Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC 81 

EVALUAREA MANAGEMENTULUI COSTURILOR ÎN


ÎNTREPRINDERILE DIN DOMENIUL TIC
T.Ţurcanu, drd.
Universitatea Tehnică a Moldovei

INTRODUCERE alocare a acestora, aspecte ale gestiunii costurilor, şi


formării preţurilor, etc. În scopul completării
Penetrarea Tehnologiei Informaţiei şi datelor, s-a recurs şi la interviuri.
Comunicaţiei au dus la modificări majore de ordin La alcătuirea chestionarului piaţa TIC a fost
economic şi social, datorită dezvoltării rapide a divizată in 2 sectoare mari - piaţa comunicaţiilor
noilor modalităţi de comunicare, procesare şi electronice şi piaţa tehnologiei informaţiei. Legătura
păstrare a informaţiei. Modificările date au dus la cu clasificările internaţionale se face prin prisma că
apariţia noţiunii de Societatea Informaţională, care piaţa comunicaţiilor electronice include
este considerată o societate postindustrială, ce apare întreprinderi prezente pe piaţa reţelelor publice de
şi ca rezultat a globalizării, iar informaţia şi comunicaţii electronice şi pe piaţa serviciilor
cunoştinţelor, precum şi gradul de penetrare a publice de comunicaţii electronice (sectorul
acestora reprezintă unul din avantajele competitive telecomunicaţiilor), iar piaţa tehnologiilor
de bază ale ţărilor. Ca rezultat, multe dintre informaţiei include întreprinderi prezente pe piaţa
transformările care stau la bază sunt fără îndoială produselor hard şi soft, incluzând sectorul de
asociate cu un set de tehnologii interdependente şi, prestare de servicii TIC (elaborarea de software,
mai recent, convergente, care au ajuns să fie consultanţă în domeniul dat, întreţinerea tehnicii de
cunoscut sub numele de TIC. Sectorul TIC, include calcul), sectorul de producţie a diverselor produse,
4 tipuri de industrii: tehnologia informaţiei, atribuite la TIC (mijloace ale tehnicii de calcul şi de
telecomunicaţii, producere şi comerţ. Sectorul birou, fire şi cabluri izolate, echipamente şi aparate
asigura infrastructura ţării, contribuie direct de radio, televiziune şi comunicaţii, aparatură şi
(activitatea propriu-zisă) şi indirect (prin instrumente de măsură, verificare şi control,
infrastructura creată) la crearea PIB, şi respectiv la echipamentului de control pentru procesele
bunăstarea populaţiei. industriale), precum şi sectorul comerţului
Succesul activităţii oricărei întreprinderi produselor TIC (comerţ cu ridicata al
depinde de calitatea gestiunii resurselor pe care le calculatoarelor, echipamentelor periferice şi
deţine. Problematica gestiunii eficiente este mai software-ului, precum şi a altor maşini şi
actuală în condiţiile unor resurse limitate, care se echipamente de birou). Chestionării nu au fost
manifestă mai acut în perioadele de criză în care se supuse întreprinderile de stat, care fac parte din
află la moment economiile mondiale. Eficientizarea sectorul TIC, dar care furnizează servicii distincte,
gestiunii în TIC este importantă nu doar pentru fiind şi monopolişti pe piaţă, având ca funcţie -
întreprinderile ce activează în sector, ci şi pentru asigurarea executării funcţiilor statului, cum ar fi -
economia ţării în general. Costurile pe care le Centrul Resurselor Informaţionale de Stat
înregistrează, şi în special modul în care se ,,Registru, Î.S.” ,,Radiocomunicaţii,, , Î.S. ,,Poşta
gestionează au un impact direct asupra formării Moldovei,, , Î.S. ,,MoldData,,, Î.S. „Centrul
tarifelor şi costurilor serviciilor TIC, care ca urmare Naţional pentru Frecvenţe Radio”. Formarea
se răsfrâng asupra gradului de utilizare a acestora. costurilor a întreprinderilor date se face în baza
metodologiilor aprobate prin ordine a Ministerului
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţii, ori
prin Hotărâre de Guvern în baza actelor legislative
METODOLOGIA DE EVALUARE A în vigoare.
MANAGEMENTULUI COSTURILOR
Evaluarea managementului costurilor s-a REZULTATELE CHESTIONĂRII
făcut utilizând ca instrument de colectare a datelor
chestionarul. Chestionarul conţine 23 de întrebări şi
Datele statistice arată că în sectorul TIC a
a fost elaborat astfel, ca să permită obţinerea datelor
Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1500
referitor la modalitatea de formare a costurilor, de
întreprinderi, din care 55% sunt întreprinderi ce
82 Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC  
 
oferă servicii în domeniu (elaborare produse soft, mari, cu o poziţie semnificativă pe piaţă.
deservire), dacă la acestea sa adăugăm cele 460 de Rezultatele chestionării acestora sunt prezentate în
întreprinderi ce prestează servicii în sectorul de continuare.
Telecomunicaţii, vom remarca ca aproximativ 80 % Toate întreprinderile calculează costurile
din întreprinderile din sector sunt implicate în separat pe fiecare tip de serviciu. Unitatea de cost,
prestare de servicii, restul 20% sunt cele la care se raportează costurile diferitor servicii
producătoare şi care fac comercializare. oferite de către companii, este funcţie de tipul
Primele subiecte din chestionare au avut ca serviciului prestat, astfel costul se raportează per
scop atribuirea întreprinderii la întreprinderi mici, minut de comunicare (servicii de apel), per minut
medii sau mari. Clasificarea dată se face conform interconectare (servicii de transport apel), per
clasificării existente în R. Moldova, stipulată în Mb/Gb pentru serviciile de acces la Internet.
legislaţie. Astfel întreprinderile mici au un număr de Ca metode de calculare a costurilor utilizate
angajaţi de 10-49 persoane şi vânzări de până la 25 de întreprindere, cel mai des Moldcell şi Orange
milioane lei; întreprinderile medii, sunt cele care au utilizează metoda costurilor de producţie
între 50-249 de angajaţi, şi vânzări de până la 50 (consumuri directe) şi metoda costurilor totale
milioane lei; şi cele mari respectiv au un număr mai (directe şi indirecte), pe când Moldtelecomul a
mare de 250 angajaţi şi un volum de vânzări ce menţionat că întotdeauna utilizează metoda
depăşeşte 50 milioane lei. Reieşind din criteriile costurilor totale. Moldcell uneori utilizează şi
date putem menţiona că întreprinderile mari sunt metoda costurilor bazate pe costuri variabile
concentrate în industria telecomunicaţiilor, pe când marginale.
în industriile tehnologiei informaţiei, de producere Gestiunea costurilor în toate 3 companii se
şi comercializare activează întreprinderile mici şi face în baza sistemului bazat pe colectarea
medii. costurilor şi a cheltuielilor pe centre de cost, iar
Considerăm că ar fi util de prezentat separat compania Orange şi Moldcell a declarat că
rezultatele pe sectoarele în care activează utilizează şi standarde interne.
întreprinderile, pentru a prezenta cât mai complex Chestionarea a arătat că raportul dintre
situaţia, luând în considerare şi interviurile realizate costurile directe şi indirecte este diferit, astfel
cu aceştia. Orange şi Moldcell au menţionat un raport de
Piaţa comunicaţiilor electronice, în special 30/70, şi respectiv 40/60, pe când Moldtelecom a
segmentul telecomunicaţiilor este destul de arătat un raport de 80 la 20. Toate cele 3 companii
concentrat, pe piaţa fiind mai active 5-6 companii. au declarat că costurile indirecte apar deseori sau
Studiul a arătat că avem sectoare pe piaţa dată unde întotdeauna în subdiviziunile de bază a producerii
există monopol absolut, sau sectoare pe care unele serviciilor şi în subdiviziunile de deservire.
companii au o putere de piaţă semnificativă. Astfel, Modalitatea de alocare a costurilor indirecte asupra
Modtelecom SA este unicul prestator de servicii de produselor/serviciilor se face la Moldtelecom în
reţele publice terestre cu acces la puncte fixe, reţele baza ratelor separate pentru fiecare subdiviziune, iar
terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice, la Moldcell şi Orange în baza ratelor separate pentru
reţele terestre de transport a comunicaţiilor fiecare element de cost indirect. Pentru aceasta
electronice; iar în domeniul serviciilor publice de Moldtelecomul utilizează 2-5 rate, pe cînd Moldcell
comunicaţii electronice aceasta este unicul ce şi Orange 6-10 rate de alocare a costurilor indirecte.
prestează servicii de linii închiriate transmisiuni de Moldtelecomul utilizează întotdeauna ca criteriu de
date şi programe audiovizuale. Companiile Orange, distribuire a costurilor indirecte costurile directe ale
Moldcell şi Moldtelecom sunt companii cu o putere serviciului, pe când Moldcell şi Orange uneori
semnificativă pe segmentul reţelelor mobile. SA utilizează costurile directe al serviciului sau
Moldtelecom, StarNet şi Orange sunt companii cu o volumul serviciului, şi des utilizează ca criteriu
putere semnificativă pe segmentul accesului la manopera sau salariile indirecte ori volumul
Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date (SA vânzărilor.
Moldtelecom deţine la 70% din piaţa, StarNetul la La întrebarea dacă există în întreprindere
15%, Orange – 3%, restul 55 de întreprinderi evidenţă şi alocarea ulterioară a costurilor
împărţind 12%). Chestionarea acestora a arătat că subdiviziunilor de suport (auxiliare şi de deservire)
companiile sus-menţionate prestează servicii de pe servicii/produse (unităţi de cost), Moldcell şi
reţele radio mobile celulare, servicii de telefonie, Orange au răspuns că există, costurile
transport apeluri, acces la Internet. subdiviziunilor ducându-se separat pe acestea,
Din întreprinderile menţionate mai sus - ulterior ele fiind distribuite pe subdiviziunile
Moldtelecom, Orange şi Moldcell sunt companii producţiei de bază, iar apoi pe produse şi servicii.
Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC 83 
 
Moldtelecom de asemeni duce separat evidenţa de la obligativitatea impusă de către ANRCETI în
costurilor subdiviziunilor date, însă le distribuie 2011, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie
direct pe produse şi servicii. Rata de alocare a nr. 09 din 22.04.2011, prin care ANRCETI a
costurilor indirecte se calculează în baza bugetelor aprobat Instrucţiunile privind implementarea de
anului planificat (Moldcell şi Orange) şi în baza către SA „Moldtelecom” a evidenţei contabile
informaţiei anului efectiv (Moldcell, Orange şi separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune,
Moldtelecom). Criteriile de alocare a consumurilor care a fost la baza elaborării în 2012 a Metodologiei
indirecte diferă de cele de alocare a cheltuielilor de privind realizarea evidenţei contabile separate
perioadă la Moldcell şi Orange, şi nu diferă la pentru 2012. Moldcell şi Orange au menţionat că un
Moldtelecom. astfel de manual este în elaborare.
O altă parte a chestionarului se referă la Toate trei companii au menţionat că are loc
formarea preţurilor, şi a influenţei costurilor aspra calculul bugetelor (devizelor de cheltuieli)
formării preţurilor. Pe piaţa comunicaţiilor previzionale, pentru aceasta Moldtelecom utilizează
electronice există segmente deţinute de doar o costurile standard, iar Moldcell şi Orange face
singură companie, şi segmente unde piaţa este planificările date în baza unor standarde interne.
distribuită între 2-3 companii. În cazul dat cadrul Astfel Moldcell a menţionat că există standarde
legal în vigoare, stabileşte că astfel de segmente interne, precum şi la nivel de grup, astfel la nivel de
trebuie sa fie reglementate, astfel ca interesele grup se utilizează coeficientul de dezvoltare,
consumatorilor să nu fie încălcate pe de-o parte, şi metoda planificării pe activităţi, ş.a.
pe de altă parte să nu fie restricţionat accesul altor Întreprinderile medii şi mici sunt prezente
companii pe segmentele date. Depistarea a astfel de pe piaţa telecomunicaţiilor şi anume accesul la
pieţe, precum şi a întreprinderilor cu o poziţie internet în puncte fixe şi transmisiuni de date,
importantă este de competenţa Agenţiei Naţionale difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale,
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi de asemenea pe sectorul de prestare de servicii TIC
Tehnologia Informaţiei care reglementează (elaborarea de software, consultanţă în domeniul
modalitatea de formare a tarifelor. Toate cele 3 dat, întreţinerea tehnicii de calcul), producţia
companii au o putere semnificativă pe anumite diverselor produse, atribuite la TIC (mijloace ale
segmente, de aceea fiecare din acestea are 4-6 tehnicii de calcul şi de birou, fire şi cabluri izolate,
servicii pentru care trebuie să se conducă de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi
metodologia furnizată de ANRCETI. comunicaţii, aparatură şi instrumente de măsură,
La formarea preţurilor/tarifelor verificare şi control, echipamentului de control
Moldtelecom întotdeauna utilizează cheltuielile pentru procesele industriale) precum şi în comerţul
totale, ce includ consumuri directe şi indirecte ale produselor TIC (comerţ cu ridicata al
produsului şi cheltuielile subdiviziunilor de suport, calculatoarelor, echipamentelor periferice şi
pe când Orange şi Moldcell întotdeauna în preţ software-ului, precum şi a altor maşini şi
includ consumurile directe, deseori consumurile echipamente de birou).
directe şi indirecte de furnizare a serviciului, şi Chestionarea şi intervievarea acestora a
uneori cheltuielile totale, ce includ consumuri arătat diferenţe în formarea costurilor funcţie de
directe şi indirecte ale produsului şi cheltuielile segmentul pe care activează. Astfel dacă să ne
subdiviziunilor de suport. Moldtelecom la formarea referim la întreprinderile ce activează pe piaţa
preţurilor se conduce întotdeauna de cheltuielile tehnologiei informaţiei, care include produse
totale de prestare a serviciului, pe când Orange şi hardware şi software, inclusiv producerea şi
Moldcell deseori iau în considerare şi preţurile comercializarea acestora, putem menţiona că există
concurenţilor. Costurile şi cheltuielile indirecte sunt diferenţe semnificative. Producerea produselor
incluse în preţ cu o valoare absolută diferită în hardware în R. Moldova este foarte redusă, şi nu
funcţie de produse şi servicii la toţi trei operatori. putem vorbi despre producere, ci mai degrabă
Ultima parte a chestionarului se referă la despre asamblarea, sau producerea în cantităţi
gestionarea costurilor. Astfel Moldcell şi Orange reduse a unor componente. Cea mai mare parte din
analizează informaţia despre costuri lunar şi anual, activităţi pe segmentul de hardware este
pe când Moldtelecom doar anual. comercializarea.
Referitor la existenţa sistemului de Din intervievarea întreprinderilor ce
management al costurilor aplicat pentru luarea comercializează produse hardware şi software se
deciziilor toate cele 3 companii au menţionat ca disting importatori de produse hard şi soft, dealerii
există. Moldtelecom a menţionat că la întreprindere care se aprovizionează de la importatori, precum şi
există un manual operaţional al costurilor. Pornind importul ilicit de produse hard şi soft. Pentru
84 Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC  
 
comercializare, formarea costurilor este diferită Chestionarea acestora a arătat că în procesul
decât pentru producţie. Pe segmentul de hardware şi de luare a deciziilor întotdeauna se utilizează
software există un număr mare de produse, care costurile totale, care includ şi costurile directe şi
satisfac aceleaşi necesităţi, dar care aparţin cele indirecte. Evidenţa contabilă a costurilor şi
diverselor branduri. Comercianţii în activitatea lor cheltuielilor se face fără divizarea pe subdiviziuni.
iau decizii referitor la sortimentul de produse, astfel Costurile care ţin de elaborarea produsului sunt in
ca acestea să satisfacă pe deplin necesităţile proporţie de 60% costuri directe, şi sunt formate din
clienţilor săi. Primul preţ de la care aceştia pornesc costuri salariale, restul fiind costuri indirecte, ce ţin
este preţul format din preţul de achiziţie al de menţinerea infrastructurii. Întreprinderile
produsului şi cheltuielile legate de logistica, producătoare de software nu sunt întreprinderi mari,
realizate până în momentul în care produsul ajunge de aceea nu există o clasificare clasică a
le depozit. Cheltuielile date se repartizează subdiviziunilor în cele de bază, de deservire sau
proporţional pe fiecare produs funcţie de preţul de auxiliare. În interiorul întreprinderilor date există
achiziţie a acestora. Deciziile pe care le iau persoane, care sunt implicate în activităţi de
comercianţii în cazul dat se reduce la analiza elaborare nemijlocită a produselor noi, sunt
cheltuielilor de logistica, şi luarea deciziei referitor persoane care sunt responsabile de deservirea sau
la importarea a anumite produse. La o etapă soluţionarea deficienţelor ce intervin în produsele
ulterioară are loc studiul de piaţa, care are ca scop deja existente (aşa numitele activităţi de suport). De
studierea preţurilor concurenţilor, astfel se stabileşte aceea, la capitolul dat putem menţiona că costurile
preţul de comercializare a produselor date. indirecte apar întotdeauna în fiecare din aceste
Cheltuielile ce ţin de întreţinerea personalului activităţi. Alocarea costurilor indirecte asupra
întreprinderii, cheltuielile de locaţiune, ş.a., pe care produselor se face de regulă în baza unei rate unice
le putem atribui la cheltuielile operaţionale, se pentru întreprindere, şi de regulă, se raportează la
exclud din diferenţa dinte volumul vânzărilor manopera sau salariile directe, iar unitatea de cost la
realizate şi costul acestora. Pentru a fi profitabile care se raportează costurile acestor produse sunt
comercianţii urmăresc ca cheltuielile date să nu om*ore. Referitor la existenţa în întreprindere a
depăşească profiturile brute înregistrate. Gestiunea evidenţei costurilor subdiviziunilor de suport şi a
costurilor se face în momentul în care se face modalităţii de alocare a acestora asupra produselor
structura sortimentului. Managerii analizează finite întreprinderile date au menţionat că nu există,
produsele pe care le au în sortiment, precum şi neducându-se evidenţa separată. Ratele de alocare a
cheltuielile asociate lor (cheltuielile de manipulare, costurilor indirecte se face în baza informaţiei
de depozitare, de formare a stocurilor minime, de anului efectiv. Alocarea cheltuielilor de perioadă se
uzură morală). De asemenea, se analizează costurile face în baza aceloraşi criterii, ca şi alocarea
asociate dealerilor companiei, cu alte cuvinte se consumurilor indirecte.
analizează care sunt volumele comercializate şi Referindu-ne la modalităţile de formare a
mărimea creditului comercial care le este acordat preţurilor întreprinderile chestionate au menţionat în
(cheltuieli legate de rotaţia mijloacelor circulante). proporţie de 100% că nu trebuie să urmeze o
Comercianţii menţionează că piaţa produselor hard oarecare metodologie, că la formarea preţurilor se
şi soft este suprasaturată, de aceea gestionării iau în considerare cheltuielile totale, ce includ
costurilor menţionate anterior se acordă o atenţie tot consumurile directe şi indirecte ale
mai mare. produsului/serviciului precum şi cheltuielile
Pentru segmentul de software trebuie să subdiviziunilor de suport. La formarea preţurilor
menţionăm că avem două tipuri de întreprinderi: produselor 90% din respondenţi au menţionat că
• Producătoare de softuri, care au ca rezultat stau preţurile concurenţilor, precum şi cheltuielile
produse ce se comercializează, care ca pondere sunt totale de prestare a produsului. Aici trebuie de
foarte puţine; menţionat că întreprinderile de outsourcing au o
• Outsourcing, cu alte cuvinte întreprinderi anumită medie a costului unei om*ore, care este
care primesc comenzi foarte explicite, care determinată în baza costului mediu existent pe piaţă,
utilizează forţa de muncă locală, şi livrează la care se adaugă cheltuielile curente, astfel
produsul comanditarilor. Ponderea acestora în formându-se preţul de livrare a produsului. Dat fiind
numărul total de întreprinderi ce activează pe faptul că în proporţie de 90% acestea sunt filiale, ale
sectorul de soft este de 90%. Aceasta se explică prin companiei-mamă, ele sunt asigurate cu resursele
faptul că capacitatea pieţei locale este foarte mică, financiare necesare, compania-mamă stabilind care
iar tehnologiile informaţionale nu sunt aplicate este costul unui om*oră, care va fi achitat.
suficient în întreprinderile locale. Întreprinderile locale, nu au produse proprii pe care
Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC 85 
 
să le comercializeze, de aceea nu putem vorbi nu furnizează informaţia necesară pentru luarea
despre preţuri la produsele finale. Există un număr deciziilor manageriale. Gestiunea costurilor
mic de întreprinderi, 2-3%, care au produse proprii preponderent se reduce la constatarea lor, la
elaborate, şi care le comercializează, oferind ulterior evidenţa contabilă. Nu se duce evidenţa costurilor
doar servicii de asistenţă/de suport. Aceste softuri pe produse aparte, sau se face post-factum, nu exista
sunt de exemplu, cele utilizate pentru evidenţă sisteme de gestiune ce ar permite depistarea
contabilă. Pentru întreprinderile de soft, ar fi mai timpurie a pierderilor ce ar putea fi înregistrate şi
rentabil să elaboreze astfel de produse, ulterior sa care ar permite corectarea situaţiilor înregistrate.
ofere asistenţă sau servicii de suport, sau să
perfecţioneze astfel de produse existente
(UniversalContabil). Dar, cum deja a şi fost Bibliografie
menţionat din cauza unui volum mic de resurse
financiare alocate domeniului dat, elaborarea de 1. Rapoarte anuale statistice, www.statistica.md
produse soft pentru companiile locale este foarte 2. Raport privind activitatea ANRCETI în anul
mic, întreprinderile de soft fac outsourcing, iar 2012, www.anrceti.md
funcţia de baza a gestionarilor e de a urmări
executarea corectă şi în timp a comenzilor.
Referitor la gestiunea costurilor în astfel de
întreprinderi cum arată şi chestionarul şi intervierea
acestora putem menţiona că întreprinderile care
elaborează softurile local, de la etapa de elaborare a
proiectului până la etapa de lansare a acestora,
analizează lunar costurile şi cheltuielile înregistrate,
astfel că să se verifice încadrarea în bugetele
alocate. Întreprinderile de outsourcing, fac astfel de
analize de asemenea lunar, în scopul de a planifica
cheltuielile pentru perioadele viitoare, şi de a
argumenta utilizarea resurselor financiare
întreprinderii-mamă. Întreprinderile nu au sisteme
de costuri pentru a lua decizii. Deciziile se iau
funcţiei de situaţia deficitară ce ar putea interveni la
întreprindere, dacă însă cheltuielile depăşesc o
anumită valoare, atunci se intervine pentru a evalua
cauza. Nici una din întreprinderi nu a menţionat
despre existenţa manualelor sau ghidurilor pentru
gestionarea costurilor. Întreprinderile de
outsourcing nu elaborează bugete, pentru că sunt
finanţate din exterior, compania-mamă fiind cea
care le elaborează. Companiile ce nu fac
outsourcing în baza structurii optime a vânzărilor
elaborează anual bugete. Astfel companiile date în
baza experienţei, cunosc care trebuie să fie structura
optimă a vânzărilor, astfel ca sa îşi poată asigura
încasări, ce acoperă cheltuielile înregistrate.

CONCLUZII
În urma efectuării chestionării şi intervievării
s-au conturat diferenţe majore în modul de
gestionare a costurilor. Pornind de la specificul
fiecărui sub-sector costurile sunt gestionate diferit.
În acelaşi timp s-a constatat că există şi trăsături
comune cum ar fi, ca sistemele de costuri în
întreprinderile din TIC sunt cele tradiţionale, care Recomandat spre publicare: 22.05.2013.