Sunteți pe pagina 1din 12

ffi

gama'

@ Nirauo
.ea
{t

desv*ef, S"d Ce{EgryC {L


I
$*g-c&&sd$w Wg
* , '""f

ffp g * **s s *d* #d


fl
tr$ fl dJ efls,ee
r:**pti:ie dup:i Is*p

ixulA sA cme5rl iN s PASI!

1. Citegte cu voce tare cele 30 de cuvinte al5turate.


2. Cauti ablibilduL potrivit pentru fiecare 5i Lipe5te-L in dreptut
cuvAntu[ui.
S.Verifici daci ai invSlat cuvintele noi:5tii cu ce cuvAnt se poate
inlocui fiecare imagine-indiciu din poveste?
4. Cite5te textul scris cu Litere mari pe paginil'e din st6nga.
5. Acum incearcS s5 citeSti 5i textul scris cu litere mari 5i mici pe
paginite din dreapta. CAnd nu Stii un cuv6nt,ajuti-te de textul scris cu
titere mari!
,#p
ffi'#) SE CREDEA CEL MAI IUTE ALERGAToR

DrN ffi r, lAuon cA poArE sA rucA


*
MAt REpEDE orcAr ire7,, cEA spRtNrrNA
')-.,

sr DrcAr &* cEA 5rnrnrA. ERA coNVrNS


#
CA NICIo PASART, NICI MAcnn
T ,

NU.L PoATE 1NTnECE.


h
tv
i?i
tll
t J,
1 5 "x*1
'r. "l i-
,ffifu*'- -
'\Y" i
Li
l"
,!\
\- '! .
\ t',.
i
l €
.,.qj1.r i/
, ii :1, 1.
]F *"&*,.,;; ".@,

*g,eu :g

, ..,,tliilul.aiIt!l:i. ...

;+' t-i1.y_ -.
t' rJ.
' ry!.'

4;<c| ,
ks-+.,' ;"r&-4'$iir

lepurete se credea cel mai iute alergltor din


pidure. Se l.5uda ci poate si fugi mai repede
decAt ciprioara cea sprinteni ;i decit vulpea
cea;ireat5. Era convins cA nicio pas;re, nici
mlcar vutturut, nu-L poate intrece.
iNrn-o zt,MrncAND pRrN
$#,d s-A

1NTAIN Ir CU ACEASTA L-A vAzuT

5r A coNTrNuAT sA iuntNTEZE TNcrr pE


:**f ds
il-d \ &5Y
g }. fxe
-*n*
t.t TREMURAU MUSTATTLE 5t
d.w $

ABIA SE STAPANEA SA NU NAOA.


intr-o zi, merg6nd prin p5dure, iepurete s-a
int6Lnit cu broasca-lestoas5. Aceasta t-a vizut
si a continuat si inainteze incet pe cirare.
Iepure[ui fi tremurau must5tile si abia se
stipAnea si nu rAd5.
,ffi
Y
gama'
NE

fl.* -, * H" ,5
ef f,vfl1
?
D5 ,.&

f,rp ceer*€ffi {tr&ser


dupd Emil C*rie*::r.r

LU5

iR"A

ixvalA sA orr5l ix s PASI!


1. Citegte cu voce tare cele 30 de cuvinte al5turate.
2. Cautl ab[ibitdul. potrivit pentru fiecare gi Lipegte-L in dreptul
cuvdntu[ui.
IT 5.Verifici dacl ai invSlat cuvinte[e noi:gtii cu ce cuv6nt se poate
inlocui fiecare imagine-indiciu din poveste?
4. CiteSte textuI scris cu litere mari pe paginite din stSnga.
5.Acum incearci si citegti gi textuI scris cu litere mari gi mici pe
paginil.e din dreapta. Cdnd nu gtii un cuv6nt, ajuti-te de textul scris cu
litere mari!
CURTEA MEA E LA TARA, PE MALUL UNEI

. DE JUR.iMPREJUR SE iNCINGE UN

ffi DE W, rAR pE ffi iN .ARE

& srAU cA ,* Ror sE TESE, DE


%
PRI MAvnnn pANA TonM NA, TU LP I NA D E

t' $
.t I
;r;:;t:+ :l
.,t

.d\

#t
,'il
'l i,

LUL UNEI {ll


*Fl
.\ff
ll.
t.- -
&.
**i''f

:INGE UN

it't cARE

TESE, DE

{t}
I-PINA DE
"#i.=,

Curtea mea e [a !ar5, pe ma[u[ unei ape. De


jur-imprejur se incinge un gard de citinS, iar
pe c;tina in care vrebiite stau ca albinele in roi
se !ese, de prim5vara pdni toamna, tulpina de
rochita-rAndunicii.
PE MARG IN I, D I N LOC iN LOC, SE iNALTA

BATRANI, FUSE URIASE PE CARE


ff
SE DEApAtlA vANTUL; pE vAnFURtLE

LoR TtN ACoprnAvANTUL, cERUL.

TUFE DE PoMUSoAnA sI DE DA U,

iNAuNTRUL cuRTl t, ADAposr pAsAnt LoR


Pe margini,dir

MELE. fuse uria;e I


v6rfuriLe Lorgi
pomu;oar5 $
ad5post p5d
SE iNnIrA

;: PE CARE

" AnFURILE

CERUL.

-, DAU,

,ASARILOR
Pe margini, din Loc in [oc, se inal.!5 ptopi bitr6ni,
fuse uriage pe care se deapinl vdntul; pe

vArfuriLe Lor !in acoperimAntuL, - cerul.Tufe de


pomu;oard gi de agri;e dau, iniuntruL curlii,
adipost pisiriLor meLe.
CACI AM pAsAnI MULTE SI FELURITE. AI

AUZIT CUCURIGUL? nASARE

s
L

ACELA NEGRU E cuRTrl

MELE. rnrA-l PE cuLME, TANToS, cu

M A
PINTENII ARCUITI, CU CA

DE oTEL, GATA DE LUprA.

6
*d1,,

,,\. i
/A'
I
'..@l

;,j,a$.B,p

-tl
ti

" r_J

=A
-l

Cdci am pisiri muLte;i fe[urite. Ai auzit


cucuriguL? Rdsare soare[e. Coco;uI ace[a negru

e ceasornicul curlii me[e. latS-|. pe culme,


[an!og, cu pintenii arcui!i, cu pLatoga peneLor
ca de o[el, gata de tupt5.