Sunteți pe pagina 1din 3

 

ACT ADITIONAL NR………../DATA…………..
la contractul individual de munca incheiat si inregistrat
sub nr…………./data……………….
in registrul general de evidenta a salariatilor
 
Incheiat astazi, data…………………..intre :
Partile contractului:
 
SOCIETATEA………………………..,cu sediul in in  judetul ............. ,
str. ............ , nr. .... , bl. ... , scara... , et. ..., ap. ... , sect... ,inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr…………,cod
fiscal…………….reprezentata legal prin Dl./D-na…………………,ocupand
functia de………………………… pe de o parte in calitate de angajator
Si
Dl./D-na………………………,domiciliat in  judetul ............. , str. ............,
nr. ...., bl. ..., scara..., et. ..., ap. ..., sect..., legitimat cu act de
identitate……………….., serie……..,nr…………………, eliberata
de……………………, la data de...............................,
CNP………………………………...,ocupand functia de..............., pe de altă
parte in calitate de angajat,

In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) si 197, 198 din Legea
nr. 53 /2003, partile
HOTARASC:
 1. Se modifica elementul L. “alte clauze” al contractului individual de
munca, prin introducerea lit. ….) si va avea urmatoarele prevederi:  
CLAUZA DE FORMARE
Art. 1. Societatea se obliga sa asigure salariatului cursul /cursul de
formare profesionala/ programul de formare/ cu  tema………….. in
domeniul…………………………….care va cuprinde mai multe module,
totalizand un numar de………zile. Perioada in care se va desfasura
este ...........Locatia este......................................
Nota; daca sunt mai multe programe de formare planificate pe o perioada
mai mare de timp sa poate face un singur act aditional. Pentru noii angajati
se poate face de la angajare, dar sa fie notate informatiile de mai sus.
Art. 2 (1) Societatea se obliga sa suporte cheltuielile aferente participarii
angajatului la cursul /cursul de formare profesionala/programul de formare/
in valoare de …………….lei;
(2) Societatea se obliga sa asigure pe perioada participarii la
programul de formare profesionala de............... salariul integral
corespunzator postului si functiei detinute, cu toate indemnizatiile,
sporurile si adaosurile la acesta
Art. 3 Salariatul se obliga sa participela cursurile de pregatire profesionala
astfel cum au fost mentionate la art. (1) din prezentul act aditional.
Art. 4 (1) Salariatul care participa la formarea profesionala are obligatia sa
respecte cerintele specifice fiecarui format al cursului de formare
profesionala, referitoare la frecventa, implicare activa, diseminare,
promovare (acolo unde este cazul), fiind obligat sa participe la toate
modulele care formeaza ansamblul cursului de formare profesionala.
(2) In situatia absentarii de la unul sau mai multe module care alcatuiesc
cursul de formare profesionala, din motive independente de vointa sa,
acesta are obligatia de a lua legatura cu reprezentantul Societatii în
vederea recuperarii  acelor parti ale cursului la care a lipsit.
Art. 5(1) SALARIATUL,avand in vedere beneficiile profesionale dobandite
in urma participarii sale, in calitate de angajat al Societatii, la cursurile de
formare profesionala, astfel cum sunt definite la art. (1) al prezentului act
aditional,  nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca
o perioada de cel putin 1 an de la data absolvirii cursurilor de formare
profesionala, adica de la data finalizarii ultimului modul din cadrul formarii
profesionale.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si salariatului care a fost


concediat in perioada stabilita prin prezentul actul aditional, pentru motive
disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare
a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a
condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune
in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a
pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) al art
(5) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor
ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada
nelucrata din perioada stabilita conform actului aditonal.
Pentru fiecare luna nelucrata va achita 1/12 din valoarea totala a
programului de formare.
(4) Despagubirea materiala in valoarea mentionata mai sus este datorata
din momentul comunicarii deciziei de  incetare (inclusiv demisia) a
contractului individual de munca, fiind pus de drept in intarziere, astfel
incat salariatul care are initiativa incetarii contractului individual de munca
cu Societatea, datorand dobanda legala din momentul incetarii
contractului, despagubirea materiala reprezentand costul de pregatire si
formare profesionala alocat de catre Angajator pentru Angajatul în
cuantum de …………………lei.
 
Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de
munca nr……………..  raman neschimbate.
 
Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand
cu data……………………….
 
      
ANGAJATOR,                                                                                                
                                        
ANGAJAT,
………………………………
.                                                                                                            
………………………………