Sunteți pe pagina 1din 3

Auditing flrm. 8411, Mateevici str,, .

Chisinau, Moldova, IBAN MD05E-C000000225187162748 in


CB " EuroCreditBank' EoBMMD2X, fisoal code 100360002921S, Vef code 050030'2, tel. 23-25-50, 23-25:51,
Iax. ?3.?5-54
Eifnra de Budit, MD-20Q9, Mpldoya, Chisinau, Sf, A,Mateevicl,8411,; IBAN M_005Ec000000225187162748 in
ei. euroCreAiieanf'SA,'eCBMMDzX codul fiscal 1003600029218, codul WA 0500392, tel.23'25'50,23-25'51'
tu1, ?3-?5-54,
Kltuxuee, yn, A Mareegh{ 84/'1,; lBAl.l M005EC00000022518716274 B
l-EuroCr tfuroeruxuril roa 1 00360002921 8, roA l"lAC 0500392, Ten. 23-25-50, 23-25-51,
Saxc.23-25"54 a-m ail; ofr7oe@m ol dauditin o. md
,,MOLDAUDITING" S.R.L,

:.
I{ap ontur, AUDIT oRUtUI IN
CArns AcTroNARrr SocrETllTu .ACTIUNI,,,FMNZELU1A,,
i

28 margie ?OLB mun. Chiginiu


it
;
I
i
i
+
:I

oprr'ua.[uorroRulur

Am auclitat situaliile financiare ale Societ5lii


Societl;ii pe acliuni "Fr;lnzt
"Franzelufa" [ln continuare
,,Entitatea") care cuprind bilanpl
bilanlul pentru exercigiul lncheiat Ia 31,.t2.201.7,
exercitiul financiar lnr
situafia:pde
srualla.$"oe profit ti
situafia:i"de protlt pierde{e, situalia
pierdefe,
$i pierde{e, situa}ia modificlrilor
moclificlrilor capitalului
capitalului prop,riu gi situalia
fluxu,rildr de numerar afere{rte exercil:iului incheiat la data respectivd, gi notele la
i
situaliile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
semnificative,
:

In opinia noastrS,situafiile firnanciare ata$ate reflecti tn mod sincer gi fidel, in toate


:

aspectele semnificative, pozitia financiar,l a Societllfii pe acliuni "Franzelu!a" la data de


3t,12.20iL7
3t,12.20;L7 ;i rezultatul
operaliunilor, fluxurile cie numerar qi modificirile capitalurilor
proprii pentru perioada anului incheiat la aceasti datd, confcrrm Standardelor Nalionaie
de Contabilitate gi Legii contabilitdfii Reprnt]icii Moldova Nr.1L3_XVI din 27,04.2002,

BAZA PENTRU oPINIE

Am efectuat auditul in confortnitate cu Standardele Internalionale de Audit. Conform


a

acestor Standarde trebuie sI planificlm ;i si clesfigurAm auditul, cu scopnl de a obline o


asigurare rezonabild ci situaliile financiare nu conlin erori semnificative, Un audit
include examinarea, pe bazd de teste, a elementelor probante care justificl
sumele gi
prezentirile, Un audit include' de asemr:nea, analiza princilriilor
contabile folosite 9i
estimdrilor semnificative ale donducerii, precum gi evaluarea prezentdrii generale a
situafiilor financiare. Suntem independenli fali de Entitate confbrm cerinlelor Codujui
etic al profesionaligtilor contabili. Considr:r5m cI auditul efectuat de noi asiguri
o bazd
rezonabilS pentru formarea opiniei noastre.
I
i
R,',,N'ABILITATEA co*ucrrut sI cELoR i.sAncnunlr cu .T*ERNANTA,.ENTRU srruAr,L,
!/,: TINANCIARE i

conduce'rea Endtdtii este responsabild pentru intocmirea


situaliilor financiare in
conformitate cu slanclardele Nafionale'
de contabilitate gi
, pentru
. un contror intern
vvr.vr vl rrlLgl de
ll uu
consider"al necesar de crtre conducere
pentru a permite pregdtirea situapiilor
l"*t1.'fi
rtnanciare care nLl congin clenpturrri
senrnificative, fie ca urrnare a fraudei sau
erorii,
La prog' tirea sihragiilor financiare Conducerea EntitSfii este responsabild
pentru
evaluaiea corectt a posibilitd|ii Entit5lii
de a activa continuu, pentru folosirea
metodelor
de eviden!6 contabilf; bazate ip,e principiu
continuitifii activiteili, cu exceplia cazului in
Fn F.\ J:. .. - - . .. ;.. .
care cottd'ucerea
^.!.-
- :
lie intenficirteazdsr ]ichicleze Entitatea
sau sr opreasci operafiunile, fie
nu arg nici o altfr, al'ter"nativs rclalisti in
alara acestora,

cei insarciuafi cu fllvernanla sunt responsabili


pentru supravegherea procesului de
raportar:e al Entitafii.

Rrsp.Oivs.{grlITIITEA A UI}ITCIRIJtIJI
t')1n'1ab:li:atea uoastri
conste in e>i:primarea unei opinii asupra acestor siruafii
financiare, in baza,auditi.rlui *f.ecruat
.: cle noi, /"
vthiect.iwtl nostru este ob|ineri:a
unei o asigurlri rezonabile cr situafiile
financiare nu
conpin c{enaturfiri senrnificative ca
urmare a unor erori sau fraude, r'
Asigurarea rrezorrabilfi este o asigurare
sprrriti, dar nu garanteazi cd un audit petrecut
I in
confor:rrit:are cu ISA v-a cietect*'in
tortu cazurile,denaturdrile existente.
apsmte ca Lrl'rnare a unor erori sau fraude
:-":t::tulile vor fi considerate materiale dacd
tnotvtdual sau agregate acestea ar putea
i,fluenfa luarea unor decizii economice de cdtre
utiljratur:ii sifualtilor financiare
,,,bazatepe aceste situatiifinanciare.

,/ in unui audit, petrecut tn conformitate cu


;adrul', ISA noi folosim rafionamentul
profesion;rl bazat pe scepticism.
Noi de ase:nenea;

'r Identificdrn 9i evaluinr r:iscul denaturdrilor


semnificative a situaliilor financiare ca
urmare a {r'auderor pi eroriror, plartificim
gi petrecem procedurile menite de a
acoperi aceste riscuri obpinem ,.r\
Pi sul'icienle dovezi perltru opinia ,oastr.a(Riscul
cie
a nu detecta o clenafilrare:semttificalivli
rez*ltatr din fraucl;i -rr- *^,'lo,.J"*;;

,,Moldauditingi,
pentru Llna care rezulti clin eroare,
frauci5 poate implicd, complicitate, fals,
omisiuni inte nfionate, interi gregite sau supra re glarea co ntroj ului inte rn.
rp reta

)/ ' 'oblinem o in;elegere a contro.tului intern relevant


pentru audit, in scopul de a
proiecta proceduri de audit
aclecvate in circumstanfere
date, dar nu gi pentru
:destinalia exprimdrii unei
.pinii asupra eficienpei controrurui intern
al

/' Evaluim gradul de adecvare a politicilor


contabile utilizate gi a caracterurui
rezonabil al estimxrilor contabile gi
a informaflilor aferente rearizate de citre
conducere

privind oportunit:atea urilizirii


,.)'*::,''11'_":* de cdtre conducere a principiului
activit5fii gi, pe baza probelor de
::0ntinuitafii audit obrinute,
vurrrruLq, dacd
udud exlsta
existd o
,t:*'' incertitudine semnificativd legati
cle evenimente sau condifii care
pot pune ra
,,-' * *uj semnificativ capaciratea Entitdlii ue
::i::,: lrl de a acuva
activa contlnuu.
continuu. Daci putem
cr existd o incertitucline semnificativd,
suntem obtigapi sd atragern
-' ::1t1"':na
atenlia in raportul nostru de auclit la informafiile
aferente in situaliire financiare
s;lu' in cazul in care asfel cle
informalii sunt inadecvate, vom modifica
opinia
-fun'tastrifrncluziile noastre se badeazr pe probere
de audit obginute panr ra data
raportului nostru de audit,

t,'Noi conruniclm cu cei insirc nafi


cu p;uvernanfa in ceea ce privegte, printre
altele,
domeniul de aplicare plan at
;i calendarul de audit gi a constatlri.lor de audit
semnificafive, inclusiv orice
eficientre semnificative in controrur intern pe care re
identificiim pe parcursul auditr
Iui nostru.
...'-y ":'i: :":'
r.;.tsi.,iizivd
DI,RECTOR GENERAL, i
Plvpr, Boo,+Ruv
,Molo.tuutttxc, S. )'Ijl[}LDA

AUDIToR.TCSRTtFtCAT'i"i.,1,1&;
. !t\ t
\l
iNnrctsrRar LA MTNISTERuL

Repualrcrr Moloove
cu NurutARrrr_ # 000006

Licenla de activitate
A MMII Nr, 051467