Sunteți pe pagina 1din 19

Chimie Analitică

2. ECHILIBRE CU TRANSFER DE ELECTRONI

2.1 Aspecte generale


În cazul unui echilibru de forma:

Donor Acceptor + π (2.1)

Dacă particula π este electron avem un echilibru cu transfer de electroni sau un


echililibru redox. Donorul de electroni se numeşte reducător(agent reducător) şi
se notează cu simbolul Red, acceptorul de electroni se numeşte oxidant(agent
oxidant) şi se notează cu simbolul Ox. Pe baza acestor considerente echilibrul de
mai sus poate fi formulat astfel:

Red Ox + ze− (2.2)

Acest echilibru defineşte un cuplu oxidant-reducător conjugat (redox). În cadrul


acestui echilibru reacţia de la stânga la dreapta defineşte un proces de oxidare
Procesul de oxidare(oxidarea) este deci procesul în care se cedează electroni.
Reacţia de la dreapta la stânga defineşte un proces de reducere Procesul de
reducere (reducerea) este procesul în care se acceptă electroni.

Exemple de cupluri redox:

Fe2+ Fe3+ + e− (2.3)

Ag Ag+ + e− (2.4)

Sn2+ Sn4+ + 2e− (2.5)

Simbolic un cuplu redox se reprezintă: Ox/Red (de exemplu: Ag+/Ag).

2.2 Reacţii între oxidanţi şi reducatori

Electronii ca şi protonii nu pot exista liberi în soluţie. Pentru ca un reducător să


cedeze electroni este necesar ca în soluţie să existe un oxidant capabil să accepte
aceşti electroni. Astfel echilibrul:

Red1 Ox1 + ze− (2.6)

nu poate avea loc decât dacă în soluţie există Ox2 care să fixeze electronii cedaţi
de Red1.

Ox2 + ze− Red2 (2.7)

Echilibrele (2.6) şi (2.7) considerate separat nu au semnificaţie fizică. Echilibrul


real, cu sens fizic rezultă din însumarea celor două echilibre:

Red1 + Ox2 Ox1 + Red2 (2.8)

e−Chimie 1
Chimie Analitică
Exemplu:

Fe2+ Fe3+ + e−
Ce4+ + e− Ce3+
Fe2+ + Ce4+ Fe3+ + Ce3+ (2.9)

2.3 Numărul de oxidare

Numărul de oxidare al unui atom sau ion este egal cu numărul de electroni
implicaţi în formarea de legături ionice sau covalente.
Numărul de oxidare reprezintă sarcini reale pentru ionii din compuşii ionici şi
sarcini formale pentru elementele compuşilor covalenţi. Numărul de oxidare se
notează prescurtat N.O. şi se reprezintă prin cifre arabe: −3, +2 etc.
Stabilirea numărului de oxidare se face după o serie de reguli:

1. Numărul de oxidare pentru substanţele elementare este zero.


Exemplu:
K0, Cu0, H20, S0, O20.

2. Numărul de oxidare al ionilor mono- şi poliatonici este egal cu sarcina


ionului.
Exemplu:
ionul K+ are N.O. = +1, şi se notează K+1.
Ionul Cl− are N.O. = −1, şi se notează Cl−1.
Ionul Ca2+ are N.O. = +2, şi se notează Ca+2
Ionul SO42− are N.O. = −2, şi se notează SO4−2

3. Numărul de oxidare al hidrogenului în compuşii covalenţi este


întotdeauna egal cu +1.
De exemplu în HCl, H2O, NH3. În hidrurile metalelor alcaline hidrogenul
are N.O. egal cu −1.

4. Numărul de oxidare al oxigenului este egal −2.


De exemplu în : H2O, HNO3, CO2, CH3OH. Excepţie fac compuşii care
conţin legătura: −O−O− (peroxizi) în care numărul de oxidare al
oxigenului este: −1. De exemplu H2O2, Na2O2.

5. Suma algebrică a numerelor de oxidare ale tuturor atomilor dintr-o


moleculă neutră este întotdeuna egală cu zero.
De exemplu H3PO4
Hidrogenul are N.O. = +1 3(+1)
Fosforul are N.O. = +5 +5
Oxigenul are N.O. = −2 4(−2)
+8 − 8 = 0

6. Suma algebrică a numerelor de oxidare ale tuturor atomilor ce intră în


compoziţia unui ion este egală cu sarcina ionului.
De exemplu:
Ionul fosfat PO43− are N.O. = −3
Fosforul are N.O. = +5
Oxigenul are N.O. = −2

+5 + 4· (−2) = −3

e−Chimie 2
Chimie Analitică

Problemă rezolvată 1

Stabiliţi numărul de oxidare ale elementelor în următorii compuşi: FeCl2, FeCl3,


SnCl2, SnCl4, BaO2, MnCl2, KMnO4.
Rezolvare
În cazul compusului FeCl2 : ferul are N.O.= +2;
clorul are N.O. = –1

În cazul compusului FeCl3 : ferul are N.O.= +3;


clorul are N.O. = –1

În cazul compusului SnCl2 : staniul are N.O. = +2


clorul are N.O. = −1

În cazul compusului SnCl4 : staniul are N.O. = +4


clorul are N.O. = −1

În cazul compusului BaO2 : bariu are N.O. = +2


oxigenul are N.O. = −1

În cazul compusului MnCl2 : manganul are N.O. = +2


clorul are N.O. = −1

În cazul compusului KMnO4 : potasiu are N.O. = +1


manganul are N.O. = +7
oxigenul are N.O. = −2

Problemă propusă 1

Care sunt numerele de oxidare ale clorului în acizii săi oxigenaţi: HClO, HClO2, Folosiţi spaţiile libere
HClO3, HClO4 pentru a rezolva
problema propusă.
Răspunsuri la pagina. 59

Stabilirea coeficienţilor în reacţiile de oxido-reducere.


Analiza proceselor redox permite stabilirea coeficienţiilor reacţiilor respective.
Pentru a stabili coeficienţii reacţiilor redox se parcurg următoarele etape:
1. Se scrie ecuaţia reacţei respective. De exemplu:
MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2
2. Stabilirea numărului de oxidare al tuturor atomilor identificându-se atomii care
îşi modifică numărul de oxidare.
MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2
3. Scrierea ecuaţiilor proceselor de oxidare şi reducere:
Mn+4 + 2e →Mn+2 (reducere)
2Cl− → Cl2 + 2e− (oxidare)
4. Întrucât electronii nu pot exista în stare liberă, numărul electronilor cedaţi
trebuie să fie egal cu numărul electronilor acceptaţi. Pentru aceasta se calculează

e−Chimie 3
Chimie Analitică
cel mai mic multiplu comun al numerelor de electroni cedaţi şi acceptaţi. În cazul
de faţă cel mai mic multiplu comun al numărului de electroni cedaţi sau acceptaţi
este 2. Se împarte acest număr la numărul electronilor cedaţi respectiv acceptaţi
şi se înmulţesc reacţiile de reducere respectiv oxidare astfel încât numărul
electronilor cedaţi să fie egal cu numărul electronilor acceptaţi.
Mn+4 + 2e →Mn+2 ×1
− −
2Cl → Cl2 + 2e ×1
5. Coeficienţii obţinuţi se introduc în ecuaţia globală a reacţiei. În funcţie de
aceşti coeficienţi se stabilesc coeficienţii celorlalte specii chimice pe baza legii
conservării numărului atomilor. Ecuaţia reacţiei cu coeficienţii stoechiometrici
este:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

Problemă propusă 2

Completaţi următoarele ecuaţii ale reacţiilor redox şi pe baza electronilor Folosiţi spaţiile libere
transferaţi stabiliţi coeficienţii stoechiometrici pentru a rezolva
....K2Cr2O7 +.....H2SO3 +.....H2SO4 → ......+.....+........ problema propusă.
....KMnO4+.....HCl →......+........+......+........Cl2 Răspunsuri la pagina.59

2.4 Potenţial redox. Relaţia lui Nernst

Fiecare cuplu redox este caracterizat de un potenţial redox care exprima cantitativ
tendinţa de reducere sau oxidare al speciilor chimice ce formează cuplul redox.
Dacă într-o soluţie ce contine un cuplu redox, ca de exemplu cuplul redox
Fe3+/Fe2+, se introduce un metal inert (platină, paladiu, aur). acesta va avea rolul
de fază conductoare de electroni(într-o celula electrochimică) şi va căpăta un
potenţial redox (ε). Acest potenţialul redox este proporţional cu pe− prin factorul:
2,303RT
zF

Adică:

2,303RT
=ε × pe− (2.10)
zF
unde:
R = constanta gazelor;
F = numărul lui Faraday;
T – temperatura în grade Kelvin;
z – numărul de electroni transferaţi;
Factorul pe− se poate evalua cu relaţia lui Henderson particularizată pentru
cuplurile redox:

− [Ox]
=
pe pK + log (2.11)
[Red]

Pentru cuplul redox: Fe3+/Fe2+ obţinem relaţia:

e−Chimie 4
Chimie Analitică

2,303RT 2,303RT 2,303RT [Fe3+ ]


pe− ×
ε= = pK + lg 2+ (2.12)
zF zF zF [Fe ]

2,303RT
Dacă se notează: ε 0 = pK se obţine:
zF

2,303RT [Fe3+ ]
ε ε0 +
= lg 2+ (2.13)
zF [Fe ]

Mărimea ε0 este o constantă caracteristică fiecărui cuplu redox şi este denumită


potenţial redox standard, iar relaţia (2.13) se numeşte relaţia lui Nernst.

Generalizând pentru echilibrul:

Red Ox + ze− (2.14)

relaţia lui Nernst devine:

RT [Ox]
ε ε0 +
= ln (2.15)
zF [Red]

sau trecând la logaritmi zecimali la temperatura de 25°C:

0,059 [Ox]
ε ε0 +
= lg (2.16)
z [Red]

Problemă rezolvată 2

Scrieţi relaţia lui Nernst pentru cuplurile redox:


Sn2+ Sn4+ + 2e−
Pb4+ + 2e− Pb2+
Rezolvare:
0,059 [Sn 4+ ] 0,059 [Pb 4+ ]
εSn= ε 0 + lg ε Pb= ε 0 + lg
2 [Sn 2+ ] 2 [Pb 2+ ]

2.5 Electrodul standard de hidrogen

Măsurarea valorii absolute a potenţialului de electrod este practic imposibilă.


Practic se poate măsura doar diferenţa de potenţial dintre doi electrozi în cadrul
unei celule electrochimice. Din acest motiv s-a convenit ca una din semicelule
(denumită electrod de referinţă) să fie astfel aleasă încât în urma reacţiei în
semicelulă, să aibe un potenţial constant numit potenţial de referinţă (εref).
Cealaltă semicelulă este astfel alcătuită încât potenţialul ei depinde de compoziţia
soluţiei conform ecuaţiei lui Nernst. Această semicelulă se numeşte în mod uzual

e−Chimie 5
Chimie Analitică
electrod indicator şi are potenţialul εind.Tensiunea electromotoare a unei celule
formată dintr-un electrod indicator şi un electrod de referinţă este dată de relaţia:

Ecel = ε ind − ε ref (2.17)


Din considerente practice Nernst a sugerat utilizarea ca electrod de referinţă a
electrodului standard de hidrogen.
Potenţialul electrodului standard de hidrogen este considerat, prin convenţie, egal
cu zero.

ε 0H /2H O+ (aq) = 0,00 V (2.18)


2 3

Funcţionarea electrodului de hidrogen se bazează pe reacţia:

2H3O+ (aq) +2e− H2 (g) + 2H2O (2.19)

Electrodul de hidrogen constă dintr-o plăcuţă de platină platinată (platină


acoperită cu un strat de platină spongioasă) introdusă într-o soluţie de HCl de
concentraţie 1 mol/L, în care se barbotează hidrogen la presiunea de o atmosferă.
Platina are rol de suport al electronilor transferaţi pe parcursul reacţiei de
reducere a hidrogenului.
Electrodul de hidrogen se reprezintă prin lanţul electrochimic:

H3O+ (aq) (1 mol/L) │H2 (1 atm)│Pt (2.20)

În figura 2.1 este reprezentată schematic semicelula ce constitue electrodul


normal de hidrogen

hidrogen

Pt

H+ in solutie

Figura 2.1 Electrodul normal de hidrogen

Pentru determinarea experimentală a potenţialului necunoscut al unui electrod se


alcătuieşte o celulă galvanică în care una din semicelule este electrodul normal de
hidrogen iar cealaltă semicelulă conţine cuplul redox studiat.
Conform convenţei IUPAC potenţialul de electrod asociat unei reacţii redox care
implică cuplul redox Ox/Red este egal cu tensiunea electromotoare a unei celule
electrochimice în care anodul este electrodul standard de hidrogen iar catodul
este electrodul respectiv.
Dacă semicelula studiată are rol de catod în celula galvanică formată atunci

e−Chimie 6
Chimie Analitică
tensiunea electromotoare a celulei este chiar potenţialul de electrod şi are semnul
,,+”. Dacă semicelula studiată are rol de anod potenţialul de electrod este egal cu
tensiunea electromotoare a celulei cu semn schimbat. În acest caz potenţialul
redox al cuplului studiat are semnul ,,−” .
De exemplu pentru a se determina potenţialul electrodului de zinc imersat într-o
soluţie ce conţine ioni Zn2+ pe suprafaţa căruia are loc procesul :

Zn(s) Zn2+ + 2e– (2.21)

Se alcătuieşte celula galvanică reprezentată mai jos astfel:

(−)Zn│Zn2+(aq) (1 mol/L)║H3O+(aq) (1 mol/L)│H2 (1atm)│Pt (+) (2.22)

Se determină experimental tensiunea electromotoare a acestei celule şi se găseşte


valoarea E = 0,76 V. Aşa cum s-a arătat anterior tensiunea electromotoare a
celulei galvanice este dată de relaţia:

E = ε catod − ε anod (2.23)

În cazul de faţă avem:

ε = ε H O+ /H − ε Zn2+ /Zn =
0,00 − 0,76 =
−0,76 V (2.24)
3 2

Dacă se doreşte determinarea potenţialului de electrod pentru electrodul de cupru


căruia i se asociază reacţia:

Cu2+ + 2e− Cu (2.25)

Adică potenţialul redox al cuplului: Cu2+/Cu se alcătuieşte celula electrochimică


reprezentată prin lanţul electrochimic următor:

(−)Pt│H2 (1 atm)│ H3O+(aq) (1 mol/L)║Cu2+(aq) (1 mol/L)│Cu(s) (+) (2.26)

Valoarea experimentală a tensiunii electromotoare a acestei celule electrochimice


este 0,34 V. În acest caz avem:

ε = ε Cu2+ /Cu − ε H O+ /H =
0,34 − 0,00 =
+0,34 V (2.27)
3 2

Pentru celula Daniell reprezentată prin lanţul electrochimic:

(−) Zn│Zn2+(aq) (1 mol/L)║Cu2+(aq) (1 mol/L)│Cu (+) (2.28)

tensiunea electromotoare determinată experimental este de 1,1 V. Această


valoare rezultă şi din calcule:

ε
= ε Cu2+ /Cu − ε Zn2+ /Zn
= 0,34 − ( −0,76)
= 1,1 V (2.29)

Observaţii
1. Potenţialele redox ale principalelor cupluri redox se găsesc tabelate.
2. Într-un cuplu redox cu cît oxidantul este mai puternic cu atît reducătorul este
mai slab
3. Funcţie de valoarea potenţialelor redox se pot prevedea posibilităţile de

e−Chimie 7
Chimie Analitică
reacţie între oxidanţi si reducatori
- În principiu un oxidant poate să reacţioneze cu oricare reducător cu
potential redox mai mic.
- Deasemenea un reducător poate să reacţioneze cu oricare oxidant cu
potential redox mai mare.
- Reacţia dintre oxidantul unui cuplu şi reducătorul altui cuplu este cu atât
mai energică cu cât diferenţa între potenţialele redox standard este mai
mare.
Un alt mod de abordare a reacţiei dintre un oxidant şi un reducător are la bază
calcularea tensiunii electromotoare a unei celule galvanice care funcţionează pe
baza reacţiei redox respective.
Dacă tensiunea electromotoare a celulei galvanice (E) calculată cu relaţia:

E = ε ox + ε red

este pozitivă, reacţia redox este spontană în sensul considerat.

ε ox - potentialul de oxidare al speciei chimice care se oxidează la nivelul


electrodului
ε red - potenţialul de reducere al speciei chimice care se reduce la nivelul
electrodului.
Pentru un cuplu redox avem:

ε ox = −ε red

Problemă rezolvată 3

Arătaţi dacă reacţiile de mai jos sunt posibile:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Pb + Cd2+ →Pb2+ + Cd

Justificaţi răspunsul prin calcularea tensiunii electromotoare a celulelor galvanice


care au la bază aceste reacţii.
Se dau potenţialele redox standard: ε 0H+ /H = 0 V V, ε 0Zn2+ /Zn = −0,76 V ,
2

ε 0Pb2+ /Pb = −0,13V , ε 0Cd2+ /Cd= − 0,40 V

Rezolvare:
1. pentru prima reacţie:
Identificăm reacţiile care au loc la electrozi:

Zn Zn2+ + 2e− -reacţie de oxidare


2H + 2e−
+
H2 - reacţia de reducere:

Tensiunea electromotoare a celulei galvanice este:

=E ε=
ox + ε red = ε Zn/Zn 2+ + ε H + /H
0 0 0 0
0,76 V
2

Deoarece E > 0 reacţia este spontană în sens direct.

e−Chimie 8
Chimie Analitică
2. pentru a doua reacţie:
Identificăm reacţiile care au loc la electrozi:

Pb Pb2+ + 2e− - reacţia de oxidare


Cd + 2e−
2+
Cd - reacţia de reducere

Calculăm tensiunea electromotoare a celulei galvanice:

E = ε0ox + ε0red = 0,13 − 0,40 =


−0,27 V

Deoarece tensiunea electromotoare a celulei este E<0 reacţia nu este spontană în


sens direct.

2.6 Potenţialul unor soluţii de oxidanţi şi reducători


2.6.1 Potenţialul unei soluţii ce conţine un reducător şi oxidantul
conjugat

Într-o soluţie ce conţine un oxidant şi reducătorul conjugat avem echilibrul redox


următor:
Red Ox + ze− (2.30)

Potenţialul redox se poate calcula cu ajutorul relaţiei lui Nernst:

0,059 [Ox ]
ε = ε0 + lg (2.31)
z [Re d ]

dacă se cunoaşte potenţialul standard ε0 şi [Ox], respectiv [Red]. Se observă că


atunci când [Ox] = [Red], potenţialul redox ε = ε0. Dacă [Ox] >> [Red]
potenţialul redox ε → +∞ , iar dacă [Ox] << [Red], potenţialul redox, ε → −∞ .

Problemă rezolvată 4

Care este potenţialul unei soluţii ce conţine cuplul redox Fe3+/Fe2+ dacă raportul
dintre forma oxidată/forma redusă este 10 respectiv 1/10
Se dă ε 0Fe3+ /Fe2+ = 0,771V

Rezolvare:

Se aplică relaţia lui Nernst pentru cuplul Fe3+/Fe2+

[Fe3+ ]
ε = ε 0Fe3+ /Fe2+ +0,059 lg 0,771 + 0,059lg10 =
= 0,83V
[Fe 2+ ]

e−Chimie 9
Chimie Analitică
3+
[Fe ] 1
ε = ε 0Fe3+ /Fe2+ +0,059 lg 2+
0,771 + 0,059lg =
= 0,712 V
[Fe ] 10

2.6.2 Potenţialul unei soluţii ce conţine oxidantul unui cuplu şi


reducătorul altui cuplu.

Într-o soluţie ce conţine reducătorul unui cuplu şi oxidantul altui cuplu se


stabileşte echilibrul:

Red1 + Ox2 Ox1 + Red2 (2.32)

Cu constanta de echilibru:
[Ox1 ][Red 2 ]
K= (2.33)
[Red1 ][Ox 2 ]

Pentru fiecare cuplu redox putem scrie potenţialul redox astfel:

0,059 [Ox1 ]
ε=
1 ε10 + lg (2.34)
z [Red1 ]

0,059 [Ox 2 ]
ε=
2 ε 02 + lg (2.35)
z [Red 2 ]

La echilibru soluţia se caracterizează printr-un potenţial de echilibru, ε e care


satisface ambele relaţii, adică: εe = ε1 = ε2. De unde rezultă:

0,059
ε10 − ε 02 = lg K (2.36)
z

Această relaţie demonstreză că interacţia dintre oxidantul unui cuplu şi


reducătorul altui cuplu este cu atât mai puternică (K are valoare mai mare ) cu cât
diferenţa între potenţialele redox standard este mai mare.
Pe de altă parte pentru o soluţie ce conţine oxidantul unui cuplu şi
reducătorul altui cuplu putem scrie:

0,059 [Ox 1 ][Ox 2 ]


2ε e = ε10 + ε 02 + lg (2.37)
z [Re d1 ][Re d 2 ]

Din stoechiometria reacţiei se observă că: [Ox1] = [Red2] iar relaţia de mai sus
devine:

ε10 + ε 02 0,059 [Ox 2 ]


εe = + lg (2.38)
2 2z [Re d1 ]

e−Chimie 10
Chimie Analitică

În situaţia în care la echilibru: [Red1] = [Ox2] se obţine o formulă simplificată de


calculare a potenţialului şi anume:

ε10 + ε 02
εe = (2.39)
2

Problemă rezolvată 5

Să se determine valoarea constantei de echilibru pentru sistemul redox:

2Fe3+ + Sn2+ 2Fe2+ + Sn4+

Se dă: ε 0Fe3+ /Fe2+ = 0,771 V , εSn


0
4+
/Sn 2+
= 0,150 V

Rezolvare:
Pentru reacţia considerată:
2Fe3+ + Sn2+ 2Fe2+ + Sn4+

constanta de echilibru este dată de relaţia:

[Sn 4+ ][Fe 2+ ] 2
K=
[Sn 2+ ][Fe 3+ ] 2

Aplicăm relaţia lui Nernst celor două cupluri redox:

[Fe3+ ]
ε Fe = ε 0Fe3+ /Fe2+ + 0,059 lg
[Fe 2+ ]

0,059 [Sn 4+ ]
εSn = εSn
0
4+
/Sn 2+
+ lg
2 [Sn 2+ ]

La echilbru:

εFe = εSn
[Fe3+ ] 0 0,059 [Sn 4+ ]
ε 0Fe3+ /Fe2+ + 0,059lg 2+
= εSn4+ /Sn2+ + lg
[Fe ] 2 [Sn 2+ ]

0,059 [Sn 4+ ] [Fe3+ ]


ε 0Fe3+ /Fe2+ - εSn
0
4+
/Sn 2+
= lg - 0,059lg
2 [Sn 2+ ] [Fe 2+ ]

În final se obţine:

2(ε 0Fe3+ /Fe2+ - εSn


0
)
lg K =
4+
/Sn 2+
=21,05
0,059

2.6.3 Potenţialul unei soluţii de amfolit redox


O serie de specii chimice pot manifesta atât proprietăţi de oxidant, cât şi
proprietăţii de reducător, fiind cunoscute sub denumirea de amfoliţi redox. Astfel

e−Chimie 11
Chimie Analitică
de specii chimice apar în soluţiile unor cationi metalici care pot ceda succesiv
mai mulţi electroni.
De exemplu: V2+

V2+ V3+ + e−
V3+ V4+ + e− (2.40)

Ionul V2+ este un polireducător, iar ionul V4+ este un polioxidant, în timp ce ionul
V3+, care poate juca atât rol de oxidant, cât şi de reducător, se numeşte amfolit
redox . O soluţie de amfolit redox se comportă ca şi cum în soluţie avem
oxidantul unui cuplu şi reducătorul altui cuplu în cantităţi egale. Prin urmare
potenţialul se poate calcula cu relaţia:

ε 0V3+ /V2+ +ε 0V4+ /V3+


ε= (2.41)
2

2.7 Apa, amfolit redox

Cel mai important amfolit redox este apa. Apa are atât proprietăţi de reducător cât
şi de oxidant. Apa ca reducător este implicată într-un echilibru redox de forma:

2H2O O2 + 4H+ + 4e− (2.42)

Potenţialul redox va fi dat de relaţia lui Nernst:

+ 4
0,059 pO2 [H ]
ε=ε + 0
lg (2.43)
4 [ HOH ]2
unde ε0 este potenţialul standard al cuplui HOH/O2 = 1,23 V. Dacă soluţia apoasă
este saturată în oxigen pO2 = 1 atm. Rezultă:

ε = 1,23 − 0,059 pH (2.44)

În acelaşi timp apa poate juca şi rol de oxidant potrivit echilibrului:

2HOH + 2e− H2 + 2HO– (2.45)

sau simplificat:

2H+ + 2e− H2 (2.46)

cu potenţialul:

0,059 [H + ]2
ε = ε0 + lg (2.47)
2 pH 2

Dacă soluţia apoasă este saturată în hidrogen la pH2 = 1 atm. Obţinem:

ε = ε0 − 0,059 pH (2.48)

unde ε0 este potenţialul standard al cuplului redox H+/H2 şi este egal cu zero. Prin

e−Chimie 12
Chimie Analitică
urmare expresia de mai sus devine:

ε = − 0,059pH (2.49)

Se observă că potenţialele de reducere şi oxidare ale apei variază liniar cu pH-ul


în ambele cazuri cu o pantă de 59 mV. În figura 2.3 s-a reprezentat variaţia
potenţialului de oxido-reducere al apei funcţie de pH.
1.60

1.20 E = 1,23 - 0,059 p H O2

0.80
b
0.40

E 0.00 E = -0,059 p H
HOH
-0.40
a
-0.80

-1.20
H2
-1.60
0 2 4 6 8 10 12 14
pH
Fig 2.2. Variaţia potenţialelor de oxido-reducere ale apei funcţie de pH

În această figură se observă că apa are un domeniu de stabilitate din punct de


vedere al reacţiilor de oxido-reducere limitat de cele două drepte. În prezenţa
compuşilor chimici cu potenţiale redox mai mari decât cele corespunzătoare în
funcţie de pH dreptei b, apa se oxidează formând oxigen. În prezenţa sistemelor
redox cu potenţiale mai mici în funcţie de pH decât cele corespunzătoare dreptei
a, apa se reduce formând H2.
Datorită caracterului amfolit redox al apei nu se poate prepara o soluţie de
,,oxidant pur” sau de ,,reducător pur”. Într-o soluţie de oxidant se manifestă
caracterul reducător al apei astfel încât o mică cantitate de oxidant se transformă
lent în reducătorul conjugat. Într-o soluţie de reducător se manifestă caracterul
oxidant al apei astfel încît o mică cantitate de reducător se transformă în
conjugatul său. Dacă după stabilirea acestor echilibre concentraţiile de oxidant şi
reducător se cunosc potenţialul soluţiei se poate calcula cu relaţia lui Nernst.

2.8 Influenţa pH-ului asupra reacţiilor cu transfer de electroni


Echilibrele cu transfer de electroni sunt influenţate de pH.Influenţa pH-ului se
poate manifesta asupra potenţialului redox al sistemelor ce conţin oxigen în
moleculă conform echilibrului:

Ox + ze− + 2qH+ Red + qH2O (2.50)

pentru care avem potenţialul redox:

0,059 [Ox][H + ]2q


ε = ε0 + lg (2.51)
z [Red]

e−Chimie 13
Chimie Analitică
sau:

0,059 0,059 [Ox]


ε = ε0 − × 2 × q × pH + lg (2.52)
z z [Red]

Se observă că odată cu scăderea pH-ului potenţialul creşte şi invers. De exemplu


acţiunea oxidantă a permanganatului de potasiu în mediu acid are la bază reacţia:

MnO4− + 8H+ + 5e− Mn2+ + 4H2O+ (2.53)

Potenţial redox se poate evalua cu relaţia:

0,059 0,059 [MnO4− ]


ε = ε×8×
0
− H+ p lg (2.54)
5 5 [Mn 2+ ]

La pH = 0 obţinem ε0 = 1,54 V, iar la pH = 5 valoarea este ε0 = 1,23 V.

2.9 Volumetria bazată pe reacţii cu transfer de electroni


Volumetria bazată pe reacţii cu transfer de electroni are ca scop determinarea
reducătorilor prin titrare cu o soluţie de oxidant şi a oxidanţilor prin titrare cu o
soluţie de reducător.

2.9.1 Alegerea reactivului de titrare.

Alegerea reactivului de titrare se face în principiu astfel încât reacţia de titrare să


fie cantitativă. Această condiţie poate fi corelată cu potenţialele redox standard
ale cuplurilor implicate în reacţia de titrare.
Pentru reacţia ce reprezintă echilibru de titrare se poate scrie potenţialul funcţie
de potenţialul redox al celor două cupluri redox

0,059 [Ox1 ] 0,059 [Ox 2 ]


ε = ε10 + lg = ε 02 + lg (2.55)
z [Red1 ] z [Red 2 ]

Din ultima egalitate, făcând diferenţa ε 02 − ε10 , se obţine:

0,059 [Ox1 ][Red 2 ]


ε 02 − ε10 = lg 0,059lg K
= (2.56)
z [Red1 ][Ox 2 ]

Se observă că diferenţa între potenţiale standard ale celor două cupluri redox
implicate în reacţia de titrare este proporţională cu constanta de echilibru. Altfel
spus echilibrul este cu atât mai mult deplasat în sensul formării produşilor de
reacţie cu cât diferenţa între potenţialele standard ale cuplurilor redox
participante la reacţie este mai mare.
După cum s-a arătat, reacţia este cantitativă dacă constanta de echilibru, K > 106.
Pentru echilibrele redox, această condiţie devine:

e−Chimie 14
Chimie Analitică
0,059
ε 02 ×6,
− ε10 V≥ (2.57)
z
Pentru z = 1 obţinem:

ε 02 − ε10 ≥ 0,354 V (2.58)

2.9.2 Curbe de titrare.

În volumetria redox, curba de titrare reprezintă variaţia potenţialului redox


funcţie de gradul de titrare (sau volumul de titrant adăugat). Deoarece oxidanţii
tari şi reducătorii tari nu pot exista în soluţie apoasă reacţiile care stau la baza
titrărilor redox sunt întodeauna reacţii între reducători slabi şi oxidanţi slabi de
aceea aceste precizări nu se mai fac când se prezintă o curbă de titrare redox.

• Titrarea unui reducător cu un oxidant


Reacţia de titrare a unui reducător cu un oxidant este următoarea:

Red1 + Ox2 Red2 + Ox1 (2.59)

Pentru trasarea curbei de titrare se va determina potenţialul pentru diferite


monente ale titrării:

a) Înainte de începerea titrării


Înainte de începerea titrării avem o soluţie de reducător (Red1). Aplicând relaţia
lui Nernst pentru determinarea potenţialului:

0,059 [Ox 1 ]
ε = ε10 + lg (2.60)
z [Re d1 ]

Deoarece [Ox1] = 0, potenţialul tinde către – ∞, ceea ce semnifică o soluţie


puternic reducătoare. În realitate [Ox1] nu este zero datorită caracterului amfolit
redox al apei. O mică cantitate de Red1 reacţionează cu apa :

Red1 + HOH Ox1 + 1/2H2 +HO– (2.61)

şi de aceea potenţialul are o valoare finită, însă nu se localizează pe curbă.


Reacţia Red1 cu apa are loc cu viteză mică şi nu afectează în mod semnificativ
concentraţia acestuia.

b) Pe parcursul titrării
Are loc reacţia de oxidare a Red1. La gradul de titrare n % în soluţie există
speciile chimice Red1 în proporţie de (100-n) % şi Ox1 în proporţie de n %.
Potenţialul redox determinat de prezenţa acestor două specii chimice care
formează un tampon redox se calculează cu relaţia:

e−Chimie 15
Chimie Analitică
0,059 n
ε = ε10 + lg (2.62)
z 100 − n

Se observă că pe parcursul titrării potenţialul nu depinde de concentraţia Red1, ci


numai de gradul de titrare. La n = 50% avem un punct caracteristic pe curba de
titrare (punct de semiechivalenţă), în care [Red1] = [Ox1] şi ε = ε10 . Prin urmare,
măsurând potenţialul la semiechivalenţă se poate determina potenţialul standard
al cuplului din care face parte specia chimică care se titrează.

c) La echivalenţă (n = 100%)
Dacă reacţia a fost cantitativă, Red1 s-a transformat cantitativ în Ox1. Conform
reacţiei de titrare în soluţie există speciile chimice Ox1 şi Red2 în cantităţi
echivalente. Potenţialul se calculează cu relaţia:

ε10 + ε 02
ε= (2.63)
2

La echivalenţă potenţialul depinde de potenţialele standard ale cuplurilor


implicate în reacţia de titrare.

d) După echivalenţă (n > 100%)


În soluţie va exista alături de speciile Ox1 şi Red2 o cantitate în exces de Ox2
(reactiv de titrare). Ox1 este mult mai slab decât Ox2 (din condiţia titrării
cantitative) astfel încât contribuţia acestei specii chimice la potenţialul redox
poate fi neglijată. Potenţialul redox va fi determinat de speciile chimice care
formează cuplul doi.şi se calculează cu relaţia:

0,059 [Ox 2 ]
ε = ε 02 + lg (2.64)
z [Red 2 ]

La gradul de exces de titrant n′ % se poate scrie:

0,059 n′
ε = ε 02 + lg (2.65)
z 100

Când n′ = 100% rezultă ε = ε 02 iar [Ox2] = [Red2]


Curba de titrare a unui reducător cu un oxidant este prezentată în fig. 2.3

e−Chimie 16
Chimie Analitică

1.4
ε = ε 02

0.6

ε ,V ε = 0.5*(ε 01+ε 02 )
0.2

-0.2

-0.6
ε = ε 10

-1
0 50 100 150 200
n%

Fig 2.3 Curba de titrare a unui reducător cu un oxidant.

Caracteristicile curbei de titrare.


• potenţialul redox la echivalenţă este definit de potenţialele standard ale
celor două cupluri implicate în reacţia redox de titrare,
• potenţialul de semiechivalenţă este definit de potenţialul standard al
cuplului din care face parte specia chimică care se titrează,
• potenţialul de exces 100% este definit de potenţialul standard al cuplului
din care face parte specia chimică cu care se titrează.
• curba prezintă o variaţie bruscă de potenţial în jurul echivalenţei numită
salt de potenţial la echivalenţă (Δε). Saltul de potenţial la echivalenţă se poate
calcula funcţie de precizia cerută. Astfel saltul de potenţial pentru o eroare
admisă de x% este:

x % = (ε) n =
(Δε)e = 100+ x − (ε) n =
100- x (2.66)

Dacă x = 1 % se obţine:

0,059 1 0,118
ε=n 100+1 =
ε 02 + lg ε 02 −
= (2.67)
z 100 z

0,059 99 0,118
ε=n 100−1 =
ε10 + lg =ε10 + (2.68)
z 1 z

0,236
∆ε e=1% = ε 02 − ε10 − (2.69)
z

În concluzie într-o titrare redox saltul de potenţial în jurul echivalenţei este


determinat de diferenţa potenţialelor standard ale celor două cupluri şi de
numărul de electroni schimbaţi.

e−Chimie 17
Chimie Analitică
Problemă rezolvată 6

Se titrează 100 cm3 soluţie de Fe2+ de concentraţie 5×10−2 N cu o soluţie de Ce4+


de aceeaşi concentraţie. Să se calculeze potenţialul pentru: n = 10%, n = 50%,
n = 100%, n = 101%, n = 200%. Se dă:
ε 0Ce4+ /Ce3+ = 1,45 V , ε 0Fe3+ /Fe2+ = 0,771 V

Rezolvare:

Echilibrele care au loc sunt următoarele:


[Fe3+ ]
Fe2+ Fe3+ + 1e− ε1 = 0,77 + 0,059lg
[Fe 2+ ]

[Ce 4+ ]
Ce4+ + 1e− Ce3+ ε 2 1,45 + 0,059lg
=
[Ce3+ ]

Până la echivalenţă potenţialul este determinat de cuplul care se titrează:


Fe3+/Fe2+. După echivalenţă potenţialul este determinat de cuplul cu care se
titrează: Ce4+/Ce3+.
10
n = 10 % ε1 = 0,77 + 0,059lg = 0,71V
90

50
n = 50 % ε1 = 0,77 + 0,059 lg = 0,77 V
50

ε10 + ε 02
n = 100 % ε= = 1,11 V
2

n′
n = 101 % (n´ = 100 %) ε 02 =
1,45 + 0,059lg 1,33 V
=
100

n′
n = 200% (n´ = 100%) ε 02 =
1,45 + 0,059lg 1,45 V
=
100

Răspunsuri şi comentarii la problemele propuse


Problemă propusă 1
Numerele de oxidare ale clorului în acizii săi oxigenaţi: HClO, HClO2, HClO3,
HClO4 sunt următoarele:
HClO N.O = +1
HClO2 N.O. = +3
HClO3 N.O. = +5
HClO4 N.O. = +7

Problemă propusă 2
K2Cr2O7 + 3 H2SO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4 H2O

2Cr+6 +6e– → 2Cr+3

S+4 → S+6 + 2e– ×3

e−Chimie 18
Chimie Analitică

2 KMnO4 + 16 HCl → 2 MnCl2 + 2KCl + 8 H2O + 5 Cl2

Mn+7 + 5e– → Mn+2 ×2

2Cl– → Cl2 +2e– ×5

e−Chimie 19

S-ar putea să vă placă și