Sunteți pe pagina 1din 6

ȘTIINȚE clasa a V-a

1 orǎ pe sǎptǎmânǎ
Nr. Total Din ele
temei Tema (ore) 30 4
34 Predare- Evaluare și
învățare analiză
1. Lumea vie 7 6 1
2. Corpuri și substanțe 8 7 1
3. Energia și forțele 8 7 1
4. Știința pentru natură 11 10 1

Competenţele specifice disciplinei Ştiinţe

1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, manifestând corectitudine în utilizarea elementelor specifice de
limbaj.
2. Investigarea mediului înconjurător, dovedind interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare.
3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de curiozitate pentru știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile.

Probele de evaluare

Nr. Tema probei de evaluare Data


d/o
1. Natura şi Ştiinţe
2. Studierea şi cunoaşterea naturii
3. Substanţe în natură
4. Materia vie
Unități de Unități de conținut Eșalonarea Resurse Note
competențe în timp
Nr. Data Procedee Materiale
ore

I Lumea vie (7 ore) – 1 = 6

1.1. Descrierea 1. Caracteristici ale 1 Activități comunicative: Planșe


lumii vii în baza lumii vii. - descrieri a unor plante/ diversitatea
unor animale/ciuperci/ bacterii/ relații; plantelor și
- relatări de informații/ rezultate/ animalelor.
caracteristici.
2. Evaluare inițială. 1 concluzii.
Diversitatea
1.2. Observarea plantelor și Activități de explorare/ investigare Planșe – Bacterii;
organismelor vii animalelor. (investigații simple): Ciuperci
pentru stabilirea
- observări dirijate în bază de: întrebări,
particularităților algoritm;
acestora. 3. Diversitatea PPT
plantelor și 1 - clasificări de plante, animale, bacterii,
animalelor. ciuperci;
- excursii, drumeții și plimbări de studiu: Fișe de lucru –
1.3. Clasificarea în curtea școlii, pădure, parc, localitate, caracterizarea
organismelor vii 4. Bacterii și ciuperci. 1 împrejurimile localității. organismelor.
pe categorii
Proiecte STEAM: Microscop cu
1.4. Aprecierea 5. Relații în natură. 1  În jurul unui arbore micropreparate:
importanței Prezentare de  Barometre vii ciuperci, alge,
proiecte. procariote
organismelor vii  Vopsele din plante/Plante
și a relațiilor în colorante
natură.  Ceasul florilor
6. Evaluare sumativă. 1 Test
 Mini-grădina de pe geamul clasei
 Geometrie în pădure
II Corpuri și substanțe (8 ore) – 1 = 7

2.1. Recunoașterea 7. Corpurile. 1 Activități comunicative: Manual chimie


diversității Proprietățile - descrieri de corpuri / substanțe / cl.7
corpurilor din corpurilor. amestecuri; Fișe de lucru –
- relatări de informații/ rezultate/ proprietățile
natură.
8. Substanțele. concluzii. substanțelor.
2.2. Compararea Proprietățile 1 Activități de explorare/ investigare:
corpurilor și substanțelor. Pentru
substanțelor după - observări dirijate în bază de: sarcini experimente:
anumite criterii. de lucru, întrebări, algoritm, fișe de cretă, pahare de
9. Substanțele. observație; diferite
Proprietățile 1 - clasificări/comparări: de corpuri, dimensiuni cu
2.3. Realizarea substanțe;
substanțelor. apă, cerneală,
unui demers - experimente: „Poate fi aerul zahăr, hârtie,
investigativ cu cântărit?”, „Aerul cald, aerul rece” ,
utilizarea 10.Amestecuri. 1 „Piramida densității”, „Efectul Substanțe
instrumentelor Separarea saramură”, „Transformările apei”, solubile: sare,
amestecurilor. „Se dizolvă, nu se dizolvă”, „Să zahăr;
specifice.
separăm un amestec”, „Poate aerul
reține apa?”, „Sifonul”, „De ce saltă insolubile: cretă,
11.Transformări ale 1 mingea?”; nisip, ulei;
2.4. Propunerea de materialelor.
Proiecte STEAM:
soluții la unele
probleme din 12.Generalizare. 1 - Apa - miracolul vieții
Prezentare de - Construim un filtru de apă
cotidian.
proiecte. - Cât apă consumă familia mea?
- Metamorfozele din jurul nostru
- Aventura apei
13.Evaluare sumativă. 1 Test
III. Energia și forțele (8 ore) – 1 = 7

3.1 Explicarea relației 14.Mișcarea și repausul. 1 Activități comunicative: Pentru


cauzale în producerea Forța. - descrieri de fenomene; experimente:
fenomenelor din - relatări de informații/ rezultate/ sticlă, orice alt
natură. 15.Mișcarea și repausul. 1 concluzii. obiect solid;
Forța.
3.2. Desfășurarea Activități de explorare/ investigare Pentru simularea
unui demers (investigații simple): eclipsei: sursă de
investigativ pentru 16.Sunetul. 1 lumină, elevi în
determinarea - observări dirijate în bază de rol de soare și
caracteristicilor 17.Lumina și căldura. 1 algoritm; lună;
fenomenelor din - modelări: un cadran solar de
natură. grădină, roata de apă, soba solară
18.Energia soarelui, a 1 - experimente: „Toate obiectele Pentru simularea
3.3. Gestionarea vântului și a apei. produc umbră?”, „De ce apare ziua și noaptea:
utilizării resurselor de curcubeul?”, „Cât durează un sunet?, sursă de lumină
energie în situații 19.Energia soarelui, a 1 „Cum se propagă lumina?”, „De ce glob terestru.
concrete de viață. vântului și a apei. se formează umbrele?”, „Simularea
unei eclipse”, „Ziua și noaptea”,
„Lumina întreruptă”, „De ce negrul
20.Evaluare sumativă. 1 atrage căldura?”, „De ce obiectele Test.
cad spre sol?”;

Proiecte STEAM:
- Teatru de umbre
- Cum producem sunete?
- Mimă și pantomime
- Culoarea schimbă viața
- Titirezul culorilor
- Pictură „Împinge și Trage”
- Pictura gravitațională
- Pictura magnetică
IV. Știința pentru natură (11 ore)

4.1. Specificarea 21.Investigarea naturii. 1 Activități comunicative:


metodelor/instrument - descrieri de fenomene, relații, Fișe de observație
elor de investigare a 22.Investigarea naturii. 1 metode de investigare; a stării mediului
naturii utilizate în - relatări de informații/ rezultate/ din localitatea
știință. concluzii. natală.
23.Zborul. Plutirea. 1
4.2. Construirea unui Activități de explorare/ investigare
demers investigativ 24.Zborul. Plutirea. 1 (investigații simple):
după un plan Pentru
dat/propriu. - observări dirijate în bază de experimente: vas
25.Invenții și 1 algoritm; cu apă, obiecte
4.3. Argumentarea descoperiri. - experimente: „De ce corpurile par solide de diferite
relațiilor dintre mai ușoare în apă?”, „ Limitele greutăți,
științe, tehnologii și 26.Un mediu protejat - 1 plutirii”, „De ce unele corpuri
mediu în condițiile un viitor durabil. plutesc și altele nu?”, „Racheta cu
dezvoltării durabile. aer comprimat”;

27.Un mediu protejat - 1


un viitor durabil. Proiecte STEAM:
- Mi-aș dori să se inventeze... PPT
28.Generalizare. 1 - Aventura cu balonul
- O sută de zile sub apă
- Pot să zbor spre viitor
29.Evaluare sumativă. 1 - Chiar a schimbat lumea! Test
- Să mai dăm o șansă lucrurilor
30.Prezentare de - O călătorie pe Lună!
proiecte. 1
31.Lecție de sinteză. 1