Sunteți pe pagina 1din 29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

În conformitate cu OMEN 5003 / 02.12 .2014, privind Programele școlare pentru clasa a IV- a

Semestrul I: 17 săptămâni

Semestrul al II-lea: 16 săptămâni din care 1 săptămână „Școala Altfel”

Manuale

- Limba şi literatura română- Ed. Ars Libri – Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta Sonia-Ionică
- Matematică- Ed. Aramis – Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu
- Ştiinţe- Ed. Aramis – Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu
- Educaţie civică- Ed. Aramis - Dumitra Radu, Gherghina Andrei
- Istorie- Ed. Aramis – Doina Burtea, Alina Perțea
- Geografie- Ed. Aramis – Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa
- Muzică și mișcare- Ed. Litera – Florentina Chifu, Petre Ștefănescu
- Arte vizuale şi abilităţi practice-Ed. Ars Libri – Adina Grigore, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu

Limba și literatura română - 5 ore /săpt.


Limba engleză - 1 oră/săpt.
Matematică - 4 ore/săpt.
Științe ale naturii - 1 oră / săpt.
Educație civică - 1 oră/ săpt.
Religie - 1 oră/săpt.
Istorie - 1 oră/ săpt.
Geografie - 1 ore/săpt.
Muzică și mișcare - 1 oră/ săpt.
Arte vizuale și abilități practice - 1 oră/ săpt.
Joc și mișcare - 1 oră/ săpt.
Ed. fizică - 2 ore/săpt.

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.2013


PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a
pentru învăţământul în limba română

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 1 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018- 2019

SEMESTRUL I
17 săptămâni- 83 zile 10.IX. 2018- 26.X. 2018
- ciclul primar-
Cursuri 5.XI. 2018- 21.XII. 2018
14.I. 2019 – 1.II. 2019
10. IX. 2018- 1. II. 2019
Vacanţă(pentru clasele din 27. X. 2018 – 4. XI. 2018
învăţământul primar)
Vacanţa de iarnă 22 XII. 2018 – 13. I. 2019

Vacanţa intersemestrială 2.II. 2019- 10. II. 2019


SEMESTRUL al II -lea
16 săptămâni- 80 zile 11.II. 2019 – 19.IV. 2019
- ciclul primar-
Cursuri 06.V. 2019- 14. VI. 2019
11. II. 2019- 14. VI. 2019 Programul
“ Școala Altfel” 15.IV. 2019 – 19. IV. 2019

Vacanţa de primăvară 20. IV. 2019 – 05. V. 2019


15. VI. 2019 – 15. IX. 2019
Vacanţa de vară
OMEN 3220/ 19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Semestrul I
Unitatea Disciplina Comp. spec. Conținuturi Nr. Săptă- Obs.
tematică ore mâna
U.T. 1 Limba și comp. Recapitulare S1
Clinchet de literatura specifice clasei  Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. S2
română a III-a 1.2. Despărţirea în silabe 10 h
toamnă – 1.5.  Sensul cuvintelor
Recapitulare 2.1.  Cuvinte cu inteles asemanator
2.3.  Cuvinte cu inteles diferit
2.5.  Ortografia şi punctuaţia
3.4.  Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de
3.6. informaţii. Prezentarea unei persoane/ a unei cărţi
4.4.  Cererea simplă familiară, cererea politicoasă
 Substantivul
 Textul literar narativ
 Adjectivul
 Descrierea. Fragmentul descriptiv
 Pronumele
 Poezia
 Verbul
 Scrierea imaginativă - textul creativ
 Textul nonliterar
Evaluare inițială
Ameliorare, dezvoltare
Matematică comp. Recapitulare S1
specifice clasei  Numerele naturale în concentrul 0- 10 000. Formare, S2
a III-a citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire 8h
1.1.;1.2  Operații cu numerele cuprinse între 0 și 10 000
2.1.;2.2.  Probleme cu cele patru operații
2.3.;2.4.  Fracţii subunitare, supraunitare şi echiunitare
3.1.;3.2.  Adunarea fractiilor
4.1.;5.1.  Figuri și corpuri geometrice
5.2.;5.3.  Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
 Amintiri din vacanță
 Labirintul cu surprize
EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât
ştiu?Cum știu?

4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Ameliorare , dezvoltare
Științe ale comp. spec. clasei a III-a Recapitulare S1
naturii 1.1.;1.2.;  Recapitularea cunoștințelor din clasa a III-a 2h S2
2.1.;2.2.;  Evaluare inițială 10-21.sept
2.3.;2.4.;
Educație 1.1.,1.2. Ne amintim din clasa a IIIa- recapitulare S1
civică 3.1.,3.3. Locuri de apartenență S2
 Apartenența locală - Localitatea și domiciliul 2h 10-21.sept
 Tradiții locale
Istorie 1.1.;1.3.;  Ieri, azi, mâine S1
2.1.;2.2.;  Ce este și ce studiază istoria? 2h S2
3.2.;4.1.;  Timpul istoric 10-21.sept
4.3.;
Geografie 1.1.  Prezentarea manualului/ disciplinei S1
1.2. Elemente de geografie a orizontului local și 2h S2
2.1. apropiat 10-21.sept
2.3.  Orizontul apropiat - clasa, școala, cartierul,
3.1. localitatea
 Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Fantezii de toamnă S1
și abilități 2.1.;2.2.;  Recapitulare–Materiale și tehnici de lucru 2h S2
practice 2.3.;2.4.;  Punctul- element de limbaj plastic 10-21.sept
Muzică și 1.1. Recapitulare- 2h S1
mișcare 1.4.  Cântarea vocală, în colectiv, în grupuri,individual S2
2.1.  Poziție, emisie naturală,ascultarea și preluarea 10-21.sept
2.2. tonului, semnal de debut, dicție,sincronizare cu
3.1. colegii și/sau acompaniament.
 Portativul. Cheia sol.Sunetele și notelede la do1la
do2
Joc și comp. spec. clasei a III-a Capacitate psiho- motrică 2h S1
mișcare  Jocuri de mișcare cunoscute S2
10-21.sept
U.T. 2 Limba și 1.1. 1.2. 1.5. 2.1. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S3
Pagini alese literatura 4.4. - prezentarea (a unor rezultate/proiecte); S4
română S5
- relatarea unei întâmplări imaginate.
24 sept-12 oct

15h
 Textul literar:

5
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

- titlu, autor, rolul ilustrațiilor;


- tipuri de litere de tipar;
- textul în versuri (versul, strofa);
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor din textul citit.

 Organizarea textului scris:


- jurnalul de lectură;
- scrierea unui text după un șir de ilustrații;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- scrierea corectă a unor cuvinte.

Matematica 1.1.;1.2.; Numerele naturale în concentrul 0 - 1000000 S3
2.1.;2.2.;  Formarea, citirea și scrierea numerelorcuprinse între 12 h S4
2.3. 0 și 1 000000 S5
 Compararea și orodnarea numerelornaturale de la 0 la
24 sept-
1000000 12oct
 Rotunjirea numerelor naturale 0- 1000000
 Formarea, citirea și scrierea numerelorcu cifre
romane I,V,X,L,C,D,M
 Recapitulare
 Evaluare

Științe ale 1.1.;1.2.; Științele vieții S3


5 octombrie/
naturii 2.1.;2.2.;  Cicluri de viață în lumea vie S4 Ziua Educatiei
2.3.;2.4.;  Părinți și urmași în lumea vie- asemănări și 3h S5
3.1.; deosebiri
 Principalele etape din ciclul de viață al plantelor 24 sept-
12 oct
 Principalele etape din ciclul de viață al animalelor
 Recapitulare/Evaluare
Educație 1.1. Locuri de apartenență S3

6
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

civică 1.2.  Țara natală. 3h S4 5 octombrie/


Ziua Educatiei
3.1.  Însemnele țării S5
3.3.  Dragostea față de țară 24 sept-
12 oct
Istorie 1.1.;1.3.; Ieri, azi, mâine – Recapitulare/Evaluare S3
2.1.;2.2.; Familia 3h S4
3.2.;4.1.;  Arborele genealogic S5
4.3.;  Activități cotidiene în familie 24 sept-
12 oct
Geografie 1.1.;1.2.; Elemente de geografie a orizontului local S3
2.1.;2.2. șiapropiat S4
3.2.;3.3.  Orizontul apropiat 3h S5
3.4.;4.1. - Planul clasei, al școlii al locuinței,cartierului și 24 sept-
allocalității 12 oct
 Recapitulare/Evaluare
 Orizontul local
- Orizontul, linia orizontului, puncte cardinale.
Hărți ale orizontului local
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Fantezii de toamnă S3
5 octombrie/
și abilități 2.1.;2.2.;  Linia- element de limbaj plastic 3h S4 Ziua Educatiei
practice 2.3.;2.4.;  Forma și valoarea – elemente de limbaj plastic S5
 Recapitulare/Evaluare 24 sept-
12 oct
Muzică și 1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;2.3.; Locurile din sufletul meu S3
mișcare  Duratele de pătrime și de optime S4
 Durata de doime/Măsura de două pătrimi 3h S5
 Pauza de pătrime/Pauza de optime 24 sept-
12 oct
Joc și 1.1.;1.3.; Capacitate psiho- motrică S3
mișcare 2.1; 2.2.;  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers 3h S4
cuschimbări de direcţie (ștafete cu deplasări în S5
diferite variante de mers) 24 sept-
 Mesaje de tip asertiv în jocurile demișcare 12 oct
(ascultarea opiniilor celorlalţi, exprimarea deschisă
a aprobării sau dezaprobării rezultatelor
întrecerilor, în jocurile de mişcare)
 Responsabilităţile rolurilor de organizare a
jocurilor (Uliul şi porumbeii, Păsărelele intră-n

7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

cuib. Năvodul, Coşuleţul cu două toarte)


U.T. 3 Limba și 1.1.;1.2.;  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S6
Ne place literatura 1.4.;2.4.; - relatarea unei întâmplări imaginate. S7
română 2.5.;3.1.; 15 -26 oct.
școala 3.2.;3.3.;  Textul literar, narativ:
3.4.;3.5.; 10 h
- personajele textului;
4.1.;4.4.
- timpul, locul, ordinea desfășurării
întâmplărilor;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- planul simplu de idei;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor din textul citit.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text după un plan de idei;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles
diferit;
- substantivul (genul, numărul);
- felul substantivelor;
 scrierea corectă a unor cuvinte.
Matematica 1.1.;1.2.; Adunarea și scăderea numerelor naturale S6
2.1.;2.4.; înconcentrul 0- 1000000 fără și cu trecere peste 8h S7
ordin 15 -26 oct.
 Adunarea și scăderea numerelor 0- 1000 000 fără
trecere peste ordin
 Adunarea și scăderea cu trecere peste ordin a
numerelor 0-1000000
 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor
rotunde și pătrate
 Probleme
 Recapitulare / Evaluare

8
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Ameliorare/ dezvoltare

Științe ale 1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;2.3.;2.4.;3.1.; Științele vieții S6
naturii a) Relații dintre veițuitoare și mediul lor de viață S7
 Adaptări ale plantelor la condițiile de viață 2h 15 -26 oct.
dindiferite medii ( pajiște, pădure, râu, mare, deșert)
 Adaptări ale animalelor la condiții de viață dinmedii
diferite( pajiște, pădure, râu, mare, deșert)
Educație 1.1.;1.2.;3.1.;3.2.;3.3.; Locuri de apartenență S6
civică  România, membră a Uniunii Europene S7
 Însemnele Uniunii Europene 2h 15 -26 oct.
Istorie 1.1.;1.2.; Familia S6
1.3.;2.1.;  Proiect – Familia mea S7
2.3.;3.2.;  Recapitulare/Evaluare 2h 15 -26 oct.
4.1.;4.3.;
Geografie 1.1.;1.2.;1.3.;2.1.;2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;3.4.;4.1.;4.2.; Caracteristici generale observabile ale S6
orizontului local S7
 Relief, hidrografie, vegetație 2h 15 -26 oct.
 Populație, așezări, activități ale oamenilor
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Picături de culoare S6
și abilități 2.1.;2.2.;  Culori primare și culori binare 2h S7
practice 2.3.;2.4.; 15 -26 oct.
Muzică și 1.1.;1.3.; Locurile din sufletul meu S6
mișcare 3.3.;  Măsura de patru pătrimi/Nota întreagă 2h S7
 Recapitulare/Evaluare 15 -26 oct.
Joc și 1.1.;1.3.; Capacitate psiho-motrică
mișcare 2.1.; 2.2,;  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers cu S6
schimbări de direcţie (ștafete cu deplasări în 2h S7
diferite variante de mers) 15 -26 oct.
 Evaluare
U.T. 4 Limba și 1.1.;1.2.;  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S8
File de istorie literatura 1.3.;1.5.; - descrierea de personaje imaginare, de film 15 h S9
română 2.3.;3.1.; S10
sau carte;
3.3.;3.4.; 05-23 nov.
3.5.;4.1.; - deducerea sensului unui cuvânt prin
4.4.;4.5.; raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare previzibile.

9
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Textul literar (textul narativ și textul


descriptiv de tip portret):
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin
diferite procedee;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- personajele - însușiri fizice, însușiri morale
și sufletești;
- exprimarea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text în care se prezintă un
portret;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
- adjectivul (numărul, genul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

Matematica 1.1.;1.2.; Înmulțirea numerelor naturale în concentrul0- S8
2.5.;5.1.; 1000000 12 h S9
5.2.;5.3.;  Înmulțirea în concentrul 0- 10 000. Propiretăți S10
 Înmulțirea cu 10, 100, 1000 05-23 nov.
 Înmulțirea unui număr natural cu un numar de o cifră
 Înmulțirea unui număr natural cu un numar de două
cifre
 Înmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de
trei cifre
 Probleme cu operații de înmulțire

10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor


rotunde și pătrate
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare/ dezvoltare
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele vieții S8
naturii 2.1.;2.2.;  Relațiile de hrănire dintre viețuitoare S9
2.3.;2.4.;  Menținerea stării de sănătate a omului 3h S10
3.1.;  Recapitulare 05-23 nov.
 Evaluare
Educație 1.1. Locuri de apartenență S8
civică 1.2. • Recapitulare S9
3.1. • Evaluare 3h S10
3.3. • Proiect 05-23 nov.
Istorie 1.1.;1.2.; Comunitatea locală și națională S8
1.3.;2.1.;  Copilăria de ieri și de azi 3h S9
2.3.;3.2.;  Comunitatea locală S10
4.1.;4.3.;  Comunitatea națională 05-23 nov.
Geografie 2.1.;2.2.; Modificări observabile și repere de timp S8
2.3.;3.2.;  Modificări observabile în realitatea înconjurătoare S9
3.4.;  Repere de timp: ora, ziua, săptămâna, anul, calendarul 3h S10
 Localitatea natală. Regiunea înconjurătoare.Țara 05-23 nov.
 Recapitulare/Evaluare
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Picături de ploaie S8
și abilități 2.1.;2.3.;  Culori calde și culori reci 3h S9
practice  Nuanțe și tonuri S10
 Recapitulare/Evaluare 05-23 nov.
Muzică și 1.1.;1.2.; Drag mi-e cântecul și jocul S8
mișcare 1.3.;2.1.;  Genuri muzicale: Dansurile S9
2.2.;3.1.;  Hora 3h S10
 Brâul 05-23 nov.
 Alunelul
 Recapitulare/Evaluare
Joc și 1.1. 1.2.; Capacitate psiho-motrică S8
mișcare 1.3.;2.1.; 2.2.;  Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de 3h S9
alergare : în zig- zag, cu ocolire de obstacole, cu S10
trecere peste obstacole, cu transport, punere şi 05-23 nov.

culegere de obiecte (Naveta spaţială, Vizitiul şi doi

11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

cai, Figurile geometrice, Calculatoarele)


 Modalităţi de comunicare verbală şi nonverbală
elev- elev, în echipă, în întreceri (încurajarea,
sprijinirea, stimularea, semnalarea)
 Mesaje de tip asertiv
U.T. 5 Limba și 1.1.;1.2.;  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S11
Magia iernii1 literatura 1.5.;2.3.; - formularea de solicitări formale şi 20 h S12
română 2.4.;2.5.; S13
informale;
3.1.;3.2.; S14
3.3.;3.4.; - iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal. 26 nov.
4.1.;4.5. -21 dec
 Textul literar, narativ:
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- exprimarea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.

 Textul nonliterar funcţional:


- invitaţia.

 Organizarea textului scris:


- textul funcțional – invitația;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
- pronumele personal (numărul, persoana);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

Matematica 1.1.;1.2.; Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0- S11
2.5.;5.1.; 100 16 h S12
5.2.;5.3.;  Împărțirea dedusă din tabla înmulțirii S13

12
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o S14


cifră, cu rest 0 26 nov.
 Împărțirea unui număr de cel mult două cifre la un -21 dec
număr de o cifră, cu rest diferit de 0
 Împărțirea când deîmpărțitul și împărțitorul au două
cifre
 Probleme cu operații de împărțire
 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea
parantezelor rotunde și pătrate
 Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
 Metoda comparației
 Metoda mersului invers
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare/ dezvoltare
Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-
1 000 000
 Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de
o cifră
 Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de
două cifre
 Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr
de o cifră
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele pământului S11 30 noiemb.
naturii 3.1.; a) Pământul în Sistemul Solar 3h S12 Sf. Andrei
 Soarele- sursă de căldură și lumină S13
• Planetele din Sistemul nostru Solar S14
• Mișcările Pământului 26 nov.
-21 dec
Educație 2.1.;2.2.; Raporturile noastre cu ceilalți oameni - Valori S11 30 noiemb.
civică 2.3.;3.3.; morale 3h S12 Sf. Andrei
 Bine – rău S13
• Altruism – egoism S14
• Cinste – necinste 26 nov.
• Respect – lipsă de respect -21 dec
Istorie 2.2.;2.3.; Comunitatea locală și națională S11
3.2.;4.1.;  Recapitulare 4h S12
4.3.;  Evaluare S13

13
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Popoare de ieri și de azi S14


 Dacii și romanii 26 nov.
-21 dec
Geografie 1.1.;1.2. Elemente de geografie generală S11
1.3.;2.1.  Limite și vecini S12
2.2.;2.3.  Relieful- caracteristici generale și trepte de relief 4h S13
3.1.;3.2.  Clima, apele, vegetația, animalele și solurile S14
3.3.;3.4.  Recapitulare/Autoevaluare 26 nov.
4.1.;4.2. -21 dec
4.3.
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Miraj de iarnă S11 30 noiemb.
și abilități 2.1.;2.3.;  Pictură pe suport textil S12 Sf. Andrei
practice  Linia, punctul, forma – elemente decorative 3h S13
 Tehnica Kirigami S14
 Recapitulare/Evaluare 26 nov.
-21 dec
Muzică și 1.2.;1.3.; Armonii de iarnă S11
mișcare 2.1.;2.2.;  Melodia S12
3.3.;  Sunetul și nota re2 4h S13
 Legătura dintre text și melodie S14
 Semnul de repetiție 26 nov.
 Recapitulare/Evaluare -21 dec
Joc și 1.1.; 1.2.;  Capacitate psiho-motrică S11
mișcare 1.3.;2.1.; 2.2.;  Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de S12
alergare : în zig- zag, cu ocolire de obstacole, cu 4h S13
trecere peste obstacole, cu transport, punere şi S14
26 nov.
culegere de obiecte (Naveta spaţială, Vizitiul şi doi
-21 dec
cai, Figurile geometrice, Calculatoarele)
 Evaluare
 Jocuri de mișcare și stafete cuprinzând variante
desărituri cu desprinderi de pe un picior și de pe
ambele picioare, în lungime, înălțime, adâncime, cu
coarda (Şotronul, Elasticul, Cercurile zburătoare)
 Deprinderi de comunicare
 Drepturile și obligațiile participanților la jocurilede
mișcare
U.T. 6 Limba și 1.2.;1.3.;  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S15 24 Ianuarie -

14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Magia iernii2 literatura 2.5.;3.1.; - prezentarea (unor rezultate/proiecte). 9h S16 Ziua Unirii
română 3.3.;4.1.; 14-25 ian.
Principa-
4.4.; telor
 Textul nonliterar (de informare): Române
- organizarea informațiilor sub formă de
scheme;
- extragerea informaţilor principale sub
formă de titluri şi enunțuri ;
- transferarea informaţiilor din text într-un
tabel şi dintr-un tabel într-un text.

 Organizarea textului scris:


- textul funcțional (cartea poștală).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
 sensul cuvintelor.
Matematica 1.1.;1.2.; Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0- S15 24 Ianuarie -
2.2.;2.4.; 1 000 000 S16 Ziua Unirii
5.1.;5.2.;  Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr 7h 14-25 ian. Principa-
telor
5.3.; de două cifre
Române
 Împărțirea la 10, 100, 1 000
 Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un
nr de o cifră
 Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un
nr de două cifre
 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea
parantezelor rotunde și pătrate
 Probleme cu operaţii de împărţire
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare/ dezvoltare
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele pământului S15
naturii 3.1.;  Pământul în Sistemul Solar 2h S16
 Ritmuri cotidiene și anuale ale 14-25 ian.
activitățiiviețuitoarelor
 Recapitulare- jocuri științifice

15
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Educație 2.1.;2.2.; Raporturile noastre cu ceilalți oameni S15


civică 3.1.;  Resposbabilitatea- Lipsa de responsabilitate 2h S16
 Solidaritate- Lipsa de solidaritate 14-25 ian.
 Recapitulare
Istorie 1.1.;1.2.; Popoare de ieri și de azi S15
2.1.;2.2.;  Grecii, galii, slavii 2h S16
2.3.;3.1.;  Legende și scrieri istorice despre daci șiromani 14-25 ian.
3.2.;4.1.;  Recapitulare
4.2.;4.3.;
Geografie 1.1.;1.2. Elemente de geografie generală a României S15
1.3.;2.1.  Locuitorii și așezările omenești 2h S16
2.2.;2.3.  Resurse și activități industriale 14-25 ian.
3.1.;3.2.  Principalele produse agricole
3.3.;3.4.  Transporturile și căile de comunicație
4.1.;4.2.
4.3.
Arte vizuale 1.1.;1.2.; O lume minunată S15
și abilități 2.1.;2.2.;  Scenariu prin schițare 2h S16
practice 2.3.;2.4.;  Confecționare de costume și măști 14-25 ian.
 Schițare prin colaj
Muzică și 1.1.;1.2.; Comori neprețuite S15
mișcare 2.1.;3.1.;  Percuție corporală diversă S16
3.3.;  Sunetul și nota mi2 2h 14-25 ian.
 Sunetele și notele fa2, sol2
 Recapitulare
Joc și 1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică 24 Ianuarie -
mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de 1h S15 Ziua Unirii
2.2.; sărituri cu desprindere de pe un picior şi de pe S16 Principa-
14-25 ian. telor
ambele picioare, în lungime, înălţime şi adâncime;
Române
cu coardă (Şotronul, Elasticul, Cercurile
zburătoare)
 Deprinderi de comunicare
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de mişcare (de
subordonare, de conducere, de executant).
Drepturile şi obligaţiile participanţilor la jocurile de
mişcare
U.T. 7 Limba și 1.2.;3.1.; Recapitulare semestrială S17
literatura 3.2.;3.3.;  Textul narativ 5h

16
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Ce știm? Cât română 3.4.;4.1.;  Textul în versuri


4.4. 28 ian. -
știm?  Părți de vorbire
 Sensul cuvintelor 01 feb.
 Evaluare semestrială
Matematică 1.1.;1.2.; Recapitulare semestrială- Carnavalul fulgilor de
2.1.;2.2.; nea S17
2.3.;2.4.;  Numerele naturale în concentrul 0- 1 000 000 4h 28 ian. -
2.5.;5.1.;  Operații cu numerele naturale mai mici de 1000000 01 feb.
5.2.;5.3.  Probleme. Metoda grafică, metoda comparației,
metoda mersului invers
 Evaluare semestrială
Științe ale 1.1.;1.2.; Evaluare semestrială S17
naturii 3.1.; 1h
28 ian. -
01 feb.
Educație 2.1.;2.2.; Raporturile noastre cu ceilalți oameni - valori 1h S17
civică 3.1.; morale 28 ian. -
 Evaluare semestrială 01 feb.
Istorie 1.1.;1.2.; Evaluare semestrială S17
1.3.;2.1.; 1h 28 ian. -
2.2.;2.3.; 01 feb.
3.1.;3.2.;
4.1.;4.2.;
4.3.;
Geografie 1.1.;1.2. Evaluare semestrială S17
1.3.;2.1.  Orizontul local 28 ian. -
2.2.;2.3.  Elemente de geografie generală a României 1h 01 feb.
3.1.;3.2.
3.3.;3.4.
4.1.;4.2.
4.3.
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Miraj de iarnă S17
și abilități 2.1.;2.2.;  Evaluare finală 1h 28 ian. -
practice 2.3.;2.4.; 01 feb.
Muzică și 1.1.;1.2.; Comori neprețuite S17
mișcare 2.1.;3.1.;  Evaluare 1h 28 ian. -
3.3.; 01 feb.
Joc și 1.1.;1.2.; Evaluare semestrială 1h S17

17
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri cunoscute 28 ian. -


2.2.; 01 feb.
Vacanța intersemestrială
02 – 10 februarie 2019
Semestrul al II- lea
U.T. 8 Limba și 1.1. 1.2. 1.5. 2.1. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.6. 4.1. 4.5. Funcții ale limbii (acte de vorbire): S18
Universul literatura - susţinerea unei opinii. S19
română 15 h S20
copilăriei  Textul literar, narativ: 11 febr.-
- delimitarea unui text în fragmente 01 martie
logice;
- extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- susținerea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame
a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (fluturaşul publicitar).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în


contexte diferite:
- verbul (numărul, persoana, timpurile
verbului);
- scrierea corectă a unor verbe.
Matematica 1.1.;1.2.;  Ordinea efectuării operaţiilor şi S18
2.1.;2.2.; folosirea parantezelor rotunde şi pătrate S19
2.4.; 12 h S20
 Probleme care se rezolvă prin metoda
11 febr.-
comparației, metoda figurativa 01 martie
 Probleme care se rezolvă prin metoda
mersului invers
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele pământului (II) S18

18
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

naturii 2.1.;2.2.;  Mărturii ale vieții din trecut. Fosilele S19


2.4.;2.5.;  Dispariția speciilor ( vânătoare, pescuit excesiv) 3h S20
 Protejarea mediului 11 febr.-
01 martie
Educație 1.3.;2.4.; Norme morale și drepturile universale ale S18
civică 3.2.;3.3.; copilului S19
 Norme morale 3h S20
 Rolul normelor morale 11 febr.-

 Drepturile copilului 01 martie

Istorie 1.2.;2.1.; Evul Mediu S18


2.2.;2.3.;  Întemeierea statelor medievale românești 3h S19
3.1.;3.2.;  Domnitori români de seamă S20
4.1.;4.2.;  Evul mediu în lume- turcii, francezii, englezii, 11 febr.-
4.3.; ungurii, rușii 01 martie
Geografie 1.1.;1.2. România. Elemente de geografie regională
1.3.;2.1.  Marile unități geografice ale României- caracteristici S18
2.2.;2.3. pe trepte de relief 3h S19
3.1.;3.2.  Munții Carpați S20
3.3.;3.4.  Dealurile și podișurile 11 febr.-
4.1.;4.2.  Câmpiile și Delta Dunării 01 martie
4.3.
Arte vizuale 1.1.;2.1.; Măiestrie și creație 3h S18
și abilități 2.2.;2.4.;  Artă și îndemânare - Împletirea S19
practice  Zvon de primăvară - Modelare liberă S20
 Jocul cu mărgele – Confecționare de obiecte 11 febr.-
decorative 01 martie
Muzică și 1.1.;1.2.; În doi și trei timpi S18
mișcare 2.1.;3.2.;  Folclorul copiilor S19
3.3.; 3 3h S20
 Măsura de
4 11 febr.-
01 martie
 Dansul - menuetul, valsul,
 Evaluare
Joc și 1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică
mișcare 2.1.;1.3.  Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de S18
aruncare şi de prindere 3h S19
 Aruncarea azvârlită la distanţă, la ţintă şi la S20
partener 11 febr.-
 Aruncare împinsă cu două mâini, de la piept 01 martie

19
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Prindere cu două mâini a obiectelor rostogolite


 Prindere cu două mâini a mingii transmise de un
partener (Suveica încrucişată, Mingea la căpitan,
Între două focuri, Vânătorii şi raţele) . Jocuri de
mişcare desfăşurate între echipe stabile
 Jocuri de mişcare pentru coordonarea oculo-
motorie: ochi- mână, ochi- picior
 Evaluare
U.T. 9 Limba și 1.3.;1.4.; 2.1.;2.5.; 3.1.;3.2.; 3.5.;3.6.; 4.1.; 4.4.;  Funcții ale limbii (acte de vorbire):
E primăvară literatura 4.5.; 15 h S21
- iniţierea şi menţinerea unui dialog.
română S22
iar!  Textul literar, narativ: S23
- identificarea unor secvenţe dialogate, 04-22
respectiv descriptive; martie
- transformarea unei secvențe dialogate în
povestire.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (elaborarea unui
fluturaş publicitar pentru comunicarea
rezultatelor unui proiect);
- banda desenată.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite:
- scrierea corectă a unor cuvinte;
 punctuaţia propoziției.
Matematica 1.1.;1.2.;  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu S21
3.1.;3.2.; 12 h S22
10 sau cu numitorul egal cu 100
5.1.;5.2.; S23
- diviziuni ale unui întreg: sutime; 04-22
reprezentări prin desene martie
- fracţii subunitare, echiunitare,
supraunitare
- adunarea şi scăderea fracţiilor cu
acelaşi numitor

20
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 scrierea procentuală (numai pentru 25%,


50%, 75%)
Științe ale 1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;2.4.;2.5.;3.2.; Științele pământului (II) S21
naturii  Recapitulare/Evaluare 3h S22
Științele fizicii S23
a) Corpuri. Proprietăți 04-22
 Proprietățile apei. Utilizări ale apei în diferite stăride martie
agregare
 Plutirea corpurilor în apă
Educație 1.3.;2.4.; Norme morale și drepturile universale ale 3h S21
civică 3.2.;3.3.; copilului S22
 Încălcarea drepturilor copilului S23
 Apărarea drepturilor copilului 04-22
 Recapitulare/Evaluare martie
Istorie 1.1.;1.2.; Evul Mediu S21
2.1.;2.2.;  Legende și scrieri istorice despre marii domnitori. 3h S22
2.3.;3.1.; Monumente și locuri istorice din Țările Române S23
3.2.;4.1.; medievale 04-22
4.2.;4.3.;  Recapitulare martie
 Evaluare
Geografie 1.1.;1.2. Recapitulare/Evaluare - Marile unități geografice S21
1.3.;2.1. ale României 3h S22
2.2.;2.3. Elemente de geografie regională S23
3.1.;3.2.  Caracteristici geografice ale regiunii în care este 04-22
3.3.;3.4. situat orizontul local martie
4.1.;4.2. Organizarea administrativă a României
4.3.  Organizarea administrativăactuală
 Orașul București – caracterizare geografică
Arte vizuale 1.1.;2.1.; Măiestrie și creație S21
și abilități 2.2.;2.4.;  Talent și dăruire – pictură pe ceramică, lemn, sticlă 3h S22
practice  Albumul meu – Fotografia ca limbaj S23
 Recapitulare/Evaluare 04-22
martie
Muzică și 1.1.;1.2.; Eu între ceilalți S21
mișcare 2.1.;2.2.;  Sunetul și nota SI S22
3.3.  Timbrul: sunete din mediul înconjurător, tipuri de 3h S23
voce umană, timbrul instrumental 04-22

21
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

 Evaluare martie
Joc și 1.1.;1.2  Capacitate psiho- motrică S21
mișcare 1.3.;2.1.;  Drepturile şi obligaţiile participanţilor la jocurile 3h S22
2.2.; de mişcare (respectarea regulilor şi a celorlalţi S23
participanţi) 04-22
 Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete martie
cuprinzând deprinderi motrice complexe (utilitar-
aplicative)
 Tracţiune- împingere / Tracţiune
U.T. 10 Limba și 1.3. 1.4. 2.1. 2.5. 3.1.3.2. 3.5.3.6. 4.1. 4.4. 4.5.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S24
Jocul de-a literatura 15 h S25
- corectarea abaterilor din mesaje audiate.
română S26
primăvara  Textul literar, narativ: 25 martie – 12
- delimitarea unui text în fragmente aprilie

logice;
- extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se prezintă o
întâmplare trăită;
- scrierea unui text în care se prezintă
întâmplări imaginate.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite:
- cuvântul –parte de propoziție;
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte:
subiect - predicat;
 scrierea corectă - ortografie şi punctuaţie.

22
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Matematica 1.1.;1.2.;3.1.;3.2.;5.1.;5.2.;  Figuri geometrice S24


12 h S25
- drepte perpendiculare, paralele
S26
- unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
25 martie –
- poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, 12 aprilie
paralelogram, triunghi
- cerc
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări,
estimând cu ajutorul unei reţele de pătrate
cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
(identificare, desfăşurare, construcţie
folosind tipare sau diverse materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului
(folosind cubul cu latura 1 cm)
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel,
perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică
sub formă de reţea
 hărţi
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele fizicii S24
naturii 2.1.;2.2.;2.4.;2.5.;3.2.; b)Schimbări ale caracteristicilor corpurilor 3h S25
 Amestecuri și separarea amestecurilor. Dizolvarea. S26
 Transformări ale caracteristicilor corpurilor: arderea, 25 martie –
ruginirea, putrezirea, alterarea, coacerea 12 aprilie
 Recapitulare/Evaluare

23
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Educație 1.3.;2.2.; Comportamente moral- civice S24


civică 2.3.;3.1.;  Comportamentul în familie 3h S25
 Comportamentul în școală S26
 Comportamentul în grupul de prieteni 25 martie – 12
aprilie

Istorie 1.2.;2.2.; Epoca Modernă S24


2.3.;3.1.;  Alexandru Ioan Cuza și Unirea 3h S25
3.2.;4.1.;  Regele Carol I și independența României S26
4.2.;4.3.;  Primul Război Mondial. Regele Ferdinand I și 25 martie – 12
Marea Unire aprilie
Geografie 1.1.;1.2.  Elemente de geografie regională S24
1.3.;2.1.  Caracterizarea geografică a județului și a localității S25
2.2.;2.3. în care este situat orizontul local 3h S26
3.1.;3.2.  România în Europa și pe glob
25 martie –
3.3.;3.4.  Poziția geografică a României în Europa: limite și 12 aprilie
4.1.;4.2. vecini
4.3.  Țările vecine: denumire, capitală
 Evaluare
Arte vizuale 1.1.;2.1.; Cer și pământ S24
și abilități 2.2.;2.3.  Micul arhitect – Linia ca intersecție de planuri 3h S25
practice  Glasul naturii – Macheta: forme, texturi – elemente S26
de limbaj plastic 25 martie – 12
 Paște fericit! - Felicitarea aprilie
 Evaluare
Muzică și 1.1.;1.2.; Lecțiile din jurul tău S24
mișcare 2.1.;2.2.;  Nuanțele 3h S25
3.1.;3.3.  Genuri muzicale S26
 Recapitulare / Evaluare 25 martie – 12
aprilie
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică S24
mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete S25
cuprinzând deprinderi motrice complexe 3h S26
(utilitar- aplicative) 25 martie – 12
 Căţărare- coborâre/ Escaladare (Lupta cocoşilor, aprilie
Transportul rănitului, remorcarea, Ancorăm corabia
la mal)
 Modalităţi de comunicare verbală/ Nonverbală
 Responsabilităţile rolurilor de organizare a

24
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

jocurilor (delimitarea spaţiilor de joc, amplasarea


materialelor didactice)
 Evaluare
 Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea
calităţilor motrice combinate (Vânătorii şi raţele,
Nu te lăsa, frate!)
U.T. 11 Limba și 1.1. 1.3. 2.1. 2.4. 3.2. 3.3. 3.6. 4.1. 4.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): S28 S27 –
literatura 20 h S29 ȘCOALA
Din tainele - relatarea unei acţiuni/ întâmplări ALTFEL
română S30
naturii cunoscute (citite); S31 15 – 19
aprilie
- prezentarea (unor rezultate/proiecte). 06 - 31 mai

 Textul literar (textul narativ, poezii scurte


adecvate nivelului de vârstă):
- delimitarea unui text în fragmente
logice;
- extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame
a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (E-mailul , afişul).
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite:
 intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte:
enunțul, propoziţia simplă, propoziţia
dezvoltată
Matematica 1.1.;1.2.;  Unităţi de măsură pentru lungime S28
4.1.;4.2.; 16 h S29
- unităţi de măsură: metrul cu multiplii
S30
și submultiplii S31

25
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

- transformări pentru lungime în limita 06- 31 mai


operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de
tâmplărie, metrul de croitorie, ruletă
- operaţii cu unităţile de măsură pentru
lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul
lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi
submultiplii
- transformări pentru volum în limita
operațiilor cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru
volumul lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu
multiplii şi submultiplii (inclusiv tona
și chintalul)
- transformările unităților de măsură în
limita operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul,
balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru
masă
 Unităţi de măsură pentru timp
- calculul unor intervale temporale,
transformări din unităţi mai mari în
unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul,
cronometrul
 Unităţi de măsură monetare

26
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi


eurocentul (monede și bancnote în uz)
schimburi monetare echivalente în aceeaşi
unitate monetară
Științe ale 1.1.;1.2.; Științele fizicii S28
naturii 2.1.;2.2.;  Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbra S29
2.3.;2.4.;  Curcubeul. Culorile 4h S30
2.5.;3.2.;  Transferul de căldură între obiecte. Materiale S31
conductoare și izolatoare de căldură
06- 31 mai
 Circuitul electric simplu
Educație 1.3.;2.2.; Comportamente moral-civice S28
civică 2.3.;3.1.  Comportamentul în locuri publice S29
 Comportamente prosociale 4h S30
 Comportamente antisociale S31
 Schimbarea comportamentelor
06- 31 mai
 Recapitulare/ Evaluare
Istorie 1.2.;2.2.; Epoca Modernă S28
2.3.;3.1.;  Epoca Modernă în lume- turcii, ungurii, germanii, 4h S29
3.2.;4.1.; rușii, sârbii, bulgarii S30
4.2.;4.3.  Recapitulare/ Evaluare S31
România la cumpăna dintre milenii
06- 31 mai
 Perioada interbelică și Al Doilea Război Mondial
 Perioada comunistă și Revoluția din Decembrie
1989
Geografie 1.1.;1.2. România în Europa și pe glob S28
1.3.;2.1.  Europa – un continent al planetei 4h S29
2.2.;2.3.  Europa- scurtă caracterizare geografică S30
3.1.;3.2.  Europa și România- elemente comune S31
3.3.;3.4.  Uniunea Europeană
06- 31 mai
4.1.;4.2. Terra – planeta noastră
4.3.  Terra- caracteristici generale.¸continente și
oceane
Arte vizuale 1.1.;2.1.; Farmecul copilăriei S28
și abilități 2.3.;2.4.;  Ne jucăm - Jocuri și jucării 4h S29
practice  Ne costumăm – Camuflajul S30
 Micul scenograf – Miniscena. Decor scenografic S31
 Evaluare 06- 31 mai

27
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

Muzică și 1.1.;1.2.; Cântecele pământului


mișcare 1.3.;2.1.;  Sunetul și nota la, sunetul și nota sol 4h S28
2.2.;3.1.;  Jucării muzicale S29
3.2.;3.3.  Cântarea cu acompaniament S30
 Mișcări sugerate de ritm, melodie S31
 Dansul
06- 31 mai

Joc și 1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică


mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea S28
2.2.; calităţilor motrice combinate (Vânătorii şi raţele, 4h S29
Nu te lăsa, frate!) S30
 Jocuri de mişcare cu conţinuturi complexe pentru S31
dezvoltarea capacităţii de efort (Ancorăm corabia
06- 31 mai
la mal, Între două focuri)
 Jocuri de mişcare pentru timpul liber.
 Echipamente pentru jocurile de mişcare
desfăşurate în activităţile extracurriculare
 Concursuri şcolare
U.T. 12 Limba și 1.1.;1.2.;  Recapitulare finală
Întâmplări literatura 3.1.;3.2.; 10 h S32 5 iunie- Ziua
română 3.3.;3.4.;  Evaluare finală S33 Invatatorului
dintr-o vară 4.1.;4.4.; 03-14 iunie
4.5.;

Matematica 1.1.;1.2.;  Unități de măsură monetare
2.1.;2.2.; -monede și bancnote- leul și banul S32 5 iunie- Ziua
2.3.;2.4.; -monede și bancnote- euro și eurocentul 8h S33 Invatatorului
2.5.;3.1.;  Probleme cu unități de măsură 03-14 iunie
3.2.;4.1.;  Recapitulare
4.2.;5.1.;  Evaluare
5.2.;5.3.;  Recapitulare finală
 Numerele naturale cuprinse între 0 și 1000000
 Operații cu numerele cuprinse între 0 și 1000000
 Fracții
 Elemente de geometrie
Recapitulare  Unități de măsură
 Metode de rezolvare a problemelor
finală
 Test de evaluare finală
Științe ale 1.1.;1.2.; Recapitulare finală-sitematizarea cunoștințelor S32

28
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA

naturii 3.2.;3.1.; Evaluare finală 2h S33


 Jocuri științifice 03-14 iunie

Educație 1.3.;2.4.; Recapitulare finală 2h S32


civică 3.1.; Evaluare finală S33
03-14 iunie
Istorie 1.1.;1.2.; Recapitulare finală S32 5 iunie- Ziua
1.3.;2.1.;  Cronologia, epoci, evenimente și personalități S33 Invatatorului
2.2.;2.3.; Evaluare finală 2h 03-14 iunie
3.1.;3.2.;
4.1.;4.2.;
4.3.;
Geografie 1.1.;1.2. Terra, o planetă din Sistemul Solar
1.3.;2.1.  Terra- o planetă a Sistemului Solar. Planiglobul- 2h S32
2.2.;2.3. imaginea Terrei S33
3.1.;3.2. Recapitulare finală 03-14 iunie
3.3.;3.4.  Orizontul apropiat, elemente de geografie
4.1.;4.2. generală, elemente de geografie regională, Români-
4.3. membră a UE
Evaluare finală
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Recapitulare S32
și abilități 2.1.;2.2.; Evaluare finală 2h S33
practice 2.3.;2.4.;  Compoziții libere 03-14 iunie
 Organizarea de expoziții
Muzică și 1.1.;1.2.; Recapitulare finală 2h S32 5 iunie- Ziua
mișcare 1.3.;2.1.;  Sunetele și notele învățate S33 Invatatorului
2.2.;3.1.;  Ritmul 03-14 iunie
3.2.;3.3.;  Mișcarea pe muzică
Evaluare finală
Joc și 1.1.;1.2.; Capacitate psiho- motrică S32
mișcare 1.3.;2.1.;  Activităţi turistice. Concursuri şcolare 2h S33
2.2.;  Evaluare finală. Recomandări 03-14 iunie

29