Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția:
Profesor: Guţu Ecaterina
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 minute
Subiectul lecţiei: Tipul de date CHAR. Tipul de date BOOLEAN.

Obiective operaţionale:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 – să precizeze mulţimea de valori şi mulţimea de operaţii ale tipurilor de date Char şi Boolean
Obiective afective:
- Dezvoltarea culturii logicii
- Utilizarea calculatorului pentru aprofundarea cunoştinţelor din informatică şi matematică

A. Capacităţi şi deprinderi:
Elevii trebuie să posede următoarele abilităţi:
A1 – dezvoltarea modalităţii de gîndire tehnică prin corelaţii interdisciplinare;
A2 - operarea cu limbajul specific informaticii;
A3 - planificarea şi organizarea sarcinilor pentru studierea temei noi.

B. Comunicarea:
Deprinderile de comunicare includ capacitatea elevilor de:
B1 – a prezenta informaţii şi folosi limbajul specific informaticii în enunţuri adecvate;
B2 – a lucra în echipă şi schimba informaţii în cadrul grupului

Competenţe specifice:
C1 – Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de folosire a funcţiilor predefinite ale tipurilor de date Char şi Boolean;
C2 – Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de elaborare a problemelor utilizînd tipurile în studiu;
C3 – Aplicarea mecanismului de rezolvare a problemelor utilizîn tipurile de date Char şi Boolean.
Metode şi procedee:
 Conversaţia
 Expunerea
 Observaţia participativă
 Limitarea timpului
 Învăţarea prin descoperirea dirijată
 Instruirea asistată la calculator

Mijloace didactice:
 Poster
 Fişe
 Manualul
 Tabla
 Calculatorul
 Proiectorul

Bibliografie:
Informatica. Manual pentru clasa a 9-a. Autori: A. Gremalschi, L. Gremalschi, Editura Ştiinţa 2006;
Informatica. Probleme Pascal. Autor: Elena Creangă-Andrunache, Editura Paragon 2001
Scenariul lecţiei

Etapele lecţiei Obiectivele Activitatea profesorului Strategii Activitatea elevilor Timp


operaţionale didactice (min)
Momentul Salut elevii. Stabilesc climatul favorabil pentru Elevii răspund la 2/
organizatoric desfăşurarea favorabilă a procesului de instruire. salutul
Motto:„Cunoaşterea este numai atunci profesorului.
cunoaştere, cînd ea este obţinută prin
eforturi de gîndire, nu dar prin cele de Reflectează asupra
motoului.
memorie.”

Reactualizarea 6/
cunoştinţelor Pentru reactualizarea cunoştinţelor elevilor le sunt Limitarea
propuse fişe (Anexa1), unde le este cerut să timpului Cîte un elev este
efectuieze operaţiile predefinite ale tipurilor de trecut la tablă
dateinteger şi real (Se fixează timpul) pentru a plasa fişa
cu răpunsul corect
După îndeplinirea condiţiilor din fişe un Activitatea în căsuţă
reprezentant al grupului plasează fişa în căsuţa în grup. coresponzătoare.
pentru răspunsuri de pe panoul din faţa clasei.

Profesorul împreună cu elevii face analiza


rezultatelor obţinute.

Anunţarea temei Profesorul anunţă tema nouă: Elevii notează tema 2/


noi şi a „Tipul de date Char.Tipul dedate Boolean”. nouă în caiete.
obiectivelor Citesc obiectivele
lecţiei Obiectivele şi tema nouă sunt afişate la tablă lecţiei.
Transmiterea şi 23/
acumularea Pentru a familiariza elevii cu conţinutul temei noi Elevii privesc
cunoştinţelor O1 profesorul le propune elevilor să privească o Expunerea prezentarea,
noi prezentare elaborată în Aplicaţia Power Poit notează noţiunile
(Anexa 2), în care sunt indicate: noi în caiete.
- Noţiuni generale despre tipurile de date
Char şi Boolean Învăţarea
- Funcţiile tipului char prin
- Operaţiile tipului boolean descoperirea
- Funcţiile tipului boolean dirijată
- Tabelele de adevăr
- Exemple

Profesorul indică elevilor momentele la care Instruirea Exempele propuse


trebuie de atras atenţie şi informaţiile ce trebuie asistată la sunt notate în
notate în caiete. calculator caiete.
Explică exemplele prezentate.

Fixarea noilor 10/


cunoştinţe şi Pentru fixarea cunoştinţelor profesorul propune Observaţia Elevii lucrează la
realizarea O1 unui grup de elevi să lucreze în bănci(elevii participativă calculator şi pe
feedbakului primesc fişe, în patru variante) (Anexa3), alt grup fişe, fiind
de elevi primesc fişe de lucru la calculator coordonaţi de
(Anexa4), în care sunt scrise condiţii pentru profesor.
efectuare. Instruirea
Se fixează timpul. asistată la
După ce au fost explicate sarcinile, profesorul calculator
coordonează lucrul elevilor, intervenind cu
explicaţii sau demonstrări în caz de necesitate.
Elevii dau
După expirarea timpului fixat elevii se schimbă cu răspunsuri la
locul. întrebările puse de
profesor şi totodată
După finisarea lucrărilor practice profesorul adresează
adresează elevilor careva întrebări pentru a Conversaţia întrebările lor dacă
sistematiza cunoştinţele, realizînd astfel evaluarea ceva nu a fost clar.
formativă a acestora.

Profesorul face totalurile lecţiei. Notează elevii.

După finisarea lucrării practice profesorul


adresează careva întrebări elevilor pentru
sistematizarea cunoştinţelor, realizînd astfel
evaluarea formativă.
Profesorul face totalurile lecţiei. Notează elevii.

Coş de lucru Profesorul anunţă tema pentru acasă „Tipul de date Elevii notează tema 2/
pentru acasă Char. Tipul de date Booolean.” pentru acasă în
§2.4. pag.36 şi § 2.5.pag 38. agende.
Le mulţumeşte elevilor pentru lecţie şi le urează o
zi bună.