Sunteți pe pagina 1din 2

OBIECTIVELE EVALUĂRII

Clasa a 10-a MATE - INFO


Disciplina INFORMATICA SEMESTRUL I
Rezultatul
Continuturi Obiectivele evaluării
invatarii
Elementele de bază ale Cunoştinţe - Sa identifice date de intrare, de lucru si de iesire ;
limbajului de programare - Sa descompuna rezolvarea problemei in pasi de algoritm;
(date, fapte, - Sa recunoasca algoritmi elementari intr-un algoritm/program
1. Noţiuni introductive dat;
concepte,
- Structura programelor - Sa identifice instructiuni din limbajul de programare
definiţii)
- Vocabularul limbajului asociate structurilor de control studiate;
- Tipuri simple de date - Sa recunoasca algoritmi elementari intr-un algoritm/program
dat;
(standard)
- Sa transforme structuri repetitive dintr-un tip in altul;
- Constante, variabile,
expresii
Capacităţi de - Sa modeleze activităţi cotidiene cu ajutorul instrumentelor
- Citirea/scrierea datelor
aplicare a informatice;
2. Structuri de control cunoştinţelor - Sa descrie un algoritm în limbaj natural, ca etapă iniţială în
- Structura liniară elaborarea programului;
- Sa descrie detaliat etapele rezolvării unei probleme din
- Structura alternativă
punct de vedere algoritmic;
- Structuri repetitive - Sa aplice operatorii aritmetici, logici, relaţionali asupra
3. Mediul limbajului de datelor;
programare studiat - Sa utilizeze structuri liniare, alternative si repetitive pentru
- Prezentare generală rezolvarea problemelor;
- Sa aplice algoritmi elementari pentru rezolvarea
- Editarea programelor sursă problemelor;
- Compilare, rulare, depanare
4. Implementarea unor Capacităţi - Sa implementeze un algoritm dat in limbajul de programare;
algoritmi elementari elaboraţi intelectuale - Sa proiecteze un algoritm potrivit de rezolvare pentru
în clasa a IX-a (aplicaţii problema data;
interdisciplinare): - Sa justifice alegerea unui algoritm in rezolvarea unei
probleme;
a.Prelucrarea numerelor:
- Sa transpuna paşii unui algoritm în structuri de control
prelucrarea cifrelor unui
specifice;
număr (de exemplu, suma
- Sa combine unele operaţii elementare (paşi) pentru
cifrelor, testarea proprietăţii
obţinerea anumitor prelucrări complexe în funcţie de scopul
de palindrom, etc.)
propus;
probleme de divizibilitate - Sa compare unii algoritmi de rezolvare a unei probleme, în
(de exemplu, determinarea scopul alegerii algoritmului eficient;
divizorilor unui număr, - Sa realizeze algoritmul pentru o problema data;
determinarea - Sa implementeze algoritmul realizat in limbajul de
c.m.m.d.c./c.m.m.m.c., programare;
testare primalitate, etc.) - Sa argumenteze alegerea tipurilor pentru datele de intrare,
calculul unor expresii simple de lucru si de iesire;
(sume, produse, etc.) - Sa testeze comportamentul programelor pentru diferite date
b. Prelucrarea unor secvenţe de intrare;
de valori - Sa analizeze eficienta programelor realizate;
determinare minim/maxim
verificarea unei proprietăţi
(de exemplu, dacă toate
Trăsături de - Sa manifeste interes pentru proiectarea/ realizarea
elementele din secvenţă sunt personalitate programelor;
- Sa interacţioneze în cadrul echipei;
numere perfecte, etc.)
- Sa primeasca feedback;
calculul unor expresii în care - Sa acorde feedback;
intervin valori din secvenţă - Sa incurajeze discuţiile purtate între elevi;
(de exemplu: numărarea - Sa exprime părerile proprii;
elementelor pare/impare, - Sa asculte părerile colegilor;
etc)
generarea şirurilor recurente
(de exemplu: şirul Fibonacci)
OBIECTIVELE EVALUĂRII
Clasa a 10-a MATE - INFO Disciplina INFORMATICA
SEMESTRUL II
Rezultatul
Continuturi Obiectivele evaluării
invatarii
5. Tipuri structurate de date. Cunoştinţe - Sa identifice tipurile structurate de date;
Tipul tablou. Tablouri - Sa declare tablouri uni si bidimensionale;
unidimensionale si (date, fapte, - Sa initializezze tablouri uni si bidimensionale;
concepte, - Sa acceseze elementele structurilor de date;
bidimensionale
- Sa parcurga tablouri uni si bidimensionale;
6. Fişiere text. Definire, definiţii) - Sa utilizeze intrări şi ieşiri standard;
operaţii specifice
- Sa utilizeze intrări şi ieşiri din/în fişiere text;
7. Algoritmi fundamentali de
prelucrare a datelor Capacităţi de - Sa realizeze algoritmul pentru o problema data;
structurate în tablouri aplicare a - Sa implementeze algoritmul realizat in limbajul de
- căutare secvenţială, căutare cunoştinţelor programare;
binară - Sa transpuna paşii unui algoritm în structuri de control
specifice;
- sortare - Sa transfere date din/în fişiere text;
- interclasare - Sa identifice situatiile in care este necesara utilizarea
structurilor de date;
- prelucrari specifice - Sa utilizeze structuri de date in programe;
tablourilor bidimensionale - Sa aplice algoritmi de sortare
8. Aplicaţii interdisciplinare - Sa aplice algoritmi de cautare (secventiala si binara);
(specifice profilului) - Sa aplice algoritmul de interclasare;
Exemple orientative: - Sa prelucreze structuri de date;
• Rezolvarea ecuaţiei de gradul I
şi de gradul al II-lea Capacităţi - Sa proiecteze un algoritm potrivit de rezolvare pentru
intelectuale problema data;
• Simplificarea fracţiilor - Sa justifice alegerea unui algoritm in rezolvarea unei
• Aplicaţii geometrice (distanţa probleme;
dintre două puncte, - Sa combine unele operaţii elementare (paşi) pentru
aria/perimetrul unui triunghi, obţinerea anumitor prelucrări complexe în funcţie de scopul
volumul corpurilor regulate, propus;
etc.) - Sa compare unii algoritmi de rezolvare a unei probleme, în
• Determinarea punctului de scopul alegerii algoritmului eficient;
intersecţie a două mobile în - Sa argumenteze alegerea tipurilor pentru datele de intrare,
mişcare rectilinie şi uniformă de lucru si de iesire;
- Sa argumenteze alegerea unor algoritmi fundamentali in
• Determinarea masei
realizarea programului;
moleculare a unui compus
- Sa descrie in limbaj natural programul realizat;
chimic.
- Sa testeze comportamentul programelor pentru diferite date
• Analiza eficienţei unui algoritm de intrare;
- Sa analizeze eficienta programelor realizate;
- Sa transforme un program in altul de complexitate mai mica;
- Sa realizeze un program cu un ordin de complexitate dat;

Trăsături de - Sa manifeste interes pentru proiectarea/ realizarea


personalitate programelor;
- Sa interacţioneze în cadrul echipei;
- Sa primeasca feedback;
- Sa acorde feedback;
- Sa incurajeze discuţiile purtate între elevi;
- Sa exprime părerile proprii;
- Sa asculte părerile colegilor;