Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Disciplina: Istorie

Clasa: a VIII-a

Data:

Tema:Cel de-al II-lea Imperiu Francez

Tipul lecției: mixtă

Durata lecției: 45 min

Competențe specifice:

 Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.


 Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.
 Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice.

Obiective operaționale:

1. Să identifice situația economică a Franței, în baza textului din manual;


2. Să explice viața politică a celui de-al II-lea Imperiu Francez, în baza surselor istorice;
3. Să aprecieze importanța personalităților Napoleon al III-lea și cea a lui Napoleon I
pentru Franța.

Tehnologii didactice:

a) Metode: Presupunerea prin termeni, conversația, lucrul cu textul, lucrul cu documentul


istoric
b) Forme : individual, frontal.
c) Mijloace: manualul

Bibliografie:

 Manualul școlar pentru clasa a VIII-a de ”Istoria universală”, Ed. Prut Internațional,
2011.
Desfășurarea activității

Etape Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Tehnologii Timp


Evocare Profesorul organizează clasa de Elevii se pregătesc de 5 min
elevii, și creează un climat lecție
Reactualizarea cooperant.
cunoștințelor
I.Profesoara îi roagă pe elevii să
enunțe cîte un termen pentru a Presupunerea
caracteriza nivelul general de Elevii enunță termenii și termenilor
dezvoltare a principalelor state din caracterizează nivelul de
Europa la sfîrșitul primei părți a dezvoltare din prima
epocii moderne, în baza celor parte a epocii Moderne.
studiate în clasa a VII-a.
II. Profesoara va anunța tema nouă, Elevii scriu tema nouă,
iar cîțiva elevi vor spune unii termeni vor spune uni termeni, și
care au o legătură directă cu tema. ascultă obiectivele.
Apoi, se anuntă obiectivele lecției.
Realizarea I.Profesoara propune elevilor să Elevii analizează textul și Lucrul cu 25
sensului studieze individual textul de la răspund la sarcinile textul min.
subpunctul ”Viața politică” și să profesoarei.
O2 răspundă la sarcinile următoare: Conversația
- Elaborați schema sistemului politic
al celui de-al II-lea Imperiu Francez
- Explicați schimbările care s-au
produs în viața politică a Franței la
mij. Sec. al XIX-lea.

II.Profesoara le cere elevilor să Elevii dcaracterizează


studieze subpunctul ”Dezvoltarea economia Franței. Conversația
O1 economică” și să caracterizeze
economia și evoluția ei în Franța.

III.Elevii vor studia subpunctul Elevii studiază textul și Lucrul cu


”Politica externă”,și alte surse documentele și vor documentele,
istorice din temă și șă realizeze o răspunde la sarcină cu textul
analiză a direcțiilor politicii externe a
Franței în timpul celui de-al II-lea
Imperiu Francez.

IV. Profesoara propune să studieze Elevii studiază Lucrul cu


subpunctul ”Criza și căderea celui subpunctul și textul
de-al II-lea Imperiu Francez” și le prognozează viitorul
cere să prognozeze viitorul Franței Franței după criză.
după criză.
Reflexia I.Profesoara va propune elevilor să 14
răspundă la cîteva sarcini: Elevii răspund la Conversația min.
 Comparați sistemul politic sarcinile profesorului
englez cu cel al celui de-al II-
lea Imperiu Francez.
 Reflectați asupra
consecințelor extinderii
stăpînirii franceze asupra
O3 altor teritorii.
 Apreciați importanța
personalităților Napoleon al
III-lea și cea a lui Napoleon I
pentru Franța.
Extinderea Temă pentru acasă: Ex.2, pag. 13. Elevii notează tema 1 min.
pentru acasă