Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic_Drumul spre mântuire_clasa a VI - a

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “DIMITRIE CANTEMIR”
ORADEA Str. SEXTIL PUŞCARIU Nr. 2A
Tel./ Fax 0259 225129, Tel. 0359410545,410546

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Diana Nichita


Data: 27 octombrie 2011
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea
Clasa: a VI-a B
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Drumul spre Mântuire
Tipul lecţiei: verificare şi evaluare a cunoştinţelor

Scopul lecţiei: verificarea şi evaluarea cunoştinţelor - unitatea de învăţare „Credinţa Creştină”

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 – să argumenteze importanţa rugăciunii „Tatăl Nostru”;
02 - să recunoască şi să enumere părţile şi cererile din „Rugăciunea Domnească”;
03 - să argumenteze importanţa Sfintelor Taine în viaţa creştinului, în general şi în viaţa personală, în mod special;
04 - să enumere şi să recunoască Sfintele Taine ale Bisericii;
05 - să prezinte modalităţi de comportament specifice unui bun creştin în „drumul spre mântuire;

Obiective formativ-educative:
06 – să-şi formeze deprinderea de-a se ruga şi de-a participa la Sfintele Taine ale Bisericii;

Prof. Diana Nichita_Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea 1


Proiect didactic_Drumul spre mântuire_clasa a VI - a

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, argumentarea, scrierea liberă, ciorchinele, jocul didactic.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, Biblia, manualul.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate pe grupe.

Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Magdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin-ortodoxe, Editura Aramis, Bucureşti, 1998.
3. Opriş Dorin, Opriş Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sfânta Mina, Iaşi, 2006.
4. Magdan Leon, Cele mai frumoase ghicitori creştine, Editura Mateiaş, Bucureşti, 2006.
5. Magdan Leon, Cele mai frumoase jocuri creştine, Editura Mateiaş, Bucureşti, 2006.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina", laşi, 2009.

Nr. Ob. Timp Metode Mijloace Forme de


crt. Etapele op. (min. Conţinutul instructiv - educativ şi de organi- Evaluare
Lecţiei ) procedee învăţă- zare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei (Crezul);
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
3' activităţii didactice care urmează să se desfăşoare;
Momentul Activitate
1. organiza- - împart fişa de lucru – „Drumul spre mântuire”; exerciţiul Fişa de frontală
toric lucru
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;
01 Dragi copii, astăzi vom afla împreunăcare este drumul spre îndreptarea
Prezentarea 02 omului, spre refacerea legăturii cu Dumnezeu, spre mântuire. Vom organiza
2. obiectivelor 03 2' şi un concurs pe grupe, care ne va ajuta să înţelegem importanţa rugăciunii explicaţia Activitate
de evaluare 04 în viaţa creştinului, importanţa Sfintelor Taine în obţinerea mântuirii. Pentru frontală
05 asta veţi completa fişe de lucru cu cerinţe diferite. De altfel acest lucru nu

Prof. Diana Nichita_Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea 2


Proiect didactic_Drumul spre mântuire_clasa a VI - a

este o noutate pentru voi, iar cerinţele nu vor depăşi nivelul cunoştinţelor
predate.
Verificarea 01 „ Ce face un creştin în momentele bune sau/ şi mai puţin bune ale vieţii
cunoştin- sale?”
3. ţelor elevilor - „ se roagă ... „ Comuni- Activitate Aprecieri
„ Care este rugăciunea prin care Iisus ne arată tot ceea ce trebuie să cerem de carea frontală verbale
la Dumnezeu, pentru a câştiga viaţa veşnică în Împărăţia Sa ? ”
- „ rugăciunea Domnească .... „

02 Aveţi la dispoziţie un minut şi jumătate să scrieţi liber ce vă vine în minte Scrierea Activitate Aprecieri
atunci când vă gândiţi la Rugăciunea Domnească. liberă frontală verbale
- ____________________________

După cum ştiţi, Biserica lui Hristos se îngrijeşte de toţi creştinii, îi întăreşte
sufleteşte în această viaţă şi îi pregăteşte pentru viaţa veşnică în Împărăţia lui
Dumnezeu, trimitând asupra lor putere de la Duhul Sfânt.
„Prin ce anume poate să facă Dumnezeu toate aceste lucruri?” Comuni- Activitate Aprecieri
- ... prin Sfintele Taine ... „ carea frontală verbale
„ Ce sunt Sfintele Taine?”
- „ ... lucrări sfinte prin care Biserica lui Hristos trimite asupra
credincioşilor săi, sub forma unor semne văzute, puterile nevăzute ale
Duhului Sfânt ... „
03 „ De ce sunt importante Sfintele Taine ... „ Argu- Activitate Aprecieri
- ____________________ ... „ mentarea frontală verbale

04 35' Pentru a recapitula şi sistema cunoştinţele despre Sfintele Taine o să cer Ciorchi- Activitate Aprecieri
elevilor să completeze Ciorchinele pentru Sfintele Taine. nele frontală verbale

Prof. Diana Nichita_Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea 3


Proiect didactic_Drumul spre mântuire_clasa a VI - a

Împărtăşania

Botezul
Spovedania

Maslul Sfintele Taine Mirungerea

Preoţia
Cununia

05 Acum vom desfăşura un concurs care are ca temă „Drumul spre mântuire”. Jocul Fişa de Activitate Aprecieri
Concursul se va numi „Ora de religie – Drumul spre mântuire”, iar la final, didactic lucru pe grupe verbale
participanţii vor fi răsplătiţi cu note şi ... diplome.
Pentru asta vă voi împărţi în trei grupe. Fiecare grupă îşi va alege un lider şi
un „secretar” (sau se va organiza cum va crede de cuviinţă). Important este
să daţi răspunsuri bune. Veţi avea de rezolvat zece sarcini, două dintre ele
fiind contratimp. Mult succes!

Voi împarte fişele de lucru pentru grupe (sunt 5 grupe). Jocul Fişa de Activitate Aprecieri
I – „ Profesorul dă indicii, elevul răspunde” didactic lucru pe grupe verbale
II – „ Descoperiţi învăţătura „
III – „ Recunoaşteţi Sfintele Taine „
IV – „Ghicitori creştine”
V – „ Să vedem ce zici ...”

Prof. Diana Nichita_Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea 4


Proiect didactic_Drumul spre mântuire_clasa a VI - a

VI – „ Ştii şi răspunzi ... „


VII – „ Aplicaţii ... învăţătura”
VIII – „ Fişa rebus”

La sfârşitul concursului, se vor „contoriza” punctele adunate de către fiecare


echipă.
Se vor nota răspunsurile orale date de către elevi.
Se va ţine cont şi de rezultatul grupelor, pentru a fi încuraţi şi răsplătiţi toţi
Aprecierea participanţii la concurs.
4. rezultatelor, 06 2' Se vor face aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea elevilor explicaţia Activitate Aprecieri
şi activităţii pentru lecţie, cât şi implicarea lor în desfăşurarea concursului „Ora de religie frontală verbale
elevilor – Drumul spre mântuire”.
Se vor nota elevii care au participat la lecţie şi la concurs.
- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.
Se va face analiza, împreună cu copiii, a activităţii desfăşurate (concursul
desfăşurat). Comuni- Activitate
5. Concluzii 3' „În afară de comportamentul unui bun creştin în ceea ce priveşte obţinerea carea frontală
mântuirii, ce am mai învăţat astăzi?
- lucrul în echipă, spiritul de fair-play, încredere etc.
6. Activitatea Pentru ora următoare scrieţi un text de maxim zece rânduri în care să Activitate
suplimen- 2' explicaţi cum trebuie să se comporte un bun creştin . explicaţia frontală
tară
7. Încheierea Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
lecţiei 3' - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

Prof. Diana Nichita_Şcoala cu clasele I_VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea 5