Sunteți pe pagina 1din 9

MinisterulăEducaţieiăNaționale

CentrulăNaţionalădeăEvaluareăşiăExaminare
Examenulădeăbacalaureatănațională2015
Proba E. d)
Fizic
Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
 Suntăobligatoriiătoateăsubiecteleădinădou ăariiătematiceădintreăceleăpatruăprev zuteădeăprogram ,ăadic :ăA.ăMECANIC ,ă
B.ăELEMENTEăDEăTERMODINAMIC ,ăC.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU,ăD.ăOPTIC
 Seăacord ă10ăpuncteădinăoficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A.ăMECANIC Model
2
Seăconsider ăacceleraţiaăgravitaţional ă g  10 m/s .
I. Pentru itemii 1-5ăscrieţiăpeăfoaiaădeăr spunsăliteraăcorespunz toareăr spunsuluiăcorect. (15 puncte)
1. Conformăprincipiuluiăacţiuniiășiăreacțiunii,ăforţaădeăacţiuneăşiăforţaădeăreacţiune:
a. acţioneaz ăîmpreun ăasupraăaceluiaşiăcorp
b. acţioneaz ăînăsensăcontrarămişc rii
c. suntăegaleăînămodulăşiăauăacelaşiăsens
d. suntăegaleăînămodulăşiăauăsensuriăcontrare (3p)

2. Simbolurileăm rimilorăfiziceăfiindăceleăutilizateăînămanualeleădeăfizic ,ăexpresiaălegiiăluiăHookeăeste:


E  S0 1 F  0 F l
a.   b.   c.   d.   (3p)
F  0 E S0 S0 l0

3. Simbolurileăfiindăceleăutilizateăînămanualeleădeăfizic ,ăunitateaădeăm sur ăînăS.I.ăaăm rimiiăfiziceăexprimateă


prin produsul a  t este:
a. m  s 1 b. m  s-3 c. m-1  s d. m-3  s (3p)
4. Oălocomotiv ăcuăputereaădeă 360kW tracteaz ăunătrenăcuăoăvitez ăconstant ădeă 10m/s .ăForţaădezvoltat ă
deălocomotiv ăareăvaloarea:
a. 10 N b. 3,6  103 N c. 104 N d. 3,6  104 N (3p)

5. Graficulădinăfiguraăal turat ăred ădependenţaăforţeiădeătracţiuneăcareăacţioneaz ăasupraă


unui corp de coordonata x la careăseăafl ăcorpul.ăForţaădeătracţiuneăacţioneaz ăpeădirecţiaă
şiăînăsensulădeplas riiăcorpului.ăLucrulămecanicăefectuatădeăaceast ăforţ ăînătimpulădeplas riiă
pe primii 2cm are valoarea:

a. 10 J b. 1J c. 0,1J d. 0,05 J (3p)


II. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)
Pentruă sistemulă deă corpuriă dină figur ă seă cunoscă maseleă corpuriloră
m1  m2  1kg, unghiul planului înclinat   37 (sin  0,6;cos  0,8) şiă
coeficientul de frecare la alunecare   0,2 ,ăacelaşiăpentruăambeleăcorpuriă
şiăsuprafeţe.ăSistemulădeăcorpuriăesteăl satăliberădinărepaus.
a. Reprezentaţiăforţeleăcareăacţioneaz ăasupraăfiec ruiăcorp.
b. Calculațiă valoareaă forțeiă deă frecareă dintreă corpulă deă mas ă m2 șiă planulă
înclinat.
c. Determinaţiăvaloareaăacceleraţieiăcorpurilor.
d. Determinaţiă intervalulă deă timpă înă careă corpulă deă mas ă m1 parcurgeă distanţaă d  0,75 m ,ă dac ă sistemulă
s-ar deplasa cuăvitezaăconstant ă v  0,5 m/s .
III. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)
Unăcorpădeămas ă m  1kg este lansat din punctul A cu viteza v1  2 m/s şiăseădeplaseaz ăcuăfrecareăpe o
suprafaţ ăorizontal ă AB careăseăcontinu ăcuăoăsuprafaţ ăcurb ăpeăcareămişcareaăseăfaceăf r ăfrecare,ăcaăînă
figuraă al turat .ă Dup ă parcurgereaă distanţeiă d  AB  2 m , viteza
v1
corpului în punctul B este v 2  .ă Energiaă potenţial ă gravitaţional ă
2
seăconsider ănul ălaănivelulăsuprafeţeiăorizontaleă AB .ăCalculaţi:
a. energiaăcinetic ăaăcorpuluiăînăpoziţiaăiniţial ă A ;
b. în lţimeaămaxim ă h pân ălaăcareăajungeăcorpul;
c. lucrulămecanicăefectuatădeăforţaădeăfrecareăînătimpulădeplas riiăcorpuluiădină A în B;
d. valoareaăcoeficientuluiădeăfrecareălaăalunecareăpeăporţiuneaăorizontal .

Prob ăscris ălaăFizic Pagina 1 din 4 A.ăMecanic


Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
MinisterulăEducaţieiăNaționale
CentrulăNaţionalădeăEvaluareăşiăExaminare
Examenulădeăbacalaureatănațională2015
Proba E. d)
Fizic
Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
 Suntăobligatoriiătoateăsubiecteleădinădou ăariiătematiceădintreăceleăpatruăprev zuteădeăprogram ,ăadic :ăA.ăMECANIC ,
B.ăELEMENTEăDEăTERMODINAMIC ,ăC.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU,ăD.ăOPTIC
 Seăacord ă10ăpuncteădinăoficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Model
J
Seăconsider :ănum rulăluiăAvogadroă N A  6,02  1023 mol1 , constanta gazelor ideale R  8,31 . Între parametrii
mol  K
de stare ai gazului ideal într-oăstareădat ăexist ărelaţia:ă p  V  RT .
I. Pentru itemii 1-5ăscrieţiăpeăfoaiaădeăr spunsăliteraăcorespunz toareăr spunsuluiăcorect. (15 puncte)
1. Un gaz ideal, închis într-oăbutelie,ăesteăînc lzit.ăÎn timpul acesteiătransform ri:
a. volumulăgazuluiăcreşte
b. presiunea gazului scade
c. variaţiaătemperaturiiăgazuluiăesteănul
d. presiuneaăgazuluiăcreşte (3p)
2. Simbolurileă m rimiloră fiziceă fiindă cele utilizateă înă manualeleă deă fizic ,ă relaţiaă deă definiţieă aă capacit ţiiă
calorice a unui corp este:
Q Q Q Q
a. C  b. C  c. C  d. C  (3p)
  T m  T T R  T
3. Simbolurileăm rimilorăfiziceăşiăaleăunit ţilorădeăm sur ăfiindăceleăutilizateăînămanualeădeăfizic ,ăunitateaădeă
m sur ăînăS.I.ăaăm rimiiăfiziceăexprimateăprinăprodusulă   R  T   1 este:
a. Pa b. J c. mol d. kg (3p)
4. Un mol de gaz ideal esteă supusă uneiă transform riă înă cursulă c reiaă volumulă r mâneă constant,ă iară
temperaturaăacestuiaăseămodific ădeălaă t1  37C la T2  290K . C lduraămolar ălaăvolumăconstantăaăgazului
este CV  3R .ăC lduraăschimbat ădeăgazăcuăexteriorulăînăcursulăacesteiătransform riăesteăegal ăcu:
a. Q  664,8 J b. Q  498,6 J c. Q  498,6 J d. Q  664,8 J (3p)
5. Oă cantitateă deă gază ideală esteă supus ă procesului termodinamic 1-2-3, reprezentat în
coordonate p  T înăfiguraăal turat .ăRelaţiaădintreăvolumeleăocupateădeăgazăînăst rileă1,ă2ăşiă
3 este:
a. V1  V2  V3
b. V3  V1  V2
c. V1  V2  V3
d. V3  V2  V1
(3p)

II. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)


Într-un cilindru orizontal cu piston mobil esteăînchis ăoămas ă m  4,2 g de gaz ideal diatomic    28g/mol .
Iniţială gazulă seă afl ă laă presiuneaă p1  105 Pa şiă ocup ă volumulă V1  5 L .ă Gazulă seă r ceşteă laă presiuneă
constant ăpân ăînăstareaă2,ăînăcareăvolumulăs uăesteă V2  4 L .ăSeăblocheaz ăpistonul,ăiarăgazulăesteăînc lzită
pân ăînăstareaă3,ăînăcareătemperaturaăajungeălaăvaloareaăiniţial .ăDeterminaţi:
a. cantitatea de gaz din cilindru;
b. densitatea gazului în starea 3;
c. variaţiaăpresiuniiăgazuluiăînătransformareaă2-3;
d. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 1-2.
III. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)
Un gaz ideal aflată iniţială înă stareaă 1,ă înă careă presiuneaă esteă p1  105 Pa , iar volumul
V1  2 L , parcurge procesul termodinamic 1-2-3, reprezentat în coordonate p-V în figura
al turat .ă În cursulă transform riiă 2-3ă temperaturaă gazuluiă r mâneă constant .ă C lduraă
molar ăizocor ăaăgazuluiăesteă CV  2,5R .ăSeăconsider ă ln1,5  0,4 .ăDeterminaţi:
a. volumul gazului în starea 3;
b. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1-2;
c. variaţiaăenergieiăinterneăaăgazuluiăînătransformareaă1-2-3;
d. c lduraăschimbat ădeăgazăcuămediului exterior în transformarea 2-3.

Prob ăscris ălaăFizic Pagina 2 din 4 B.ăElementeădeătermodinamic


Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
MinisterulăEducaţieiăNaționale
CentrulăNaţionalădeăEvaluareăşiăExaminare
Examenulădeăbacalaureatănațională2015
Proba E. d)
Fizic
Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
 Suntăobligatoriiătoateăsubiecteleădinădou ăariiătematiceădintreăceleăpatruăprev zuteădeăprogram ,ăadic :ăA.ăMECANIC ,ă
B.ăELEMENTEăDEăTERMODINAMIC ,ăC.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU,ăD.ăOPTIC
 Seăacord ă10ăpuncteădinăoficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU Model
I. Pentru itemii 1-5ăscrieţiăpeăfoaiaădeăr spunsăliteraăcorespunz toareăr spunsuluiăcorect. (15 puncte)
1. Dac ălaăborneleăuneiăbateriiăseăconecteaz ăunăconductorăideală(cuărezistenţ ăelectric ănul ),ăatunci:
a. prin baterie nu trece curent electric
b. tensiuneaălaăborneleăbaterieiăesteăegal ăcuătensiuneaăelectromotoare
c. tensiuneaălaăborneleăbaterieiăesteănul
d. putereaădebitat ădeăsurs ăpe circuitulăexteriorăesteămaxim (3p)
2. Simbolurileă m rimiloră fiziceă fiindă celeă utilizateă înă manualeleă deă fizic ,ă m rimeaă fizic ă careă poateă fiă
exprimat ăprinăprodusulă I  t reprezint :
a. sarcinaăelectric
b. tensiunea electric
c. putereaăelectric
d. intensitatea curentului electric (3p)
3. Simbolurileăm rimilorăfiziceăşiăaleăunit ţilorădeăm sur ăfiindăceleăutilizateăînămanualele deăfizic ,ăunitateaădeă
m sur ăînăS.I.ăaăenergieiăelectriceăeste:
kW
a. W b. J c. d. kW (3p)
h
4. Dependenţaărezistenţeiăelectriceăaăunuiăconductorăliniarădeălungimeaăacestuiaă
esteăreprezentat ăînăgraficulăal turat.ăAriaăsecţiuniiătransversaleăaăconductoruluiă
este S  3 mm2 .ă Rezistivitateaă electric ă aă materialuluiă dină careă esteă
confecţionatăconductorulăareăvaloarea:
a. 2,1 106   m
b. 2,8  107   m
c. 4,2  107   m
d. 4,2  106   m (3p)
5. Rezistenţaă electric ă aă unuiă firă conductoră laă temperaturaă t0  0C este R0  12  . Coeficientul de
temperatur ă ală rezistivit ţiiă conductoruluiă areă valoareaă   4,5  103 grad1 . La temperatura t  50C ,
rezistenţaăelectric ăaăconductorului este:
a. 12,3  b. 14,7  c. 27,0  d. 39,0  (3p)

II. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)


Înă figuraă al turat ă esteă reprezentat ă schemaă unuiă circuit electric. Se cunosc:
E  24 V , r  2  , R2  20  , R3  30  .ă Valoareaă intensit ţiiă indicateă deă
ampermetrulă ideală (cuă rezistenţ ă intern ă nul )ă esteă I2  0,6 A .ă Rezistenţaă
electric ăaăconductoarelorăde leg tur ăseăneglijeaz .ăDeterminaţi:ă
a. tensiuneaăelectric ălaăborneleărezistoruluiăR3;
b. intensitatea curentului electric care trece prin rezistorul R1 ;
c. rezistenţaăelectric ăaărezistoruluiă R1 ;
d. tensiunea electric ădintreăpuncteleăAăşiăB.

III. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)


Dou ă bateriiă identiceă suntă grupateă înă serieă laă borneleă unuiă consumatoră deă rezistenţ ă electric ă R  14  .
Rezistenţaă interioar a unei baterii este r  0,5  . Intensitatea curentului care trece prin consumator are
valoarea I  0,4 A .ăDeterminaţi:
a. energiaăelectric ăconsumat ădeăc treăconsumatorăînă t  15 minuteădeăfuncţionare;
b. putereaăelectric ădisipat ăpeăcircuitul interior al unei baterii;
c. tensiunea electromotoare a unei baterii;
d. randamentul circuitului electric.

Prob ăscris ălaăFizic Pagina 3 din 4 C.ăProducereaăşiăutilizareaăcurentuluiăcontinuu


Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
MinisterulăEducaţieiăNaționale
CentrulăNaţionalădeăEvaluareăşiăExaminare
Examenulădeăbacalaureatănațională2015
Proba E. d)
Fizic
Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
 Suntăobligatoriiătoateăsubiecteleădinădou ăariiătematiceădintreăceleăpatruăprev zuteădeăprogram ,ăadic :ăA.ăMECANIC ,ă
B.ăELEMENTEăDEăTERMODINAMIC ,ăC.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU,ăD.ăOPTIC
 Seăacord ă10ăpuncteădinăoficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
D.ăOPTIC Model
8 34
Seăconsider :ăvitezaăluminiiăînăvidă c  3  10 m/s , constanta Planck h  6,6  10 J  s .
I. Pentru itemii 1-5ăscrieţiăpeăfoaiaădeăr spunsăliteraăcorespunz toareăr spunsuluiăcorect. (15 puncte)
1. În cazul efectului fotoelectric extern:
a. Emisiaăfotoelectronilorăseăproduceăpentruăoriceălungimeădeăund ăaăradiaţiilorăelectromagneticeăincidente
b. Num rulă electroniloră emişiă creşteă cuă creştereaă fluxuluiă radiaţieiă electromagneticeă incidente,ă laă frecvenţ ă
constant
c. Energiaă cinetic ă aă fotoelectroniloră emişiă creşteă liniară cuă fluxulă radiaţieiă electromagneticeă incidente,ă laă
frecvenţ ăconstant
d. Intervalul de timp t dintreămomentulăilumin riiăşiăcelăalăemisieiăelectronilorăesteă t  1 s (3p)
2. Simbolurileăm rimilorăfiziceăfiindăceleăutilizateăînămanualeleădeăfizic ,ăfrecvenţaădeăpragăpentruăproducereaă
efectuluiăfotoelectricăexternăesteădat ădeărelaţia:
L h c 
a.  0  b.  0  c.  0  d.  0  (3p)
h L  c

3. Dioptriaăreprezint ăconvergenţaăuneiălentileăcuădistanţaăfocal ăde:


a. 1 m-1 b. 1cm-1 c. 1cm d. 1m (3p)
4
4. Dac ăindiceleădeărefracţieăalăapei este n  ,ăatunciăvitezaădeăpropagareăaăluminiiăînăap ăare valoarea de:
3
a. 1,33  108 m/s b. 1,5  108 m/s c. 2,25  108 m/s d. 3  108 m/s (3p)

5. Graficulă dină figur ă aă fostă obţinută peă bazaă m sur toriloră efectuateă
într-un experiment de studiu al efectului fotoelectric extern. Se
cunoaşteăc ă 1eV  1,6  1019 J .ăLucrulămecanicădeăextracţie,ăobţinutăpeă
baza datelor din acest experiment, are valoarea de aproximativ:
a. 1,8  1019 J
b. 1,9  1019 J
c. 2,4  1019 J
d. 3,8  1019 J (3p)

II. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)


Oă lentil ă subţireă plană convex ă areă distanţaă focal ă deă 20 cm. Laă distanţaă deă 60 cm în faţaă eiă seă aşaz ,ă
perpendicularăpeăaxaăoptic ăprincipal ,ăunăobiectăcuăîn lţimeaădeă 5 cm .
a. Realizațiăunădesenăînăcareăs ăevidențiațiăconstrucțiaăgrafic ăaăimaginiiăprinălentil .
b. Calculaţiădistanţaălaăcareăseăformeaz ăimagineaăfaţ ăde lentil .
c. Calculaţiăîn lţimeaăimaginii.
d. Seă alipeşteă lentilaă cuă altaă identic ,ă pentruă aă formaă ună sistemă optică centrat.ă Calculaţiă distanţaă focal ă
echivalent ăaăsistemuluiăopticăformat.
III. Rezolvaţiăurm toareaăproblem : (15 puncte)
Un vas cilindric cu un diametru suficient de mare, având adâncimea h  20 cm, este umplut cu lichid
transparentă avândă indiceleă deă refracţieă n  1,41  2. Peă fundulă vasuluiă seă afl ă oă surs ă deă lumin ă avândă
dimensiuni mici. Oă raz ă deă lumin ă careă provineă deă laă surs ă ajungeă laă suprafaţaă lichiduluiă subă ună unghiă deă
30 faţ ădeăvertical .ăSeăobserv ăc ăoăparteădinălumin ăseăreflect ăşiăaltaăseărefract .
a. Desenaţiămersulărazeiădeălumin înăceleădou ămedii.
b. Calculaţiăunghiul,ăfaţ ădeăvertical ,ăsubăcareăieseărazaădeălumin ăînăaer. Seăcunoaşteă naer  1 .
c. Determinaţiădistanţaăfaţ ădeăsurs ălaăcareăajungeăpeăfundulăvasuluiărazaădeălumin ăreflectat .
d. Calculaţiăvaloareaăunghiuluiădeăincidenț ă alăuneiărazeădeălumin pe suprafațaălichiduluiăastfel încât,ădup ă
refracție,ărazaăs ăseăpropage de-aălungulăsuprafeței lichidului.

Prob ăscris ălaăFizic Pagina 4 din 4 D.ăOptic


Filieraătehnologic ă– profilulătehnicăşiăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotecţiaămediului
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenulădeăbacalaureatănațională2015
Proba E. d)
Fizic
BAREMăDEăEVALUAREăŞIăDEăNOTARE
Model
 Seăpuncteaz ăoriceămodalitate deărezolvareăcorect ăaăcerinţelor.
 Nuăseăacord ăfracţiuniădeăpunct.
 Seăacord ă10ăpuncteădinăoficiu.ăNotaăfinal ăseăcalculeaz ăprinăîmp rţireaăpunctajuluiătotalăacordată
pentru lucrare la 10.

A.ăMECANIC (45 puncte)

A. Subiectul I
Nr.Item Soluţie,ărezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. d 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
Reprezentare corectă a forţelor ce acţionează asupra lui m1 2p
Reprezentare corectă a forţelor ce acţionează asupra lui m2 2p
b. Pentru: 4p
Ff2  N2 1p
N2  m2g cos 2p
rezultat final Ff2  1,6 N 1p
c. Pentru: 4p
T   m1g  m1a

 2p
Gt2  Ff2  T  m2a

Gt2  m2g sin 1p
rezultat final a  1,2m/s 2
1p
d. Pentru: 3p
d
t  2p
v
rezultat final t  1,5 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
mv 12
EcA  2p
2
rezultat final EcA  2J 1p
b. Pentru: 4p
EB  Ec 1p
mv 22
 mgh 2p
2
rezultat final h  5  102 m 1p

Probă scrisă la Fizică Pagina 1 din 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c. Pentru: 4p
Ec  Ltotal 1p
mv 22 mv 12
  LFf 2p
2 2
rezultat final LFf  1,5 J 1p
d. Pentru: 4p
LFf  mgd 2p
LFf
 1p
mgd
rezultat final   0,075 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică Pagina 2 din 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B.ăELEMENTEăDEăTERMODINAMIC (45 puncte)


B. Subiectul I
Nr.Item Soluţie,ărezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m
  2p

rezultat final:   0,15 mol 1p
b. Pentru: 4p
3   2 1p
m
3  2p
V2
kg
rezultat final: 3  1,05 1p
m3
c. Pentru: 4p
p2 p3
 1p
T2 T3
V1 V2
 1p
T1 T2
p2 3  p3  p2 1p
rezultat final: p2 3  25 kPa 1p
d. Pentru: 4p
L1 2  p1(V2  V1) 3p
rezultat final: L1 2  100 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
II.a. Pentru: 3p
p2V2  p3V3 1p
6p1V1  2p1  V3 1p
rezultat final: V3  6 L 1p
b. Pentru: 4p
1
L12   ( p2  p1 )  (V2  V1 ) 2p
2
L12  2p1V1 1p
rezultat final: L12  400 J 1p
c. Pentru: 4p
U13   Cv (T3  T1 ) 1p
T3  T2 1p
U13  12,5p1V1 1p
rezultat final: U13  2500J 1p
d. Pentru: 4p
p
Q23   RT2 ln 2 3p
p3
rezultat final: Q23  480J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică Pagina 3 din 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
C.ăPRODUCEREAăŞIăUTILIZAREAăCURENTULUIăCONTINUU (45 puncte)
C. Subiectul I
Nr.Item Soluţie,ărezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
U3  U 2 1p
U2  R2I2 2p
rezultat final: U3  12 V 1p
b. Pentru: 4p
R2I2  R3I3 2p
I1  I2  I3 1p
rezultat final: I1  1A 1p
c. Pentru: 4p
R R
R23  2 3 1p
R2  R3
Re  R1  R23 1p
E
I1  1p
Re  r
rezultat final: R1  10  1p
d. Pentru: 3p
U AB  E  rI1 2p
rezultat final: U AB  22 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
W  R  I 2  t 3p
rezultat final: W  2016J 1p
b. Pentru: 4p
Pint  r  I 2 3p
rezultat final: Pint  0,08 W 1p
c. Pentru: 4p
Ee
I 1p
re  R
Ee  2E 1p
re  2r 1p
rezultat final: E  3 V 1p
d. Pentru: 3p
R
 2p
re  R
rezultat final:   93,33% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică Pagina 4 din 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICA

D. Subiectul I
Nr.Item Soluţie,ărezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
Construcţia corectă a imaginii 3p
b. Pentru: 4p
1 1 1
  2p
x 2 x1 f
rezultat final x2  30cm 2p
c. Pentru: 4p
x
 2 1p
x1
y2
 1p
y1
rezultat final y 2  2,5 cm 2p
d. Pentru: 4p
1 1 1 2
   3p
fsistem f1 f1 f
rezultat final fsistem  10 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Construcţia razelor de lumină incidentă, reflectată şi refractată 4p
b. Pentru: 4p
n sin i  sin r 2p
2 sin30  sinr 1p
rezultat final r  45 1p
c. Pentru: 4p
x
tgi  2p
h
d  2x 1p
rezultat final d  23cm 1p
d. Pentru: 3p
n sin i1  sin r1 1p
r1  90 1p
rezultat final i1  45 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică Pagina 5 din 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului