Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT Anul: I

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Anul universitar 2020-2021


DOMENIUL: EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT
PROGRAMUL DE STUDIU: SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ
DEPARTAMENTUL: DPPD

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE
Anul de studiu I Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Regimul disciplinei (DOB - obligatorie, DO - opţională, DFv – facultativă) DOB
Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DL - în domeniul licenţei, DS - de specialitate, DC – complementară, DOU – conform opţiunii universităţii) DF
Discipline anterioare obligatorii
Discipline anterioare recomandate
Total ore pregătire frontală 70 Total ore studiu individual 28 Total ore pe semestru 98
Nr. credite pregătire frontală 3 Nr. credite pregătire individuală 1 Total credite 4
Titularul N.b.
Prof.univ.dr. Bota Aura Încadrarea (norma de bază/asociat) Vârsta 55
disciplinei

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs pe o durată de 14 săptămâni x 2hcurs pe săptămână)
Total C S LP ST AP
28 14
C - curs, S - seminar, LP – lucrări practice, ST – stagii, AP – aplicaţii practice

1. Asimilarea de către studenţi a unei concepţii actuale privitoare la aria practicării exerciţiilor fizice,
în paralel cu identificarea relaţiei dintre această disciplină şi aria profesională.
2. Însuşirea corectă de către studenți a conceptelor de bază, utilizate în specializarea Sport și
performanță motrică, în scopul de a fi promotorii unei înţelegeri sistemice a fenomenelor şi de a
Obiective
pune bazele unei înțelegeri de tip integrator în ceea ce priveşte mişcările corpului.
3. Înţelegerea fundamentelor bio-mecanice, comportamentale şi socio-culturale ale activităţilor
motrice

Competenţe profesionale şi descriptori de nivel


Cunoaştere şi înţelegere Explicare şi interpretare Aplicare Utilizare adecvată Elaborare de proiecte CREDIT
E
C1 C 1.1 - cunoaşterea C 1.3 proiectarea, şi C 1.5 Elaborarea 1
şi utilizarea C1.2 explicarea şi conducerea activităţilor unor structuri de
adecvată a interpretarea unor practice specifice; exerciţii, pentru
noţiunilor şi teoriilor idei, procese, utilizarea unor metode, formarea bazelor
specifice disciplinei. precum şi a tehnici, şi instrumente generale ale
conţinuturilor de investigare şi de mişcării
teoretice şi practice aplicare.
ale disciplinei
C2 C 2.1 Definirea şi C 2.2 C 2.3 Identificarea C 2.4 C 2.5 Conceperea şi 1
utilizarea adecvată Argumentarea, modelelor şi prezentarea unor
a terminologiei din interpretarea, implementarea lor în sisteme de mijloace
programele operarea cu procesul de predare- specifice bazelor
specifice activităţilor concepte privind învăţare pe baza generale ale
motrice specifice omul – sistem bio- definirii şi utilizării mişcării
programului de psiho-social principiilor de bază ale
studii hipercomplex şi activităţilor motrice
înţelegerea formative
concepţiei generale

1
de structurare a
procesului
instructiv-educativ
specific activităţilor
motrice
C3 C 3.1 - C 3.2 C 3.3 C 3.4 C 3.5

C4 C 4.1 Utilizarea C 4.2 Explicarea C 4.3 Abordarea C 4.4 Utilizarea C 4.5 Formularea 1
adecvată a mecanismelor procesuală a metodologiilor, obiectivelor de
conceptelor de motricităţii generale motricităţii în aplicarea tehnicilor şi instruire şi de
dezvoltare, şi a mijloacelor mijloacelor educaţiei procedeelor de integrare socială pe
sănătate şi potenţial educaţiei fizice şi fizice şi sportive, prin formare / cicluri pe activităţi
biomotric sportului folosirea legilor perfecţionare a specifice
creşterii şi deprinderilor
dezvoltării/perfecţionăr motrice
ii fizice pentru
optimizarea
capacităţii biomotrice
C5 C 5.1. Utilizarea în C 5.2 C 5.3 C 5.4 C 5.5 1
comunicarea
profesională a
principiilor,
regulilor şi
sistemelor
specifice pentru
aprecierea
nivelului stadial
al dezvoltării
corporale
armonioase, a
condiţiei fizice şi
a motricităţii.
C6 C 6.1 C 6.2 C 6.3 C 6.4 C 6.5

Competenţe transversale
Executarea responsabilă a sarcinilor Familiarizarea cu rolurile şi activităţile Conștientizarea nevoii de formare continuă CREDITE
profesionale specifice
CT1
CT2 Îndeplinirea în condiţii de 0,5
eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor sportive
CT3

TEMATICĂ PRELEGERI (CURS)


Nr. Nr.
CONŢINUT
crt. ore
1. 2
Kinesiologie - obiect de studiu, arii de investigaţie, relaţie cu alte discipline şi ştiinţe conexe
2. 4
Concepte de bază ale kinesiologiei
3. 4
Domenii ale experienţei mişcării corporale – note definitorii
4. 4
Modele de analiză biomecanică ale mişcărilor. Noţiuni de bază relevante pentru activităţile motrice
5. 2
Noţiuni de bază ale antropometriei
6. 4
Exerciţiul fizic –mijloc de îmbunătăţire a capacităţii motrice
7. Învăţarea motrică - aspecte generale, teorii privind învăţarea, modele explicative 4
2
8. Efortul fizic - stimul complex de adaptare a organismului 4
Total 28

TEMATICĂ LUCRĂRI PRACTICE


Nr. Nr.
CONŢINUT
crt. ore
1. 2
Amplitudine şi direcţie
2. 2
Grad de încordare-grad de relaxare
3. 2
Ritm şi tempou- ritmicitate şi muzicalitate motrică
4. 2
Coordonare
5. 2
Schemă corporală
6. 2
Lateralitate
7. 2
Orientare spaţio-temporală şi aprecierea distanţei
TOTAL 14

BIBLIOGRAFIE*
Nr. Anul
Autor (i) Titlul Editură/Oraş
crt. apariţiei
1. BOTA, A Kinesiologie – note de curs Editura Didactică şi 2007
Pedagogică, Bucureşti
2. HOFFMAN, S, Introduction to Kinesiology: Studying Physical Human Kinetics 2017
KNUDSON, D Activity 5th Edition

3. DRAGNEA, A, Teoria activităţilor motrice Editura Didactică şi 1999


BOTA, A Pedagogică, Bucureşti
4. HORGHIDAN, V Problematica psihomotricităţii Globus, Bucureşti 2000
5. ŞERBĂNOIU, S. Capacităţile coordinative Afir 2000
6. URZEALĂ C. Exerciții fizice distractive și de dezvoltare psihomotrică Printech 2015
pentru copii

STRATEGII ŞI METODE DIDACTICE*


Materiale didactice Materiale didactice
Tip activitate Continut necesare Activitate online
Activitate față în față Platforma ILIAS
Curs Prelegere, explicaţie, conversaţie, Video proiector, laptop, Videoconferință online
problematizare marker, materiale video
Lucrări practice Activităţi practice, elaborare de Dotare laborator de Videoconferință online,
proiecte, explicaţie, conversaţie stimulare multisenzorială materiale video
şi motrică

EVALUARE
Ponderea în notare, exprimată în %
La stabilirea notei finale se iau în considerare notele obținute la:
{Total=100%}
FORMĂ PREZENȚIALĂ

- evaluarea la examen / colocviu (evaluarea finala) 60%


- evaluarea finală pentru lucrările practice 30 %
- referat 10 %

3
FORMĂ ONLINE
- evaluarea la examen 60%
- evaluarea finală pentru lucrările practice 30 %
- testarea periodică 10 %
EVALUAREA FINALĂ

FORMA PREZENȚIALĂ - Lucrare scrisă cu 14 întrebări, rezolvate într-un anumit timp


FORMA ONLINE - Lucrare scrisă cu 14 întrebări, rezolvate într-un anumit timp
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
o Cunoaşterea noţiunilor generale şi elementare ale o Capacitatea de asimilare creativă, dovedită în cadrul
disciplinei activităţilor didactice ale disciplinei
o Răspunsul corect la 11 din cele 14 întrebări ce constituie o Răspunsul corect la toate întrebările
evaluarea finală, având în vedere volumul redus, dar o Participarea activă la minimum 50% dintre lucrările
esenţial al informaţiilor care trebuie asimilate practice
o Participarea activă la cel puţin jumătate dintre lucrările
practice
o Îndeplinirea minimă a cerinţelor disciplinei: caiet de
exerciţii pentru lucrările practice, conducerea unor exerciţii
fizice, referat

STUDIU INDIVIDUAL

ACTIVITATEA ORE
Studiul notiţelor de curs 4
Studiu după manual, suport de curs 4
Studiul bibliografiei minimale 2
Documentare suplimentară în bibliotecă 1
Activitate specifică de pregătire - Activităţi practice 2
Realizare caiet de exerciţii, referate 2
Pregătire examinare finală 8
Consultaţii 2
Documentare pe internet 3
TOTAL ORE STUDIU INDIVIDUAL 28

Notă:
1) Toate indicaţiile marcate cu * şi scrise în ALBASTRU se vor şterge.
2) Se vor completa spatiile marcate cu ROSU, conform indicaţiilor
3) Anul de studii se va numerota de la I la III şi semestrul de la I la VI

Grad didactic: Prof.univ.dr.

TITULAR DISCIPLINA Nume şi prenume: Bota Aura


Data elaborării: 27.09.2020
Semnătura:

AVIZAT :
Director:
AVIZUL DEPARTAMENTULUI
Data avizării:
Semnătura:

APROBAREA CONSILIULUI APROBAT:


FACULTĂŢII Decan:
Data aprobării:

4
Semnătura: