Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI

SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

FORME DE ORGANIZARE
A LECTIEI DE EDUCATIE
FIZICA SI SPORT

-REFERAT-

STUDENT: DUMITRU PETRE ADRIAN


ANUL: II
SEMESTRUL: I
GRUPA: 10582
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Activitatea de educaţie fizică şi sport trebuie privită, ca o latură de bază a procesului de


educare a tinerei generaţii, a formării personalităţii elevilor. În acest sens, se remarcă necesitatea
ca educaţia fizică să-şi aducă contribuţii substanţiale la educarea elevilor, al subordonării
intereselor personale celor ale colectivului etc.

Pentru activitatea de educaţie fizică şi sport la învăţământul primar se desprind


următoarele obiective specifice:

1. Contribuţie la întărirea sănătăţii, fortificarea organismului şi la sporirea capacităţii


generale de muncă fizică şi intelectuală a elevilor;

2. Favorizarea proceselor biologice de creştere şi dezvoltare; optimizarea dezvoltării


fizice a organismului;

3. Dezvoltarea capacităţii motrice generale;

4. Formarea unui sistem corespunzător de cunoştinţe privind practicarea exerciţiilor


fizice.

5. Educarea interesului şi dragostei pentru mişcare şi formarea obişnuinţei elevilor de a


practica sistematic exerciţiile fizice.

6. Contribuţia la formarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi personalităţii, la


formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de muncă în colectiv, de ordine şi disciplină, la
dezvoltarea capacităţii de observare, orientare, imaginaţie, iniţiativă, creativitate, etc.

Formele de organizare curriculară a activităţilor de educaţie fizică şi sport în


învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

1,   ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
-     activitatea de educaţie fizică cu grupa
2,   ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
-     lecţia de educaţie fizică
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

-     lecţia de pregătire sportivă practică (clasele vocaţionale cu program sportiv)


-     lecţia opţională
3,    ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
-     lecţia de educaţie fizică
-     lecţia de pregătire sportivă practică (clasele vocaţionale cu program sportiv)
-     lecţia opţională
4,   ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
-     lecţia de educaţie fizică
-     lecţia de pregătire sportivă teoretică, cls. XI-XII, clase vocaţionale cu
program sportiv
-     lecţia de pregătire sportivă practică, cls. IX-XII, clase vocaţionale cu
program sportiv
-     lecţia de atac şi apărare, cls.IX-XII, profil militar
5,    ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV SUPLIMENTAR
-     lecţia de pregătire sportivă practică/antrenament sportiv
 
În vederea organizării curriculare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în
învăţământul preuniversitar trebuie respectate următoarele cerinţe:
a)    predarea acestor forme de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport se
realizează de către:
-     educatoare/institutoare –  pentru învăţământul preşcolar
-     profesorul de educaţie fizică şi sport, sau, în lipsa acestuia, de învăţător/
institutor – pentru învăţământul primar
-     profesorul de educaţie fizică şi sport – pentru învăţământul gimnazial şi
liceal
-     profesorul de educaţie fizică şi sport/antrenor – pentru învăţământul cu
program sportiv suplimentar

b)    activităţile de educaţie fizică şi sport  menţionate se vor organiza şi desfăşura în


conformitate cu prevederile programelor şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării; pentru formele de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport, care nu
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

beneficiază de programe şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,


catedrele metodice de educaţie fizică şi sport/profesorii de educaţie fizică şi sport au obligaţia de
a le elabora şi a le supune avizării inspectorului şcolar de educaţie fizică şi sport;

c)    pe parcursul semestrului al II-lea al fiecărui an şcolar, catedrele/ comisiile


metodice de educaţie fizică şi sport/profesorii de educaţie fizică şi sport, în urma exprimării
opţiunilor elevilor şi părinţilor acestora, vor stabili formele de activitate şi conţinuturile pentru
care au optat elevii în cadrul curriculumului la decizia şcolii; Opţiunile exprimate de fiecare clasă
se vor înregistra la secretariatul unităţii de învăţământ şi vor fi înaintate spre aprobare conducerii
acesteia.
 Formele de organizare extracurriculară a activităților de educație fizică și sport în
învățământul preuniversitar sunt următoarele:
1.   ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
-       gimnastica de înviorare – organizată zilnic
-       momentul de înviorare
-       întreceri sportive şi jocuri între grupe – organizate săptămânal
-       activităţi turistice (minim una pe semestru)
-       „KALOKAGATHIA” – Program naţional de stimulare a interesului pentru
educaţie fizică şi sport la preşcolari şi şcolarii mici.
-       serbări sportiv-culturale organizate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar
-       serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii
2.   ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
-         gimnastica de înviorare – organizată zilnic
-         momentul de înviorare
-         întreceri sportive între clase – organizate săptămânal
-         activităţi turistice (minim una pe semestru)
-         „KALOKAGATHIA” – Program naţional de stimulare a interesului pentru
educaţie fizică şi sport la preşcolari şi şcolarii mici.
-         serbări sportiv-culturale organizate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar, prin Asociaţia Sportivă Şcolară
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

-         concursuri/ competiţii organizate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului


Şcolar,  prin Asociaţia Sportivă Şcolară
-         ansamblu sportiv
-         lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de
învăţământ
-         cantonamente/ semicantonamente/ tabere de pregătire sportivă pentru elevii
din învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile/competiţiile prevăzute în
calendarul competiţional oficial
-         serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii
3.      ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
-         ansamblu sportiv
-         lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de
învăţământ
-         activităţi turistice/orientare turistică (minim una pe semestru)
-         concursuri/competiţii/campionate organizate în cadrul Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar, prin Asociaţia Sportivă Şcolară
-         cantonamente/semicantonamente/tabere de pregătire sportivă pentru elevii din
învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile/competiţiile prevăzute în
calendarul competiţional oficial
-         serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar precum şi cu alte ocazii
4.     ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
-         ansamblu sportiv
-         lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de
învăţământ
-         activităţi turistice/orientare turistică
-         concursuri/competiţii/campionate organizate în cadrul Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar, prin Asociaţia Sportivă Şcolară
-         cantonamente/semicantonamente/tabere de pregătire sportivă pentru elevii din
învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile/competiţiile prevăzute în
calendarul competiţional oficial
-         serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar precum şi cu alte ocazii
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

5.      ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV SUPLIMENTAR


-         activităţi de selecţie (cel puţin două activităţi pe an şcolar)
-         cantonamente/semicantonamente/tabere de pregătire sportivă pentru elevii din
învăţământul cu program sportiv suplimentar, în vederea participării la concursurile/ competiţiile
prevăzute în calendarul competiţional oficial
6.       PALATE ŞI CLUBURI ALE ELEVILOR/COPIILOR
-         activităţi în cadrul cercurilor sportive
7.      CENTRELE NAŢIONALE DE EXCELENŢĂ (pentru disciplinele sportive):
-         lecţia de pregătire sportivă practică/antrenament sportiv
-         activităţi de selecţie
-         cantonamente/semicantonamente/tabere de pregătire sportivă pentru elevii din
centrele naţionale de excelenţă, în vederea participării la concursurile/competiţiile prevăzute în
calendarul competiţional oficial
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

SISTEMUL FORMELOR DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE


EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Aceste forme se desfăşoară în regimul zilei de şcoală şi în afara curriculei. De regulă,
aproape toate formele sunt realizate de către profesorii de educatie fizica sauînvăţători. Unele
forme sunt însă realizate de către profesori-antrenori sau alte cadredidactice. Schematic, sistemul
acestor forme se prezintă în felul următor:

Educatia fizica este forma de bază a acestui sistem ca şi la celelalte cicluri de


învăţământ,. Ea este prevăzută în planul de învăţământ cu 2 ore pe săptămână şi este condusă de
profesori de educatie fizica, pe baza programei de specialitate şi a altor surse documentare.
Important este ca aceste lecţii să se desfăşoare în toate şcolile şi semestrele, indiferent de
condiţiile materiale sau atmosferice.

Recreaţia organizată este forma specifică pentru acest ciclul primar si gimnazial de
învăţământ. Este realizată cu ajutorul profesorului de serviciu si a profesorului de educatie fizica,
altor profesori sau chiar al unor elevi din clasele mari de gimnaziu. Aceştia îi ajută pe copii să se
organizeze şi să efectueze jocuri preferate în recreaţia respectivă, evitându-se astfel unele acte de
indisciplină sau accidente.
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
SPECIALIZARE: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Momentul de educaţie fizică, numit moment de înviorare sau „minut” de educaţie fizică,
se realizează ori de câte ori este necesar (în caz de indisciplină şi de apariţia oboselii) în cadrul
lecţiilor de la alte obiecte de învăţământ. Îl conduce învăţătorul sau profesorul de educatie fizica
si durează 1-2 minute şi constă din 2-3 exerciţii fizice simple menite a activa unele funcţiuni, a
elimina starea de oboseală intelectuală şi a preveni instalarea unor atitudini fizice deficiente.

Activitatea sportivă se desfăşoară în timpul liber al elevilor, în funcţie de preferinţele


acestora şi de unele cerinţe locale. Răspunderea privind organizarea şi desfăşurarea acestei
activităţi revine organizaţiei de elevi.

Cercul sportiv se organizează numai în şcolile cu număr mare de elevi la ciclul primar si
gimnazial, cu bază sportivă corespunzătoare şi aflate în localităţi în care funcţionează cluburi
sportive şcolare. Cercul sportiv are drept scop depistarea, selecţionarea, pregătirea şi promovarea
copiilor în grupele de începători ale cluburilor sportive şcolare. Este condus de un profesor de
educaţie fizică, normat în acest sens cu 6 ore pe săptămână. La el participă de regulă, elevi
(minim 15) din clasele III-IV si gimnaziu..

LECTIA DE EDUCATIE FIZICA SI STRUCTURA ACESTEIA

Noţiunea-lectie de provenienţă latină "lectio-lectura" desemnează acea activitate


didactică, considerată de bază sau fundamentală a organizării procesului de învăţământ, în cadrul
căreia, sub îndrumarea profesorului, sunt parcurse , în timp , temele prevăzute în programă,
realizându-se astfel interacţiunea optimă între componentele curiculumului: obiective,
conţinuturi, metode , tehnologie didactică, resurse, interrelaţii profesor - elev şi elev - elev.

Lecţia de educaţie fizică se deosebeşte de celelalte lecţii şcolare prin conţinut, structură,
metodologie, dinamică, cadrul spaţial şi specificitatea învăţării.

Lecţia de educaţie fizică reprezintă de fiecare dată o creaţie originală a profesorului. El


nu are la dispoziţie manualul ca ceilalţi profesori de alte specialităţi, ci doar ştiinţa şi experienţa
sa în domeniul „managementului educaţional” care-i permite să proiecteze, să pregătească şi să
conducă lecţia astfel încât ea să-şi poată realiza obiectivele în condiţiile unui colectiv numeros,
aflat în acţiune, în spaţii mai largi sau mai restrânse, în cele mai multe cazuri, aflat în stare
emoţională deosebită.