Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data desfăşurării:
Profesor: Babin Marina
Clasa: a VIII-a
Tema: Unificarea Germaniei
Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a cunoştinţelor noi
Metode şi procedee:, explicaţia, masa rotundă, lucrul în grup, brainstorming, problematizarea
diagrama Venn, studiu de caz, studiul documentelor, discuţia.
Mijloace didactice: manualul şcolar ,,Istoria” clasa a VIII-a, postere, dicţionar explicativ,
harta ,, Europa în sec XIX.

Obiective de referinţă:
 De a sistematiza cunoştinţele elevilor despre unificarea şi consolidarea Germaniei.
 Să localizeze în timp şi în spaţiu evenimentele şi fenomenale studiate.

Obiective operaţionale:
O1. Să localizeze pe hartă statele Germaniei;
O2. Să identifice premisele unificării Germaniei în baza informaţiei din manual;
O3. Să determine metodele şi rezultatele guvernării lui Bismark în comparaţie cu cele a lui Wilhelm II;
O4. Să analizeze importanţa şi consecinţele unificării;
O5. Să compare aspecte comune şi specifice în procesul de unificare în Italia şi Germania.

Desfăşurarea activităţii
Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode,
lecţiei Op. procedee
Moment 1 min.  Ordonează clasa Elevul de serviciu
organizatoric  Notează absenţele raportează
2 min Propune motto-ul lecţiei Elevii comentează citatul şi Expunerea
„Piatra nu speră să fie nimic altceva decît îşi expun opiniile
piatră. Dar, colaborînd, se alătură altor pietre
şi devine templu”
A. de Saint-Exupery
Evocarea O1 5 min În cadrul acestei etape profesorul consolida Elevii localizează pe hartă Lucru cu harta
cunoştinţele elevilor prin întrebări: Germania, apoi răspund la
 Localizaţi pe hartă Statele germane întrebări, exprimîndu-şi
 De ce este necesară unificarea statelor opiniile
Germaniei?  Germania era
 În baza hărţii determinaţi în cîte state divizată în 34 de
era divizată Germania? monarhii şi 4 oraşe
libere
Activităţi 1,3,5, pag.75. Realizarea unui eseu Elevii relatează şi Prelegerea
cu tema : „Rolul personalităţii în constituirea comentează materialul
statelor naţionale” pregătit
Realizarea 5 min. 1. Profesorul anunţă tema, obiectivele lecţiei. 1. Notează în caiete Discuţia
sensului 2. Demonstraţi prin 5 argumente necesitatea subiectul lecţiei,, Unificarea dirijată
unificării statelor germane Germaniei”
3. În baza textului determinaţi statele germane 2. Elevii aduc 5 argumente
care-şi revendicau exclusivitatea în realizarea 3. Elevii citesc textul şi
acestei sarcini îndeplinesc sarcina 3
 Prusia
 Austria
O2 5 min Repartizează sarcini pentru activitatea din Elevi îndeplinesc prima Problemati-
manual însărcinare individual: zarea
 Identificaţi premizele unificării statelor  Evoluţia social
germane economică
 Definiţi termenii şi formaţi cîte un  Conştiinţa naţională
enunţ: protectorat, monarhie, Elevii din clasă îndeplinesc
prusificare, cancelar a doua însărcinare.
O3 7 min Rog elevii să deschidă manualele la temă şi să 1. Elevii studiază tema, şi Lucrul în
citească. îndeplineşte sarcina grup
Divizează clasa în 2 grupuri. Fiecare grup va primită pe postere.
primi cîte o însărcinare. 2. Compară răspunsurile şi Comparaţia
I grup găsesc trăsăturile
 Determinaţi contribuţia istorică a lui comune şi diferenţa
Bismark la procesul de unificare a dintre aceste două
Germaniei. personalităţi
II grup
 Rolul lui Wilhelm I în procesul de
unificare a Germaniei
Identificaţi metodele de guvernare ale acestor
două personalităţi.
3 min. Completaţi afirmaţiile cu adevărat sau fals Elevii îndeplinesc Brainstor-
o Otto von Bismark a fost prim-ministrul Prusiei însărcinarea primită. ming
o Uniunea germană a provocat războiul din 1866 o A
cu Austria o A
o Wilhelm I nu susţinea politica de unificare a lui
o F
Bismark
o Franţa a început războiul din 1970-1971 cu o A
uniunea Germaniei de nord
Reflecţia O4 7 min.  Profesorul va repartiza elevii în grupuri.  Elevii formulează în Masa rotundă
Fiecare membru va nota pe o foaie de hîrtie grup ideile corecte şi
cîte o idee despre importanţa unificării. În răspund prin argumente.
final vor fi notate mai multe idei care  În echipe fiecare elev îşi
caracterizează evenimentul dat susţine punctul de
 Argumentaţi prin 2-3 exemple importanţa vedere
istorică a unificării Italiei  Elevii completează
 Propun elevilor să desfăşoare gîndul: răspunsul
- Consecinţele procesului de unificare a
fost...

Debrifarea O5 5 min. Faceţi o comparaţie a procesului de Elevii îndeplinesc Diagrama


unificare a Italiei şi a Germaniei diagrama, folosind Venn
informaţiile acumulate la
lecţie

Italia Germania
------------
------------ --------
------------ ------------
-- ------------
------

Sarcini 2 min 1. Activităţi 3,4, pag.77 Notează sarcinile în caiete


pentru 2. Efectuare studiului de caz
extindere