Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

CLASA : VII-a
DATA:
DISCIPLINA : ISTORIE
TEMA : ANGLIA ÎN ANII 1815-1850
TIPUL : de predare-învățare
Competență specifică : Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice.
Subcompetența 1 : Identificarea schimbărilor vizibile din istoria modernă și cauza acestora;
Subcompeteța 2 : Explicarea termanilor istorici referitori la epoca modernă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
O1- Să definească următoarele noțiuni : ”atelier al lumii”, criză de supraproducție, whig și tory,
mișcare cartistă,reformă electorală;
O2- Să determine indicii ce ar demonstra trasformarea Angliei în ”atelierul lumii”, în baza textului din
manual ;
O3- Să explice esența schimbărilor sociale și politice din Anglia, lecturînd textul ;
O4- Să identifice schimbările rezultate în urma reformei electorale din 1832, în baza informațiilor din
manual;
O5- Să aprecieze direcțiile politicii externe și coloniale ale Angliei în prima jumătate a sec. XIX-lea, în
baza textului din manual.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode și procedee didactice : lucrul cu manualul, conversația, explicația, brainstormingul,
explicația, ciorchinele nestructurat, tabelul;
Resurse de învățare : manualul, harta Europei la mijlocul sec. XIX-lea;
Metode de organizare : activitate individuală și frontală.

Desfășurarea activității
Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii
lecției didactice
Moment Salutarea elevilor, verificarea Sunt pregătiți cu Observația
organizato materialelor pregătite pentru lecție. rechezitele necesare:
ric manual, caiet, hărți de
contur.
Evocarea Profesorul face legătură cu tema nouă : Elevii vor nota tema nouă, Conversația
-După cum am observat în tema ascultă obiectivele, de
precedentă, un rol însemnat la luarea răspund la întrebări, verificare
deciziilor l-a avut și Anglia. Așa deci explicînd fiecare răspuns.
cred că v-ați dat seama ca tema noastră
de astăzi o are în vizor pe Anglia.Este
adevărat.
Profesorul anunță tema nouă și
obiectivele.
În ce stat a început revoluția industrială?
Ce a însemnat revoluția industrială?

Realizarea O1 Găsiți în text următoarele noțiuni : Elevii îndeplinesc sarcina Brainstormi


sensului ”atelier al lumii”, criză de supra propusă de profesor. ngul
producție, whig și tory, mișcarea cartistă, Își notează în caiete
reformă electorală. noțiunile respective: Lucrul cu
Pentru fiecare noțiune profesorul cere -Prin atelierul lumii se manualul
elevilor ca studiind textul din manual, să intelege capacitatea unei
dea 3-4 caracteristici pentru fiecare tari de a produce foarte
noțiune, după care se va forma o definiție multe bunuri pe care sa le
mai complexă a noțiunii respective. poata exporta in toata
lumea. Explicația
-Supraproducție -
Producție de mărfuri care
depășește necesitățile
pieței.
- WHIG - Nume dat
adversarilor ducelui de
York, organizați într-un
partid care, după
dezmembrarea partidului,
la începutul sec. XIX, au
intrat în partidul liberal
englez.
-TÓRY - Nume dat în
trecut membrilor Partidului
conservator englez.
- CARTÍSM - Mișcare a
muncitorilor englezi,
desfășurată în deceniile 4
și 5 ale sec. XIX, cu scopul
de a obține satisfacerea
unor revendicări
economice și politice.
O2 Profesorul propune elevilor tehnica Elevii îndeplinesc sarcina Tehnica
”Soarele ideilor”, cu subiectul : Indici ce profesorului; ajută la ”Soarele
demonstrează transformarea Angliei în completerea ”Soarelui de ideilor”
”atelierul lumii”. idei”.
De asemenea cere elevilor să identifice Identifică cauzele crizei
care a fost cauzele crizei de de supraproducție:
supraproducție. industrializarea, mărfuri în
exces, sărăcia, ruinarea
proprietarilor.
O3 Profesorul cere elevilor să identifice Elevii îndeplinesc Conversația
schimbările sociale , rezultate în urma sarcinile profesorului:
încheierii revoluției industriale, -Factorii sunt: sporirea
răspunzînd la întrebările: natalității, alimentația mai Lucrul cu
- Căror factorii se datora creșterea bună, progresul medicinii, manualul
demografică în urma revoluției dispariția epidemiilor,
industriale? deprinderile igienice, etc.
- Determinați schimbările sociale
din Anglia.

Cere elevilor să aprecieze schimbările din


viața politică a Angliei,utilizînd textul din Răspund asupra
manual. Pe baza textului, profesorul le întrebărilor:
adresează un șir de întrebări: 1.Rolul principal îi revenea
1)Cine juca rolul principal în viața aristocrației funciare.
politică a Țării? 2.Deoarece, prin aceasta
2)De ce adoptarea Legilor cu privire la au fost majorate tarifele
grîne a dus la creșterea tensiunilor vamale la cerealele
sociale? importante din alte țări,
3)Ce măsuri a luat guvernul englez cu etc.
privire la lichidarea politicii 3.Guvernul englez la
protecționiste? început a micșorat, iar mai
apoi a anulat majoritatea
tarifelor vamale.
O4 Profesorul cere elevilor completarea Elevii îndeplinesc sarcina. Tehnica
tabelului din anexa 1, utilizînd textul ”Tabelul T”
manualului. Lucrul cu
manualul
Explicația
O5 Profesorul propune un șir de sarcini, Elevii studiază subpunctul Lucrul cu
asupra subtemei ”Politica externă și și identifică zonele de manualul și
colonială”: interes ale Angliei. cu harta
1)Să identifice zonele de interes ale
Angliei;
Reflecția Propuneți o concepție proprie despre Elevii își exprimă părerile Asalt de
realizarea dreptului de vot al oamenilor. proprii. idei
Stabiliți legătura dintre revoluția
industrială și consecințele ei pentru
societatea engleză
Extensia Studierea temei : ”Anglia in anii 1815- Elevii iși notează tema
1850” pentru acasa.
Ex :1,2 pag. 67

Anexa 1
Sistemul electoral pînă la 1832 Sistemul electoral reformat