Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica


Departamentul Ingineria Software si Automatica

RAPORT
la Protecţia Muncii şi Mediului Ambiant

Lucrare de laborator Nr.4

Tema: ” Cercetarea iluminării la locul de muncă”

A efectuat st. gr. AI-151: Luca Mihai

A verificat : Gorea Radislav

Chişinău 2017
Scopul lucrării: a familiariza studenţii cu principalele noţiuni şi principiul de normare a
iluminatului de producţie; a forma abilităţi de lucru cu aparatele de măsurare a iluminării la locurile
de muncă, măsurarea acesteia şi folosirea de materialele normative.
Clasificarea și normarea iluminatului de producție.
Independent de sursa de lumină, iluminatul de producție poate fi de trei tipuri:
 natural, creat de discul solar și lumina difuzia a boitei cerești;
 artificial, realizat de sursele electrice de lumină;
 mixt, la care iluminatul natural neîndestulător conform normelor este completat cu sistemul artificial de
iluminare.
Încăperile, cu prezența permanentă a oamenilor, trebuie să aibă, de regulă, iluminat natural creat de:
 lumina laterala - prin ferestrele din pereții exteriori;
 lumina de sus - prin felinarele (scamele) acoperișului;
 lumina combinată - prin ferestre și prin felinarele din acoperiș.
Datorită varia pilor considerabile a luminii naturale exterioară, condiționate de perioada anului,
timpul zilei și condicile meteorologice, a stabili mărimi absolute a iluminării naturale este imposibil.
În legătura cu aceasta, drept criteriu de apreciere a iluminării în interiorul începerilor este
E ¿
acceptată о mărime relativă - coeficientul zilei e (CZ), determinat după formula: e= ∫ ∗100 % ¿;
E ext
unde, Eint și Eext sunt iluminările-n interior și, respectiv, exterior.
Iluminatul natural în încăperi este reglementat de normele şi regulile de construcție SNIFF H-4-
79’ „Iluminatul natural şi artificial. Valoarea normată a CZ, e n, cu considerarea caracterului lucrului
vizual, sistemul de iluminat, regiunea de amplasare a clădirii pe teritoriul CSI şi proprietățile de
reflectare a învelișului terestru trebuie determinat după formula: e n=en∗m∗c=1,5∗0,8=1,2 %
Unde: e – mărimea CZ luată din tabelele 1 și 2 (SNIP II – 479);
m - coeficientul foto climei, determinat în dependență de zona situării clădirii pe teritoriul C.S.I
(Moldova, m=0,8);
C - coeficientul de izolație, determinat în dependență de orientarea clădirii față de punctele cardinale
(Moldova se află în zona a IV).
Coeficientul zilei:
e = Eint/Eext*100%
Eext=4000
Eint=1000
e1 = 1000/4000*100%=25 %
E1=400; E2=200; E3=150;
Măsurarea iluminării natural:
Mărimea
Caracteristica Categoria
obiectului de CZ măsurat
lucrului vizual lucrului vizual
deosebire, mm
III 0.3-0.5 De precizie mare 25%

Măsurarea iluminării artificiale:


Locul de
Contrastul
măsurare a Tipul Categoria şi Caracteristica Nivelul real a Nivelul normal
obiectului cu
condiţiilor iluminaţiei subcategoria fondului iluminării, bx a iluminării
fondul
lucrului vizual
Cabinetul de III precizie
Artificial Mare 16*250 100-250 200-300
laborator mare

Concluzie: În urma efectuării lucrării de laborator s-a măsurat iluminarea naturală şi


cea artificială cu ajutorul luxmetrului. În cazul măsurării iluminării naturale s-a
determinat valoarea reală a CZ, iar la măsurarea luminii artificiale am efectuat
măsurările la trei locuri de muncă.