Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Nafional de Informatic[,,Gr.

Moisil" Bragov
Calea Bucuregti nr.75 BRA$OV - cod pogtal 500325 MINISTERUL E DUCATI EI NATIONALE
ROMANIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867
m a i I : eni@lnoisj_lb_rssav,ru
site: www.moisilbrasov.ro
romonio20l9.eu
Nr. ..........."........../.............

Anun! privind transferurile

Solicitdrile de transfer se depun la secretariatr.rl C.N.I" "Gr" Moisil" din strada


Cocorului nr. 10 in perioada 18 iunie 2019 - 25 \unie 2019 dupd urmdtorul orar:

18 - 20 iunie intre orele 1230 - I43A


2l - 26 iunie intre orele 10 - 14

Solicitarea va fi insoJitd de o copie a carnetului de note.