru.
Art. 239. - Este obligatorie depozitarea recipientilor goliti de rasini in spatii aerisite, fara
surse de foc si cu gura de golire deschisa.

Turnare manuala
Art. 240. - Este obligatorie verificarea rafturilor pe care sunt asezate formele sau piesele
turnate inainte de inceperea activitatii .
Art. 241. - Este obligatoriu ca mesele de turnare, rastelele pentru depozitarea formelor sau
pieselor turnate, carucioarele sau conveierele folosite la transportul acestora, sa fie curatate
permanent pentru evitarea alunecarii si caderii pieselor.
Art. 242. - Este obligatoriu ca pornirea si oprirea conveierului, pompelor si a instalatiei de
climatizare sa fie facuta numai de catre lucratori calificati dupa o verificare prealabila a
acestora.
Art. 243. - Este interzisa utilizarea furtunelor de turnare si a traseelor de barbotina daca
prezinta neetanseitati.

Turnare automata
Art. 244. - Este interzisa utilizarea instalatiei de turnare automata daca la verificarea tehnica
zilnica s-au constatat defectiuni.
Art. 245. - Este interzis a se depasi parametrii de lucru in diferite faze tehnologice.
Art. 246. - Este interzisa curatarea cu aer comprimat a echipamentelor tehnice de turnare.

Control produse cu petrol


Art. 247. - Este obligatoriu ca petrolul necesar controlului sa fie adus, in vase speciale, in
incaperea de control, numai in cantitatea necesara unui schimb.
Art. 248. - Este obligatoriu ca lucratorii, la inceperea si la terminarea activitatii, sa foloseasca
unguente protectoare pentru mAini.
Art. 249. - Este interzisa aruncarea din mana in mana a produselor.

Glazurare
Art. 250. - Este obligatoriu ca obiectele sanitare sa fie glazurate numai in cabinele de
glazurare care au in functiune permanenta perdeaua de apa pe pereti si instalatia pentru
absorbtia aerosolilor de glazurare.
Art. 251. - Este interzisa efectuarea desprafuirilor si glazurarea obiectelor sanitare in cazul in
care instalatia de ventilatie si perdeaua de apa nu functioneaza cu maximum de eficienta.
Art. 252. - Este obligatoriu ca orice lucrator care constata disfunctionalitati la instalatia de
glazurare sa anunte imediat conducatorul locului de munca.

Ardere obiecte sanitare


Art. 253. - Este obligatoriu ca lucratorul care deserveste cuptorul tunel sa supravegheze
permanent pupitrul de comanda.
Art. 254. - Este obligatorie respectarea articolului 156.

Sortare obiecte sanitare


Art. 255. - Este interzisa stivuirea obiectelor sanitare pe mesele de sortare.
Art. 256. - Este obligatoriu ca lucratorii sa poarte permanent incaltamintea de protectie pentru
evitarea accidentelor prin taiere in cioburi.
Art. 257. - Este obligatoriu ca zona de incarcarcare a rebuturilor in mijloacele de transport sa
fie delimitata si supravegheata prin indicatoare de securitate.
Art. 258. - Este obligatoriu ca lucratorii care manevreaza rebuturile sa poarte echipament de
protectie corespunzator. �lefuire obiecte sanitare
Art. 259. - Este obligatoriu ca lucratorii care deservesc masinile de slefuit sa poarte ochelari
de protectie.
Art. 260. - Este interzisa functionarea masinii de slefuit daca debitul de apa este insuficient si
daca instalatia locala de absorbtie a prafului nu lucreaza la parametrii proiectati.

Ambalare faiante
Art. 261. - Este interzisa aprovizionarea, in incaperea in care se executa activitatea de
ambalare, cu materiale de ambalat in cantitati mai mari decat necesarul unei zile de munca.
Art. 262. - Este interzisa manipularea lazilor, cutiilor, containerelor etc. cu produse daca nu
au fost verificate inainte de incarcare.
Art. 263. - Este obligatoriu ca talasul sa fie depozitat intr-o boxa metalica, iar aducerea lui in
incaperea de ambalare sa se faca numai cu electrostivuitorul sau cu caruciorul .

Inscriptionare ambalaje
Art. 264. - Este obligatoriu ca lucratorii de la inscriptionat ambalajele sa poarte masca (pentru
vopsitor) si manusi de protectie.
Art. 265. - Este obligatoriu ca activitatea de inscriptionare sa se execute sub hote de
absorbtie.
Art. 266. - Este obligatorie respectarea prevederilor PSI In vigoare.

3. Cerinte de conceptie - proiectare la fabricarea produselor


din ceramica bruta si fina pentru constructii
Art. 267. - La elaborarea documentelor in domeniul fabricarii produselor din ceramica bruta
si fina pentru constructii, proiectantii vor aplica prevederile Normelor generale de protectie a
muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramica
bruta si fina pentru constructii, standardelor de securitate a muncii precum si instructiunilor
proprii de securitate a muncii.
Art. 268. - In cadrul proiectelor se vor prevedea masurile tehnice si organizatorice care sa
asigure desfasurarea tuturor lucrarilor in conditii de securitate.
Art. 269. - Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare
pentru desfasurarea activitatilor din domeniul fabricarii produselor din ceramica bruta si fina
pentru constructii, in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii in
vederea imbunatatirii nivelului de securitate.
3.1. Cladiri

Depozite
Art. 270. - Latimea cailor de acces in halele de fabricatie a produselor din ceramica bruta si
fina pentru constructii precum si in depozitele de materii prime, materiale si produse finite se
va stabili conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 271. - Este obligatorie montarea la nivelul pardoselii a liniilor de rulare a vagonetilor din
halele de fabricatie a produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii.
Art. 272. - Este obligatoriu ca depozitele de materii prime, materiale si produse finite sa
satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare astfel incat amplasamentul, constructiile,
magaziile, drumurile de acces si instalatiile aferente sa asigure securitatea muncii in interiorul
depozitelor.
Art. 273. - (1)Este obligatorie respectarea prevederilor normelor PSI privind amplasarea, felul
constructiei, dotari speciale etc., pentru depozitele de materiale inflamabile.
(2)Este obligatorie inscriptionarea usilor exterioare ale depozitelor pentru materiale
inflamabile conform normelor PSI in vigoare.
Art. 274. - Este obligatoriu ca depozitele de materiale combustibile, usor inflamabile, sa fie
prevazute cu paratrasnete.
Art. 275. - Este obligatoriu ca buncarele si silozurile pentru depozitarea materialelor in vrac
sa aiba gratare de protectie la partea superioara si inferioara.

Instalatii de ventilatie
Art. 276. - Este obligatoriu, ca in toate incaperile fluxului tehnologic de fabricare a
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii, sa existe instalatii de ventilatie
mecanica.
Art. 277. - Este obligatoriu ca toate organele de masini in miscare sa fie prevazute cu
aparatori de protectie.
Art. 278. - Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii
referitoare la instalatiile de ventilatie.

Amplasare echipamente tehnice


Art. 279. - (1)Este obligatoriu ca la dimensionarea fundatiilor pe care se monteaza
echipamentele tehnice sa se tina seama de coeficientii de impact.
(2)Este obligatorie existenta unei platforme de lucru lata de minimum 1 m prevazuta cu
balustrada rezistenta, de 1m inaltime si scara de acces la balustrada, in cazul in care fundatia
este inalta (deasupra nivelului pardoselii) .
Art. 280. - Este obligatoriu ca la amplasarea cuptoarelor sa se prevada un spatiu de circulatie
si de lucru de 1,5 - 2 m in jurul acestora.
Instalatii de iluminat
Art. 281. - Este obligatoriu ca instalatiile de iluminiat amplasate in halele de fabricare a
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii sa corespunda reglementarilor PSI in
vigoare.
Art. 282. - Este obligatoriu ca la amplasarea instalatiilor de iluminat in halele de fabricare a
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii sa se asigure nivelul de iluminare
prevazut prin Normele generale de protectie a muncii.
Art. 283. - Este obligatoriu ca in atelierele de modelaj si in turnatoria de forme, lumina sa fie
fluorescenta.
Art. 284. - Este obligatorie existenta sistemelor de iluminat de avarie si de siguranta in halele
de fabricatie a produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii.
Art. 285. - (1)Este obligatoriu ca traseele cablurilor electrice sa asigure protectia acestora
impotriva deteriorarilor mecanice, corodarii, avarierii datorita vibratiilor, supraincalzirii.
(2)Este interzisa montarea cablurilor electrice direct pe elementele de constructii
combustibile.
Art. 286. - Este obligatoriu ca instalatia electrica din incaperea pentru confectionat modele
din rasini epoxidice precum si din incaperea in care se inscriptioneaza ambalajele sa fie
antiex.

Sisteme de canalizare
Art. 287. - Este obligatoriu ca in incaperile in care se amplaseaza echipamente tehnice de
tipul meselor automate, semiautomate sau manuale pentru taiat caramizi, precum si in cele in
care se executa confectionarea modelelor si turnarea in forme (manuala sau mecanizata) sa se
asigure canale de scurgere acoperite cu gratare de protectie.
Art. 288. - Este obligatorie respectarea "Normelor specifice de securitate a muncii pentru
evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice".
Art. 289. - Este obligatoriu ca la instalatiile de alimentare cu apa potabila sa se respecte
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Anexe si cladiri auxiliare


Art. 290. - Este obligatoriu ca toate cladirile auxiliare si anexele sa respecte si prescriptiile
impuse de Normele generale de protectie a muncii.
Art. 291. - Este obligatoriu ca toate vestiarele sa fie bine aerisite si dotate cu instalatii sanitare
corespunzatoare.
3.2. Echipamente tehnice
Art. 292. - Este obligatoriu ca toate organele in miscare ale echipamentelor tehnice sa fie
prevazute cu aparatori de protectie.

Alimentatoare
Art. 293. - Este obligatoriu ca gura de incarcare a alimentatorului sa fie acoperita cu un gratar
metalic solid.
Art. 294. - Este obligatorie montarea unui sibar de siguranta intre buncarul din care se extrage
materialul si alimentatorul celular.
Art. 295. - Este obligatoriu ca alimentatoarele care se monteaza peste cota de 0,00 sa fie
prevazute cu aparatori mobile de-a lungul transportorului cu eclise.

Concasoare
Art. 296. - Este obligatoriu ca instalatiile de concasare a materialelor uscate sa fie prevazute
cu dispozitive de captare si absorbtie a prafului.
Art. 297. - Este obligatoriu ca toate concasoarele sa fie ingradite.
Art. 298. - Este obligatoriu ca toate instalatiile de concasare sa fie prevazute cu un blocaj
electric.
Art. 299. - Este obligatorie inchiderea concasoarelor cu ciocane si a concasoarelor cu valturi
cu carcase metalice solide, inchise ermetic, prevazute cu guri de vizitare care se inchid
ermetic cu capace metalice solide, usor manevrabile.
Art. 300. - Este obligatoriu ca gura de alimentare a concasorului cu ciocane sa aiba un ecran
metalic de protectie.
Art. 301. - Este obligatorie montarea deasupra gurii de alimentare a concasoarelor cu falci si a
concasoarelor cu valturi a unui grilaj metalic rezistent, avand marimea ochiurilor in functie de
dimensiunea maxima a bucatilor ce pot intra in concasor.
Art. 302. - Este obligatorie existenta la gura de alimentare a concasoarelor cu falci a unei
aparatori sau a unui jgheab pentru a evita caderea bulgarilor de material.

Colerganguri
Art. 303. - (1)Colergangul pentru macinare uscata este obligatoriu sa se inchida complet intr-
o carcasa metalica prevazuta cu guri de vizitare care se inchid etans.
(2)Este obligatorie dotarea o instalatie de desprafuire.
Art. 304. - Colergangul pentru macinarea umeda este obligatoriu sa aiba o aparatoare (cuva)
metalica, continua, bine fixata, avand o inaltime de cel putin 1 m de la farfurie.
Art. 305. - Este obligatorie inchiderea completa intr-o carcasa de protectie a axelor si rotilor
dintate in cazul colergangurilor cu actionare inferioara.

Malaxoare cu palete, cu umezire


Art. 306. - Este obligatoriu ca pe intreaga suprafata libera (descoperita) malaxorul sa fie
acoperit cu un gratar metalic, iar partea din cuva, unde se face umezirea, sa se inchida cu un
capac de protectie.
Art. 307. - Este obligatorie ingradirea malaxorului cu o balustrada.

Dezintegratoare
Art. 308. - Este obligatoriu ca dezintegratoarele, ca si celelalte parti ale instalatiei (buncare,
alimentatoare, jgheaburi) , sa fie inchise in carcase metalice etanse prevazute cu guri de
vizitare care se inchid ermetic.
Art. 309. - Este obligatoriu ca dezintegratorul precum si dispozitivele si mecanismele legate
de el sa fie cuplate la o instalatie de desprafuire.

Mori cu bile
Art. 310. - (1)Este obligatoriu ca perimetrul morilor cu bile sa fie delimitat printr-un gard din
plasa de sarma.
(2)Este obligatorie existenta unui dispozitiv de protectie care sa impiedice accesul, dincolo de
gardul de sarma, in timpul functionarii morii.

Silozuri si buncare pentru omogenizarea pastei de argila


Art. 311. - Este obligatoriu ca silozul sau buncarul de omogenizare sa fie prevazut cu pasarele
cu balustrade.
Art. 312. - Este obligatoriu ca agitatoarele de suprafata sa fie prevazute cu capace cu orificii
pentru luat probe de barbotina.
Art. 313. - Este obligatoriu ca motoarele sa fie protejate impotriva umezelii.

Prese
Art. 314. - Este obligatoriu ca platforma de lucru din jurul presei si a instalatiilor auxiliare sa
aiba treceri libere din toate partile.
Art. 315. - Este obligatoriu ca valturile alimentatoare ale presei cu melc sa fie dotate cu
aparatori metalice de protectie.
Art. 316. - Este obligatorie acoperirea cu capace a canalului In care este instalat transportorul
de evacuare a deseurilor.
Art. 317. - Este obligatoriu ca motorul electric care actioneaza presa mecanica pentru cahle sa
aiba saiba pentru trecerea motorului pe liber.

Coloana Keller
Art. 318. - Este obligatorie dotarea cu plase de sarma a coloanelor in partea din fata a
acestora.

Vagoneti Keller
Art. 319. - Este obligatoriu ca vagonetii sa fie prevazuti cu sistem de semnalizare acustica si
reflector alimentat la tensiunea de 24 V.
Art. 320. - Este obligatorie existenta covorului electroizolant pe platforma de comanda a
vagonetului.
Art. 321. - Este obligatoriu ca la capatul liniilor de rulare sa existe opritori cu tampon de
cauciuc.
Art. 322. - Este obligatoriu ca vagonetii basculanti sa fie dotati cu un dispozitiv de blocare a
cupei.

Arzatoare
Art. 323. - Este obligatoriu ca toate arzatoarele folosite in cuptoarele pentru fabricarea
produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii sa fie certificate.

Instalatii de glazurare
Art. 324. - Este obligatorie existenta niselor de absorbtie la instalatiile de glazurare.
Art. 325. - Este obligatoriu, ca in cabinele de glazurare, sa existe o instalatie pentru obtinerea
perdelei de apa pe peretii cabinei si o instalatie pentru absorbtia aerosolilor de glazurare.
ANEXA 1

Norme de securitate a muncii conexe si/sau complementare


prezentei norme
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramica bruta si
fina pentru constructii vor fi completate cu prevederile din urmatoarele norme:
1. Norme generale de protectie a muncii.
2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii.
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico chimice si
mecanice
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de exploatare si intretinere a
transportoarelor cu banda.
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii
normale.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei
termice.
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea
produselor petrochimice.
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor organice (exclusiv petrochimice) .
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si
din procesele tehnologice.
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.
16. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.
NOTA: Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este
in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa
caz, normele departamentale referitoare la aceste activitati.
ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii


1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate Conditii tehnice generale.
2. STAS 297/2-90 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
3. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.
4. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
5. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii
de proiectare, executie si verificare.
6. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.
7. STAS 11358-80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.
8. STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de
comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.
9. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate.
10. STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.
NOTA: Intrucat sistemul standardelor de securitate a muncii este in curs de elaborare, este
obligatorie consultarea periodica a Buletinului Standardizarii pentru completarea listei cu
standarde care corespund cerintelor de proiectare in domeniu.
ANEXA 3

Prescriptii tehnice obligatorii privind siguranta in functionare


a instalatiilor de ridicat
1. R1-87 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.
2. R2-88 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construire, montarea, exploatarea si verificare
ascensoarelor.
3. R10-84 Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si
benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.
4. R13-83 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.
5. R14-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea instalatiilor pe plan inclinat, destinat transportului de persoane si materiale.
6. CR1-85 Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub
presiune si instalatiilor de ridicat.
7. CR5-85 Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor
mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.
ANEXA 4

Ghid de terminologie de securitate a muncii


Notiuni de baza
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in
indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia
se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei
zile, invaliditate ori deces.
2. Avarie: eveniment survenit In utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin
defectarea si deteriorarea acestora.
3. Boala profesionala: afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de
munca, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul
muncii.
4. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina , singur sau prin asociere cu un
protector, riscul de accidentare.
5. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda
unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului
de munca.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare
si imbolnavire profesionala.
7. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte
mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.
8. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-
mediu de munca, ce caracterizeaza pericolele proprii acestor elemente si care, conducand la o
disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
9. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme
geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la
securitatea muncii.
10. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii
care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor
si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o
realizeaza sau urmeaza a o realiza.
11. Instructiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in
domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile
desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in
colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice
de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara,
atunci cand persoana imputernicita considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii,
detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
12. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,
constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,
producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.
13. Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minimum 2 m, masurati de la talpile picioarelor
lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala,
baze fata de care nu exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca amplasate pana la
inaltimea de 2 m se considera "lucru la inaltime mica" la care se vor adopta, de la caz la caz,
in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii
prevazute pentru lucrul la inaltime.
14. Noxa (sinonim : factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, In mediul luat In considerare.
15. Pericol
a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;
b) proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatii cu potential de a
cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .
NOTA: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni
definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de
electrocutare, pericol de intoxicare, pericol de taiere etc.
16. Persoana autorizata: persoana competenta imputernicita in scris (de catre organele de
specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.
17. Persoana avertizata: persoana informata asupra riscului profesional si asupra
comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de
securitate.
18. Persoana competenta: persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a
realiza corect anumite activitati.
19. Persoana expusa: persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.
20. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate, la toate stadiile de
lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
21. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor
caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient,
prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.
22. Proces de munca: succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si
mijloacelor de productie in sistemul de munca.
23. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-
o situatie periculoasa.
24. Risc profesional: risc in procesul de munca.
25. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor
pericole.
26. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
27. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul
echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a
sanatatii.
NOTA: Pericolul care genereaza riscul infatisat de aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii echipamentului de munca (deplasarea
elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul
fazei de sudura) sau
- poate apare neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.) .

© Copyright 2006 - 2020 Aurelian Consulting − NSSM 38